UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET"

Transkript

1

2 UNIVERSITETET I BERGEN ÅRSMELDING 1976 FRA DET AKADEMISKE KOLLEGIUM UTGITT AV UNIVERSITETSDIREKTØREN REDAKSJON AVDELING FOR OPPLYSNINGSVIRKSOMHET

3 Qmslagsbilde: De prekliniske institutter, Arstadvollen. Bygningen ble tatt i bruk høstsemesterct 1966, og den er tegnet av arkitektenc MNAL Gunnar Fougner og Einar MyklcVust. Anatomisk, Biokjemisk og Fysiologisk institutt har sine lokaler her. ISBN U30-3

4 Innhold Det akademiske kollegium 5 Bergens Museumsråd 5 Universitetets personale 5 Minneord 5 Avskjed i nåde 6 Utncvninger av professorcr og dosentcr 7 Administrasjonen 14 Oversikt over personalet 17 Forholdstall 19 Studerende ved Universitetet i Bergen 20 Nye studenter Registrerte studentcr 22 Fagoversikt 22 Eksamenet' og grader 28 Doktorgrader 28 Licentiatgrader 29 Magistergrader 30 Hislorisk-filosofisk embetseksamen 32 Matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen 40 Samfunnsvitenskapelig embetseksamen 47 Psykologisk embetseksamen 49 Juridisk embetseksamen 52 Medisinsk embetseksamen 53 Odontologisk embetseksamen 54 Bygninger 55 Publikasjoncr 55 Årsfesten 55 De vitenskapelige samlingene 56 Representasjon 57 Rektors representasjon 57 Representasjon i styrer og utvalg 57

5 Legaler og fond dl! Legaler og fond som luner lii eller blir Myri av L'niviiMt ni i Bergen i>2 Utdeling av legaler og fond dl Æresbevisninger... Prisoppgåver Gåver 6't d*i ti') Regnskap 7(1 Det historisk-tilosofiske fakultet 75 De enkelte instituttet- 75 Det materuatisk-naturvitcnskapeligc fakultet 113 De enkelte institutter 113 Det medisinske fakultet 198 De enkelte institutter 198 Det odontologiske fakultet 273 De enkelte institutter 273 Det samfunnsvitenskapelige fakultet 284 De enkelte institutter 284 Avdeling for elektronisk databehandling 312 Avdeling for helsekontroll 318 Det pedagogiske seminar 319 Opplysningsarbeid 323 Sommerkurs 329 Universitetsbiblioteket 333

6 DET AKADEMISKE KOLLEGIUM Professor Arnc-Johan Henrichsen, rektor. Professor John Silncss, prorektor. Professor Rolf Danielsen, dekanus i Det historisk-filosofiske fakultet. Professor Johan Chr. Gicrtscn, dekanus i Det medisinske fakultet. Professor Tore Sandvik, dekanus i Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Professor John Silness, dekanus i Det odontologiske fakultet. Professor Sigve Tjøtta, dekanus i Det matematisk-naturvitenskapeligc fakultet. Amanuensis Arvid Erdal, representant for de vitenskapelige tjencstemenn. Konsulent Georg Antonesen, representant for de iklce-vitenskapclige tjenestemenn. I høstsemestcret møtte materialforvalter Bjørn Rogne Iversen under Antonesens permisjon. Studentene hadde ikke representant i meldingsåret, da valg på representant ikke ble holdt. Protokollfører: Assisterende universitetsdirektør Magne Lerheim. BERGENS MUSEUMSRÅD Medlemmer i rådet i meldingsåret var: Lektor Martin A. E. Andersen, formann. Direktør Georg Rasmussen, nestformann. Foreningen Universität Bergensis: Driftsingeniør Jan H. Fasmer. Direktør Johan Chr. Kolderup. Lektor Martin A. E. Andersen. Bergen kommune: Overlege Helge Myhre. Skolestyrer Kristen Hatlevik. Lektor Andor Næss. Hordaland fylke: Husmor Berit Indrevær. Sogn og Fjordane fylke: Skolesjef Søren Randal. Universitetet i Bergen: Professor Knut Fægri. Professor Anders Hagen. Rektor Arne-Johan Henrichsen. Sekretær: Universitetsdirektør Arne Halvorsen. UNIVERSITETETS PERSONALE Minneord Karl Edvard Egenbcrg 27. juni januar 1976 Karl Edvard Egenberg, dosent II i medisin. Karl Edvard Egenberg ble student i 1951, cand. med. i 1958, og dr. med i Etter embetseksamen tjenestegjorde han et år ved Sentralsykehuset i Trondheim og et år ved Stavanger sykehus. I 1961 ble han tilsatt som assistentlege ved Laboratorium for klinisk fysiologi ved Haukeland sykehus, og fra 1968 var han assisterende overlege samme sted. Han var hjelpelærer ved Universitetet i Bergen i klinisk fysiologi fra 1970, til han ble tilsatt som dosent II i medisin fra Karl Edvard Egenberg viet tyngden av sitt vitenskapelige arbeid til den moderne diagnostikk, i første rekke hjertediagnostikken og den radioaktive isotopdiagnostikk.

7 6 ATsmilding 19 7 Dette er teller som er i rask utvikling, og er meget viktige for tidens kliniske medisin. Dosent Egenbergs innsats på dette området gjorde han kjent og hogt verdsatt i vide krelscr. Han hadde en stor del av ærcn for at en ved Haukeland sykehus nå nyter godt av de moderne hjclpemidler innen Mertediagnostikk. Mikjel Sørlie betet hadde han til han tok avskjed vrd nppn.vid aldersgrense i 19.">8. Mikje' Sorlie hadde flere sludiro > >hold i Danmar'i, Sverige, Tyskland, England og Rrroycne. Han gav ut flere verk og en rekke mindre a»-- handlingc: om språklige og pedagogiske emncr. Årene var han rettskrivningskonsulent for bokmål, og han v medlem av departementets utvalg for skol«' oknormal i Sorlie var i flere år også medlem av Xorges almenvkenskapelige forskningsråd, samt en rekke andre styrer, råd og utvalg. 25. desember desember 1976 Mikjel Sørlie, tidligere professor i nordisk målvitskap. Mikjel Sørlie tok lærerskoleeksamcn i 1913, ble student i 1917, cand. philol, i 1924 og dr. philos, i Han var lærer i framhaldsskolen, seinere lektor i den høgre skole i Oslo, på Gjøvik og i Bergen til 1946, da han ble rektor ved U. Pihls skole, Bergen. I 1951 ble han utnevnt til professor i nordisk målvitskap ved Universitetet i Bergen. Dette em Avskjed i nåde Professor dr. med. Sven Nisscn-Mcyer har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått avskjed i nåde fra 1. januar Nisscn-Mcyer ble utnevnt til professor i teoretisk statistikk i Professor dr. med. Andreas Hobæk har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått avskjed i nåde fra 1. januar Hobæk ble utnevnt til professor i medisinsk radiologi i Professor fil. dr. Hans Kauri har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått av-; skjed i nåde fra 1. juni Kauri ble utnevnt: til professor i zoologi i Dosent cand. real. Selmer Rcnnæs har etter søknad og i medhold av lov om aldersgrense fåt t avskjed i nåde fra 1. juni Rennæs ble tilsatt ' som dosent i medisin (røntgen/radium) i Professor dr. med. Tor Bjerkedal er etter søk- ; nad løst fra sitt embete fra 1. juli 1976 for å over- \ ta professorat i hygiene ved Universitetet i Oslo. [ Bjerkedal ble utnevnt til professor i hygiene i ; Professor dr. philos. Anders Kvale har etter : søknad og i medhold av lov om aldersgrense fått avskjed i nåde fra 1. september Kvale ble utnevat til professor i geologi i j Professor dr. philos. Martin Kloster-Jensen er ' etter søknad løst fra sitt embete fra 1. september i 1976 for å overta professorat i fonetikk ved Uni-.' versiteiet i Hamburg. Kloster-Jensen ble utnevnt til professor i fonetikk i 19C6.

8 Utnevnlnger av professorer og dosenter Det historisk-filosofiske fakultet Professorat i kunsthistorie Etter Robert Kloster. Søknadsfrist 1. mars Sokere: Forstekonservator dr. philos. Per Gjærd.r, Bergen. Professor mag. art. Staale Sinding-Larsen, Trondheim. Sakkyndige: Professor emeritus Gösta Berg, Stockholm. Professor Per Gustaf Hamberg, Göteborgs universitet. Professor emeritus Sten Karling, Stockholm. Overinspektør Holger Rasmussen, Nationalmuséet, København. Professor Else Kai Sass, Københavns Universitet. Fakultetskomité: Professor Sigurd Fasting. Professor Knut Helle. Professor Egil Pettersen. Staale Sinding-Larsen drog seinere søknaden tilbake. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Per Gjærder ved kgl. resolusjon av 23. januar 1976 utnevnt til professor i kunsthistorie fra 1. januar Professorat i klassisk filologi Etter Knut Kleve. Søknadsfrist 10. januar Søkere: Forskingsstipendiat cand. philol. Øivind Andersen, Oslo. Docent fil. dr. Tomas Hägg, Uppsala. Stipendiat cand. mag. Svein Østcrud, Oslo. Sakkyndige: Professor Cajus Fabricius, Göteborgs universitet. Professor Egil Kraggerud, Universitetet i Oslo. Professor Holger Thesleff, Helsingfors universitet. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble fil. dr. Tomas Hägg ved kgl. resolusjon av 11. Universitetet i Bergen 7 november 1976 uinrvnt til professor i klassisk filologi fra den tid departementet bestemmer. Tiltrcdelsesdatoen ble seinrrr fastsatt til 1. juli Dosentur i ikke-europeiske studier Nytt fra 1. juli Soknadsfrisl 15. februar Søk' - iv: Universitetsstipendiat Rex Sean O'Fahey, Ph.D., Bergen. Dr. Muddathir Abde'-Rahim, Uppsala. Sakkyndige: Professor John Sannes, Norsk utenrikspolitisk institutt, Oslo. Professor Leiv Mjeldheim, Universitetet i Bergen. Professor Alf Kaartvedt, Univeisiletct i Bergen. Spesialsakkyndig: Professor M. P. Holl, School of Oriental and African Studies, University of London. Tilsetting: I samsvar.med innstillingen fra universitetet ble Rex Sean O'Fahey, Ph.D., ved kgl. resolusjon av 11. november 1976 tilsatt som dosent i ikkc-europeiske studier fra 1. november Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Professorat i botanikk (taxonomi) Nytt fra 1. januar 1976, til avløsning av gaveprofessoratet Fritz Rieber og frue har gitt midier til fra 15. mai 1971 i forbindelse med oppbyggingen av Arboretet på Milde. Da det den gang gaveprofessoratet ble gitt, ikke lyktes å finne en kandidat med full professorkompetanse, er gavcmidlene blitt nyttet til lønn for direktøren ved arboretet. Da professoratet i meldingsåret skulle over på det ordinære stillingsbudsjettet, gjorde universitetet framlegg til departementet om at professoratet ble besatt uten kunngjøring, og at professor dr. philos. Knut Fægri ble kallet til embetet. Utnevning: I samsvar med tilrådinga fra universitetet ble dr. philos. Knut Fægri ved kgl. resolusjon av

9 8 Årsmelding januar 1976 utnevnt til professor i botanikk ^taxonomi) fra I. januar Professorat i pelroleumsgcologi Etter ArthurVVhitcman. Søknadsfrist 1. mars Søkcrc: Førsteamanuensis dr. philos. Knut Bjørlykke, Oslo. Professor Anders Martinsson, Uppsala. Docent fil. dr. Erik Norling, Stockholm. Sakkyndige: Sir Peter Kent, F.R.S., Natural Environmental Research Council, London. Professor Anden- Kvalc, Universitetet i Bergen. Professor Nils Spjeldnæs, Universitetet i Aarhus. Anders Martinsson drog seinere søknaden tilbake. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Knut Bjørlykke ved kgl. resolusjon av 11. mars 1976 utnevnt til professor i petroleumsgeologi fra 1. september Professorat i teoretisk meteorologi Etter Aksel Wiin-Nielscn. Utdanningsstipend fra 1. august Søknadsfrist 1. juli Søkere: Utdanningsstipendiat dr. philos. Arne Grammeltvedt, Bergen. Forsker dr. philos. Hans Økland, Oslo. Sakkyndige: Professor Bent Bolin, Meteorologiska Institutionen, Stockholm. Professor Erik Eliasen, København. Professor Martin Mork, Universitetet i Bergen. Fakultetskomité Professor Arr'inn Graue. Professor Helge Tverberg. Professor Kåre Utaaker. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Arne Grammeltvedt ved kgl. resolusjon av 14. mai 1976 utnevi.t til professor i teoretisk meteorologi fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatoen ble av departementet satt til 1. juni Professorat i teoretisk fysikk (elementærpartikkelfysikk) EttrrChristian Fronsdal. Søknadsfrist I. mai "J7">. Sokerr: Førsteamanuensis dr. philos. Jan Froynland, Oslo. Docent fil. dr. Cecilia Jarlskog, Goteborg. Dr. Bui-Duy Quang, p.t. Trondheim. Senior Research Fellow Finn Ravndal, Ph.D., København. Docent dr. techn. Nils Thornqvist, Helsingfors. Dosent dr. techn. Arne Reitan, Trondheim. Sakkyndige: Professor Jan M. Nilsson, Göteborgs universitet. Professor Haakon Olsen, Universitetet i Trondheim, NLHT. Professor Bengt E. Y. Svcnsson, Universitetet i Lund. Finn Ravndal drog seinere søknaden tilbake. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble fil. dr. Cecilia Jarlskog ved kgl. resolusjon av 9. juli 1976 utnevnt til professor i fysikk (elementærpartikkelfysikk) fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatoen ble seinere fastsatt til 1. august Professorat i teoretisk statistikk Etter Sven Nissen-Meyer. Søknadsfrist 1. oktober Søkere: Docent techn. dr. Olav H. Kallenberg, Goteborg. Vitcnskapelig assistent cand. real. Bent Natvig, Oslo. Damodar Nagesh Shanbhag, Ph.D., Sheffield. Forsker Dag Tjøsthcim, Ph.D., Kjeller. Sakkyndige: Professor Bengt von Bahr, Universitetet i Stockholm. Professor Harald Bergström, Göteborgs universitet. Professor Olav Reicrsøl, Universitetet i Oslo. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble techn. dr. Olav H. Kallenberg ved kgl. resolusjon av 23. juli 1976 utnevnt til professor i teoretisk statistikk fra 1. august 1976.

10 Universitetet i Bergen 9 Etter utncvningcn i statsråd bad Olav H. Kallenbcrg om å bli fritatt for å tiltre embetet. Etter anbefaling fra universitetet fritok Kirkcog undervisningsdepartementet i brev av 29. november 1976 Kallenbcrg fra tiltrcdelse, og universitetet vil vurdere tidspunktet for ny utlysning. Dosentur i anvendt matematikk Etter Kristian Dysthc. Søknadsfrist 1. november Søkere: Docent Erling B. Dahlbcrg, Stockholm. Førstelektor dr. philos. Torbjørn Ellingsen, Oslo. Førstelektor dr. philos. Leif Eirik Engevik, Bergen. Førsteamanuensis dr. philos. Magne S. Espedal, Bergen. Førstelektor cand. real. Jon Vetle Riis Lauvstad, Oslo. Jon Georg Rokne, Ph.D., Calgary, USA. Forsker Dag Tjøsthcim, Ph.D., Kjeller. Sakkyndige: Professor Arnt Eliassen, Universitetet i Oslo. Professor Erik Bent Hansen, Danmarks Tekniske Højskole, Lyngby. Professor Eberhart Jensen, Universitetet i Oslo. Professor Jacqueline Nazc Tjøtta, Universitetet i Bergen. Leif Eirik Engevik drog seinere søknaden tilbake. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble cand. real. Jon Vetle Riis Lauvstad ved kgl. resolusjon av 16. januar 1976 tilsatt som dosent i anvendt matematikk fra 1. august Dosentur i fysisk oseanografi Etter Herman G. Gade. Søknadsfrist 10. februar Søkere: Forsker Thomas McClimans, Trondheim. Førstelektor dr. philos. Arne Foldvik, Bergen. Amanuensis cand. real. Ola M. Johannessen, Bergen. Professor dr. philos. Odd Henrik Sælen, Oslo. Sakkyndige: Professor K. F. Bowdcn, University of Liverpool. Professor G. Siedler, Universitetet i Kiel. Professor P. Welander, University of Washington. Fakulte'skomite: Professor Olav Dragcsund. Professor Arnfinn Graue. Professor Martin Mork. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Arne Foldvik ved kgl. resolusjon av 23. april 1976 tilsatt som dosent i fysisk oseanografi fra 1. mai Det medisinske fakultet Professorat i biokjemi (personlig professorat) Nytt fra 1. januar Etter forslag fra Universitetet i Bergen ble det på statsbudsjettet for 1976 opprcttet et personlig professorat i biokjemi for dosent Kjell Kleppe, Ph.D., mot inndraging av dosenturet hans. Kjell Kleppe ble tilkjent professorkompetanse i forbindelse med søknad på professorat i biokjemi ved Universitetet i Bergen i På dette grunnlaget og i medhold av 5 i Regler for fremgangsmåten ved besettelse av professoratcr og dosenturer ved Universitetet i Bergen, ble Kjell Kleppe, Ph.D., innstilt til professoratet. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble Kjell Kleppe, Ph.D., ved kgl. resolusjon av 22. oktober 1976 utnevnt til professor i biokjemi (personlig professorat) fra 1. januar Professorat i medisin (kirurgi) Etter Sven Olerud. Søknadsfrist 10. juli Søkere: Docent med. kir. dr. Antti Ahlo, Helsingfors. Reservelege cand. med. Pål Sverre Benum, Oslo. Ass. overlege cand. med. Ingjald Bjerkreim, Oslo. Overlege cand. med. Olav Bø, Stavanger. Bitr. överläkare med. kand. Stig Ekeström, Stockholm. Dr. med. Thorkild Fredriksen, Odense.

11 10 Ar s m e l di ng Docent med. dr. Jørgen Gundersen, Malmø. Dr. mod. Ola-Pot ler Grüner, Oslo. Docent med. dr. Sven-Erik Larsson, Umeå. Dosent ass. overlege cand. med. Gunnar Stormer, Oslo. Overlege cand.med. Erling Sudmann, Troniso. Dosent dr. med. Arne Trippestad, Bergen. Jørgen Gundersen drog seinere soknaden tilbake. Sakkyndige: Professor Göran Bauer, Lunds universitet. Professor Magne Foss Hauge, Universitetet i Oslo. Professor Peter Heimann, Universitetet i Bergen. Professor Jon A. Johnson, Universitetet i Tromsø. Professor Pentti Rokkanen, Tammerfors universitet. Utnevning: I samsvar med innstillingcn fra universitetet ble med. kir. dr. Antti Ahlo ved kgl. resolusjon av 11. november 1976 utncvnt til professor i medisin (kirurgi) fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatoen ble seinere fastsatt til 1. november Professorat i medisin (hud- og vc.wnske sykdommer) Etter Ingvald Rokstad. Søknadsfrist 1. mars Søker: Dosi-nt dr. med. Hans-Kristian Krogh, Bergen. Sakkyndige: Da søkercn tidligerc (1970) er bedømt for et tilsvarendc professorat i Oslo og er gitt kompctanseerklæring, kan Rådet for Det medisinske fakultet i samsvar med 5 i Regler for fremgangsmåtcn ved besettclse av professorater og dosenturcr ved Universitetet i Bergen innstille søkercn uten å innhente nye sakkyndiguttalelscr. Rådet oppnevntc en fakultctskomité for spesielt å bedømme hans aktivitctet etter den tidligere kompetanseerklæring: Professor Mikael Farstad. Professor Svein Thunold. Professor Gunnar Haukcnes. Utnevning: I samsvar med innstillingcn fra universitetet ble dr. med. Hans-Kristian Krogh ved kgl. resolusjon av II. november 1976 utncvnt til professor i medisin (hud- og veneriske sykdonunrrj fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsosdaloen ble seinere fastsatt til 1. februar Professorat i medisin (medisinsk radiologi) Etter Andreas Hobæk. Søknadsfrist 1. august Søkere: Docent med. dr. Jan Gothlin, Lund. Dosent dr. med. Ingar O. Skalpe, Oslo. Professor med. dr. Anssi Pekka Soila, Helsingfors. Sakkyndige: Professor Erik Boijscn. Malmö Almänna Sjukhus, Malmö. Professor Torfinn Dcnstad, Aker sykchus, Oslo. Professor Trygve Aakhus, Rikshospitalet, Oslo. Spcsiallsakkyndig: Professor Garl-Erik Unnérus, Helsingfors, ble oppnevnt til å bedomme søkeren Soilas finskspråklige produksjon. Utnevning: I samsvar med innstillingcn fra universitetet ble med. dr. Jan Gothlin ved kgl. resolusjon av 11. november 1976 utncvnt til professor i medisin (medisinsk radiologi) fra 1. januar Dosentur i medisin (øre-nese-halssykdommer) Nytt fra Dosenturet ble utlyst første gang i 1970, men sokeren trakk seg. Ny utlysning i 1971, denne sokeren ble ikke funnet kompetent. Utlysning for tredje gang, med søknadsfrist 10. juni Søker: Førsteamanuensis dr. med. Fritz-Martin Tonning, Bergen. Sakkyndige: Overlege Ole Bentzen, Statens Hørecentral, Aarhus. Professor Terje Gundersen, Universitetet i Trondheim. Docent Gunnar Liden, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Fritz-Martin Tonning ved kgl.

12 Universitetet i Bergen 11 resolusjon av 16. januar 1976 tilsatt som dosent i medisin ^ore-ncse-halssykdommcr) fra 1. januar Dosentur i farmakologi Etter Hans-Cato Guldberg. Søknadsfrist 1. januar Søker: Førsteamanuensis dr. med. Ole Ja^ob Broch, Bergen. Sakkyndige: Overlege Leiv R. Gjessing, Dikemark sykebus, Asker. Dosent Leiv Klungsøyr, Universitetet i Bergen. Professor Tollak B. Sirnes, Universitetet i Bergen. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Ole Jacob Broch ved kgl. resolusjon av 14. mai 1976 tilsatt som dosent i farmakologi fra 1. juni Dosentur i biokjemi Etter Torgeir Flatmark. Søknadsfrist 20. april Søkcre: Førsteamanuensis Abraham K. Abraham, Ph.D., Bergen. Førsteamanuensis dr. se. Berit Helene Berg, Bergen. Assistant Professor Truls Brinck-Jcnsen, USA. Førstelektor dr. philos. Erling N. Christiansen, Oslo. Spesiallege dr.mcd. Bjørn Christophersen,Oslo. Amanuensis cand. real. Thor Stanley Eikhom, Bergen. Biokjemiker Said Elsayed, Bergen. Amanuensis cand. real. Lars Haarr, Bergen. Dosent dr. philos. Leiv Klungsøyr, Bergen. Assisterende overlege cand. med. Karl-Ludvig Reichelt, Oslo. Per Atle Rosness, Ph.D., Trondheim. Bernt Th. WalJer, Ph.D., Tromsø. Sakkyndige: Professor Birger Blombäk, Karoiinska Institutet, Stockholm. Dr. philos. Per Eker, Norsk Hydros Institutt for kreftforskning, Oslo. Professor Mikael Farstad, Universitetet i Bergen. Dosent Per Fritzon, Universitetci i Oslo Professor Otlo Walaas, Universitetet i Oslo. Tilsetting. I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Leiv Klungsøyr ved kgl. resolusjon av 19. november 1976 tilsatt som dosent i biokjemi fra 1. juli Dosentur i fysiologi Etter Holger Ursin. Søknadsfrist 1. juni Søkcre: Førsteamanuensis dr. med. Kjell Hole, Bergen. Universitetsstipendiat dr. philos. Olav Sand, Oslo. Førsteamanuensis dr. med. Reidun Ursin, Bergen. Sakkyndige: Professor Arvid Carlsson, Göteborgs universitet. Dosent Jan Jansen, Universitetet i Oslo. Professor Arne Mosfeldt Laursen, Københavns Universitet. Professor Wilhelm Harkmark, Universitetet i Bergen, ble i medhold av 8, siste ledd, i Regler for framgangsmåten ved bescttelsc av profcssorater og dosenturer ved Universitetet i Bergen, oppnevnt til administrativ formann for komiteen. Fakultetskomité: Professor Ole Jacob Broch. Professor Einar Eliassen. Dosent Johan Arild Aarli. Tilsetting: I samsvar med innstillingen Era universitetet ble dr. med. Kjrll Hole ved kgl. resolusjon av 10. desember 1976 tilsatt som dosent i fysiologi fra den tid departementet bestemmer. Tilsettingsdatoen ble scinere fastsatt til 1. desember Dosentur II i farmakologi kombinert med stillingen som spesiallege i klinisk farmakologi ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland sykehus. Nytt fra 1. januar Søknadsfrist 21. oktober Søker: Dr. med. Olav Melkild Bakke, Bergen.

13 12 A r, its. Id S.tkkyiidigt-: Overlege I.eiv K Gjessing, IKkcmiirk svkelius. Asker. Dosent Per KIUII M. I.unde. I'llcvAl sykehus. (, )s!o. Doscni Honning Srhonsby, L niversiinct i Borgen. Tilset i ing: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Olav Melkild»akke ved tøl. resolusjon av 9. juli 1976 tilsatt som dosent II i farmakologi fra 1. septemlkt 197C for den tid han har stillingen som spesiallege i farmakologi ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland sykehus, og undervisning er tillagt stillingen.» I > 7 ti Tannlege dr ixumi IVI K\(jli. SiAvjrv^i-t AvdrhngM.uinlr^i dr»ulont IV t»»tutr» Wistll. Heiden Sukk yt ul ige Professor Amhrs l.imdstnmi, L'M»\I-I\II* *I I I Stockholm. Prolessol Nils Myiberg, limcrsurii \.-n Amsterdam. Piofossor Birgit Thil.uidor, (lolelx^s umversiti t. Utncvning: I samsvar med iimsiillingcn Ira iiuivcisiteirt ble dr. odont. Per Rygh ved kgl. resolusjon a\,">. mars I97C uinewit til profess.«' i idomologi (kjeveortopedi! fra I. august Dosentur II i medisin {psykiatri), kombinert mad stillingen som overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus. Overlege dr. med. Johannes Dale sokte i brev av 26. mars 1976 om å bli innstilt til ledig dosentur II i psykiatri i tilknytning lii hovcdslillingcn som overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus. Rådet for Det medisinske fakultet anbefalte i brev av 7. april 1976 at dr. med. Johannes Dale ble tilsatt som dosent II på grunnlag av lidligere kompetanseerklæring til professorat i psykiatri ved Universitetet i Bergen (1975), og i medhold av 5 i Regler for bescttelse av professo;ater og dosenturer. Det akademiske kollegium sluttet seg til dette. Tilsetting: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. med. Johannes Dale ved kgl. resolusjon av 23. juli 1976 tilsatt som dosent II i medisin (psykiatri) fra 1. mai 1976 for den tid han har stillingen som overlege ved Psykiatrisk klinikk, Haukeland sykehus, og undervisning er tillagt stillingen. Det odontologiske fakultet Professorat i odontologi (kjeveortopedi) Nytt fra 1. januar Søknadsfrist 1. mai Søkere: Førsteamanuensis dr. odont. Einar Kvam, Oslo. Dosent dr. odont. Steinar Kvinnsland, Bergen. Det S'»mfunnsvltenskapelij*e fakultet Professorat i sosialantropologi Etter Fredrik Barth. Søknadsfrist 13. juni Sokcre: Førsteamanuensis dr. philos. Reidr.r Gronhaug, Bergen. Bitr. professor fil. dr. Birger Lindskof,, Uppsala. Sakkyndige: Professor John Barnes, University of Cambridge. Førsteamanuensis (tidl. professor) Hurald Eidheim, Universitetet i Oslo Professor Stein Rokkan, Universitetet i Bergen. Utncvning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. philos. Reidar Gronhaug ved kgl. resolusjon av 23. april 1976 utncvnt til professor i sosialantropologi fra 1. mai Professoral i psykologi (somatisk personlighetspsykologi) Nytt fra 1. juli Søknadsfrist 1. mars Søkere : Førstelektor cand. psychol. Sven Svebak, Bergen. Doccnt fil. dr. Arne Øhman, Uppsala. Sakkyndige: Professor Christian Astrup, Universitetet i Tromsø. Proicssor Holger Ursin, Universitetet i Bergen.

14 I ' n i." f r i l t ( 111 i li t i 11 n I,i Professor Rolf Willanger, Kube nliavns Univcrsiici. Utnevning: I samsvar med iiuislillingen fra mitversiteiet ble fil. dr. Arne Ohi.ian ved kgl. resolusjon av 23. april 1976 ulnevnt til professor i psykologi (somatisk pcrsoiilighrtspsykologi) fra den tid departementet bestemmer. Tiltredclsesdatoen ble seinere faslsatt til 1. november Professorat i psykologi (sosialpsykologi) Nytt fra 1. januar Soknadsfrist 1. juni Sokere: Professor Julius Marek, Ph.D., Ueigen. Docent fil. dr. Jan Trost, Uppsala. Forstelektor dr. philos. Finn Tschudi, Oslo. Sakkyndige: Professor Stein Bråten, Universitetet i Oslo. Professor Bjørn Christiansen, Universitetet i Bergen. Professor Ingmar Dureman, Uppsala universitet. Spesialsakkyndig: Professor Bertil Mårdberg, Universitetet i Bergen Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble Julius Marek, Ph.D. ved kgl. resolusjon av 30. april 1976 utnevnt til professor i psykologi (sosialpsykologi) fra 1. mai Professorat i psykologi (psykomelri) Etter Berdl Mårdberg. Føistcamanucnsis Hans-Magne Eikeland var engasjt rt som vikar i professoratet fra 1. juli 1975 til 30. j:ini 1976, etter at han var tilkjent professorkompetanse i pedagogikk ved Universitetet i Oslo i Søknadsfrist 1. juni Søkere: Førsteamanuensis mag. art. Hans-Magne Eikeland, Oslo. Docent fil. dr. Stig Fhanér, Gøteborg. Førstelektor dr. philos. Nils Søvik, Trondheim. Sakkyndige: Professor Sten Henrysson, Umeå universitet. Professor Kjetl li.itntpim, tt\iu r>orj t universitet. Prøfessor D.ui Olueus, L'ni\etMU in i ll«-r);i n Nils Smik og Slig Hi.mér drog «imir «>knadene tilbake. Utnevning: t samsvar mrd innstillingen ha uni\ rimtrtet ble mag. ;irt. Hans-Magne lakeland \id kgl resolusjon av IM. juni 1976 iilnewil til professor i psykologi psykometi i> fra ilen ilag departementet bestemmer. Tihredelsesdatoen ble seinen- (astsall til 1. juli Professorat i psykologi, med særlig plikt!il <i wider: ise i orgtr ' tfonspsykologi F.:: julius Marek. Soknadsfrist 1. september Soker: Professor di. oecon. Svein M. Kile, Bergen. Kile ble tilkjent professorkompetanse i arbeidspsykologi og personalforvaltning ved Xorges Handelshoyskole i 1966, og har i tillegg siden da utgitt en omfattende vitenskapclig produksjon på organisasjonspsykologiens område. På dette grunnlaget og i medhold av 5 i Regler for fremgangsmåten ved besettelse av professorater og dosenturer ved Universitetet i Bergen, innstilte universitetet Svein M. Kile til professoratet. Utnevning: I samsvar med innstillingen fra universitetet ble dr. oecon. Svein M. Kile ved kgl. resolusjon av 29. oktober 1976 utnevnt til professor i psykologi, med særlig plikt til å undervise i organisasjonspsykologi, fra den tid departementet bestemmer. Tiltredclsesdatoen ble seinere fastsatt til 1. januar professoraler i reltsvitenskap, begge med særskilt plikt til å forelese over strafferett og prosess Det cne nytt fra 1. juli 1971, det andre nytt fra 1. juli Søknadsfrist 20. september Søkere: Universitetslektor cand. jur. Jo Hov, Oslo. Førsteamanuensis dr. juris Sverre Tønnesen, Bergen. Sakkyndige: Professor Johs. Andenæs, Universitetet i Oslo.

15 14. I Tsmtlding I '.' T t> Professor Per Olof Ekelof, Universitetet i Uppsala. Professor Mons Sandnes Nygard, Universitetet i Bergen. Professor Knud Waabcn, Københavns Universitet. Begge sokerne ble funnet konipetenle lii embetet de sokte. Euer anmodning fra sokeren Jo Hov ble innstiliingen til det ene professoratet utsatt. Utncvning: I samsvar med innstiliingen fra universitetet ble dr. juris Sverre Tonnesen ved kgl. resolusjon av 19. november 1976 utnevnt til professor i rettsvitenskap, med særlig plikt til å forelese over strafferett og prosess, fra den tid departementet bestemmer. Tiltredelsesdatocn ble seinere fastsalt til 15. november Administrasjonen Rektor: Professor Arne-Johan Henrichsen. Kontorfullmektig: Mary Helle. Universitetsdirektør: Arne Halvorsen. Førstesekretær: Anna Wiborg. Assisterendc universitetsdirektør: Magne Lerheim. Administrasjonssekrctær: Frøydis Naa. Underdirektør: Sigismund Kocstcr. Førstekonsulenter: Harald Gammelsæter, Jan Kr. Pedersen. Konsulenter: Hilde Hvidsten Bretvin, Edvard Østbø. Kontorfullmektig: Eva Sunde. Kontorassistent: Karen Anna Timenes. Arkiv Kontorfullmektig: Eva Merkcsdal. Kontorassistent: Berit Dreyer. Audiovisuell avdeling AV-sjef: Lars Skjold Wilhelmsen. Førstesekretær: Aslak Thorsen. Fotograf/illustratør: Dag Vidar Haugen, perm. til 2/8. Vikar: Henny Lie, til 15/6. Teknisk assistent: Nguyen Thien Co, eng. Ingeniør: Sonja Bjørkedal Iversen, fra 1/2 30/6 og fra 1/9. Kontorassistent: Elsa Holmgren Pettersen. Avdeling /or administrativ dutiibfmjr.dlirxe ADU-sjcf: Chris. Offerdal. Konsulenter: ( unnar Fumen, Oddvar M-i^nc Larsen. AdminUttusjonssrkrrl.rr: Randi I.nlmr, I 2 stilling lr.i II. Forstcsektrurr (vikariat,: HAkon Bei h-sorenscn, 24,6-24/12. Kontorassistent: Vivi Hasselgren. Avdeling for helsekontroll Se melding fra avdelingen s. 317 Avdelingforopf>lj>ningsvirksomhet Informasjonssjef: Knut Fortun. Førstekonsulent: Einar Ådland, fra 1/4. Konsulent: Knut Vie. Administrasjonssekrctær: Gudveig Tunheim Søfteland. Kontorassistent: Anne Lystrup Bleie, til 31/4, Anne Margrethe Riisc, fra 1/4. Budavdelingen Budsjef: Arthur Aasheim. Betjent: Nicolai Kumle. Det historisk-filosqfiske fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Norman Vetti. Studiekonsulent: Edmund Utne. Konsulent: Asbjørn Bjørnset. Studieveilcder: Rune Sørland, til 1/8, Turid Houge, fra 6/9. Studieveilcder for utenlandske studenter: Olav Digernes. Administrasjonssekrctær: Anna Margrethe Toresen. Kontorassistentcr: Eli Svarstad, perm. fra 18/10, vikar: Aasta Aarø Woods, fra 18/10, Fredrikke Tønder, Shelley M. Wilson Skard. Del matematisk-nalurvitenskapelige fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Svein Arne Skreden. Studiekonsulent: Sverre Spildo. Studieveileder: Ase Gran Pedersen. Administrasjonssekrctær 1 Unni Ullebust. Kontorassistent: Astrid Inger Breivik. Det medisinske fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Johs. Teigland.

16 L'nirtrsittltt i li e r g t n I j Studiekonsulent: Paul Magne.Nilsen. Forsiesckretxr: Paula I-'joldtwdl. Kontorassistenter: Inga Fjeldsgaard, penn. til 20 6 og fra 1,11, Marit Haugland, til 30 6 ^inidj.), Siri Hellesoy, Margrethe Sandberg, fra 8/11 tu 31/12. Del odontologiske fakultet, sekretariatet Fakultetssckretær: Alv Nernæs. Studiekonsulent: Reidunn SvardalBrady, penn. hele meldingsåret. Kontorfullmektig: Janeke Vatne. Det samjunnsvitenskapelige fakultet, sekretariatet Fakultetssekretær: Jan Johnsen. Studiekonsulent: Walther B. Nordgaard. Studieveileder: Anne Rasmussen. Administrasjonssekretær: Kari Lorentz Soleim. Kontorfullmektig: Janne Løvik. Eksamenskontoret Eksamensinspektør: Gunnar Skodven. Kontorfullmektig: Elisibeth Spildo. Kontorassistent: Anne GjelsvJk. Ekspedisjonskontoret Konsulent: Georg Antonesen, perm. fra 1/3 til til 31/8, sluttet 31/8. Administrasjonssekretær: Gunn Eknes Thorsen, vikar førstesekretær fra 1/3 til 31/12. Kontorfullmektiger: Anna Nitter, Gina Nordal, Sigrun Olsen. Kontorassistenter: Jorunn Norheim Eriksen, Wenche Johnsen, vikar førstekontorfullmektig fra 1/3 til 31/12, Lise Benedikte Stang, vikar i 1/2 stilling fra 1/3, Anne Walvik. Hustrykkeriet Trykkcriledcr: Erik Grung. BetjenLer i særklasse: Ove Liland, Jan Kr. Wilhelmsen. Innkjøpsavdelingen Avdelingsleder: Ivar A. Svendsen. Førstesekretær: Knut Ivar Lohne. Administrasjonssekretærer: Agnes K. Songstad, Mildred Tveiten, Inga Fjcldsgaard, eng. fra 1/11. Materialforvaiter: Carsten Gullaksen. lnslrumentinokei i s.rikl.iv>e. ta;il KAd.d. Kontorfullmektiger: Odd l-'umii-iin, Kuiir II- r- land. Kontorassistenter eng): Reidun S. /etffiti Frank, Yarin Johansen. Beljentformann:.{.olf Aase, Ira 8/3. Beljinter: Alf Bjøikheini, penn. fra 1, 10. vikar: Lyder K. Leiihaug. Leif Larsen, Birger Soltvedl, eng. Personalavdelingen Personalsjef: Ragnar Bakka. K-Oisulenter: Georg Antonesen, fra 1/9, Jan Henry Heitmann, til 15 9, Odd Olsen, Egill Aarø, fra 15/11. Administrasjonssekretær: Aud Giertsen, lii 1/12. Førstekontorfullmektig: Elin Kvålc Fridgaard, vikar administrasjonssekretær fra 1/12. Kontorassistenter: Solfrid Linde Furie, Steinar Hammerstad, eng., Mildred Johansen Selvik, vikar kontorfullmektig fra 1/12-76 til 30/6 77, Dorthea Utkilei.. Regnskapsavdelingen Regnskapssjef: Odvar Eek. Førstekonsulent: Geir Arne Bangstad, fra 13/9. Kasserer: Gustav Rasmussen. Konsulent: Tordis Myklestad. Regnskapsf orer: Margit Losncdal, til 1/9. Adm.sekretærer: Betty Bøthun, Evy Haldorsen, Margit Roll. Kontorfullmektiger: Bjørg Berg, fra 1/5, Margaret Berhaug, Muriel Clausen, Steinar Ordeman fra 1/5, Oddgunn J. Solheim Rasmussen. Kontorassistenter: Lillian Garen, Britt Halvorsen, Wenche Hamre fra 24/5, Aasta Langeland, Marit Anne Namdal, Hanna Skippervik, Eli Tirevoll, til 1/9. Service-aodelingen HF-bygget: Betjenter: Kjell Blummenfelt, Fritz Lund-Andersen. Muséplass 1: Beljentformann: Lauritz Nordanger. Betjent: Arne Gjærdingen.

17 16 Årsmelding I '' 7 li Ttknisk ardrhng Bygnini^sjef: Einar St teras. Avdelingsingeniorer: Leon llynfs, Hjiirn Hogh. Ingeiiiorer: \'iclor 1\ Mariinussen, Jaeoh Skjerping. Adminislrasjimssekrencr: Asbjorg Kiisurn. Kontorfullmektig: Solveig Rasmussen. Kontorassistenten Astrid Grepstad, 1/2 stilling, Marit Skauge, midl., 1/2 stilling. Oldfruer: Marit Daae, Bergljot W.vhle. Maskinsjefer: Svein Davidsen, Kjell Eliassen, Bjorn Holmedal, Leif Nielsen, Knut Birger Pet tonen, fra 15/3, Erik Torp, til 31/3 Alfred Tvedt. Vakt- og varmcmcstre: Arvid Alfredscn, Egil Andersen, Malmfred Askeland, Åsmund Dale, Thor Ellingsen, Håkon Fosse, vikar fra 20/1, Lars Hamre, fra 1/8, Harry Hansen, Harry Isaksen, vikar, 13/2--31/7 og fra 29/9, Karl Lie, Anton Liseth, Gösta Mathisen, Knut Birger Pettersen, til 14/3, Bjarne Ramsevik, John Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Magne Ryland, Oddvar Småbakk, Sverre Unneland, Håkon Valestrand. Y;ikimeMrc: Kj»il Engclsen. Ira '2l\ t>. Kimr.-ul Heimnrs, Johan l.rk' rn, ll.u.ild Mattitu-n. Einar Rieber Stinlle, Martin S.rlxl.il Rep;.ralor fyrboter: CJlger H.irlv igv-n, ul 31 I, Sigurd Smith, Ira 1 7. Sjafor: Osvald Henriksen. Telefonsentralen Kontorfullmektig: Ruth Ottisen. Senlralbordbrtjenler: Petra Andersen, 3 I stilling, Aud Dyrlie, Astrid Holmboe, 3 1 stilling, Maren Jensen, Eli Riisoen, 3 4 stilling, Sigrid Strom-Eiiehsen, 3/4 stilling. Transportavdelingen Transportsjef: Egi! Wie. Betjentfonnemi: Alfred Moller, Rolf Aase, til 7/3. Bet jenter: Erik Herland, Hermond Lindersen, ekstrahjelp, fra 1/5 1/7, Svein Ove Skråmesto, Bernt Dagfinn Solheim, Sigurd Steffensen. Vernetjemsten Verneleder: Bjarne Thorsen.

18 Oversikt over personalet Se også under de enkelte institutter og avdelinger Tabell 1: Personalet ved Universitetet i Bergen Hist. fil. fag Samfunnsfag Psykologi Rettsvitenskap H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 Realfag H74 H75 H76 Mcdu H74 H75 H76 Professor I Professor IT Ovtrbibiiotcia:.. Rektor, ped.sem Dosent I Dosent II Inspektør Prosektor Sjefspsykolog Universitetslektor Amanuensis Universitetsbibliotekar Konservator Avdelingstannlege... Assistenttannlege... Instruktørtannlege... Assistentlege Vitensk. assistent... Stip./rekr.ass Laboratorieing Museumsaspirant I I 1 I H Vitensk. still. tils Bibliotekstillinger. Administrative still. Tekniske stillinger Kontorstillinger iy 2 2\% 22 </ i/ i 105 lllj r, (> 10! Inl Kli ' * Ikke-vitensk. still. 38V 2 39i/ 2 40i/ 2 6i/ Ml Ml ', Samlet tall still. 1861/ 2 186y / V Ü t, i 57 il W) 11»i i<«i'.

19 Universitetsbibliotekar Stip./rekr.ass Odontologi UB EDB Ped. seminar Administrasjon Totalt H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H I II ', Vitensk. still, tils } W'A I0</ '/, V» 291. t 291, røl, 28!H2 380!37i, 2B / fil I46' '/ 2 50 Vi 501/ , ir,5< ij 6171, f,7 1 ', Samlet tall still »/ 2 71i/ 2 71'/,, '., 1'I9>. 2071, 1(321. I W. \ A>.* * I tillegg kommer 2% stilling som ikke er plassert. I meldingsåret er det opprcttet 8 n>e stillingcr. Drssutrn rr 13 rnuaijrmmi «majori til fa*f»<»l- Iinger.

20 l'nivttsitfltt i Btrgtn 19 Yed Kiskeribiologisk avdeling, Norges fisvcrihogskole/universiu trt i Brigtri kapittel 322) var süllingstallet i meldingsåret: 1 professor I 1 professor II 2 amanuenser 4 stipendiater 2 tekniske stilliiigcr 1 kontorstilling 11 stillingcr i alt slatsbudsjruru Tabell 2: Forholdstall mellom itudenter og vitemkapelige stillingtr Hist.fil. fag Samfunnsfag Psykologi Rettsvitenskap Realfag H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 Vitenskapelige stillingcr tils.* Studenttall Forholdstall ,1 18,6 17, ,8 19,7 19, , , ,3 35,1 35, ,5 5,8 6 Medisin Odontologi Sum eks. andre fag, utenbys Total H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 H74 H75 H76 Vitenskapelige stillin , , ,8 * Eks. stip./rekr.ass., UB, EDB, Ped.sem. ** Eks. stip.rekr.ass., UB, EDB ,6 3,5 3, ** 723 **727** , ,6 11,1 10,8

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Gann Skytterlag. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 49 49 147 126,- 2. yvind Guggedal Klepp 48 48 49 145 84,- 3. Bård With Fosse Gjesdal 46 48 48 142 0,- 4. Helge J rgen Samuelsen Gann 46 48 48

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

200m Mesterskap kl. 3-5

200m Mesterskap kl. 3-5 Gann 200m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35 skudd 1. Mette Finnestad Søgne 5 *X*X* 50 * *XXX 50 9XX* * 49 => 149 9X*9X9 *X*X 97 => 246 *XXX* * * * * * 100 => 346 2. Tor Harald Lund Søgne 5 9 * * * * 49 *9

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.02.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 10.25.

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014

Norges Brevdueforbund. Mesterskapsresultater 2014 Norges Brevdueforbund Mesterskapsresultater 2014 2. utgave Publisert 29.10.2014 Norges Brevdueforbund Klasse 1 Norgesmesterskapet 2014 Plass Navn Poeng Gruppe 1 Ingvar Kluge 784 8 premie 2 Gunleiv Hadland

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG

Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 Plass Navn Klasse Tid D NYBEG Finans NM L rdag Strekktider -08.09.2012 D NYBEG 1 Sarah Lunde Mj tvedt Skandiabanken 32:23 00:52= 02:15= 06:01= 12:23= 14:31= 19:09= 24:21= 27:03= 28:39= 31:57= 32:23= 00:52= 01:23= 03:46= 06:22= 02:08=

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289

Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng. 1. Per E Solbakken Norpapp 1121. 2. Steinar Karlsen Nordea 1264. 3. Terje Barkald Jil Grrud 1289 Sommercup er nå ferdigspilt. resultater og totallister er klare... Neste delturnering spilles 21.-26.7, Heteslaget og er 6 serier. Bedrift: Nr: Navn: Klubb: Resultat Hcp Total Poeng 1. Per E Solbakken

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem. NTNU S-sak 33/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29/10/2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Beate K. Reinertsen Arkiv:2013/14631 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: SINTEFs Råd

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Slagen Skytterlag. Slagenstevnet 2009. Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Knut Ole Myrberg Nøtterø 48 50 50 148 140,- 2. Hans Atle Rødal Styrvoll 49 50 48 147 94,- 3. Tone Ytterhaug Sæther Oslo Østre 48 48 50 146 0,- 4. Anneth Knutsen Slagen 48

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30.

Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Referat fra ombudsmøte for Telemark Skyttersamlag på Bø Hotell fredag 13 desember kl 17.30. Leder Hans Sundsvalen ønsket velkommen til møtet, og foretok opprop av de frammøtte ombudsmenn, og holdt minnetale

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU

Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Roland Wittje og Ola Nordal Universitetshistoriske samlinger ved NTNU Rapport fra kartleggingen av vitenskaps- og teknologihistoriske gjenstander og samlinger ved NTNU, og perspektiver for bevaring og

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27.10.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-12:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011

Bjønnarennet 2011. Resultatliste 21.04.2011 G 7-10 år 1Km Kolbein Eide Bukve Luster IL - Ski 13 05:36 Sander Elle - Ski 25 05:27 Arne Farrestveit Sogndal IL - Ski 2 04:21 Knut Jonas Ginvordal Sogndal IL - Ski 26 07:48 Marius Joranger - Ski 20 10:24

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1988 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 07.05 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.12,6 (1) Fana 21.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 13.51,0 (2) Fana 21.09 Morten Lavik

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer