Nordiskt Häfte. 2a/2008. Inskrivning i de nordiska länderna Internationalisering av fastighetsmarknaden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordiskt Häfte. 2a/2008. Inskrivning i de nordiska länderna Internationalisering av fastighetsmarknaden"

Transkript

1 Nordiskt Häfte 2a/2008 Inskrivning i de nordiska länderna Internationalisering av fastighetsmarknaden

2 Terrasolid-software standard för bearbetning av laserdata och digitala bilder Terrasolids omfattande programvarufamilj erbjuder en omfattande lösning för processering, visuell betraktning och användning av laserdata vid ett flertal applikationer inom design eller modellering av vår omvärld. Oavsett om data kommer från markburna eller flygburna system kan dessa moduler användas för att klara uppgiften på följande sätt: TerraScan - klassa laserpunkter till olika punktklasser TerraMatch - kalibrera laserdata TerraModeler - skapa terrängmodeller från laserdata TerraPhoto - kalibrera kameran och processa bilderna TerraSurvey - använd fältmätningar för kontroll och korrigering av punkter Terrasolid Software for laser and images För ytterligare information besök eller skicka din fråga till

3 INNEHÅLL 2a/ Pekka Lehtonen (ledaren) DET NORDISKA SAMARBETET STÅR SIG I EN TURBULENT VÄRLD 6 INSKRIVNING I DE NORDISKA LÄNDERNA INTERNATIONALISERING AV FASTIGHETSMARKNADEN OMBUDSMANNARAPPORTERNA Henning Elmstrøm E-TINGLYSNING I DANMARK 10 Arvo Kokkonen INSKRIVNINGSREFORMEN I FINLAND: REFORMENS UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR 13 Helge Onsrud EIENDOMSREGISTRERINGEN I NORGE BRA NOK FOR MARKEDET? 17 Mats Snäll DEN NYA INSKRIVNINGEN I SVERIGE 19 Birgit Kristiansen og Christian Jørgensen BEGRÆNSNINGER VED UDLÆNDINGES KØB AF FAST EJENDOM I DANMARK 23 Seppo Koponen INTERNATIONALISERINGEN AV FINLANDS FASTIGHETSMARKNAD EN SOLSKENS - HISTORIA ELLER UTFÖRSÄLJNING AV NATIONALEGENDOMEN TILL UTLÄNNINGAR? 27 Sølve Bærug BEGRENSNINGER VED KJØP AV EIENDOM I NORGE OG TRENDER I EIENDOMSMARKEDENE 31 Elin Magnusson INTERNATIONALISERING AV DEN SVENSKA FASTIGHETSMARKNADEN 33 OMBUDSMANDSRAPPORT DANMARK 2008 Henning Elmstrøm 35 OMBUDSMANNARAPPORT FINLAND 2008 Hannu Ridell och Johan von Wendt 37 OMBUDSMANNSRAPPORT NORGE 2008 Leiv Bjarte Mjøs og Arve Leiknes 40 OMBUDSMANNARAPPORT SVERIGE 2008 Maria Ulfvarson Östlund och Svante Astermo 42 Sven-Olof Lindfors LANTMÄTARKONTAKT ÖVER GRÄNSERNA I NORDEN 48 NYHETER Utgivare: Maankäyttö rf Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry (MIL) / Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf, Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI rf och Suomen Kartoittajayhdistys SKY rf. Chefredaktör: Pekka Lehtonen, e-post: pekka.lehtonen a1netti.com, tel Pärmens bild: I år firar Lantmäteriverket sitt 375-årsjubileum. Annukka Lyra från Lantmäteriverkets kommunikationsenhet berättar i detta nummer om de evenemang och projekt som anknyter till jubileumsåret. Foto: Antero Aaltonen.

4

5 LEDAREN DET NORDISKA SAMARBETET STÅR SIG I EN TURBULENT VÄRLD et här är Nordiskt Häfte år D Publikationen är en av de synligaste yttringarna för det nordiska samarbetet inom lantmäteriet. Den redigeras i tur och ordning i de olika nordiska länderna och innehållet tar man ställning till vid ombudsmannamötena. I år gick man in för att behandla fastighetsregistreringen och internationaliseringen av fastighetsmarknaden. Det är särskilt inskrivningssystemet i Norden, som undergått förändringar eller kommer att bli föremål för reformer. Begränsningar för utlänningar att anskaffa egendom hör ihop med det ökade intresset för fastighetsmarknaden utanför landets gränser. Ombudsmännen bidrar med översikter från respektive land. Den nordiska kongressen vart fjärde år har befäst sin ställning i det nordiska samarbetet. Den första kongressen hölls i Köpenhamn år 1920 och senast hölls kongressen år 2004 i Finland i Träskända (Järvenpää), som var den 20. kongressen. Följande kongress hålls i Aalborg i Danmark år 2009 och förskjutningen med ett år beror på FIG Working Week i Stockholm inkommande juni. I anslutning till FIGmötet firar Sveriges Lantmätareförening SLF sitt 100-årsjubileum. De årliga ombudsmannamötena utgör också en del av samarbetet. I år träffas ombudsmännen och redaktörerna i Finland de sista dagarna i juli. Ytterligare tillkommer besöken vid broderföreningarnas årsmöten, utbyte av facktidskrifter och de talrika sammankomsterna med olika inriktning i det dagliga värvet. Hos oss i Finland har vi utökat antalet nordiska och estniska artiklar i tidskriften Maankäyttö, som utkommer fyra gånger per år. Det finns allt fler internationella fora och idag är det i allt högre grad möjligt att arbeta utomlands. Företagsverksamheten sträcker sina tentakler utöver Det nordiska samarbetet utestänger ingenting, men det kompletterar andra internationella förbindelser, som vi gemensamt och skilt för sig engagerar oss i. landets gränser och samarbetet i Europa har intensifierats, inom lantmäteriet bl.a. via CLGE. Den bredaste samarbetsorganisationen FIG omspänner hela världen, men inom ramen för dess verksamhet har man också möjlighet att träffa sina nordiska kolleger. Också de nationella lantmäteriverken samarbetar regelbundet, men livligast är samarbetet här i Norden. Hur är det möjligt att nordismen kunnat bibehålla sin livskraft också inom fackorganisationerna, då det idag finns så många konkurrerande alternativ? Formen för det nordiska samarbetet har visserligen ändrats. För Finland var det åtminstone till en början en av de få möjligheterna till internationellt samarbete. Idag utgör det nordiska samarbetet en del av det internationella nätverket på individnivån. Personrelationerna i Norden sammanknyts både via arbetslivet och medverkan i intresseorganisationerna inom facket. Personliga bekantskaper och vänskapsförhållanden bidrar till att skapa kontakter också i yrkesarbetet. Nordismen i sig är ägnat att skapa starka band. Med tanke på integrationen i Europa och de lägre hindren för gränsöverskridande verksamhet kan man fråga sig, om det skulle finnas möjligheter att utvidga det nordiska samarbetet. Åtminstone blickar vi söderut vid Finska vikens norra kustremsa, då det är kortare väg till vikens södra kustremsa än till mellersta Finland. Borde alltså våra estniska kolleger tas med i de nordiska aktiviteterna? Så har t.ex. skett med MIL:s årsmöte och lantmäteridagarna i Finland. Då kan man ytterligare fråga sig om också de andra baltiska länderna borde tas med i verksamheten. Som ett argument mot en utvidgning kan framföras, att det nordiska samarbetet bygger på kultur, historia och lagstiftning, som är likartad. Dessutom har samarbetet sina egna hävdvunna och bekanta former. Det nordiska samarbetet utestänger ingenting, men det kompletterar andra internationella förbindelser, som vi gemensamt och skilt för sig engagerar oss i. När det gäller biståndsprogram har de nordiska länderna funnit varandra på många utsatta områden, såsom i Asien och Afrika. PEKKA LEHTONEN Chefredaktör Maankäyttö pekka.lehtonen a1netti.com PS Vi önskar gratulera Sveriges Lantmätareförening (SLF) inför föreningens 100-års jubileum genom att publicera den dåvarande distriktsingenjörens och mångåriga ombudsmannen Sven-Olof Lindfors skrift om det nordiska samarbetet. Skriften publicerades i MIL:s festskrift år 1990, då Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund fyllde 100 år. Skämtsamt kunde man säga att storebror gratulerar lillebror! 5

6 E-tinglysning i Danmark Henning Elmstrøm Den 26. marts 2008 skulle E-tinglysningen i Danmark have åbnet døren for adgang til en helt ny elektronisk tilgang til tinglysningen. Som tilfældet har været for så mange store EDB projekter løb projektet i tidsnød på grund af mangel på personale hos leverandøren og det er foreløbig udsat til efteråret 2008, men uden dato. Detaljer om projektet E-tinglysning findes på men jeg vil her søge at give et overblik på de elementer i den store reform, som har betydning for landinspektøren og ejendomsdannelsen i Danmark. Baggrunden for ændringen er to betænkninger: Betænkning om varetagelse af tinglysningsopgaven nr og Betænkning om digital tinglysning nr samt den afledte ændringslov nr. 199, som blev vedtaget enstemmigt i Folketinget den 2. juni Fra vedtagelsen i Folketinget www. folketinget.dk, søg lov 199 i samlingen nedenstående resume: Tinglysning af rettigheder over fast ejendom m.v. sker i dag på grundlag af papirdokumenter, der indleveres eller sendes til tinglysningskontoret. Med henblik på at kunne gennemføre regeringens målsætning om en papirløs tinglysningsordning indeholder loven de ændringer af tinglysningsloven, der er nødvendige for en kommende overgang fra papirdokumenter til elektroniske dokumenter. Ændringerne skal således sikre, at anmeldte rettigheder kan håndteres i elektronisk form i tinglysningssystemet. Loven bygger på en betænkning fra Justitsministeriets tinglysningsudvalg (betænkning 1471/2006). Loven indgår i regeringsgrundlaget»nye mål«fra februar Afstemning: Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer. Et led i den samlede reform har været en reduktion af antallet af tinglysningssteder fra 82 til et centralt sted i Hobro i Jylland. Reduktionen er ikke helt tilvejebragt, men det går stærkt. Personalet forventes reduceret fra ca. 360 til omkring 100 i endelig drift. Den nye centrale enhed skulle have været færdigbygget, men Danmarks fortid spændte ben og udgravning af en boplads forsinkede et år. Derfor er opstået en barakby udenfor Hobro, hvor integrationen af alle funktionerne skal foregå midlertidigt indtil de nye lokaler kan tages i brug. Jeg kan fra besøg hilse at sige, at det er ikke let både at arbejde i midlertidige lokaler og at opbygge en helt ny institution. Indscanningen af de ca. 80 mill. akter har været en bragende succes. Mod en forventet varighed på flere år og udgifter op mod 150 mill. DKr. er man nu næsten færdig og bliver færdig inden opstart og udgiften har været under 100 mill. DKr. De mange forhindringer undervejs har medført, at der ikke bliver tale om, at hele systemet sættes i gang på alle områder. Det største område hæftelserne kommer i første række på grund af de store gevinster for både det offentlige og den private finansielle sektor. Der tales om gevinster for staten på mill. DKr og tilsvarende gevinster for de finansielle firmaer banker, kreditinstitutioner m.m. Adkomstrubrikken og servitutterne kommer i anden række, herom senere. Tinglysningsreformen udgør den første større praktiske ændring af tinglysningen i Danmark siden tinglysningsloven fra 1927 og projektet har skubbet til rigtig mange andre offentlige områder. Samtlige lokalplaner i Danmark er under samling i et fælles register Plansystem.dk hvortil kommuner fremover skal registrere alle nye lokalplaner, som derved bliver offentligt tilgængelige og ikke mere tinglyses. Den hidtidige tinglysning var udtryk for datidens mulighed for offentlig tilgang og det løses nu digitalt via internettet. Fokus blev sat på ejendomsidentifikationen i Danmark. Forskellige love anvendte forskellige begreber for ejendommen og der kunne opstå tvivl omkring. Gennem et udvalg ledet af KMS Nytænkningsudvalget blev sat fokus på denne side af ejendomsdannelsen. Man er ikke endeligt i mål, men erkendelse af behovet er så stort at man nok skal nå resten af vejen. Matrikelkortet blev endelig anerkendt som et uundværligt infrastrukturelt element og indgår nu integreret i tinglysningssystemet. Samtidig har andre myndigheder overgivet sig og erkendt anvendelsen af matrikelkortet som basiskort for administrationen. Dette har til gengæld sat KMS under pres, fordi de nye aftagere ønsker høj kvalitet i matrikelkortet og da kortet stadig har forskellig kvalitet rundt i landet kræver aftagerne forbedringer. Tålmodigheden hos disse kunder er ikke stor og det kan for både KMS og Landinspektørerne være vanskeligt at redegøre for årsagerne til de forskellige kvalitetsniveauer i kortet. Nye retningslinjer for landinspektørens muligheder for at opkvalificere kortet under anvendelse af GPS teknologien er undervejs. Men det er jo herligt, at matrikelkortet fra at have en lidt intern karakter nu endelig placeres efter fortjeneste. Praktiserende Landinspektører har siden slutning af 90 erne slået kraftigt til lyd for at det skulle være muligt at se samtlige begrænsninger på en ejendom på en let tilgængelig digital måde Internettet. Det være sig lokalplaner, servitutter, beskyttelseszoner efter Naturbeskyttelsesloven, Beskyttelseszoner for vandforsyning, Råstofområde m.m. Og som led heri skulle samtlige servitutter stedfæstes således at man direkte kunne overskue konsekvenserne af de bestemmelser som påhviler den enkelte ejendom. Med formuleringen i ændringsloven: 22. Forinden udstykning fuldbyrdes ved tinglysning af skøder på de enkelte grundstykker, skal der foreligge en attest fra dommeren om den geografiske udstrækning af de på ejendommen tinglyste servitutter og hvilke af grundstykkerne disse påhviler. Som grundlag for denne attest kan dommeren forlange en erklæring af en landinspektør om nævnte spørgsmål. slås fast, at der skal ske en stedfæstelse af servitutterne på ejendommene. Dette gælder selvfølgelig alle nye servitutter. 6

7 Derimod har der været lidt forskellige holdninger til de eksisterende servitutter, idet de for nogle ejendomme kan være omfattende. Det er en kendt problemstilling at det i småsager kan være nødvendigt at forklare, at sagen ikke kan bære oprydningsomkostninger hvad enten disse stammer fra matrikelkortet eller servitutterne. Det er dog oplagt, at landinspektørerne gennem opnåelse af denne enestående placering i tinglysningssystemet har påtaget sig en afgørende rolle, som må løftes ansvarligt for at sikre en yderligere udvikling. Med direkte adgang til de scannede akter i tingbogen og med direkte adgang til de historiske matrikelkort (er gennemført) har landinspektøren fået værktøjer i hænde, som gør det muligt på overkommelig vis at løfte opgaven. Hertil kommer, at landinspektøren har en selvstændig opgave omkring oprydning af ikke gældende servitutter ligesom det offentlige må forventes at blive pålagt at rydde op i egne servitutter. Et udvalgsarbejde omkring stedfæstelse er afsluttet i januar 2008 og det kan ses på Kort & Matrikelstyrelsen KMS hjemmeside, Se under Nyheder fra 25. februar 2008 og læs rapporten med titlen: Stedfæstelsesprojektgruppen i regi af Kort & Matrikelstyrelsen, Praktiserende Landinspektørers Forening, Aalborg Universitet. Anbefalinger til håndtering af stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund, 14. januar Omkring bygninger på lejet grund er der også nu taget hånd om stedfæstelsen gennem formuleringen: Stk. 2. Forinden der første gang tinglyses en rettighed på et sådant ejendomsblad, skal bygningens geografiske placering på grunden noteres. Som grundlag for denne notering kan retten forlange en erklæring af en landinspektør med beskikkelse. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om registrering af den geografiske placering af de pågældende bygninger. Dette vil løse et stort problem i de større byer, hvor der i ikke mindst havneområderne er mange bygninger på lejet grund. Stedfæstelsesdatabasen vil blive huset i KMS, som derved også på dette område nærmer sig tilstande, som kendes fra andre nordiske lande. På et andet område forholdet til panthaverne er sket en væsentlig ændring, idet både KMS og Landinspektøren har opnået en markant synliggørelse i tinglysningssystemet. Hidtil har man ved mindre sager kunnet afgive erklæring om panteforhold gennem Uskadelighedsattesten. I Lov om tinglysning 23 stk. 3 anføres: Den her foreskrevne fremgangsmåde kan dog undlades, dersom der fremskaffes attest fra retten og to af retten tilkaldte på dette område særlig kyndige mænd om, at en udskillelse af et i forhold til ejendommens størrelse og værdi ubetydeligt jordstykke kan ske uden nogen som helst fare for pantesikkerheden, hvorefter pantehæftelserne kan udslettes for det udskilte stykkes vedkommende. Nærmere regler herom, derunder instruks for vurderingsmændene og regler om betalingen for nævnte attester, gives af justitsministeren. Allerede i halvtredserne konkluderede forfatteren til en kommenteret udgave af Tinglysningsloven Prof. Fr. Vinding Kruse, at der var så gode erfaringer med denne ordning, at man burde udvide den. Forskellig retspraksis i de 82 tinglysningssteder og derved meget forskellige areal og beløbsgrænser har gennem årene ført til heftige diskussioner mellem landinspektørerne og dommerne, når de tilsidesatte landinspektørens og den kreditkyndiges vurdering af forholdene, som de kendte fra marken. Samtidig erkendte mange dommere, at de reelt ingen praktiske muligheder havde for at vurdere indstillingerne fra Landinspektøren og den kreditkyndige, idet hverken matrikelkort, andre kort, herunder oversigt over planlægningsforhold eller andre materialer var til rådighed for dem. Besøg i marken var ligeledes et ukendt begreb. Derfor opstod i nogle retskredse et sæt af regler, som blev anvendt uden skelen til de faktiske forhold. Oftest således en 7

8 Hannu Ridell grænse for værdien af det overførte areal kombineret med en arealgrænse i forhold til afgivende ejendom. Mageskifte, hvor to eller flere lodsejere bytter jord og ofte til en forskelspris på 0.- var tilladt nogle steder og umuligt andre steder. Alt i alt en utilfredsstillende situation, som både Universitetet ved Lektor Lars Ramhøj og Praktiserende landinspektører har kæmpet mod i årevis. Under de langvarige forhandlinger omkring tinglysningsreformen lykkedes i et fornemt samarbejde mellem landinspektører og KMS at få en ændring igennem til nye bestemmelser: Stk. 3. Den i stk. 1 foreskrevne fremgangsmåde kan dog undlades, hvis den påtænkte matrikulære ændring kan ske uden nogen som helst fare for pantesikkerheden og kun giver anledning til en ubetydelig formindskelse af ejendommens værdi. Matrikelmyndighederne afgør, om disse betingelser er opfyldt. Til brug for matrikelmyndighedernes afgørelse skal der foreligge erklæring fra en landinspektør med beskikkelse. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af erklæringen. Bestemmelsen viser to landvindinger: At KMS er indtrådt i tinglysningsloven som myndighed med ansvar for dette område. I mine øjne en meget væsentlig gevinst, fordi døren endelig er lukket op for erkendelsen af, at moderne teknologi omkring ejendomsdannelsen og tilgang til data samt hele GI udviklingen peger mod KMS, som en mere naturlig vært for tinglysningssystemet. Jeg tror ikke, at vi vil se radikale ændringer de første år, fordi alle har brug for at sunde sig ovenpå den kraftanstrengelse ændringen af tinglysningssystemet er. Men en dør på klem kan åbnes mere og med øvrige myndigheders erkendelse af, at KMS bærer en væsentligt del af infrastrukturen på ejendomsområdet kan døren åbnes mere til gavn for samfundet som helhed. At landinspektøren endelig placeres som professionel sagkyndig på dette område som en naturlig konsekvens af, at han arbejder med tingene i marken i forholdet 1:1. Betænkelighederne har været synlige under udvalgsarbejdet. Ikke alene indførte man en opdelt myndighedsrolle med KMS indtræden på banen, men man gav en ikke offentlig ganske vist beskikket liberal profession, Landinspektørerne en direkte rolle i udøvelsen af tinglysningssystemet. Vores gamle forsikringssystem fra 1928 kom til at spille en rolle, fordi landinspektørerne stillede sig villig til den højeste grad af ansvar i dansk ret objektivt ansvar. Af juridiske årsager blev dette tilsagn ikke udnyttet fuldt ud, men landinspektøren har et vidtgående ansvar, derom ingen tvivl. De endelige regler for uskadelighedsattesten er i skrivende stund ikke udformet. Et langvarigt udvalgsarbejde har stået på siden 24. august 2006 og nærmer sig sin afslutning. Der er uenighed mellem Finansorganisationer og landinspektørerne omkring rammerne for ordningen. Finansorganisationerne vil ikke slippe retten til kontrollere alt om panteforhold og landinspektørerne vil have fornuftige rammer henset til udviklingen omkring ejendommes priser m.m. Der er dog enighed om en model opdelt i to faser. Indenfor rammerne af model A er det alene Landinspektøren der afgør om betingelserne for attesten er opfyldt. Model B indebærer, at der gives en elektronisk besked til panthaverne, der 8

9 inden 10 arbejdsdage skal reagere, hvis de vil modsætte sig landinspektørens attest. Denne negative høring er finansorganisationerne meget tøvende overfor af mange årsager, hvoraf en enkelt er overraskende man har ikke styr på den elektroniske sagsbehandling og er derfor i tvivl om, hvorvidt en sådan elektronisk besked vil blive behandlet! Udvalgets indstilling vil fremkomme i foråret Jeg kan ikke på dette sted undlade at drage et uddrag af Rom traktatens artikel 45 ind i billedet Virksomhed, som varigt eller lejlighedsvis er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed i en medlemsstat, er i den pågældende stat ikke omfattet af bestemmelserne i dette kapitel. Den danske praktiserende landinspektør er i forvejen repræsenteret med opgaver indenfor den offentlige forvaltning Udstykningsloven, Landbrugsloven, Ejerlejlighedsloven m.m. og nu også eftertrykkeligt og i samarbejde med KMS i Tinglysningsloven. Ovenstående fremskridt ufortalt, så var der dog også mål, som ikke blev nået. For hæftelsesrubrikken er indført en anmelderordning, hvorefter godkendt anmeldere penge- og kreditinstitutioner kan opnå en registrering som godkendte anmeldere, idet det derved påtager sig ansvaret for at rette og ikke mindst erstatte fejl. Anmelderordningen på dette område er en logisk konsekvens af, at man ellers ikke ville kunne opnå den ønskede effekt af den elektroniske arbejdsgang. For Adkomstrubrikken og byrderubrikken servitutterne var der ønske om en tilsvarende ordning. Landinspektørerne ønskede i forbindelse med indhentning af flere underskrifter på en servitut ret til at indestå for, at det indsendte dokument svarer til det originale. Nøjagtig som tilstanden vil være i det kommende Minimaks udvekslingssystem mellem KMS og landinspektørerne. Advokaterne og ejendomsmæglerne pressede hårdt på for at opnå en anmelderordning i adkomstrubrikken og den tvivl, der er konstateret i offentligheden omkring deres virke på dette område, slog igennem og forhindrede derved, at vi fik en anmelderordning på servitutområdet. Det er min overbevisning, at den nu gennemførte praksis med et fuldmagtssystem vil vise, at en registrering af landinspektører med ret til en anmelderordning er hensigtsmæssig og besparende og bør indføres ved førstkommende eftersyn af loven. Med hensyn til oprydning af gamle servitutter kom vi heller ikke igennem som ønsket. På det principielle plan var der stor enighed om behovet for oprydning, men store kommuners udstrakte brug af privatretlige servitutter i forbindelse med regulering af ejendommes retsforhold medførte, at en lovbundet oprydning med en frist på f.eks. 5 år måtte opgives. Kommunerne stillede krav om kompensation i 100 mill. DKr. klassen. Sagen landede med en tilkendegivelse om en kommende vejledning til de offentlige myndigheder om at gennemgå de servitutter de har påtaleret for og sikre en oprydning. Denne vejledning ligger dybt i skuffen i en domstolsstyrelse, som finder at de har rigeligt at gøre med at implementere reformen. For landinspektørerne sætter dette ekstra fokus på en aktiv indsats for oprydning. En forlods indsats her mindsker behovet for stedfæstelse af gamle servitutter. Sammenfatning Selv om det nye tinglysningssystem ikke er trådt i kraft endnu, så har de afsmittende virkninger på omgivende offentlige institutioner været mærkbar og har accelereret udviklingen indenfor den digitale udvikling på ejendomsområdet. KMS har fået en fod indenfor med en aktiv og vigtig rolle og fremtræder tydeligere som en dominerende aktør i ejendomsdannelsen. Fremtiden kan meget vel føre til en rolle som eneansvarlig for dette område i Danmark. For de Praktiserende Landinspektører har ændringen medført en markant tydeligere rolle i tinglysningssystemet og med den direkte kompetence på stedfæstelse og indenfor uskadelighedsattesten er opnået et vigtigt løft af landinspektørens placering i ejendomsdannelsen. Det er vanskeligt at fastholde utilfredshed med det foreløbige resultat og landinspektøren og KMS bliver selv en del af ansvaret for den kommende succes. Landinspektør Henning Elmstrøm, elmstroem plf.dk. 9

10 Inskrivningsreformen i Finland: Reformens utgångspunkter och målsättningar Arvo Kokkonen Utvecklingsmöjligheterna anses vara bäst då verksamheten styrs av en enhetlig organisation och sköts av en myndighet som har specialiserat sig på att upprätthålla och utveckla branschens register. Allmänna utvecklingsbehov inom offentlig förvaltning Målsättningarna för statsminister Matti Vanhanens II regering är bl.a. att trygga den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och grunden för välfärdssamhällets finansiering. Mängden arbetskraft i arbetsför ålder minskar och den globala ekonomiska utvecklingen lyfter fram nya utmaningar. Årligen kommer cirka flera personer att försvinna från arbetslivet jämfört med ungdomarnas årsklasser som kommer till arbetslivet från och med början av nästa decennium. Till regeringens målsättningar hör att sörja för att en så stor andel som möjligt av medborgarnas arbetsinsats utnyttjas, att arbetets produktivitet och kvalitet väsentligen förbättras på de finska arbetsplatserna under de kommande decennierna, samt att förbättra företagsamhetsviljan och företagens vilja att växa. För att säkra en tillräcklig ekonomisk tillväxt är produktivitetens gynnsamma utveckling i allmänhet, men också höjningen av arbetets produktivitet av största vikt. Genom regeringsprogrammet inleddes omfattande utvecklingsprogram inom både centralförvaltningen och regionalförvaltningen. Ändringar i ansvarsområden som trädde i kraft har gjorts inom statens centralförvaltning. Reformer inom regionalförvaltningen avses träda i kraft senast år Regeringen har också meddelat att man ämnar fortsätta regionaliseringen av statsförvaltningens arbetsplatser. Målsättningarna för utvecklingen av centralförvaltningen är att se till att organiseringen av förvaltningens strukturer är ändamålsenlig så att den på bästa möjliga sätt stöder befolkningens välfärd och Finlands nationella konkurrenskraft samt gör det möjligt att producera lönsamma kundinriktade tjänster av god kvalitet. Avsikten med utvecklingsprogrammet är att centralförvaltningen koncentrerar sig på sina kärnuppgifter. Målsättningarna för regionalförvaltningen är att klarlägga arbetsfördelningen mellan regionala myndigheter och avlägsna överlapp, förenhetliga regionindelningarna, avsevärt minska antalet myndigheter och omorganisera länsstyrelserna. Behärskningen av de offentliga utgifternas tillväxt och ökningen av arbetets produktivitet är målen för produktiviteten inom offentlig tjänsteproduktion. Produktivitetsnyttan måste allokeras systematiskt. Produktivitetsprogrammet inom den statliga sektorn fortsätter. Dess avsikt är att under utvecklingsperioden minska arbetskraften med cirka årsverken, samt att inleda nya produktivitetsåtgärder, som från och med slutet av utvecklingsperioden ska leda till en minskning av cirka årsverken. Tingsrätternas handlingsförmåga effektiviseras och resurser koncentreras till rättsskipningsuppgifter i enlighet med Matti Vanhanens II regeringsprogam. Avsikten med rättssäkerhetspolitiken är att hålla rättegångarnas tyngdpunkt vid tingsrätterna så att en så stor andel som möjligt av deras beslut blir slutgiltiga. Vid tingsrätterna koncentreras resurserna till omfattande tviste- och brottmål som kräver juridisk expertis och prövning. Genom att förenkla metoderna för behandlingen av ostridiga fordringsärenden, inskrivningsärenden som gäller fastigheter och övriga enkla och rutinmässiga ärenden kan resurser befrias för att utnyttjas vid behandlingen av ärenden som kräver mera tid och resurser. Fastigheternas inskrivningssystem förnyas och inskrivningsärendena överförs till Lantmäteriverket i enlighet med regeringsprogrammet. Informationstjänsten som gäller fastigheter spelar en central roll för medborgare och företag. Både ansöknings- och informationstjänsteärendena koncentreras till lantmäteribyråerna som har ett omfattande nät av verksamhetsställen. Register- och fastighetsdatasystemet måste utvecklas med hjälp av de möjligheter som datatekniken erbjuder. Utvecklingsmöjligheterna anses vara de bästa då verksamheten styrs av en enhetlig organisation och sköts av en myndighet som har specialiserat sig på att upprätthålla och utveckla branschens register. Både inskrivningsförfarandet och informationsförsörjningen kan effektiviseras. Dagens högklassiga rättssäkerhet och juridiska expertis bevaras även efter uppgifternas överföring. Nya lösningar har sökts även i andra nordiska länder Under de senaste åren har registersystemen med anknytning till fastigheter utsatts för reformer i alla nordiska länder. Fördomsfria och stora reformer har också gjorts i varje land. Reformbehovet har varit lika stort och det har uppstått samtidigt. Som slutsats för den nordiska utvecklingen kan konstateras att inskrivningen av fastigheter har utsatts för omorganisering i alla nordiska länder. Jämfört med den långa, enhetliga traditionen kan lösningarna anses vara rätt så radikala. Å andra sidan går reformerna mot så gott som samma riktning. Orsakerna till reformerna och målsättningarna har också varit desamma. Centraliseringen och överföringen av inskrivningsärenden till lantmäteriförvaltningen har varit reformernas mest centrala drag. Man har även reformerat underrättsnätet i alla länder samtidigt. Inskrivningen har avlägsnats eller håller på att avlägsnas från de allmänna underrätterna och samtidigt minskas antalet underrätter. Reformgenomföring av Finlands fastighetssystem och inskrivningssystem vid Lantmäteriverket Det finska fastighetssystemet ska utvecklas och Lantmäteriverket tar över ansvaret för inskrivningsärendena enligt den entydiga ståndpunkten i regeringsprogrammet för Matti Vanhanens II regering. Då man talar om reformerna som påverkar fastighetssystemet måste man skilja på tre olika utvecklingsuppgifter och deras genomföring. För det första gäller det inskriv- 10

Klausuler om verdifasthet

Klausuler om verdifasthet Torsdag den 21. august 1975 kl. 10 Sektionsmøde Klausuler om verdifasthet Se bilag IV Diskussionsleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge Referent, høyesterettsadvokat Fredrik Moe, Norge: Emnet

Detaljer

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital)

Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) Torsdag 21. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Retsvæsenets håndtering af sin tillidskapital (förtroendekapital) (Se siderne 25-44 i

Detaljer

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse

Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Torsdag den 24. august 1978 kl. 14 Sektionsmøde Menneskerettighederne i dag internationale forpligtelser og national gennemførelse Se bilag 10 Debatleder: Høyesterettsjustitiarius Rolv Ryssdal, Norge.

Detaljer

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser

Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser Fredag 22. august kl. 15.15 16.45 Sektionsmøde Rådgiveransvar og ansvarsfraskrivelser (Se siderne 313-333 i Bind I) Referent: professor Viðar Már Matthíasson, Island

Detaljer

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land

Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Nordens Välfärdscenter Politikk og innsatser ungdom og arbeid Faktainformasjon fra de nordiske land Dette er en sammenstilling av fakta opplysninger basert på en kartlegging av politikk og innsatser for

Detaljer

Nordisk benchmarking lotterimyndigheter

Nordisk benchmarking lotterimyndigheter Spillemyndigheden, Danmark Polisstyrelsens lotteriforvaltning, Finland Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norge Lotteriinspektionen, Sverige Nordisk benchmarking lotterimyndigheter 2012 2 Innhold 1. Innledning..............................................

Detaljer

Magasin Nr. 1 mars 2010

Magasin Nr. 1 mars 2010 Magasin Nr. 1 mars 2010 Hoffmann på vei oppover Veidekke Anläggning i Lund: Banar vägen till Europa FMC Kongsberg: Godt under energikravene Veidekke Industri: Oppgraderer IT-kompetansen Bedriftsmagasin

Detaljer

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 1/2002

REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 1/2002 REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 1/2002 INNHOLD 10 Nordic Refrigeration and Heat Pump Journal NR.1-2002 - 17. ÅRGANG 12 Udarbeidelse af tilbud et af kølebranchens problembørn Kulde er Skandinavias største

Detaljer

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb

TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb 3 2007 DESEMBER ÅRGANG 21 TIDSSKRIFT OM ARBEIDSMARKED OG ARBEIDSMILJØ TEMA: Klimatkrisen skapar nya gröna jobb Förkyld med feber? Rätt at stanna hemma - Vindkraft tiltrækker - Mångfaldens Manuela först

Detaljer

Synlige mål, synlige skritt

Synlige mål, synlige skritt Synlige mål, synlige skritt Nordisk konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling Ny giv for bærekraftig utvikling i Norden! I Norden har vi sterke tradisjoner for å trekke borgerne med i den lokale samfunnsplanleggingen.

Detaljer

Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal. Sektionsmöte

Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal. Sektionsmöte Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal Torsdagen den 18. augusti 2005 kl. 15:30 Det dynamiska avtalet ändringsmekanismer i bestående avtal (sektionsmöte) (Se sidorna 37 54 i Bind I)

Detaljer

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012

Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 Noen bygg er viktigere enn andre. gk KONSERNbrosjyre / 2011 2012 innhold / 10samarbeid Kjetil Thuv fra GK og Bjørn Hauge fra BundeBygg oppsummerer samarbeidet med Miljøhuset GK. 03 innledning / 03 miljøhuset

Detaljer

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold

Bilag 9. Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke. Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold Bilag 9 Kirsti Strøm Bull Lars Tottie Regine Ramm Bjerke Aftaler mellem ægtefæller eller samlevende om økonomiske forhold AVTALER OM FORMUESORDNINGEN - AVTALEFRIHET CONTRA LOVBESTEMTE RESTRIKSJONER Av

Detaljer

IT-næringen. Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! Nytt fra føyen nr 01/2011

IT-næringen. Vi gratulerer Kjetil Karlsen med Zola-prisen for sivilt mot 2011! Nytt fra føyen nr 01/2011 3 Borettslagseier etter konkursen 6 Bemanningsbransjen i Norge og Sverige 8 Ny AFP i privat sektor 11 Fusjoner kan gi dyr databruk 14 Olav Thon-selskap doblet husleien 19 Nye regler øker entreprenørens

Detaljer

SAMMANSTÄLLNING AV LANDRAPPORTER

SAMMANSTÄLLNING AV LANDRAPPORTER SAMMANSTÄLLNING AV LANDRAPPORTER vid NBOs årskonferens augusti 2012, Oslo Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO) är en ideell förening som grundades 1950. Syftet är att främja

Detaljer

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11

Direktør, tekn. dr. Lennart Holm: Behov eller resurser vad styr bostadsförsörjningen?.. 11 3 67 MARS SOSIALØKONOMEN Ansvarlige redaktører: Erling S. Andersen Bjørnulf Sandberg Age R. Sørsveen Redaksjonsmedlemmer: Dag Bjørnland Harald Fure Redaksjonsutvalg: Forsker Arne Amundsen Konsulent Johan

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Som bakgrundsinformation till arbetsseminariet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden, 1.-2.12.2011

Detaljer

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012

Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning 1/2012 1/2012 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Forsknings- og innovasjonspolitiske strategier i Norden FoU-basert profesjonsutdanning Tid til forskning Innhold 4 Kronikk: Humaniora mod

Detaljer

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet:

Inneklima # «Bransjen trenger en krise» i bladet: Inneklima # 1 2008 i bladet: > Merværdi gennem samarbejde > Øker produktiviteten med godt inneklima? > Lyckad driftoptimering > Tverrfaglig rådgiving «Bransjen trenger en krise For et bedre miljø. www.gk.no

Detaljer

Nordiska Arbetsmiljökonferensen. 2 4 juni 2008, Reykjavik, Island

Nordiska Arbetsmiljökonferensen. 2 4 juni 2008, Reykjavik, Island Nordiska Arbetsmiljökonferensen 2 4 juni 2008, Reykjavik, Island Nordiska Arbetsmiljökonferensen 2 4 juni 2008, Reykjavik, Island Vinnueftirlitið janúar 2009 Prentvinnsla: Prentmet ehf. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Detaljer

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS

SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS SAMOR DA ING AF DE NORDISKE LA DIS LØNSTATISTIK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF DE NORDISKE SOCIALMINISTERIER NEDSATTE EKSPERTKOMITE J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KOBENH AV N 1950 A MORDM NG

Detaljer

Magasin Nr. 2 mai 2010

Magasin Nr. 2 mai 2010 Magasin Nr. 2 mai 2010 God uttelling i asfalten Konstantin Spinos årets byggchef i Sverige Norske Stålbygg: Ingen prosjekter for små for Involverende planlegging Renoverer Lindeskoven i Glostrup Bedriftsmagasin

Detaljer

Nødvendig for noen - nyttig for alle En nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger

Nødvendig for noen - nyttig for alle En nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger Nødvendig for noen - nyttig for alle En nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger VVO AB BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING Forord Foreliggende rapport er framkommet gjennom samarbeidet i NBO

Detaljer

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen

ERIK BORN OG ERIK GARAAS: Synspunkter på Regjeringens forslag til. Bensinrasjonering 7. Stabiliseringspolitiken och kostnadskrisen 110 SOSIALOKONOMEN Nr. 9. 1979 årgang 33 Redaksjon: Svein Gjedrem Michael Hoel Arne Jon Isachsen Knut Arild Larsen Redaksjonsutvalg: Tormod Andreassen Kjell Fiskvik Nils Terje Furunes Kristen Knudsen Jan

Detaljer

Islandsk korthalesau. Ord på veien... 2. Bevaringsavl og formidling af den levende kulturarv går hånd i hånd på Gl. Estrup... 3

Islandsk korthalesau. Ord på veien... 2. Bevaringsavl og formidling af den levende kulturarv går hånd i hånd på Gl. Estrup... 3 husdyr-nytt NORDGEN - HUSDYR DESEMBER 2008 Islandsk korthalesau FOTO: ASKELL THORISSON Ord på veien... 2 Bevaringsavl og formidling af den levende kulturarv går hånd i hånd på Gl. Estrup... 3 Finsk boskap

Detaljer

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag

Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Oversettingsteknologi i Norden Rapport med artikkelbidrag Arbeidsseminar om oversettingsteknologi i Norden Språkrådet, Oslo 23. og 24. oktober 2008 Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden Nordens språkråd

Detaljer

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET

KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET KONKURRANSEUTSETTING AV KOMMUNAL VIRKSOMHET RAPPORT FRA EN ARBEIDSGRUPPE FRA DE NORDISKE KONKURRANSEMYNDIGHETER 1. AUGUST 1998 1 INNHOLD.DSLWWHO,QQOHGQLQJ...3 $UEHLGVJUXSSHQVPDQGDW...4 $UEHLGVJUXSSHQVVDPPHQVHWQLQJRJDUEHLG...4

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell 12.-15. jan 2006 KROM avholder sin 36. Spåtindkonferanse om kriminalpolitikk i

Detaljer