SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN"

Transkript

1 SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 1999

2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 1999 Innhold Side BAKGRUNN...3 BIVIRKNINGSREGISTRERING...4 KLINISK VIRKSOMHET...8 INFORMASJONSVIRKSOMHET RÅDGIVNING...11 FORSKNING...14 UTREDNINGS-/KOMITEARBEID...15 FAGUTVIKLING...16 ORGANISERING LOKALER PERSONALET...17 ØKONOMI...19 VIRKSOMHETSPLAN...20 SAMMENDRAG

3 BAKGRUNN Materialer og metoder som brukes i tannhelsetjenesten berører en stor del av befolkningen. Med alderen øker oftest behovet for ulike tannfyllingsmaterialer i tennene. Det er knapt noen andre kroppsfremmede materialer som har så langvarig kontakt med organismen som materialer til tannbehandling. Spørsmål, bekymring og usikkerhet omkring mulige skadevirkninger av materialene er forståelig og berettiget sett fra både allmennhetens side og fra praktiserende helsepersonell. I dag finnes det en rekke odontologiske materialer med en komplisert kjemisk sammensetning. Dessuten er det blitt større bevissthet og oppmerksomhet rundt mulige skadevirkninger av faktorer i miljøet. Bruken av amalgam som tannfyllingsmateriale har med ulike utgangspunkter gitt opphav til kontroverser og konflikter ("amalgamkrigene") i perioder etter at det ble allment brukt fra tidlig på 1900-tallet. Statens Helsetilsyn gir som fagdirektorat og tilsynsmyndighet anbefalinger og retningslinjer overfor tannlegene. Men tannlegen selv har ved bruk av ulike odontologiske materialer ansvaret for å kontrollere om eventuelle bivirkninger ansees å være innenfor det som er faglig forsvarlig/akseptert og i samsvar med rådende standard og kunnskap. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer ble opprettet som en prosjektgruppe i 1992 av Helsedirektoratet. Utgangspunktet var den pågående debatten om amalgam. Prosjektet ble finansiert over statsbudsjettet og organisert som et eksternt finansiert prosjekt under Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Fom ble gruppen gjort permanent og virksomheten organisert i Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB). Bivirkningsgruppens hovedoppgaver er: Bivirkningsregistrering, pasientutredning, informasjonsvirksomhet samt forskning om bivirkninger. 3

4 BIVIRKNINGSREGISTRERING Registrering av bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer er en av de sentrale oppgavene i Bivirkningsgruppen. Verdien av de data som registreres beror blant annet på hvor detaljerte opplysninger rapportene inneholder samt hvor mange bivirkninger som faktisk rapporteres. Å bygge opp en rapporteringskultur tar tid. Dette er kjent fra andre systemer innen spontanrapportering. Fra starten i 1993 til utløpet av 1999 er det mottatt 899 rapporter. Herav er 122 mottatt i løpet av Antall bivirkningsrapporter for hvert år Årstall Antall rapporter Total Skjemaet for rapportering av bivirkninger er forandret i løpet av Det kreves betydelig og kontinuerlig innsats for å utvikle kvaliteten på rapportene blant praktiserende helsepersonell. Fortsatt er det en del mangelfull utfylling, noe som reduserer verdien av rapporten. Rapportering av legemiddelbivirkninger forekommer også. Rapportøren blir da kontaktet med anmodning om å rapportere til Statens legemiddelkontroll, men vi ønsker gjerne en kopi av rapporten. Noen resultater fra bivirkningsrapportene Det er overvekt av tannleger i privat praksis som har rapportert. Dette henger sammen med alderssammensetningen av pasientgrunnlaget. Fordeling av rapportører (%) Tannleger, offentlig Tannleger, privat Leger 12 6 Uspesifisert 4-4

5 Det synes som om det er en underrapportering, spesielt fra Østlandet. Den høyere andelen av rapporter fra Vestlandet viser betydningen av nærhet og tilgjengelighet av tjenesten. Dessuten kan kursaktiviteter, etc. vedrørende bivirkningsproblematikk bidra til at flere reaksjoner bemerkes og rapporteres. Prosentvis fordeling av landsdelen rapportene kommer fra (%) Område Østlandet Sørlandet 15 9 Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge 9 10 Kjønns- og aldersfordeling av de pasientene som det sendes inn rapporter om, viser at aldersgruppen år er hyppigst representert. Det er sendt inn rapporter om over dobbelt så mange kvinner som menn. Kjønns- og aldersfordeling av pasientene som det er sendt inn rapport om Antall Kvinner (n=84) Menn (n=38) Aldersgruppe 70-5

6 Fyllingsterapi har vært den odontologiske behandlingen i bivirkningsrapportene som hyppigst går igjen. I 1999 utgjorde slike rapporter ca. 57 %. Behandling med materialer for faste proteser (kroner og broer) utgjorde ca. 24 %. Det var ofte angitt flere behandlingstyper for samme pasient. I 1999 ble det observert en økning av andelen rapporter om metall- og legeringsrelaterte bivirkninger i forhold til foregående år. Den trend til økning av rapporter om plastfyllingsmaterialer som vistes fra 1994 til 1997 har ikke fortsatt i 1998 og Typer materiale som var involvert i rapporter (% for hvert år) Prosent Virksomhetsår Amalgam Plastfyllingsmaterialer, sementer Metaller, Legeringer Materialer for korttidsbruk (<30 dager) I mange rapporter mangler nærmere materialspesifikasjoner og diagrammet viser bare andelen (i prosent) av rapporter med angitte materialer. En og samme rapport kan omfatte flere materialkategorier. Internasjonalt samarbeid Samarbeidet med det svenske bivirkningsregisteret pågår fortsatt. Et møte med representanter for det svenske Biverkningsregistret fant sted i Bergen Ved det svenske registeret har man utarbeidet et revidert rapporteringsskjema som igjen har ført til en harmoniseringsprosess med en ny versjon av det norske bivirkningsskjema (versjon 5.2). Blant annet er ulike material kategorier blitt tilføyet, slik at rapportøren enklere kan krysse av/angi disse. Kvaliteten på de innkomme rapportene varierer. I Sverige arbeides det med å gjøre rapporteringen obligatorisk. I Storbritannia har man arbeidet med å sette i verk et rapporteringssystem med utgangspunkt i det norske systemet. Også i Østerrike arbeides det med å iverksette et rapporteringssystem. WHO anbefalte i 1997 å etablere et globalt register for å overvåke symptomer og sykdommer relatert til odontologiske biomaterialer. 6

7 Konklusjoner - bivirkningsregistrering Det er mottatt 122 bivirkningsrapporter i 1999 Det synes som om det er en underrapportering fra visse regioner, spesielt fra Østlandet Det er viktig for tolkning av data at de rapporteres grundig og nøyaktig Det sees en økning av andelen rapporter om metall- og legeringsrelaterte bivirkninger i forhold til 1998 Andelen rapporter om plastfyllingsmaterialer er uforandret i forhold til

8 KLINISK VIRKSOMHET Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer har hatt samme mandat og oppgaver i 1999 som i tidligere år. I løpet av 1999 ble alle utlyste stillinger besatt og den kliniske virksomheten normalisert etter en periode preget av personalmangel. Det har vært mange og tidkrevende henvendelser angående kliniske problemstillinger fra både pasienter og helsepersonell. Bivirkningsgruppens kliniske virksomhet kan inndeles i følgende hovedområder: Pasientutredning I 1999 har Bivirkningsgruppen mottatt 87 pasienthenvisninger. 59 pasienter ble kalt inn til klinikk og undersøkt. I tabell side 10 om Henvisningsgrunn angis de primære spørsmålsstillingene i henvisningene, og som det fremgår her dreide det seg om amalgamproblematikk i 73% av henvisningene. Saksbehandlingstiden fra henvisningstidspunktet til pasienten var ferdig utredet hadde for en stor del sammenheng med tidsbruken for den lokale utredningen. Når alle nødvendige opplysninger og prøvesvar var innhentet, skjedde innkalling innen rimelig tid. Tilbakemelding/vurdering ble sendt henviser omgående eller når vi hadde fått svar på eventuelle supplerende undersøkelser fra spesialist. Flytskjema for henvisningsrutinene Lokalt nivå Henvisning fra tannlege eller lege Kompletterende utredning Laboratorieprøver Bivirkningsskjema Ev. resultat fra spesialistundersøkelse Gjennomgang av tilbakemelding med pasient Bivirkningsgruppen Brev med informasjon til pasient og lege / tannlege Klinisk undersøkelse ved Bivirkningsgruppen Ev. henvisning til spesialistundersøkelse Informasjon til pasienten Tilbakemelding til lege / tannlege Henvisning til spesialist Pasienter er blitt henvist til dermatolog, oral kirurg, Senter for odontofobi, revmatolog og øre- /nese-/halsspesialist for supplerende undersøkelse. 23 pasienter er i løpet av 1999 henvist for vurdering og utredning av allergi hos hudlege. Indikasjonene for henvisning og eventuell bruk av epikutantest med dental serie er nå blitt mer konkretiserte og begrensete enn tidligere. De følger det forslag til retningslinjer som ble utformet av hudleger/avdelingsoverleger fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Regionsykehuset i Trondheim, Regionsykehuset i Tromsø og Haukeland sykehus på et møte arrangert i Bergen den Dette forslaget ble presentert og akseptert på årsmøtet i Norsk Dermatologisk Selskap, Bergen den

9 De fleste sykehus bruker nå epikutantest med Dental screening fra Chemotechnique. Men fortsatt har også andre versjoner av dental serie vært brukt av ulike hudleger. Antall testsubstanser har variert mellom 17 til 34. Dette har resultert i at testresultatene ikke alltid er sammenlignbare. Pasientoversikt Nye pasienthenvisninger mottatt i *Pasienter på venteliste tom * 36 av pasientene var klare til innkalling til klinisk undersøkelse, men for de resterende ventet vi på utfyllende opplysninger. Noen resultater fra den kliniske utredningen for hele prosjektperioden: Pasientutredning Totalt Pasienter ferdig utredet Henlagte saker (pasienten avstod fra klinisk undersøkelse) 10 Primærhenviser Primærhenviser er den tannlege eller lege som henviser pasienten til Bivirkningsgruppen Totalt % Tannlege, offentlig ,5 Tannlege, privat ,0 Lege ,6 Totalt Pasientens bosted Totalt % Østlandet ,2 Sørlandet ,4 Vestlandet ,3 Midt-Norge ,6 Nord-Norge ,4 Totalt

10 Henvisningsgrunn Flere ulike henvisningsgrunner kan forekomme for en og samme pasient Totalt Ikke spesifisert materiale Amalgam Metaller, fast protetikk Plast, sementer Avtagbar protetikk Endodontisk materiale Annet Antall pasienter testet med dental serie Totalt Antall personer testet Positiv dental serie Negativ dental serie Resultater fra epikutantesting med dental serie Dette er personer som er testet på bakgrunn av begrunnet mistanke, og tallene gjenspeiler derfor ikke forholdene i en normalbefolkning Testet positivt Testet negativt Totalt % pos. Amalgam-bestanddeler Gull/palladium-forbindelser Plast-bestanddeler Krom/Kobolt Nikkel Konklusjoner - klinisk virksomhet Utredningsmodellen som tidligere ble innført er justert med hensyn til metoder, rutiner, journalsystem og registreringsskjema Bivirkningsgruppen har hatt 59 pasienter til klinisk utredning i De fleste henvendelsene gjaldt spørsmål angående amalgam Bivirkningsgruppen har behandlet en rekke skriftlige og besvart atskillelige muntlige henvendelser Bivirkninger/reaksjoner etter tannbehandling i utlandet med delvis udokumenterte materialer har vært et nytt problemområde innen gruppens virksomhet Kontakt med andre fagmiljø er ønskelig og nyttig, og retter seg i første rekke mot disiplinene psykologi, dermatologi og yrkesmedisin 10

11 INFORMASJONSVIRKSOMHET RÅDGIVNING I 1999 er gruppens arbeid blitt presentert i internasjonale sammenhenger, både hva gjelder gruppens primæroppgaver, men også de resultater som er oppnådd i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Generelle henvendelser fra pasienter og helsepersonell En stor del av informasjonsvirksomheten har bestått i muntlig og skriftlig kontakt med pasienter og helsepersonell. Det dreier seg da om alt fra konkrete spørsmål til altomfattende helseproblemer relatert til tannbehandling/odontologiske biomaterialer. Ofte er det behov for konkrete råd med hensyn til behandlings- og materialvalg. En del pasienter er blitt henvist til videre undersøkelse/vurdering ved odontologisk fakultet, spesialavdelinger eller med tanke på å få utført spesielle laboratorieanalyser. Det har vært f.eks. vært utført kjemiske analyser av metallprøver som tannleger har tatt fra pasientens tannrestaurering for å få informasjon om sammensetning/innhold. Stadig har vi hatt kontakt med pasienter som har vært usikre på om de bør få utført amalgamsanering eller ikke. De har i blant fått stilt diagnosen amalgamforgiftning hos utøvere av alternativ medisin, og ønsker en second opinion om spørsmålet. Vi har i slike tilfeller anbefalt pasienten om i tillegg å diskutere dette med egen tannlege og eventuelt få en henvisning til Bivirkningsgruppen for undersøkelse/vurdering. Denne typen samtaler har ofte vært tidkrevende, fordi pasienten har vært i en situasjon der vedkommende prøver alt. Trygdesaker Trygdeetatens regler om økonomisk bidrag til utskiftning av tannfyllingsmaterialer på nærmere angitte vilkår, har ført til henvendelser fra både pasienter, tannleger og rådgivende tannleger. Det har dreid seg om tolkning av hvorvidt resultater/funn hos pasienten kunne sies å falle innenfor rammen av begrepene i Rikstrygdeverkets Stønad ved helsetjenester 5-22 c, punkt 1 Lokale reaksjoner eller punkt 2 Fjernreaksjoner. Avgjørelsene kan være gjenstand for tvil. For eksempel kan den kliniske relevansen av en positiv epikutantest på gull være usikker. Pasienter kan ha hudmessige manifestasjoner overfor gullsmykker, men trenger ikke å ha symptomer/reaksjoner i munnslimhinnen fra gullrestaureringer. Sammensetning av odontologiske materialer Bivirkningsgruppen har i samarbeid med Fagområdet odontologiske biomaterialer, Universitetet i Bergen fått utført analyser av innsendt materiale fra pasienters proteser, kroner eller slipestøv fra restaureringer som fortsatt sitter i munnen. I et samarbeid med Elektronmikroskopisk felleslaboratorium ved Universitetet i Bergen, har man gjennomført en metode som går ut på å samle slipestøv på karbonskiver. Dette analyseres med energidispersiv røntgenanalyse for å få inntrykk av elementsammensetning. Dette er kun aktuelt for metaller. Hittil har gruppen ikke tatt betaling for denne tjenesten. 11

12 Ulik bakgrunn for henvendelsene Det har fremgått av henvisningene at mange pasienter har vært gjennom tallrike undersøkelser både innen skolemedisin og alternativ medisin før henvisning til Bivirkningsgruppen har funnet sted. En del utøvere av alternativ medisin har benyttet ulike metoder for å påvise amalgamforgiftning (Vegatesting). Flere pasienter er blitt usikre når de har fått stilt en slik sikker diagnose med en sterk anbefaling om å skifte ut amalgamfyllingene, gjerne hos bestemte tannleger. Pasientene har ved henvendelsen til Bivirkningsgruppen oppgitt ønske og forventning om å få kontakt med noen som de kan diskutere disse anbefalingene med på et faglig grunnlag. Et annet forhold er distribusjon av kelatorer ( DMPS, Dimaval ) fra utøvere av alternativ medisin. Preparatene er kun tilgjengelige på godkjenningsfritak til leger fra Statens legemiddelkontroll. Urinprøvene som skal tas i forbindelse med dette er blitt sendt til analyse. Etter vår mening er behandling med kelatorer en betenkelig praksis. En del utøvere av alternativ medisin har tatt i bruk måleapparater som viser galvaniske strømninger i munnen på pasienter med ulike tannfyllingsmaterialer med påfølgende anbefaling om materialutskifting. Dette har også vært gjenstand for spørsmål og usikkerhet hos flere pasienter. Ett fåtall henvendelser har dreid seg om reaksjoner/bivirkninger etter tannbehandling i forbindelse med tannhelsereiser til utlandet. Et slikt tilfelle har vært presentert i Den Norske Tannlegeforenings Tidende (Eide et al. (1998), 108:15, 712-3). Yrkesreaksjoner Det er kommet flere henvendelser fra tannhelsepersonell i forbindelse med yrkesrelaterte reaksjoner, særlig ved bruk av plastmaterialer. I kurssammenheng har dette også vært et meget aktuelt tema. Bivirkningsgruppen har anbefalt kliniske arbeidsprosedyrer og bearbeidingsteknikker som minimaliserer eksponeringen for de aktuelle stoffene (f. eks. bruk av engangsforpakninger, avtrekkskap, sug, etc.). Undervisning i grunnutdanning for tannleger Bivirkningsproblematikk er nå en del av undervisningen i grunnutdanningen for tannlegestudenter i Norge, og inngår som et emne i faget odontologiske biomaterialer. Internett Bivirkningsgruppens internett-sider omhandler trygdeverkets refusjonsregler og annen relevant informasjon. Bivirkningsskjemaet er elektronisk tilgjengelig for utskrift på internettadressen: 12

13 Kursvirksomhet Bivirkningsgruppen har medvirket i følgende kurs og presentasjoner: Diffuse smertetilstander, kurs i regi av Norsk Tannlege Forening, Oslo. Nils Roar Gjerdet Hygiene og dentale materialer, kurs, Bergen. Nils Roar Gjerdet Utredningen om tannfyllingsmaterialer og hva så? foredrag, Bergen. Nils Roar Gjerdet Forum for klinikk, Det odontologiske fakultet, orientering, Bergen. Nils Roar Gjerdet Stortingets sosialkomité, Oslo, møte/presentasjon. Nils Roar Gjerdet Psykologiske, psykiatriske og samfunnsmedisinske aspekter ved pasienter med mulige bivirkninger fra odontologiske biomaterialer, møte, Bergen. Nils Roar Gjerdet Materialer og bivirkninger, kurs for tannhelsetjenesten i Møre, Ålesund. Nils Roar Gjerdet Tannfyllingsmaterialer, kurs for tannhelsetjenesten i Akershus, Oslo. Nils Roar Gjerdet Bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer Hva er dermatologiens plass? presentasjon for hudleger/avd. overleger ved regionsykehus i Norge, Bergen. Nils Roar Gjerdet Møte om bivirkningsregistrering, møte med samarbeidspartnere i Europa, Arnhem, Nederland (http://www.uib.no/ood/advrep/main-advrep.html) Nils Roar Gjerdet Hva skal fylle hullet efter amalgamet? Norsk forening for pedodonti: Seminar/paneldebatt. Lars Björkman 19-20/11.99 Bivirkningsgruppen Permanent virksomhet fra 1999, Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin. A. G. Grønningsæter Konklusjoner - informasjonsvirksomhet - rådgivning Det er et stort behov hos publikum for informasjon om odontologiske biomaterialer, hvordan de brukes og hvilke bivirkninger som kan forekomme ved bruk av dem Tannleger og annet helsepersonell har behov for en faginstans der de kan drøfte spørsmål og valg angående odontologiske biomaterialer relatert til bivirkningsproblematikk Det er økende internasjonal interesse for bivirkningsregistreringsarbeid. Det finnes planer for å samordne bivirkningsdata på internasjonal basis. 13

14 FORSKNING Det er etablert forskningsmessig samarbeid med både kjemisk, biokjemisk, psykologisk og medisinsk fagmiljø. Dette har resultert i følgende vitenskapelige publikasjoner og manuskript: Diagnostic value of DMPS in patients with symptoms allergedly caused by amalgam fillings. Journal of Dental Research. (Akseptert for publisering) Vamnes, J. S., Eide, R., Isrenn, R., Höl, P. J., Gjerdet, N. R. (Samarbeid med Fagområdet odontologiske biomaterialer og Institutt for biokjemi og molekylærbiologi, Universitetet i Bergen). Dental gold alloys and contact hypersensitivity. Contact Dermatitis. (Akseptert for publisering) Vamnes, J. S., Helland, S., Morken, T, Gjerdet, N. R. (Samarbeid med Hudavdelingen, Haukeland sykehus) In vitro lymphocyte reactivity to gold compounds in the diagnosis of contact hypersensitivity. Contact Dermatitis, 1999, 41, Vamnes, J. S., Gjerdet, N. R., Morken, T., Moe, G., Matre, R. (I samarbeid med Hudavdelingen, Haukeland sykehus og Institutt for mikrobiologi og immunologi, Universitetet i Bergen) Mercury and silver in saliva from subjects with symptoms self-related to amalgam fillings. Clin Oral Invest (1999) 3: Lygre, G. B., Høl, P. J., Eide, R., Isrenn, R., Gjerdet, N. R. (I samarbeid med Fagområdet odontologiske biomaterialer og Institutt for biokjemi og molekylærbiologi, Universitetet i Bergen) Patients with dental amalgam: memory and personality variables. (manuskript) Dalen, K., Lygre, G. B., Kløve, H., Gjerdet, N. R., Askevold E. (Samarbeid med Seksjon for klinisk nevropsykologi, Universitetet i Bergen). Prosjekter I en oppfølgningsstudie vedrørende helsetilstanden hos pasienter som for 10 år siden ble utredet for amalgamproblematikk, han man foretatt en spørreundersøkelse om nåværende helseoppfatning og hvilke behandlinger pasienten har gjennomgått. Dette prosjektet er blitt utført i samarbeid med studenter fra Det Odontologiske Fakultet, UiB. Bivirkningsgruppen har i samarbeid med Medisinsk fødselsregister, UiB fått tatt med noen spørsmål vedrørende tannhelse i den store Mor og Barn-undersøkelsen, som skal foregå over 10 år. Et prosjekt vedrørende utskifting av amalgamfyllinger og eventuelle helseeffekter av dette er under planlegging. 14

15 UTREDNINGS- OG KOMITEARBEID Bivirkningsgruppen har medvirket i arbeidet for Statens Helsetilsyn med en oppfølgning av utredningen om tannrestaureringsmaterialer i Norge (IK-2652). I den forbindelse har det vært nedsatt en arbeidsgruppe med Lars Björkman som leder og med ansvar for å revidere/ oppdatere Veileder til tannlege og lege vedrørende pasienter innen tannhelsetjenesten. I arbeidsgruppen inngår også representanter fra Den norske lægeforening, Forbundet Tenner og Helse, Det odontologiske fakultet, UiB, Bergen samt fra Hudavdelingen, Haukeland sykehus, Bergen. Dette arbeidet vil fortsette i år

16 FAGUTVIKLING Det har vært viktig med en målrettet aktivitet for å sikre og videreutvikle fagkompetansen innen bivirkningsproblematikk. I løpet av året har Bivirkningsgruppens personale deltatt i ulike kurs, møter og seminarer, se nedenfor. Under avsnittet Informasjonsvirksomhet (side 13) er oppført kurs, som Bivirkningsgruppen har holdt. Kurs møter seminar Diffuse smertetilstander, kurs i regi av Norsk Tannlege Forening, Oslo. Nils Roar Gjerdet, Vigdis Helland Hygiene og dentale materialer, kurs, Bergen. Nils Roar Gjerdet, Vigdis Helland Utredningen om tannfyllingsmaterialer og hva så?, foredrag, Bergen. Nils Roar Gjerdet Forum for klinikk, Det odontologiske fakultet, orientering, Bergen. Nils Roar Gjerdet Psykologiske, psykiatriske og samfunnsmedisinske aspekter ved pasienter med mulige bivirkninger fra odontologiske biomaterialer, møte, Bergen. Nils Roar Gjerdet, Gunvor B. Lygre, Arne Geir Grønningsæter, Vigdis Helland Materialer og bivirkninger, kurs for tannhelsetjenesten i Møre, Ålesund. Nils Roar Gjerdet Tannfyllingsmaterialer, kurs for tannhelsetjenesten i Akershus, Oslo. Nils Roar Gjerdet Bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer Hva er dermatologiens plass? presentasjon for hudleger/avd. overleger ved regionsykehus i Norge, Bergen. Nils Roar Gjerdet, Gunvor B. Lygre, Vigdis Helland Møte om bivirkningsregistrering, møte med samarbeidspartnere i Europa, Arnhem, Nederland (http://www.uib.no/ood/advrep/main-advrep.html) Nils Roar Gjerdet, Lars Björkman Evidence based dentistry, UiB, kurs. Gunvor B. Lygre FDI, World Dental Congress, Mexico City. Gunvor B. Lygre Hva skal fylle hullet efter amalgamet? Norsk forening for pedodonti: Seminar Lars Björkman, Helene M. Tvinnereim, Gunvor B. Lygre, Vigdis Helland Epicutantest/Dental Screeningtest, Kvalitetsforum, Norsk Dermatologisk Selskap, Bergen. Lars Björkman, Birgitte F. Lundekvam, Vigdis Helland 19-20/11.99 Bivirkningsgruppen Permanent virksomhet fra 1999, Norsk forening for oral kirurgi og oral medisin. A. G. Grønningsæter Evidence based dentistry, UiB, kurs. Gunvor B. Lygre. Helene M. Tvinnereim. Vigdis Helland Planleggingsseminar for Bivirkningsgruppen, Bjørnefjorden, Os. Lars Björkman, Birgitte F. Lundekvam, Vigdis Helland, Gunvor B. Lygre, Helene M. Tvinnereim 16

17 ORGANISERING. LOKALER. PERSONALET Bivirkningsgruppen ble gjort permanent fom og organisert som en seksjon i Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen (UNIFOB). Alle fagstillinger i Bivirkningsgruppen ble da lyst ut med etterfølgende ansettelse: to tannleger (40% hver) og en lege (40%). Bivirkningsgruppen har fått ny leder i 100% stilling. I tillegg arbeidet en førstekonsulent i 100% stilling. Legestillingen har ikke vært besatt fullt ut (20%). Den ene tannlegen gikk i permisjon fom , men en vikar har fungert i denne stillingen. Til gruppen er knyttet et fagråd med representasjon fra fagområdene medisin, odontologi og psykologi. Fagrådet har hatt ett møte i Lokaler Bivirkningsgruppen har fått delvis nye lokaler (1 legekontor og 2 andre kontor) i tilknytning til Fagområdet odontologiske biomaterialer, DOF, UiB. Lokalene er blitt renoverte og utstyrte for sitt formål. Pasienter som har vært til klinisk utredning, har møtt til røntgenundersøkelse på Pasientmottak, Odontologisk klinikk, Årstadveien 17, Bergen. Den odontologiske delen har foregått på Klinikk for tannpleie, Årstadveien 21, og den medisinske undersøkelsen har foregått i Bivirkningsgruppens egne lokaler. B ivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Leder Fagråd medisin odontologi psykologi Samarbeid med grupper i andre land Bivirkningsrapportering Klinisk undersøkelse av pasienter Informasjon og forskning Personalet: 2 tannleger, deltid (oral medisin/allmenn tannlege) 1 lege, deltid (spesialist i allmenn medisin) 1 førstekonsulent 1 tannlegesekretær, deltid Skjematisk beskrivelse av Bivirkningsgruppens organisasjon. 17

18 Personalet Administrasjon: Nils Roar Gjerdet fungerende leder ( ) Lars Björkman leder 100% stilling (fom ) Vigdis Helland førstekonsulent 100% stilling Klinisk utredning: Tore Morken overlege (våren 1999) Birgitte F. Lundekvam spesiallege 40% stilling (fom Perm. i 1 år -20%) Gunvor B. Lygre spesialtannlege 40% stilling Arne Geir Grønningsæter spesialist i oral kirurgi/oral medisin 40% stilling (Perm ) Helene M. Tvinnereim spesialtannlege 40% stilling (vikar ) Nina Gjellesvik klinikkfullmektig 10 % stilling Fagråd etablert høsten 1999: Svein Helland Pål Barkvoll Ola J. Basmo Gerd Kvale Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. (Leder) Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo Statens helsetilsyn Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen Personer som har bidratt i gruppens arbeid: Professor Nils Roar Gjerdet, Fagområdet odontologiske biomaterialer, UiB Stipendiat, cand. scient. Paul Johan Høl, Fagområdet odontologiske biomaterialer, UiB Førsteamanuensis, cand. real. Rolf Isrenn, Inst. for biokjemi og molekylærbiologi, UiB Førsteamanuensis, dr. odont. Rune Eide, Fagområdet odontologiske biomaterialer, UiB Overlege Tore Morken, Hudavdelingens polklinikk, Haukeland sykehus, Bergen Overlege Erik Florvaag, Senter for Yrkes- og miljøallergi, Haukeland sykehus, Bergen Stud. odont. Nina E. Christensen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Stud. odont Ketil Moen, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Bioingeniør Kari Sandnes, Fagområdet odontologiske biomaterialer, UiB 18

19 ØKONOMI Regnskap 1999 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Inntekter Bevilgning fra Sosial- og Helsedepartementet ,00 Overført saldo fra ,00 Sum inntekter ,00 Kostnader Lønn inkl. sosiale kostnader ,93 Div. kjøp av tjenester Dekningsbidrag (40% av lønnsrel. kostn.) ,03 Utstyr ,97 Reiser faglige formål ,63 Reiser administrative formål ,42 Tilskuddsreiser pasient ,20 Diverse kostnader ,43 Sum kostnader ,46 Mindreforbruk ,54 Mindreforbruket i 1999 hadde sammenheng med delvis ubesatte stillinger (leder og lege) samt ikke påløpne kostnader for utskiftningsprosjektet. Regnskapet er godkjent av Seksjon for prosjektservice/universitetet i Bergen. 19

20 VIRKSOMHETSPLAN Dagens situasjon Utredningen om tannrestaureringsmaterialer i Norge (IK 2652) fra Statens Helsetilsyn inneholder flere punkter som berører Bivirkningsgruppens virksomhet. Disse sammenfattes i utredningens første kapittel. Blant annet finnes det behov for videreutvikling av utredning og eventuell behandling av pasienter med mistenkte bivirkninger av dentale fyllingsmaterialer. Det er ønskelig at en regionalisert utredningsmodell kan bli utviklet for denne type utredninger. Det foreligger også et behov for å utvikle og studere prosedyrer for utskifting av fyllinger Registrering av mistenkte bivirkninger fra dentale materialer har fått såvel nasjonal som internasjonal oppmerksomhet. Det er viktig å ivareta de muligheter som finnes ved internasjonalt samarbeid i disse spørsmål. Arbeidet med metodeutvikling kan styrkes gjennom å utnytte synergieffekter innen dette feltet. Behovet for informasjon til allmennheten omkring bivirkningsproblematikk er stort. Bivirkningsgruppen ser betydningen av å bidra til økt informasjon og bidrar aktivt til dette på flere områder. Tilgjengelig oversikt over innholdet av dentale biomaterialer, som tilbys på markedet i dag, er ufullstendig. Nasjonalt og internasjonalt samarbeide for å utvikle og opprettholde et samordnet produktregister vil være nyttig og av stor betydning for en bedre kvalitetssikring av tannhelsetjenesten. Bivirkningsregistrering Flere bivirkningsrapporter er ufullstendig utfylte og mangler viktige opplysninger. For å gjøre en korrekt bedømming, er det viktig at rapporten er så nøyaktig utfylt som mulig. For å bedre kvaliteten på rapportene vil bivirkningsskjemaet jevnlig bli oppjustert. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med representanter fra det svenske bivirkningsregisteret. Muligheten for å samordne norske data med data fra andre land skal undersøkes. Klinisk utredning av pasienter Hittil har alle henviste pasienter fått tilbud om en klinisk undersøkelse i Bivirkningsgruppen. Vi vil se nærmere på om kriteriene for innkalling til undersøkelse skal bli strengere. Ved en fremtidig regionalisering av pasientutredningen, vil et antall av de pasienter som nå. innkalles til Bivirkningsgruppen, bli vurdert regionalt. Vi må i denne sammenheng se på størrelsen av den desentraliserte funksjonen. En altfor liten klinisk aktivitet, fordelt på flere sentre, vil kunne motvirke muligheten til å skaffe og opprettholde den samordnete oversikten/ kompetansen innen bivirkningsproblematikk som Bivirkningsgruppen i dag har. 20

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN

SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN SENTRAL UTREDNINGSGRUPPE FOR REGISTRERING OG UTREDNING AV PASIENTER MED MULIGE BIVIRKNINGER AV DENTALE BIOMATERIALER BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2000 BIVIRKNINGSGRUPPEN

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2003 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2003 Innhold Side BAKGRUNN...3 SAMMENDRAG...4 BIVIRKNINGSREGISTRERING...5

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2007 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2007 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

Årsrapport 2010. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2010. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2010 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2010 Utgitt 05/2011 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2004 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2004 Innhold Side BAKGRUNN...4 SAMMENDRAG...5 BIVIRKNINGSREGISTRERING...6

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

Årsrapport 2009. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2009. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2009 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2009 Utgitt 04/2010 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/

Nr. Vår ref Dato I-16/ /HTA 3 EMH/ Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-16/2004 200404965/HTA 3 EMH/ 17.12.2004 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Årsrapport Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Helse Helse / Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Helse Helse / Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2016 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Helse Helse / Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2016 Utgitt 06/2017 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

1 of :17...

1 of :17... 1 of 5 13.12.2014 00:17... 2 of 5 13.12.2014 00:17 Tilbake Rune Eide, Tore Morken og Nils Roar Gjerdet Bivirkningsproblematikk etter tannbehandling i Tyrkia En stadig større del av den norske befolkning

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Årsrapport Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Helse Helse / Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Helse Helse / Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Helse Helse / Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2015 Utgitt 05/2016 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR

Nr. Vår ref Dato I-17/ /KAR Rundskriv Rikstrygdeverket Landets fylkeskommuner Landets tannleger Nr. Vår ref Dato I-17/2005 200504647/KAR 30.12.2005 Forskrift til folketrygdloven 5-6 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017

Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Helhetlig gjennomgang av nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i spesialisthelsetjenesten 2017 Spørsmål til lederen av behandlingstjenesten SETT MARKØREN I DET GRÅ FELTET FØR DU STARTER SKRIVINGEN.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? «Når er godt nok, godt nok? Hva er ikke godt nok?» Faglig Rådgiver for

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Nasjonal kompetansetjeneste for porfyritilstander Lokalisering: Helse Bergen HF Tjenestens innhold: I rapporteringen gis det en kort,

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Samarbeidsprosjektet mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprosjektet mellom tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36542017.aspx Ekstern anbuds ID M272489/NOV187653 Konkurranse

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS).

Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i OPUS). Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkestannlegen (oppdatert etter Overtannlegemøte 11.6.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander.

MASTEROPPGAVE. Munn & Helse. Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. MASTEROPPGAVE Munn & Helse Et elektronisk oralmedisinsk hjelpemiddel for håndtering av pasienter med allmennmedisinske tilstander. Annelin Austrheim Stødle, Anne-Marte Stemland, Kari Torsvik Steinsvåg

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011.

ÅRSRAPPORT TKØ 2011. TKØ har i hovedsak vært finansiert via statlige prosjektmidler i 2011. ÅRSRAPPORT TKØ 2011 1. Oppsummering TKØ har i mesteparten av 2011 vært et prosjekt, men et IS (Interfylkeskommunalt samarbeid) etter kommunelovens 27 er nå etablert i henhold til vedtak i fylkestingene

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 11. april 2012 kl. 09:30 ******************************************************** Tilstede: Gruppe A

Detaljer

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015

Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Arbeidsprogram for Nmf Bergen 2014/2015 Nmf Bergens hovedoppgave er å arbeide for de faglige, økonomiske og sosiale interessene til medisinstudentene i Bergen, samt sette fokus på internasjonal forståelse,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd

Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d skal ha tilbudsbrev. Gruppe b 12 mnd Ekstrainnkalling for risikopasienter etter individuell vurdering;

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Sak 15/12 Individuell Plan

Sak 15/12 Individuell Plan Sak 15/12 Individuell Plan Forslag til vedtak: ASU oppnevner igjen en arbeidsgruppe for å revidere retningslinjene vedr Individuell plan. Det er ønskelig at flere av de samme medlemmene som tidligere blir

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo

Tilsynssensors Årsrapport. Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Tilsynssensors Årsrapport Bachelorprogrammet i Kultur og Kommunikasjon (Kulkom) Universitetet i Oslo Av Førsteamanuensis Eldar Bråten Institutt for sosialantropologi Universitetet i Bergen 20. april 2010

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012)

Faglige retningslinjer for distriktstannklinikkene i den offentlige tannhelsetjenesten (26.10.2012) Faglige tema Retningslinjer Merknader Innkallingsintervall Gruppe a, c1, c2, d og f 18 mnd. Gruppe d innkalles etter intervall innen det året de fyller 20 år, alternativt sendes tilbudsbrev (jfr. mal i

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Saksnr.: 2012/5900 Løpenr.: 44640/2013 Klassering: 125 Saksbehandler: Hanne Christine Lundemo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæring, kultur og helsekomiteen 17.09.2013 Tannpleiers

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer