Skasberget * Referanse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skasberget * Referanse:"

Transkript

1 Skasberget * Referanse: utredning. (Weblink: Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Grue Inventør: EBE Kartblad: 2115 IV, Lundersæter Dato feltreg.: H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 80% sørboreal 20% Areal: daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon Sammendrag grunnfjellsbergarter. Hele området består i praksis av fattige vegetasjonstyper. Blåbærgranskog er helt dominerende, men ofte som en tørr utforming med spredte furu. Bjørk er ofte også viktig art i tresjiktet. Fuktmark dekker en relativt stor arealandel og går over mange steder i området. Furumyrskog dekker en del areal langs myrene i hele området. Myrene er stort sett ombrotrofe til ekstremfattige. gran og furu. Nedover i liene og på lavere nivåer er det også mer produktiv skog. Hele området har vært betydelig hogstpåvirket gjennom tidene og er generelt fattig på grove trær og død ved, både liggende og stående. Sterkt nedbrutte og grove læger er svært sjeldent forekommende. med få unntak synes dette å være dårlig fulgt opp med dertil liten effekt. I nordøstligste del av området er det rester etter Antall og tetthet av signal- og rødlistearter er på et lavt nivå. Ektomykorrhizaarten grankransmusserong (Tricholoma dulcio- skjegg (Alectoria sarmentosa), duftskinn (Cystostereum murrayii) og svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus). Med hensyn til verdisetting legges vekt på at hard skogbrukspåvirkning gjennom lang tid har resultert i et skogbilde i dag der tilløp til grov og gammel skog bare forekommer fragmentarisk. Særlig grovere dødved forekommer sparsomt, og det er få forekomster med signal- og rødlistearter. Området vil ikke kunne bidra nevneverdig til inndekking av prioriterte mangler i skogvernet. Dagens kvaliteter må likevel sees i lys av at området tilhører en region med lavereliggende og lett tilgjengelig skog langs svenskegrensa hvor påvirkningen har vært hard gjennom mange generasjoner og samtidig som det største kjerneområdet jf. Løvdal (2001) representerer det største, veiløse og ufragmenterte gammeskogsområdet i Grue og med stort restaureringspotensial. Tettheten av denne type verneområder i regionen er liten. Området vurderes til verdi *. Feltarbeid Undersøkelsesområdet ble inventert 5. og 6. sept I tillegg til de to tidligere inventerte naturtypelokaliteter, Skasberget og Skasberget SØ ble spesielt den eldre skogdelen i nordøst undersøkt. Alle hoveddeler er rimelig godt undersøkt og med vurdering av avgrensning. Tidspunkt og værets betydning Været var godt ved registreringstidspunktet. Kartleggingstidspunktet var gunstig med mulighet for å få et utfyllende bilde av og tidlig høst burde tidspunktet være ideelt også for vedboende sopp. Utvelgelse og undersøkelsesområde Området inngår i arbeidet med frivillig vern av skog i regi av Direktoratet for naturforvaltning. I størrelsesorden halvparten utgjøres av et stort og et mindre område som tidligere er registrert som naturtypelokaliteter. Tidligere undersøkelser Lokalitet Skasberget og Skasberget SØ ble registrert av Siste Sjanse (nå BioFokus) ved Ingunn Løvdal i 2000 (Løvdal 2001) parallelt med skogbrukstaksering i regi av et større prosjekt for registrering av biologisk viktige områder på Grue Finnskog. De to arealene ble da kategorisert som hensynsområde under naturtype Urskog/gammelskog. Beskrivel- granskog ) og gitt verdi B viktig.

