5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD"

Transkript

1 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle konsekvenser... 3 Konsekvenser i arbeidslivet... 5 Yrkesvalg... 5 REHABILITERINGSTILBUD... 6 Kompenserende teknikker... 6 HØRSELSHEMMET IDENTITET... 8 AVSLUTNING... 8 LITTERATUR

2 INNLEDNING Hørselen er en av de viktigste sansene som brukes i kommunikasjon mellom mennesker, fordi den gir grunnlag for utvikling av språk, tale og tanker. Nedsatt hørsel kan derfor naturlig nok gjøre samtaler krevende å delta i og informasjon kan bli vanskelig å oppfatte. Døvblitte og sterkt tunghørtblitte er en gruppe som har individuelle behov ut fra hvilken livssituasjon de befinner seg i. På landsbasis er det ca 8000 voksne døvblitte/sterkt tunghørtblitte hørselshemmede og av disse er 1/3 i yrkesaktiv alder. De siste årene har det vist seg at flere og flere får et alvorlig hørselstap når de kommer i yrkesaktiv alder. Disse personene har behov for rehabilitering som i stor grad handler om informasjon, kommunikasjon og mestring. (Lorentsen, Berge: 2003) KONSEKVENSER VED HØRSELTAP Språklige og kommunikative konsekvenser Et hørselstap vil i større eller mindre grad påvirke oppfattelse av tale via hørselen. Personer med store hørselstap(døvblitte/sterkt tunghørtblitte) vil ikke uten videre kunne ta del i talespråklig kommunikasjon eller innhente informasjon som formidles auditivt. Et stort hørselstap medfører ofte at talelyder forvrenges og er utydelige. Med andre ord er det vanskelig å skjelne språklydene fra hverandre. Det betyr at man hører lyd, men at man ikke forstår hva som ble sagt. Når flere personer er sammen kan sterkt tunghørtblitte ha problemer med å oppfatte hva som blir sagt. I slike tilfeller vil de bli betraktet som sosialt døve. Dette må omgivelsene ta hensyn til. De tunghørte blir ofte slitne av hele tiden å skulle anstrenge seg for å forstå hva samtalen dreier seg om samt forsøke å fange opp det som foregår i omgivelsene. De føler seg ofte satt på sidelinjen. De som har mistet hørselen i voksen alder (tunghørtblitte) kan spesielt i begynnelsen ha (de) problemer med å spørre om igjen og er redde for å være til bry for pårørende, arbeidskollegaer og venner. (Kvam: 1991, Skollerud: 1991) Praktiske konsekvenser Det er viktig at hjemmet og arbeidsplassen blir godt tilrettelagt med blant annet hørselsteknisk utstyr. I hjemmet kan en ha behov for varslingsanlegg for dør/telefon/brann og lignende.(for eksempel dør - og telefonvarsling) samt teleslyngeforsterker på TV og radio. På jobben bør man gjøre en akustikkmåling slik at rommene blir tilfredsstillende lydmessig og skaffe tilveie en samtale/gruppeforsterker slik at den sterkt tunghørte kan fungere optimalt i jobben. Mange får liten eller ingen oppfølging av ledelsen. Siden de på mange arbeidsplasser 2

3 i stadig økende grad preges av fokus på effektivitet og lønnsomhet, kan de med store hørselstap(døvblitte/sterkt tunghørtblitte) lett tape konkurransen om arbeidsplassen. Ved bruk av høreapparat hører personene annerledes. Lyden kan bli forvrengt eller forsvinne helt. Noen av lydene blir svakere enn normalt mens noen av lydene kan oppfattes relativt godt. Det er individuelle forskjeller slik at vi ikke kan si hva som er generelt rett eller galt (Antonsen, 1998). Sosiale og emosjonelle konsekvenser Å miste hørselen, enten det skjer plutselig eller gradvis over år, medfører ofte store psykiske belastninger. Her har en først og fremst det sjokket og de krisereaksjoner den enkelte og familien kan få ved diagnostiseringen av hørselstapet. Deretter står en ovenfor en tilpasningsprosess der en skal erkjenne hørselstapet, lære seg å akseptere og leve med sin nye livssituasjon, og finne frem til potensielle utviklingsmuligheter. I denne prosessen er det viktig å få støtte fra de nærmeste og kontakt med andre i samme situasjon. Det er viktig at det sosiale nettverket aksepterer situasjonen. Hørselstapet får konsekvenser for hele familien. Hvis den hørselshemmede skal få bedret sin livssituasjon må hele familien aktivt trekkes inn i denne rehabiliteringsprosessen. Å miste hørselen er ikke en enkeltstående krisesituasjon som en kan jobbe seg gjennom og bli ferdig med en gang for alle. Mange personer går stadig i angst for å miste den hørselsresten de eventuelt har igjen. Det å kunne dele sine erfaringer med andre likesinnede og til å bearbeide problemer og vanskeligheter i forbindelse med hørselstapet har ofte god effekt. Når de deler erfaringene øker deres selvtillit; hver enkel har lettere for å finne frem til konstruktive løsninger på problemer samt lettere å akseptere sin hørselshemming. Det er viktig med full åpenhet om hørselstapet, dette vil gjøre det lettere å finne gode løsninger på daglig problemer. Sosiale relasjoner ut fra et naturlig behov er viktig å opprettholde, og det kan synes å være viktig at den hørselshemmede bevisstgjøres i forhold til dette. For å opprettholde kommunikasjonen med omgivelsene, blir det av avgjørende betydning at den hørselshemmede og familien lærer seg mestringsstrategier og kompenserende ferdigheter med hensyn til kommunikasjon. Med liten eller ingen hørselsrest, blir det skiftet hovedkanal fra hørsel til syn. Det blir da viktig å finne frem til teknikker som kan hjelpe til med å synliggjøre talen. Respekt og trygghet er grunnleggende for å ha gode relasjoner og god interaksjon med andre mennesker. Viktige rammevilkår for respekt og et godt livsinnhold, er å skaffe seg relevant og aktuell kunnskap og kompetanse, og tilgang til nødvendig og relevant informasjon. Kunnskap om hørselshemming og om konsekvensene av det er 3

4 lite utbredt i befolkningen forøvrig. Det er viktig å spre slik kunnskap slik at terskelen i forhold til sosialt fellesskap kan reduseres. Hørselen setter oss i kontakt med andre mennesker. En kan si det er hovednøkkelen til talespråklig kommunikasjon. Høresansen gjør det enklere både å holde seg allment informert og til å tilegne seg kunnskap. De hørselshemmede får ofte mange spørsmål om de praktiske og følelsemessige konsekvensene ved hørselshemmingen. Dette tar tjenesteapparatet sjelden tak i. Kommunene bør få mer opplæring i hva det vil si å høre dårlig slik at de kan møte brukerne på en bedre måte. Noen hørselshemmede opplever sorg når de ikke lenger kan leve slik de gjorde før. Ofte får de mange vonde og vanskelige tanker ved det å bli hørselshemmet. Det å få redusert vennekretsen og sitt aktivitetsnivå oppleves for mange som å få en dårligere livskvalitet. Andre igjen føler seg sinte og irriterte fordi de føler seg tvunget til passivitet og lediggang fordi de opplever at deres plikter og rettigheter som samfunnsborgere er blitt begrenset. Selvbildet og identiteten til de hørselshemmede er et område det må det jobbes med slik at de kan få et fullverdig liv videre. Når hørselen svikter i en kommunikasjonsprosess kan dette sette preg på selvoppfattelsen. Noen forsvarsstrategier(strukturer) hørselshemmede ofte bruker er at de forflytter seg inn i mindre truende situasjoner, hvor de klarer å mestre det som er rundt dem. Noen sier at de har behov for å koble litt ut, og unngår på den måten angstfylte situasjoner. Økt tretthet er kanskje den største psykososiale konsekvensen for tunghørte. Dette fordi den tunghørte må bruke ekstra mye energi på å oppfatte ting enn hva normalt hørende tar som en selvfølge (Slettmo og Herland, 1994). Kommunikasjon mellom mennesker foregår for det meste ved hjelp av talespråk, men også mimikk, fakter og kroppsspråk er viktige faktorer. Det viktigste i en samtale er å bli forstått. Når hørselen er nedsatt kan det bli vanskelig å oppfatte ord og nyanser i språket. Det er lett å tolke feil, og misforståelser kan ofte oppstå. Mange hørselshemmede fungerer bra i samtaler under gunstige forhold, men kan i støyfylte omgivelser fungere som døve. Kommunikasjon er å forstå hverandre rett. Det er å lytte- ikke bare til ordene i seg selv - men til det de er ment å si. Kommunikasjon bygger på gjensidig forståelse. Øyekontakt med samtalepartneren er et viktig ledd i kommunikasjonen og gir mye tilleggsinformasjon. Kroppsspråket gir oss mer informasjon enn vi vanligvis er klar over. 4

5 Ikke alle hørselshemmede bruker høreapparat. Årsakene til dette kan blant annet være at hørselstapet er av en slik grad at man ikke kan nyttegjøre seg dette hjelpemiddelet (Grønli, 1995; Skollerud, 1991). Et annet problem ved hørselsnedsetting kan være tinnitus (øresus) i varierende grad. Betegnelsen tinnitus kommer fra det latinske tinnere som betyr å ringe eller klinge. Den indre lyden høres i ett eller begge ører eller hodet, ofte som høyfrekvente toner. Tinnitus lyden kan ikke måles eller på annen måte registreres av andre enn den som selv har tinnitus. Derfor kalles den for subjektiv tinnitus. Den objektive tinnitusen kan høres av andre denne formen for tinnitus er meget sjelden. Tinnitus kan ramme alle både hørselshemmede og normalthørende, og er fordelt likt mellom menn og kvinner. Antallet tilfeller øker med alderen. Det forskes over hele verden på årsakene til tinnitus. Det vi vet i dag er at årsakene kan være mange og at behandlingene derfor ikke er ensrettet. Stort sett kan alle øresykdommer opptre sammen med tinnitus. Ved behandling er det viktig å legge vekt på individuelt tilpasset opplegg. Konsekvenser i arbeidslivet Graden av nedsatt hørsel og evnen til å møte de problemene som hørselshemmingen gir varierer mye fra person til person. Mange hørselshemmede sliter i arbeidslivet. Et vanlig problem for personer med nedsatt hørsel er at man misforstår eller at man ikke oppfatter hva som blir sagt. Mange lever under konstant press i arbeidssituasjonen for å få med seg og forstå hva arbeidskollegaer og ledere sier. Redselen for å miste arbeidet, fordi man ikke klarer å følge med, kan gi varig angst og usikkerhet. Mange hørselshemmede sliter med manglende forståelse hos arbeidskollegaer. Ofte er det den hørselshemmede selv som må bryte isen. Mange normalthørende føler seg usikre overfor den hørselhemmede. Derfor må den hørselshemmede selv gi dem veiledning på en naturlig måte. Hvis de selv ikke føler at de klarer dette kan den hørselhemmede få hjelp av eksterne fagpersoner til denne veiledningen (Lorentsen og Berge: 2003, Slettmo og Herland: 1994). Yrkesvalg Hvis en skal gi råd til hørselshemmede om valg av yrke, bør man vurdere hvilke krav yrket stiller i forhold til personens muligheter til å delta i samtaler og motta muntlige beskjeder. En må også vurdere hvor mye bakgrunnstøy det er på stedet. 5

6 Den hørselshemmede bør ha et realistisk bilde av seg selv for å se sine egne muligheter til å velge yrke. Det finnes kompetansemiljøer i Norge som er spesialister på dette. Se kap 3. REHABILITERINGSTILBUD Det er naturlig at de som mister hørselen i størst mulig grad ønsker å beholde de kommunikasjonsmetodene som de er vant til å bruke i et hørende samfunn. Det vil i praksis si å basere seg på en kombinasjon av munnavlesning og høreapparat. De hørselshemmede og deres familier trenger på et tidlig tidspunkt etter diagnosen å få saklig informasjon om alternative kommunikasjonsmetoder, muligheter og begrensninger ved de forskjellige metodene. De trenger tilrettelagt opplæring i en eller flere metoder. Opplæringen bør inkludere hele familien. Å lære alternative kommunikasjonsmetoder slik at de blir automatisert og til full nytte i hverdagen tar lang tid. Teknikkene kan bidra til at den hørselshemmede kan få en bedre hverdag. Dagens høreapparater er avanserte tekniske instrumenter. Kompenserende teknikker Hele livet vårt handler om å kunne kommunisere. De fleste tenker på hva vi sier og ikke minst hvordan vi sier ting, som kommunikasjon. Kommunikasjon er så mye mer enn det. Det er viktig å bli mer bevisst på hva kommunikasjon er totalt sett. Hvordan behandler vi informasjonen vi mottar? Hvilke tanker gjør vi oss, før vi omsetter informasjonen videre? Hvilken påvirkning har vår tidligere erfaring på vår fremtidige kommunikasjon? Hvordan uttrykker vi oss overfor andre? Eller hva uttrykker andre til oss? Total kommunikasjon; Ord, stemme, kroppsspråk, handling - opplevelse. Verbal kommunikasjon + non-verbal kommunikasjon Vårt bevisste og ubevisste sinn hvordan utnytte hele vår kapasitet bedre? 6

7 Munnavlesning Det vil si å forstå talt språk ved å se oppmerksomt på den som snakker. Det inkluderer å tolke munnbevegelsene som fremkommer ved tale, ansiktsuttrykk og gester. Munnavlesning er et redskap for å oppnå bedre kommunikasjon. Munnavlesning har sine begrensninger, det krever full konsentrasjon og er meget slitsomt. Det kan sammenlignes med å legge et puslespill. Poenget er å få øye på hele bildet, og ikke tenke bare på en liten brikke. Får man tak på motivet er det meste av jobben gjort. Å trene på munnavlesning er helt grunnleggende, men for personer med liten hørselsrest er dette ikke nok for å kunne kommunisere lett og uanstrengt med andre. Norsk med tegnstøtte (nmt) Visualisering av norsk talespråk. En bruker tegn og enkelte andre elementer lånt fra tegnspråk samtidig som man snakker tydelig. Lytte-/taletrening Noen har behov for trening som vedlikeholder stemme og taleferdigheter. Dette er spesielt viktig for de med store hørselstap, da de ikke lenger kan oppfatte sin egen stemme. Bruk av høreapparat medfører at lydene ofte oppleves annerledes enn det man er vant til. Lyttetrening innebærer at man oppmerksomt trener på å lytte til lydene, slik de fremkommer gjennom høreapparatet. Man lærer å tolke det man hørere samt bli fortrolig med de nye lydbildene. Man lærer også å bruke sin hørselsrest mer bevisst ved å lytte på en ny og mer observant måte (Lorentsen og Berge: 2003). Tegnspråk Et rent visuelt språk, som er de døve/sterkt tunghørte sitt naturlige språk med egen grammatikk og setningsoppbygging. Det kan beskrives som håndbevegelser som henvender seg til øynene og som ledsages av spesielle munn- ansikts- og kroppsbevegelser. Hvert land har sitt eget tegnspråk, og det finnes ulike tegnspråkdialekter innenfor det enkelte landet. For mer informasjon om tegnspråk, se eget kapittel. Avspenning Det er vanlig at den hørselshemmede anspenner seg mye. Derfor kan det være viktig å lære seg spesielle avspenningsteknikker. Ta kontakt med fastlegen for å få henvisning videre. 7

8 HØRSELSHEMMET IDENTITET En person med en identitet som hørselshemmet, har en grunnleggende forståelse for sin funksjonshemming, dens begrensninger og muligheter og aksepterer disse. Da blir ikke målet å skjule sitt handikap, men å fungere optimalt kommunikasjonsmessig og sosialt ut i fra iboende forutsetninger, uten å føle seg underlegen i forhold til sine omgivelser. Det er smertefullt å endre sin identitet. Den hørselshemmede vil ikke lykkes med dette hvis han/hun prøver å skjule sitt hørselstap. Å akseptere sin egen livssituasjon er resultat av en lang prosess samtidig som det gjør det lettere å fungere som døvblitt/sterkt tunghørtblitt. God veiledning i bruk av høreapparatet og innføring i ulike sider av høretaktikk kan være en stor hjelp for å lette denne prosessen. Samspillet i familien er viktig for den hørselshemmede, slik at hjemmet kan være et sted hvor en kan slappe av. Familien må også lære seg å ta hensyn. Her har man mulighet til å forstå hverandre bedre enn utenfor familien. Det stilles store krav til gjensidig forståelse. Familielivet er mer sårbart enn arbeidslivet. Hørselshemmede mister ofte de små bemerkningene som skjer i hjemmet. Det sentrale i familielivet er basert på fellesskap, et felles livsinnhold, som er sterkt knyttet til kommunikasjon. Den hørselshemmede må belage seg på å gi avkall på noe. Innenfor familien må man forsøke å utvikle en aktiv holdning til problemene. Verken en selv eller andre tjener på at man gir seg over til irritasjon og bitterhet. Da er det bedre å vurdere hva grunnen kan være til at det knirker både her og der. I familier med barn kan det være et problem å få til et naturlig forhold mellom barn og foreldre når en av foreldrene blir hørselshemmet. Barna forholder seg oftest mest mulig til den som hører normalt, og det er lettere å gå til den personen enn til den som ikke hører eller hører dårlig. Når mor eller far ikke hører kan det også oppstå frustrasjoner hos barna. (Lorentsen og Berge: 2003) Personer med nedsatt hørsel er ofte slitne når kvelden kommer. Det er da viktig å ikke bli presset til å være med i samtaler. Uansett hvor kjærkomment det kan være å delta i fellesskapet, må det vises hensyn slik at det blir rimelig mulighet for hvile og avslapping, for å kunne lade opp igjen (Asmervik m.fl., 1993). AVSLUTNING Hørselshemming er for mange et skjult handikap. Det er ikke mulig å se på en person om han eller hun hører dårlig. Dette fører ofte til unødige misforståelser. 8

9 Mange hørselshemmede kan få dårlig livskvalitet på grunn av manglende rehabiliterings tilbud. Hvis alt fungerer godt hjemme og på jobb vil livskvaliteten øke. Konsekvensen for de som ikke får den nødvendige oppfølgingen kan bli et liv i isolasjon. Kommunene har ansvar for rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede. Men kompetansen på dette varierer. Det finnes veiledere og rundskriv som beskriver hvordan tilbud til hørselshemmede kan utformes. LITTERATUR Antonsen, Kari: Å leve med nedsatt hørsel, HLF,1998 Asmervik, S., Ogden, T., Rygvold, AL: Innføring i spesialpedagogikk, Uni.forlaget,1993 Grønlie, Sissel M.: Når noen ikke hører, Døves Forlag AS, Oslo, 1995 Handlingsplan: Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede, Helse og Sosialdepartementet, 2002 Hørselshemmedes landsforbund (HLF): Ménières sykdom en samling artikler, 2002 Hørselshemmedes landsforbund (HLF): Tinnitus en samling artikler, 2002 Kvam, Marit Hoem: Hørselshemming. Universitetforlaget, Oslo 1991 Lorentsen, Øyvind og Berge, Alf Reidar: Hørselshemmede og arbeid, Rehab-Nor, 2003 Slettmo, J. og Herland H.: Full deltaking og likestilling, Sluttrapport fra Oppfølging av prosjekt døvblitt/sterktunghørtblitt i Buskerud, Sosial og helsedepartementet, 1994 Skollerud, Siri Heftye: Se hva de sier, Uni. forlaget, 1991 Temahefte nr 1 Problemer med hørselen?, Rikstrygdeverket v/hjelpemiddelkontoret, Sintef Unimed,

10 5.2 Voksne hørselshemmede - opplæring, yrkesvalg og bistand Forfattere: Siv Hillesøy, Vestlandet kompetansesenter, Wenche Helsingeng, Biskeby skole- og kompetansesenter, Mona Bjørndal, Vestlandet kompetansesenter, Britt Person, Andebu Kompetanse- og Skolesenter. Revidert: 2004, 2007 INNHOLD INNLEDNING OPPLÆRING SPESIELT ORGANISERT FOR VOKSNE Grunnskoleopplæring for voksne Rett til spesialundervisning (grunnskole) Rett til videregående opplæring for voksne Andre rettigheter for voksne i videregående opplæring UTDANNING PÅ HØGSKOLE / UNIVERSITET Erfaringer fra spørreundersøkelse Konsulenttjenesten for funksjonshemmede Tegnspråklige studenter SÆRSKILT BISTAND Individuell plan Spesialtjenester i NAV VOKSNE HØRSELSHEMMEDE MED SAMMENSATTE BEHOV Beskrivelse av gruppen Forekomst Tilbud om bolig, omsorg, arbeid og opplæring Kompetansemiljøer LITTERATUR

11 5.2.1 Innledning Voksne som ikke har fullført grunnskole og videregående opplæring kan få opplæring med hjemmel i Opplæringslova. Voksne med sammensatte behov er beskrevet i kapittel 5 Vi har skrevet helt kort om det nødvendigste i dette kapittelet, ønsker du mer informasjon må du lese videre i lovene og hos NAV. Se på linkene Opplæring spesielt organisert for voksne Voksne er i denne sammenheng er personer som ikke lenger har rettigheter etter 2-1 (rett til grunnskole) eller 3-1 (rett til videregående opplæring) i Opplæringslova. Voksne har krav på opplæring med hjemmel i Opplæringslova kapittel 4A Opplæring spesielt organisert for vaksne. De har rett til grunnskoleopplæring, spesialundervisning på grunnskolens område og videregående opplæring. I Kap. 4A er alle forhold som gjelder voksne samlet. Retten til opplæring i og på tegnspråk er ikke nevnt i dette kapittelet. Videregående opplæring i og på tegnspråk har hjemmel i 3.9. Teiknspråkopplæring i den videregåande skolen. Det er ikke noen tilsvarende passus i 2.6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen, men i forskrift til Opplæringsloven 3-25 står det bl.a.: Vaksne som har teiknspråk som førstespråk eller samisk som førstespråk, kan i staden få karakter etter dei tilsvarande alternative faga i den læreplanen dei følgjer. Kommunen har ansvar for å tilby grunnskoleopplæring og spesialundervisning på grunnskolens område. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring Grunnskoleopplæring for voksne Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter 3.1. Retten til opplæring omfatter til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte. Opplæringa og undervisningsmatriellet er gratis. ( 4A-1) Voksne som har tegnspråk som førstespråk (eller samisk), kan i stedet få karakter etter de tilsvarende alternative fagene i den læreplanen de følger (jfr. forskriftene til Opplæringslova 3-25). 2

12 Rett til spesialundervisning (grunnskole) Voksne som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet etter 4A-1, har rett til spesialundervisning jf. 4A-2. 4A-2: Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring. For opplæring etter denne paragraf gjeld 5-1 tredje leddet bortsett frå siste punktum, og 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande. Opplæring gitt etter denne paragrafen er ikke knyttet til gitte læreplaner og er heller ikke eksamensrettet (slik som opplæring gitt etter 4A-1) Rett til videregående opplæring for voksne Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til videregåande opplæring. Første punktum gjeld vaksne som er fødde før 1.januar Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte. Retten kan oppfyllast mellom anna ved fjernundervisningstilbod. Departementet gir nærmare forskrifter, mellom anna om kven retten omfattar, om inntak, rangering og førerett. ( 4A-3) Vaksne som er tekne inn til videregåande opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjeld sjølv om dei ikkje har rett til videregåande opplæring etter første leddet. I fag der læreplanen føreset lengre opplæringstid enn tre år, har dei vaksne rett til opplæring i samsvar med den opplæringstida som er fastsett i læreplanen. Opplæringa er gratis. Fylkeskommunen kan påleggje vaksne som får videregåande opplæring å halde seg med undervisningsmatriell og utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha, til eige bruk. Fylkeskommunen kan krevje betaling for utgifter til å kopiere slikt matriell. Departemenetet gir nærmare forskrifter. Mange voksne hørselshemmete har ikke fullført videregående opplæring. Blant voksne hørselshemmete er det imidlertid også en del som ikke har fullført grunnskolen, og som har behov for voksenopplæring for å kvalifisere seg til videregående opplæring. 4A-3 åpner for at man kan bli tatt inn i videregående opplæring selv om man ikke har fullført grunnskolen. Dersom man skal benytte seg av denne muligheten, er en grundig kartlegging av faglig kompetanse en forutsetning. Fylkeskommunen skal etter forskriftenes 6-27 sørge for at voksne med rett til videregående opplæring får kartlagt sin realkompetanse i forbindelse med søknad om inntak. Inntakskontorene i fylket kan kontaktes for å få veiledning om hvor man 3

13 skal henvende seg for å få vurdert sin realkompetanse. NAV kan bistå med utredning av opplæringsbehov. Det er verdt å merke seg at de som tas inn til videregående opplæring spesielt tilrettelagt for voksne, ikke har rett til spesialundervisning etter kapittel 5 i Opplæringslova Andre rettigheter for voksne i videregående opplæring Det er mogeleg å ta fag- og sveineprøva på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsette læretida. Fylkeskommunane ved yrkesopplæringsnemda avgjer om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennast, og kan i særlege tilfelle godkjenne kortare praksis. ( 3-5) Denne paragrafen åpner for at voksne som har praksis innenfor et fagfelt, kan gå opp til fagprøve selv om de ikke har videregående opplæring eller læretid fra bedrift. Det kreves imidlertid lang og allsidig praksis i det aktuelle faget. Også her er vurdering av realkompetanse (nevnt under 1.4. ) nødvendig Utdanning på høgskole / universitet Erfaringer fra spørreundersøkelse Våren 1999 gjennomførte Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) en spørreundersøkelse som skulle kartlegge hvorvidt hørselshemmete tar høyere utdanning på linje med normalthørende (referert i Din Hørsel nr.8,1999). Undersøkelsen viser at hørselshemmete tar høyere utdanning, men de at sliter uforholdsmessig mye mer enn sine normalthørende medstudenter. 40% har store/middels problemer med den tekniske tilretteleggingen, 65-70% har store/middels problemer med å oppfatte forelesninger, delta i arbeidsgrupper/kollokvier eller med å delta i sosialt samvær. Undersøkelsen som er referert over tyder på at det er mye ugjort når det gjelder tilrettelegging av studiesituasjon både for hørselshemmete i høyskole og på universiteter Konsulenttjenesten for funksjonshemmede Alle Universitet og høgskoler i Norge har avdelinger for funksjonshemmede. De bistår med tilrettelegging, rådgivning og veiledning av studiesituasjonen. Funksjonshemmede under høyere utdanning har ikke noen lovhjemlete retter og det er ikke noen PP-tjeneste på dette nivået som ivaretar dem. Dette innebærer at hørselshemmede studenter selv må ta ansvar for å få tilrettelagt sin studiesituasjon, noe som medfører at det er utrolig viktig at de vet noe om de muligheter som finnes og hvordan de skal klare å formidle/markedsføre sine behov. Ta kontakt med studiestedet for nærmere opplysninger. 4

14 Tegnspråklige studenter Høgskolen i Sør-Trøndelag har knutepunktfunksjon når det gjelder tegnspråklige studenter SÆRSKILT BISTAND Individuell plan Formålet med individuell plan er å gi et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, og sikre at det til enhver tid er èn ansvarsperson som har hovedansvaret for oppfølgingen og koordineringen. Uten koordinator har planen svært begrenset verdi. Barn og voksne med behov for langvarige og sammensatte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Den individuelle planen er et virkemiddel for å sikre at tjenestene som voksne skal ha fra forskjellige instanser, samordnes. Planen skal sikre at tjenestene blir vurdert i sammenheng og at det er den voksnes behov som er utgangspunktet for dem. Den er et resultat av et forpliktende samarbeid mellom den voksne, en koordinator og de instanser som leverer tjenester. En individuell plan omfatter mange tiltak på ulike livsområder. Ofte er hjelpemidler bare en liten del av planen. Dersom behovet for hjelpemidler kan leses ut av planen, kan planen erstatte vanlig søknad. En individuell plan griper over mange tjenesteområder og forvaltningsnivåer. Den er et overordnet plandokument som kan være sammensatt av flere delplaner som ivaretar de behovene den voksne har. Andre planer som er utarbeidet, for eksempel individuelle opplæringsplaner, habiliteringsplaner, omsorgsplaner osv. må samordnes og tilpasses den overordnede individuelle planen. Planen må evalueres etter en tidsperiode som er angitt i planen, og utvikles videre Spesialtjenester i NAV NAV SYA (Senter for yrkesrettet attføring) NAV SYA skal bidra til et effektivt fungerende arbeidsmarked gjennom målrettet formidlingsarbeid og rekrutteringsbistand. Ett av virkemidlene som brukes er yrkesrettet attføring. Målet med yrkesrettet attføring er å gi yrkeshemmede arbeidssøkere bedre muligheter i arbeidsmarkedet. Les mer Innsøkning til NAV SYA Innsøkning til NAV SYA skal som hovedregel skje gjennom NAV lokal. Eget søknadsskjema skal benyttes. Hørselsteamet, synsteamet og nevroteamet gir i tillegg anledning til innsøkning fra andre instanser. Slik innsøkning avklares med det enkelte team. Det skal i slike tilfeller benyttes eget søknadsskjema. Søknadsskjema fås ved å kontakte NAV SYA. 5

15 NAV senter for yrkesrettet attføring Mariboesgt. 8, Postboks 8190 Dep, 0034 OSLO Tlf , Tekst tlf , faks E-post NAV ARK (arbeidsrådgivningskontor) Tilsvarende som NAV SYA en spesialisttjeneste i NAV. Innsøkning via NAV Arbeid (lokalt). NAV arbeidsrådgivning i Troms Kaigt. 4, Boks 503, 9255 TROMSØ Tlf , Tekst tlf , faks E-post NAV arbeidsrådgivning i Sør-Trøndelag Prinsensgt.1 Statens Hus, 7468 Trondheim Tlf , Tekst tlf , faks E-post NAV arbeidsrådgivning i Hordaland Folke Bernadottes vei 44-46, Postboks 3673 Fyllingsdalen, 5845 Bergen Tlf , Tekst tlf , faks E-post Andre spesialtjenester Delta senteret Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten er i hovedsak konsentrert om områdene transport, bygninger og uteområder, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, opplæring og arbeid. Les mer Virksomhetene i Statped (hørselsområdet) Virksomhetene i Statped har opplæringstilbud til voksne hørselshemmede. Informasjon om tilbud finnes på nettsiden til det enkelte senter. Oversikt over disse finnes på 6

16 5.2.5 VOKSNE HØRSELSHEMMEDE MED SAMMENSATTE BEHOV Beskrivelse av gruppen Betegnelsen Voksne hørselshemmede med sammensatte behov brukes i denne sammenheng om en antallsmessig svært begrenset gruppe av populasjonen hørselshemmede voksne. Med behov henspeiles på individets behov for bistand og tilrettelegging fra så vel offentlige tjenesteytere som fra familiemedlemmer eller andre privatpersoner. Sammensatte behov gjenspeiler at de personene det er snakk om har et sammensatt diagnosebilde når det gjelder skader og vansker, og følgelig også et differensiert behov for bistand, omsorg og behandling. Et fellestrekk ved individene i gruppen er at de har bistandsbehov som gjør det nødvendig med et permanent offentlig tjenestetilbud. Tilleggsvanskene vil ha ulik karakter og opptre i ulike kombinasjoner. Ofte blir diagnosebildet komplisert å finne ut av fordi ulike vansker og skader henholdsvis påvirker, forsterker og/eller kamuflerer hverandre. I mange tilfelle er det vanskelig å skille mellom primære og sekundære forhold når det gjelder skader, vansker og symptomer. En del tilfeller kan identifiseres innenfor kjente grupper av diagnoser og syndromer. Noen vansker og lidelser har et progredierende utviklingsforløp slik at funksjonsnedsettelse og omfang av hjelpebehov øker med individets alder Forekomst I Woll & Røeds (1996) kartlegging av flerfunksjonshemmede døve og døvblinde fant man at om lag 5 % av alle førspråklige døve har andre alvorlige funksjonshemninger utover døvheten. I aldersgruppen fra 21 til over 67 år antas forekomsten å være 136 personer (1996:49). Det er likevel rimelig å anta et betydelig mørketall når det gjelder forekomst fordi hørselshemming i mange tilfeller viser seg å være kamuflert av andre vansker som påvirker mentale og intellektuelle funksjoner. Det er visse indikasjoner for at mørketallet er forholdsvis større blant voksne. En sannsynlig årsak til dette er at rutinene og kunnskapen omkring kartlegging og diagnostisering var dårligere da de aktuelle personene var barn. Også det faktum at mange av disse personene fra lav alder har vært plassert på sentralinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede kan være en forklaring på en slik underrapportering. 7

17 Tilbud om bolig, omsorg, arbeid og opplæring Bo- og omsorgstilbud Tilbud i kommunal regi De fleste mottar bo- og omsorgstilbud i kommunal regi i form av egen leilighet eller i bofellesskap med heldøgns omsorg og tilsyn. Noen bor hos sine pårørende/familie som i varierende grad mottar tilbud om avlastning. Årsaken til dette kan skyldes ønske hos foresatte og personen selv, men det finnes også tilfeller hvor personer står uten tilbud om egen bolig eller avlastning fordi kommunene ikke bygger ut slike tilbud i takt med etterspørselen. Sentraliserte tilbud Fire av virksomhetene ved Stiftelsen Signo gir tilbud innen bo-, omsorg- og rehabilitering for voksne. Conrad Svendsen Senter (CSS, Oslo) gir tilbud om bo-, behandlings-, arbeids- og dagtilbud til voksne døve med ulike funksjonshemninger. Virksomheten har egen korttids-/utredningsavdeling og gir selvstendige botilbud for døve med ulike funksjonshemninger og døve med spesielle behov. Nøkkelbo (Andebu) gir bo- og fritidstilbud for voksne døve med ulike funksjonshemminger og døvblindblitte. Andebu Døvblindesenter (AdB) gir botilbud for døvblindfødte voksne. Konows Senter (Bergen) driver alders- og sykehjem for eldre døve, sterkt tunghørte og døvblinde, og et bofellesskap for døve med ulike funksjonshemninger Arbeid og sysselsetting Personer i omtalte gruppe vil ha vansker på det ordinære arbeidsmarkedet. Tilbud om arbeid og sysselsetting vil derfor gis innenfor ulike typer arbeidsmarkedstiltak eller aktivitets- og dagsentervirksomheter. I det følgende gis en kort beskrivelse av de vanligste tilbudene for gruppen. ASVO-bedrifter Som et ledd i den statlige sysselsettingspolitikken for personer med behov for varig tilrettelagt arbeid gir staten tilskudd til drift av ulike typer arbeidssamvirker. En type arbeidssamvirke er ASVO, dvs. Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet. Målgruppen for deltakere i denne type arbeidsmarkedstiltak er personer som ikke kan få arbeid i det ordinært arbeidsliv og som fyller vilkårene for uførepensjon. Særskilte arbeidsmarkedsbedrifter for hørselshemmede Stiftelsen Signo har tre forskjellige arbeidsvirksomheter i henholdsvis Bergen, Oslo og Andebu. Virksomhetene gir ulike typer arbeidsmarkedstiltak slik som arbeidsforberedende trening (AFT) for døve arbeidssøkere, arbeid med bistand for å komme ut i arbeidsmarkedet (AB) og varig vernet arbeid for døve med uførepensjon. (ASVO) Virksomhetene produserer ulike varer og tjenester. 8

18 Dagsentertilbud Som et aktivitets og sysselsettingstilbud til personer som faller utenfor både det ordinære arbeidsliv og tilbudene fra arbeidsmarkedsbedrifter er det opprettet dagsentra. Disse drives ofte i kommunal regi og hovedbrukergruppen utgjøres av psykisk utviklingshemmede. Bedrifter med arbeidsmarkedstiltak for hørselshemmede: Rycon AS Tlf , ttlf , faks E-post Prima AS Hornebergv.4, 7038 TRONDHEIM Tlf , ttlf , faks E-post ASVO Bergen AS O.J. Brochsgt. 16A, Boks 2649 Møhlenpris, 5836BERGEN Tlf , ttlf , faks E-post Designtrykkeriet AS Klaus Hanssensv.22, Postboks 3171 Årstad, 5829 BERGEN Tlf , ttlf , faks E-post Voksenopplæring Mange i gruppen voksne døve med ulike funksjonshemninger får voksenopplæring i kommunal regi etter 4A-2 i Opplæringslova. Dette gjelder utvikling eller vedlikehold av grunnleggende ferdigheter innenfor områdene ADL, kommunikasjon, motoriske ferdigheter osv. Tegnspråkopplæring står sentralt, men kan mange steder være vanskelig å få til pga manglende kompetanse i lokalmiljøet. Det finnes enkelte sentraliserte voksenopplæringstilbud med sterk vektlegging på tegnspråk, for eksempel Karlsrud i Oslo og AKS i Andebu. Karlsrud voksenopplæring (Oslo kommune) har egen avdeling for hørselshemmede der de gir opplæring i og på tegnspråk samt har egen rådgivingstjeneste for hørselshemmede. Tilbudene etter seg mot døve/tunghørte i Osloregionen. I tillegg tar Karlsrud imot elever fra Conrad Svendsens Senter (Stiftelsen Signo) i Oslo. AKS (Andebu kompetanse- og skolesenter) har egen voksenopplæringsavdeling som gir et individuelt tilrettelagt tilbud til målgruppen voksne døve med ulike funksjonshemninger og døvblinde. AKS samarbeider med de andre virksomhetene i Stiftelsen Signo i Andebu. 9

19 Voksenopplæringen ved AKS gir også tilbud om korttidsopphold for voksne døve med ulike funksjonshemninger fra hele landet. Oppholdene er organisert som én ukes opphold med voksenopplæring. Sammen med brukerne skal det være med miljøpersonale eller lærere fra hjemkommunene. Hovedhensikten med oppholdene er at brukere og ledsagere kan få opplevelser og impulser som de kan ta med hjem og arbeide videre med der. Oppholdet består av botilbud med kultur- og fritidstilbud, voksenopplæring, ledsagerveiledning med tegnspråkkurs over tre dager samt tilbud om konsultative tjenester og kurs i etterkant av oppholdet etter søknad Kompetansemiljøer Statped og Autismenettverket AKS (Andebu kompetanse og skolesenter) har innenfor rammen av Statped fått spesielle oppgaver knyttet til gruppen. Tilbudene gis både i form av direkte opplæringstilbud til brukere / elever, elevutredninger og rådgivningsarbeid overfor kommuner. AKS tilstreber et tett samarbeid med de andre hørselssentrene i Statped både når gjelder tjenesteyting. Særlig er de statlige sentrenes fylkesledd svært sentrale i dette samarbeidet. AKS inngår i det nasjonale Autismenettverket som et knutepunkt for å gi spesialiserte tjenester og utvikle kompetanse rundt dobbeltdiagnosen hørselshemming og autisme Stiftelsen Signo Stiftelsen Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den norske kirke. Stiftelsen Signo består av 9 ulike virksomheter i Oslo, Bergen, Trondheim og Andebu. Aktivitetene spenner over områdene bo-, omsorgs-, og fritidstilbud, undervisning i grunnskole, videregående skole og voksenopplæring, samt ulike arbeidstilbud i egne bedrifter. I tillegg drives det kompetansesentre for målgruppene, og flere av virksomhetene yter eksterne tjenester som veiledning, kurs og observasjon/utredning over hele landet Utfordringer knyttet til det å gi gode tjenester Undersøkelsen til Woll & Røed (1996) omtaler voksne hørselshemmede med sammensatte behov som en lavfrekvent gruppe. Videre at det ofte er utfordrende for hjemstedskommunen å kunne tilby et godt kommunikasjons- og språk miljø for gruppen. De fleste i gruppen bor og lever i et hørende miljø hvor de kan bli språklig isolerte, ofte som den eneste voksne hørselshemmede med sammensatt behov i kommunen. Personene som arbeider sammen med målgruppen har behov for møteplasser for å kunne bl.a. utarbeide individuelle planer, for å sikre hovedpersonens behov for langvarige og sammensatte tjenester. Personalet vil også ha behov for veiledning og oppfølging innenfor området kommunikasjon, språk, hørsel og kombinasjonen hørselshemming med ulike funksjonshemninger. 10

20 Med sammensatte tjenester tenker en på kommunale helse- og sosialtjenester, kulturtilbud, arbeid og fritidsaktiviteter, og oppfølging fra spesialisttjenesten, PPT og kompetansesentra for hørselshemmede. 11

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet?

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En bekymring Helene Myklebustad Kompetanseenhet sør Bergen kommune Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En noe kortere versjon av innlegget

Detaljer

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold

Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre. NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold Månedens tema mars 2016 Hørseltap hos eldre NAV Hjelpemiddelsentralen Vestfold 1 Hørsel hos eldre Med alderen svekkes sansene våre. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Prosjektnr. 2009/30385 Prosjektleder Siri Skollerud BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Bakgrunn Briskeby skole og kompetansesenter

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Vi har to ører. Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene.

Vi har to ører. Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene. Vi har to ører 8 Derfor er det en god ide å bruke høreapparater på begge ørene. Denne brosjyren er nummer 8 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Hør verden rundt deg Det å kunne høre og

Detaljer

Arbeidsrettede veiledningstjenester ved NAV Hjelpemiddelsentral

Arbeidsrettede veiledningstjenester ved NAV Hjelpemiddelsentral Arbeidsrettede veiledningstjenester ved NAV Hjelpemiddelsentral til brukere med synshemming, hørselshemming og/eller ervervet hjerneskade NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Arbeidsrettede veiledningstjenester

Detaljer

Eva-Signe Falkenberg

Eva-Signe Falkenberg SPRÅK OG SOSIALISERING HOS TUNGHØRTE, DØVBLITTE OG COCHLEAIMPLANTERTE BARRIERER OG MULIGHETER Eva-Signe Falkenberg SPED 1010 21 03 2006 DISPOSISJON Innledning Definisjoner døve døvblitte tunghørte Betegnelser

Detaljer

Kommunikasjon med høreapparatbrukere. Noen gode råd om hvordan man hjelper en høreapparatbruker

Kommunikasjon med høreapparatbrukere. Noen gode råd om hvordan man hjelper en høreapparatbruker Kommunikasjon med høreapparatbrukere 5 Noen gode råd om hvordan man hjelper en høreapparatbruker Denne brosjyren er nummer 5 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Kommunikasjon En person

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 8. Spesialundervisning etter 4A-2 Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 kan ha rett til spesialundervisning

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016

Barnehage. Informasjon, samarbeid og tilrettelegging. Barnevernspedagog Elise Christensen. Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnehage Informasjon, samarbeid og tilrettelegging Opphold for barn med dysmeli 0 2 år TRS, September 2016 Barnevernspedagog Elise Christensen 1 Barndom Barndommen er en livsfase med egenverdi i menneskets

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 4. Opplæringstilbudet skal tilpasses den voksnes behov Opplæring etter 4A-1 første ledd første punktum er som hovedregel

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Fra skolebenk til arbeid

Fra skolebenk til arbeid Rehab-Nor Side 1 Prosjektbeskrivelse Fra skolebenk til arbeid 1 Bakgrunn Overgangen mellom utdanning og arbeid ansees å være en kritisk fase for hørselshemmet ungdom. Selv om det er selve overgangsfasen

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen

Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samhandling med tjenesteapparatet- om å forstå og bli forstått: Søknadsprosessen Samling for voksne med Loeys-Dietz syndrom og foreldre til barn med diagnosen. 23.09.2016. Lillehammer Trond Haagensen Sosionom

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Helhetlig pensjonskartlegging HELP

Helhetlig pensjonskartlegging HELP SKJEMA Arbeidstaker: Dato: Helhetlig pensjonskartlegging HELP Versjon 2/2014 Vurderingsskjema ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning Veiledning Med økende alder og funksjonsfall kan det være

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Samarbeid: habiliteringstjenestene og nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Frambu 10. januar 2008 Kinderegg tre ting på en gang 1. Tiltak og tjenester for

Detaljer

Vurdering for læring praksisinnlegg fra Briskeby videregående skole. Turi Enge 17.04.2012

Vurdering for læring praksisinnlegg fra Briskeby videregående skole. Turi Enge 17.04.2012 Vurdering for læring praksisinnlegg fra Briskeby videregående skole Turi Enge 17.04.2012 Forutsetninger for å kunne gi vurdering for læring Skolen skal legge til rette slik at også den tunghørte eleven

Detaljer

De pedagogiske tilbudene

De pedagogiske tilbudene De pedagogiske tilbudene Når det skal utarbeides et tilbud for hørselshemmede barn, må dette skje i nært samarbeid med barnets foreldre. Det betyr at det må legges stor vekt på hvilket tilbud foreldrene

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Kapittel 8. Spesialpedagogiske tiltak

Kapittel 8. Spesialpedagogiske tiltak Kapittel 8. Spesialpedagogiske tiltak Dette kapittelet handler om hvorvidt undervisning av døve og sterkt tunghørte er spesialundervisning, og når det kan være tilfellet. Først en illustrasjon av hvordan

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever 1 Hva er Statpeds oppdrag for hørselshemmede elever? Statpeds arbeidsområder og ansvarsfelt er vedtatt av Stortinget. I Stortingsmelding 18 (2010-2011)

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming

Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming Handlingsplan for mennesker med utviklingshemming 2017-2020 Bystyrekomitè for oppvekst og utdanning Bystyrekomitè for helse, sosial og omsorg 17. oktober 2017 1 Definisjon Mennesker med utviklingshemming

Detaljer

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss

Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss Psykisk helse hjelpemidler i arbeid og dagligliv NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, Fagenheten, Seniorrådgiver Kine T. Næss NAV Hjelpemiddelsentral Vi har 18 fylkesvise hjelpemiddelsentraler Hjelpemiddelsentralene

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Kontaktperson: Siri Skollerud Mailadresse: siri.skollerud@statped.no Telefon: 32

Detaljer

Kompetanse Aust-Agder

Kompetanse Aust-Agder Kompetanse Aust-Agder Kompetanse Aust-Agder ble en egen virksomhet fra 01.01.17. Oppfølgingstjenesten for ungdom og karrieresenteret ble da ett senter. Vi arbeider for å få flere i arbeid og utdanning

Detaljer

Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag?

Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag? 21.03.2017 Tjue år med rett til opplæring i og på tegnspråk hvor står vi i dag? Arnfinn Muruvik Vonen, arnfinn.vonen@hioa.no Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland

Storbykonferanse Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Storbykonferanse 2016 Nav Hjelpemiddelsentral Rogaland Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne En satsing mellom NAV og arbeidslivet for å få flere unge med nedsatt arbeidsevne eller funksjonsevne

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Barnehage og skole. Barnehage

Barnehage og skole. Barnehage 1 Barnehage og skole Barnehage Barn med funksjonshemninger har fortrinnsrett ved opptak dersom en sakkyndig vurdering sier at barnet kan ha nytte av opphold i barnehage. Barnehagen bør få beskjed om at

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Fagdag, minoritetsspråklege

Fagdag, minoritetsspråklege Regelverk og tilsyn Fagdag, minoritetsspråklege Med minoritetsspråklege elevar i grunnopplæringa forstår vi barn, unge og vaksne som har eit anna morsmål enn norsk eller samisk. I denne samanhengen blir

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland Meld. St. 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Regionale konferanser Seniorrådgiver Jens Rydland Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning for voksne Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning for voksne og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje

Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommunes høringssvar NOU 2016:2017 På lik linje Gjesdal kommune synes det er bra med denne gjennomgangen for å sette fokus på de utfordringer som noen av våre innbyggere og tjenestemottakere har.

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

KOMPETANSETEAM FOR ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNAIKASJON ASK

KOMPETANSETEAM FOR ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNAIKASJON ASK KOMPETANSETEAM FOR ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNAIKASJON ASK - et tilbud til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, som har store utfordringer i å kommunisere med sine omgivelser. Når fagpersoner

Detaljer

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV

FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV FORELDRE/FORESATTE TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Kartlegg og fang opp pårørendes behov for støtte Snakk med pårørende om sammenheng mellom deres kapasitet, belastninger og helse kort og lang sikt Bidra

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

Pårørende som ressurs

Pårørende som ressurs Pårørende som ressurs 1 Hvem er pårørende Definisjon i juridisk forstand : den som pasienten oppgir som nærmeste pårørende. Ektefelle eller den pasienten lever sammen med i samboer/partnerskap, myndige

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL Ta det første steget Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie, venner

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no

Om individuell plan. Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59. hanne.thommesen@hibo.no Om individuell plan Festsalen, 14 mai 2007 Hanne Thommesen, tlf: 48 27 10 59 Ordningen med individuell plan er et svar på at: Personer med store bistandsbehov opplever at de på tross av et godt utbygd

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE

KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE KONFIDENSIELT INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN - DEL 1 GRUNNSKOLE Navn: NN Født: 1.6.1997 Skole: Byskolen Klassetrinn: 6. Utarbeidet dato: 25.5.2009 Av lærer / spesialpedagog: NN I samarbeid med: Kontaktlærer:

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

NOU 2009:18 Rett til læring høringsuttalelse fra Stiftelsen Signo

NOU 2009:18 Rett til læring høringsuttalelse fra Stiftelsen Signo www.signo.no Virksomheter i Stiftelsen Signo: Conrad Svendsen Senter, Rycon AS, AKS, Andebu Døvblindesenter, Grantoppen AS, Nøkkelbo, ASVO Bergen AS, Konows Senter og Signo Midt-Norge. Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog 16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling Livø Nyhus Spesialpedagog Hva skal jeg snakke om? Hva kan gjøre det vanskelig å lære? Kartlegging Sosial kompetanse og deltagelse Læringshindringer

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Vi har en elev med NF1 e- læringskurs http://www.frambu.no/ekur s2014-nf1 NF1 er mer enn flekker i huden Mange har vansker med: kognisjon

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

HØRINGSNOTAT Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming.

HØRINGSNOTAT Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming. TIL: Barne-,likestillings,-og inkluderingsdepartementet Høringsuttalelse knyttet til HØRINGSNOTAT Levekår og tiltak for mennesker med utviklingshemming. Denne uttalelsen er gitt av styret i NNDS- Norsk

Detaljer

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet)

Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) Kartlegging av intensiv habilitering av barn og unge til barn og unge med nevrologiske funksjonsforstyrrelser ( Rambøll/ Helsedirektoratet) 2 områder Hva er intensiv habilitering? Hvorfor er tilbudene

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Vi tar styringa Prosjektleder: Karin Hanson Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med

Detaljer

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk

Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk Rammeverk for grunnleggende ferdigheter i tegnspråk Et tillegg til rammeverk for grunnleggende ferdigheter Fotograf Jannecke Jill Moursund Innhold Innledning... 3 Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer