BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BARNET SAMMEN FOR. Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling"

Transkript

1 SAMMEN FOR BARNET Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling 25. NOVEMBER 2015 SOLA STRAND HOTELL, STAVANGER KONFERANSEN ER GRATIS

2 SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 Utforming: Senter for nye medier Foto: Steinar Figved Trykk: Bodoni

3 BARNEHAGEKONFERANSE OM BARNS FYSISKE OG PSYKOSOSIALE UTVIKLING VELKOMMEN TIL KONFERANSEN SAMMEN FOR BARNET! Denne konferansen bygger på et samarbeid mellom Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Læringsmiljøsenteret. Hva er felles for disse to sentrene? At vi står sammen for barnet! Vi ønsker å være sammen om å fremme muligheten for barns fysiske og psykososiale helse, trivsel og velvære. Barns fysiske og psykiske utvikling i tidlige år er utgangspunktet for trivsel, lek og utfoldelse i barnehagehverdagen, og danner også på mange måter grunnlaget for barnets fremtid. Det å ha en sunn og sterk kropp gir mulighet til å kjenne mestring, glede og utfoldelse. En sunn psykososial utvikling vil gjøre barnet robust til å ivareta både seg selv og andre. Til hovedinnlegg og i parallellsesjoner på denne konferansen har vi invitert svært gode foredragsholdere innen kjernetema for konferansen. Det er også lagt opp til kjekke aktiviteter hvor vi skal få lov til å utfordre oss selv. Håpet er at dette skal gi dere deltakere inspirasjon og ny kunnskap som dere kan ta med dere tilbake til hverdagen i deres arbeid med barn i barnehager, helsestasjoner og PP-tjenesten. Vi som arrangerer konferansen vil stå sammen for barnet, og det vet vi at dere deltakere også vil! Ha en fin konferanse!

4 SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 NASJONALE SENTER Det er til sammen ti nasjonale senter som alle har nøkkelroller innenfor ulike satsingsområder for å utvikle kvaliteten på opplæringen. Barnehagen er en viktig målgruppe for alle sentrene. Du kan lese om sentrene på Udir sine nettsider: LÆRINGSMILJØSENTERET Læringsmiljøsenteret (Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning) ble opprettet 1. januar 2013 som det 9. nasjonale senteret innen utdanningsfeltet. Læringsmiljøsenteret skal bistå nasjonale utdanningsmyndigheter med råd og tjenester. Senteret skal bidra til å realisere statens satsinger i utdanningspolitikken gjennom kompetanseutvikling og de skal bidra til å øke kvaliteten i læringsmiljø for barnehagebarn, elever, lærlinger og voksne. Mest kjent er kanskje læringsmiljøsenteret for forskning og utadrettet arbeid knyttet til kampen mot mobbing i skolen. Senteret jobber også med mange andre temaer knyttet til læringsmiljø, blant annet klasseledelse, relasjonsarbeid, innovasjon, motivasjon og mestring, sårbare elever og tidlig innsats. ARBEIDET VED LÆRINGSMILJØSENTERET KAN DELES I TRE: Utadrettet virksomhet, blant annet programmer, prosjekter og kurs rettet mot skoler, barnehager, PP-tjenesten Forskning og publisering Undervisning og veiledning på master- og doktorgradsnivå

5 BARNEHAGEKONFERANSE OM BARNS FYSISKE OG PSYKOSOSIALE UTVIKLING NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ble opprettet i september 2013 og er det nyeste blant de ti nasjonale sentre. Senteret er eid av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, og skal bidra til at den nasjonale utdannings- og helsepolitikken blir iverksatt og gjennomført, slik at alle barn og unge gis et likeverdig barnehagetilbud og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. SATSINGSOMRÅDER FOR SENTERET Synliggjøre og formidle sammenhengen mellom barn og unges helse og læring, med vekt på kosthold og fysisk aktivitet Sette søkelys på hvordan mat og bevegelse kan være naturlig integrert gjennom hele barnehage- og skolehverdagen Viktige tema som senteret jobber med er matglede, måltider og måltidets funksjon, bevegelsesglede, motivasjon og mestring i fysisk aktivitet. Senteret formidler kunnskap og praktiske og pedagogiske nettressurser innenfor senterets satsingsområde for: barnehager, skoler og helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Brobygging og samarbeid mellom målgruppene er en viktig del av senterets arbeid. Målet er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena, og redusere sosiale ulikheter.