2 En mindre del av sistnevnte lokalitet er også valgt ut som Mis-lokalitet liggende død ved, og for begge er det et stort antall registreringer av gamle trær. Beliggenhet Området ligger i Grue kommune (Hedmark), nordøst for Skasenden og nord for den store innsjøen Skasen på Grue Finnskog. Naturgrunnlag koller mellom innsjøen Skasen og elva Rotna. Det er jevnt over slake skråninger fra Skytterseterveien i sørvest, stien Fin- Geologi Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter; diorittisk til granittisk gneis, migmatitt (NGU, berggrunn, nettdatabase). Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: mellomboreal 80% sørboreal 20%. Sørboreal - mellomboreal Klima Mye av arealet er sørlig-sørøstlig eksponert. Lavere deler mot øst-nordøst har nordøstlig eksposisjon og et fuktigere lokalklima. Økologisk variasjon Liten økologisk variasjon langs fattig-rikgradienten, moderat langs en fuktiggradient. God variasjon mht. eksposisjonsforhold. Vegetasjon og treslagsfordeling Hele området består av fattige vegetasjonstyper. Bortsett fra kjerneområde 3, som er kulturbetinget og med lågurtgranskog (se dette), er det ikke funnet noe rikere enn småbregnegranskog. Også alle myrene er fattige. Blåbærgranskog er helt dominerende, men ofte en tørr utforming med spredte furu. Bjørk er ofte også viktig art i tresjiktet. Viktigste feltsjiktsarter er blåbær, tyttebær og smyle, stedvis også en del nikkevintergrønn. Selv friskere utforminger med maiblom inngår bare sporadisk. Bunnsjiktet er oftest dominert av etasjemose (Hylocomium splendens) eller blanksigdmose (Dicranum majus) på veldrenert mark og grantorvmose (Sphagnum girgensohnii) og dels storbjørnemose (Polytrichum commune) på fuktmark, der også sauetelg er vanlig. I de noe brattere, nordøstvendte liene vest og øst for Hallansmyra midt i området inngår også lokalt en del av den suboseaniske kystjamnemose (Plagiothecium undulatum). Til samme element hører kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus), funnet en gang i kjerneområde 2. Fuktmark dekker en relativt stor arealandel og går over i gransumpskog, hvor det kommer til duskull, molte og starrarter ikke minst den østlige granstarr, som er vanlig i dette området. Helt fragmentarisk inngår noe småbregnegranskog, særlig i de noe brattere, nordøstvendte liene vest og øst for den Hallansmyra midt i området. Her inngår fugletelg, gaukesyre og hvitveis, og på fuktmark ble så vidt hengeving observert. til Lønhaugen og til lokale høydedrag og opplendte partier i toppområdet av Skashaugen. Mange steder i høyden forteller vegetasjonen i de lavere sjikt at en er på furumark (NiN: moderat tørkeutsatt grunn), men tresjiktet domineres likevel av vind-og tørkeutsatt smågran. Dette kan være et resultat både av skogbrukshistorikk og at skogbranner slokkes i nyere tid med resultat at grana dekker større arealer enn naturlig. Blåbær og tyttebær er viktigste arter i feltsjikt, dels blokkebær og røsslyng, mens i bunnsjiktet vokser furumose (Pleurozium schreberi), grå og lys reinlav (Cladonia rangiferina, arbuscula) de mest konvekse partiene. Vaniljerot ble registrert langs myra lengst vest i toppområdet. Furumyrskog dekker en del areal langs myrene i hele området. Myrene er stort sett ombrotrofe til ekstremfattige, de siste starr. Det ble også i begge hovedkjerneområder funnet enkelte mindre, middelfattige myrpartier med blåtoppvegetasjon, dels med tepperot. Skogstruktur og påvirkning Skogstrukturen beskrevet for Grue Finnskog av Løvdal (2001) betegner godt situasjonen for Skasberget: Den lange skogbrukshistorien og det lett tilgjengelige terrenget har ført til at skogen generelt et fattig på grove trær og død ved, både liggende og stående. På de få lokalitetene som har noe liggende død ved (granskoger), er skogen allikevel ikke økologisk svært gammel. Sterkt nedbrutte læger og grove læger er svært sjeldent, og forekomsten av signalarter er generelt lav... -

3 vel temmelig småvokst gran og furu. Maksimale dimensjoner ved brysthøyde for gran og furu er ca cm, mens bjørka ikke er større enn ca 30 cm. Læger av gran, furu og bjørk ligger spredt i hele området; mest gran i tidlige og midlere nedbrytningsstadier og bjørk i alle råtefaser. Furulæger forkommer i alle råtefaser, men i mindre antall enn for gran. Gadd og å utvikle grov barkstruktur. Det kan legges til dette at grove læger er svært få og oftest av den løse, hurtig nedbrytende typen. Spesielt i kjerneområde 2, Skasberget SØ er det lokalt ganske høy dødvedtetthet (se dette). Området gir samme inntrykk 11 år etter: Anslagsvis en drøy halvpart av arealet har sannsynligvis ikke vært gjenstand for preg, med en blanding av trær av hogstklasse 3-5-størrelse. Solid innslag av bjørk, også større trær, antas å være delvis tok over. Store trær av andre boreale treslag er ikke vanlig, skjønt rogn ble observert. Enkelte mindre felt med grovere granskog ble observert i brattere og relativt fuktige lier, særlig i sentrale deler av området på begge sider av Hallansmyra, der veksten har gått fortere. Større énsjiktete felter med tett hogstklasse 3-skog må være er det innenfor undersøkelsesområdet store sider av Stormyra og videre nordvestover. til 1850-åra. Kjerneområder I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Skasberget. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. 1 Skasberget Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog BMVERDI: B Areal: 1658daa Hoh: moh Innledning: Lokaliteten er registrert i 2012 av Egil Bendiksen, NINA, i forbindelse med frivillig vern av skog i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Nyregistrert lokalitet/erstatter gammel lok. Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger nordøst for Skasenden og nord for den store innsjøen Skasen på Grue Finnskog. Dette er et stort, sammenhengende og veiløst naturskogsområde med eldre, bjørkeinnblandet barskog. Landskapet i det avgrensede området større og mindre myrer. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Vegetasjonen består nesten hundre prosent av fattige typer. Blåbærgranskog, med god andel av fuktmarkstypen, og med godt innslag av bjørk dominerer skogarealet, mens mindre områder karakteriseres av bærlyng-barblandingsskog, småbregnegranskog, gransumpskog og furumyrskog. Myrene er ombrotrofe til fattig minerotrofe. Sumpskoger og kantpartier Store deler av arealet har svake boniteter og mye av marka er myrlendt. Gran er dominerende treslag over det meste av arealet, stedvis i blanding med furu og bjørk. I nærheten av myr og på kolletopper tar furu over som dominerende treslag. Den eldre skogen er sterkt plukkhogstpreget, med få og spredte kraftige trær og overvekt av mer småvokste individer. Maksimale dimensjoner ved brysthøyde for gran og furu er i underkant av 50 cm, mens bjørka ikke er større enn ca 30 cm. Læger ligger spredt i hele området; mest gran i yngre nedbrytningsstadier og bjørk i alle råtefaser. Furulæger forkommer, men i mindre antall. Gadd og noen få høgstubber av gran, furu og bjørk Artsmangfold: Til sammen ved de to inventeringene (2001 og 2012) er det funnet 4 rødlistearter; grankransmusserong (Tricholoma dulciolens), svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus), duftskinn (Cystostereum murrayii) og gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa). For øvrig skal nevnes lungenever (Lobaria pulmonaria), hakkemerker etter tretåspett og beitefuruer for storfugl. Del av helhetlig landskap: Arealet er representativt for skogen i denne del av Finnskogen, hvor det ellers i området er få skogreservater og jevnt over store hogstinngrep fra nyere tid. Verdivurdering: Isolert sett ut fra vegetasjons-/artsinnhold og påvirkning skulle arealet vært gitt verdi C, men størrelse er her utslagsgivende for verdi B. Moderne hogstpåvirkning er stor i denne regionen, og dette er i denne sammenheng et stort sammenhengende område Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling av skog. Potensialet for å oppnå mer naturskogsliknende forhold er godt ut fra dagens tilstand. 2 Skasberget sørøst Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog BMVERDI: C Areal: 228daa Hoh: moh Innledning: Lokaliteten er registrert i 2012 av Egil Bendiksen, NINA, i forbindelse med frivillig vern av skog i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Nyregistrert lokalitet/erstatter gammel lok. Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger nordøst for Skasenden og nord for den store innsjøen Skasen på Grue Finnskog. Arealet utgjør et noe større, svakt nordøstvendt, småkupert toppområde med eldre skog av gran. Innimellom står det gamle furuer. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Blåbærskog, dels av fuktskogstypen, er klart dominerende vegetasjonstype med overgang

4 mensjoner; noen grantrær når opp mot 45 cm i brysthøydediameter, og enkelte furuer opp mot 50 cm. De groveste bjørketrærne strekker seg mot 35 cm i diameter. På grunn av områdets utstrekning er mengden død ved totalt sett ganske stor, særlig av ferskere granlæger. I tillegg er det mer spredte sterkere nedbrutte granlæger. Gadd av gran er forholdsvis vanlig, mens det er noe færre gadd av bjørk og furu. Imidlertid er tettheten av død ved ikke påfallende høy, men helt klart høyere enn gjennomsnittet ellers i landskapet. krysser gjennom området. Gamle stubber fra tidligere hogster og gamle, delvis gjengrodde grøfter opptrer jevnt. Det er svak kontinuitet i død ved. Artsmangfold: Av rødlistearter ble gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) og duftskinn (Cystostereum murrayii) observert. Skogen antas å være et ypperlig område for storfugl. Del av helhetlig landskap: Arealet er representativt for skogen i denne del av Finnskogen, hvor det ellers i området er få skogreservater og jevnt over store hogstinngrep fra nyere tid. Verdivurdering: Moderne hogstpåvirkning er stor i denne regionen, og dette arealet er i denne sammenheng et verdifullt, lite restområde Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling av skog. Potensialet for å oppnå mer naturskogsliknende forhold er godt ut fra dagens tilstand. 3 Sjumann Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog BMVERDI: B Hoh: moh Innledning: Lokaliteten er registrert i 2012 av Egil Bendiksen, NINA, i forbindelse med frivillig vern av skog i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Beliggenhet og naturgrunnlag: Området ligger nordøst for Skasenden og nord for den store innsjøen Skasen på Grue Finnskog. Lokali- Sjumann på kartet. Her ligger det mange store rydningsrøyser og rester av steingjerder, og det er rester av et gammelt, laftet hus, hvor nedre del av nordøstre hjørnet fortsatt er intakt. En tydelig sti kommer opp fra nord. Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Arealet er gjenvokst med stor, førstegenerasjons granskog, men skogbunnen er fortsatt plan og også gullris. Det ble også registrert snerprørkvein og ormetelg. Av sopp ble notert de vanligvis noe mer krevende fåresopp (Albatrellus ovinus) og stankmusserong (Tricholoma inamoenum). Gran er totalt dominerende, og en lauvrik tidligsuksesjonsfase, registrert på en rekke andre torp (Løvdal 2001) er nok forbi her, og bare synlig som rester i form av enkelte lauvtrelæger. Fortsatt står noe osp og stor bjørk. Mesteparten av grana er slank (hogstklasse 4), men det er også partier med trær av store dimensjoner. Mye av skogen er svært rik på relativt slanke læger som følge av sjøltynning i en skog som er kommet opp svært tett. Artsmangfold: På råtnende basisstokk av det gamle huset ble funnet rikelig med svartsonekjuke (Phellinus nigrolimitatus). Gamle råtnende husstokker er også fra tidligere kjent å være viktig habitat for denne arten, (inkl. pers. obs. og norsk soppdatabase), jf. grove stokker av høy nedbrytningsgrad som blant annet i denne regionen er svært sjeldent forekommende i dag. Del av helhetlig landskap: Med sin tidligere bruk og merkbart mer krevende arter avviker dette lille arealet fra skogen omkring. Det re- rikere tilstand enn det opprinnelige (i alle fall på mellomlang sikt). Verdivurdering: Området er verdifullt som et merkbart rikere område med annet og større artsmangfold enn i områdene omkring, selv om det skyldes tidligere menneskelig påvirkning.det vurderes til verdi B. Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling bør velges her og utvikling mot en moden lågurtgranskog. Det vil være andre gamle torp i regionen som fortsatt i stor grad er åpne og som er mer egnet til å bevare gammelt kulturlandskap ved bevisst skjøtsel. Artsmangfold Antall og tetthet av signal- og rødlistearter er på et lavt nivå. Vanligst er nok gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), som ved å inngå spredt i hele området. Også duftskinn (Cystostereum murrayii) ble funnet på 1 stokk nå (K2) og 1 stokk av Løvdal (K1). I K1 ble under 2012-undersøkelsen observert svartsonekjuke på 3 stokker, og på 1 stokk i K3, på rester av gammel laftet bygning på plassen/torpet Sjumann. De tre øvrige var ulike steder i K1 på de eneste observerte rester av gamle, sterkt nedbrutte granlæger, to av dem grove. De representerer en utdøingsgjeld der det ikke på lang tid vil komme til andre Løvdal (2001) fant lungenever (Lobaria pulmonaria), som ikke ble gjenfunnet nå. ett fruktlegeme, tilfeldig på sterkt nedbrutt stubbe i blåbærgranskog dominert av etasjemose (Hylocomium splendens), hogstklasse 4, like ovenfor Skytterseterveien. Arten er funnet bare 5 ganger tidligere i Norge; 2x Ringerike, Lunner, Nittedal og Trondheim. Med forbehold om det siste # er disse alle funnet på kalkgrunn. (# + Ilkkafunn Trd Karstenia). Områdets østlige beliggenhet karakteriseres ved at granstarr er vanlig i sump og myrkant, dessuten at okerbelteslørsopp å ha en klar østlig (ev. nordøstlig) utbredelsestyngde. Andre arter med mer fåtallige funn, som vaniljerot, kystjamnemose og kråkefotmose er nevnt i vegetasjonskapitlet. Mer krevende lågurtskogsarter er kun funnet på tidligere kulturmark etter plassen Sjumann, K3.

5 Markboende funga består ellers av trivielle surbunnsarter, med særlig hyppige forekomster av rødbelteslørsopp (Cortinarius armillatus), oliven myrslørsopp (C. subtortus), lillastilket slørsopp (C. evernius), mørkbrun slørsopp (C. brunneus), gulbelteslørsopp (C. gentilis), gulrød kremle (Russula decolorans) og storkremle (R. paludosa). Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Totalt antall av art Funnet i kjerne-område (nr) Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT Lobaria pulmonaria Lungenever Sopp jordboende Tricholoma dulciolens Grankransmusserong EN 1 1 Sopp vedboende Cystostereum murrayii Duftskinn NT Phellinus nigrolimitatus Svartsonekjuke NT Avgrensing og arrondering Tilbudsområdet er praktisk avgrenset langs to parallelle veier; Skytterseterveien i sørvest og veien mellom gårdsbrukene Skasberget og Lønhaugen i nordøst. Halve sørøstsida følger stien Finnevegen, mens det mot nordvest følges ei eiendomsgrense og samtidig delvis grense mot yngre skog. Bortsett fra at de nordvestlige, mer høyereliggende områdene ikke er med (men jamfør mer påvirket skog) er arronderingen tilfredsstillende. Andre inngrep dene har nok grøftene hatt mindre effekt. For sørlige del av Stormyra har de imidlertid klart vært effektive og årsak til en begynnende gjenvoksning. I nordøstligste del av området er rester etter en gammel plass eller torp, Sjumann. Vurdering og verdisetting Hard skogbrukspåvirkning gjennom lang tid har resultert i et skogbilde i dag der tilløp til grov og gammel skog bare forekommer fragmentarisk. Særlig grovere dødved forekommer sparsomt, og det er få forekomster med signal- og rødlistearter. Området vurderes til verdi *. Dagens kvaliteter må likevel sees i lys av at området tilhører en region med lavereliggende og lett tilgjengelig skog langs svenskegrensa hvor påvirkningen har vært hard gjennom mange generasjoner og som fremhevet av Løvdal (2001): I sum er området det desidert største, veiløse og ufragmenterte naturskogsområdet i Grue. Naturskog bør nok her byttes ut med som restaureringsområde. Dette tilsvarer den tidligere registrerte naturtypelokaliteten Skasberget, jf. Direktoratet for naturforvaltning, naturbase. Det må presiseres at et lite areal av dette helt i nord faller utenfor undersøkelses-/tilbudsområdet, er regsistrert særskilte artsfunn, er dette uheldig siden dette nordvendte arealet er av dem som har grovest granskog i dag, som følge av gunstige fuktighetsforhold og bedre bonitet. Området er opprinnelig av Løvdal (2001) foreslått som såkalt hensynsområde, der det anbefales spesielt skånsomme hogstformer. høye kvaliteter som K1 både med tanke på forekomst av fuktig eldre skog, dødvedmengde og interessante arter. Likeledes får man tilført noen ytterligere elementer også i de nordøstlige deler, med den riktignok kulturbetingete, men mye rikere K3, dessuten areal av noe rikere myr samt velutviklet bærlyng-barblandingsskog. Mellom K1 og Skytterseterveien er det en forekomst av en direkte truet art, grankransmusserong (Tricholoma dulciolens), for øvrig ikke knyttet til særskilte kvaliteter i nærområdet for øvrig. Totalt sett består imidlertid undersøkelsesområdet foruten de tidligere registrerte delområdene av svært mye sammenbindingsareal uten registrerte kvaliteter og som ligger mellom og omkring kjernene mot ytterkantene av områdene. Hvis man går inn for å verne Skasberget som først og fremst et restaureringsområde, blir det et skjønns- og prioriteringsspørsmål om man velger bare K1 med K2 som et fortsatt anbefalt hensynsområde, eller man også inkluderer større arealer plantet ungskog i et større verneområde. Begge alternativer vil gi godt arronderte områder på hvert sitt skalanivå, det største nødvendigvis mest robust på sikt og også fornuftig avgrenset mot veier på to av sidene. Det er fra før svært lav tetthet av verneområder i denne regionen, siden andre regioner med mindre påvirket skog og større som er et lisystem med skog av høyere bonitet og dermed lite sammenliknbart. Derimot er det relativt nylig (2008) vernet et 6,4 km2 stort område, Vestre Lukashaugen og Bornoberget nord for Røgden, som synes å dekke de samme typene.

6 Vernetettheten i regionen er likevel liten. Kjerneområde Urørthet Død ved mengde Død ved kontin. Gamle bartrær Gamle løvtrær Topo- variasjon Vegetasjonsvariasjon 1 Skasberget ** * * * ** * ** * * * - ** 2 Skasberget sørøst Arter Gamle edelløvtrær Treslags-fordeling Rikhet Størrelse Arrondering * * * * * * ** * * * - * 3 Sjumann * * * ** * * * ** *** * - ** Samlet verdi Samlet vurdering * * * * ** * ** * * * ** *** * Referanser Løvdal, I Biologisk viktige områder på Grue Finnskog, Grue kommune. Siste Sjanse-rapport

7 Skasberget (Grue, Hedmark). Areal 4.373daa, verdi * Lønhaugen Sjumann Sandtjennsmyra Stormyra 1 Skasberget Luka 445 Bumy ra ne v Fi n 479 Brattberget eg 2 Veltsætra en Skasberget Øktarmy ra Skytresæ tra Lindalen 03 Hestb råten Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog under ordningen "frivillig vern" mE Verneverdig område Tidligere registreringer Alternativ grense Omr. for vurdering (DN/FM 2012) Kjerneområder Eksisterende verneområder 81 Målestokk 1: Ekvidistanse 20m Rutenett 1km WGS84, sonebelte Kartgrunnlag N50 Produsert mN Moen mE

8 Bilder fra området Skasberget Sjumann (K3). Dødvedrikt parti Foto: Egil Bendiksen Sjumann (K3). Rikere skogbunn, her dominert av gaukesyre Foto: Egil Bendiksen Mellom K1 og K2 er det store arealer med ungskog etter flatehogst, fotografert fra N- kant av K2 i retning K1 Foto: Arne Heggland Bærlyng- barblandingsskog langs vei til Lønhaugen Foto: Egil Bendiksen

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Ytterøya ** Referanse:

Ytterøya ** Referanse: Ytterøya ** Referanse: (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=2539) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2010 Kommune: Elverum Inventør: REH, KMO, TBL Kartblad: Dato feltreg.:

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig.

Feltarbeid ble foretatt 24. sept. 2014 med god dekning av hele området, som er lite i areal og lett tilgjengelig. Flåtjørn - Referanse: 205. Naturverdier for lokalitet Flåtjørn, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 204. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5629)

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning

Feltarbeid ble utført av Anders Thylén og Madlaina Bichsel i BioFokus og området ble rimelig godt undersøkt.tidspunkt og værets betydning Mørkåsen - Referanse: Thylen A. 2017. Naturverdier for lokalitet Mørkåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5950)

Detaljer

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder

Jenssæteråsen * del av naturtypene Jenssæterhøgda (BN ) og Jenssæterlia (BN ). Området er besøkt av Geir Gaarder Jenssæteråsen * Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: 1041 Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart.

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand (BioFokus) den Det ble brukt en feltdag og hele arealet er befart. Prestebakkefjella NR utvidelse nord * Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Prestebakkefjella NR utvidelse nord, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark.

Detaljer

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-)

Det presenteres ingen forvaltningsavgrensning og lokaliteten ved Fjellstøyldalen gis 0 poeng (-) Fjellstøyldalen 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Fjellstøyldalen, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Skograuberga utv. Ø ***

Skograuberga utv. Ø *** Skograuberga utv. Ø *** Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Lierne Inventør: THH, SRE Kartblad: 1923 I Dato feltreg.: 02.09.2006, UTM: Ø:449494, N:7148539

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Mistberget S 0 Referanse: Bendiksen E. 2017. Naturverdier for lokalitet Mistberget S, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5924)

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Osdalen sør ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Osdalen sør, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5981)

Detaljer

Sulustaddalen utvidelse - Referanse:

Sulustaddalen utvidelse - Referanse: Sulustaddalen utvidelse - Referanse: NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3850) Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Østre Toten

Detaljer

Grubben * Referanse:

Grubben * Referanse: Grubben * Referanse: ning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3788) Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Agdenes Inventør: KAB Kartblad: 1521 I Dato

Detaljer

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart.

Feltabeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag. Alle deler av området ble befart. Haukåsen Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Haukåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Statskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5792)

Detaljer

Helakmyrene (utvidelse) -

Helakmyrene (utvidelse) - Helakmyrene (utvidelse) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Ringebu Inventør: SRE Kartblad: 1818 II Dato feltreg.: 31.08.04 UTM: Ø:585000, N:6839000 Areal:

Detaljer

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse:

Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Skorbekklia (utvidelse) - Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3853) Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012 Kommune: Trysil Inventør:

Detaljer

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen

I 2002 registrerte Arne Heggland flere nøkkelbiotoper i området. Disse er brukt som utgangspunkt for planlegging av befaringen Høgvollen ** Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Høgvollen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet.

I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Grasfjellet. Nummereringen referer til inntegninger vist på kartet. Grasfjellet 0 Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Grasfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Telemark 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den

Feltarbeidet ble utført av Arne E. Laugsand, BioFokus, i løpet av en feltdag den Prestegårdsbakken * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Prestegårdsbakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981.

Verdi: ** Tidligere undersøkelser Nygårdsmyra naturreservat, som ligger sentralt i dette verneforslaget, ble opprettet som et myrreservat i 1981. NYGÅRDSMYRA ** Fylke: Hedmark Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Sør-Odal/Eidskog Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2015 II Kongsvinger Prosjekttilhørighet: Frivillig vern UTM

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse.

Dålåbekken Verdi: 1. Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter Sammendrag / Kort beskrivelse. Dålåbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hjartdal Inventør: SRE Kartblad: 1614 III Dato feltreg.: 18.07.08 H.o.h.: 175-488moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O1-Svakt oseanisk Rivekrakken - Referanse: 1. Naturverdier for lokalitet Rivekrakken, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6069) Referansedata

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag

Bjørkåsen * Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet. Naturgrunnlag Bjørkåsen * Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 1 Kommune: Trondheim Inventør: THH Kartblad: 1621 IV Trondheim Dato feltreg.: 07.08.04 UTM: Ø:561500, N:7028300 Areal:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stormyra Åsnes - Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Stormyra Åsnes, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6051)

Detaljer

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier.

Området er tilbudt gjennom ordningen med frivillig vern, i regi av Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Nordland, og grunneier. Kjerringdalen ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Kjerringdalen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6076)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Vær og tidspunkt for kartlegging var tilfredsstillende med hensyn til ettersøkte organismegrupper. Ertsrudberget * Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Ertsrudberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5925)

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen.

Tid og vær influerte ikke på utførelse av feltarbeidet. Pent lettskyet vær på registreringsdagen. Aursjøvola * Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Rendalen Inventør: JKL Kartblad: 2018 IV Istern Dato feltreg.: 28.07.04 UTM: Ø:552700, N:6737500 Areal: 468 daa

Detaljer

Kroktjern-Setertjern * Referanse:

Kroktjern-Setertjern * Referanse: Kroktjern-Setertjern * Referanse: Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=3831) Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011 Kommune: Marker Inventør: THH

Detaljer

STORE REKKE/HØLVANNET *

STORE REKKE/HØLVANNET * STORE REKKE/HØLVANNET * Fylke: Akershus Vegetasjonssone: Sørboreal Kommune: Aurskog-Høland Vegetasjonsseksjon: OC overgangsseksjonen Kartblad (M711): 2014 I Vestmarka Prosjekttilhørighet: Frivillig vern

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Lone NR utvidelse 2014 ** Referanse: Brandrud T. E. 2015. Naturverdier for lokalitet Lone NR utvidelse 2014, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Stortjernåsen S - Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Stortjernåsen S - Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stortjernåsen S - Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Ringerike Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 10.09.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Områdets navn Langtjernbrenna

Områdets navn Langtjernbrenna Områdets navn Langtjernbrenna Referansedata Fylke: Buskerud Kommune: Ringerike Registrant: Ragnhild Heimstad og Marthe Røgeberg Dato feltreg: 11.07.2011 Kartblad: 1815-2 UTM sentralpunkt: Ø 0250732 N 6667463

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp.

Området er tidligere kartlagt i 2001 med verdi B (BN ) (Naturbase 2014). Beskrivelsen er svært knapp. Vikbekken Verdi: 1 Referanse: Reiso S. 2015. Naturverdier for lokalitet Vikbekken, registrert i forbindelse med prosjekt Bekkekløfter 2014, Hedmark. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Hundålvatnet* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Hundålvatnet* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Vefsn Inventør: AST Kartblad: 826 I Dato feltreg.: 0/09/05-2/09/05, UTM: Ø:405835, N:7299074 Areal: 3495 daa

Detaljer

Beliggenhet Klokken omfatter en klokkeformet topp i skogslandskapet øst for Glomma, ca 9 km øst for Flisa i Åsnes kommune.

Beliggenhet Klokken omfatter en klokkeformet topp i skogslandskapet øst for Glomma, ca 9 km øst for Flisa i Åsnes kommune. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NINA Rapport 354 Klokken** Referansedata Fylke:

Detaljer

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Kalkskog Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Finnsrud 3 Referanse: Abel K. 2017. Naturverdier for lokalitet Finnsrud, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5921) Referansedata

Detaljer

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet. Pinegilet 1 Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Pinegilet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Rogberget ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Rogberget, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5965)

Detaljer

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Ytre Nonselva * Referanse: Klepsland J. T. 2017. Naturverdier for lokalitet Ytre Nonselva, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6067)

Detaljer

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil.

Furuberget ligger på åspartiet ca 7 km sørvest for Ljørdal i Trysil kommune rett sør for vegen mellom Ljørdal og Trysil. Furuberget ** Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Trysil Inventør: SRE Kartblad: 2117 I Dato feltreg.: 07.07.04 UTM: Ø:375000, N:6801000 Areal: 4314 daa H.o.h.:

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ådnøy 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Ådnøy, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Deifjell-lia utvidelse ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Deifjell-lia utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5980)

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Orsjømyra naturreservat - utvidelse * Referanse: Blindheim T. 2012. Naturverdier for lokalitet Orsjømyra naturreservat - utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark.

Detaljer

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart.

Feltarbeidet ble gjort i løpet av en halv feltdag den av Arne E. Laugsand, BioFokus. Hele arealet ble befart. Femdal ** Referanse: Laugsand A. 2016. Naturverdier for lokalitet Femdal, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5819)

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3

Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Lindalselva ved Hortebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Skien Inventør: TEB Kartblad: 1713 IV Dato feltreg.: 28.10.08 H.o.h.: 382-498moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Sollaustbekken Verdi: 1

Sollaustbekken Verdi: 1 Sollaustbekken Verdi: 1 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Hemsedal Inventør: SRE Kartblad: 1616 IV Dato feltreg.: 19.06.08 H.o.h.: 663-1190moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat.

Kolås ** Topografi Området utgjør i all hovedsak en slag vestvendt skråning ned mot eksisterende reservat. Kolås ** Referansedata Fylke: Akershus Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2008 Kommune: Vestby Inventør: TBL Kartblad: Dato feltreg.: 28.08.08 H.o.h.: 0-0moh Vegetasjonsone: Boreonemoral Areal: 59 daa

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Åkremoen ** Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Åkremoen ** Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Nord-Fron Inventør: KAB, SRE Kartblad: 1618 II Sjodalen Dato feltreg.: 28.06.04-29.06.04 UTM: Ø:510079, N:6819956

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud

NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud NATURTYPEKARTLEGGING I FORBINDELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Vestre Spone, Modum kommune, Buskerud Rapport, november 2007 Oversikt over Vestre Spone Utført av COWI AS ved Kristin Moldestad og Vegetasjonsrådgiver

Detaljer

Risen vest ** Tidspunkt og værets betydning Været og tidspunktet for befaringen vurderes ikke å ha virket negativt inn på vurderingene som er gjort.

Risen vest ** Tidspunkt og værets betydning Været og tidspunktet for befaringen vurderes ikke å ha virket negativt inn på vurderingene som er gjort. Risen vest ** Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2017. Naturverdier for lokalitet Risen vest, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6062)

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper. Bulia 1 Referanse: Appelgren L. 2017. Naturverdier for lokalitet Bulia, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6016)

Detaljer

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer.

Tindefjell ble pekt ut av Fylkesmannen i Telemark/DN som et undersøkelsesområde m.h.p. opptrappingen av skogvernet på Statskogs arealer. Tindefjell - Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Tinn Inventør: AHE Kartblad: 1615 III Dato feltreg.: 26.08.04 UTM: Ø:489000, N:6661000 Areal: daa H.o.h.: 700-1100moh

Detaljer

Geologi Berggrunnen i området består av kvartsdiorittisk, tonalittisk gneis og hornblende gneis (Sigmond at al. 1984).

Geologi Berggrunnen i området består av kvartsdiorittisk, tonalittisk gneis og hornblende gneis (Sigmond at al. 1984). NINA Rapport 354 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kjølen* Referansedata Fylke: Akershus

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

GANESØYAN - Referansedata

GANESØYAN - Referansedata GANESØYAN - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Vegetasjonssone: Mellomboreal Kommune: Namsos Vegetasjonsseksjon: O2 sterkt oseanisk seksjon Kartblad (M711): 1724 III Jøa Prosjekttilhørighet: Frivillig

Detaljer

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk

H.o.h.: moh Vegetasjonsone: mellomboreal 20% nordboreal 80% Vegetasjonseksjon: O2-Klart oseanisk Merrdalsristin * Referanse: Høitomt T. 2016. Naturverdier for lokalitet Merrdalsristin, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Lokaliteten er tilbudt gjennom orningen med frivillig vern, ved AT Skog og Fylkesmannen i Aust-Agder.

Lokaliteten er tilbudt gjennom orningen med frivillig vern, ved AT Skog og Fylkesmannen i Aust-Agder. Lindåsen ** Referanse: Brandrud T. E. 2014. Naturverdier for lokalitet Lindåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2013. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL. WKN rapport 2013:10 4. DESEMBER 2013

JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL. WKN rapport 2013:10 4. DESEMBER 2013 JYRIHELLEREN FRIVILLIG VERN VURDERING AV TILLEGGSAREAL WKN rapport 2013:10 6. 4. 4. DESEMBER 2013 R apport 2 013 : 1 0 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Tilleggskartlegging av naturtyper i Våler kommune, Hedmark fylke

Tilleggskartlegging av naturtyper i Våler kommune, Hedmark fylke Tilleggskartlegging av naturtyper i Våler kommune, Hedmark fylke Øivind Gammelmo & Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2013-8 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark kartlagt naturverdier

Detaljer

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Bjørnskogen** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Bjørnskogen** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2007 Kommune: Storfjord Inventør: JKL Kartblad: 1633 IV Dato feltreg.: 02.08.07 H.o.h.: 84-484moh Vegetasjonsone: Mellomboreal Areal:

Detaljer

Kammen* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Kammen* Referansedata Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Kammen* Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2005, DP3 Kommune: Grane Inventør: JKL, SRE Kartblad: 926 III Dato feltreg.: 04.09.05, UTM: Ø:42932, N:7267255 Areal: 672 daa H.o.h.:

Detaljer

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , ,

Kartblad: 1333II Dato feltreg.: , , Jøvik** Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Tranøy Inventør: JWB, JWB, JWB, JWB Kartblad: 1333II Dato feltreg.: 13-09-2006, 21-09-2006, 24-09-2006 UTM: Ø:591378,

Detaljer

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Ramsås (2006) - Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Ramsås (2006) - Referansedata Fylke: Nord-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP3 Kommune: Verdal Inventør: JKL Kartblad: 1722 III Dato feltreg.: 30.08.2006-30.08.2006, UTM: Ø:, N: Areal: daa

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Gjermshus ** Referanse: Gammelmo Ø. 2017. Naturverdier for lokalitet Gjermshus, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5969)

Detaljer

seg opp såpass at planterøttene har mistet kontakten, og dels der det er små forsenkninger og rikere sig. Kalkskogsindi-

seg opp såpass at planterøttene har mistet kontakten, og dels der det er små forsenkninger og rikere sig. Kalkskogsindi- Remman 3 Referanse: Bendiksen E. 2014. Naturverdier for lokalitet Remman, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Nord-Trøndelag 2013. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Murudalen utvidelse - Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Murudalen utvidelse, registrert i forbindelse med prosjekt Frivillig vern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi:

Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: 6.10 Hindsæterkampen Referansedata Fylke: Kommune: Kartblad: UTM (senter): Veg. sone: Oppland Vågå 1618 II MP 985 323 NB Inventør: Dato feltreg.: Areal: H.o.h.: Verdi: R. Haugan 8.9.2005 ca 700 da ca 850-1060

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer