PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier. Roland Jonsson 01."

Transkript

1 PhD- og Postdoc-utlysninger ved Det medisinsk-odontologiske fakultet: Søknadsprosess og vurderingskriterier Roland Jonsson 01. juni, 2015

2 Det medisinsk-odontologiske fakultet Basalforskning, klinisk forskning, translasjonsforskning, odontologi, farmasi, helsefag, ernæring, epidemiologi og registerforskning, utviklingsforskning og global helse Doktorgrader Ca. 550 kandidater i programmet Forskerlinje for medisin- og odontologistudenter Fem forskerskoler PhD avhandlinger: 115 (2013) Publikasjoner Ca publikasjoner Ca. 22% nivå 2

3 Strategiarbeid MOF

4 Forskning ved MOF noen utfordringer Tematisk svært stort mangfold med 22 offisielle tematiske satsingsområder Få postdoktorstillinger over eget budsjett Stort PhD-program og stor vekt på «PhD-drevet» forskning

5 PhD- og postdoc-utlysninger ved MOF To utlysninger av frie (evt. også øremerkede) stillinger (i tillegg til løpende utlysninger av eksternfinansierte stillinger) Øremerkinger: Forskerlinje Odontologi SFF og størresatsinger Ca mars og september Antallet vil variere noe hver gang I tillegg: Løpende utlysninger gjennom året av PhD og postdocstillinger som er eksternfinansierte

6

7 PhD- og postdoc-utlysninger ved MOF Utlysninger via Jobb Norge:

8

9 PhD Fra utlysningstekst Slik søkjer du på stillinga: Send søknad og CV som inneheld fullstendig oversikt over tidligare utdanning, relevant erfaring og vedlegg elektronisk til Universitetet i Bergen via lenkje på denne sida («Søk stillingen»). I boksen «Mitt søknadsbrev» må du skrive tittel på prosjektet ditt. Her skal det òg komme fram kven som er hovudrettleiar og eventuelle birettleiarar. Du kan søkje både open og øremerkt stilling. Dette må komme frem i søknadsbrevet. Du kan ha inntil åtte vedlegg som skal ha namn som samsvarar med innhald: 1. Prosjektskildring på maksimalt sju sider, inkludert referansar. Prosjektskildringa skal innehalde tema, problemstillingar og val av teori og metode. 2. Alle vitnemål frå universitet/høgskule. 3. Eventuelle vitskaplege arbeid og liste over publikasjonar. 4. Rettleiarerklæring, hovudrettleiar sin CV og kandidatproduksjon, hovudrettleiar sine publikasjonar dei siste 5 åra. 5. Omtale av forskingsgruppa Eventuelle andre vedlegg.

10 PhD For stipendiatstillingane gjeld følgjande: Du vert tilsett i 100 % for en periode på fire (4) år. Du er som stipendiat pålagt 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet er i form av undervising, eksamensarbeid eller rettleiing, alt etter behovet ved instituttet. Det vert gjort frådrag i tilsetjingsperioden for eventuell tidlegare tilsetjing i rekrutteringsstilling 50 % stilling Det er mogleg å kombinere 50 % stipendiatstilling og 50 % spesialistutdanning. Samla tilsetjingsperiode for desse kombinerte stillingane er 6 år. Forskarutdanninga Som stipendiat ved Det medisinsk-odontologiske fakultet skal du delta i eit godkjent program for ei doktorgrad innanfor den fastlagde tidsramma. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga skal vere godkjend av fakultetet innan tre månader etter at du har teke til i stillinga. Minst ein rettleiarar må vere tilsett ved fakultetet. Rettleiar må vere på fakultetet i heile tilsetjingsperioden.

11 PhD Søknadene vert vurderte ut frå følgjande kriterier: Kandidat Prosjekt Forskingsmiljø

12

13 PhD Kandidat Momenter som skal tas med i bedømmingen er: utdanning og karakterer vitenskapelige kvalifikasjoner og tidligere vitenskapelig virke tilknytning til det aktuelle forskningsmiljøet veiledererklæringen

14 PhD Prosjekt Momenter som det skal tas hensyn til er: er det vitenskapelige konsept ved søknaden fornuftig er prosjektets mål originalt og er det klart beskrevet er den foreslåtte metodikk tilstrekkelig for prosjektets mål er den foreslåtte metodikk tilgjengelig i miljøet er prosjektet overkommelig innen tidsrammene foreligger det er en rimelig tidsplan er nødvendig etiske hensyn ivaretatt foreligger det planer for publisering foreligger det et realistisk budsjett

15 PhD Forskningsmiljøet Momenter som det skal tas hensyn til er: hovedveileders forskningsmeritter 1 miljøets 2 internasjonale omdømme miljøets 2 internasjonale kontaktflate relevante 2 publikasjonsaktivitet fra det samlede miljøet miljøets 2 veiledererfaring miljøets 2 kandidatproduksjon flere- eller tverrfaglig samarbeid i miljøet 2 miljøets 2 metodiske styrker og bredde, samt ressurstilgangen til miljøet 1 : Svært viktig kriterium, og her anbefales bruk av bibliometriske verktøy der det er relevant. Link for dette: (Man går da til Web of Science og søker på veiledere (for eksempel: Couchman J). Vedkommendes publikasjonprofil fås fram ved å trykke: citation report:_) Det må likevel presiseres at bibliometri kun er et hjelpemiddel og at fakultetet har gode forskningsmiljøer og tradisjoner som ikke vil nå opp om dette brukes ukritisk. 2 : I vurdering av forskningsmiljøet skal samarbeidspartnere og biveiledere også tillegges vekt.

16 Postdoc Fra utlysningstekst Slik søkjer du på stillinga: Send søknad og CV som inneheld fullstendig oversikt over tidlegare utdanning, tidlegare verksemd og relevant erfaring, samt kontaktinformasjon for minst to referansepersonar, og vedlegg elektronisk til Universitetet i Bergen via link på denne sida («Søk stillingen»). I boksen «Mitt søknadsbrev» skal du skrive tittel på prosjektet. Det skal òg kome fram kven som er mentor (fagleg rådgjevar) og eventuelle bimentorar. Dette må komme frem i søknadsbrevet kva for ei stilling du søkjer. Du må nummerere vedlegga frå 1 til 7, og laste dei opp i (føljande) rekkefølje: 1.Vitnemål og attestar. 2.Prosjektskildring på maksimalt 7 sider (inkludert referansar). 3.Erklæring frå mentor. 4.Mentor sin CV og kandidatproduksjon, og ei liste over mentor sine publikasjonar dei siste fem åra. 5.Publikasjonar, vitskaplege arbeid som du ønskjer at det skal verte teke omsyn til ved vurderinga (ikkje meir enn 10) og ei liste over desse. 6.Eventuelle andre vedlegg. 7.Doktorgradsavhandlinga.

17 Postdoc Fra utlysningstekst Du som søkjer - må ha oppnådd norsk doktorgrad eller tilsvarande utanlandsk utdanning, eller ha levert doktoravhandlinga til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad for tilsetjing at avhandlinga er godkjend. 50 % stilling - Det er mogleg å kombinere 50 % postdoktorstilling med 50 % anna forskingsrelatert arbeid. Dei som ønskjer ei slik stilling må leggje ved ein søknad som grunngjev tilsetjing i 50 % stilling i heile postdoktorperioden. Samla tilsetjingsperiode for desse kombinerte stillingane er 6 år.

18 Postdoc Fra utlysningstekst Postdoktorstillingar er åremålsstillingar. Du kan ikkje tilsetjast i meir enn ein periode som postdoktor ved UiB. Du kan heller ikkje tilsetjast i postdoktorstilling dersom du tidlegare har hatt dette tilsettingsforholdet ved ein annan institusjon i regionen. Åremålsperioden for stillinga er tre år, med moglegheit for å forlenge perioden opptil fire år dersom eit forskingsopphald i utlandet skal inngå i perioden. Opphaldet skal i tilfelle vere avklart innan utgangen av dei to første åra av tilsetjingsperioden.

19 Postdoc Søknadene vert vurderte ut frå følgjande kriterier: Kandidat Prosjekt Forskingsmiljø

20

21 Postdoc Kandidat Momenter som skal tas med i bedømmingen er: vitenskapelige kvalifikasjoner og tidligere vitenskapelig virke tilknytning til det aktuelle forskningsmiljøet veileder-/mentorerklæringen Antall publikasjoner og kvaliteten på publikasjonene i og etter doktorgradsarbeidet kan brukes som indikasjon på hvor god kandidaten er. Det må tas hensyn til tidsperioden forskningen er utført/publisert, slik at det kan være mulig for en kandidat å nå opp også relativt kort tid etter at doktorgradsarbeidet er avsluttet. Kandidatens bidrag til publikasjonene må vurderes (for eksempel gjennom å vurdere forfatterrekkefølge og type publikasjon).

22 Postdoc Prosjekt Momenter som det skal tas hensyn til er: er det vitenskapelige konsept ved søknaden fornuftig er prosjektets mål originalt og er det klart beskrevet er den foreslåtte metodikk tilstrekkelig for prosjektets mål er den foreslåtte metodikk tilgjengelig i miljøet er prosjektet overkommelig innen tidsrammene foreligger det er en rimelig tidsplan er nødvendig etiske hensyn ivaretatt foreligger det planer for publisering foreligger det et realistisk budsjett

23 Postdoc Forskningsmiljø Momenter som det skal tas hensyn til er: forskningsmiljøets, og særlig hovedveileders/mentors, forskningsmeritter 1 miljøets 2 internasjonale omdømme miljøets 2 internasjonale kontaktflate relevante 2 publikasjonsaktivitet fra det samlede miljøet miljøets 2 veiledererfaring miljøets 2 kandidatproduksjon fler- eller tverrfaglig samarbeid i miljøet 2 miljøets 2 metodiske styrker og bredde, samt ressurstilgangen til miljøet 1 : Svært viktig kriterium, og her anbefales bruk av bibliometriske verktøy der det er relevant. Link for dette: (Man går da til Web of Science og søker på veiledere (for eksempel: Couchman J). Vedkommendes publikasjonprofil fås fram ved å trykke: citation report:_) Det må likevel presiseres at bibliometri kun er et hjelpemiddel og at fakultetet har gode forskningsmiljøer og tradisjoner som ikke vil nå opp om dette brukes ukritisk. 2 : I vurdering av forskningsmiljøet skal samarbeidspartnere også tillegges vekt.

24 PhD- og postdoc-utlysninger ved MOF Generelle råd: Start i god tid! Legg mye arbeid i en poengtert prosjektbeskrivelse Få fram hva som er nytt og potensialet i prosjektet HYPOTESE Skriv «enkelt» og innenfor plassbegrensingene Husk at både kandidat, prosjekt og forskningsmiljø vurderes Ved avslag ikke mist motet! Ved avslag gå kritisk gjennom alle deler av søknaden med veileder/mentor i god tid før neste frist slik at du får tid til å forberede forbedringene

25 Lykke til!

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi. Sakkyndig rapport Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av Ph.D-studier i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering utført

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART

FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART FRA LIVSVERK TIL KARRIERESTART HANDLINGSPLAN FOR FORSKERUTDANNING VED UiB 2008-2015 HØRINGSUTKAST Forord Utvalget som ble nedsatt av Rektor og Universitetsdirektør i august 2007 leverer med dette sitt

Detaljer

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND

REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND REGLEMENT FOR FAGSKOLANE I HORDALAND A. Verdigrunnlag... 2 B. Innleiing... 2 C. Opptakskrav... 2 D. Spesielle tilhøve... 6 E. Vurdering... 7 F. Eksamensordning og eksamensreglement... 8 G. Klage og klagehandsaming...

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Revidering av akkreditert mastergradsstudium i farmasi Endelig rapport Oversendes institusjonen: 06.06.07 Svarfrist: 31.08.07 NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Rapporten og

Detaljer

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader Anbefalt av Universitets- og høgskolerådet 22. mars 2007 1. Forskrift/reglement og utfyllende bestemmelser Arbeidet med bedømmelse av vitenskapelig avhandlinger

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer