UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET"

Transkript

1

2 UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UTGITT AV UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET

3 Qmslagsbilde: De prekliniske institutter, Arstadvollen. Bygningen ble tatt i bruk høstsemesterct 1966, og den er tegnet av arkitektenc MNAL Gunnar Fougner og Einar MyklcVust. Anatomisk, Biokjemisk og Fysiologisk institutt har sine lokaler her. ISBN U30-3

4 Innhold Det akademiske kollegium 5 Bergens Museumsråd 5 Universitetets personale 5 Minneord 5 Avskjed i nåde 6 Utncvninger av professorcr og dosentcr 7 Administrasjonen 14 Oversikt over personalet 17 Forholdstall 19 Studerende ved Universitetet i Bergen 20 Nye studenter Registrerte studentcr 22 Fagoversikt 22 Eksamenet' og grader 28 Doktorgrader 28 Licentiatgrader 29 Magistergrader 30 Hislorisk-filosofisk embetseksamen 32 Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen 40 Samfunnsvitenskapelig embetseksamen 47 Psykologisk embetseksamen 49 Juridisk embetseksamen 52 Medisinsk embetseksamen 53 Odontologisk embetseksamen 54 Bygninger 55 Publikasjoncr 55 Årsfesten 55 De vitenskapelige samlingene 56 Representasjon 57 Rektors representasjon 57 Representasjon i styrer og utvalg 57

5 Legaler og fond dl! Legaler og fond som luner lii eller blir Myri av L'niviiMt ni i Bergen i>2 Utdeling av legaler og fond dl Æresbevisninger... Prisoppgåver Gåver 6't d*i ti') Regnskap 7(1 Det historisk-tilosofiske fakultet 75 De enkelte instituttet- 75 Det materuatisk-naturvitcnskapeligc fakultet 113 De enkelte institutter 113 Det medisinske fakultet 198 De enkelte institutter 198 Det odontologiske fakultet 273 De enkelte institutter 273 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 284 De enkelte institutter 284 Avdeling for elektronisk databehandling 312 Avdeling for helsekontroll 318 Det pedagogiske seminar 319 Opplysningsarbeid 323 Sommerkurs 329 Universitetsbiblioteket 333

6 DET AKADEMISKE KOLLEGIUM Professor Arnc-Johan Henrichsen, rektor. Professor John Silncss, prorektor. Professor Rolf Danielsen, dekanus i Det historisk-filosofiske fakultet. Professor Johan Chr. Gicrtscn, dekanus i Det medisinske fakultet. Professor Tore Sandvik, dekanus i Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Professor John Silness, dekanus i Det odontologiske fakultet. Professor Sigve Tjøtta, dekanus i Det matematisk-naturvitenskapeligc fakultet. Amanuensis Arvid Erdal, representant for de vitenskapelige tjencstemenn. Konsulent Georg Antonesen, representant for de iklce-vitenskapclige tjenestemenn. I høstsemestcret møtte materialforvalter Bjørn Rogne Iversen under Antonesens permisjon. Studentene hadde ikke representant i meldingsåret, da valg på representant ikke ble holdt. Protokollfører: Assisterende universitetsdirektør Magne Lerheim. BERGENS MUSEUMSRÅD Medlemmer i rådet i meldingsåret var: Lektor Martin A. E. Andersen, formann. Direktør Georg Rasmussen, nestformann. Foreningen Universität Bergensis: Driftsingeniør Jan H. Fasmer. Direktør Johan Chr. Kolderup. Lektor Martin A. E. Andersen. Bergen kommune: Overlege Helge Myhre. Skolestyrer Kristen Hatlevik. Lektor Andor Næss. Hordaland fylke: Husmor Berit Indrevær. Sogn og Fjordane fylke: Skolesjef Søren Randal. Universitetet i Bergen: Professor Knut Fægri. Professor Anders Hagen. Rektor Arne-Johan Henrichsen. Sekretær: Universitetsdirektør Arne Halvorsen. UNIVERSITETETS PERSONALE Minneord Karl Edvard Egenbcrg 27. juni januar 1976 Karl Edvard Egenberg, dosent II i medisin. Karl Edvard Egenberg ble student i 1951, cand. med. i 1958, og dr. med i Etter embetseksamen tjenestegjorde han et år ved Sentralsykehuset i Trondheim og et år ved Stavanger sykehus. I 1961 ble han tilsatt som assistentlege ved Laboratorium for klinisk fysiologi ved Haukeland sykehus, og fra 1968 var han assisterende overlege samme sted. Han var hjelpelærer ved Universitetet i Bergen i klinisk fysiologi fra 1970, til han ble tilsatt som dosent II i medisin fra Karl Edvard Egenberg viet tyngden av sitt vitenskapelige arbeid til den moderne diagnostikk, i første rekke hjertediagnostikken og den radioaktive isotopdiagnostikk.

7 6 ATsmilding 19 7 Dette er teller som er i rask utvikling, og er meget viktige for tidens kliniske medisin. Dosent Egenbergs innsats på dette området gjorde han kjent og hogt verdsatt i vide krelscr. Han hadde en stor del av ærcn for at en ved Haukeland sykehus nå nyter godt av de moderne hjclpemidler innen Mertediagnostikk. Mikjel Sørlie betet hadde han til han tok avskjed vrd nppn.vid aldersgrense i 19.">8. Mikje' Sorlie hadde flere sludiro > >hold i Danmar'i, Sverige, Tyskland, England og Rrroycne. Han gav ut flere verk og en rekke mindre a»-- handlingc: om språklige og pedagogiske emncr. Årene var han rettskrivningskonsulent for bokmål, og han v medlem av departementets utvalg for skol«' oknormal i Sorlie var i flere år også medlem av Xorges almenvkenskapelige forskningsråd, samt en rekke andre styrer, råd og utvalg. 25. desember desember 1976 Mikjel Sørlie, tidligere professor i nordisk målvitskap. Mikjel Sørlie tok lærerskoleeksamcn i 1913, ble student i 1917, cand. philol, i 1924 og dr. philos, i Han var lærer i framhaldsskolen, seinere lektor i den høgre skole i Oslo, på Gjøvik og i Bergen til 1946, da han ble rektor ved U. Pihls skole, Bergen. I 1951 ble han utnevnt til professor i nordisk målvitskap ved Universitetet i Bergen. Dette em Avskjed i nåde Professor dr. med. Sven Nisscn-Mcyer har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått avskjed i nåde fra 1. januar Nisscn-Mcyer ble utnevnt til professor i teoretisk statistikk i Professor dr. med. Andreas Hobæk har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått avskjed i nåde fra 1. januar Hobæk ble utnevnt til professor i medisinsk radiologi i Professor fil. dr. Hans Kauri har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått av-; skjed i nåde fra 1. juni Kauri ble utnevnt: til professor i zoologi i Dosent cand. real. Selmer Rcnnæs har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fåt t avskjed i nåde fra 1. juni Rennæs ble tilsatt ' som dosent i medisin (røntgen/radium) i Professor dr. med. Tor Bjerkedal er etter søk- ; nad løst fra sitt embete fra 1. juli 1976 for å over- \ ta professorat i hygiene ved Universitetet i Oslo. [ Bjerkedal ble utnevnt til professor i hygiene i ; Professor dr. philos. Anders Kvale har etter : søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått avskjed i nåde fra 1. september Kvale ble utnevat til professor i geologi i j Professor dr. philos. Martin Kloster-Jensen er ' etter søknad løst fra sitt embete fra 1. september i 1976 for å overta professorat i fonetikk ved Uni-.' versiteiet i Hamburg. Kloster-Jensen ble utnevnt til professor i fonetikk i 19C6.

8 Utnevnlnger av professorer og dosenter Det historisk-filosofiske fakultet Professorat i kunsthistorie Etter Robert Kloster. Søknadsfrist 1. mars Sokere: Forstekonservator dr. philos. Per Gjærd.r, Bergen. Professor mag. art. Staale Sinding-Larsen, Trondheim. Sakkyndige: Professor emeritus Gösta Berg, Stockholm. Professor Per Gustaf Hamberg, Göteborgs universitet. Professor emeritus Sten Karling, Stockholm. Overinspektør Holger Rasmussen, Nationalmuséet, København. Professor Else Kai Sass, Københavns Universitet. Fakultetskomité: Professor Sigurd Fasting. Professor Knut Helle. Professor Egil Pettersen. Staale Sinding-Larsen drog seinere søknaden tilbake. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Per Gjærder ved kgl. resolusjon av 23. januar 1976 utnevnt til professor i kunsthistorie fra 1. januar Professorat i klassisk filologi Etter Knut Kleve. Søknadsfrist 10. januar Søkere: Forskingsstipendiat cand. philol. Øivind Andersen, Oslo. Docent fil. dr. Tomas Hägg, Uppsala. Stipendiat cand. mag. Svein Østcrud, Oslo. Sakkyndige: Professor Cajus Fabricius, Göteborgs universitet. Professor Egil Kraggerud, Universitetet i Oslo. Professor Holger Thesleff, Helsingfors universitet. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble fil. dr. Tomas Hägg ved kgl. resolusjon av 11. Universitetet i Bergen 7 november 1976 uinrvnt til professor i klassisk filologi fra den tid departementet bestemmer. Tiltrcdelsesdatoen ble seinrrr fastsatt til 1. juli Dosentur i ikke-europeiske studier Nytt fra 1. juli Soknadsfrisl 15. februar Søk' - iv: Universitetsstipendiat Rex Sean O'Fahey, Ph.D., Bergen. Dr. Muddathir Abde'-Rahim, Uppsala. Sakkyndige: Professor John Sannes, Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo. Professor Leiv Mjeldheim, Universitetet i Bergen. Professor Alf Kaartvedt, Univeisiletct i Bergen. Spesialsakkyndig: Professor M. P. Holl, School of Oriental and African Studies, University of London. Tilsetting: I samsvar.med innstillingen fra universitetet ble Rex Sean O'Fahey, Ph.D., ved kgl. resolusjon av 11. november 1976 tilsatt som dosent i ikkc-europeiske studier fra 1. november Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Professorat i botanikk (taxonomi) Nytt fra 1. januar 1976, til avløsning av gaveprofessoratet Fritz Rieber og frue har gitt midier til fra 15. mai 1971 i forbindelse med oppbyggingen av Arboretet på Milde. Da det den gang gaveprofessoratet ble gitt, ikke lyktes å finne en kandidat med full professorkompetanse, er gavcmidlene blitt nyttet til lønn for direktøren ved arboretet. Da professoratet i meldingsåret skulle over på det ordinære stillingsbudsjettet, gjorde universitetet framlegg til departementet om at professoratet ble besatt uten kunngjøring, og at professor dr. philos. Knut Fægri ble kallet til embetet. Utnevning: I samsvar med tilrådinga fra universitetet ble dr. philos. Knut Fægri ved kgl. resolusjon av

9 8 Årsmelding januar 1976 utnevnt til professor i botanikk ^taxonomi) fra I. januar Professorat i pelroleumsgcologi Etter ArthurVVhitcman. Søknadsfrist 1. mars Søkcrc: Førsteamanuensis dr. philos. Knut Bjørlykke, Oslo. Professor Anders Martinsson, Uppsala. Docent fil. dr. Erik Norling, Stockholm. Sakkyndige: Sir Peter Kent, F.R.S., Natural Environmental Research Council, London. Professor Anden- Kvalc, Universitetet i Bergen. Professor Nils Spjeldnæs, Universitetet i Aarhus. Anders Martinsson drog seinere søknaden tilbake. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Knut Bjørlykke ved kgl. resolusjon av 11. mars 1976 utnevnt til professor i petroleumsgeologi fra 1. september Professorat i teoretisk meteorologi Etter Aksel Wiin-Nielscn. Utdanningsstipend fra 1. august Søknadsfrist 1. juli Søkere: Utdanningsstipendiat dr. philos. Arne Grammeltvedt, Bergen. Forsker dr. philos. Hans Økland, Oslo. Sakkyndige: Professor Bent Bolin, Meteorologiska Institutionen, Stockholm. Professor Erik Eliasen, København. Professor Martin Mork, Universitetet i Bergen. Fakultetskomité Professor Arr'inn Graue. Professor Helge Tverberg. Professor Kåre Utaaker. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Arne Grammeltvedt ved kgl. resolusjon av 14. mai 1976 utnevi.t til professor i teoretisk meteorologi fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatoen ble av departementet satt til 1. juni Professorat i teoretisk fysikk (elementærpartikkelfysikk) EttrrChristian Fronsdal. Søknadsfrist I. mai "J7">. Sokerr: Førsteamanuensis dr. philos. Jan Froynland, Oslo. Docent fil. dr. Cecilia Jarlskog, Goteborg. Dr. Bui-Duy Quang, p.t. Trondheim. Senior Research Fellow Finn Ravndal, Ph.D., København. Docent dr. techn. Nils Thornqvist, Helsingfors. Dosent dr. techn. Arne Reitan, Trondheim. Sakkyndige: Professor Jan M. Nilsson, Göteborgs universitet. Professor Haakon Olsen, Universitetet i Trondheim, NLHT. Professor Bengt E. Y. Svcnsson, Universitetet i Lund. Finn Ravndal drog seinere søknaden tilbake. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble fil. dr. Cecilia Jarlskog ved kgl. resolusjon av 9. juli 1976 utnevnt til professor i fysikk (elementærpartikkelfysikk) fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatoen ble seinere fastsatt til 1. august Professorat i teoretisk statistikk Etter Sven Nissen-Meyer. Søknadsfrist 1. oktober Søkere: Docent techn. dr. Olav H. Kallenberg, Goteborg. Vitcnskapelig assistent cand. real. Bent Natvig, Oslo. Damodar Nagesh Shanbhag, Ph.D., Sheffield. Forsker Dag Tjøsthcim, Ph.D., Kjeller. Sakkyndige: Professor Bengt von Bahr, Universitetet i Stockholm. Professor Harald Bergström, Göteborgs universitet. Professor Olav Reicrsøl, Universitetet i Oslo. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble techn. dr. Olav H. Kallenberg ved kgl. resolusjon av 23. juli 1976 utnevnt til professor i teoretisk statistikk fra 1. august 1976.

10 Universitetet i Bergen 9 Etter utncvningcn i statsråd bad Olav H. Kallenbcrg om å bli fritatt for å tiltre embetet. Etter anbefaling fra universitetet fritok Kirkcog undervisningsdepartementet i brev av 29. november 1976 Kallenbcrg fra tiltrcdelse, og universitetet vil vurdere tidspunktet for ny utlysning. Dosentur i anvendt matematikk Etter Kristian Dysthc. Søknadsfrist 1. november Søkere: Docent Erling B. Dahlbcrg, Stockholm. Førstelektor dr. philos. Torbjørn Ellingsen, Oslo. Førstelektor dr. philos. Leif Eirik Engevik, Bergen. Førsteamanuensis dr. philos. Magne S. Espedal, Bergen. Førstelektor cand. real. Jon Vetle Riis Lauvstad, Oslo. Jon Georg Rokne, Ph.D., Calgary, USA. Forsker Dag Tjøsthcim, Ph.D., Kjeller. Sakkyndige: Professor Arnt Eliassen, Universitetet i Oslo. Professor Erik Bent Hansen, Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby. Professor Eberhart Jensen, Universitetet i Oslo. Professor Jacqueline Nazc Tjøtta, Universitetet i Bergen. Leif Eirik Engevik drog seinere søknaden tilbake. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble cand. real. Jon Vetle Riis Lauvstad ved kgl. resolusjon av 16. januar 1976 tilsatt som dosent i anvendt matematikk fra 1. august Dosentur i fysisk oseanografi Etter Herman G. Gade. Søknadsfrist 10. februar Søkere: Forsker Thomas McClimans, Trondheim. Førstelektor dr. philos. Arne Foldvik, Bergen. Amanuensis cand. real. Ola M. Johannessen, Bergen. Professor dr. philos. Odd Henrik Sælen, Oslo. Sakkyndige: Professor K. F. Bowdcn, University of Liverpool. Professor G. Siedler, Universitetet i Kiel. Professor P. Welander, University of Washington. Fakulte'skomite: Professor Olav Dragcsund. Professor Arnfinn Graue. Professor Martin Mork. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Arne Foldvik ved kgl. resolusjon av 23. april 1976 tilsatt som dosent i fysisk oseanografi fra 1. mai Det medisinske fakultet Professorat i biokjemi (personlig professorat) Nytt fra 1. januar Etter forslag fra Universitetet i Bergen ble det på statsbudsjettet for 1976 opprcttet et personlig professorat i biokjemi for dosent Kjell Kleppe, Ph.D., mot inndraging av dosenturet hans. Kjell Kleppe ble tilkjent professorkompetanse i forbindelse med søknad på professorat i biokjemi ved Universitetet i Bergen i På dette grunnlaget og i medhold av 5 i Regler for fremgangsmåten ved besettelse av professoratcr og dosenturer ved Universitetet i Bergen, ble Kjell Kleppe, Ph.D., innstilt til professoratet. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble Kjell Kleppe, Ph.D., ved kgl. resolusjon av 22. oktober 1976 utnevnt til professor i biokjemi (personlig professorat) fra 1. januar Professorat i medisin (kirurgi) Etter Sven Olerud. Søknadsfrist 10. juli Søkere: Docent med. kir. dr. Antti Ahlo, Helsingfors. Reservelege cand. med. Pål Sverre Benum, Oslo. Ass. overlege cand. med. Ingjald Bjerkreim, Oslo. Overlege cand. med. Olav Bø, Stavanger. Bitr. överläkare med. kand. Stig Ekeström, Stockholm. Dr. med. Thorkild Fredriksen, Odense.

11 10 Ar s m e l di ng Docent med. dr. Jørgen Gundersen, Malmø. Dr. mod. Ola-Pot ler Grüner, Oslo. Docent med. dr. Sven-Erik Larsson, Umeå. Dosent ass. overlege cand. med. Gunnar Stormer, Oslo. Overlege cand.med. Erling Sudmann, Troniso. Dosent dr. med. Arne Trippestad, Bergen. Jørgen Gundersen drog seinere soknaden tilbake. Sakkyndige: Professor Göran Bauer, Lunds universitet. Professor Magne Foss Hauge, Universitetet i Oslo. Professor Peter Heimann, Universitetet i Bergen. Professor Jon A. Johnson, Universitetet i Tromsø. Professor Pentti Rokkanen, Tammerfors universitet. Utnevning: I samsvar med innstillingcn fra universitetet ble med. kir. dr. Antti Ahlo ved kgl. resolusjon av 11. november 1976 utncvnt til professor i medisin (kirurgi) fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatoen ble seinere fastsatt til 1. november Professorat i medisin (hud- og vc.wnske sykdommer) Etter Ingvald Rokstad. Søknadsfrist 1. mars Søker: Dosi-nt dr. med. Hans-Kristian Krogh, Bergen. Sakkyndige: Da søkercn tidligerc (1970) er bedømt for et tilsvarendc professorat i Oslo og er gitt kompctanseerklæring, kan Rådet for Det medisinske fakultet i samsvar med 5 i Regler for fremgangsmåtcn ved besettclse av professorater og dosenturcr ved Universitetet i Bergen innstille søkercn uten å innhente nye sakkyndiguttalelscr. Rådet oppnevntc en fakultctskomité for spesielt å bedømme hans aktivitctet etter den tidligere kompetanseerklæring: Professor Mikael Farstad. Professor Svein Thunold. Professor Gunnar Haukcnes. Utnevning: I samsvar med innstillingcn fra universitetet ble dr. med. Hans-Kristian Krogh ved kgl. resolusjon av II. november 1976 utncvnt til professor i medisin (hud- og veneriske sykdonunrrj fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsosdaloen ble seinere fastsatt til 1. februar Professorat i medisin (medisinsk radiologi) Etter Andreas Hobæk. Søknadsfrist 1. august Søkere: Docent med. dr. Jan Gothlin, Lund. Dosent dr. med. Ingar O. Skalpe, Oslo. Professor med. dr. Anssi Pekka Soila, Helsingfors. Sakkyndige: Professor Erik Boijscn. Malmö Almänna Sjukhus, Malmö. Professor Torfinn Dcnstad, Aker sykchus, Oslo. Professor Trygve Aakhus, Rikshospitalet, Oslo. Spcsiallsakkyndig: Professor Garl-Erik Unnérus, Helsingfors, ble oppnevnt til å bedomme søkeren Soilas finskspråklige produksjon. Utnevning: I samsvar med innstillingcn fra universitetet ble med. dr. Jan Gothlin ved kgl. resolusjon av 11. november 1976 utncvnt til professor i medisin (medisinsk radiologi) fra 1. januar Dosentur i medisin (øre-nese-halssykdommer) Nytt fra Dosenturet ble utlyst første gang i 1970, men sokeren trakk seg. Ny utlysning i 1971, denne sokeren ble ikke funnet kompetent. Utlysning for tredje gang, med søknadsfrist 10. juni Søker: Førsteamanuensis dr. med. Fritz-Martin Tonning, Bergen. Sakkyndige: Overlege Ole Bentzen, Statens Hørecentral, Aarhus. Professor Terje Gundersen, Universitetet i Trondheim. Docent Gunnar Liden, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Fritz-Martin Tonning ved kgl.

12 Universitetet i Bergen 11 resolusjon av 16. januar 1976 tilsatt som dosent i medisin ^ore-ncse-halssykdommcr) fra 1. januar Dosentur i farmakologi Etter Hans-Cato Guldberg. Søknadsfrist 1. januar Søker: Førsteamanuensis dr. med. Ole Ja^ob Broch, Bergen. Sakkyndige: Overlege Leiv R. Gjessing, Dikemark sykebus, Asker. Dosent Leiv Klungsøyr, Universitetet i Bergen. Professor Tollak B. Sirnes, Universitetet i Bergen. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Ole Jacob Broch ved kgl. resolusjon av 14. mai 1976 tilsatt som dosent i farmakologi fra 1. juni Dosentur i biokjemi Etter Torgeir Flatmark. Søknadsfrist 20. april Søkcre: Førsteamanuensis Abraham K. Abraham, Ph.D., Bergen. Førsteamanuensis dr. se. Berit Helene Berg, Bergen. Assistant Professor Truls Brinck-Jcnsen, USA. Førstelektor dr. philos. Erling N. Christiansen, Oslo. Spesiallege dr.mcd. Bjørn Christophersen,Oslo. Amanuensis cand. real. Thor Stanley Eikhom, Bergen. Biokjemiker Said Elsayed, Bergen. Amanuensis cand. real. Lars Haarr, Bergen. Dosent dr. philos. Leiv Klungsøyr, Bergen. Assisterende overlege cand. med. Karl-Ludvig Reichelt, Oslo. Per Atle Rosness, Ph.D., Trondheim. Bernt Th. WalJer, Ph.D., Tromsø. Sakkyndige: Professor Birger Blombäk, Karoiinska Institutet, Stockholm. Dr. philos. Per Eker, Norsk Hydros Institutt for kreftforskning, Oslo. Professor Mikael Farstad, Universitetet i Bergen. Dosent Per Fritzon, Universitetci i Oslo Professor Otlo Walaas, Universitetet i Oslo. Tilsetting. I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Leiv Klungsøyr ved kgl. resolusjon av 19. november 1976 tilsatt som dosent i biokjemi fra 1. juli Dosentur i fysiologi Etter Holger Ursin. Søknadsfrist 1. juni Søkcre: Førsteamanuensis dr. med. Kjell Hole, Bergen. Universitetsstipendiat dr. philos. Olav Sand, Oslo. Førsteamanuensis dr. med. Reidun Ursin, Bergen. Sakkyndige: Professor Arvid Carlsson, Göteborgs universitet. Dosent Jan Jansen, Universitetet i Oslo. Professor Arne Mosfeldt Laursen, Københavns Universitet. Professor Wilhelm Harkmark, Universitetet i Bergen, ble i medhold av 8, siste ledd, i Regler for framgangsmåten ved bescttelsc av profcssorater og dosenturer ved Universitetet i Bergen, oppnevnt til administrativ formann for komiteen. Fakultetskomité: Professor Ole Jacob Broch. Professor Einar Eliassen. Dosent Johan Arild Aarli. Tilsetting: I samsvar med innstillingen Era universitetet ble dr. med. Kjrll Hole ved kgl. resolusjon av 10. desember 1976 tilsatt som dosent i fysiologi fra den tid departementet bestemmer. Tilsettingsdatoen ble scinere fastsatt til 1. desember Dosentur II i farmakologi kombinert med stillingen som spesiallege i klinisk farmakologi ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland sykehus. Nytt fra 1. januar Søknadsfrist 21. oktober Søker: Dr. med. Olav Melkild Bakke, Bergen.

13 12 A r, its. Id S.tkkyiidigt-: Overlege I.eiv K Gjessing, IKkcmiirk svkelius. Asker. Dosent Per KIUII M. I.unde. I'llcvAl sykehus. (, )s!o. Doscni Honning Srhonsby, L niversiinct i Borgen. Tilset i ing: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Olav Melkild»akke ved tøl. resolusjon av 9. juli 1976 tilsatt som dosent II i farmakologi fra 1. septemlkt 197C for den tid han har stillingen som spesiallege i farmakologi ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland sykehus, og undervisning er tillagt stillingen.» I > 7 ti Tannlege dr ixumi IVI K\(jli. SiAvjrv^i-t AvdrhngM.uinlr^i dr»ulont IV t»»tutr» Wistll. Heiden Sukk yt ul ige Professor Amhrs l.imdstnmi, L'M»\I-I\II* *I I I Stockholm. Prolessol Nils Myiberg, limcrsurii \.-n Amsterdam. Piofossor Birgit Thil.uidor, (lolelx^s umversiti t. Utncvning: I samsvar med iimsiillingcn Ira iiuivcisiteirt ble dr. odont. Per Rygh ved kgl. resolusjon a\,">. mars I97C uinewit til profess.«' i idomologi (kjeveortopedi! fra I. august Dosentur II i medisin {psykiatri), kombinert mad stillingen som overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus. Overlege dr. med. Johannes Dale sokte i brev av 26. mars 1976 om å bli innstilt til ledig dosentur II i psykiatri i tilknytning lii hovcdslillingcn som overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus. Rådet for Det medisinske fakultet anbefalte i brev av 7. april 1976 at dr. med. Johannes Dale ble tilsatt som dosent II på grunnlag av lidligere kompetanseerklæring til professorat i psykiatri ved Universitetet i Bergen (1975), og i medhold av 5 i Regler for bescttelse av professo;ater og dosenturer. Det akademiske kollegium sluttet seg til dette. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Johannes Dale ved kgl. resolusjon av 23. juli 1976 tilsatt som dosent II i medisin (psykiatri) fra 1. mai 1976 for den tid han har stillingen som overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus, og undervisning er tillagt stillingen. Det odontologiske fakultet Professorat i odontologi (kjeveortopedi) Nytt fra 1. januar Søknadsfrist 1. mai Søkere: Førsteamanuensis dr. odont. Einar Kvam, Oslo. Dosent dr. odont. Steinar Kvinnsland, Bergen. Det S'»mfunnsvltenskapelij*e fakultet Professorat i sosialantropologi Etter Fredrik Barth. Søknadsfrist 13. juni Sokcre: Førsteamanuensis dr. philos. Reidr.r Gronhaug, Bergen. Bitr. professor fil. dr. Birger Lindskof,, Uppsala. Sakkyndige: Professor John Barnes, University of Cambridge. Førsteamanuensis (tidl. professor) Hurald Eidheim, Universitetet i Oslo Professor Stein Rokkan, Universitetet i Bergen. Utncvning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Reidar Gronhaug ved kgl. resolusjon av 23. april 1976 utncvnt til professor i sosialantropologi fra 1. mai Professoral i psykologi (somatisk personlighetspsykologi) Nytt fra 1. juli Søknadsfrist 1. mars Søkere : Førstelektor cand. psychol. Sven Svebak, Bergen. Doccnt fil. dr. Arne Øhman, Uppsala. Sakkyndige: Professor Christian Astrup, Universitetet i Tromsø. Proicssor Holger Ursin, Universitetet i Bergen.

14 I ' n i." f r i l t ( 111 i li t i 11 n I,i Professor Rolf Willanger, Kube nliavns Univcrsiici. Utnevning: I samsvar med iiuislillingen fra mitversiteiet ble fil. dr. Arne Ohi.ian ved kgl. resolusjon av 23. april 1976 ulnevnt til professor i psykologi (somatisk pcrsoiilighrtspsykologi) fra den tid departementet bestemmer. Tiltredclsesdatoen ble seinere faslsatt til 1. november Professorat i psykologi (sosialpsykologi) Nytt fra 1. januar Soknadsfrist 1. juni Sokere: Professor Julius Marek, Ph.D., Ueigen. Docent fil. dr. Jan Trost, Uppsala. Forstelektor dr. philos. Finn Tschudi, Oslo. Sakkyndige: Professor Stein Bråten, Universitetet i Oslo. Professor Bjørn Christiansen, Universitetet i Bergen. Professor Ingmar Dureman, Uppsala universitet. Spesialsakkyndig: Professor Bertil Mårdberg, Universitetet i Bergen Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble Julius Marek, Ph.D. ved kgl. resolusjon av 30. april 1976 utnevnt til professor i psykologi (sosialpsykologi) fra 1. mai Professorat i psykologi (psykomelri) Etter Berdl Mårdberg. Føistcamanucnsis Hans-Magne Eikeland var engasjt rt som vikar i professoratet fra 1. juli 1975 til 30. j:ini 1976, etter at han var tilkjent professorkompetanse i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i Søknadsfrist 1. juni Søkere: Førsteamanuensis mag. art. Hans-Magne Eikeland, Oslo. Docent fil. dr. Stig Fhanér, Gøteborg. Førstelektor dr. philos. Nils Søvik, Trondheim. Sakkyndige: Professor Sten Henrysson, Umeå universitet. Professor Kjetl li.itntpim, tt\iu r>orj t universitet. Prøfessor D.ui Olueus, L'ni\etMU in i ll«-r);i n Nils Smik og Slig Hi.mér drog «imir «>knadene tilbake. Utnevning: t samsvar mrd innstillingen ha uni\ rimtrtet ble mag. ;irt. Hans-Magne lakeland \id kgl resolusjon av IM. juni 1976 iilnewil til professor i psykologi psykometi i> fra ilen ilag departementet bestemmer. Tihredelsesdatoen ble seinen- (astsall til 1. juli Professorat i psykologi, med særlig plikt!il <i wider: ise i orgtr ' tfonspsykologi F.:: julius Marek. Soknadsfrist 1. september Soker: Professor di. oecon. Svein M. Kile, Bergen. Kile ble tilkjent professorkompetanse i arbeidspsykologi og personalforvaltning ved Xorges Handelshoyskole i 1966, og har i tillegg siden da utgitt en omfattende vitenskapclig produksjon på organisasjonspsykologiens område. På dette grunnlaget og i medhold av 5 i Regler for fremgangsmåten ved besettelse av professorater og dosenturer ved Universitetet i Bergen, innstilte universitetet Svein M. Kile til professoratet. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. oecon. Svein M. Kile ved kgl. resolusjon av 29. oktober 1976 utnevnt til professor i psykologi, med særlig plikt til å undervise i organisasjonspsykologi, fra den tid departementet bestemmer. Tiltredclsesdatoen ble seinere fastsatt til 1. januar professoraler i reltsvitenskap, begge med særskilt plikt til å forelese over strafferett og prosess Det cne nytt fra 1. juli 1971, det andre nytt fra 1. juli Søknadsfrist 20. september Søkere: Universitetslektor cand. jur. Jo Hov, Oslo. Førsteamanuensis dr. juris Sverre Tønnesen, Bergen. Sakkyndige: Professor Johs. Andenæs, Universitetet i Oslo.

15 14. I Tsmtlding I '.' T t> Professor Per Olof Ekelof, Universitetet i Uppsala. Professor Mons Sandnes Nygard, Universitetet i Bergen. Professor Knud Waabcn, Københavns Universitet. Begge sokerne ble funnet konipetenle lii embetet de sokte. Euer anmodning fra sokeren Jo Hov ble innstiliingen til det ene professoratet utsatt. Utncvning: I samsvar med innstiliingen fra universitetet ble dr. juris Sverre Tonnesen ved kgl. resolusjon av 19. november 1976 utnevnt til professor i rettsvitenskap, med særlig plikt til å forelese over strafferett og prosess, fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatocn ble seinere fastsalt til 15. november Administrasjonen Rektor: Professor Arne-Johan Henrichsen. Kontorfullmektig: Mary Helle. Universitetsdirektør: Arne Halvorsen. Førstesekretær: Anna Wiborg. Assisterendc universitetsdirektør: Magne Lerheim. Administrasjonssekrctær: Frøydis Naa. Underdirektør: Sigismund Kocstcr. Førstekonsulenter: Harald Gammelsæter, Jan Kr. Pedersen. Konsulenter: Hilde Hvidsten Bretvin, Edvard Østbø. Kontorfullmektig: Eva Sunde. Kontorassistent: Karen Anna Timenes. Arkiv Kontorfullmektig: Eva Merkcsdal. Kontorassistent: Berit Dreyer. Audiovisuell avdeling AV-sjef: Lars Skjold Wilhelmsen. Førstesekretær: Aslak Thorsen. Fotograf/illustratør: Dag Vidar Haugen, perm. til 2/8. Vikar: Henny Lie, til 15/6. Teknisk assistent: Nguyen Thien Co, eng. Ingeniør: Sonja Bjørkedal Iversen, fra 1/2 30/6 og fra 1/9. Kontorassistent: Elsa Holmgren Pettersen. Avdeling /or administrativ dutiibfmjr.dlirxe ADU-sjcf: Chris. Offerdal. Konsulenter: ( unnar Fumen, Oddvar M-i^nc Larsen. AdminUttusjonssrkrrl.rr: Randi I.nlmr, I 2 stilling lr.i II. Forstcsektrurr (vikariat,: HAkon Bei h-sorenscn, 24,6-24/12. Kontorassistent: Vivi Hasselgren. Avdeling for helsekontroll Se melding fra avdelingen s. 317 Avdelingforopf>lj>ningsvirksomhet Informasjonssjef: Knut Fortun. Førstekonsulent: Einar Ådland, fra 1/4. Konsulent: Knut Vie. Administrasjonssekrctær: Gudveig Tunheim Søfteland. Kontorassistent: Anne Lystrup Bleie, til 31/4, Anne Margrethe Riisc, fra 1/4. Budavdelingen Budsjef: Arthur Aasheim. Betjent: Nicolai Kumle. Det historisk-filosqfiske fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Norman Vetti. Studiekonsulent: Edmund Utne. Konsulent: Asbjørn Bjørnset. Studieveilcder: Rune Sørland, til 1/8, Turid Houge, fra 6/9. Studieveilcder for utenlandske studenter: Olav Digernes. Administrasjonssekrctær: Anna Margrethe Toresen. Kontorassistentcr: Eli Svarstad, perm. fra 18/10, vikar: Aasta Aarø Woods, fra 18/10, Fredrikke Tønder, Shelley M. Wilson Skard. Del matematisk-nalurvitenskapelige fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Svein Arne Skreden. Studiekonsulent: Sverre Spildo. Studieveileder: Ase Gran Pedersen. Administrasjonssekrctær 1 Unni Ullebust. Kontorassistent: Astrid Inger Breivik. Det medisinske fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Johs. Teigland.

16 L'nirtrsittltt i li e r g t n I j Studiekonsulent: Paul Magne.Nilsen. Forsiesckretxr: Paula I-'joldtwdl. Kontorassistenter: Inga Fjeldsgaard, penn. til 20 6 og fra 1,11, Marit Haugland, til 30 6 ^inidj.), Siri Hellesoy, Margrethe Sandberg, fra 8/11 tu 31/12. Del odontologiske fakultet, sekretariatet Fakultetssckretær: Alv Nernæs. Studiekonsulent: Reidunn SvardalBrady, penn. hele meldingsåret. Kontorfullmektig: Janeke Vatne. Det samjunnsvitenskapelige fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Jan Johnsen. Studiekonsulent: Walther B. Nordgaard. Studieveileder: Anne Rasmussen. Administrasjonssekretær: Kari Lorentz Soleim. Kontorfullmektig: Janne Løvik. Eksamenskontoret Eksamensinspektør: Gunnar Skodven. Kontorfullmektig: Elisibeth Spildo. Kontorassistent: Anne GjelsvJk. Ekspedisjonskontoret Konsulent: Georg Antonesen, perm. fra 1/3 til til 31/8, sluttet 31/8. Administrasjonssekretær: Gunn Eknes Thorsen, vikar førstesekretær fra 1/3 til 31/12. Kontorfullmektiger: Anna Nitter, Gina Nordal, Sigrun Olsen. Kontorassistenter: Jorunn Norheim Eriksen, Wenche Johnsen, vikar førstekontorfullmektig fra 1/3 til 31/12, Lise Benedikte Stang, vikar i 1/2 stilling fra 1/3, Anne Walvik. Hustrykkeriet Trykkcriledcr: Erik Grung. BetjenLer i særklasse: Ove Liland, Jan Kr. Wilhelmsen. Innkjøpsavdelingen Avdelingsleder: Ivar A. Svendsen. Førstesekretær: Knut Ivar Lohne. Administrasjonssekretærer: Agnes K. Songstad, Mildred Tveiten, Inga Fjcldsgaard, eng. fra 1/11. Materialforvaiter: Carsten Gullaksen. lnslrumentinokei i s.rikl.iv>e. ta;il KAd.d. Kontorfullmektiger: Odd l-'umii-iin, Kuiir II- r- land. Kontorassistenter eng): Reidun S. /etffiti Frank, Yarin Johansen. Beljentformann:.{.olf Aase, Ira 8/3. Beljinter: Alf Bjøikheini, penn. fra 1, 10. vikar: Lyder K. Leiihaug. Leif Larsen, Birger Soltvedl, eng. Personalavdelingen Personalsjef: Ragnar Bakka. K-Oisulenter: Georg Antonesen, fra 1/9, Jan Henry Heitmann, til 15 9, Odd Olsen, Egill Aarø, fra 15/11. Administrasjonssekretær: Aud Giertsen, lii 1/12. Førstekontorfullmektig: Elin Kvålc Fridgaard, vikar administrasjonssekretær fra 1/12. Kontorassistenter: Solfrid Linde Furie, Steinar Hammerstad, eng., Mildred Johansen Selvik, vikar kontorfullmektig fra 1/12-76 til 30/6 77, Dorthea Utkilei.. Regnskapsavdelingen Regnskapssjef: Odvar Eek. Førstekonsulent: Geir Arne Bangstad, fra 13/9. Kasserer: Gustav Rasmussen. Konsulent: Tordis Myklestad. Regnskapsf orer: Margit Losncdal, til 1/9. Adm.sekretærer: Betty Bøthun, Evy Haldorsen, Margit Roll. Kontorfullmektiger: Bjørg Berg, fra 1/5, Margaret Berhaug, Muriel Clausen, Steinar Ordeman fra 1/5, Oddgunn J. Solheim Rasmussen. Kontorassistenter: Lillian Garen, Britt Halvorsen, Wenche Hamre fra 24/5, Aasta Langeland, Marit Anne Namdal, Hanna Skippervik, Eli Tirevoll, til 1/9. Service-aodelingen HF-bygget: Betjenter: Kjell Blummenfelt, Fritz Lund-Andersen. Muséplass 1: Beljentformann: Lauritz Nordanger. Betjent: Arne Gjærdingen.

17 16 Årsmelding I '' 7 li Ttknisk ardrhng Bygnini^sjef: Einar St teras. Avdelingsingeniorer: Leon llynfs, Hjiirn Hogh. Ingeiiiorer: \'iclor 1\ Mariinussen, Jaeoh Skjerping. Adminislrasjimssekrencr: Asbjorg Kiisurn. Kontorfullmektig: Solveig Rasmussen. Kontorassistenten Astrid Grepstad, 1/2 stilling, Marit Skauge, midl., 1/2 stilling. Oldfruer: Marit Daae, Bergljot W.vhle. Maskinsjefer: Svein Davidsen, Kjell Eliassen, Bjorn Holmedal, Leif Nielsen, Knut Birger Pet tonen, fra 15/3, Erik Torp, til 31/3 Alfred Tvedt. Vakt- og varmcmcstre: Arvid Alfredscn, Egil Andersen, Malmfred Askeland, Åsmund Dale, Thor Ellingsen, Håkon Fosse, vikar fra 20/1, Lars Hamre, fra 1/8, Harry Hansen, Harry Isaksen, vikar, 13/2--31/7 og fra 29/9, Karl Lie, Anton Liseth, Gösta Mathisen, Knut Birger Pettersen, til 14/3, Bjarne Ramsevik, John Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Magne Ryland, Oddvar Småbakk, Sverre Unneland, Håkon Valestrand. Y;ikimeMrc: Kj»il Engclsen. Ira '2l\ t>. Kimr.-ul Heimnrs, Johan l.rk' rn, ll.u.ild Mattitu-n. Einar Rieber Stinlle, Martin S.rlxl.il Rep;.ralor fyrboter: CJlger H.irlv igv-n, ul 31 I, Sigurd Smith, Ira 1 7. Sjafor: Osvald Henriksen. Telefonsentralen Kontorfullmektig: Ruth Ottisen. Senlralbordbrtjenler: Petra Andersen, 3 I stilling, Aud Dyrlie, Astrid Holmboe, 3 1 stilling, Maren Jensen, Eli Riisoen, 3 4 stilling, Sigrid Strom-Eiiehsen, 3/4 stilling. Transportavdelingen Transportsjef: Egi! Wie. Betjentfonnemi: Alfred Moller, Rolf Aase, til 7/3. Bet jenter: Erik Herland, Hermond Lindersen, ekstrahjelp, fra 1/5 1/7, Svein Ove Skråmesto, Bernt Dagfinn Solheim, Sigurd Steffensen. Vernetjemsten Verneleder: Bjarne Thorsen.

18 Oversikt over personalet Se også under de enkelte institutter og avdelinger Tabell 1: Personalet ved Universitetet i Bergen Hist. fil. fag Samfunnsfag Psykologi Rettsvitenskap H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 Realfag H74 H75 H76 Mcdu H74 H75 H76 Professor I Professor IT Ovtrbibiiotcia:.. Rektor, ped.sem Dosent I Dosent II Inspektør Prosektor Sjefspsykolog Universitetslektor Amanuensis Universitetsbibliotekar Konservator Avdelingstannlege... Assistenttannlege... Instruktørtannlege... Assistentlege Vitensk. assistent... Stip./rekr.ass Laboratorieing Museumsaspirant I I 1 I H Vitensk. still. tils Bibliotekstillinger. Administrative still. Tekniske stillinger Kontorstillinger iy 2 2\% 22 </ i/ i 105 lllj r, (> 10! Inl Kli ' * Ikke-vitensk. still. 38V 2 39i/ 2 40i/ 2 6i/ Ml Ml ', Samlet tall still. 1861/ 2 186y / V Ü t, i 57 il W) 11»i i<«i'.

19 Universitetsbibliotekar Stip./rekr.ass Odontologi UB EDB Ped. seminar Administrasjon Totalt H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H I II ', Vitensk. still, tils } W'A I0</ '/, V» 291. t 291, røl, 28!H2 380!37i, 2B / fil I46' '/ 2 50 Vi 501/ , ir,5< ij 6171, f,7 1 ', Samlet tall still »/ 2 71i/ 2 71'/,, '., 1'I9>. 2071, 1(321. I W. \ A>.* * I tillegg kommer 2% stilling som ikke er plassert. I meldingsåret er det opprcttet 8 n>e stillingcr. Drssutrn rr 13 rnuaijrmmi «majori til fa*f»<»l- Iinger.

20 l'nivttsitfltt i Btrgtn 19 Yed Kiskeribiologisk avdeling, Norges fisvcrihogskole/universiu trt i Brigtri kapittel 322) var süllingstallet i meldingsåret: 1 professor I 1 professor II 2 amanuenser 4 stipendiater 2 tekniske stilliiigcr 1 kontorstilling 11 stillingcr i alt slatsbudsjruru Tabell 2: Forholdstall mellom itudenter og vitemkapelige stillingtr Hist.fil. fag Samfunnsfag Psykologi Rettsvitenskap Realfag H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 Vitenskapelige stillingcr tils.* Studenttall Forholdstall ,1 18,6 17, ,8 19,7 19, , , ,3 35,1 35, ,5 5,8 6 Medisin Odontologi Sum eks. andre fag, utenbys Total H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 Vitenskapelige stillin , , ,8 * Eks. stip./rekr.ass., UB, EDB, Ped.sem. ** Eks. stip.rekr.ass., UB, EDB ,6 3,5 3, ** 723 **727** , ,6 11,1 10,8

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten

Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten Agder Vitenskapsakademi Årbok 2013 redaksjon Ernst Håkon Jahr, Rolf Tomas Nossum, Leiv Storesletten 2014 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med Agder Vitenskapsakademi.

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2010 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2010 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2011 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003

ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003 UNIVERSITETET I OSLO INSTITUTT FOR INFORMATIKK ÅRSRAPPORT 2002 MARS 2003 Årsrapport 2002 1 INNLEDNING... 3 2 UNDERVISNING OG STUDENTER 2002... 5 2.1 LAVERE GRAD... 5 2.2 HØYERE GRAD... 7 2.3 ETTERUTDANNING

Detaljer

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011

Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi ~ Årbok 2011 Agder Vitenskapsakademi Årbok 2011 Redigert av akademisekretær Thor Einar Hanisch 2012 Portal forlag, Agder Vitenskapsakademi og forfatterne Utgitt i samarbeid med

Detaljer

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel

Ingen var så flink til å sove i. Betraktninger etter en sommer: Av Espen Urbye. Artikkel Betraktninger etter en sommer: Det gode liv Dommer Fox satt på toget til Gardermoen. Han skulle på ferie til Spania. Han så for seg kritthvite sandstrender, sol fra skyfri himmel og krystallklart vann.

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke»

VISJON. «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» ÅRSRAPPORT 2005 1 VISJON «BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke» Innhold 3 Rektors ord: På lag med samfunnet 4 Kort om BI/Nøkkeltall 5 Begivenheter

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Kverneland ASA - Vi har klart å snu oss og tenke - og ikke minst jobbe - smartere. Det handler om styring og fokus på hver enkelt prosess, sier

Detaljer

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du?

Dramatisk parfinale, side 8. Hvordan. spiller du? NORSK BRIDGE Nr. 4 Juni/juli 2005 11. årgang Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Hvordan spiller du? Nord 76 E 98754 EK542 Syd KD4 K1032 EK103 103 Etter at du som Syd har åpnet i 1 grand har Vest gått

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Ny leir i Distrikt 22.

Ny leir i Distrikt 22. 2013 Terjenytt Høsten Nr. 4 Julen 2013 42. Årgang Ny leir i Distrikt 22. Fortelleren bak (Tom Schulz) OM til venstre (Jarle Christiansen) Fung EksOM til høyre (Anders Bjørnholmen) Åpningscenen logemøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON

- B E RET N NG 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON B E RET N NG, 1 9,. 1 ARBEIDERNES FAGLI GE LANDSORGANISASJON ARBEIDERNES FAGLIGE LANDSORGANISASJON (9) 13eretning 1951 ARBEIDERNES AKTI ETRYKKE RIO S LO 1 9 52 ..... 5').'] 000 500 000 't15 00 o 00 1,00

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer

STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO

STUDENTVALGET 2014 STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO STUDENTVALGET 1. - 8. APRIL 2014 STUDENTVALGET 2014 HVA SKAL DU STEMME? STUDENTPARLAMENTET VED UIO BRUK DIN STEMME! VALG.UIO.NO Utgitt av studentparlamentet ved UiO i forbindelse med valget til Studentparlamentet

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1) 11/5 2002 Etterkommere etter Magdelone Side 1 Tabell 1 Magdelone Espeland. Født før 1563. Død på Espeland etter 1620 i Lindås. En rekke forhold kan tyde på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der.

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag

Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag Cappelen Damm Akademisk Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag 2015 CAPPELEN DAMM AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER FORORD FAGOMRÅDER NIVÅ 1 FAGGRUPPER NIVÅ 2 FAGDISIPLINER NIVÅ 3 HUMANIORA 010 SPRÅKVITENSKAPELIGE FAG 040 LITTERATURVITENSKAPELIGE FAG 060 KULTURVITENSKAP 070 HISTORIE

Detaljer