St.prp. nr. 30 ( ) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 30 (2007 2008) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE"

Transkript

1 St.prp. nr. 30 ( ) FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE Tilråding frå Kunnskapsdepartementet av 11. januar 2008, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

2 KRONOLOGI På 1980-tallet erkjente departementet at NVH hadde behov for nytt klinikk- og patologibygg. Mange byggesøknader førte ikke fram Terje Johansen, Odd Einar Dørum og Lars Sponheim foreslo å gjøre NLH til «Grønt universitet» og vurdere samanslåing av NLH og NVH Byggesaken utviklet seg til spørsmål om lokalisering og samorganisering med ett universitet vurderte et utvalg ledet av professor Kaare Norum framtidig organisering av NVH vurderte et internasjonalt fagpanel oppnevnt av NFR faglige og organisatoriske konsekvenser av tettere integrering mellom NVH og UiO og mellom NVH og UMB. 2

3 : Statsbygg utarbeidet planer for arealbehov ved nybygg hhv på Ås og på Adamstua. I Revidert nasjonalbudsjett 2005 gikk regjeringen inn for Ås, MEN ville kvalitetssikre konseptvalget i en KS1 prosess før endelig vedtak. UFD lagde rapport (Metier- Rapporten) : KS1 (Dovre-rapporten). Konsulentene påviste gode faglige argumenter for både Ås og Oslo. Billigere i Oslo. Anbefalte Oslo. 2008: Regjeringen konkluderte med flytting av NVH og VI til Ås og samorganisering av UMB og NVH. Veterinærinstituttet skal bestå som eget institutt.

4 VETERINÆRMILJØET I NOREG Regjeringa ser det som lite formålstenleg å splitte opp veterinærmiljøet i Noreg i små og fragmenterte fagmiljø. 4

5 UiO ALTERNATIVET Fagleg sett vil samorganisering med Universitetet i Oslo innebere ei styrking av biomedisin og naturvitskaplege basalfag. Vidare vil det bidra til å styrkje grunnforskingsmiljø innanfor fiskeri og mattryggleik og å styrkje sports- og familiedyrmedisin. 5

6 6 ÅS ALTERNATIVET Lokalisering til Ås og samorganisering med UMB vil innebere ei styrking av eit relativt lite universitet og ein sjanse til å byggje ein heilt ny forskings- og utdanningsinstitusjon med vekt på bioproduksjon og matvitskap, inkludert akvakultur. Alternativet på Ås gjer det mogleg med sambruk av eksisterande lokale ved UMB. I tillegg får ein òg moglegheit til ei heilskapsbetraktning av matvaretryggleik og mattryggleik i heile matkjeda frå produsent til forbruker. Lokalisering til Ås vil vidare styrkje moglegheitene for meir førebyggande innsats innan dyrehelse.

7 NYTT UNIVERSITET Regjeringa meiner det er viktig at samanslåing av UMB og NVH gir ei reell integrering i universitetet og at NVH ikkje førast vidare som ei uavhengig eining. 7

8 SAMARBEID MED UiO BLIR VIDAREFØRT Denne løysinga legg vidare til grunn at NVH og UMB har eit tett samarbeid med UiO innan mellom anna det biomedisinske feltet for å sørgje for utviklingsbehovet i veterinærfaget. 8

9 LANDSDEKKJANDE Regjeringa føreset difor at avdelinga i Sandnes blir utvikla vidare ved ei lokalisering av NVH til Ås. Vidare presiserte heile utvalet: «... at det eksisterende gode samarbeidet mellom NVH/VI og fiskerimiljøene i Bergen og Tromsø videreutvikles, og at veterinærenes rolle innen tilsyn med sjømat vedlikeholdes og utvikles». 9

10 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSAR Regjeringa foreslår ei dimensjonering av byggjeprosjektet for ein utdanningskapasitet på 90 veterinærar per år. Foreløpige overslag på investeringskostnadene er rekna til å vere mill. kroner. Til samanlikning er kostnadene ved lokalisering på Adamstua og samorganisering med UiO rekna til å vere mill. kroner (90 veterinærstudentar). Desse kostnadsoverslaga er usikre. 10

11 KONKLUSJON Lokalisering av Noregs veterinærhøgskole til Ås vil leggje eit grunnlag for etablering av ei unik nyskaping der NVH og UMB inngår i ei tett samvirke med andre relevante forskingsinstitusjonar innanfor feltet. Regjeringa legg til grunn at samorganiseringa først kan realiserast når nye bygg står ferdige på Ås. Realisering av ny bygningsmasse på Ås vil ikkje endre Regjeringa si prioritering av nye bygg i universitets- og høgskolesektoren. 11

12 FORSLAG TIL VEDTAK OM FRAMTIDIG LOKALISERING OG ORGANISERING AV NOREGS VETERINÆRHØGSKOLE Stortinget samtykkjer i at Noregs veterinærhøgskole blir lokalisert på Ås og organisert saman med Universitetet for miljø- og biovitskap når nye bygg for Noregs veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er ferdigstilte. 12

13 Tabell 2.14 Prosjekt som har fått startløyving Brutto areal Brutto areal m Institusjon Prosjekt m (nybygg) (ombyggingar) Nybygg for informatikkmiljøa 2. Universitetet i Oslo byggjetrinn (IFI II) Samlokalisering på Bakkenteigen, Høgskolen i Vestfold flytting av lærarutdanning frå Eik Kostnadsramme (i kroner) Universitetet for miljø- og biovitskap Rehabilitering av Sørhellinga Universitetet i Bergen Studentsenteret Samisk høgskole Samlokalisering med m.a. Nordisk samisk institutt

14 Tabell 2.15 Bygg som er under prosjektering/ferdig prosjektert Brutto areal m Brutto areal m Institusjon Prosjekt nybygg ombygging Universitetet i Bergen Odontologisk fakultet (DOF) Pilestredet Park, ombygging av Patologibygget for Høgskolen i Oslo sjukepleiarutdanninga Universitetet i Oslo Ikkje fastsett Domus Media, vestre fløy Høgskolen i Bergen Samlokalisering på Kronstad Universitetet i Tromsø Medisin og helsefag, byggjetrinn 2 (MH2) Kunsthøgskolen i Bergen Samlokalisering Høgskolen i Tromsø Samlokalisering, flytting av Avdeling for ingeniørfag og økonomi 14 Universitetet for miljø- og biovitskap Høgskolen i Sogn og Fjordane Sogndal Rehabilitering av Urbygningen

15 Tabell 2.16 Prosjekt under utgreiing/programmering Institusjon Brutto areal m nybygg Brutto areal m ombygging Prosjekt Universitetet i Oslo Ikkje fastsett Kulturhistorisk museum, Sørenga Universitetet i Oslo Om lag Odontologi Universitetet i Oslo Kjemibygningen 15 Stortingskomiteen (budsjettinnstilling 2008): Komiteen mener at det kan være hensiktsmessig med en gjennomgang av behovet for nybygg og vedlikehold i universitets- og høyskolesektoren

16 NØKKELTALL FOR UMB OG NVH

17 INNTEKTER 2006 MNOK UMB NVH Totalt Tilskudd fra UFD, andre departement og statlige etater 480, , ,024 Tilskudd fra NFR 92,042 45,61 137,652 Inntekt fra oppdragsvirksomhet 96,916 61, ,180 Salg av eiendom, utstyr og lignende 7, ,080 Andre inntekter 45,268 7,148 52, Sum driftsinntekter 721, , ,352

18 ÅRSVERK 2007 UMB NVH Totalt Administrative stillinger 211,9 67,1 279 Andre stillinger 2,4 3 5,4 Drifts- og vedlikeholdsstillinger 71,6 24,7 96,3 Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling 153,8 137,5 291,3 Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger 454,8 201,1 655,9 18 Sum 894,6 433,3 1327,9

19 STUDIEPOENGSPRODUKSJON Studiepoengsproduksjon UMB NVH Totalt

20 DOKTORGRADER UMB NVH UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP 20

21 REGISTRERTE STUDENTER Registrerte studenter UMB NVH Totalt

22 NVHS VIRKSOMHETSIDÉ Norges veterinærhøgskoles samfunnsoppdrag er: å fremme god dyrehelse og dyrevelferd, trygge matvarer og bærekraftig bioproduksjon gjennom å gi utdanning og drive forskning på et høyt faglig nivå innenfor veterinærmedisin og tilstøtende fag bedre livskvalitet hos dyr og mennesker 22

23 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP 23

24 NØKKELTALL VETERINÆRINSTITUTTET Omsetning 2006: 243 millioner kroner Antall årsverk 2006: 287 hvorav 115 forskerårsverk 24

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 11, 20. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 SPENNENDE ARBEID OM DNUs INSTITUTTSTRUKTUR 4 GOD TONE OM DNUs VISJON 6 ET GODT NAVN 7 KANDIDAT FRA UMB VANT KR 100.000 I ARKITEKTKONKURRANSE

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet

Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien. Nytt innovasjonssenter på Campus Ås. Utredning for landbruks- og matdepartementet Sammen for den kunnskapsbaserte bioøkonomien Nytt innovasjonssenter på Campus Ås Utredning for landbruks- og matdepartementet Januar 2011 2 Innhold Forord Sammendrag 1. Bakgrunn for arbeidet med et senter

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet V1 forslag til endring Leserveiledning om forslag til endring Det vises til utsendelse av styrepapirer,

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Årsrapport (2014-2015) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Årsrapport (2014-2015) Innhold I Styrets beretning 3 II Introduksjon til virksomheten og hovedtall 7 III Årets aktiviteter og resultater 15 Kunnskapsdepartementets

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2010 KUNNSKAPSBYGG UNIversitetet for miljø- og biovitenskap på ås INNHOLD Kunnskap om campus og kunnskapsbygg Kraftig studentvekst i de kommende årene krever oppgradering

Detaljer

Budsjettforslag for 2010

Budsjettforslag for 2010 Budsjettforslag for 2010 I UMBs planlegging mot et nytt fusjonert universitet med NVH, planlegges det for 5000 studenter i 2018. Dette budsjettforslaget legger denne utviklingen til grunn gjennom en gradvis

Detaljer

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410

Prop. 1 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE BLI STUDENT VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Har du lyst til å bli veterinær eller dyrepleier? Eller forske på smitte mellom dyr og mennesker, trygg mat og andre spennende

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 ARBEIDSNOTAT 37/2005 Statsbudsjettet 2006 Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2006 - Sterk vekst i bevilgningene til grunnforskning og næringsrettet forskning. - Regjeringen Stoltenberg

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008 F Hundedagar Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet blir flyttet til Ås mot sin vilje. Sentrale forskningsaktører hevder at det ikke var faglige argumenter som avgjorde

Detaljer