Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar 2005

2 RAPPORT Prosjekt: Tittel: Fagområde: Oppdragsgiver: Ref. oppdragsgiver: Utarbeidet av: Oppdragsansvarlig: Saksbehandlere: Nytt bygg for odontologisk fakultet ved universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram By- og regionalplanlegging Statsbygg Biskop Gunnerusgt Oslo Tlf Faks Hilde Herrebrøden, Tore Berg Asplan Viak Bergen a.s Pb Solheimsviken, 5824 Bergen Tlf.: Faks: E-post: Internett: Landskapsarkitekt Anna Wathne Sivilarkitekt Torhild Wiklund Revisjon nr: Sidekontrollert av: C Anna Wathne Godkjent av: Prosjektnr.: Heftenr.: 0122 Lagret Ra301381_01_Rev C.doc Sist lagret: Sist lagret av: Torhild Wiklund Sist skrevet ut: Ra301381_01_Rev C.doc 2

3 FORORD Statsbygg skal på vegne av Universitetet i Bergen bygge nytt odontologisk fakultet. Kristin Jarmund Arkitekter AS vant plan- og designkonkurranse om utforming av bygget høsten Ved siden av prosjektering av bygget skal arkitektkontoret også stå for regulering av området samt konsekvensutredning av tiltaket. Kristin Jarmund Arkitekter AS har bedt Asplan Viak Bergen AS bistå i arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplan. Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram er utarbeidet i samarbeid med representanter fra Statsbygg, Universitetet i Bergen og Kristin Jarmund Arkitekter AS. Det har også vært kontakt med saksbehandlere hos Bergen kommune, etat for byggesak og private planer og byantikvaren. Statsbygg: Universitetet i Bergen: Kristin Jarmund Arkitekter AS: prosjektleder Hilde Herrebrøden og Tore Berg Hans Ebbing Leif Houck Asplan Viak Bergen AS 14. oktober 2004 revidert 10. november 2004 og 7. januar 2005 Ra301381_01_Rev C.doc 3

4 INNHOLD 1 INNLEDNING Bakgrunn Grunnlag for melding om konsekvensutredning LOKALISERING AV DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Alternativ utenfor Årstadvollen: Nærmere Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet Alternative plasseringer på Årstadvollen BESKRIVELSE AV TILTAKET Selve tiltaket Tiltaksområdet Eksisterende bygningsmasse i tiltaksområdet Plassering og utforming i forhold til omgivelser og landskapsrom Adkomst og parkering alternativ GJELDENDE PLANER, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER Kommuneplan Kommunedelplan Reguleringsplan Kulturminneloven Andre forhold som kan påvirke planprosessen SAMKJØRING AV KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN Reguleringsplan Konsekvensutredning Fremdriftsplan for konsekvensutredning og reguleringsplan UTREDNINGSPROGRAM Beskrivelse av tiltaket Offentlige og private tiltak som er nødvendig Forhold til offentlig planer og behovet for tillatelser Beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø Konsekvenser av tiltaket og behov for avbøtende tiltak Datagrunnlag og metoder Sammenstilling av konsekvenser Tiltakshavers anbefaling Forslag til videre utredning og oppfølging Ra301381_01_Rev C.doc 4

5 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det odontologiske fakultet er i dag lokalisert i nordre del av universitetets eiendom på Årstadvollen i Årstadveien 17 og i deler av Årstadveien 21(fellesbygget). Dagens lokaler for tannlege- og tannpleieutdanningen er foreldet og trange og ikke egnet til undervisningsvirksomhet. Statsbygg har derfor på oppdrag fra Universitetet i Bergen gått i gang med arbeid for å tilrettelegge for et nytt bygg for odontologene. Det ble gjennomført en plan- og designkonkurranse for nybygget høsten Vinnerutkastet, som er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter AS, vil ligge til grunn for det videre plan- og utredningsarbeid. Det skal foreligge et skisseprosjekt rundt nyttår og forprosjektet skal være ferdig i mai Dette blir lagt til grunn for bevilgninger over statsbudsjettet til gjennomføring av prosjektet. Det har foregått en prosess med redusering av byggets areal i forhold til konkurranseprogrammet og den endelige utstrekningen av bygget vil fastlegges i skisseprosjektet. fig 1 Modellfoto av vinnerutkastet "Jaws 5" Kristin Jarmund ArkitekterAS Tiltaket er foreslått plassert der det fraflyttede Preklinisk institutt (PKI) ligger i dag i Årstadveien 19. Det ble varslet oppstart av privat planarbeid i april Reguleringsplanen omfatter, etter krav fra Bergen kommune, alle universitets eiendommer på Årstadvollen (Årstadveien 17 til 25). Deler av planområdet i syd ble regulert til offentlig formål i De eksisterende byggene innenfor planområdet skal i hovedsak reguleres i samsvar med dagens situasjon med universitetsrettet virksomhet. Statsbygg ser for seg at fremtidig bruk av dagens odontologibygg også vil ligge innenfor dette formålet. Planområdet er ca. 32 daa. Det er utelukkende tiltaket nye DOF med omkringliggende areal på ca. 12,4 daa som skal utredes i konsekvensutredningen. Universitetet, Statsbygg og fagdepartementet har i fellesskap kommet fram til det utbyggingsalternativ som nå legges til grunn for bygge- og reguleringssaken. Andre alternativ er tidligere vurdert og funnet uaktuelle. Lokaliseringsprosessen blir nærmere gjort rede for i pkt. 2. Ra301381_01_Rev C.doc 5

6 1.2 Grunnlag for melding om konsekvensutredning Tiltaket er et vedlegg II tiltak i forskrift om konsekvensutredning 3 jf. II.1.4: Andre industri-, nærings-, lager og kontorbygg samt offentlige bygg og bygg til allmennyttige formål med bruksareal på mer enn 7500 m2, og som bygges over en periode på 5 år eller kortere samt medfører utarbeidelse av plan etter PBL.. Det aktuelle kriteriet som utløser krav om KU er 4 nr. 1 bokstav f: Tiltak som framgår av vedlegg II skal meldes og konsekvensutredes dersom tiltaket er foreslått lokalisert innenfor eller kommer i direkte konflikt med områder der kulturminnemyndigheten kan godtgjøre et høyt potensiale for funn av hittil ukjente automatisk fredete kulturminner etter kulturminnelovens 4 og 6 som inngår i et kulturmiljø med stor tidsdybde. Alrekstad kongsgård var lokalisert på Årstad, i nærheten av Årstad skole, fellesbygget og PKI, men en kjenner ikke den nøyaktige plasseringen. Store deler av Årstad, fra Årstadveien og ned til Store Lungegårdsvann er i kommunedelplan Fjellsiden sør avmerket som fornminneområde som skal vurderes fredet etter kulturminneloven. Kulturmiljøet i tiltaksområdet med tilgrensende områder har verneverdig bebyggelse fra nyere tid (etter 1537), jfr. Kulturminnegrunnlag for kommunedelplan Fjellsiden sør. I følge Byantikvaren kan Årstadgeilen med stor sikkerhet dateres til eldre jernalder. Også i det arkeologiske funnpotensialet er det trolig stor tidsdybde. Statsbygg har slik forskrift om konsekvensutredning 6 tilsier, bedt ansvarlig myndighet Bergen kommune ta stilling til om tiltaket skal konsekvensutredes. Bergen kommune har i brev datert konkludert med at tiltaket faller inn under kriteriene i forskriftens 4.1. f og følgelig må meldes og konsekvensutredes. 2 LOKALISERING AV DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Planleggingen av et nybygg for Det odontologiske fakultet begynte ved Universitetet i Bergen i En har i denne sammenhengen vurdert både alternativ plassering utenfor Årstadvollen og alternative plasseringer innenfor universitetsområdet på selve Årstadvollen. Da fakultetet ble etablert i 1962 med den nåværende odontologibygningen som viktigste arena, var det en faglig forutsetning at både utdanning og forskning skulle foregå i nært samarbeid med Det medisinske fakultet. Lege- og tannlegestudentene har felles undervisning de første 1 ½ årene i studiet, og tidligere foregikk det meste av det i den gamle PKI-bygningen i Årstadveien 19. Ettersom tannlegestudentene i tillegg til dette har deler av sin utdanning i de første to studieårene i odontologibygningen, har det vært en absolutt nødvendighet at avstanden mellom disse miljøene er innenfor gangavstand slik at undervisningsplanene opprettholdes på et forsvarlig nivå både pratisk og rent ressursmessig. Etter at PKI-virksomheten ble flyttet til det nye BBB ved Haukeland sykehus, er avstanden blitt noe lengre, men den er fortsatt innenfor det som vi anser som forsvarlig og hensiktsmessig. Ved en ny plassering av et moderne DOF-bygg må følgende overordnete funksjonskrav legges til grunn: Nærhet til Det medisinske fakultet på grunn av overlapp og funksjonsfordeling mellom de to fakultetene innenfor forskning og undervisning. Nærhet til Haukeland Universitetssykehus. Haukeland som universitetssykehus har faglig ansvar også overfor DOF og vise versa. Ra301381_01_Rev C.doc 6

7 2.1 Alternativ utenfor Årstadvollen: Nærmere Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet. Det eneste alternativet til plassering av et nytt DOF-bygg som har vært vurdert utenfor Årstadvollen, har vært i tilknytning til Haukelandsveien 28, Armauer Hansens Hus (AHH), (tidligere MFH-bygget, m2 brutto). AHH eies av Staten ved UiB. Dette alternativet ble imidlertid tidlig forkastet av to hovedgrunner: Problemet med å finne alternativ plassering av de universitets- og sykehusvirksomheter som i dag er plassert i AHH. Komplisert ombyggingsprosess og utvidelse. Vanskelige tomteforhold. (Nybygget er programmert til m2 brutto for universitetsfunksjonene, m2 for Den offentlige tannhelsetjenesten). Haukeland sykehus (Hordaland Fylkeskommune) har dessuten signalisert at det ikke har tomteareal å tilby et nytt DOF-bygg innenfor sykehusområdet. Annen plassering utenfor Årstadvollen har ikke vært aktuelt av funksjonelle grunner. 2.2 Alternative plasseringer på Årstadvollen Med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Årstadvollen som ble stadfestet i 1963 har UiB lagt til grunn at framtidig utvidelse av DOF skal skje innenfor dette området. Det aktuelle området eies av Staten ved UiB. Bergen kommune har hittil i planprosessen ikke gitt noen signaler om at arealbruken bør endres. Dette er i samsvar med universitetets behov for langsiktighet og reguleringsmessig forutsigbarhet i sin arealplanlegging og utbyggingsstrategi. I 1996 og 1999 foretok UiB en grundigere vurdering av alternative løsninger innenfor området og engasjerte konsulentfirmaet Norman a/s for dette. Følgende tre alternativer ble presentert: Alt 1 Ombygging av eksisterende DOF og utvidelse. Forslaget fra 1999 viser en nybyggdel mot vest for klinikk- og laboratoriefunksjonene og ombygging av eksisterende bygg for tørre funksjoner. Mellom nybygg og eksisterende la en inn en glassgård. Løsningen ble forkastet vesentlig av tre grunner: Vanskelig reguleringsmessig forhold til naboer mot vest. Komplisert ombyggingsprosess av eksisterende DOF-bygg med klinikkdrift m.m. samtidig som bygningen blir ombygget. I tillegg måtte en foreta en del omplassering/midlertidig flytting av en del aktiviteter til andre lokaliteter i byggeperioden. De økonomiske konsekvensene av problemene som følge av særlig punktet ovenfor ville ikke gjøre denne løsningen rimeligere samtidig som løsningen totalt sett ville fremstå som dårligere enn ved nybygg. Alt 2 Ombygging av eksisterende PKI-bygg, Årstadveien 19 Det ble i 1999 også foretatt en bruksanalyse av eksisterende PKI (preklinisk institutt) med sikte på innplassering av DOF i dette. Dette ble forkast av tre hovedgrunner: Byggets form er lite hensiktsmessig med sikte på en ny, i stor grad klinisk rettet bruk med store dagslyskrav. Eksisterende PKI-bygg har store byggtekniske skavanker, bl.a. med setninger i bærende konstruksjoner i fasadene. Dette var en av grunnene til at bygget ikke kunne inngå som en del av en ny samlet løsning for de virksomhetene som i dag er plassert i BBB (bygg for biologiske basalfag). En ombygging og oppgradering av PKI bygget for DOF ville økonomisk sett ikke være fordelaktig i forhold til nybygg. Alt 3 Alternative utbyggingsstrategier uten bruk av eksisterende bygningsmasse I sammenheng med analysen i 1999 utarbeidet en tre utbyggingsstrategier for nybygg. Med utgangspunkt i ulike volumoppbygginger og etasjehøyder konkluderte en med dagens alternativ. I brev av ber Det kgl. kirkeutdannings- og forskningsdepartement Statsbygg om å legge dette alternativet ( utbyggingsstrategi 2 ) til grunn i det videre arbeidet. Ra301381_01_Rev C.doc 7

8 Konklusjon Det valgte alternativet utnytter store deler av byggegropen etter PKI-bygget (nr. 19) som rives. Løsningen sparer arealet mot sør (som i dag brukes til parkering) til en fremtidig universitetsutbygging. Utviklingen innenfor helsefagene er sterk og arealkrevende. En kan ikke forvente at UiB skal kunne få store utviklingsarealer i tilknytning til Haukeland Universitetssykehus ut over det som er under planlegging (del av nytt laboratoriebygg mellom BBB og Sentralblokken). Den framtidige, langsiktige utviklingen innenfor feltet vil i hovedsak måtte skje på Årstadvollen. Ved denne løsningen vil dessuten de fleste av de 161 parkeringsplassene som UiB disponerer i området kunne beholdes. I kombinasjon med parkeringsplasser i kjeller i nybygget kan disse inngå i den samlete trafikk- og parkeringsløsningen for hele området. 3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 3.1 Selve tiltaket Bygningen vil primært inneholde klinikk- bibliotek-, kantine-, kontor- og laboratoriearealer for studenter, ansatte og pasienter ved Det Odontologiske Fakultetet. Bygget er dimensjonert for følgende personbelastning: -250 studenter -150 årsverk -300 besøkende (150 før og 150 etter lunsj). Som følge av at terrenget faller ca en etasje fra nord til syd, vil bygningen fremstå med 2-3 etasjer mot vest og 4-5 etasjer mot øst (Årstadveien). Gesimshøyde mot vest vil være ca c+65,5 og c+72,5 mot øst. Inntrukne tekniske bygningsvolum på tak kommer til å overstige c+72,5. fig 2 Snitt av tiltaket mot nord med Årstadveien til høyre Byggets grunnflate er ca 2960 m2. Samlet BTA er ca m2. I tillegg kommer 1240 m2 BTA P-garasje i 1. underetasje og eventuelt også 1650 m2 BTA p-areal i 2. underetasje (totalt 110 plasser). Bygningen er planlagt med varige materialer av god kvalitet som gir høy grad av vedlikeholdsfrihet. Utvendig skal anleggets fargekarakter være lyst. Hovedfasadene er tenkt utført i en relativt lett kledning av glass kombinert med faste og halvtransparente felt ( melketann-hvite! ), med utvendig solavskjerming løst som faste, horisontale metall-lameller. De mindre Ra301381_01_Rev C.doc 8

9 bygningsenhetene mot Årstadveien foreslås i plasstøpt, lys betong, der plateforskaling og innfestingsdetaljer fra platene uttrykker seg som mønster i flaten. Bygget skal knyttes til kommunens fjernvarmenett. 3.2 Tiltaksområdet I dag ligger Årstadvollen som en filial av sykehus- / universitetsområdet med universitets- og skolebebyggelse fra 1960-tallet. Tiltaket vil i hovedsak ligge på areal som i dag er utbygget (PKI), men vil også ta i bruk areal som i dag er benyttet til parkering og plass. Tiltaksområdet omfatter del av bnr. 228 nord for Fellesbygget (Årstadveien 21) hele bnr. 224 der PKI bygget ligger og del av bnr. 215 frem til dagens bygg for odontologiske fakultet. Tiltaksområdet omfatter ca. 12,5 daa. Tomten grenser mot Årstadveien i øst og mot boligbebyggelse og Årstad skole i Årstadgeilen i vest. Prosjektet søker å sette institusjonsaksen langs Årstadveien i sammenheng og styrke denne. Rommene mellom bygningene; Millionplassen i nord og plassrommet mot fellesbygget i syd, tilføres nye aktiviteter. Fotgjengerstrøket langs Årstadveien tilføres attraktive og vitaliserende elementer, og det åpnes for kontakt mellom byggets indre og gateløpet. 3.3 Eksisterende bygningsmasse i tiltaksområdet Tiltaket er foreslått plassert der bygget som tidligere rommet Preklinisk institutt ligger i dag i Årstadveien 19. Bygningen for PKI er i dårlig forfatning og skal rives. Bygget har en grunnflate på 3 600m 2, et samlet areal på m 2 og ble bygget i PKI bygget består delvis av materialer som medfører fare for forurensing ved riving. Dette er særlig knyttet til asbest. 3.4 Plassering og utforming i forhold til omgivelser og landskapsrom Tiltaket er omgitt av villabebyggelse og offentlige bygg, hovedsakelig fra første halvdel av 1900-tallet. Årstad skole med bygg fra 1700-tallet er som kulturminne svært dårlig ivaretatt i dag. Både de offentlige bygg (Statsarkivet) og deler av villabebyggelsen i Årstadgeilen er verneverdig. Alrekstad kongsgård hadde sin beliggenhet i området, men en kjenner ikke den nøyaktige plassering. Årstadgeilen er datert sikkert tilbake til eldre jernalder og er et viktig kulturminne. Det er mulig at traseen over tiltaksområdet ble noe endret da PKI-bygget ble bygget og Årstadgeilen er preget av byggets dominans mot sørvest. I prosjektet er den bevaringsverdige Årstad skole tatt hensyn til ved en tilbaketrukket plassering av byggets hjørne mot sydvest. Prosjektets sydfasade og den uttrukne biblioteksfløyen kan sammen med Årstad skole nå ramme inn et nytt og grønt parkrom som avslutning på Årstadgeilens løp. Parkrommet blir et attraktivt sted å være både for brukere og beboere i området. Årstadgeilens opprinnelige trasé planlegges tilkjennegjort i møbleringen av parkrommet. Mot boligbebyggelsen i vest er prosjektet tilbaketrukket og neddempet i skala, og landskapsrommets grønne karakter styrkes ved bevokste terrasseringer og beplantning. Mot Årstadveien løfter bygningsvolumet seg og det åpnes for innsyn til byggets vandrehall langs fotgjengerstrøket. Øvre gesimshøyde sammenfaller med omkringliggende institusjonsbygg, mens de mindre bygningsvolumene (bibliotek, auditorier, lesesaler) som er lagt ut mot Årstadveien spiller sammen med de frittliggende, mindre bygningene langs veien på begge sider. Ra301381_01_Rev C.doc 9

10 Det bevaringsverdige Statsarkivet på østsiden av Årstadveien er vist spesiell respekt gjennom en bygningsmessig artikulering og plassering som åpner opp for - og rammer inn utsikten til dette. Mot nord gir plasseringen det nødvendige rom for tilkomst til byggets hovedinngang samt bakenforliggende boliger Årstadveien 19 A-D, samtidig som den grønne kollen vest for Millionplassen beholdes som viktig landskapsdrag. fig 3 Situasjonsplan med avgrensing av planområdet og tiltaksområdet Ra301381_01_Rev C.doc 10

11 3.5 Adkomst og parkering Kjøreadkomst til området Forslag til hovedadkomst slik det er vist i vinnerforslaget legges til grunn for reguleringsplanarbeidet. Byggets hovedinngangsparti er i nord, vendt mot Årstadveien og Millionplassen. Plassdannelsen har en representativ utforming med urbant preg, satt i direkte sammenheng med fortauet. Drosje-avsetning og kiss & ride er ivaretatt på adkomst-plassen sammen med korttidsplasser og HC-parkering. Serviceadkomst er løst separat med innkjøring på plan 0 i syd via Årstadgeilen, til varemottak og driftsområde, nær kantinekjøkken, og med kort tilkomst til vareheis. Adkomst fra Årstadveien til boligeiendommer i Årstadveien 19 A-D i nord og boligeiendommer i Årstadgeilen i syd og som går gjennom tiltaksområdet i dag skal sikres i reguleringsplanen. Traseen for Årstadgeilen er foreslått noe endret i vinnerforslaget og Bergen kommune har i sin uttalelse til plan- og designkonkurransen vist til at Byantikvaren ikke vil kreve at veien skal opprettholdes slik den ligger i dag. Adkomst til bygget Tomtens fall i nord-syd retning tilsvarer en etasje. Høydeforskjellen utnyttes for å oppnå den ønskede interne logistikk i anlegget, med hovedadkomst for pasienter og studenter på to forskjellige etasjeplan, i hver sin ende av vandrehallen, som begge naturlig knytter seg til tilstøtende terrengnivå utenfor bygget. Parkering Det forutsettes at nødvendig parkering løses innenfor planområdet. Det skal i utgangspunktet legges til rette for 110 parkeringsplasser over to plan under det nye bygget. Dette vil også dekke parkeringsbehovet for Årstadveien 17. Planområdets sentrale beliggenhet i forhold til kollektivnettet tilsier en restriktiv parkeringsnorm, men prosjektet forholder seg til gjeldende parkeringsnormer for Bergen kommune. Det skal tilrettelegges for tilstrekkelig sykkelparkering. Gang-/Sykkelvei Løsninger for gående/ syklende skal bindes sammen med omkringliggende områder. Det vil legges vekt på å forsterke gangaksen langs Årstadgeilen alternativ I 0-alternativet blir Odontologisk fakultet værende i dagens lokaliteter i Årstadveien 17 og 21. Årstadveien 17 har et totalt bruttoareal på m 2 og Årstadveien 21 (Fellesbygget) har et bruttoareal på m 2. Fremtidig bruk av PKI-bygget blir ikke vurdert. 4 GJELDENDE PLANER, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER 4.1 Kommuneplan Området er i kommuneplanens arealdel vist dels som uregulert byggeområde og dels som regulert område. 4.2 Kommunedelplan Omkringliggende områder er omfattet av kommunedelplan for Fjellsiden sør og er avsatt til henholdsvis offentlige områder og boligområder. Planområdet er ikke omfattet av denne planen fordi den var forutsatt å inngå i kommunedelplan for Haukeland. Sistnevnte planarbeid er foreløpig ikke gjennomført. Ra301381_01_Rev C.doc 11

12 4.3 Reguleringsplan fig 4 Utsnitt av kommunedelplan for Fjellsiden sør, vedtatt i 2001 Deler av planområdet er omfattet av reguleringsplan for Årstadveien, tomter for offentlig formål R , stadfestet Området er i denne eldre reguleringsplanen avsatt til universitetsformål. Årstad skole er i planen også regulert til dette formålet. Årstadgeilen er regulert med trase over skolens område og inn på adkomstvei på baksiden av studenthjemmet, Årstadveien 25. Det ble meldt oppstart på planarbeid for den del av planområdet som er nyttet til universitetsformål samt tilgrensende uregulert universitetsområde i april Denne planendringen har plannr. P og ble benevnt Odontologisk fakultet - Alrek studenthjem mm. Planarbeidet vil bli utført parallelt med konsekvensutredningen. fig 5 og 6 Reguleringsplan Årstadveien, tomter for offentlig formål R med omriss av planområde for pågående planarbeid Ra301381_01_Rev C.doc 12

13 4.4 Kulturminneloven Tiltaket ligger nær den gamle kongsgården Alrekstad. Alrekstad kongsgård har en antatt beliggenhet rundt Årstad gård(årstad skole). Årstadgeilen er datert tilbake til eldre jernalder. Hele Årstad, inkludert tiltaksområdet, er i kulturminnegrunnlaget for fjellsiden syd definert som et fornminneområde og det er foreslått områdefredet etter kulturminnelovens 4. Dette indikerer at tiltaksområdet har stort potensial for funn av fornminner. Det er imidlertid ikke gjort funn av fornminner innenfor tiltaksområdet. I kommunedelplanen for Fjellsiden syd er det satt plankrav i forbindelse med utføring av tiltak innenfor dette området selv om det ligger utenfor kommunedelplanens avgrensning. Plankravet i kommunedelplanen for Fjellsiden syd er spesifisert som følger: 03.3 Grunnen rundt Årstad gård inneholder mulige fornminner og skal sikres etter Kulturminnelovens bestemmelser. Inntil dette arbeidet er gjennomført vil tiltak etter pbl 86a og 93 som medfører inngrep i grunnen, utløse krav om privat reguleringsplan med formål spesialområde bevaring for grunnen, for et område som avgrenses av kommunen. fig 7 Utsnittet fra kommunedelplanen for Fjellsiden syd viser avgrensing av området som er foreslått områdefredet etter kulturminneloven. Den viser også antatt lokalisering av Alrekstad kongsgård og funn av fornminner. 4.5 Andre forhold som kan påvirke planprosessen Konsekvensutredning av Arnatunnelen pågår. Utredningsprogram har ligget ute til høring. Planene berører ikke tomten, men nye veiføringer vil kunne endre trafikkmønsteret langs Årstadveien. Reguleringsplan for bybanen pågår. Planene berører ikke planområdet direkte, men vil bidra til bedret kollektivdekning mellom bydelen og sentrum. Sak om ny parkeringspolitikk er under behandling i Bergen kommune. Området ligger sentralt i forhold til bussruter mellom Haukeland og Bergen, samt nærhet til bybanen og det antas å bli strengere rammer i fremtiden enn i de gjeldende p-normene. Ra301381_01_Rev C.doc 13

14 5 SAMKJØRING AV KONSEKVENSUTREDNING OG REGULERINGSPLAN Området som skal konsekvensutredes er begrenset til det arealet som beslaglegges av tiltaket, nytt bygg for odontologisk fakultet, og de omkringliggende arealene som har direkte tilknytning til denne utbyggingen. Reguleringsplanen omfatter et større areal nord og syd for tiltaksområdet med eksisterende bygg og opparbeidete utearealer i form av plasser, parkeringsplasser og interne adkomstveier. Arbeidet med konsekvensutredning og reguleringsplan vil foregå parallelt. Fordi konsekvensutredningen bare omfatter tema knyttet til kulturminner blir planarbeidet og de dokumenter som utarbeides gjennom dette en viktig referanse for konsekvensutredningen. Reguleringsplanen vil også håndtere kulturminneproblematikken utenfor tiltaksområdet. Byantikvaren vil foreta en arkeologisk utredning for å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 9 og hele planområdet. Forundersøkelser, dvs. arkivarbeid, blir gjennomført høsten Dette vil bli fulgt opp av feltundersøkelser våren 2005 hvis det er behov for det. Utfallet av disse undersøkelsene vil være vesentlige for å kunne vurdere konsekvensene av gjennomføringen av tiltaket og vil også kunne ha innvirkning på planarbeidet. Ved viktige funn kan det bli aktuelt med full arkeologisk utgraving. 5.1 Reguleringsplan Følgende tema skal i henhold til planprogram utarbeidet av Statsbygg datert og referat fra møte med Bergen kommune håndteres i planprosessen: 1. Utnyttelse: Bebyggelsens høyde, estetikk, byggeskikk og bygningsstruktur 2. Infrastruktur: Trafikk Parkering Nye parkeringsnormer Kjøreadkomst 3. Teknisk infrastruktur/fjernvarme 4. Miljø: Grønstruktur, særlig viktige gangforbindelse må sikres i planen Kulturminner 5 Forurensing ved riving av PKI: Kartlegging før riving 6 Barn og unges rettigheter 5.2 Konsekvensutredning Forskriften om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven omfatter hovedtemaene miljø, naturresurser og samfunn. Hovedtemaene er i forskriften og tilhørende veileder delt opp i en rekke enkelttema. Hvorvidt hvert av disse temaene skal konsekvensutredes må vurderes i forhold til om det aktuelle tiltaket antas å ha vesentlig konsekvenser for de enkelte tema. Nedenfor er det en gjennomgang av potensielle tema og de vurderinger som er gjort med hensyn på om de er aktuelle å utrede i konsekvensutredningen. Ra301381_01_Rev C.doc 14

15 Miljø Dette området omfatter følgende tema: Landskap, naturmiljø og kulturmiljø Forurensning Tiltaket anses ikke å ha vesentlige konsekvenser for forurensing. Forurensing vil være et tema i reguleringsplanen for Odontologisk fakultet - Alrek studenthjem m.m. som også omfatter tiltaksområdet. Tiltaket anses heller ikke å ha konsekvenser for landskap eller naturmiljø i den forstand at det vil endre de fysiske formene i landskapet vesentlig. Tiltaket berører et viktig kulturmiljø med verneverdig bebyggelse på Årstad. Tiltaket ligger også innenfor et fornminneområde som skal vurderes fredet etter kulturminneloven. Kravet om konsekvensutredning er basert på at det er stort potensiale for funn av fornminner i grunnen. Konsekvensutredningen må derfor utrede konsekvensene for kulturmiljø og kulturminner. Naturressurser Dette området omfatter følgende tema: Jord- og skogressurser Ferskvannsressurser Marine ressurser Mineraler og masseforekomster Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for naturressurser og ingen av disse temaene blir derfor utredet i konsekvensutredningen, jmf. brev fra Fylkesmannens miljøvernavdeling datert Samfunn Dette området omfatter følgende tema: Næringsliv og sysselsetting Befolkningsutvikling og boligbygging Tjenestetilbud og kommunal økonomi Utbyggingsmønster og transportsystem Sosiale forhold Helsemessige forhold Friluftsliv Temaene har vært vurdert med tanke på om tiltaket vil ha konsekvens for samfunnet. Transportsystem er særskilt vurdert. Eventuelle konsekvenser for dette tema er likevel vurdert til ikke å være vesentlige. I reguleringsplanen for området, Odontologisk fakultet - Alrek studenthjem m.m., vil transport vil være et tema som omfatter avkjørsel og parkering. Der vil også forholdet til nærmiljøet i form av utnyttelse: bebyggelsens høyde, estetikk, byggeskikk og bygningsstruktur bli utredet. Ra301381_01_Rev C.doc 15

16 5.3 Fremdriftsplan for konsekvensutredning og reguleringsplan Fremdriftsplanen viser oppstart av planarbeid og innlevering av melding om konsekvensutredning i oktober Konsekvensutredningen og planforslaget forutsettes levert til saksbehandling i begynnelsen av mai Ved normal saksbehandling i henhold til de frister som ligger i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning bør reguleringsplan og konsekvensutredning være ferdig behandlet i mars Dette forutsetter at det ikke oppstår uforutsette forhold i planarbeidet og at Bergen kommune har kapasitet til å behandle saken fortløpende. fig 8 fremdriftsplan Ra301381_01_Rev C.doc 16

17 6 UTREDNINGSPROGRAM Utredningsprogrammet er konsentrert om de spørsmål det er nødvendig å få belyst for å kunne ta stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. 6.1 Beskrivelse av tiltaket På grunnlag av skisseprosjektet og pågående forprosjekt vil tiltaket bli nærmere beskrevet i forhold til de opplysninger som forelå på meldingstidspunktet. Begrunnelsen for tiltaket Begrunnelsen for tiltaket er beskrevet i meldingen, men utdypes i KU Tidsplaner for gjennomføring Fremdriftsplanen oppdateres i forhold til den fremdriftsplan som blir fremlagt i meldingen. Det bemerkes at fremdriften er beheftet med utsikkerhet på grunn av forhold knyttet til bevilgning over statsbudsjettet. Adkomst, parkering og gang- og sykkelveier Løsning av adkomst beskrives. Parkeringsdekning og fordeling av parkeringsplasser gjøres rede for. Gang- og sykkelveier fastlegges. Forholdet til nabolaget Det beskrives hvilke deler av tiltaket og anlegget rundt som kan brukes av befolkningen i nabolaget. 0-alternativet O-alternativet beskrives så langt dette er mulig. Det vil bli lagt vekt på å få frem de forhold som er relevante for å vurdere om det er ulike konsekvenser av å ikke ta i bruk tomten til bygg for odontologisk fakultet. 6.2 Offentlige og private tiltak som er nødvendig Det redegjøres for hvilke offentlige og private tiltak som er nødvendig for å få gjennomført tiltaket. 6.3 Forhold til offentlig planer og behovet for tillatelser Det redegjøres for hvilke planer som er nødvendig å få godkjent og hvilke søknader som må sendes. 6.4 Beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø Kulturmiljøet skal beskrives som del av bylandskapet i tiltaksområdet og influensområdet. Det skal redegjøres for den historiske utvikling, bebyggelsens organisering og plassering i landskapsrommet, andre fysiske strukturer, bygninger og andre enkeltelementer samt bruken av objekter/området i dag. Beskrivelse av berørte kulturminner og kulturmiljø skal baseres på kjent kunnskap om tiltaksområdet og Årstadområdet samt resultater fra arkeologisk utredning. Hvis det etter arkeologiske forundersøkelser viser seg å være behov for feltarbeid må det gjøres en vurdering av om dette vil har innvirkning på innhold og fremdrift i konsekvensutredningen. Ra301381_01_Rev C.doc 17

18 6.5 Konsekvenser av tiltaket og behov for avbøtende tiltak Kulturminner og kulturmiljø Det vurderes hvilken betydning tiltaket vil ha for det omkringliggende kulturmiljøet, inkludert Årstadgeilen. Det vil også vurderes hvilken betydning tiltaket vil ha i forhold til eventuelle funn av fornminner i grunnen, basert på resultat av arkeologiske utredning i tiltaksområdet. Nødvendige avbøtende tiltak vil bli beskrevet. Utredningsgrunnlag: Kommunedelplan Fjellsiden syd Kulturminnedokumentasjon kommunedelplan Fjellsiden syd Sefrak register Fortidsminneforeningens arkiv. Antikvarisk register Andre trykte kilder om bygg og anlegg i området Arkeologisk utredning (forundersøkelser/arkivarbeid, eventuelt feltarbeid og etterarbeid) 6.6 Datagrunnlag og metoder Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. 6.7 Sammenstilling av konsekvenser Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. 6.8 Tiltakshavers anbefaling Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. 6.9 Forslag til videre utredning og oppfølging Dette vil bli beskrevet i konsekvensutredningen. Ra301381_01_Rev C.doc 18

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING

59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Arkivsaksnr.: 12/1962-3 Arkivnr.: GNR 59/125 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 59/125 - TOYOTA HADELAND - OPPGRADERING OG PLANBEHANDLING Hjemmel: Plan- og bygningsloven 12-3 eller kap.19.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-14 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE, SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-14 Arkiv: L05 OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN NR. 366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE", SAMT FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn

Forslag til områderegulering for Hunstad Sør. Utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19766/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/26 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Forslag til områderegulering for

Detaljer

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE

NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NYTT PASIENTHOTELL TROMSØ FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE 10.12.2012 Sammendrag/ Beskrivelse av planforslaget Planens intensjon er å tilrettelegge for utbygging av nytt pasienthotell ved UNN, og å foreslå

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014

Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre: Saknr. 14/?? den??.??.2014 ENGERDAL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage (detaljregulering, jfr. pbl 12-3) PlanID: 2014 0200 Reguleringsbestemmelser og plankart vedtatt av Engerdal kommunestyre:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/21/18 - Stian Austad - Søknad om flytting av stabbur og riving av uthus - Feskarvegen 2 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no 74048506 Arkivref:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1 (12) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Penny Næringseiendom AS Rapporttype Planprogram 2015-02-10 DETALJREGULERING FOR GNR 63 BNR 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014130 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Ramboll

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46

BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 BRENNEMOEN MORSTONGVEIEN 46 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Juni 2016 EIDSBERG KOMMUNE 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Plannavn BRENNEMOEN, MORSTONGVEIEN 46 Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Legge til rette for etablering

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: BYPLAN 4/15 Vår saksbehandler Kristine Tønnesen -24 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Østmarkveien 15,

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune

Svar - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Rønningåsen Pukkverk - Bamble kommune Asplan Viak AS avd. Skien Postboks 393 Sentrum 3701 SKIEN /Avdeling for areal og transport Vår dato 26.08.2015 Deres dato 2015-06- 30T00:00:00 Vår referanse 15/09109-2 Deres referanse Vår saksbehandler

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/2704-4. Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/2704-4 Arkiv: L12 Regulering nr. 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - oppstart av planarbeid Forslag til vedtak: 1. Kommunen

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte parter Deres ref.: Vår ref : 120424br nabovarsel Prosjekt: Lillestrøm vgs Dato: 26. april 2012 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer