OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1 og 2 BUSTADOMRÅDE P-ID Voss kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1 og 2 BUSTADOMRÅDE P-ID 2011009. Voss kommune"

Transkript

1 1 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1 og 2 BUSTADOMRÅDE P-ID Voss kommune Reguleringsføresegner Rene 1 og Arkivsaknr: 11/1092 Sakstittel: Område/detaljreguleringsplan for Rene 1 og 2 Planid: Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS Datert: Retta: REGULERINGSFØRESEGNER. Reguleringsføresegner med heimel i 12-7 i plan og bygningslova. Utarbeidd den, av ark. Anda & Hirth ANS. Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn den,.sak Endra av Tekniske tenester den,.. Endra etter vedtak av planutvalet, FPL i møte den, ved innstilling til kommunestyret. Endra etter vedtak av Voss kommunestyre i møte den,. 1.0 GENERELT Det regulerte området er på planen vist med plangrense datert Innanfor denne grensa skal arealet nyttast som vist på planen. Føremålet med planen er å fastleggja retningslinjer for utbygging av 99 nye einebustader med eventuelt hybel/sokkelhusvære i Rene 1 og fire større tomter med til saman 29 bueiningar i Rene 2 med tilhøyrande anlegg. I samsvar med 12-5 og 12-6 i plan- og bygningslova (pbl), er området regulert til fylgjande:

2 2 Reguleringsformål 1. Bygningar og anlegg (pbl 12-5 pkt. 1) - Bustader Bustader- frittliggjande- småhus Bustader- konsentrert- småhus Vassforsyningsanlegg Leikeplass Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 pkt. 2) - Køyreveg Fortau (langs Renesvegen og Skutlevegen) Gang og sykkelveg Anna veggrunn Anna veggrunn- grøntareal Parkeringsplassar Energinett trafo Grøntstruktur (pbl 12-5 pkt. 3). - Friområde Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift ( pbl 12-5 pkt 5) - Jordbruk Friluftsformål.5130 Omsynssonar. a.1 Sikringssoner (pbl 11-8 a, 12-6) - Frisiktsone 140 a.2 Støysonar (pbl 11-8 a, 12-6) - Gul sone 140 a.3 Faresoner (pbl 11-8 a, 12-6) - Ras og skredfare Flaumfaresone Flaumfaresone 2 320

3 3 2.0 FELLES FØRESEGNER Kommunen kan når særlege grunnar taler for det, tillata mindre endringar i reguleringsplanen og føresegnene. Etter at planen med føresegner er stadfesta, er det ikkje høve til og gjennomføra private servituttar som er i strid med planen eller føresegnene. Rekkjefylgjekrav. 1. Renesbakkane (veg nr 1og veg nr 10) inkl. avkøyring og ballbane B1 skal opparbeidast før bruksløyve vert gjeve til bustader. Andre interne vegar kan byggjast ut i takt med delområder. 2. Det skal føreliggja godkjent VA-rammeplan for heile området før søknad om løyve til tiltak. Denne planen skal gjera greie for vass og avlaupsløysingane i feltet og overvasshandsaminga innan for planområdet. Vatn og avlaupsanlegga til kvart eining skal vera ferdigstilt før det vert gitt ferdigattest. 3. Før bruksløyve vert gjeve skal tilkomstveger med avkøyrsler og frisiktsoner og nærleikeplassar vera ferdig opparbeidde. 4. Utbyggingsavtale skal lagast mellom utbyggjar og Voss Kommune. Kulturminne. Det er ikkje påvist kulturminner i området. Det vert heller ikkje kravd gransking etter kulturminnelova 9. Universell utforming. Rene 1: Terrenget i store deler av området er for bratt til at stigning på 1:12, kan oppnåast. Kravet om trinnfri tilkomst fell bort då bustadene ikkje har krav om heis (jf. TEK (2)). Størsteparten av tomtene har ein helling på 1:3 og brattare. Alle husværa skal ha universell utforming. Tomt nr. 102 kan byggjast med sokkelhøgd (husvære over to plan). Tomt nr. 100, 101og 103 skal ha eitt husvære i sokkel og eitt i 1.høgd (kvart husvære har eitt plan). Avfallsordning. Rene 1: Kvar bustadtomt/ husgruppe skal ved innkøyrsla ha plass til avfallsdunkar. Det skal opparbeidast ein felles plass for avfallsdunkar ved kvar husgruppe. På byggjesøknaden skal ein felles plass for avfallsdunkar teiknast inn på kvar tomt.

4 4 VA anlegg. Rene 1: Vasstilførsel frå offentleg vassleidning. Vatnet vert ført opp til eit høgdebasseng på oversida av Skutlevegen. Kloakk og overvatn vert knytt til eksisterande kommunale kloakk og overvassleidning. Tak og drensvatn skal førast i lukka utløp til eksisterande gro vest for feltet. Vasstilførsel frå offentleg vassleidning. Kloakk og overvatn vert knytt til eksisterande kommunale kloakk og overvassleidning. Tak og drensvatn skal førast i lukka utløp til eksisterande gro vest for feltet. Straum. Rene 1: Eksisterande høgspentlina skal leggjast i kabel. I Rene 1 skal det plasserast tre trafostasjonar. Rene 2 får si straumforsyning frå eksisterande trafo ved gnr 190, bnr 58. El-kablar skal kunna leggjast i tomtegrensene. Energiramme. For dei delområda som skal byggjast ut med meir konsentrert utbygging, og som får BRA over 500 m 2 skal det utarbeidast ei energiutgreiing. Alle desse områda skal i hovudprinsippet ha oppvarming basert på vassboren varme. Dersom energiutgreiinga viser til ei betre energimessig løysing utan vassboren varme kan ei slik løysing veljast. jmf. TEK Direkteverkande elektrisitet og fossile brensel vert ikkje rekna som betre energimessige løysingar enn vassboren varme. Energiutgreiinga skal synleggjere kva vurderingar og val som er lagt til grunn for å fremje bruk og utvikling av miljøvenlege/klimanøytrale materiale, produkt og tekniske løysingar med låge klimagassutslepp. Radonsperre. Radonsperre skal takast med i alle nye bygningar. Brann. Plassering av brannhydrantar skal takast med i VA planen. Post. Felles postkassastativ skal plasserast ved kvar innkøyrsel frå Renesbakkane, Nedre Reneveg og Øvre Reneveg Bygningar og anlegg (pbl 12-5 pkt. 1) Generelt. Rene 1 og Rene 2 er delt inn i ni delområder. B1-B8 i Rene 1 og B9 i Rene 2. Det er krav om detaljreguleringsplan for alle delområder, med unntak av B1, B5 og B9.

5 5 Utbygginga vil gå føre seg trinnvis og arkitektur og uttrykk vil endra seg. Det skal leggjast vekt på harmonisk tilpassing av det enkelte bygg i landskapet. Feltet er godt synleg frå store områder og spesielt frå motsett side av dalføret. Det skal leggjast vekt på å oppnå høg estetisk og teknisk kvalitet. Volum og takformer må ta spesielt omsyn til andre tomter i delfeltet, og fjernverknader generelt. Fargevalet skal vera dempa. Ein skal unngå sterkt kulørte fargar med sterke kontrastar. Fyllingar og terrengskjeringar skal utformast med stabile skråningar som gjev grunnlag for at det gror til med vegetasjon. Nødvendige støttemurar førast opp med naturstein. Utbyggjar har ansvaret for og setje opp gjerde/rekkverk der det er behov for sikring. For områda som ikkje krev detaljreguleringsplaner krav til dokumentasjon ved søknad om byggeløyve: - Interne gangvegar, plassar, murar og planting. - Areal til bil og sykkelparkering og/eller garasje. - Areal til avfallshandtering. - Terrenghandsaming, under dette: planering støttemurar med gitt høgd. - Anna disponering av delar av privat og fellesareal utan bygning. - Leike-/opphaldsareal. - Terrengsnitt som viser bygningsvolum, privat og fellesareal, og også terrengbehandling. - Mot naboområda. - Grad av utnytting og mengd uteareal. - Skriftleg utgreiing som viser korleis føresegne er tenkt oppfylt. - Terrengsnitt, nær- og fjernverknad, støyskjerming. - Plan for gjennomføring av tiltak skissert i ROS-analysen som rører ved utbygginga. - I byggjesøknadane må eksisterande og nye terrengliner på snitt og langs fasadar visast. - På tomter eller deler av tomter som ligg i gul støysone skal tiltak som viser reduksjon av støy visast. Rene 1: Feltet skal nyttast hovudsakleg til einebustader, med eventuelt hybel/sokkelhusvære, på kvar tomt. I delområder med krevjande terreng og tilkomst, må meir konsentrert byggemønster vurderast, i form av kjede-, rekke- eller terrassehus. Dette skal avklarast i detaljreguleringsplan. Det skal vera eigande tomter. Bustadane i område B1, B5 og B9 skal plasserast innanfor dei viste byggjegrensene. Hus, garasjar, parkeringsplassar og veganlegg skal utformast med tanke på heilskap og gode arkitektoniske kvalitetar og skal tilpassast terreng og landskap. Innanfor dei andre delområda skal byggegrense avklarast i detaljplan. Frittståande garasjar opp til 50 m2 BTA kan plasserast min. 1 m frå nabogrense. Mot veg kan garasjar plasserast utanfor byggjegrense men minst 1.5 m frå veggkant (i grensa for anna vegareal). I felt med frittliggjande småhus kan det vera eit hus med to bueiningar på kvar tomt.

6 6 Feltet skal nyttast til mindre husvære. Enten husvære i rekkje eller kjeda saman med garasje. Bustadane skal plasserast innanfor dei viste byggjegrensene. Garasjar opp til 20 m2 BTA kan plasserast minst 1.5 m frå vegkant (i grensa for anna vegareal). Hus, parkeringsplassar og veganlegg skal utformast med tanke på heilskap og gode arkitektoniske kvalitetar og skal tilpassast terreng og landskap. Voss Energi skal ha rett til og leggja elektriske kablar langs tomtegrenser. Bustader-frittliggjande-småhus (1111). Rene 1. B1 og B5. Maks utnytting er BYA=40 %. Hus med saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 38 grader. Gjennomsnittleg gesimshøgde maks 7.0 m målt i høve til gjennomsnittleg planert terreng rundt bustadane. Mønehøgda skal ikkje overstiga 10.5 m i høve til gjennomsnittleg planert terreng rundt bustadane. Hus med flate tak eller tilnærma tak skal ha gesimshøgd maks 8.5 m. På saltakhus skal hovudtaket (mønet) leggja mest mogeleg parallelt med kotane. Hus kan ha arker vinkelrett på møneretninga. Mindre del av bygningen kan ha takvinkel vinkelrett på hovudtaket. Breidde på arker skal ikkje overstiga breidde på hovudkroppen. På tomter med stigning brattare enn 1: 2.5 skal breidda på hovuddelen ikkje overstiga 8.0m. Byggegrense er 4 m mot nabo og 15 m senterlinje i Skutlevegen, andre vegar 5m frå regulert vegkant. Parkeringsdekning hovudhusvære, to biloppstillingsplassar inkl. garasje. Hybel/sokkelhusvære, ein biloppstillingsplass. Biloppstillingsplassar skal opparbeidast innanfor grensa for anna veggrunn. Bustader- (1110). Rene 1. B2- B4 og B6- B8. Maks utnytting er BYA 50 %. Området kan byggjast ut med einebustader med hybel/sokkelhusvære, eller fleire tomter kan slåast saman og byggjast ut med opptil seks rekke-/kjede-/terrassehusvære. Parkering kan væra i sokkel eller i garasje/parkeringsplass på tomta. Parkeringsdekning 1.5 biloppstillingsplassar for kvart husvære. Bustader-konsentrerte-småhus (1112). Rene 2. B9. Maks utnytting er BYA=50 %. Maks tal på bustader/ husvære er 29 Hus med saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 34 grader. På tomt nr.100 og 103 skal husa ha saltak. Gjennomsnittleg gesimshøgde for saltak maks 7 m. Mønehøgd på hus med saltak maks 10 m. For hus med flate eller tilnærma flate tak skal gjennomsnittleg gesimshøgde ikkje væra over 8.5 m målt i høve til gjennomsnittleg planert terreng rundt bygningane. Byggegrense er 4 m mot nabo og 30 m mot riksvegen og 5m frå regulert vegkant. Byggjegrense mot elv er vist i planen og går ned til grense for flaumfaresone 2. Parkeringsdekning 1.25 biloppstillingsplassar for kvart husvære. Husværa på tomt 100,101 og 103 har carport med ekstra oppstillingsplass i innkøyrsla. Seks av husværa på tomt nr. 100 har parkering langs Nedre Renevegen.

7 7 Husværa på tomt 102 har carport/biloppstillingsplass mellom husværa og anna veggrunn. Det er tre ekstra gjesteparkeringsplassar ved innkøyrsla. Det skal vera ein HC-parkering på tomt nr. 100 og ein på tomt nr 103. Vass og avløpsanlegg (1540) Plass for trykktank til vassforsyning. Leikeplass (1610) Leikeplassane er plasserte i friområda. Det er 15 leikeplassar i Rene 1 (L1-L15) og fire leikeplassar i Rene 2. ( L16-L19) Leikeplassane innanfor delfelt som skal detaljregulerast kan justerast. Rene 1 B1 Ballplass Delfelt B2 Tilkomst g/s-veg stigning maks 1:12 L1 Leikeplass Delfelt B1 Tilkomst g/s-veg stigning maks 1:9 L2 - «B2 Tilkomst g/s-veg stigning maks 1:9 L3 - «B4 Tilkomst gangsti m/trapp stigning maks 1:6 L4 - «B5 Tilkomst gangsti m/trapp stigning maks 1:7 L5 - «B5 Tilkomst gangsti stigning maks 1:16 L6 - «B3 Tilkomst gangsti stigning maks 1:12 L7 - «B2 Tilkomst gangsti stigning maks 1:6 L8 - «B8 Tilkomst gangsti stigning maks 1:12 L9 - «B8 Tilkomst gangsti stigning maks 1:8 L10 - «B7 Tilkomst gangsti stigning maks 1:8 L11 - «B7 Tilkomst gangsti m/trapp stigning maks 1:6 L12 - «B6 Tilkomst gangsti stigning maks 1:20 L13- «B6 Tilkomst gangsti m/trapp stigning maks 1:6 L14 - «B2 Tilkomst gangsti stigning maks 1:20 L15- «B3 Tilkomst gangsti stigning maks 1:6 Rene 2 L16 - «B9 Tilkomst friareal stigning maks 1:12 L17- «B9 Tilkomst g/s-veg stigning maks 1:12 L18- «B9 Tilkomst friareal stigning maks 1:12 L19- «B9 Tilkomst g/s-veg stigning maks 1:12 Alle leikeplassar skal ha eit horisontalt planert areal på min. 50 % av det totale arealet. Skjering og fylling maks stigning på 30 gr. Det skal lagast natursteinmurar det det er nødvendig. Rene 1 har ein ballplass B1 på ca. 750 m2. Plassen skal vera horisontalt avretta med nødvendige natursteinmurar for å ta opp terrenghellingar. Det skal opparbeidast gangveg frå fortauet langs Renesbakkane, veg 9 og 10 til ballplassen med stigning maks 1:12. Det skal opparbeidast gangstiar med maks stigning 1:12 frå veg til L5,6,7,8 og maks 1:20 frå veg til L12 og L14. Ballplass og leikeplassar skal vera opparbeidde når kvar veg innafor delområda vert opparbeidd.

8 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 12-5 pkt. 2) Køyrevegar (2011). Rene 1. Skutlevegen. Eksisterande kommunal veg. Her skal opparbeidast busslommer med fortau på begge sider av vegen. Renesvegen. Eksisterande privat veg. Vegen skal nyttast av dei eksisterande husa som soknar til Renesvegen. (Tomt nr 104 og det eksisterande gardstunet) I tillegg skal og tomtene nr nytta denne vegen. Vegen skal og nyttast som tilkomst av E-verket (tilkomst til trafo mot aust) Renesbakkane (Veg 1) Ny køyreveg med avkøyring frå Skutlevegen i vestre del av planområdet. Denne vegen med tilhøyrande sidevegar (veg nr. 1, 2, 3, 6, 9 og 10) skal ha namnet Renesbakkane. Regulert vegbreidde ned til rundkøyringa er 6.5 m inkl. 0.5 m skulder på begge sider. Fortau på 2 m er lagt på den sida som vender mot terrenget. Breiddeutviding er og lagt inn. Vegen skal byggjast med fartsdemparar. Øvre Renevegen. (Veg 5) Ny køyreveg med avkøyring frå Skutlevegen med tilhøyrande sidevegar (4, 6 og 7) i austre del av planområde. Veg 2-10 Interne vegar. Nye private køyrevegar. Regulert vegbreidde 5.5m inkl. 0.5m bankett på begge sider. Breiddeutviding er og lagt inn. Det må organiserast veglag som står for vedlikehald, snøbrøyting m.m. Vegane skal byggjast med fartsdemparar. Rene 2. Nedre Renevegen. (Veg 11) Ny køyreveg. Skal ha namnet Nedre Renevegen og gjeld og veg nr. 12). Regulert vegbreidde 5.5m inkl. 0.5m bankett på begge sider. Vegen skal byggjast med fartsdemparar. Fortau (2012). Langs Renesbakkane, Renevegen, Skutlevegen og ved busslommer skal det byggjast fortau med breidde 2 m. Langs Renesbakkane skal fortau byggjast på innside (mot terreng) av vegbanen. Der det skal vera støttemur må dei plasserast frå formålsgrense mellom fortau og tomt og inn på tomt.

9 9 Gang og sykkelveg (2015). Veg mellom veg 11 aust til veg 11 vest, på sørsida av bustadarealet. Kan nyttast som tilkomst til seks bustader, nødvendig varetransport og ambulanse. Anna veggrunn (2018). Det er sett av eit felt med breidde 1.5 m utanfor regulert veg der det ikkje er fortau. Arealet ligg på tomtearealet og skal tena til plassering av snø og buffer mot vegen. Murar plasserast i dette feltet med foten i formålsgrensa mellom anna veggrunn og bustadareal. Anna veggrunn - grøntareal (2019). Indre sirkel i rundkøyring. I rundkøyringa kan det plantast låge planter, maks 0.5m. Parkeringsplassar (2080). Felles parkering Rene 1 Det skal opparbeidast to felles gjesteparkeringsplassar langs veg 1, 2 langs veg 5 og ein langs veg 9 med plass for til saman 15 bilar. Felles parkering. Rene 2. Det skal opparbeidast ein felles gjesteparkeringsplass med tre p.pl ved innkøyringa til feltet. Energinett (2110). Det er sett av plass til tre stk. trafostasjonar (ca. 2.5x4 m) like ved veg 1, veg 5 og Renesvegen. Det skal vera tilkomst for liten lastebil. Det skal kunna leggjast el-kablar langs tomtegrensene i feltet Grøntsruktur (pbl 12-5 pkt. 3). Friområde (3040). I friområda ligg gangstiar. Ballplass og leikeplassar er plasser innanfor friområda. Friområda skal stå fram som grøne område. Det må plantast høveleg vegetasjon i tilknyting til friområda, slik at dei står fram med god kvalitet. Dei gangstiane som ikkje har stigning 1:12 skal opparbeidast med stigning maks 1:6. For å ta opp stigninga i terrenget kan det byggjast inn parti med trapper. Kvar trapp skal ha maks 10 opptrinn mellom evt. repos. Trappene skal vera gode å gå i, opptrinn maks 16 cm og inntrinn cm. Trappene kan murast i naturstein og eller støypast i betong. Friområdet kan også brukast til leik. Tomteeigarane i fellesskap har ansvaret for vedlikehald av friområda.

10 Landbruks, natur og friluftsområder og reindrift (pbl 12-5 pkt 5) Jordbruk (5111). Tunet på Rene skal oppretthaldast som jordbruksområde. Friluftsformål (5130). a) Området langs bekk mot vest. Fri tilkomst via friområde ved rundkøyring på Renesbakkane. Vegetasjon kan berre fjernast punktvis. Hus som ligg på dei tomtene som grensar opp til LNF området bør trekkjast mot aust for og gje best mogeleg tilhøve for sol utan at tre må fjernast. Det må vurderast om det skal setjast opp sikring i form av gjerde eller liknande på farlege skrentar/ stup. Dette området ligg i faresone for ras og skred. b) Område langs Raundalselva. Det skal vera fri tilkomst til området frå køyreveg 12 og langs friområde mot aust. a 1 Sikringssoner (11-8 a) Frisikt Det er lagt inn frisikt sone med 10 m avstand inn frå vegkant på dei to avkøyringane frå Skutlevegen og 80 m sikt i lengderetninga i begge retningar. 2. Resten av vegane internt i området har 4 m frå vegkant og 30 m i lengderetninga. Innanfor frisiktsona skal det vera fri sikt i høgde 0.5 m over vegplanet når veganlegget vert teke i bruk. a 2 Støysonar Gul sone over 55db 220 Rene1. Store områder ligg over tilrådd støygrense på 55 db. Der er difor lagt omsynssone for støy på heile Rene 1. Overskridinga er moderat og mindre enn 5dB. I delområde der det er krav om detaljregulering må løysingane med omsyn til støy detaljerast. For tomter som kan byggemeldast direkte må det takst omsyn i planløysingane ved at minst halvparten og minimum eitt av soveromma skal ha vindauge på stille side. Uteplassar og stovevindauger må leggjast bak akustisk tette rekkverk av t.d. glas. Kart i fig. 4- årsmidla støynivå i rapport nr 7 (frå Sweco AS) viser kva tomter som har overskriding og som desse tiltaka gjeld for. ( sjå pkt. 6.2 vurdering) Tomter som ikkje er støyutsett og ikkje treng støytiltak: Tomt nr.15,16,18,19,20,23,26,27,29,32,33,46,47,48,49,50,54,55,79,80 og 104. Tomter som er delvis støyutsett der tiltak må vurderast og dokumenterast: Tomt nr. 7,8,13,14,22,24,25,28,30,31,34,44,45,51,52,53,56 og 103. Tomter der heile tomta er støyutsett og der det må visast og dokumenterast tiltak for å minska støyen på tomta og i huset: Tomt nr. 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,17,21,35,36,37,38,39,40,41,42,43,57,58,59,60,61,62.63,64,65, 66,67,68,69,7071,72,73,74,75,76,77,78,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97, 98 og 99.

11 11 Leikeplassar som ligg i gul støysone må ha tiltak for å minska støyen. Leikeplassar som ligg i gul sone og treng tiltak er nr. L1, L2, L4, L5, L6,L7, L8, L9, L10, L11, L12, L15 og B1. Rene 2. Husa nærmast riksveg 13 får overskriding av tilrådd støygrense. Det er lagt omsynssone for støy på denne delen av området. Kart i fig. 5 årsmidla støynivå i rapport 7 viser støynivået utanfor einskildfasadar. Bueiningane skal ha saltak og bør væra gjennomgåande og minst halvparten og minimum eitt av soveromma skal ha soverom på stille side mot nord. Felles uteareal som er råka av støy (gult felt) er vist på kart i fig. 8 årsmidla støynivå i rapport nr 4 frå Sweco AS. Terrenget skal senkast til kote 94 for leikeplass L17 og til kote 94.8 for L19 med støttemurar mot sør. Som avbøtande tiltak mot støy skal det setjast opp 0.6 m høge akustisk tette toppar på eksisterande betongrekkverk på nordsida av rv. 13. a 3 Faresoner Ras og skredfare 310 Det kan ikkje byggjast nærare enn 10 m frå grenseelva i vest. Flaumfaresone I flaumfaresone H320-1 (innanfor raud line) kan det ikkje setjast opp nokon bygningar i sikkerheitsklasse F2, tiltak i sikkerheitsklasse F1 kan etablerast i denne sona. Nedre grense for H320-1 skal ligg på kote 84.0 i vest til 85.0 i aust. I flaumsone H320-2 skal eksisterande vegetasjonsbelte mot elva takast vare på i størst mogeleg grad, for å binda jorda og bremsa vassfarten. Voss, Anda & Hirth ANS

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 714-002 Reguleringsføresegner 15.01.15 Arkivsaknr.: 11/1650 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fagnastøl camping

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT. P-ID 2011017 Voss kommune 714-002 Reguleringsføresegner 15.01.15 Arkivsaknr.: 11/1650 Sakstittel: Detaljreguleringsplan for Fagnastøl camping

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA Gnr. 70 bnr. 48, 49, 50 og 51 ULVIK HERAD

REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA Gnr. 70 bnr. 48, 49, 50 og 51 ULVIK HERAD REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA Gnr. 70 bnr. 48, 49, 50 og 51 ULVIK HERAD Side 1 av 5 Arkivsaknr: 08/360-2 572-007-01 Reg-føresegner Arkiv: K2-L12 Sakstittel: 073/08 Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS Datert:

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping

Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Reguleringsføresegner Myrkdalen Camping Side 1 av 7 Planid.: 05031 Arkivsak: 05/1709 Arkivkode: PLAN soneinndeling, L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR MYRKDALEN CAMPING Utarbeidd av: Anda & Hirth ANS

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12

Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 OS KOMMUNE Framlegg til REGULERINGSFØRESEGNER for Bjørnevik bustadområde. Jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVIK gnr 45, bnr 28 m.fl. Plan nr: 2013000861 Datert/revidert:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE REGULERINGSPLAN FOR DØSHAUGNESET, GNR. 46 BNR. m.fl., AUSTEVOLL OMMUNE PLANID: REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 Området er regulert

Detaljer

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: )

Lindås kommune. Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: ) Lindås kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Kløve bustadfelt, del av gnr. 24, bnr. 1 (Plan-id: 1263-21031975) Datert: 08.02.2016 1 GENERELT 1.1. Det regulerte området

Detaljer

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3

Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3 Voss kommune Kommunalavdeling for tekniske tenester Reguleringsføresegner 2012005 Detaljreguleringsplan Bjørgamarka 3 Utarbeidd av: Multiconsult as Plankart datert 09.10.2012, endret 30.01.2013, sist endret

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004.

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. Planen datert: 14.04.2015 Revisjonar: 18.05.2015 Saksbehandling /

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5

for Kommunens Dato: Møtedato: 1. gangs 2. gangs Sak: 203/12 Side 1 av 5 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Plankonsulent Vidar Mjøs Administrasjonen

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE. FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR ØVRE RINGEN Utarbeidd sist revidert PlanID:

ULSTEIN KOMMUNE. FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR ØVRE RINGEN Utarbeidd sist revidert PlanID: ULSTEIN KOMMUNE FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR ØVRE RINGEN Utarbeidd 10.07.2017 sist revidert 10.07.2017 PlanID: 20160005 Godkjend av Ulstein kommunestyre den XX.XX.2017 sak KST PS 17/XX Områdeomtale/plangrense:

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT HAUGALAND GOLFBANE, DELER AV GNR. 41 BNR. 52 M.FL., SVEIO KOMMUNE Arkivsak: Sakstittel: GBR-41/52 REGULERINGSPLAN FOR HYTTE- OG BUSTADFELT

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08

Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gorolie Revidert iht vedtak i kommunestyret , saknr. 31/08 REGULERINGSFØRESEGNER 1. Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2. Reguleringsføremål Området er regulert til følgende føremål (PBL 25.1): Byggeområde:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR SMÅBÅTHAMN HORNELANDSVÅGEN, DEL AV GNR. 46, BNR.4, STORD KOMMUNE Plan ID: 210603 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR HJELMESET 3, GNR. 31 BNR. 2, 4 M.FL. HERØY KOMMUNE Reguleringsføresegnene er heimla i plan- og bygningslova 12-7. 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor

Detaljer

Reguleringsføresegner Reguleringsplan for Opsalmarka næringsområde gnr. 34. bnr. 4

Reguleringsføresegner Reguleringsplan for Opsalmarka næringsområde gnr. 34. bnr. 4 FUSA KOMMUNE Planid: 1241_20180005 Saksnr.: 18/1294 Reguleringsføresegner Reguleringsplan for Opsalmarka næringsområde gnr. 34. bnr. 4 Reguleringsføresegner Planforslag er datert: 24.08.2018 Dato for siste

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE. FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR GOTEBAKKEN Utarbeidd sist revidert PlanID:

ULSTEIN KOMMUNE. FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR GOTEBAKKEN Utarbeidd sist revidert PlanID: ULSTEIN KOMMUNE FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR GOTEBAKKEN Utarbeidd 18.02.2013 sist revidert 15.01.2014 PlanID: 20130001 Godkjend av Ulstein kommunestyre den XX.XX.XXXX sak KST PS XX/XX Områdeomtale/plangrense:

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE. FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR GOTEBAKKEN Utarbeidd sist revidert PlanID:

ULSTEIN KOMMUNE. FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR GOTEBAKKEN Utarbeidd sist revidert PlanID: ULSTEIN KOMMUNE FØRESEGNER TIL DETALJREGULERING FOR GOTEBAKKEN Utarbeidd 18.02.2013 sist revidert 26.05.2014 PlanID: 20130001 Godkjend av Ulstein kommunestyre den 25.09.2014 sak KST PS 14/75 Områdeomtale/plangrense:

Detaljer

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/

FØRESEGNER LEMHAGEN. Sogndal kommune Reguleringsplanføresegner Lemhagen Eining/avd/ PLN/TE. Arkiv L12 30B. Vår ref 04/ FØRESEGNER LEMHAGEN Vår ref 04/01174-006 Eining/avd/ PLN/TE Arkiv L12 30B Dykkar ref Dato 21.01.2005 Plan og næring,, vedteke kommunestyret 10.02.2005 sak 0003/05. side 1 av 5 Føresegnene er knytte til

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID:

Reguleringsføresegner. for. Hordasmibakken. Lovheimel: Plan- og bygningslova Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885. Plan-ID: Reguleringsføresegner for Hordasmibakken gbnr 137/46, 59 og del av 705, m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2013/1408 og 2014/1885 Plan-ID: 1263-201212 Revideringar: Dato:

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER

FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DVERGSDAL & SUNDE BYGG AS FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE FØRESEGNER DATO: 04.06.2013 2 FØRESEGNER FUGLE SKEI - DETALJREGULERING JØLSTER KOMMUNE Føresegner datert 04.06.2013 Plankart datert

Detaljer

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til:

Det regulerte område, som er synt på planen med grenseline, er nytta til: Reguleringsbestemmelser: Reguleringsføresegner til reguleringsplan for deler av Våge, g.nr. 38, b.nr 145. Rennedalen, g.nr 39, b.nr. 1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,22,23,25,26,27,28, og Knarrevik, g.nr. 40, b.nr.

Detaljer

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS

2 Arealføremål ( 12-5): LÆRDAL UTBYGGING AS Reguleringsføresegner Detaljregulering Mari-Jakobvegen 1 Lærdal kommune - PlanID:.. DATO: 23-10-2015 Revidert dato: 20.11.15 jf vedtak datert 12.11.15 SAK 175/15 LÆRDAL UTBYGGING AS Heimel for reguleringsføresenger

Detaljer

Reguleringsføresegner. for. Alverneset. gbnr 137/28 m.fl.

Reguleringsføresegner. for. Alverneset. gbnr 137/28 m.fl. Reguleringsføresegner for Alverneset gbnr 137/28 m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2015/7143 Plan-ID: 1263-201402 Revideringar: Dato: Dato plankart: Plankonsulent Arkoconsult

Detaljer

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret

Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Reguleringsføresegner 2013003 Detaljreguleringsplan for Tvildesbaret Utarbeidd av: Arkitektbruket ANS v/ole Kr. Skorve. Plankart datert 20.11.12 sist endret 09.04.2013 Føresegner datert 20.11.12 sist endret

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKÅRHAUG

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKÅRHAUG FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR SKÅRHAUG 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til A. Byggeområde for B. Landbruksområde Frittliggande småhusbebyggelse Konsentrert småhusbebyggelse

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner

MELAND KOMMUNE. Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner Side 1 (5) Plan-id 1256-2016 0006 ArkivID Ordførar MELAND KOMMUNE Reguleringsplan FOSSEMYRA IDRETTSANLEGG, GNR 24, BNR 58 m. fl. Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova) Utval Utarbeid Revidert

Detaljer

Føresegner

Føresegner Føresegner 27.2.2017 Reguleringsplan for Vågaheia Bokn kommune Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innafor dei regulerte områda skal arealbruken vera som det går fram av plankartet.

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER FOR BUSTADFELT Leitegarden PÅ DEL AV GNR 51 BNR 1 PÅ LEITE I SKODJE KOMMUNE 1 GENERELT Dato for føresegner: 29.03.2017 1.1 Føresegnene gjeld for området innanfor reguleringsgrensa

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner P-ID 2012014 - Detaljreguleringsplan for Handlingatreet på Kyte, bustadfelt Utarbeidd av Arkitektbruket ans v/ Sigbjørn Dugstad Dato: 24.09.2013 Siste revisjon 14.01.2014 etter off.

Detaljer

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner

Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner PLANID: 20031029 Ordførar Meland kommune Reguleringsplan for Leirdalen, Ryland Gnr 43 bnr 132 med fleire; idrettsanlegg og barnehage Reguleringsføresegner Godkjend: Kommunestyret 29.10.2003, sak KS-082/03

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL

DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 1. GENERELT 2. REGULERINGSFORMÅL Nordplan side 1 av 7 Detaljreguleringsplan for Plassen - reguleringsføresegner DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN Føresegner dagsett: 01.07.15, rev. 02.02.16 Plankart dagsett: 01.07.15 1. GENERELT Desse

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID:

L A U V F J E L L E T REGULERINGSFØRESEGN Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune. PlanID: Prosjekt: 2268 REGULERINGSFØRESEGN 16.01.2015 Detaljreguleringsplan, del av gnr. 15, bnr. 9, Ådland, Fusa kommune L A U V F J E L L E T PlanID: 1241201102 Fusa Kommune - Arkivsaknr: 2011/00179 Forslagstillar:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Detaljregulering for del av gnr./ bnr. 153/346 mfl. Sunde Plan ID 20150005 Kvinnherad kommune, plan datert 11.05.2016. 1. REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Arealet innafor plangrensa er regulert

Detaljer

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio

Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Føresegner Reguleringsplan for Hansabakken, Sveio Arkivsak: Arkivkode: Sakstittel: xx xx REGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN, SVEIO 1. REGULERINGSFØREMÅL 1. Det regulerte området er på planen vist med plangrense.

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR MÅSVIKREMMA SYD 1 Generelt Området innafor reguleringsgrensa vert regulert til følgjande formål: 1 Bebyggelse og anlegg. Frittliggande småhusbebyggelse. Konsentrert småhusbebyggelse.

Detaljer

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R D E T A L J R E G U L E R I N G Y T R E J U L S E T

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R D E T A L J R E G U L E R I N G Y T R E J U L S E T Planident : 201305 Datert : 23.04.14 Sist revidert : Vedteke i kommunestyret : F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R D E T A L J R E G U L E R I N G Y T R E J U L S E

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Detaljregulering for Vikaneset i Skjold. Vindafjord kommune Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr/bnr 169/5, 169/39, 169/41, 169/42,

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

Føresegner. Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune. Planid:

Føresegner. Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune. Planid: Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid: 201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2

R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N E R F O R R E G U L E R I N G S P L A N - D E T A L J R E G U L E R I N G D A L E L I A 2 Planident : 10007 Datert : 26.04.11 Vedteke i kommunestyret : 14.11.11 Endra ved mre D 14/2012 : 24.09.12 Endra ved mre D 8/2014 : 14.08.14 F R Æ N A K O M M U N E R E G U L E R I N G S F Ø R E S E G N

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

Reguleringsføresegner H56, H57, H58 m.fl. og Ringstadsætra Hyttegrend

Reguleringsføresegner H56, H57, H58 m.fl. og Ringstadsætra Hyttegrend Reguleringsføresegner H56, H57, H58 m.fl. og Ringstadsætra Hyttegrend Dato: 08.03.2019 Revidert pkt 7c og 7d: 04.04.2019 Vedtak KOM: Reguleringsføresegner for: - Ringstadsætra Hyttegrend og H56, H57 og

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

REGULERINGPLAN FOR BUSTADOMRÅDE 109/633 RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGPLAN FOR BUSTADOMRÅDE 109/633 RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE REGULERINGPLAN FOR BUSTADOMRÅDE 109/633 RAUNEVARDEN AUST, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201609 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL. REGULERINGSPLAN FOR APALEN SØR, GNR 202 BNR 1 M.FL. PLAN-ID: 1263-200809 Saksnummer: 14/2127 Handsamingar: 1. gongs handsaming: 14.05.2014, sak 067/14 2. gongs handsaming: DATO, sak Vedtak kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Detaljregulering for del av gnr./ bnr. 153/346 mfl. Sunde Plan ID 20150005 Kvinnherad kommune, plan datert 11.05.2016, revidert 18.10.2016. 1. REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Arealet innafor

Detaljer

FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id )

FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id ) FØRESEGNER FOR LEIKNES SKULE MED OMKRINGLIGGJANDE AREAL (Plan-id 1263-201008) Reviderte føresegner den 30.06.2010, jf vedtak i kommunestyret den 28.10.2010, sak 94/10. 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

(Plan-id )

(Plan-id ) Side 1 (6) FØRESEGNER FOR STØLSHAUGANE, GNR 141, BNR 1,3 m. fl. LINDÅS KOMMUNE (Plan-id 1263-2013 02) Det regulerte området er synt med grenseliner på plankart datert 10.12.2015, sist rev. 30.05.2016 1

Detaljer

FØRESEGNER TIL DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ GBNR. 83/1 M.FL. PÅ AMDAM I ØRSKOG KOMMUNE

FØRESEGNER TIL DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ GBNR. 83/1 M.FL. PÅ AMDAM I ØRSKOG KOMMUNE FØRESEGNER TIL DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE PÅ GBNR. 83/1 M.FL. PÅ AMDAM I ØRSKOG KOMMUNE PLAN ID 2016003 1 Generelt Området innanfor reguleringsgrensa vert regulert til følgjande formål: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER HALHJEM, HALHJEMSMARKA III FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 44 BNR. 280, M.FL. Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart teikning nr. 01

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Lom kommune Reguleringsføresegner Reguleringsplan for bustadområde B1 og B2 i Trondssonstuggu - Nereggje Lom kommune, MTN 11/5/2012 Side 1 av 4 PlanID: 5140064 Planføresegner datert: 05.11.2012 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR BØMLO FISKERIHAMN, HAVLANDSHAGEN, GNR. 53 BNR. 53 m.fl., BØMLO KOMMUNE PLANID: 201307 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune

Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Reguleringsføresegner 05032 Reguleringsplan Vetla Hegg-Hyttefelt Voss Kommune Utarbeidd av: Arkitektbruket ans v/ Ingebrigt Nesheim Arkivsak i Voss kommune: 05/1795 Arkivkode: L12 Sakstittel: Reguleringsplan

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN II GNR. 40 BNR. 8 M.FL. SVEIO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN II GNR. 40 BNR. 8 M.FL. SVEIO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HANSABAKKEN II GNR. 40 BNR. 8 M.FL. SVEIO KOMMUNE FØRESEGNER September 2013 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 28.09.2012 og revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

Sogndal kommune. Vedteken dato: Revidert dato: Reguleringsplan for Lunnamyri Plan ID Reguleringsføresegner Detaljregulering

Sogndal kommune. Vedteken dato: Revidert dato: Reguleringsplan for Lunnamyri Plan ID Reguleringsføresegner Detaljregulering Sogndal kommune Vedteken dato: Revidert dato: 19.01.2018 Reguleringsplan for Lunnamyri Plan ID 1420-2015001 Reguleringsføresegner Detaljregulering 1. Planens hensikt 1.1. Hovudintensjonen med planen er

Detaljer

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune.

Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Føresegner Detaljregulering for naustområde Strand, Sandeid. Del av gnr. 27 bnr. 3 og 7 og gnr 27 bnr 14, 22, 23, 27 og 29, Vindafjord kommune. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner Planmanm: Reguleringsplan Barnebo barnehage Type plan: Detaljregulering Planid: 1547201501 Datert: 03.12.2015 Sist revidert: Vedtaksdato: Vedteken i Kommunestyret xx.xx.xxxx under

Detaljer

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN

SUND KOMMUNE 1 INTENSJON I PLANEN SUND KOMMUNE FØRESEGNER for DETALJREGULERING GNR 45 BNR 1,12 ADKOMSTVEG TIL HAMMERSLAND NORD - VEGTILKOMST jf. plan- og bygningslova (PBL) 12-7. Saksnr.: 16/78 Nasjonal arealplan-id: 1 245 20 160001 Vedteken:

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Lammaneset - Eikeland Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14.

Detaljer

Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl.

Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl. Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl. Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: Plan-ID: 1263-201409 Revideringar: Dato: Administrasjonen Administrasjonen,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 20, BNR. 27 MFL. PÅ FRØYSTAD

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 20, BNR. 27 MFL. PÅ FRØYSTAD DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 20, BNR. 27 MFL. PÅ FRØYSTAD 1 - Avgrensing av planområdet Reguleringsføresegnene gjeld for området som på plankartet er vist med reguleringsgrenser. Innanfor grensene skal

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Plan: VIEÅSEN SØR, TUN 5 - (område B5) Viebakkane Reguleringsføresegner Planid: Arkiv nr.: 20080005 L12.0805 Utarbeidd av: Asplan Viak as Leikanger for Gravdal Bygg AS Løysinga byggjer på

Detaljer

Føresegner. Falkhytten Aust. Detaljregulering. for

Føresegner. Falkhytten Aust. Detaljregulering. for Føresegner for Falkhytten Aust Detaljregulering Arkivsak 2016/1329 PlanID 201605 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing... 3 Definisjonar...

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7

Detaljreguleringsplan. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Detaljreguleringsplan Del av gnr. 30, bnr. 76 m. fl. Haugafossen kraftstasjon, Jondal kommune. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsv. med plan- og bygningsloven av 1985. Saksnr Dato Spørsmål

Detaljer