ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REGNSKAP"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1

2 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør. Banken har som mål å dekke behovet for finansielle tjenester for personkunder samt mindre og mellomstore bedrifter innenfor bankens primære marked som er Gjerstad, Risør, og utflyttede personer fra vårt område. Styret har som målsetting å styrke banken som en selv stendig lokal sparebank. For å oppnå dette er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester som banken ikke produserer selv, samt over tid bedre kostnadsnivået slik at det blir på linje med større banker. Dette gjøres via eierskapet i Terra Gruppen AS. Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker deriblant Gjerstad Sparebank. Bankalliansen Terra-Gruppen er samlet et av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på nærmere 150 milliarder kroner. Alliansens mål er å ivareta Terrabankenes interesser på områder der den enkelte bank ville hatt begrensede muligheter til å produsere eller framskaffe tilfredsstillende løsninger eller betingelser på egen hånd. Siden etableringen i 1997 har Terra-Gruppen hatt en kraftig vekst både gjennom etableringer, organisk vekst og oppkjøp. SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor høsten 2008 da de amerikanske boliglåns gigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt under offentlig administrasjon. To uker senere valgte amerikanske myndigheter å la investeringsbanken Lehman Brothers gå konkurs. De øvrige store internasjonale investeringsbankene ble enten fusjonert eller omdannet til alminnelige banker. Den amerikanske stat kjøpte 80 prosent av forsikringsselskapet AIG. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele verden ble usikre både på egen og andre bankers finansielle stilling. Dette skapte stor usikkerhet i det internasjonale penge- og kredittmarkedet. Bankene vegret seg for å låne penger til hverandre. Dermed økte pengemarkedsrentene. Som følge av at krisen tiltok, steg påslaget i pengemarkedsrentene ytterligere. I flere land har myndighetene satt i gang en rekke tiltak for å gjenopprette tilliten til den finansielle stabiliteten. De mange tiltakene ser ut til å ha effekt ettersom påslaget på pengemarkedsrenta gikk ned. I forsøk på å redusere de realøkonomiske problemene av finanskrisen har det vært betydelige rentekutt og flere land vil sette eller har i gangsatt finanspolitiske tiltak. Finanskrisen har tydelig vist at likviditets- og soliditetsproblemer i en bank vil gi mer omfattende konsekvenser enn samme problem i andre typer virksomhet. Problemer i noen få store banker spredde seg til hele det finansielle systemet. Det har oppstått en systemkrise i finansiell sektor som svekker bankenes evne til å formidle kreditt og kapital. Dette gir store realøkonomiske konsekvenser. Også norske banker har merket finanskrisen gjennom høye pengemarkedsrenter, svekket tilgang på likviditet, tap på verdi papirer og kraftig fall i kursene på aksjer og grunnfondsbevis. Likevel har norske banker klart seg bedre enn banker i mange andre land. Det er flere årsaker til dette. Blant annet utgjør verdipapirer en liten andel av eiendelene og mye av finansiering gjøres ved innskudd. I tillegg har flere år med høy økonomisk vekst gitt god lønnsomhet og soliditeten har holdt seg oppe. Alle disse forholdene har medvirket til at behovet for offentlige tiltak har vært mindre her i landet. Finans departementet har imidlertid sammen med Norges Bank og finansnæringen, satt i gang tiltak for å bedre likviditetssituasjonen. Etter flere år med særdeles sterk vekst i norsk økonomi ble konjunkturtoppen nådd mot slutten av Da finanskrisen tiltok, og de realøkonomiske konsekvensene begynte å komme, ble det tydelig at vi er inne i en kon junkturnedgang. De økte pengemarkedsrentene førte til at bankene måtte øke utlånsrentene. Det betydde høyere finansieringskostnader for husholdninger og foretak. Bolig prisene og aksjekursene har falt. I tillegg medfører svakere vekst internasjonalt til mindre etterspørsel etter norske varer. BANKENS VIRKSOMHET For Gjerstad Sparebank har 2008 vært preget av høy aktivitet og god vekst på utlånssiden og innskuddssiden. Etter at banken for noen år tilbake startet salg av skadeforsikringsprodukter gjennom samarbeidet med Terra Forsikring AS, har vi et fullverdig finanstilbud som består av tradisjonelle banktjenester og aksjefond, livsog skadeforsikring. Den store aktiviteten innen de nye produktområdene har vist at satsningen har vært riktig. Vi har en betydelig markedsandel i Gjerstad og Risør kommuner og en sterk posisjon i markedet. Gjerstad Sparebank ser det som sin oppgave å være en aktiv medspiller i vårt distrikt og vi må til enhver tid sørge for at våre produkter er konkurransedyktige både på pris og kvalitet. Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til at det er oppstått forhold etter årsskiftet som påvirker bankens resultat og stilling. Bankens årsregnskap er lagt frem med forutsetning om fortsatt drift, og styret kan bekrefte at forutsetningen for dette er tilstede. 2 GJERSTAD SPAREBANK

3 ÅRSBERETNING 2008 FORVALTNINGSKAPITALEN Bankens forvaltningskapital økte med 229,3 millioner kroner til 1304,3 millioner kroner. Økningen utgjør 21,4 % i I 2007 var økningen på 18,2 %. For å sikre bankens soliditet legges det opp til betydelig lavere vekst i den nærmeste tiden. INNSKUDDSUTVIKLINGEN Innskuddene fra kunder er økt med 162,8 millioner til i alt 937,0 millioner kroner. Dette er en økning på 21,0%. I 2007 var økningen på 17,5%. Innskudd fra kunder fordeler seg slik: Personkunder: 602,7 millioner kroner som er 64,3 % av totale innskudd Offentlig virksomhet: 115,4 millioner kroner som er 12,3% av totale innskudd. Bedriftsmarkedet: 218,9 millioner kroner som er 23,4% av totale innskudd. Innskuddene utgjør 71,9 % av forvaltningskapitalen mot 71,8 % i 2007 Innskudd i % av netto utlån utgjør 82,4 %, mot 79,3 % året før. UTLÅNSUTVIKLINGEN De samlede brutto utlån økte med 165,2 millioner kroner i 2008 til totalt netto 1143,5 millioner kroner, som er en økning på 16,9 % fra året før. Økningen i 2007 var på 21,7 %. Utlånene fordeler seg slik: Personkunder: 830,0 millioner kroner som er 72,6% av totale utlån. Næringsliv: 313,5 millioner kroner som er 27,4% av totale utlån. Bankens garantiansvar er pr på 22,1 millioner kroner og fordeler seg med 13,4 millioner kroner betalingsgarantier, 7,5 millioner kroner i kontraktsgarantier og 1,2 millioner kroner i øvrige garantier. TAP OG TAPSAVSETNINGER Låne- og garantiporteføljen er gjennomgått og vurdert i samsvar med retningslinjer fra Kredittilsynet. Konsekvensen av endringene fremgår i note 9. Prinsippet for behandling av misligholdte lån og tilhørende tapsføring fremgår av beskrivelsen av regnskaps prinsippene. Nivået av mislighold gjennom 2008 har vært beskjedent. På grunn av finanskrisen er imidlertid samtlige større engasjementer vurdert særskilt ved årsskiftet. Som følge av dette er det på kontoen for tap på utlån og garantier totalt avsatt kr Det vises for øvrig til note 9 i regnskapet. Det er etter styrets oppfatning etablert gode kontrollrutiner for oppfølging av tapsutsatte engasjement, men i den foreliggende økonomiske situasjonen er rutinene ytterligere innskjerpet. Banken har i sin kredittvurdering tatt tilbørlig hensyn til aktuelle risikofaktorer, og styret anser de avsetninger som er gjennomført i regnskapet er tilstrekkelig til å møte uventede verdifall på dagens utlån, vurdert etter objektive bevis. Banken har som rutine i lånesaksbehandlingen at alle låne- /kredittengasjementer som gjelder personkunder blir risikoklassifisert. Engasjementene blir vurdert ut fra hvilken sikkerhet og inntekt som ligger til grunn. Næringslivsengasjementer er risikoklassifisert etter en fordeling med 50 % økonomi (rentabilitet og soliditet) basert på registrert årsregnskap og 50 % sikkerhet. I tillegg vurderes ikke-økonomiske verdier som eiere, ledelse, produkt og marked. Banken har gode rutiner for avdekking og oppfølging av tapsutsatte engasjementer. Imidlertid er det grunn til å regne med at 2009 vil bli et vanskelig år for flere bransjer som følge av finanskrisen, og at det derfor må påregnes betydelige tapsavsetninger også i Risikoen i bankens utlånsportefølje har likevel ikke endret seg vesentlig i løpet av året. VERDIPAPIRER Ved utgangen av 2008 er bankens verdipapirportefølje bokført med 90,6 millioner kroner. Av dette er 78,0 millioner kroner plassert i obligasjoner som i hovedsak består av obligasjoner i andre banker, finansinstitusjoner, industri, kommuner og fylkeskommuner. 12,6 millioner kroner er plassert i aksjer og fondsandeler. Styret har som strategi at banken ikke skal drive investering i aksjemarkedet. RISIKOSTYRING Styret legger vekt på at banken skal ha en moderat risiko profil som skal tilpasses soliditet og kompetansenivå. Det er flere risikoforhold knyttet til bankvirksomhet. Foruten finansiell risiko ligger det også en betydelig operasjonell risiko i bankdriften. FINANSIELL RISIKO Finansiell risiko består av kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko, valutarisiko og kursrisiko. GJERSTAD SPAREBANK 3

4 ÅRSBERETNING 2008 Kredittrisiko er knyttet til tapspotensialet i bankens utlåns- og garantiportefølje. Banken har et eget regelverk for kredittvurdering og kreditthåndtering. Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i betalings mislighold og vurdering av alle større engasjement både næringslån og lån til personkunder. En vesentlig del av bankens lån er pantesikret. Etter styrets vurdering har banken en moderat risiko for tap på utlån, og anser de tapsavsetninger som er foretatt som tilstrekkelige. Renterisiko oppstår ved at det er ulik bindingstid knyttet til bankens fordringer og gjeld. Renterisikoen betraktes som lav siden banken har lite innskudd eller lån til fastrente. Rentene på innskudd og utlån blir justert straks det skjer endringer i rentenivået. Bankens renterisiko vil således være minimal på innskudds- og utlånsporteføljen. Vedrørende beholdningen av obligasjoner er renterisikoen også minimal. Størstedelen av obligasjonsporteføljen rentereguleres hver 3. måned. Denne måles jevnlig, og sett i forhold til bankens soliditet anses risikoen å være akseptabel. Bankens obligasjonsportefølje har en durasjon på 0,35. Dvs. en endring i markedsrenta på 1 % utgjør kr endring i markedsverdien. Banken er ikke finansiert med valuta og har ikke inn tekter i valuta. Den eneste valutarisiko banken har, knytter seg til kontantbeholdning av utenlandsk valuta. Som det fremgår av note 10 A er denne forholdsvis beskjeden. Vi anser derfor valutarisikoen som relativt liten. Kursrisiko oppstår ved at banken eier aksjer, grunnfondsbevis eller fondsandeler som får verdien bestemt av markeds utviklingen. Bankens portefølje av obligasjoner består i hovedsak av obligasjoner i andre finansinstitusjoner og i statsgaranterte obligasjoner. Det alt vesentligste av vår obligasjonsportefølje har rente som reguleres hver 3. mnd. Likviditetsrisikoen betraktes som moderat. Banken har god innskuddsdekning som nevnt under avsnittet om innskuddsutviklingen. Dessuten har banken følgende obligasjonslån: 50 millioner kroner med forfall i desember millioner kroner i ansvarlig lånekapital med forfall i juli millioner kroner i sertifikatlån med forfall i april 2009 Kortsiktige likviditetssvingninger dekkes inn via trekkrettigheter som vi har i andre banker. OPERASJONELL RISIKO OG INTERNKONTROLL Styret og ledelsen har også oppmerksomheten rettet mot tapsmuligheter knyttet til den daglige drift av banken. Det gjelder svikt i datakommunikasjon, system og rutiner. Feil kan også oppstå som følge av manglende kontroller, kompetansesvikt og menneskelig feil. For å ivareta dette viktige området er det etablert et system for internkontroll. Bankens internkontroll bygger på Kredittilsynets forskrift om internkontroll og styrets retningslinjer. Internkontrollen er et viktig redskap for å kartlegge og utbedre mangelfulle forhold under den operasjonelle risiko. Det gjennomføres kontinuerlige aktiviteter for å bedre og effektivisere kvaliteten på internkontrollen. Med basis i rapporten fra avdelingslederne og egne vurderinger gir banksjefen en totalvurdering av internkontroll i banken til styret. Styret vurderer så om det er etablert en forsvarlig internkontroll etter gjeldende retningslinjer fastsatt av styret og Kredittilsynet. Videre foreligger rapport fra ekstern revisor til styret og banksjef om status for internkontroll. RESULTATREGNSKAPET Driftsresultatet før tap og avsetning til mulige tap utgjør kr.9.070,000.- som er 0,76 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. På samme tid i fjor var resultatet 1,13% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Netto tap på valuta og verdipapirer utgjør kr , på samme tid i fjor hadde vi en kursgevinst på kr Tap og tapsavsetninger på utlån og garantier er bokført med kr Bankens netto rente og kredittprovisjonsinntekter er kr ,- høyere enn på samme tid året før. Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning utgjør kr ,- i Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester utgjorde kr i 2008 mot kr i Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør i 2008 kr mot kr i Målt i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør de i ,49 % mot 1,45 % i Andre driftskostnader utgjør ved utgangen av 2008 kr mot kr ved utgangen av I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital er andre driftskostnader 0,16 % i 2008 mot 0,19 % i Driftskostnader i prosent av inntektene utgjør 70,18% i 2008, mot 61,75 % i Eksklusiv kurstap/kursgevinster er driftskostnadene i ,82 % mot 61,82 % i Skattekostnaden for 2008 er beregnet til kr Etter skattekostnaden er overskuddet på kr som styret foreslår fordelt slik: Til gaver... kr Til Sparebankens fond... kr GJERSTAD SPAREBANK

5 ÅRSBERETNING 2008 EGENKAPITAL/ SOLIDITET Ved utgangen av 2008 er netto ansvarlig kapital på 119,9 millioner kroner. Ansvarlige kapital består av Sparebankens fond på 75,6 millioner kroner og ansvarlig lånekapital på 49,6 millioner kroner. Ansvarlig lånekapital består av ansvarlig lån på 29,9 millioner kroner som løper i 10 år fra juli 2007, samt et evigvarende fondsobligasjonslån på 19,7 millioner kroner. Kapitaldekningen var ved årsskiftet på 15,17 %, noe styret anser som tilfredsstillende. Kjernekapitalen utgjør 10,65%. Styret ser behovet for å styrke denne. Det vil bli vurdert ulike alternativer, deriblant bankpakken som ble lagt frem den 8. februar ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING OG YTRE MILJØ Ved utgangen av året hadde banken 19 ansatte. Til sammen utgjør dette 17,7 årsverk. Etter 22 år som banksjef fratrer Frits Store i februar Styret takker for innsatsen for banken gjennom disse årene. Utviklingen i finansnæringen stiller stadig nye krav til omstilling og kompetanse. For å kunne yte profe sjonell kundebehandling er det vesentlig at med arbeiderne kontinuerlig får faglig påfyll. Den interne opp læringsaktiviteten i banken er viktig, og de ansatte deltar med stor interesse på det som arrangeres. Banken har kollektiv pensjonsordning, ulykkes- og yrkesskadeforsikring for sine ansatte, og er dessuten tilknyttet AFP-ordningen. Sykefraværet utgjorde 3,87 % av den totale arbeidstid i Tilsvarende tall for 2007 utgjorde 3,20 %. Gjerstad Sparebank praktiserer full likestilling mellom kjønnene. Banken har inngått samarbeid med Trygdeetatens Arbeidslivssenter ved å inngå Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Ingen av bankens ansatte har vært utsatt for skader/ ulykker i arbeidstiden i Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgått. Gjerstad Sparebank forurenser ikke det ytre miljø. ARBEIDET I STYRET Styret har hatt 11 ordinære styremøter i løpet av året. Styrets formann har i tillegg deltatt på flere møter og konferanser sammen med banksjefen. I tillegg har styret og bankens administrative ledelse i likhelt med tidligere år gjennomført en strategisamling over to dager. Arbeidet i styret har vært preget av diskusjoner omkring bankens mål og strategier, økonomi og oppfølging av interne kontrollrutiner og rapporteringer. Arbeidet med BASEL II og ICAAP beregninger har hatt stor oppmerksomhet gjennom året. I siste del av året har styret også vært betydelig engasjert i forbindelse med bankesjefens avgang. Det er stor enighet i styret om hovedstrategien for banken. UTSIKTENE FOR DET KOMMENDE ÅR Konkurransen i finansmarkedet forventes å bli like hard kommende år som i det foregående, med et konkurransebilde som endres raskere enn tidligere. For bankens organisasjon og den enkelte ansatte vil det bli stilt store krav til kompetanse, innsatsvilje og omstillingsevne. Vi mener å ha en riktig bemanning og en stab som er vel forberedt og motivert til å møte morgendagens utfordringer. Prosessen med ansettelse av banksjef er igangsatt. Fra nåværende banksjef fratrer og inntil ny banksjef er på plass har styret foretatt konstituering av banksjef. Samarbeidet med Terra-gruppen er også en styrke for en liten lokal bank som vår. Ved behov kan vi trekke på den kompetansen som Terra-gruppen har, både når det gjelder faglige oppdateringer, salgs- og markedsføringsapparat, valg av teknologisk plattform osv. Vi føler oss trygge på at vi skal klare å leve opp til kundenes krav og forventninger. De senere årene har banken hatt en betydelig tilstrømming av nye kunder fra Risør-regionen. Ved å ha opp rettet et salgskontor i Risør og ved å ha flyttet de sentrale funksjoner til Brokelandsheia har man oppnådd en plassering som ligger mer sentralt i det geografiske området som er bankens naturlige nedslagsfelt. Dette betyr økte muligheter for fortsatt god og naturlig vekst i bankens forretningsvolum. Gjerstad Sparebank har således et godt utgangspunkt for en videre drift som sunn og selvstendig bank. Dette forutsetter imidlertid at det tas aktive grep for å møte nye utfordringer og muligheter, slik at banken kan være med å styre utviklingen i regionen fremfor å bli styrt. Banken har etablert gode rutiner med sikte på å avdekke eventuelle mangler og svakheter på et så tidlig tidspunkt som mulig. Den internasjonale finanskrisen vil prege også Gjerstad Sparebank i Det må påregnes større tap enn de siste årene, og arbeidet med bankens soliditet vil ha høyeste prioritet. Vi vil legge stor vekt på å oppnå en tilfredsstillende inntjening som sikrer en god, solid og selvstendig lokalbank for våre kunder og ansatte. GJERSTAD SPAREBANK 5

6 ÅRSBERETNING 2008 TAKK Bankens styre retter en takk til kunder og andre forbindelser for godt samarbeid i Videre retter styret en takk til tillitsvalgte i bankens organer for godt samarbeid i året som har gått. Styret vil uttrykke sin anerkjennelse og takk til bankens ansatte for god innsats og godt samarbeid i 2008 Gjerstad, 31.desember februar 2009 STYRET I GJERSTAD SPAREBANK: 6 GJERSTAD SPAREBANK

7 RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP (Beløp i 1000 kr.) Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende 2 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (note 16) Renter og lignende på ansvarlig lånekapital (note 17) Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning. Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (note 2) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapir Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (note 14) Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer (note 8) Andre driftsinntekter (note 8) 0 78 Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn (note 3,4) Pensjoner (note 5) Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (note 3) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger (note 6,7) Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader (note 8) Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån Tap på garantier -50 Sum tap på utlån, garantier m.v (note 9) Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivning/reversering av nedskrivning Gevinst/tap Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Resultat av ordinær drift (driftsresultat) Skatt på ordinært resultat (note 10) Resultat av ordinær drift etter skatt Overføringer og disponeringer Overført til sparebankens fond (note 18) Overført til gaver Sum overføringer GJERSTAD SPAREBANK 7

8 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER (Beløp i 1000 kr.) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist (note 21) Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse-/ drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før individuelle og gruppevise nedskrivninger (note 9) Individuelle nedskrivninger (note 9) Gruppevise nedskrivninger (note 9) Sum netto utlån og fordringer på kunder Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre Sum obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning (note 13,21) Aksjer,andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (note 14) Eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i andre tilknyttede selskap (note 15) 469 Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (note 10) Andre immaterielle eiendeler (note 6) Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar, programvare og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (note 7) Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (note 5) Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 76 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJERSTAD SPAREBANK

9 RESULTATREGNSKAP GJELD OG EGENKAPITAL (Beløp i 1000 kr.) GJELD: Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner (note 16) Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder (note 16) Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (note 16) Annen gjeld Annen gjeld Betalbar skatt (note 10) Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser (note 5) Individuelle nedskrivninger på garantiansvar (note 9F) Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Sum ansvarlig lånekapital (note 17) SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond (note 18,19) SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Andre forpliktelser og betingede forpliktelser (note 20) GJERSTAD SPAREBANK 9

10 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømanalyse 2008 (Beløp i hele 1000 kr) Tilført fra årets drift (*) Endring annen gjeld og påløpte kostnader forsk.betalte inntekter Endring andre eiendeler og forskuddsbetalte og opptjente inntekter Likviditetsendring i resultatregnskapet Endring utlån før nedskrivninger Endring kortsiktige verdipapirer Endring innskudd fra og gjeld til kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner A. Netto likviditetsendring fra virksomhet Investering i immaterielle eiendeler Investering i andre varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirer B. Likviditetsendring vedr. investeringer Sertifikatlån Obligasjonslån C. Likviditetsendring fra finansiering A+B+C Sum endring likvider Likviditetsbeholdning 1/ = Likviditetsbeholdning 31/ Denne består av: Kasse, Norges Bank, utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (*) Tilført fra årets drift fremkommer som følger: Resultat før skatt Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Endring tapsavsetninger Nedskrivning anleggspapirer Gaver -75 Endring underkurs og pensjonsforpliktelser Sum GJERSTAD SPAREBANK

11 NOTEOPPLYSNINGER REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldene lover, forskrifter og god regnskapsskikk. Eiendeler beregnet på varig eie eller bruk fremgår av eventuelle noter til de enkelte balansepostene. Alle beløp er oppgitt i hele tusen dersom ikke annet er oppgitt. INNTEKTSFØRING/KOSTNADSFØRING Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer som er en direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de erverves. Gebyrer for etablering av låneavtaler tas til inntekt i samsvar med kostnadene som påløper ved lånebehandlingen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årslutt periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Utbytte av aksjer inntektsføres det år det mottas. AVSKRIVNINGER PÅ ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER OG VARIGE DRIFTSMIDLER Avskrivningssatsene for de forskjellige eiendeler er i hovedtrekk som følger: - Andre immaterielle eiendeler 20 % - Bygninger 2 % - Inventar 10 % - Maskiner % Avskrivningene er lineært fordelt over driftsmidlenes økonomiske levetid. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder ny utlånsforskrift fastsatt 21. desember 2004 med ikrafttredelse 1. januar Utlån til kunder er pr vurdert til amortisert kost. Med amortisert kost menes historisk kost justert for mottatte avdrag samt ned skrivninger for tap. Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak, inntektsføres direkte. Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanse-, overtrekkslister og nedenfor nevnte risikoklassifiseringssystem. Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller kontoen ble overtrukket. Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdte, men hvor kundenes økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap på et senere tidspunkt. Bokføring av renter: Når det er foretatt nedskrivning på et engasjement skal det vurderes om renter utgjør deler av den forventede kontantstrømmen. I de tilfeller der det ventes at kunden helt eller delvis ikke vil betale renter, vil inntektsføringen bli stoppet, og beregnede renter vil bli ført som opptjente ikke mottatte inntekter i balansen. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav overfor debitor ved konkurs, stadfestet gjeldsnemnd, tvangspant som ikke har ført fram, rettskraftig dom eller inngått avtale. Der de vurderte sikkerheter åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det alltid vurdert nedskrivning ved mislighold. I slike tilfeller blir nedskrivningen alltid foretatt når mislighold har lengre varighet enn 90 dager. Når det gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte fram tidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Dersom banken har bevilget flere lån til en og samme kunde, vil en engasjementsvurdering være å betrakte som en individuell vurdering. Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på de viktigste næringene. Disse lånegruppene er inndelt i ulike risikoklasser i samsvar med bankens risikoklassifiseringssystem, som er beskrevet nærmere nedenfor. Med utgangspunkt i risikoklassene innenfor PM og BM samt tilhørende relevant statistisk materiale er gruppevise nedskrivninger beregnet. Overtatte eiendeler som overtas i forbindelse med inndrivelse av engasjementer og som er ment for rask realisasjon, bokføres i balansen som omløpsmidler. Eiendelene vurderes til antatt realisasjonsverdi på overtakelsestidspunktet. Eventuelle tap/ gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN, KREDITTER OG GARANTIER Bankens risikoklassifiseringssystem differensierer kundene basert på kundens økonomi, kvalifisert sikkerhet og forretnings messigeog kunderelaterte faktorer. Banken vekt legger risiko ved prising av sine engasjementer. Normalt er det således en sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. Næringsengasjementer blir gjennomgått og oppdatert i risikoklassifiseringsmodulen, da i første rekke basert på GJERSTAD SPAREBANK 11

12 NOTEOPPLYSNINGER innsendte regnskaper. Personkundedata innhentes fra offentlige kilder og fremlagt kundedokumentasjon. Kriteriene for klassifiseringen av næringskunder er avgitte sikkerheter og inntekt /økonomi. Dette gjelder også personkunder. Hvert eneste engasjement graderes etter disse to kriteriene med hver sin bokstavkode. Ved totalvurderingen av utlåns- og kredittporteføljen trekkes disse bokstavgraderingene opp til en overordnet klassifisering. Den overordnede klassifiseringen består av utlån og kreditter med henholdsvis høy, middels og lav risiko. Denne overordnede oversikten vises i tabell over risikofordelt utlånsportefølje i note 9A. De gruppevise nedskrivningene er beregnet ut i fra risikoklassifiseringssystemet. Her har vi brukt ulike konkurssannsynligheter innenfor de ulike næringene i sammenheng med risikoklassifiseringen. Tidsperioden er for kort til å kunne gi en fullgod historikk med tanke på å predikere gjennomsnittelig forventet tapsnivå for hver risikogruppe i risikomatrisen. Men basert på erfaringstall i finansnæringen med noe økende satsing på næringslivsengasjement, antas forventet årlig tap for næringslivsporteføljen å ligge noe over dagens nivå. Men vi vil gjøre oppmerksom på at det er usikkerhet knyttet til fremtidige prognosetall. Størstedelen av tapene vil forventes å komme i høy og middels risikoklasse. Forventede tap for privatengasjement forventes å ligge på dagens lave nivå. Disse anslagene er noe mer sikre enn for næringslivsengasjementene. Vi må spesielt ta forbehold hvis enkeltstående, til nå uidentifiserte engasjementer, plutselig skulle rammes av spesifikke kunde- eller bransjerelaterte omstendigheter. Slike forhold er i dag ikke identifisert på risikofordelt engasjementsportefølje. Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntekter. Dette vil også gjelde for næringslivsengasjementer i gruppen lav og middels risikogrupper, mens tap i risikogruppe høy forventes å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. Det vesentlige av bankens engasjementer befinner seg i klassen lav, noe som må betegnes som meget tilfredsstillende. Risikoklassifiserte utlån under lav risiko utgjør 89,68 % og under middels risiko utgjør andelen 8,96 % i Andelen engasjementer som er klassifisert under høy risiko er 1,04 % i Dette er en positiv endring fra 2,87 % i 2007 til 1,04 % i Ingen del av bankens utlån eller garantier for 2008 eller 2007 anses ytet til spesielle geografiske risikoutsatte områder. Det vises til bankens oversikt over utlån og garantier fordelt på geografiske områder i note 9B. PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Banken har kollektive pensjonsforsikringer i Vital Forsikring AS. Forpliktelsen omfatter alle ansatte. Pensjonsordningen behandles regnskapsmessig i henhold til norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Den ytelsesbaserte ordningen er lukket for nye medlemmer slik at nyansatte får tilbud om innskuddsbasert pensjon. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader beregnes etter forsikringsmessige prinsipper av uavhengig aktuar. Pensjonskostnaden, som er et nettobeløp, består av periodens pensjonsopptjening for de ansatte, rentekostnad av beregnede forpliktelser, forventet avkastning på pensjonsmidlene, samt resultatførte estimatavvik og arbeidsgiveravgift. Estimatavvik utover korridor resultatføres over gjenværende gjennomsnittlige opptjeningsperiode. Korridor beregnes som 10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelse og brutto pensjonsmidler. Nåverdien av fremtidige brutto pensjonsforpliktelser sammenholdes med virkelig verdi av innbetalte og oppsparte midler. Hvis brutto pensjonsmidler med tillegg av ikke resultatførte estimatavvik er høyere enn brutto pensjonsforpliktelser, er netto pensjonsmidler vist i balansen som langsiktig fordring. Hvis de er lavere, er netto pensjonsforpliktelser vist som langsiktig gjeld. Forpliktelser knyttet til bankens medlemskap i avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) er en usikret ytelse. Reglene åpner for at ansatte kan gå av med førtidspensjon fra fylte 62 år. Nivået på ytelsen er avtalens minimumsnivå. Banken dekker 100 % av pensjonen ved 62 og 63 år, deretter 60 % frem til 67 år. I beregningene er det benyttet en uttakstilbøyelighet på 30 %. Banksjef har en frivillig avtale om pensjonsalder på 60 år. I tillegg er det inngått førtidspensjonsavtale med banksjef fram til den opprinnelige førtidspensjonsavtalen trer i kraft ved fylte 60 år. Begge avtalene inngår blant de usikrede ytelsene. Ved beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 5,80 % 5,50 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene 6,30 % 6,00 % Årlig lønnsregulering 4,50 % 4,25 % Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp (G) 4,25 % 4,25 % Årlig regulering av pensjoner 2,00 % 3,00 % Det er videre forutsatt en fratredelseshyppighet (turnover) 3 % for alle ansatte under 40 år og 2,5 % for eldre enn 40 år. SKATTER Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Dette medfører at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å kunne bli reversert langt frem i tid, ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som er reversert tidligere. Beregning av skatt/utsatt skattefordel er basert på 28% skatt. VALUTA Gjerstad Sparebank har egen beholdning av valuta. Beholdningen utgjør pr kr ,- og er verdsatt til midtkurs. 12 GJERSTAD SPAREBANK

13 NOTEOPPLYSNINGER AKSJER, AKSJEFOND OG GRUNNFONDSBEVIS Ikke børsnoterte aksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelses kost. Aksjefond og grunnfondsbevis er vurdert til virkelig verdi. OBLIGASJONER Markedsverdi er børskurs pr Hele beholdningen er klassifisert som øvrige omløpsmidler. Beholdningen er vurdert til laveste av kostpris og markedsverdi. FINANSIELLE DERIVATER Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler Renteswap avtaler: Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtaler medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. Pr har vi renteswap for fastrentelån på 25,4 millioner. Totalt utgjør fastrentelån 24,5 millioner. Bankinnskudd med aksjeavkastning (BMA) Banken inngått egenkapitalrelaterte derivater på til sammen kr 2,5 mill. Avtalene innebærer at banken betaler en opsjonspremie ved avtaleinngåelse eller en flytende rente kvartalsvis frem til forfallstidspunktene. Som motytelse har banken opsjon på aksjeavkastning på forfallsdagen. Avkastningen reguleres i forhold til indeksutviklingen på nærmere definerte aksjemarkeder. Bytteavtalene er inngått for å sikre den fremtidige renteutbetaling for innskudd med avtalt aksjeavkastning. til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser rettidig. I forhold til dette står de trekkrammer banken i andre finansinstitusjoner sentralt. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 81,95 % mot 79,13 % på samme tid i fjor. Likviditetssituasjonen må derfor kunne karakteriseres som tilfredsstillende for banken, se note 10A. RENTERISIKO Ved en endring i renten er kun begrenset av normal varslingstid. Bankens renterisiko vil være minimal på innskudds- og utlånsporteføljen. Vedrørende beholdningen av obligasjoner er renterisikoen også minimal. Størstedelen av obligasjonsporteføljen rentereguleres hver 3. måned. Denne måles jevnlig, og sett i forhold til bankens soliditet anses risikoen å være akseptabel. Bankens obligasjonsportefølje har en durasjon på 0,35. Dvs. en endring i markedsrenta på 1 % utgjør kr endring i markedsverdien. Regnskapsmessig behandling - regnskapsprinsipper Sikringsforretningsavtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning/ valuta av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Finansielle derivater som er sikringsforretninger verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Netto resultat av rentebytteavtalene er ført mot rentekostnader og renteinntekter. Den del av bytteavtalen som er inngått for å sikre utbetaling av aksjeavkastning på inngåtte innskuddsavtaler, er en sikringsforretning, og den verdsettes etter samme prinsipp som den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. De renter eller opsjonspremie som er betalt på den del av bytteavtalen som refererer til bankinnskudd med aksjeavkastning, er kostnadsført som renter av bankinnskudd. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på børser og utviklingen på rentemarkedet i Norge. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter av bytteavtalen løper fram GJERSTAD SPAREBANK 13

14 NOTEOPPLYSNINGER NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET FOR 2008 NOTE 1 AVGIFT TIL SPAREBANKENES SIKRINGSFOND Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Sparebankenes sikringsfond. Sikringsfondet plikter å dekke tap som en innskyter har på innskudd i en sparebank. Med innskudd menes her enhver kreditsaldo på konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. Som innskudd regnes her også tilgodehavende etter oppdrag om betalingsoverføring eller andre vanlige banktjenester, samt ikke forfalte renter. Dersom en innskyter har innskudd som samlet overstiger 2 mill.kr. plikter ikke fondet å dekke tap på den del av samlede innskudd som overstiger dette beløp. Samlede innskudd skal reduseres med den enkelte innskyters forfalte forpliktelser etter andre avtaleforhold dersom sparebanken har adgang til å motregne innskudd og forpliktelser. Fra 1. juli 2005 ble Forretningsbankenes Sikringsfond og Sparebankenes Sikringsfond slått sammen, og sparebankene ble da innvilget avgiftsfrihet i 3 år Avgift til Sparebankenes sikringsfond 297 *) 0 *) Årets avgift utgjør en tredjedel av full avgift, og det forventes full avgift i NOTE 2 PROVISJONER OG GEBYRER Verdipapiromsetning og forvaltning Forsikringsvirksomhet Betalingsformidling Garantiprovisjoner Øvrige provisjoner og gebyrer Sum andre provisjoner og gebyrer NOTE 3 ANTALL ANSATTE, LØNNINGER OG HONORARER Antall årsverk 17,9 14,8 Gjennomsnittlig årsverk 16,4 14,3 Antall ansatte Lønn og annen godtgjørelse til banksjef: Honorarer til kontrollkomitéen: Lønn kr Kontrollkomitéens leder, Morten Ragnar Røed kr Annen godtgjørelse kr Kontrollkomitéens øvrige medlemmer: Pensjonsordning kr Nils Korshavn kr Hanne Kraft Johansen kr Honorarer til styret: Styrets leder, Per Arnt Tellefsdal kr Revisors godtgjørelse utgjør: Øvrige medlemmer: Revisjonstjenester kr Steinar Pedersen kr Skatterådgivning kr Astrid Haugen Gustavson kr Andre tjenester utenfor revisjon kr Kari Slaatelid Øya kr Andre attestasjonstjenester kr Ellen Såghus Winterkjær kr Beløpene er eksklusiv merverdiavgift kr Jan Kennth De Bartolo, varamedlem kr Åse Toril Sørbø, varamedlem kr Åse Johnsen Trydal, varamedlem kr Honorarer til representantskapet: Representantskapets leder, Tor Martin Moe kr Representantskapets øvrige medlemmer kr Banken har pensjonsordning for de ansatte som tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. 14 GJERSTAD SPAREBANK

15 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 4 LÅN OG GARANTIER TIL LEDENDE PERSONER OG ANSATTE Lån Banksjef Forfall: Rentesats: 3,33 % Øvrige ansatte Styrets leder, Per Arnt Tellefsdal 0 Styrets øvrige medlemmer: Steinar Pedersen Astrid Haugen Gustavson 0 Kari Slaatelid Øya 0 Ellen Såghus Winterkjær Representantskapets leder, Tor Martin Moe 343 Øvrige medlemmer av representantskapet Kontrollkomitèens leder, Morten Ragnar Røed 128 Kontrollkomitéens øvrige medlemmer: Nils Korshavn 0 Hanne Kraft Johansen 0 Rentesubsidiering av lån til ansatte beløper seg til kr ,-. Det er ikke stilt garantier overfor bankens tjeneste- eller tillitsmenn. Samtlige lån er forskriftsmessig sikret. NOTE 5 PENSJONSMIDLER OG PENSJONSFORPLIKTELSER De aktuarmessige beregninger utført av Vital Pekon AS viser følgende: Spesifikasjon av netto pensjonsmidler/(-forpliktelser) for ytelsesbaserte pensjonsordinger: Sikret ordning Usikrede ordninger Totalt Estimert brutto verdi av pensjonsmidler Beregnet brutto pensjonsforpliktelse Netto pensjonsmidler-/forpliktelser (-) Ikke resultatført estimatendringer, avvik og aga Balanseførte pensjonsmidler -/forpliktelser (-) Årets netto pensjonskostnader fremkommer slik: Sikret ordning Usikrede ordninger Totalt Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidler Resultatført endrede estimater og adm kost Årets netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad (inkl arbeidsgiveravgift) GJERSTAD SPAREBANK 15

16 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 6 ANDRE IMMATERIELLE EINDELER Immateriell eiendel Akkumulerte anskaffelseskost Tilgang 0 Avgang i året til anskaffelseskost 0 Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Immaterielle eiendeler er utviklingskostnader som følge av bytte av dataleverandør fra EDB til SDC. NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar og maskiner Risørkontor Bankbygg Tomter Sum Akkumulerte anskaffelseskost Tilgang Avgang i året til anskaffelseskost Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi pr Årets ordinære avskrivninger Balanseført verdi på bygninger som benyttes til egen virksomhet er kr 12,2 mill. Total Herav utleid Balanseført Fast eiendom Eiendomstype areal m 2 areal m 2 Verdi Gjerstad Sparebank Bankbygning Sum NOTE 8 LEIEAVTALER Banken har inngått leiekontrakt med Gjerstad Lensmannskontor og Gjerstad legekontor for en tiårsperiode. Leieinntektene for 2008 utgjør kr Vedrørende Risørkontoret har vi en leiekontrakt med John Thomas Axelsen i en tiårsperiode. Leiekostnader for 2008 utgjør kr NOTE 9 A) RISIKOKLASSIFISERING AV UTLÅN, KREDITTER OG GARANTIER Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter Individuelle nedskrivninger Lav 89,68 % 88,65 % 73,06 % 97,54 % 94,21 % 89,00 % 34,42 % Middels 8,96 % 7,72 % 26,71 % 1,62 % 3,65 % 5,74 % 35,37 % 25,67 % Høy 1,04 % 2,87 % 0,23 % 0,84 % 0,66 % 2,51 % 30,21 % 60,43 % Ikke klassifisert 0,32 % 0,75 % 0,00 % 1,48 % 2,75 % 13,90 % Sum 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % Beløp i hele kr GJERSTAD SPAREBANK

17 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 9 B) UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER GEOGRAFISK OMRÅDE Utlån Garantier Aust Agder Oslo, Akershus Landet forøvrig Sum NOTE 9 C) UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER SEKTOR Utlån Garantier Personmarkedet Offentlig virksomhet Næringsdrivende Lag og foreninger Sum NOTE 9 D) DIVERSE FORDELING PÅ VIKTIGE NÆRINGER Potensiell Eksponering Individuelle v/ for eksempel Misligholdte Tapsutsatte nedskrivninger Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter engasjementer engasjementer på utlån Personkunder Andre Viktige næringer: 20 Produksjon Bygg/Anlegg Vareh./Hotell/rest Utenrikssjøfart og rørtransport Transport/Komm Tjenesteyt./eiendom Tjenesteyt. Næring Div. næringer Totalt De gruppevise nedskrivninger er ikke tilordnet spesielle næringer, men avsatt ut fra en total vurdering av engasjementene. NOTE 9 E) OVERSIKT OVER TOTALE MISLIGHOLDTE OG ØVRIGE TAPSUTSATTE LÅN Misligholdte lån: Brutto misligholdte lån individuelle nedskrivninger = Netto misligholdte lån Øvrige tapsutsatte lån: Brutto tapsutsatte lån individuelle nedskrivninger = Netto tapsutsatte lån GJERSTAD SPAREBANK 17

18 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 9 F) OVERSIKT OVER INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER Utlån til og Utlån til og Individuelle fordringer på fordringer nedskrivninger kredittinst. på kunder på garantier Totalt Individuelle nedskrivninger pr per. Konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger pr per. konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger økte individuelle nedskrivninger i perioden tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger pr NOTE 9 G) OVERSIKT OVER ENDRING GRUPPEVISE NEDSKRIVNINGER Utlån til og Utlån til og Gruppevise fordringer på fordringer nedskrivninger kredittinst. på kunder på garantier Totalt Gruppevise nedskrivninger periodens endring i gruppevise nedskrivninger =Gruppevise nedskrivninger periodens endring i gruppevise nedskrivninger = Gruppevise nedskrivninger pr NOTE 9 H) OVERSIKT OVER KOSTNADSFØRTE TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER OG KREDITTAP PÅ SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER Kostnadsført På sertifikater og andre rente- Kostnadsført Kostnadsført Bærende på utlån på garantier Verdipapirer Periodens endring i individuelle nedskrivninger periodens endring i gruppevise nedskrivninger periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som individuelle nedskrivninger periodens konstaterte tap som tidligere ikke er avsatt som individuelle nedskrivninger periodens inngang på tidligere perioders kostnadsførte tap = Periodens tapskostnad GJERSTAD SPAREBANK

19 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 10 SKATTER Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Aksjer og andre verdipapirer Driftsmidler Omløpsmidler Skatteposisjoner Netto pensjonsmidler Sum utlignbare forskjeller Utsatt skattefordel Årets skattekostnad framkommer slik: 2008 Ordinært resultat før skatt Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar inntektsskatt Betalbar skattegjeld inntektsskatt pr Betalbar skattegjeld formuesskatt pr Sum betalbar skattegjeld pr Endring utsatt skattefordel For lite avsatt skatt tidligere år 207 Endring utsatt skatt/skattefordel -793 Årets skattekostnad på ordinært resultat Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: % skatt av resultat før skatt % skatt av permanente forskjeller 436 Endring utsatt skattefordel For lite avsatt skatt tidligere år 207 Formuesskatt 209 Beregnet skattekostnad Effektiv skattesats 43,0 % NOTE 11 A) LIKVIDITETSRISIKO Post i balansen Uten løpetid Inntil 1 måned 1 til 3 mnd 3 mnd til 1 år 1 år til 5 år Over 5 år Sum Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Ikke-balanseførte finansielle instrumenter Netto likvide eksponering Kassekreditt og byggelån er klassifisert i intervallet fra 3 måneder til 1 år. I kontantbeholdningen er utenlandsk valuta bokført til 355 motverdien av NOK. GJERSTAD SPAREBANK 19

20 NOTEOPPLYSNINGER NOTE 11 B) RENTERISIKO Netto renteeksponering NOTE 12 FINANSIELLE DERIVATER Nominelt beløp* Virkelig verdi Finansielle derivater Sikring av utlån til og fordringer på kunder Sikring av innskudd og gjeld til kunder ** Sum Nominelt beløp tilsvarer det referansebeløp (hovedstol) som er avtalt i bytteavtalen og som er grunnlag for beregning av rente og avkastning. ** Kr vedrører egenkapitalrelaterte derivater. ** Kr vedrører renterelaterte derivater. NOTE 13 OBLIGASJONER Post i balansen Ingen renteendring Inntil 1 måned 1 mnd. til 3 mnd 3 mnd. til 1 år 1 år til 5 år Over 5 år Sum Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinst Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld uten renter Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen: Ikke-balanseførte finansielle instrumenter Pålydende Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført Verdi Obligasjoner utstedt av kommuner og finansforetak Øvrige obligasjoner Sum Gjennomsnittlig effektiv rente på obligasjonene 6,51 % Gjennomsnittlig effektiv rente på obligasjonene er beregnet ut i fra gjennomsnittlig saldo i året. 20 GJERSTAD SPAREBANK

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 -

Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - ÅRSBERETNING 2008 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 1 - Den økonomiske utviklingen 1 - Styret 3 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 4 - Kapitalforhold 5 - Soliditet 5 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013

Meldal Sparebank Årsrapport 2013. Meldal Sparebank. Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 Meldal Sparebank Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT - 2013 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2014 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsberetning og Regnskap

Årsberetning og Regnskap Årsberetning og Regnskap 110. FORRETNINGSÅR Årsberetning for 2008 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer