Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar 2005

2 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Nytt bygg for odontologisk fakultet ved universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram By- og regionalplanlegging Statsbygg Biskop Gunnerusgt Oslo Tlf Faks Hilde Herrebrøden, Tore Berg Asplan Viak Bergen a.s Pb Solheimsviken, 5824 Bergen Tlf.: Faks: E-post: Internett: Landskapsarkitekt Anna Wathne Sivilarkitekt Torhild Wiklund Revisjon nr: Sidekontrollert av: C Anna Wathne Godkjent av: Prosjektnr.: Heftenr.: 0122 Lagret Ra301381_01_Rev C.doc Sist lagret: Sist lagret av: Torhild Wiklund Sist skrevet ut: Ra301381_01_Rev C.doc 2

3 FORORD Statsbygg skal på vegne av Universitetet i Bergen bygge nytt odontologisk fakultet. Kristin Jarmund Arkitekter AS vant plan- og designkonkurranse om utforming av bygget høsten Ved siden av prosjektering av bygget skal arkitektkontoret også stå for regulering av området samt konsekvensutredning av tiltaket. Kristin Jarmund Arkitekter AS har bedt Asplan Viak Bergen AS bistå i arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplan. Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram er utarbeidet i samarbeid med representanter fra Statsbygg, Universitetet i Bergen og Kristin Jarmund Arkitekter AS. Det har også vært kontakt med saksbehandlere hos Bergen kommune, etat for byggesak og private planer og byantikvaren. Statsbygg: Universitetet i Bergen: Kristin Jarmund Arkitekter AS: prosjektleder Hilde Herrebrøden og Tore Berg Hans Ebbing Leif Houck Asplan Viak Bergen AS 14. oktober 2004 revidert 10. november 2004 og 7. januar 2005 Ra301381_01_Rev C.doc 3

4 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn Grunnlag for melding om konsekvensutredning LOKALISERING AV DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Alternativ utenfor Årstadvollen: Nærmere Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet Alternative plasseringer på Årstadvollen BESKRIVELSE AV TILTAKET Selve tiltaket Tiltaksområdet Eksisterende bygningsmasse i tiltaksområdet Plassering og utforming i forhold til omgivelser og landskapsrom Adkomst og parkering alternativ GJELDENDE PLANER, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplan Kommunedelplan Reguleringsplan Kulturminneloven Andre forhold som kan påvirke planprosessen SAMKJØRING AV KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN Reguleringsplan Konsekvensutredning Fremdriftsplan for konsekvensutredning og reguleringsplan UTREDNINGSPROGRAM Beskrivelse av tiltaket Offentlige og private tiltak som er nødvendig Forhold til offentlig planer og behovet for tillatelser Beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø Konsekvenser av tiltaket og behov for avbøtende tiltak Datagrunnlag og metoder Sammenstilling av konsekvenser Tiltakshavers anbefaling Forslag til videre utredning og oppfølging Ra301381_01_Rev C.doc 4

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det odontologiske fakultet er i dag lokalisert i nordre del av universitetets eiendom på Årstadvollen i Årstadveien 17 og i deler av Årstadveien 21(fellesbygget). Dagens lokaler for tannlege- og tannpleieutdanningen er foreldet og trange og ikke egnet til undervisningsvirksomhet. Statsbygg har derfor på oppdrag fra Universitetet i Bergen gått i gang med arbeid for å tilrettelegge for et nytt bygg for odontologene. Det ble gjennomført en plan- og designkonkurranse for nybygget høsten Vinnerutkastet, som er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter AS, vil ligge til grunn for det videre plan- og utredningsarbeid. Det skal foreligge et skisseprosjekt rundt nyttår og forprosjektet skal være ferdig i mai Dette blir lagt til grunn for bevilgninger over statsbudsjettet til gjennomføring av prosjektet. Det har foregått en prosess med redusering av byggets areal i forhold til konkurranseprogrammet og den endelige utstrekningen av bygget vil fastlegges i skisseprosjektet. fig 1 Modellfoto av vinnerutkastet "Jaws 5" Kristin Jarmund ArkitekterAS Tiltaket er foreslått plassert der det fraflyttede Preklinisk institutt (PKI) ligger i dag i Årstadveien 19. Det ble varslet oppstart av privat planarbeid i april Reguleringsplanen omfatter, etter krav fra Bergen kommune, alle universitets eiendommer på Årstadvollen (Årstadveien 17 til 25). Deler av planområdet i syd ble regulert til offentlig formål i De eksisterende byggene innenfor planområdet skal i hovedsak reguleres i samsvar med dagens situasjon med universitetsrettet virksomhet. Statsbygg ser for seg at fremtidig bruk av dagens odontologibygg også vil ligge innenfor dette formålet. Planområdet er ca. 32 daa. Det er utelukkende tiltaket nye DOF med omkringliggende areal på ca. 12,4 daa som skal utredes i konsekvensutredningen. Universitetet, Statsbygg og fagdepartementet har i fellesskap kommet fram til det utbyggingsalternativ som nå legges til grunn for bygge- og reguleringssaken. Andre alternativ er tidligere vurdert og funnet uaktuelle. Lokaliseringsprosessen blir nærmere gjort rede for i pkt. 2. Ra301381_01_Rev C.doc 5

6 1.2 Grunnlag for melding om konsekvensutredning Tiltaket er et vedlegg II tiltak i forskrift om konsekvensutredning 3 jf. II.1.4: Andre industri-, nærings-, lager og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med bruksareal på mer enn 7500 m2, og som bygges over en periode på 5 år eller kortere samt medfører utarbeidelse av plan etter PBL.. Det aktuelle kriteriet som utløser krav om KU er 4 nr. 1 bokstav f: Tiltak som framgår av vedlegg II skal meldes og konsekvensutredes dersom tiltaket er foreslått lokalisert innenfor eller kommer i direkte konflikt med områder der kulturminnemyndigheten kan godtgjøre et høyt potensiale for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner etter kulturminnelovens 4 og 6 som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. Alrekstad kongsgård var lokalisert på Årstad, i nærheten av Årstad skole, fellesbygget og PKI, men en kjenner ikke den nøyaktige plasseringen. Store deler av Årstad, fra Årstadveien og ned til Store Lungegårdsvann er i kommunedelplan Fjellsiden sør avmerket som fornminneområde som skal vurderes fredet etter kulturminneloven. Kulturmiljøet i tiltaksområdet med tilgrensende områder har verneverdig bebyggelse fra nyere tid (etter 1537), jfr. Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Fjellsiden sør. I følge Byantikvaren kan Årstadgeilen med stor sikkerhet dateres til eldre jernalder. Også i det arkeologiske funnpotensialet er det trolig stor tidsdybde. Statsbygg har slik forskrift om konsekvensutredning 6 tilsier, bedt ansvarlig myndighet Bergen kommune ta stilling til om tiltaket skal konsekvensutredes. Bergen kommune har i brev datert konkludert med at tiltaket faller inn under kriteriene i forskriftens 4.1. f og følgelig må meldes og konsekvensutredes. 2 LOKALISERING AV DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Planleggingen av et nybygg for Det odontologiske fakultet begynte ved Universitetet i Bergen i En har i denne sammenhengen vurdert både alternativ plassering utenfor Årstadvollen og alternative plasseringer innenfor universitetsområdet på selve Årstadvollen. Da fakultetet ble etablert i 1962 med den nåværende odontologibygningen som viktigste arena, var det en faglig forutsetning at både utdanning og forskning skulle foregå i nært samarbeid med Det medisinske fakultet. Lege- og tannlegestudentene har felles undervisning de første 1 ½ årene i studiet, og tidligere foregikk det meste av det i den gamle PKI-bygningen i Årstadveien 19. Ettersom tannlegestudentene i tillegg til dette har deler av sin utdanning i de første to studieårene i odontologibygningen, har det vært en absolutt nødvendighet at avstanden mellom disse miljøene er innenfor gangavstand slik at undervisningsplanene opprettholdes på et forsvarlig nivå både pratisk og rent ressursmessig. Etter at PKI-virksomheten ble flyttet til det nye BBB ved Haukeland sykehus, er avstanden blitt noe lengre, men den er fortsatt innenfor det som vi anser som forsvarlig og hensiktsmessig. Ved en ny plassering av et moderne DOF-bygg må følgende overordnete funksjonskrav legges til grunn: Nærhet til Det medisinske fakultet på grunn av overlapp og funksjonsfordeling mellom de to fakultetene innenfor forskning og undervisning. Nærhet til Haukeland Universitetssykehus. Haukeland som universitetssykehus har faglig ansvar også overfor DOF og vise versa. Ra301381_01_Rev C.doc 6

7 2.1 Alternativ utenfor Årstadvollen: Nærmere Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet. Det eneste alternativet til plassering av et nytt DOF-bygg som har vært vurdert utenfor Årstadvollen, har vært i tilknytning til Haukelandsveien 28, Armauer Hansens Hus (AHH), (tidligere MFH-bygget, m2 brutto). AHH eies av Staten ved UiB. Dette alternativet ble imidlertid tidlig forkastet av to hovedgrunner: Problemet med å finne alternativ plassering av de universitets- og sykehusvirksomheter som i dag er plassert i AHH. Komplisert ombyggingsprosess og utvidelse. Vanskelige tomteforhold. (Nybygget er programmert til m2 brutto for universitetsfunksjonene, m2 for Den offentlige tannhelsetjenesten). Haukeland sykehus (Hordaland Fylkeskommune) har dessuten signalisert at det ikke har tomteareal å tilby et nytt DOF-bygg innenfor sykehusområdet. Annen plassering utenfor Årstadvollen har ikke vært aktuelt av funksjonelle grunner. 2.2 Alternative plasseringer på Årstadvollen Med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Årstadvollen som ble stadfestet i 1963 har UiB lagt til grunn at framtidig utvidelse av DOF skal skje innenfor dette området. Det aktuelle området eies av Staten ved UiB. Bergen kommune har hittil i planprosessen ikke gitt noen signaler om at arealbruken bør endres. Dette er i samsvar med universitetets behov for langsiktighet og reguleringsmessig forutsigbarhet i sin arealplanlegging og utbyggingsstrategi. I 1996 og 1999 foretok UiB en grundigere vurdering av alternative løsninger innenfor området og engasjerte konsulentfirmaet Norman a/s for dette. Følgende tre alternativer ble presentert: Alt 1 Ombygging av eksisterende DOF og utvidelse. Forslaget fra 1999 viser en nybyggdel mot vest for klinikk- og laboratoriefunksjonene og ombygging av eksisterende bygg for tørre funksjoner. Mellom nybygg og eksisterende la en inn en glassgård. Løsningen ble forkastet vesentlig av tre grunner: Vanskelig reguleringsmessig forhold til naboer mot vest. Komplisert ombyggingsprosess av eksisterende DOF-bygg med klinikkdrift m.m. samtidig som bygningen blir ombygget. I tillegg måtte en foreta en del omplassering/midlertidig flytting av en del aktiviteter til andre lokaliteter i byggeperioden. De økonomiske konsekvensene av problemene som følge av særlig punktet ovenfor ville ikke gjøre denne løsningen rimeligere samtidig som løsningen totalt sett ville fremstå som dårligere enn ved nybygg. Alt 2 Ombygging av eksisterende PKI-bygg, Årstadveien 19 Det ble i 1999 også foretatt en bruksanalyse av eksisterende PKI (preklinisk institutt) med sikte på innplassering av DOF i dette. Dette ble forkast av tre hovedgrunner: Byggets form er lite hensiktsmessig med sikte på en ny, i stor grad klinisk rettet bruk med store dagslyskrav. Eksisterende PKI-bygg har store byggtekniske skavanker, bl.a. med setninger i bærende konstruksjoner i fasadene. Dette var en av grunnene til at bygget ikke kunne inngå som en del av en ny samlet løsning for de virksomhetene som i dag er plassert i BBB (bygg for biologiske basalfag). En ombygging og oppgradering av PKI bygget for DOF ville økonomisk sett ikke være fordelaktig i forhold til nybygg. Alt 3 Alternative utbyggingsstrategier uten bruk av eksisterende bygningsmasse I sammenheng med analysen i 1999 utarbeidet en tre utbyggingsstrategier for nybygg. Med utgangspunkt i ulike volumoppbygginger og etasjehøyder konkluderte en med dagens alternativ. I brev av ber Det kgl. kirkeutdannings- og forskningsdepartement Statsbygg om å legge dette alternativet ( utbyggingsstrategi 2 ) til grunn i det videre arbeidet. Ra301381_01_Rev C.doc 7

8 Konklusjon Det valgte alternativet utnytter store deler av byggegropen etter PKI-bygget (nr. 19) som rives. Løsningen sparer arealet mot sør (som i dag brukes til parkering) til en fremtidig universitetsutbygging. Utviklingen innenfor helsefagene er sterk og arealkrevende. En kan ikke forvente at UiB skal kunne få store utviklingsarealer i tilknytning til Haukeland Universitetssykehus ut over det som er under planlegging (del av nytt laboratoriebygg mellom BBB og Sentralblokken). Den framtidige, langsiktige utviklingen innenfor feltet vil i hovedsak måtte skje på Årstadvollen. Ved denne løsningen vil dessuten de fleste av de 161 parkeringsplassene som UiB disponerer i området kunne beholdes. I kombinasjon med parkeringsplasser i kjeller i nybygget kan disse inngå i den samlete trafikk- og parkeringsløsningen for hele området. 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3.1 Selve tiltaket Bygningen vil primært inneholde klinikk- bibliotek-, kantine-, kontor- og laboratoriearealer for studenter, ansatte og pasienter ved Det Odontologiske Fakultetet. Bygget er dimensjonert for følgende personbelastning: -250 studenter -150 årsverk -300 besøkende (150 før og 150 etter lunsj). Som følge av at terrenget faller ca en etasje fra nord til syd, vil bygningen fremstå med 2-3 etasjer mot vest og 4-5 etasjer mot øst (Årstadveien). Gesimshøyde mot vest vil være ca c+65,5 og c+72,5 mot øst. Inntrukne tekniske bygningsvolum på tak kommer til å overstige c+72,5. fig 2 Snitt av tiltaket mot nord med Årstadveien til høyre Byggets grunnflate er ca 2960 m2. Samlet BTA er ca m2. I tillegg kommer 1240 m2 BTA P-garasje i 1. underetasje og eventuelt også 1650 m2 BTA p-areal i 2. underetasje (totalt 110 plasser). Bygningen er planlagt med varige materialer av god kvalitet som gir høy grad av vedlikeholdsfrihet. Utvendig skal anleggets fargekarakter være lyst. Hovedfasadene er tenkt utført i en relativt lett kledning av glass kombinert med faste og halvtransparente felt ( melketann-hvite! ), med utvendig solavskjerming løst som faste, horisontale metall-lameller. De mindre Ra301381_01_Rev C.doc 8

9 bygningsenhetene mot Årstadveien foreslås i plasstøpt, lys betong, der plateforskaling og innfestingsdetaljer fra platene uttrykker seg som mønster i flaten. Bygget skal knyttes til kommunens fjernvarmenett. 3.2 Tiltaksområdet I dag ligger Årstadvollen som en filial av sykehus- / universitetsområdet med universitets- og skolebebyggelse fra 1960-tallet. Tiltaket vil i hovedsak ligge på areal som i dag er utbygget (PKI), men vil også ta i bruk areal som i dag er benyttet til parkering og plass. Tiltaksområdet omfatter del av bnr. 228 nord for Fellesbygget (Årstadveien 21) hele bnr. 224 der PKI bygget ligger og del av bnr. 215 frem til dagens bygg for odontologiske fakultet. Tiltaksområdet omfatter ca. 12,5 daa. Tomten grenser mot Årstadveien i øst og mot boligbebyggelse og Årstad skole i Årstadgeilen i vest. Prosjektet søker å sette institusjonsaksen langs Årstadveien i sammenheng og styrke denne. Rommene mellom bygningene; Millionplassen i nord og plassrommet mot fellesbygget i syd, tilføres nye aktiviteter. Fotgjengerstrøket langs Årstadveien tilføres attraktive og vitaliserende elementer, og det åpnes for kontakt mellom byggets indre og gateløpet. 3.3 Eksisterende bygningsmasse i tiltaksområdet Tiltaket er foreslått plassert der bygget som tidligere rommet Preklinisk institutt ligger i dag i Årstadveien 19. Bygningen for PKI er i dårlig forfatning og skal rives. Bygget har en grunnflate på 3 600m 2, et samlet areal på m 2 og ble bygget i PKI bygget består delvis av materialer som medfører fare for forurensing ved riving. Dette er særlig knyttet til asbest. 3.4 Plassering og utforming i forhold til omgivelser og landskapsrom Tiltaket er omgitt av villabebyggelse og offentlige bygg, hovedsakelig fra første halvdel av 1900-tallet. Årstad skole med bygg fra 1700-tallet er som kulturminne svært dårlig ivaretatt i dag. Både de offentlige bygg (Statsarkivet) og deler av villabebyggelsen i Årstadgeilen er verneverdig. Alrekstad kongsgård hadde sin beliggenhet i området, men en kjenner ikke den nøyaktige plassering. Årstadgeilen er datert sikkert tilbake til eldre jernalder og er et viktig kulturminne. Det er mulig at traseen over tiltaksområdet ble noe endret da PKI-bygget ble bygget og Årstadgeilen er preget av byggets dominans mot sørvest. I prosjektet er den bevaringsverdige Årstad skole tatt hensyn til ved en tilbaketrukket plassering av byggets hjørne mot sydvest. Prosjektets sydfasade og den uttrukne biblioteksfløyen kan sammen med Årstad skole nå ramme inn et nytt og grønt parkrom som avslutning på Årstadgeilens løp. Parkrommet blir et attraktivt sted å være både for brukere og beboere i området. Årstadgeilens opprinnelige trasé planlegges tilkjennegjort i møbleringen av parkrommet. Mot boligbebyggelsen i vest er prosjektet tilbaketrukket og neddempet i skala, og landskapsrommets grønne karakter styrkes ved bevokste terrasseringer og beplantning. Mot Årstadveien løfter bygningsvolumet seg og det åpnes for innsyn til byggets vandrehall langs fotgjengerstrøket. Øvre gesimshøyde sammenfaller med omkringliggende institusjonsbygg, mens de mindre bygningsvolumene (bibliotek, auditorier, lesesaler) som er lagt ut mot Årstadveien spiller sammen med de frittliggende, mindre bygningene langs veien på begge sider. Ra301381_01_Rev C.doc 9

10 Det bevaringsverdige Statsarkivet på østsiden av Årstadveien er vist spesiell respekt gjennom en bygningsmessig artikulering og plassering som åpner opp for - og rammer inn utsikten til dette. Mot nord gir plasseringen det nødvendige rom for tilkomst til byggets hovedinngang samt bakenforliggende boliger Årstadveien 19 A-D, samtidig som den grønne kollen vest for Millionplassen beholdes som viktig landskapsdrag. fig 3 Situasjonsplan med avgrensing av planområdet og tiltaksområdet Ra301381_01_Rev C.doc 10

11 3.5 Adkomst og parkering Kjøreadkomst til området Forslag til hovedadkomst slik det er vist i vinnerforslaget legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. Byggets hovedinngangsparti er i nord, vendt mot Årstadveien og Millionplassen. Plassdannelsen har en representativ utforming med urbant preg, satt i direkte sammenheng med fortauet. Drosje-avsetning og kiss & ride er ivaretatt på adkomst-plassen sammen med korttidsplasser og HC-parkering. Serviceadkomst er løst separat med innkjøring på plan 0 i syd via Årstadgeilen, til varemottak og driftsområde, nær kantinekjøkken, og med kort tilkomst til vareheis. Adkomst fra Årstadveien til boligeiendommer i Årstadveien 19 A-D i nord og boligeiendommer i Årstadgeilen i syd og som går gjennom tiltaksområdet i dag skal sikres i reguleringsplanen. Traseen for Årstadgeilen er foreslått noe endret i vinnerforslaget og Bergen kommune har i sin uttalelse til plan- og designkonkurransen vist til at Byantikvaren ikke vil kreve at veien skal opprettholdes slik den ligger i dag. Adkomst til bygget Tomtens fall i nord-syd retning tilsvarer en etasje. Høydeforskjellen utnyttes for å oppnå den ønskede interne logistikk i anlegget, med hovedadkomst for pasienter og studenter på to forskjellige etasjeplan, i hver sin ende av vandrehallen, som begge naturlig knytter seg til tilstøtende terrengnivå utenfor bygget. Parkering Det forutsettes at nødvendig parkering løses innenfor planområdet. Det skal i utgangspunktet legges til rette for 110 parkeringsplasser over to plan under det nye bygget. Dette vil også dekke parkeringsbehovet for Årstadveien 17. Planområdets sentrale beliggenhet i forhold til kollektivnettet tilsier en restriktiv parkeringsnorm, men prosjektet forholder seg til gjeldende parkeringsnormer for Bergen kommune. Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig sykkelparkering. Gang-/Sykkelvei Løsninger for gående/ syklende skal bindes sammen med omkringliggende områder. Det vil legges vekt på å forsterke gangaksen langs Årstadgeilen alternativ I 0-alternativet blir Odontologisk fakultet værende i dagens lokaliteter i Årstadveien 17 og 21. Årstadveien 17 har et totalt bruttoareal på m 2 og Årstadveien 21 (Fellesbygget) har et bruttoareal på m 2. Fremtidig bruk av PKI-bygget blir ikke vurdert. 4 GJELDENDE PLANER, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 4.1 Kommuneplan Området er i kommuneplanens arealdel vist dels som uregulert byggeområde og dels som regulert område. 4.2 Kommunedelplan Omkringliggende områder er omfattet av kommunedelplan for Fjellsiden sør og er avsatt til henholdsvis offentlige områder og boligområder. Planområdet er ikke omfattet av denne planen fordi den var forutsatt å inngå i kommunedelplan for Haukeland. Sistnevnte planarbeid er foreløpig ikke gjennomført. Ra301381_01_Rev C.doc 11

12 4.3 Reguleringsplan fig 4 Utsnitt av kommunedelplan for Fjellsiden sør, vedtatt i 2001 Deler av planområdet er omfattet av reguleringsplan for Årstadveien, tomter for offentlig formål R , stadfestet Området er i denne eldre reguleringsplanen avsatt til universitetsformål. Årstad skole er i planen også regulert til dette formålet. Årstadgeilen er regulert med trase over skolens område og inn på adkomstvei på baksiden av studenthjemmet, Årstadveien 25. Det ble meldt oppstart på planarbeid for den del av planområdet som er nyttet til universitetsformål samt tilgrensende uregulert universitetsområde i april Denne planendringen har plannr. P og ble benevnt Odontologisk fakultet - Alrek studenthjem mm. Planarbeidet vil bli utført parallelt med konsekvensutredningen. fig 5 og 6 Reguleringsplan Årstadveien, tomter for offentlig formål R med omriss av planområde for pågående planarbeid Ra301381_01_Rev C.doc 12

13 4.4 Kulturminneloven Tiltaket ligger nær den gamle kongsgården Alrekstad. Alrekstad kongsgård har en antatt beliggenhet rundt Årstad gård(årstad skole). Årstadgeilen er datert tilbake til eldre jernalder. Hele Årstad, inkludert tiltaksområdet, er i kulturminnegrunnlaget for fjellsiden syd definert som et fornminneområde og det er foreslått områdefredet etter kulturminnelovens 4. Dette indikerer at tiltaksområdet har stort potensial for funn av fornminner. Det er imidlertid ikke gjort funn av fornminner innenfor tiltaksområdet. I kommunedelplanen for Fjellsiden syd er det satt plankrav i forbindelse med utføring av tiltak innenfor dette området selv om det ligger utenfor kommunedelplanens avgrensning. Plankravet i kommunedelplanen for Fjellsiden syd er spesifisert som følger: 03.3 Grunnen rundt Årstad gård inneholder mulige fornminner og skal sikres etter Kulturminnelovens bestemmelser. Inntil dette arbeidet er gjennomført vil tiltak etter pbl 86a og 93 som medfører inngrep i grunnen, utløse krav om privat reguleringsplan med formål spesialområde bevaring for grunnen, for et område som avgrenses av kommunen. fig 7 Utsnittet fra kommunedelplanen for Fjellsiden syd viser avgrensing av området som er foreslått områdefredet etter kulturminneloven. Den viser også antatt lokalisering av Alrekstad kongsgård og funn av fornminner. 4.5 Andre forhold som kan påvirke planprosessen Konsekvensutredning av Arnatunnelen pågår. Utredningsprogram har ligget ute til høring. Planene berører ikke tomten, men nye veiføringer vil kunne endre trafikkmønsteret langs Årstadveien. Reguleringsplan for bybanen pågår. Planene berører ikke planområdet direkte, men vil bidra til bedret kollektivdekning mellom bydelen og sentrum. Sak om ny parkeringspolitikk er under behandling i Bergen kommune. Området ligger sentralt i forhold til bussruter mellom Haukeland og Bergen, samt nærhet til bybanen og det antas å bli strengere rammer i fremtiden enn i de gjeldende p-normene. Ra301381_01_Rev C.doc 13

14 5 SAMKJØRING AV KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN Området som skal konsekvensutredes er begrenset til det arealet som beslaglegges av tiltaket, nytt bygg for odontologisk fakultet, og de omkringliggende arealene som har direkte tilknytning til denne utbyggingen. Reguleringsplanen omfatter et større areal nord og syd for tiltaksområdet med eksisterende bygg og opparbeidete utearealer i form av plasser, parkeringsplasser og interne adkomstveier. Arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplan vil foregå parallelt. Fordi konsekvensutredningen bare omfatter tema knyttet til kulturminner blir planarbeidet og de dokumenter som utarbeides gjennom dette en viktig referanse for konsekvensutredningen. Reguleringsplanen vil også håndtere kulturminneproblematikken utenfor tiltaksområdet. Byantikvaren vil foreta en arkeologisk utredning for å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 og hele planområdet. Forundersøkelser, dvs. arkivarbeid, blir gjennomført høsten Dette vil bli fulgt opp av feltundersøkelser våren 2005 hvis det er behov for det. Utfallet av disse undersøkelsene vil være vesentlige for å kunne vurdere konsekvensene av gjennomføringen av tiltaket og vil også kunne ha innvirkning på planarbeidet. Ved viktige funn kan det bli aktuelt med full arkeologisk utgraving. 5.1 Reguleringsplan Følgende tema skal i henhold til planprogram utarbeidet av Statsbygg datert og referat fra møte med Bergen kommune håndteres i planprosessen: 1. Utnyttelse: Bebyggelsens høyde, estetikk, byggeskikk og bygningsstruktur 2. Infrastruktur: Trafikk Parkering Nye parkeringsnormer Kjøreadkomst 3. Teknisk infrastruktur/fjernvarme 4. Miljø: Grønstruktur, særlig viktige gangforbindelse må sikres i planen Kulturminner 5 Forurensing ved riving av PKI: Kartlegging før riving 6 Barn og unges rettigheter 5.2 Konsekvensutredning Forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven omfatter hovedtemaene miljø, naturresurser og samfunn. Hovedtemaene er i forskriften og tilhørende veileder delt opp i en rekke enkelttema. Hvorvidt hvert av disse temaene skal konsekvensutredes må vurderes i forhold til om det aktuelle tiltaket antas å ha vesentlig konsekvenser for de enkelte tema. Nedenfor er det en gjennomgang av potensielle tema og de vurderinger som er gjort med hensyn på om de er aktuelle å utrede i konsekvensutredningen. Ra301381_01_Rev C.doc 14

15 Miljø Dette området omfatter følgende tema: Landskap, naturmiljø og kulturmiljø Forurensning Tiltaket anses ikke å ha vesentlige konsekvenser for forurensing. Forurensing vil være et tema i reguleringsplanen for Odontologisk fakultet - Alrek studenthjem m.m. som også omfatter tiltaksområdet. Tiltaket anses heller ikke å ha konsekvenser for landskap eller naturmiljø i den forstand at det vil endre de fysiske formene i landskapet vesentlig. Tiltaket berører et viktig kulturmiljø med verneverdig bebyggelse på Årstad. Tiltaket ligger også innenfor et fornminneområde som skal vurderes fredet etter kulturminneloven. Kravet om konsekvensutredning er basert på at det er stort potensiale for funn av fornminner i grunnen. Konsekvensutredningen må derfor utrede konsekvensene for kulturmiljø og kulturminner. Naturressurser Dette området omfatter følgende tema: Jord- og skogressurser Ferskvannsressurser Marine ressurser Mineraler og masseforekomster Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for naturressurser og ingen av disse temaene blir derfor utredet i konsekvensutredningen, jmf. brev fra Fylkesmannens miljøvernavdeling datert Samfunn Dette området omfatter følgende tema: Næringsliv og sysselsetting Befolkningsutvikling og boligbygging Tjenestetilbud og kommunal økonomi Utbyggingsmønster og transportsystem Sosiale forhold Helsemessige forhold Friluftsliv Temaene har vært vurdert med tanke på om tiltaket vil ha konsekvens for samfunnet. Transportsystem er særskilt vurdert. Eventuelle konsekvenser for dette tema er likevel vurdert til ikke å være vesentlige. I reguleringsplanen for området, Odontologisk fakultet - Alrek studenthjem m.m., vil transport vil være et tema som omfatter avkjørsel og parkering. Der vil også forholdet til nærmiljøet i form av utnyttelse: bebyggelsens høyde, estetikk, byggeskikk og bygningsstruktur bli utredet. Ra301381_01_Rev C.doc 15

16 5.3 Fremdriftsplan for konsekvensutredning og reguleringsplan Fremdriftsplanen viser oppstart av planarbeid og innlevering av melding om konsekvensutredning i oktober Konsekvensutredningen og planforslaget forutsettes levert til saksbehandling i begynnelsen av mai Ved normal saksbehandling i henhold til de frister som ligger i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning bør reguleringsplan og konsekvensutredning være ferdig behandlet i mars Dette forutsetter at det ikke oppstår uforutsette forhold i planarbeidet og at Bergen kommune har kapasitet til å behandle saken fortløpende. fig 8 fremdriftsplan Ra301381_01_Rev C.doc 16

17 6 UTREDNINGSPROGRAM Utredningsprogrammet er konsentrert om de spørsmål det er nødvendig å få belyst for å kunne ta stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 6.1 Beskrivelse av tiltaket På grunnlag av skisseprosjektet og pågående forprosjekt vil tiltaket bli nærmere beskrevet i forhold til de opplysninger som forelå på meldingstidspunktet. Begrunnelsen for tiltaket Begrunnelsen for tiltaket er beskrevet i meldingen, men utdypes i KU Tidsplaner for gjennomføring Fremdriftsplanen oppdateres i forhold til den fremdriftsplan som blir fremlagt i meldingen. Det bemerkes at fremdriften er beheftet med utsikkerhet på grunn av forhold knyttet til bevilgning over statsbudsjettet. Adkomst, parkering og gang- og sykkelveier Løsning av adkomst beskrives. Parkeringsdekning og fordeling av parkeringsplasser gjøres rede for. Gang- og sykkelveier fastlegges. Forholdet til nabolaget Det beskrives hvilke deler av tiltaket og anlegget rundt som kan brukes av befolkningen i nabolaget. 0-alternativet O-alternativet beskrives så langt dette er mulig. Det vil bli lagt vekt på å få frem de forhold som er relevante for å vurdere om det er ulike konsekvenser av å ikke ta i bruk tomten til bygg for odontologisk fakultet. 6.2 Offentlige og private tiltak som er nødvendig Det redegjøres for hvilke offentlige og private tiltak som er nødvendig for å få gjennomført tiltaket. 6.3 Forhold til offentlig planer og behovet for tillatelser Det redegjøres for hvilke planer som er nødvendig å få godkjent og hvilke søknader som må sendes. 6.4 Beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø Kulturmiljøet skal beskrives som del av bylandskapet i tiltaksområdet og influensområdet. Det skal redegjøres for den historiske utvikling, bebyggelsens organisering og plassering i landskapsrommet, andre fysiske strukturer, bygninger og andre enkeltelementer samt bruken av objekter/området i dag. Beskrivelse av berørte kulturminner og kulturmiljø skal baseres på kjent kunnskap om tiltaksområdet og Årstadområdet samt resultater fra arkeologisk utredning. Hvis det etter arkeologiske forundersøkelser viser seg å være behov for feltarbeid må det gjøres en vurdering av om dette vil har innvirkning på innhold og fremdrift i konsekvensutredningen. Ra301381_01_Rev C.doc 17

18 6.5 Konsekvenser av tiltaket og behov for avbøtende tiltak Kulturminner og kulturmiljø Det vurderes hvilken betydning tiltaket vil ha for det omkringliggende kulturmiljøet, inkludert Årstadgeilen. Det vil også vurderes hvilken betydning tiltaket vil ha i forhold til eventuelle funn av fornminner i grunnen, basert på resultat av arkeologiske utredning i tiltaksområdet. Nødvendige avbøtende tiltak vil bli beskrevet. Utredningsgrunnlag: Kommunedelplan Fjellsiden syd Kulturminnedokumentasjon kommunedelplan Fjellsiden syd Sefrak register Fortidsminneforeningens arkiv. Antikvarisk register Andre trykte kilder om bygg og anlegg i området Arkeologisk utredning (forundersøkelser/arkivarbeid, eventuelt feltarbeid og etterarbeid) 6.6 Datagrunnlag og metoder Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. 6.7 Sammenstilling av konsekvenser Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. 6.8 Tiltakshavers anbefaling Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. 6.9 Forslag til videre utredning og oppfølging Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. Ra301381_01_Rev C.doc 18

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL

FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL FORSLAG TIL PLANPROGRAM NYTT REGJERINGSKVARTAL STATLIG REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING BILDE SIDE 1 Teknisk anlegg på tak, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis at vestibulum

Detaljer

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet

RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet RUSELØKKVEIEN 26 Detaljregulering med konsekvensutredning - Orientering om planprosessen og utredningsarbeidet LINK arkitektur AS er engasjert av Storebrand Ruseløkkveien 26 AS for å utarbeide reguleringsplan

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer