Kurs 5 i EØS-rett. 2. avdeling, høst Henrik Bjørnebye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs 5 i EØS-rett. 2. avdeling, høst 2009. Henrik Bjørnebye henrik.bjornebye@adeb.no"

Transkript

1 Kurs 5 i EØS-rett 2. avdeling, høst 2009 Henrik Bjørnebye

2 Kursopplegg Tid og sted Onsdag 14., tirsdag 20. og torsdag 22. oktober Alle dager kl , DN rom 543 Hovedvekt på diskusjon/gjennomgang med utgangspunkt i kursoppgavene Onsdag: Oppg 1 og 2 (Finanger I og II) Tirsdag: Oppg 3 og 4 (malerikjøp og Nille) Torsdag: Oppg 5 og 6 (alkoholreklame og vannscooter) Eventuelle andre tema Si i fra underveis!

3 Finanger I-saken (Rt 2000 s 1811) Passasjer alvorlig skadet i bilulykke Sjåføren påvirket av alkohol, og passasjeren ansett for å være klar over dette Årsakssammenheng mellom førerens alkoholpåvirkning og skaden Trafikkforsikringsselskapet avslo passasjerens krav på erstatning i hht daværende 7 tredje ledd bokstav b jf 4 i bilansvarslova Skadelidaren kan ikkje få skadebot utan at særlege grunnar er for det, dersom han av fri vilje køyrde eller let seg køyre i den vogna som gjorde skaden endå han b)visste eller måtte vita at vognføraren var påverka av alkohol eller andre rusande eller døyvande råder (jf vegtrafikklova 22 første leden). Særregelen her gjeld likevel ikkje i den mon ein må leggja til grunn at skaden villa ha skjedd jamvel om vognføraren ikkje hadde vore påverka som nemnd Antatt at bilansvarslova 7 tredje ledd b) var i strid med EØS-direktiver om motorvognforsikring Hovedspørsmål: Tilsidesettelse av 7 tredje ledd b) eller ikke? Høyesterett i plenum: 7 måtte følges (dissens 10-5)

4 Finanger II-saken (Rt 2005 s 1365) Spørsmål om staten kunne bli gjort erstatningsansvarlig overfor passasjeren som følge av uriktig gjennomføring av et direktiv Høyesterett i plenum kom til at staten var erstatningsansvarlig (dissens 9-4) Kort om Finanger III

5 Finanger-sakene tidslinje Ikrafttredelse EØS-avtalen EFTA-domstolens rådgivende uttalelse (E-1/99) etter anmodning fra Høyesterett Høyesteretts dom i Finanger I, Rt 2000 s Høyesteretts dom i Finanger II, Rt 2005 s Skadetidspunkt EF-domstolens avgjørelse i sak C-348/98, Ferreira (Bilansvarslova 7 (3) b endret ved lov nr. 61/2001)

6 Kort om forrangsprinsippet i EØS-loven 2 - anvendelsesområde Bestemmelser i norsk rett som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen Omfatter Bestemmelser gitt for å gjennomføre EØS-forpliktelser Bestemmelser som allerede var i samsvar med EØSforpliktelsene på ikrafttredelsestidspunktet ( tjener til å oppfylle ) Omfatter ikke EØS-forpliktelser som ikke er gjennomført i norsk rett, jf Finanger I

7 Kort om forrangsprinsippet i EØS-loven 2-2 første punktum Forrang for lovbestemmelser Lovbestemmelsen som tjener til å oppfylle EØS-forpliktelser går foran eldre lovbestemmelser Uproblematisk, jf også lex posterior-prinsippet Lovbestemmelsen som tjener til å oppfylle EØS-forpliktelser går foran forskrift ( andre bestemmelser ) Uproblematisk, jf også lex superior-prinsippet Kan lovbestemmelse som tjener til å oppfylle EØS-forpliktelser gå foran senere lovbestemmelser? Kan anvendes som et kollisjonsprinsipp, men bestemmelsen innebærer ingen innskrenkning i Stortingets grunnlovsfestede lovgivningskompetanse Sentralt: Har lovgiver ment å fravike EØS-forpliktelsene?

8 Kort om forrangsprinsippet i EØS-loven 2-2 annet punktum Forrang for forskriftsbestemmelser Forskriftsbestemmelse som tjener til å oppfylle EØS-forpliktelser går foran andre forskriftsbestemmelser Nokså uproblematisk Kan forskriftsbestemmelsen som tjener til å oppfylle EØS-forpliktelser gå foran senere lov? Må modifiseres, jf også tilsvarende problemstilling i forholdet mellom gjennomføringslov og senere lov Bestemmelsen regulerer ikke forholdet mellom forskriftsbestemmelse som tjener til å oppfylle EØS-forpliktelser og eldre lov, jf ordlyden

9 Kort om forrangsprinsippet i EØS-loven 2 - oppsummering EØS-loven 2 uttrykk for et kompromiss Innskrenker ikke Stortingets lovgivningskompetanse, men kan ha stor praktisk betydning som et kollisjonsprinsipp Må antas at domstolene i praksis vil gå langt i å gi nasjonale gjennomføringsbestemmelser forrang i hht 2 med mindre lovgiver har gitt klare indikasjoner på at et annet resultat er tilsiktet EØS-loven 2 størst praktisk betydning ved at den gir forrang til hoveddelen i EØS-avtalen, jf EØS-loven 1

10 Oppg. 3, malerikjøp - problemstillinger 1. Er nektelsen av eksport av bildet forenlig med EØS art 12? Utgjør vedtaket om å nekte utførsel en kvantitativ eksportrestriksjon eller et tiltak med tilsvarende virkning, jf art 12? Hvis ja; er handelshindringen likevel lovlig, jf art 13? 2. Er gebyret Ås må betale forenlig med EØS art 10? Utgjør behandlingsgebyret en toll på eksport eller avgift med tilsvarende virkning, jf EØS-avtalen artikkel 10?

11 Ad 1) Utgjør vedtaket om å nekte utførsel en kvantitativ eksportrestriksjon eller et tiltak med tilsvarende virkning? (1) EØS art 12 Kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene Svarer til EF art 29 EF-domstolens praksis klart relevant Åpenbart at enkeltvedtaket er å anse som et tiltak

12 Ad 2) Utgjør vedtaket om å nekte utførsel en kvantitativ eksportrestriksjon eller et tiltak med tilsvarende virkning? (2) Tolkningen av eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning I vår sak: Norske myndigheter tillater ikke eksport av bildet et rent eksportforbud som rammes av EØS art 12 Merk for øvrig at EF-domstolen ikke har tolket forbudet i EØS art 12 like vidt som forbudet mot importrestriksjoner og tiltak med tilsvarende virkning i EØS art 11 Groenvold, Sml s omfatter direkte forskjellsbehandling og tiltak med diskriminerende formål Mulig modifikasjon (men ikke helt klart): Monsees, Sml s. I-2921 Konklusjon: Vedtaket utgjør en eksportrestriksjon i hht EØS art 12

13 Ad 1) Kan vedtaket likevel opprettholdes i medhold av EØS art 13? (1) EØS art 13 Bestemmelsene i artikkel 11 og 12 skal ikke være til hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport elle transitt som er begrunnet ut fra hensynet til [ ] nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi [ ]. Slike forbud må dog ikke kunne brukes til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult hindring på handelen mellom avtalepartene. Problemstillinger 1. Er vedtaket begrunnet i et legitimt hensyn? 2. Utgjør vedtaket en vilkårlig forskjellsbehandling/skjult handelshindring? 3. Er vedtaket egnet til å forfølge det legitime hensynet? 4. Forholdsmessighet/proporsjonalitet?

14 Ad 1) Kan vedtaket likevel opprettholdes i medhold av EØS art 13? (2) Ad 1) Vedtaket kan begrunnes i hensynet til nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi legitimt, jf EØS art 13 Ad 2) Ingen holdepunkter for at vedtaket utgjør vilkårlig forskjellsbehandling/skjult handelshindring Ad 3) Utførselsforbudet må kunne anses som egnet til å verne nasjonale skatter Ad 4) Problemet: Er forbudet nødvendig for å ivareta hensynet til vern av nasjonale kunstskatter, eller kan tilsvarende vern nås ved hjelp av tiltak som er mindre inngripende for EØS-samhandelen? (nødvendighetsvurderingen)

15 Ad 1) Kan vedtaket likevel opprettholdes i medhold av EØS art 13? (3) Proporsjonalitetsvurderingen har i prinsippet to sider Spørsmålet om fastsettelse av avtalestatenes beskyttelsesnivå Er det et rimelig forhold mellom mål og middel? Klar hovedregel: Tilligger avtalestatene å fastsette EF/EFTA-domstolen svært tilbakeholden med å overprøve I vår sak: OK Spørsmålet om avtalestatenes beskyttelsesmåte Kan beskyttelsesnivået opprettholdes ved hjelp av tiltak som er mindre inngripende for samhandelen? (nødvendighetsvurderingen) EF-domstolen mer aktiv i prøvingen utgjør i praksis ofte det sentrale tvistepunktet I vår sak: Sannsynligvis greit Konklusjon: Vedtaket kan opprettholdes, jf EØS art 13

16 Ad 2) Utgjør behandlingsgebyret en toll på eksport eller avgift med tilsvarende virkning? (1) EØS art 10 Toll på import og eksport og avgifter med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene. Med forbehold for de bestemmelser som er fastsatt i protokoll 5, skal dette gjelde også fiskaltoll. Første pkt relevant her Tilsvarende bestemmelse i EF art 25 EF-domstolens tolkning av denne bestemmelsen som et klart utgangspunkt relevant for tolkningen av EØS art 10, jf EØS art 6 og ODA art 3 nr. 2 (Mulig modifikasjon: Avgifter knyttet til varebevegelse innen en avtalestat. Uansett ikke relevant i denne oppgaven)

17 Ad 2) Utgjør behandlingsgebyret en toll på eksport eller avgift med tilsvarende virkning? (2) Følger av ordlyden at bestemmelsen omfatter eksport Tolkningen av Toll [ ] og avgifter med tilsvarende virkning Rekkevidden av avgifter med tilsvarende virkning i praksis avgjørende EF-domstolen lagt til grunn en vid forståelse av begrepet Utgangspunkt: Omfatter alle avgifter eller tilsvarende økonomiske byrder som pålegges en vare fordi den krysser en grense, jf Kommisjonen mot Italia, Sml s. 423 Avgiftens formål ikke relevant, jf Diamantarbeidersaken, Sml s. 49 Mao er EØS art 10 å anse som et rent restriksjonsforbud

18 Ad 1) Utgjør behandlingsgebyret en toll på eksport eller avgift med tilsvarende virkning? (3) Tolkningen av Toll [ ] og avgifter med tilsvarende virkning (forts.) Må likevel skille mellom toll/avgifter og vederlag for tjenester, jf Kommisjonen mot Belgia, Sml s Er behandlingsgebyret å anse som en avgift med tilsvarende virkning som toll, eller som vederlag for en tjeneste? Gebyret knyttet til undersøkelse og kontroll som ledd i utførsel Kontrollen skjer i statens interesse, og gebyret påløper fordi bildet skal krysse en grense Konklusjon: Gebyret må anses som en avgift med tilsvarende virkning som toll. I strid med EØS art 10.

19 Oppg. 4 Nille 1. Hva var Nilles argument for at det kommunale forbudet mot salg av videokassetter andre steder enn i spesialforretninger var en restriksjon i strid med EØS art 11 om fri flyt av varer? 2. Hvorfor kom EFTA-domstolen til at dette antagelig likevel ikke var en restriksjon etter EØS art 11? 3. Hvilken betydning får det for den EØS-rettslige vurderingen dersom det viser seg at det kommunale forbudet rettslig eller faktisk virker direkte eller indirekte diskriminerende?

20 Forskjellsbehandling litt terminologi Problem: Forskjellsbehandling er i seg selv et vanskelig begrep, og terminologien varierer noe fra rettsanvender til rettsanvender Forskjellig begrepsbruk kan gi uttrykk for forskjellige nyanser mht innhold, men i hovedsak er mange av begrepene synonyme Forskjellsbehandling = diskriminering Rettslig/åpen/direkte forskjellsbehandling = tiltak som etter sitt innhold forskjellsbehandler innenlandske og utenlandske varer Eks.: Uttrykkelig krav om at norske varer skal anvendes/prioriteres i en samfunnssektor Faktisk/skjult/indirekte forskjellsbehandling = tiltak som har som virkning at innenlandske og utenlandske varer forskjellsbehandles Eks.: Spesifikasjonskrav for bruk av varer som det i realiteten er enklere å oppfylle for innenlandske enn for utenlandske varer Opprinnelsesnøytrale tiltak = tiltak som etter sitt innhold gjelder likt for innenlandske og utenlandske varer (dvs tiltak som ikke innebærer rettslig/åpen/direkte forskjellsbehandling)

21 Oppg. 5, Lillevik fotball Drøft og avgjør 1. om reklamen rammes av reklameforbudet 2. om reklameforbudet rammes av EØS art om reklameforbudet, dersom det rammes av EØS art. 11, likevel kan opprettholdes 4. om reklameforbudet er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for tjenesteytelser, og 5. om reklameforbudet i alkoholloven, dersom det er i strid med EØS-avtalen, må stå tilbake for EØS-avtalens regler.

22 Ad 1) Det norske reklameforbudet vurdert isolert Idrettslaget erkjenner at navnet Faxe først og fremst er forbundet med øl av folk flest En ikke uvesentlig del av dem reklamen henvender seg til må antas å ville oppfatte den som reklame for alkoholholdig drikk, jf alkoholforskriften 14-1 (1) og (2) Konklusjon: Reklamen rammes av reklameforbudet

23 Ad 2) Om reklameforbudet rammes av EØS art. 11 (1) Problemstilling Er reklameforbudet å anse som en kvantitativ importrestriksjon eller et tiltak med tilsvarende virkning, jf EØS art. 11? En intern regulering Et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon? Utgangspunktet: Sak 8/74, Dassonville Rammer i utgangspunktet enhver bestemmelse for handelen som direkte eller indirekte, aktuelt eller potensielt, kan hindre samhandelen [i EØS] Sak 120/78, Cassis de Dijon og senere rettspraksis Adekvansprinsippet Neppe for usikre og indirekte følger for samhandelen

24 Ad 2) Om reklameforbudet rammes av EØS art. 11 (2) Modifikasjon: Forente saker C-267/91 og C-268/91, Keck. Skille: Produktregulering Dvs produktkrav (særlig betydning for markedsadgangen) Dassonville-formelen gjelder Bestemte former for salg Dvs regulering av salgsmåte (særlig betydning for markedsatferden) Restriksjon dersom ordningen rettslig eller faktisk påvirker omsetningen av varer fra andre EØS-land negativt i forhold til innenlandske varer

25 Ad 2) Om reklameforbudet rammes av EØS art. 11 (3) Mest nærliggende å anse reklameforbudet som et tiltak som regulerer bestemte former for salg/ markedsatferden Påvirker alkoholforbudet rettslig eller faktisk omsetningen av alkoholholdige drikker fra andre EØS-land negativt i forhold til innenlandske varer?

26 Ad 2) Om reklameforbudet rammes av EØS art. 11 (4) Klart at det ikke foreligger rettslig/ direkte forskjellsbehandling Hva med faktisk/ indirekte forskjellsbehandling? Sak C-405/98, Gourmet, premiss EFTA-domstolens avgjørelse i sak E-4/04, Pedicel, premiss Resonnement: Reklameforbudet vanskeliggjør omsetningen av utenlandske varer i større utstrekning enn innenlandske varer gitt samfunnsmessige tradisjoner, lokale skikker og sedvaner Konklusjon: Reklameforbudet rammes av art. 11

27 Ad 3) Om reklameforbudet likevel kan opprettholdes (1) Problemstillinger 1. Ivaretar forbudet et lovlig/legitimt hensyn? 2. Vilkårlig forskjellsbehandling eller skjult handelshindring (jf art. 13)? 3. Er forbudet egnet til å ivareta det legitime hensynet? 4. Er forbudet nødvendig for å ivareta de påberopte hensyn, eller kan tilsvarende beskyttelsesnivå nås ved hjelp av tiltak som er mindre inngripende for EØS-samhandelen? (nødvendighetsvurderingen)

28 Ad 3) Om reklameforbudet likevel kan opprettholdes (2) Ad 1) Krav til lovlig/legitimt hensyn Vernet av menneskers liv og helse uttrykkelig anerkjent i EØS art. 13 Ad 2) Vilkårlig forskjellsbehandling eller skjult handelshindring Ingen holdepunkter for at forbudet utgjør vilkårlig forskjellsbehandling/skjult handelshindring Ad 3) Egnethet Reklameforbudet må anses egnet til å ivareta hensynet til vern av folkehelsen, se også Gourmet premiss 27

29 Ad 3) Om reklameforbudet likevel kan opprettholdes (3) Ad 4) Proporsjonalitetsvurderingen (Beskyttelsesnivået: Står forbudet i et rimelig forhold til hensynet til folkehelsen?) EF- og EFTA-domstolen svært varsomme med å overprøve Pedicel premiss 55: [ ] Det tilkommer den enkelte EØS-stat å bestemme hvilket beskyttelsesnivå de ønsker å opprettholde for folkehelsen [ ] Beskyttelsesmåte: Er forbudet nødvendig for å ivareta hensynet til folkehelsen, eller kan et tilsvarende beskyttelsesnivå forfølges ved hjelp av tiltak som er mindre inngripende for EØS-samhandelen? (nødvendighetsvurderingen) Det sentrale - (se neste lysark)

30 Ad 3) Om reklameforbudet likevel kan opprettholdes (3) Nærmere om nødvendighetsvurderingen Gourmet: EF-domstolen overlater vurderingen til den nasjonale domstolen, se premiss 33 (generaladvokaten: Mer aktiv prøving) Marknadsdomstolen: Proporsjonalitetskravet ikke oppfylt det svenske reklameforbudet i strid med EF-retten Pedicel: Overlater også et vidt subsumsjonsskjønn til den nasjonale domstol, se premiss Høyesterett i Rt 2009 s 839: Forbudet nødvendig ikke i strid med EØS-avtalen

31 Ad 3) Om reklameforbudet likevel kan opprettholdes (4) Nødvendighetsvurderingen i vår sak Reklamen retter seg mot allmennheten gjennom draktreklame også potensielt mot yngre mennesker Skiller seg fra sakene om reklameforbud i spesialtidsskrifter Konklusjon: Forbudet kan opprettholdes

32 Ad 4) Reklameforbudet og tjenestefriheten (1) Problemstillinger 1. Utgjør reklameforbudet en restriksjon på adgangen til å yte tjenester i form av å tilby reklameplass på draktene til potensielle annonsører etablert i andre EØS-stater, jf EØS art. 36? 2. Kan en eventuell restriksjon likevel opprettholdes av hensyn til folkehelsen, jf EØS art. 39 jf art. 33? Ad 1) restriksjoner på adgangen til å yte tjenester Gourmet premiss og Pedicel premiss 48-49: Forbudet utgjør en tjenesterestriksjon

33 Ad 4) Reklameforbudet og tjenestefriheten (2) Ad 2) Opprettholdelse av hensyn til folkehelsen Samme vurdering som i spørsmål 3 ovenfor i hht varereglene

34 Ad 5) Må et EØS-stridig reklameforbud stå tilbake for EØS-avtalens regler? EØS-avtalens hoveddel gjelder som norsk lov, jf EØS-loven 1 Forrang i hht EØS-loven 2 første pkt. Konklusjon: Reklameforbudet i alkoholloven må stå tilbake for EØS-avtalens regler i den utstrekning det er i strid med EØS-avtalens hoveddel

35 Oppg. 6, forbud mot bruk av vannscootere 1. Har Lars og/eller Peder rett i at forbudet mot vannscooterbruk i fritids- og småbåtloven er i strid med EØS-avtalen art. 11? 2. Gitt at forbudet er i strid med art. 11: Må Lars og Peder frifinnes, jf EØS-loven 1 og 2, eller må i fritidsog småbåtloven uansett gå foran EØS-avtalen art. 11?

36 Ad 1) EØS-avtalen art. 11 (1) Kan Lars påberope seg EØS-avtalens art. 11? Vannscooter produsert i Japan EØS art. 11 bare anvendelse for produkter med opprinnelse i en EØS-stat, jf art. 8 nr. 2 Japansk vannscooter ikke omfattet Se også Rt s. 834 Kan Peder påberope seg EØS-avtalen art. 11? Ja, vannscooter med opprinnelse i en EØS-stat (italiensk), jf EØS art. 8 nr. 2

37 Ad 1) EØS-avtalen art. 11 (2) Utgjør forbudet mot bruk av vannscootere en kvantitativ importrestriksjon eller et tiltak med tilsvarende virkning, jf EØS art. 11? Er bruksforbudet å anse som et tiltak med tilsvarende virkning som en kvantitativ importrestriksjon ved at det hindrer innførsel av vannscootere med opprinnelse i andre EØS-stater? Utgangspunktet: Sak 8/74, Dassonville Rammer i utgangspunktet enhver bestemmelse for handelen som direkte eller indirekte, aktuelt eller potensielt, kan hindre samhandelen [i EØS] Adekvansprinsippet Ikke for usikre og indirekte følger for samhandelen

38 Ad 1) EØS-avtalen art. 11 (3) Modifikasjon: Forente saker C-267/91 og C-268/91, Keck Skille mellom produktregulering og bestemte former for salg Utgjør bruksforbudet en produktregulering (restriksjon på markedsadgangen) eller en bestemt form for salg (restriksjon på markedsatferden)? Bruksforbudet i praksis tilnærmet samme virkning som et omsetningsforbud mest naturlig å anse som en restriksjon på markedsadgangen Sak C-142/05, Mickelsson og Roos, premiss Tiltak i strid med EØS art 11

39 Ad 1) Kan restriksjonen likevel opprettholdes? (1) Problemstillinger 1. Ivaretar forbudet et lovlig/legitimt hensyn? 2. Vilkårlig forskjellsbehandling eller skjult handelshindring (jf art. 13)? 3. Er forbudet egnet til å ivareta det legitime hensynet? 4. Er forbudet nødvendig for å ivareta de påberopte hensyn, eller kan tilsvarende beskyttelsesnivå nås ved hjelp av tiltak som er mindre inngripende for EØS-samhandelen? (nødvendighetsvurderingen)

40 Ad 1) Kan restriksjonen likevel opprettholdes? (2) Ad 1) Lovlig/legitimt hensyn? EØS art. 13: Vernet av menneskers og dyrs liv og helse, plantelivet Suppleres av ulovfestede allmenne hensynene Ordningen ikke direkte diskriminerende de ulovfestede hensynene kan komme til anvendelse Miljøhensyn et legitimt hensyn, se bl.a. Mickelsson og Roos, premiss 32 Ad 2) Vilkårlig forskjellsbehandling/skjult handelshindring, jf EØS art. 13 i.f.? Ingen holdepunkter for å anta dette

41 Ad 1) Kan restriksjonen likevel opprettholdes? (3) Ad 3) Egnethet Tiltaket må kunne anses egnet (sml. også forarbeidsuttalelsene i oppgaveteksten) Ad 4) Proporsjonalitet (Beskyttelsesnivå har norske myndigheter gått for langt i å prioritere hensynet til miljøet på bekostning av den frie varebevegelighet?) Nei, greit også her, jf også føre var-prinsippet i EØS fortalen pkt 9 og art. 73 nr. 2 Beskyttelsesmåte er bruksforbudet nødvendig for å ivareta hensynet til miljøet, eller kan et tilsvarende beskyttelsesnivå ivaretas ved hjelp av virkemidler som er mindre inngripende for samhandelen? (nødvendighetsvurderingen)

42 Ad 1) Kan restriksjonen likevel opprettholdes? (4) Nødvendighetsvurderingen Tilnærmelsesvis totalforbud inngripende, men hvilke mindre inngripende tiltak (for samhandelen) kan tenkes å ivareta det samme beskyttelsesnivået? Sml Mickelsson og Roos, premiss 34-44

43 Ad 2) Må Lars og Peder frifinnes, jf EØSloven 1 og 2? Lars forhold ikke regulert av EØS-avtalen forbudet i fritidsog småbåtsloven gjelder Peder må frifinnes forutsatt at det foreligger restriksjon som ikke kan opprettholdes EØS-loven 1: EØS art. 11 og 13 gjelder som norsk lov EØS-loven 2: Forrang for EØS-avtalens hoveddel (ingen holdepunkter for at Stortinget har ment å tilsidesette forpliktelsene etter EØS-avtalen ved innføringen av forbudet i fritids- og småbåtloven i 2000)

Kurs i EØS-rett. 2. avdeling, høst 2011

Kurs i EØS-rett. 2. avdeling, høst 2011 Kurs i EØS-rett 2. avdeling, høst 2011 Thomas Nordby thomas.nordby@adeb.no Henrik Bjørnebye henrik.bjornebye@adeb.no Kursopplegg Tid og sted Hovedvekt på diskusjon/gjennomgang med utgangspunkt i kursoppgavene

Detaljer

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2009

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2009 KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2009 Kursene i EØS-rett går over tre dobbelttimer, til sammen 6 timer. Nedenfor er gitt 6 oppgaver, som vil bli drøftet og gjennomgått i løper av kurset. Det forutsettes at de

Detaljer

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2011

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2011 KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2011 Kursene i EØS-rett går over tre dobbelttimer, til sammen 6 timer. Nedenfor er gitt 6 oppgaver, som vil bli drøftet og gjennomgått i løper av kurset. Det forutsettes at de

Detaljer

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio. JUS 2111, EØS-rett Våren 2017 Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) Fri bevegelighet, innledning Forbud mot diskriminering pga nasjonalitet

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

Fakultetsoppgave EØS-rett vår 2012

Fakultetsoppgave EØS-rett vår 2012 Fakultetsoppgave EØS-rett vår 2012 Oppgavegjennomgang Litt om oppgaven Knyttet til ukjent lovtekst Underliggende fagområde ikke omfattet av kunnskapskravene i JUS 2111 Poenget er likevel at de EØS-rettslige

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.02.2004 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven Bryggeri- og mineralvannforeningen (BROM) viser til Sosialdepartementets

Detaljer

Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling. Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co.

Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling. Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co. Tillit til forvaltningen endringer i krav til likebehandling Av: advokat Christoffer C. Eriksen Wikborg, Rein & Co. Overblikk I. Hvorfor er likebehandling viktig? II. Det historiske kravet til likebehandling

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mai 1997 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mai 1997 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 14 mai 1997 * (Spørsmål om avvisning - Fri bevegelighet av varer - Lisensordning) I sak E-5/96, ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/10 Norske bruksreguleringer og EØS-retten Hindrer EØS-avtalen det norske forbudet mot bruk av vannscooter? Av Camilla Varhaug Søberg STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon

Detaljer

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004 Grensene for konsumpsjon av varemerkeretten - Når har varemerkeinnehaver berettiget grunn til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerke etter varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 2. Av advokat

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 25. februar 2005

DOMSTOLENS DOM 25. februar 2005 DOMSTOLENS DOM 25. februar 2005 (Fri bevegelighet for varer og tjenester - alkoholreklameforbud handel med vin EØS-avtalen artikkel 8(3) og 18 andre tekniske handelshindringer vinreklame restriksjon beskyttelse

Detaljer

Les Høyesteretts dom inntatt i Rt s. 1793, Landsforeningen for trafikkskadde.

Les Høyesteretts dom inntatt i Rt s. 1793, Landsforeningen for trafikkskadde. KURSOPPGAVER EØS-RETT Høst 2016 Kursene i EØS-rett går over tre dobbelttimer, til sammen 6 timer. Nedenfor er gitt seks oppgaver, som vil bli drøftet og gjennomgått i løper av kurset. Det forutsettes at

Detaljer

Retteveiledning Fakultetsoppgave i EØS-rett v 2011 1

Retteveiledning Fakultetsoppgave i EØS-rett v 2011 1 Retteveiledning Fakultetsoppgave i EØS-rett v 2011 1 Om oppgaven Oppgaven er kort, men bør gi studentene god mulighet til å vise om de har forstått hovedtrekkene i EØS-retten. Erstatningsspørsmålet gir

Detaljer

Sensorveiledning EURO2101, 2015

Sensorveiledning EURO2101, 2015 Sensorveiledning EURO2101, 2015 1. Oppgaven Eksamensoppgave EURO2101 vår 2015 Eksamenstid: 4 timer I I arbeidsprogrammet til miljøpartiet De Grønne for 2013-2017 finner vi følgende: «Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 17 november 1999 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 17 november 1999 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 17 november 1999 * (Motorvognforsikringsdirektivene - kjøring under alkoholpåvirkning - erstatning for passasjerer) I sak E-1/99 ANMODNING til Domstolen om rådgivende

Detaljer

EØS-rett, høst Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

EØS-rett, høst Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett EØS-rett, høst 2009 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett EØS-rett som emne EØS-rett: folkerett og norsk rett Forbindelseslinjer til statsretten forvaltningsretten miljøretten velferdsretten

Detaljer

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 I 2004 utfordret spillselskapet Ladbrokes det norske spillmonopolet da de søkte om å få etablere seg i Norge. Da Ladbrokes fikk avslag, tok de saken

Detaljer

EURO 2101, eksamen V2014

EURO 2101, eksamen V2014 EURO 2101, eksamen V2014 I Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag forbyr i utgangspunktet bruk av snøscootere til fritidsformål i utmark. Formålet med loven er «ut fra et samfunnsmessig

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-6/96

RETTSMØTERAPPORT i sak E-6/96 RETTSMØTERAPPORT i sak E-6/96 ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo byrett

Detaljer

JUS 2111, EØS-rett v2015. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett)

JUS 2111, EØS-rett v2015. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) JUS 2111, EØS-rett v2015 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) Opplegget Læremidler, og studiet av EØS-retten Grunnleggende trekk ved EØS-retten Homogenitetsambisjonen,

Detaljer

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio. JUS 2111, EØS-rett Våren 2017 Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) Hva og hvorfor Hva En folkerettslig avtale som skal sikre bevegelighet

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

Senter for europarett: 2000-12-00

Senter for europarett: 2000-12-00 Senter for europarelt: 2000-12-00 http://websir.lovdata.no/cgi-lexfwiftmrens?0/lex/iit/eur/eur-2000-19... Senter for europarett: 2000-12-00 FORFATTER: Senter for europarett DATO: 2000-12-00 TITTEL: Finangersaken

Detaljer

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen Kopi til Fra Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen Dato 9. april 2017 Ansvarlig advokat: Lars Kokkin Christiansen VURDERING

Detaljer

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN

OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN OVERSIKT OVER EØS-AVTALENS RAMMER FOR MEDIEPOLITIKKEN 1 REGLENE OM DE FIRE FRIHETER Forbyr alle handelsrestriksjoner Varer: (i) Toll og avgifter med tilsvarende virkning, (ii) tiltak som diskriminerer

Detaljer

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Justis- og beredskapsdepartementet EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Normkonferansen 1. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 5. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EØS-retten

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 5. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EØS-retten EØS-forelesninger vår 2012 Fredrik Sejersted EØS-retten 1. Innledning til EØS-retten 2. Oversikt over EØS-avtalen 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Gjennomføringen av EØS-retten i norsk

Detaljer

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2013

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2013 KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2013 Kursene i EØS-rett går over tre dobbelttimer, til sammen 6 timer. Nedenfor er gitt 6 oppgaver, som vil bli drøftet og gjennomgått i løper av kurset. Det forutsettes at de

Detaljer

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 5. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EØS-retten

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 5. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EØS-retten EØS-forelesninger høst 2014 Fredrik Sejersted EØS-retten 1. Innledning til EØS-retten 2. Oversikt over EØS-avtalen 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Gjennomføringen av EØS-retten i norsk

Detaljer

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 5. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EØS-retten

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 5. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EØS-retten EØS-forelesninger høst 2012 Fredrik Sejersted EØS-retten 1. Innledning til EØS-retten 2. Oversikt over EØS-avtalen 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Gjennomføringen av EØS-retten i norsk

Detaljer

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere?

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Fafo Østforum 11. mars 2008 Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Mads Magnussen og Helle Nørgaard Nærmere om temaet for utredningen

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 4 (Disp. pkt. 4-5.1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Internasjonal rett Tradisjonelt behandlet som en «sekundær rettskilde» i rettskildelæren (sammen

Detaljer

UAVHENGIG IMPORT AV LEGEMIDLER OG FORHOLDET TIL FOLKEHELSEN

UAVHENGIG IMPORT AV LEGEMIDLER OG FORHOLDET TIL FOLKEHELSEN UAVHENGIG IMPORT AV LEGEMIDLER OG FORHOLDET TIL FOLKEHELSEN Nasjonale myndigheters adgang til å hindre parallellimport, import av generika og privates import i henhold til EØS-avtalen artikkel 13 Kandidatnr:

Detaljer

Bruksreguleringer som importrestriksjon

Bruksreguleringer som importrestriksjon Bruksreguleringer som importrestriksjon En studie av EF-domstolens avgjørelser i sak C-110/05 Mopedsaken og sak C-142/05 Vannscootersaken Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 228

Detaljer

Er et statlig automatmonopol virkelig nødvendig for å bekjempe spilleavhengighet?

Er et statlig automatmonopol virkelig nødvendig for å bekjempe spilleavhengighet? Sammendrag av automatsaken i Høyesterett 2007 Er et statlig automatmonopol virkelig nødvendig for å bekjempe spilleavhengighet? For å imøtegå en negativ utvikling med spilleavhengighet, ble det i 2003

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning.

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning. REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN 1.1 Innledning Saksforløpet Forskriften(e) gyldig i sin helhet Klart, sakskostnader for alle

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-4/04

RETTSMØTERAPPORT i sak E-4/04 E-4/04/26 RETTSMØTERAPPORT i sak E-4/04 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Markedsrådet, Norge,

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-5/96

RETTSMØTERAPPORT i sak E-5/96 RETTSMØTERAPPORT i sak E-5/96 ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Borgarting

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Jan Magne Juuhl-Langseth til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Jan Magne Juuhl-Langseth til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01319-A, (sak nr. 2009/43), sivil sak, anke over dom, Pedicel AS (advokat Jan Magne Juuhl-Langseth til prøve) mot Staten v/helseog omsorgsdepartementet

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * (Salg av alkohol - Statlige handelsmonopoler - Fri bevegelighet av varer) I sak E-1/97 ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-8/07

RETTSMØTERAPPORT i sak E-8/07 E-8/07/25 RETTSMØTERAPPORT i sak E-8/07 ANMODNING til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en sak

Detaljer

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012

Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Fakultetsoppgave i miljørett, innlevering 19. mars 2012 Gjennomgang 22. april 2012 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Del 1 teller klart mest (80 %). Del 2 må anses som et kontrollsspørsmål som ikke trenger

Detaljer

Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett. Hege Jordbakke Advokatfullmektig I Advokatfirmaet Hjort

Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett. Hege Jordbakke Advokatfullmektig I Advokatfirmaet Hjort Gjennomgang av fakultetsoppgave i miljørett Hege Jordbakke Advokatfullmektig I Advokatfirmaet Hjort 1. Innledning Redegjørelse for hvordan oppgaven forstås Sentrale: Domstolskontroll med forvaltningsvedtak

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Ugyldighetsgrunner II. Ugyldighetsvirkninger III. Særlige om erstatningsansvar I. Ugyldighetsgrunner Rettslige feil er en betingelse

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 4 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 4 (Disp. pkt. 4-5.2) Professor Ole-Andreas Rognstad, Internasjonal rett Tradisjonelt behandlet som en «sekundær rettskilde» i rettskildelæren

Detaljer

EU/EØS-retten. 2. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EU/EØS-retten

EU/EØS-retten. 2. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EU/EØS-retten EURO2101 Forelesninger våren 2013 Professor Fredrik Sejersted EU/EØS-retten 1. Innledning og oversikt 2. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 3. Gjennomføringen av EU/EØS-retten i norsk rett 4.

Detaljer

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.

JUS 2111, EØS-rett Våren Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio. JUS 2111, EØS-rett Våren 2017 Prof. dr. juris Finn Arnesen, Alla Pozdnakova, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) EØS-avtale og EU-rett Ambisjonen Virkemiddel: Homogenitet Viktige ulikheter

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 5 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 5 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 5 (Disp. pkt. 5-6.2) Professor Ole-Andreas Rognstad, Internasjonal rett Tradisjonelt behandlet som en «sekundær rettskilde» i rettskildelæren (sammen

Detaljer

-=--~------------------------------------------------

-=--~------------------------------------------------ r. gjeringsadvokaten o 7 JAN 1013 OSLO TINGRETT -=--~------------------------------------------------ Avsagt: 04.01.2013 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-048326TVI-OTIR/07 Dommer: Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik

Detaljer

EU/EØS-perspektiver. Fiskeri og havbruk: Hvor ligger de rettslige utfordringene?

EU/EØS-perspektiver. Fiskeri og havbruk: Hvor ligger de rettslige utfordringene? Fiskeri og havbruk: Hvor ligger de rettslige utfordringene? EU/EØS-perspektiver Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett, Nordisk institutt for sjørett Noen utgangspunkter Felles fiskeripolitikk

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Ugyldighetsgrunner II. Ugyldighetsvirkninger III. Særlige om erstatningsansvar I. Ugyldighetsgrunner Rettslige feil er en betingelse

Detaljer

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil

Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Tariffnemndas vedtak 12. oktober 2015 om endring i forskrift 27. mai 2015 nr. 815 om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil Protokoll 7/2015 Bakgrunn Tariffnemnda fattet vedtak 27.

Detaljer

Advokatfirmaet Thommessen administrasjonsselskap v/advokat Svein Aage Valen og advokat Lars Kokkin Christiansen

Advokatfirmaet Thommessen administrasjonsselskap v/advokat Svein Aage Valen og advokat Lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune Fra Advokatfirmaet Thommessen administrasjonsselskap v/advokat Svein Aage Valen og advokat Lars Kokkin Christiansen Dato 6. desember 2009 Ansvarlig advokat Svein Aage

Detaljer

Introduksjon til EØS-retten. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett

Introduksjon til EØS-retten. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett Introduksjon til EØS-retten Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett http://www.jus.uio.no/nifs/personer/vit/farnesen/index.html Oversikt Hvorfor EØS? Grunnlaget for EØS-retten Forbindelsen

Detaljer

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen

Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar. Christoffer C. Eriksen Hovedtrekk om ugyldighet og ansvar Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Normer om ugyldighet II. Ugyldighetsgrunner III. Ugyldighetsvirkninger IV. Særlige om erstatningsansvar I. Normer om ugyldighet Normteoretisk

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008

DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008 DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008 (Obligatorisk forsikring for erstatningsansvar med hensyn til motorvogner direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF og 90/232/EØF erstatning for ikke-økonomisk skade vilkår for statens

Detaljer

PERMISJON FRA OPPLÆRINGEN

PERMISJON FRA OPPLÆRINGEN PERMISJON FRA OPPLÆRINGEN OPPLÆRINGSLOVA 2 11 Seniorrådgiver Johan Sverre Rivertz Utdanningsavdelinga/ Fylkesmannen i Hordaland 1 Mål og mening Se nærmere på Hvorfor vi har en permisjonsbestemmelse Hvordan

Detaljer

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Gjennomføringen av EØS-retten i norsk rett

EØS-retten. 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Gjennomføringen av EØS-retten i norsk rett EØS-forelesninger høst 2009 Fredrik Sejersted EØS-retten 1. Innledning til EØS-retten 2. Oversikt over EØS-avtalen 3. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Gjennomføringen av EØS-retten i norsk

Detaljer

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo

Oppgave gjennomgang metode 12 mars Tor-Inge Harbo Oppgave gjennomgang metode 12 mars 2014 Tor-Inge Harbo Oppgavetekst «Fra rettskildelæren (metodelæren): 1. Analysér og vurdér rettskildebruken i HRs kjennelse Rt. 1994 s. 721. 2. Vurdér rekkeviden av kjennelsen.»

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Sensorveiledning 2. avdeling høst 2010 dag 2

Sensorveiledning 2. avdeling høst 2010 dag 2 Endelig versjon januar 2011 Fredrik Sejersted Sensorveiledning 2. avdeling høst 2010 dag 2 Innledning Oppgaven er en heldags praktikum (6 timer), med et faktum som utvikles etter hvert, og som er delt

Detaljer

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88

ERSTATNINGSRETT. ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 ERSTATNINGSRETT ved Birgitte Hagland førsteamanuensis ph.d. birgitte.hagland@jus.uio.no / 22 85 96 88 3.(kva det er meint med motorvogn).med motorvogn er i denne lova meint køyretøy som vert drive med

Detaljer

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Paranova (EFTAD), avsn. 44 og 45 Det følger at nødvendighetskravet er relevant for spørsmålet om parallellimportørens

Detaljer

Kvantitative importrestriksjoner

Kvantitative importrestriksjoner Kvantitative importrestriksjoner - en sammenlikning av Keck-doktrinen og adekvansprinsippet Kandidatnr: 364 Veileder: Henrik Bull Leveringsfrist: 25. april Til sammen 15.218 ord 25.04.2005 V-05 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STENGING AV DET NASJONALE FM-NETTET FRA 2017/2022 KONSEKVENSER FOR LOKALRADIO OG FORHOLDET TIL E0S- AVTALEN

STENGING AV DET NASJONALE FM-NETTET FRA 2017/2022 KONSEKVENSER FOR LOKALRADIO OG FORHOLDET TIL E0S- AVTALEN ad ADVO KATFI RMA Kulturdeparternentet v/ statsråd Thorhild Widvey Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Kopi: Medieavdelingen Oslo, 15. september2015 STENGING AV DET NASJONALE FM-NETTET FRA 2017/2022 KONSEKVENSER

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED ANSETTELSE I DELTIDSSTILLINGER Kristiansand kommune Helse- og sosialdirektøren Serviceboks 417 4604 KRISTIANSAND S Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1280-7-AAS 11.11.2008 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV ALDER VED

Detaljer

MØTE. i EØS-utvalget. tirsdag den 13. mars kl. 15.45. Møtet ble ledet av komiteens leder, Einar Steensnæs.

MØTE. i EØS-utvalget. tirsdag den 13. mars kl. 15.45. Møtet ble ledet av komiteens leder, Einar Steensnæs. 28 MØTE i EØS-utvalget tirsdag den 13. mars kl. 15.45 Møtet ble ledet av komiteens leder, Einar Steensnæs. Justiskomiteens medlemmer var innkalt for å delta under behandlingen av sak nr. 1. Til stede var:

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-16/10. - revidert - *

RETTSMØTERAPPORT i sak E-16/10. - revidert - * E-16/10-36 RETTSMØTERAPPORT i sak E-16/10 - revidert - * ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo

Detaljer

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskilder, JUS 1211, Våren 2014, Dag 6 (Disp. pkt. 7.3-7.6) Professor Ole-Andreas Rognstad, Tolkningsresultater (iii) Antitetisk tolkning Motsetningsslutning Hvis så Eks.: Vergemålsloven

Detaljer

UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK

UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK UGYLDIGHET OG ANSVAR - HOVEDTREKK 0 Oversikt 1. Hva betyr «ugyldig»? 2. Ugyldighetsgrunner 3. Ugyldighetsvirkninger 4. Normer om ugyldighet? 5. Erstatningsansvar Hva betyr «ugyldig»? Dagligspråk Ugyldig

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE

FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Arkivsak-dok. 11/01866-5 Saksbehandler Torill Folkestad Saksgang Møtedato Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 08.05.2013 FORSKRIFT OM BRUK AV VANNSCOOTER - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådmannens forslag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, (advokat Jørgen Brendryen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom, Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen til prøve) mot A (advokat Faruk

Detaljer

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget av Thomas Nordby og Espen Bakken Oslo, 21. desember 2009 1 BAKGRUNN... 5 1.1 Miljøgiftsutvalgets

Detaljer

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Litt statistikk 2003 4 klagesaker 2004 2 klagesaker 2005 3 klagesaker 2007 ingen 2008 3 klagesaker 2009 1 klagesak 2010 2

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/99

RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/99 Oversettelse til norsk av dokument E-1/99/48 RETTSMØTERAPPORT i sak E-1/99 ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan

Detaljer

JURIDISK BETENKNING. Markedsføring rettet mot barn EØS-rettslig vurdering

JURIDISK BETENKNING. Markedsføring rettet mot barn EØS-rettslig vurdering JURIDISK BETENKNING Markedsføring rettet mot barn EØS-rettslig vurdering Vurdering av forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke Juridisk betenkning avgitt

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol

Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol Vår ref.: Dato: 11/2094-21 27.03.2012 Kvinne diskriminert da hun ble nektet adgang til buss fordi hun sitter i rullestol En kvinne ble ved fire anledninger i 2011 nektet adgang til en av Ruters busser

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksansvarlig advokat: Dato: TN # /5 Tarjei Thorkildsen Oslo, 26. september 2008

Deres ref: Vår ref: Saksansvarlig advokat: Dato: TN # /5 Tarjei Thorkildsen Oslo, 26. september 2008 Tariffnemnda Arbeids- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO ARBEIDS - OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTE MOTTATT 29 SEPT 2008 Deres ref: Vår ref: Saksansvarlig advokat: Dato: TN-200800345

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02172-A, (sak nr. 2008/1109), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Christian Wangen til prøve) mot Sparebank 1 Skadeforsikring

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 6 (Disp. pkt ) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 6 (Disp. pkt. 6.3-8) Professor Ole-Andreas Rognstad, Utenlandsk rett som rettskilde Kan ha relevans, særlig som støtteargument Slutning: Gjerne

Detaljer

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER 1 NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER Innledning. I Rt. 2008 s.362 ( Naturbetongdommen ), har høyesteretts flertall

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25 Innhold Del I Innledning............................................................ 15 1 Offentlig støtte plassering, betydning og utvikling.................... 17 2 Regelverk på området for offentlig

Detaljer

Artikkel 1 Målsetting. Artikkel 2 Anvendelsesområde

Artikkel 1 Målsetting. Artikkel 2 Anvendelsesområde Avtale mellom Norges regjering på den ene side og Danmarks regjering og Færøyenes landsstyre på den annen side om frihandel mellom Norge og Færøyene, med landbruksprotokoll av 27. august 1992 *) NORGES

Detaljer

I. Generelt om kontroll med forvaltningen

I. Generelt om kontroll med forvaltningen Domstolskontroll Oversikt I. Om kontroll og tilsyn med forvaltningen II. Historisk bakgrunn for domstolskontroll III. Domstolskontroll med forvaltningen i 2014 IV. Om legalitetskontroll V. Nærmere om domstolenes

Detaljer

ER DET LOV Å TA HENSYN TIL ANDRE? En studie i mulig legitimering av restriksjoner på fri handel med varer og tjenester

ER DET LOV Å TA HENSYN TIL ANDRE? En studie i mulig legitimering av restriksjoner på fri handel med varer og tjenester ER DET LOV Å TA HENSYN TIL ANDRE? En studie i mulig legitimering av restriksjoner på fri handel med varer og tjenester Kandidatnummer: 226 Leveringsfrist: 02.06.2009 ( * regelverk for masteroppgave på:

Detaljer

Hjemfall. EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08

Hjemfall. EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08 Hjemfall EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08 Dato: 2006-08-08 Side: 2 Hensyn bak hjemfallsinstituttet - Offentlig styring og kontroll over naturressursene -

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Kurs i forvaltningsrett. Av Marius Stub

Kurs i forvaltningsrett. Av Marius Stub Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub Innledning Presentasjon Formål og opplegg 1. gang: Kravet til lovhjemmel Oppgave 1, 2, 3 og 4 2. gang: Vedtaks- og partsbegrepet 3. gang: Parts- og allmennoffentlighet

Detaljer

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad

Digital konsumpsjon. Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14. Professor Ole-Andreas Rognstad Digital konsumpsjon Det årlige opphavsrettskurset, Sandefjord, 21/3-14 Professor Ole-Andreas Rognstad Konsumpsjonsprinsippet: Bakgrunn Norsk rett: Ragnar Knophs «selvfølgelighetsforklaring» «det er klart

Detaljer

Er det nye regelverket om bruk av vannscooter i strid med EØS-avtalen?

Er det nye regelverket om bruk av vannscooter i strid med EØS-avtalen? Er det nye regelverket om bruk av vannscooter i strid med EØS-avtalen? Kandidatnummer: 187914 Veileder: Halvard Haukeland Fredriksen Antall ord: 11414 (PS! Bruk ordtellingsfunksjon. Fotnoter og sluttnoter

Detaljer

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS

V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS V1999-02 21.01.99 Dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 første ledd - REMA 1000 Norge AS Sammendrag: Rema 1000 Norge AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at selskapet

Detaljer

Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS. Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015

Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS. Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015 Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015 1 Oversikt 1. INNLEDNING 2. INSTITUSJONER 3. BESLUTNINGSPROSESS 4. GJENNOMFØRING

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til lover som gjennomfører Europaparlamentets og Rådet for Den europeiske unions nye regelverk for handel med varer:

Høringsnotat. Forslag til lover som gjennomfører Europaparlamentets og Rådet for Den europeiske unions nye regelverk for handel med varer: Notat Høringsnotat Forslag til lover som gjennomfører Europaparlamentets og Rådet for Den europeiske unions nye regelverk for handel med varer: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 764/2008 om

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * (Prosessregler avvisning jurisdiksjon EØS-komiteens kompetanse) I sak E-6/01, ANMODNING til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtale

Detaljer