6 SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 KONFERANSEPROGRAM Målgrupper: Barnehager, helsestasjoner og PP-tjenesten Sted: Sola Strandhotell, Stavanger Dato: Onsdag 25. november 2015 Tid: Kl Registrering ÅPNING AV KONFERANSEN Velkommen Sang fra barn i Hannes lekestue Ingrid Leversen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Svanaug Lunde, Læringsmiljøsenteret To nasjonale senter: sammen for barnet v/senterledere Gudbjørg Øen og Unni Vere Midthassel Plenuminnlegg: «Selvregulering - veien til et godt liv?» v/professor Pål Kraft Lunsj Plenum: «Tango for store og små» v/xaviér Bonete Forflytning til sesjoner og kaffe/te SESJON 1-4 Pause og frukt/nøtter/kaffe SESJON 5-8

7 BARNEHAGEKONFERANSE OM BARNS FYSISKE OG PSYKOSOSIALE UTVIKLING PLENUMSFORELESER Pål Kraft (f. 1959) er direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har vært professor i psykologi ved Universitetene i Oslo og Bergen. Han har doktor- og mastergrad i psykologi, embetseksamener i sosiologi og odontologi, samt er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. SESJON 1 PARALLELLSESJONER I denne konferansen har vi satt opp til sammen åtte parallellsesjoner, med fire tema fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og fire tema fra Læringsmiljøsenteret. Hver sesjon varer i 1,5 time. Deltakere kan til sammen velge å delta på to parallellsesjoner. Fordi sentrene har ulike satsningsområder og jobber forskjellig ut mot målgruppene, så er også de parallelle sesjonene bygget opp litt ulikt. Sesjonene fra Nasjonalt senter for mat helse og fysisk aktivitet vil ha fokus på det praksisnære og formidling av konkrete ressurser, tiltak, og praktiske øvelser, med bidrag fra aktuelle fagmiljø og samarbeidspartnere for senteret. Læringsmiljøsenteret vektlegger gjennom sine sesjoner å formidle viktige forsknings- og utviklingsprosjekt fra senteret innenfor barnehagefeltet. Her kan du lese litt mer om innholdet i hver av sesjonene: SESJON SMAKSUTVIKLING OG MATOPPLEVELSER Maks 30 deltakere Smatt og smak v/lilja Palovaara Søborg, høgskolelektor ved Høgskolen i Hedmark. Mat fra naturen i barnehagen v/tove Aagnes Utsi, førsteamanuensis & Inger Wallem Anundsen, førstelektor, UiT Norges arktiske universitet. Å lære å spise og lære å like ulike typer mat handler mye om å utforske maten med sansene. «Smatt og smak» handler om smaksopplevelser for barn og hvordan man kan bruke mat til å berike barnas livsverden. Det blir morsomme praktiske opplevelser med estetisk kommunikasjon, spesielt med smak og form. Barnehagen skal også bidra til at barna får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. I denne sesjonen vil foredragsholderne vise en rekke eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis. Naturen er et spisskammer, og her er det mye spennende å utforske både for store og små.

8 SOLA STRAND 25. NOVEMBER 2015 SESJON 2 MOTORISK UTVIKLING OG BEVEGELSE Kropp, bevegelse og helse i barnehagen v/ Ingrid Leversen, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Barns motoriske utvikling fra 1-6 år v/ Karen Klepsvik, høgskolelektor, Høgskolen i Bergen. Mestre med kroppen - hvordan legge til rette for en god motorisk utvikling for alle barn? Konkrete råd og tips til aktiviteter v/ Hege Handeland, barnefysioterapeut, Bergen kommune. I løpet av småbarnsalderen tilegner barn seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Motoriske ferdigheter er viktig for barnets selvbilde, og for å kunne delta sammen med andre barn i lek og aktiviteter. Gjennom å fremme motoriske ferdigheter og kroppslig mestring hos barnet vil en også kunne fremme barnets glede ved å være i bevegelse og motivasjon for utfolde seg fysisk. Denne sesjonen vil ta for seg temaet kropp, bevegelse og helse hos små barn og om barnehagens og helsestasjonens viktige roller, hvordan den motoriske utviklingen for barnet er fra det er 1 til 6 år, og hvordan barnehagen konkret kan legge til rette for en god utvikling ved å fremme ulike grovmotoriske ferdigheter. SESJON 3 DE OMSORGSFULLE RELASJONENE OG BARNS BEHOV FOR TRYGG TILKNYTNING v/ Svanaug Lunde, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret. Måten vi voksne ser, bekrefter og svarer barnet på er med på å bestemme hvordan barnet ser på seg selv og verden rundt. Den tidlige barndommen er betydningsfull for barns mulighet til å ha og få et godt liv. Kvaliteten på relasjonen mellom voksne og barn i barnehagen er dermed med på å forme barnet sin opplevelse av seg selv og sine omgivelser. Omsorgsfulle og likeverdige relasjoner bygges gjennom voksnes emosjonelle tilstedeværelse, sensitivitet og evne til innlevelse. SESJON 4 SELVREGULERING I TIDLIGE ÅR HVORDAN KAN VI STIMULERE DEN? v/ Ingunn Størksen, professor ved Læringsmiljøsenteret. Barns selvregulering er i særlig utvikling i tidlige år. Dette beror delvis på naturlig utvikling i denne alderen, men også på stimulering fra omgivelsene i hjem og barnehage. Selvregulering hos de yngste barna er viktig for at de skal tilpasse seg sosialt og faglig i barnehage og skole. Hvordan utvikles selvregulering i tidlig alder? Og hva kan vi som voksne gjøre for å stimulere denne evnen? Dette er kjernetema for foredraget.

9 BARNEHAGEKONFERANSE OM BARNS FYSISKE OG PSYKOSOSIALE UTVIKLING SESJON SESJON 5 MAT OG MÅLTIDER I BARNEHAGEN Bra mat i barnehagen v/mari Helene Kårstad og Lene Bakke, seniorrådgivere ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Helsefremmende samarbeid mellom barnehage og helsestasjon v/eli Kjesbu, helsesøster og familieterapeut i Bærum kommune. Mat og måltider i fremtidens barnehage v/britt Unni Wilhelmsen, professor dr.philos em ved Høgskolen i Bergen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Mat og kosthold i barnehagen er et bredt tema, og denne bredden vil belyses i denne sesjonen. Det handler om alt fra hva som tilbys og serveres, til måltidets sosiale funksjoner og det å bruke mat og måltid i pedagogisk arbeid. Det å lære å spise er bare starten på alt vi trenger å lære om mat, måltider og matkultur for å utvikle et godt forhold til maten og et kosthold som er bra for kroppen. Barnehagen som arena har en helt unik mulighet til å gi småbarna erfaringer med et sunt og variert kosthold og ikke minst stimulere til nysgjerrighet og interesse for hva vi spiser og hvor det kommer fra. I denne sesjonen vil deltakerne også få høre om hvordan barnehager og helsestasjoner kan samarbeide om tema som kosthold og annet forebyggende og helsefremmende arbeid i barnehagen. SESJON 6 FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGENS UTEOMRÅDE Lærende uteområder: tilrettelegging for fysisk aktivitet og motorisk utvikling i barnehagen v/ingunn Fjørtoft, professor, Dr. Scient, ved Høgskolen i Telemark Fysisk aktivitetsnivå i barnehagen er alle barn aktive? v/anne Stokke, dosent ved UiT Norges arktiske universitet Sikkerhet i barnehagen på bekostning av fysisk utfoldelse? v/ Ellen Beate Hansen Sandseter, førsteamanuensis og FOU-leder ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærer-utdanning Variert fysisk aktivitet inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse hos barn, og legger grunnlaget for livslang bevegelsesglede og en fysisk aktiv livsstil. Barnehagen er en unik arena for å fremme ulike muligheter for fysisk aktivitet og hvor barna kan få utfordret sine behov for kroppslig fysisk lek. Natur, nærmiljø og barnehagens eget uteområde kan være særlig egnet for fysisk utfoldelse og aktivitet. Denne sesjonen vil ta for seg barnehagens lærende uteområder og tilrettelegging for fysisk aktivitet og motorisk utvikling i barnehagen. Og hvordan er barns aktivitetsnivå i barnehagen? Er alle fysisk aktive og er de statlige anbefalingene brukbare? Utformingen av uteområde i barnehagen skal ivareta barns sikkerhet, men kan et sterkt sikkerhetsfokus i barnehagen gå på bekostning av barns fysiske utfoldelse? Dette er tema som vil bli belyst i denne sesjonen.

10 SESJON 7 BARN MED PSYKOSOSIALE VANSKER v/ Ella Maria Cosmovici Idsøe, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret. De første 5 årene i livet er kritiske for barns videre utvikling. Alle barna har rett til sunn utvikling og det er vår plikt å identifisere tidlige utfordringer som kan oppstå hos barn. I dette foredraget skal jeg forklare hva psykososiale vansker er i barnehagealder og hvordan vi kan identifisere og forstå reaksjonene til disse barna. Støttestrategier og tilpasning vil også bli presentert med konkrete eksempler. SESJON 8 BARN MED BEGYNNENDE MOBBEATFERD v/ Tove Flack, universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret. Når barn begynner å leke med andre barn gjør de det på litt ulike måter ut ifra sitt temperament, sin personlighet og tidligere erfaringer i samspill med voksne omsorgspersoner. Noen barn utvikler noen litt fastlåste negative sosiale strategier i møte med andre barn. Det kan være erting, slag, spark, utestenging og lignende. Dette kan kalles begynnende mobbeatferd. Hvordan kan voksne tidlig identifisere barn med begynnende mobbeatferd og samspillet mellom disse barna og andre barn? Hvordan kan voksne gi tilpasset støtte og ledelse til barn med begynnende mobbeatferd og jobbe med barnegruppa rundt disse slik at det utvikles mer positive og hensiktsmessige sosiale samhandlingsstrategier? Dette er tema som vil bli belyst i foredraget.

11 DINE NOTATER

12 SAMMEN FOR BARNET Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling PÅMELDING Du kan melde deg på via våre nettsider: Påmeldingsfrist 15. november 2015 Maks antall deltakere: 240 Frafall må meldes innen 15. november Ved avmeldinger etter dette kommer et gebyr på 600 kr.

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET 28. 29. OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN

ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET 28. 29. OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN ÅPNINGSKONFERANSE FOR NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET 28. 29. OKTOBER 2014 KRONSTAD, HØGSKOLEN I BERGEN NASJONALT SENTER FOR MAT, HELSE OG FYSISK AKTIVITET INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Velkommen

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer