SYKEHUSET I VESTFOLD HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSET I VESTFOLD HF"

Transkript

1 SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr

2 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG Innledning Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og organisering... 1 Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er et allsidig akuttsykehus med helsetilbud til befolkningen innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling Foretaket er en del av den statlige Helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst (HSØ). Helseforetaket tilbyr diagnostikk, behandling og pleie av pasienter innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter. Sykehuset har omfattende forskningsaktivitet, og driver i tillegg utbredt fagutvikling og undervisning av helsepersonell, samt av pasienter og pårørende Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sykehuset i Vestfold HFs mål for Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Medvirkning fra brukere og ansatte Sammendrag Positive resultater og uløste utfordringer Evaluering av egen virksomhet og organisering... 8 DEL II: RAPPORTERINGER Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for Overordnede føringer Mål for Helse Sør-Øst... 9 Det er etablert smittevernkontakter ved alle sengeposter som sammen med hygienesykepleier og avdelingssykepleier har et spesielt lokalt ansvar. Mål for reduksjon i sykehusinfeksjoner er innarbeidet i alle lederavtaler. Det arbeides målrettet får å bringe prevalensresultatene tilbake på et stabilt lavt nivå Tildeling av midler Resultater for mål Aktivitet Tilgjengelighet og brukerorientering Kvalitet og pasientsikkerhet Personell, utdanning og kompetanse Forskning og innovasjon Styringsparametre Organisatoriske krav og rammebetingelser Krav og rammer for Øvrige styringskrav Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder [Brukes bare ved behov] DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig og demografisk utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer... 33

3 7. Helseforetakets planer for utviklingen DEL IV: VEDLEGG [Brukes bare ved behov] Vedlegg 1:... 40

4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. Innledning 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og organisering Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er et allsidig akuttsykehus med helsetilbud til befolkningen innen somatikk, psykisk helse og rusbehandling. Foretaket er en del av den statlige Helseforetaksgruppen Helse Sør-Øst (HSØ). Helseforetaket tilbyr diagnostikk, behandling og pleie av pasienter innenfor de fleste spesialiteter og grenspesialiteter. Sykehuset har omfattende forskningsaktivitet, og driver i tillegg utbredt fagutvikling og undervisning av helsepersonell, samt av pasienter og pårørende. I 2014 har SiV hatt drift på mange lokasjoner i Vestfold. Den somatiske delen av sykehuset har hatt drift på tre steder: SiV Tønsberg er helseforetakets faglige og administrative tyngdepunkt. I tillegg til planlagt virksomhet innenfor de fleste områder, er akuttfunksjonen ved SiV HF samlet i Tønsberg. SiV Larvik driver planlagt ortopedisk kirurgi og indremedisin. Omfattende poliklinisk aktivitet. Kysthospitalet ved Stavern. Kysthospitalet er organisert som en klinikk i SiV, Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. Klinikk psykisk helse og rusbehandling har hatt drift på flere steder, basert på sin utpregete desentrale virksomhet. Ved utgangen av desember 2014 var det ved SiV årsverk mot på samme tidspunkt i Dette inkluderer omregnede årsverk fra variabel lønn. Opptaksområdet for både somatikk og psykisk helsevern og rusbehandling dekker Vestfold fylke med unntak av kommunene Svelvik og Sande, ca innbyggere. I løpet av 2014 hadde sykehuset pasientopphold. Dette er fordelt på heldøgnsopphold, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Sykehuset har alle de vanlige sentralsykehusfunksjonene som ikke er sentralisert til universitetssykehusene. Organisasjonskartet nedenfor viser organiseringen i stabsavdelinger og klinikker. Under hver klinikk og stabsavdelinger er det seksjoner og enheter. 1

5 1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Virksomheten i Sykehuset i Vestfold er tuftet på lovverket, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er definert nærmere i vedtektene. Oppgaven består i å gi et kvalitetsmessig godt helsetilbud til den enkelte, basert på det samlede styringsbudskapet som Helse Sør-Øst har stilt SiV overfor. Styringsbudskapet utgjøres av det årlige styrings- og oppdragsdokumentet og Foretaksmøtets protokoller. Helse Sør-Øst sin visjon er å skape: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helsetjenestens kvalitet måles i møte med den enkelte pasient. Helsetjenesten har ansvar for å ivareta velferdsstatens etikk og moral i tillegg til å forvalte samfunnets ressurser. I likhet med Helse Sør-Øst vil SiV drive sin virksomhet verdibasert. De tre verdiene kvalitet, trygghet og respekt betyr i Helse Sør-Øst: Åpenhet og involvering - i måten vi arbeider på, i våre prosesser Respekt og forutsigbarhet - i måten vi møter hverandre på Kvalitet og kunnskap - er vår virksomhet basert på og skal våre beslutninger være bygget på. 2

6 Strategiske satsningsområder for Sykehuset i Vestfold har i de senere år vært; Pasientforløp intern og eksternt Styring ledelse og organisering Økonomi i balanse Kvalitet og pasientsikkerhet. Områdene er valgt for å forsterke fokuset på grunnleggende forutsetninger for å innfri SiVs rolle og oppgave som allsidig akuttsykehus for Vestfold, tillagt regionale funksjoner og å oppnå økonomi i balanse Sykehuset i Vestfold HFs mål for 2014 Sykehuset i Vestfold HF har lagt Helse Sør-Øst sine mål og krav til grunn for arbeidet i Det vises for øvrig til kommentarer i Del II Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Oppdrag og bestilling fra eier legges risikovurdert frem for styret så snart som mulig etter at det er vedtatt i foretaksmøtet. På bakgrunn av denne bestillingen, utarbeider administrerende direktør lederavtaler med klinikksjefene, som igjen utarbeider lederavtaler til avdelingssjefene som igjen har lederavtaler med sine seksjonssjefer. Oppfølging av områdene definert i lederavtalene inngår i LGG, i måneds- og tertialrapportering til styret. SiV har et overordnet kvalitetsutvalg (Hovedkvalitetsutvalg - HKU) som arbeider overordnet og strategisk med kvalitet og pasientsikkerhet. HKU skal også påse at klinikkene etablerer et virkningsfulle internkontrollsystem. Klinikkene har respektivt etablert Kvalitetsråd, og oppfølgingen av pasientskadesaker er blant sakene som behandles. Styret ble i 2010 forelagt sak om utvikling av et helhetlig opplegg for å sikre god virksomhetsstyring og internkontroll i SiV. Styret baserer sine vurderinger på den informasjonen og det opplegget for intern kontroll og styring som foretaksledelsen legger til grunn. Det vil ikke være mulig og hensiktsmessig for et styre å ha innsyn i alle saker som omfattes av deres ansvar. Styret må derfor forsikre seg om at det er tilstrekkelig systemkontroll gjennom et helhetlig opplegg for virksomhetsstyring, der risikostyring og internkontroll er viktige elementer. I stor grad må også sykehusets toppledelse sørge for at forutsetningene for slik virksomhetsstyring er på plass, og lede virksomheten på dette grunnlaget. Det krever at det arbeides gjennom hele foretaket med; Å definere vesentlighet hva gjelder rapportering av avvik At foretaket har en god kontrollstruktur (organisering og rutiner) og system for rapportering og oppfølging At hendelsesanalyse og risikovurderinger er et integrert ledelsesverktøy både i det daglige, når uønskede hendelser inntreffer og periodisk (LGG) At det en holdning og kultur i HFet som fremmer åpenhet om avvik og ønske om å lære av feil. 3

7 Ledelsens gjennomgang (LGG) er en hovedaktivitet for å sikre god virksomhetsstyring og intern kontroll og at det gjennomføres en periodisk og samlet gjennomgang mht. oppfølging av myndighetskrav i SiV. Hensikten med LGG er å få en samlet oversikt over alle områder som påvirker måloppnåelse for SiV, og derigjennom avdekke risikofaktorer, fare for svikt og forbedringsområder. På bakgrunn av dette blir tiltak iverksatt og evaluert. Dette er et verktøy for ledere på alle nivåer i SiV, og gjennomføres hvert tertial. Det utarbeides rapport fra LGG, og rapporten aggregeres til et overordnet risikobilde som legges frem for styret. LGG er godt innarbeidet på alle nivåer i SiV. LGG er også et sentralt grunnlag for styringsdialogen mellom adm. direktør og klinikksjefene. Ved omstilling i virksomheten skal det foreligge risikovurdering for hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for aktuelle deler av virksomheten og det samlede tilbudet til pasientene. Eksterne tilsyn er gjennomført av tilsynsmyndigheter som Helsetilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Avvik er lukket i henhold til vedtatte handlingsplaner. Styret orienteres om status for virksomheten gjennom tertialvise saker om LGG. Behandling av avvik og rapportering av alvorlige forhold til styret må være basert på sporbarhet, riktig dokumentasjon og beslutningsinformasjon, at rapporteringspliktige avvik defineres så langt det er mulig ved bruk av vesentlighetsprinsippet, og at tiltak og beslutninger må følges opp. Avvik skal lukkes, tiltak gjennomføres og følges opp mht. effekt. Styret er i 2014 blitt orientert om tilsyn, pålegg etter tilsyn og status for lukking av avvik. Internrevisjon er godt etablert som egen funksjon i foretaket. Revisjonsplaner baseres på risikovurderinger, herunder LGG, resultater fra tilsyn m.v., avvik osv Medvirkning fra brukere og ansatte Medvirkning fra tillitsvalgte: I tråd med satsningen på "Ledelse helt ut" ligger involvering av medarbeidere og tillitsvalgte. Det er en grunnleggende tro på at ved å engasjere og involvere medarbeidere i planlegging og drift, ved endringer og i videreutvikling av organisasjonen skapes nødvendig motivasjon og engasjement for å nå mål og resultater. I dette arbeidet har tillitsvalgte og vernetjeneste en særlig rolle. I de fleste nivå og ledd i organisasjonen er det kontaktpunkter med ansattes representanter. Det er involvering og medvirkning med utgangspunkt i regelmessige kontaktmøter med direktører, klinikksjefer, avdelingssjefer og seksjonsledere. Det er stadig noe varierende tidsintervaller og form på involveringen. Følgende er kommet inn som bidrag fra de foretakstillitsvalgte (FTV) og hovedverneombud (HVO): Det er etablert faste dialogmøter med adm. direktør og de foretakstillitsvalgte og Hovedverneombud (HVO). Det ble besluttet å redusere møtene fra hver 14. dag til 1 gang pr mnd. Organisasjonene er fornøyd med at det ble avholdt et halvdagsmøte med adm. direktør hvor roller og medvirkning for fremtiden var tema. På klinikknivå, avdelingsnivå og seksjonsnivå er det faste dialogmøter. Arbeidstidsforum ble lagt på is i januar Organisasjonene har i 2014 ikke hatt en arena sammen med arbeidsgiver hvor arbeidstid er tema. Når det gjelder GAT er det ikke gitt nødvendig opplæring for å sette tillitsvalgte inn i verktøyet, og de har ikke medvirket ved utformingen av dette, Jfr AML 4-2(1). 4

8 Prosjekter: Tillitsvalgte og HVO får orientering om prosjekter i dialogmøter med adm. direktør og gis der mulighet til å uttale seg om i hvilke prosjekter det bør være medvirkning. Tillitsvalgte har deltatt i prosjektet Strategisk kompetansestyring og har forventninger til pilotprosjektet. Budsjettprosessen: Foretakstillitsvalgte og HVO er ikke med å risikovurderer budsjettet på overordnet nivå. På klinikknivå har det vært varierende medvirkning. I enkelte tilfeller ble tillitsvalgte avvist på forespørsel. Tillitsvalgte/VO er med å risikovurderer budsjett på fjerde nivå. Reduksjon i andel deltid: Det har ikke vært noen samarbeidsmøter i 2014 mellom ledelsen og organisasjonene når det gjelder å redusere uønsket deltid. Enkelte grupper tilbys fulle stillinger i SiV HF ved at deler av stillingen forankres i Bemanningsenheten. 100 prosent stillinger lyses ut i liten grad. Midlertidige stillinger: Leger i spesialisering har nærmest utelukkende blitt tilsatt i midlertidige stillinger, til tross for målet om reduksjon i midlertidighet. Vikariater har ofte kort varighet. Det er store forventninger til at faste stillinger skal innføres fra senest 2015, og det vil være en behov for samtidig opprydding i bruk av vikariater. IA: Organisasjonene er tilfreds med at det har vært et møte med ledergruppen hvor tilretteleggingsplikten i AML 4.6 ble diskutert. Reduksjon av AML: samme som i 2013 Den årlige Medarbeiderundersøkelsen (MU) Medarbeiderundersøkelsen avdekker hvordan medarbeidere og ledere opplever blant annet arbeidsbelastning, egenkontroll, medvirkning og arbeidsglede. I hvor stor grad lykkes vi i vår organisasjon når det gjelder de ulike tema? Totalt sett har vi resultater midt på treet sammenlignet med de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst, men målet må være å bli bedre! Det er mange av de omtrent 90 lederområdene som har gode tilbakemeldinger fra sine medarbeidere. Dette er svært gledelig, og avdekker en kultur som evner å romme hverandres arbeidsmiljø. De ordinære sengepostene skiller seg ut i negativ retning når det gjelder mange parametre, og dette gjelder alle yrkesgrupper som har sitt daglige virke her. Arbeidsbelastningen er altfor høy og medvirkningen dårlig. Medarbeidere og ledere skal i det lange løp evne å konsentrere seg om god pasientbehandling og nyskapning. Dette fordrer medvirkning og en håndterbar arbeidsbelastning. Medvirkning fra brukere: I tråd med føringer fra Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet er det brukernes behov som skal være førende for utvikling av både tjenester og struktur ved Sykehuset i Vestfold HF. Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. Ved å lytte til disse kan Sykehuset i Vestfold videreutvikle helsetjenestene våre på best mulig måte for alle pasienter. Brukermedvirkning ivaretas formelt gjennom Brukerutvalget og brukerrepresentasjon i kvalitetsutvalg, både overordnet og på klinikknivå, Klinisk etisk Komitée og to brukerrepresentanter med tale- og forslagsrett i sykehusets styre. Brukermedvirkning sikres også gjennom representasjon i ulike prosjekt- og utviklingsaktiviteter i foretaket. Det har vært spesielt 5

9 fokus på å ha brukere med i arbeidet med pasientforløp, hvor Sykehuset i Vestfold har utformet krav til brukerinvolvering i sine prosedyrer. Brukerutvalget har med bakgrunn i sitt mandat jobbet for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester for alle pasientgrupper og deres pårørende gjennom evaluering og medvirkning til gode prosesser. Brukerutvalget som organ jobber som rådgivere for styret og ledelsen, og setter fokus på prosesser og områder av betydning for brukerne. Sykehuset i Vestfold har i 2014 startet et pilotprosjekt i samarbeid med Modulbasert brukeropplæring, med sikte på å videreutvikle brukermedvirkning på individ og tjenestenivå. Brukerutvalgets egne erfaringer: Brukerutvalget har tidligere vært representert inn i den nasjonale Pasientsikkerhetskampanjen, og er fornøyd med at den har gått over i et langsiktig Pasientsikkerhetsprogram. Vi vil fortsette å bidra med brukererfaring inn i dette arbeidet. Sykehuset rapporterer på forskjellige kvalitetsindikatorer, både internt og eksternt. Brukerutvalget følger med på disse rapporteringene, men har savnet rapporteringer som sier noe om pasientenes opplevelser. Vi har derfor store forhåpninger til at det nå er satt igang system for brukerundersøkelse blant pasientene, og er glade for at det også er brukermedvirkning med i dette arbeidet. Brukerutvalget vil også fremover følge med på at det holdes et kontinuerlig fokus på varige endringer i systemer og kulturer for å sikre engasjement og løpende oppfølging av pasientsikkerhet og kvalitet. Fra ble det innført Pakkeforløp for de 4 største kreftdiagnosene. Sykehuset i Vestfold har allerede jobbet mye med de samme forløpene, i tillegg til at det har vært jobbet mye med informasjon og kommunikasjon rundt kreft, blant annet med nye informasjonssider på SiV.no. Brukerutvalget har hatt brukere med på det meste av dette arbeidet og er også representert inn i styringsgruppa for Kreftsatsning. Vi ser at Sykehuset i Vestfold jobber målrettet med kreftsatsningen og setter av midler og ressurser for å nå målene som er satt. Til tross for dette ser vi at man ikke har oppnådd de forløpstidene som pasientene har vært forespeilet. Brukerutvalget vil fortsette å jobbe for at Sykehuset i Vestfold skal innfri de fristene som nå kommer i Pakkeforløpene. Sykehuset i Vestfold var tidlig ute med å etablere både egen kreftkoordinatorstilling og egne forløpskoordinatorer innen de forskjellige diagnosegruppene. Dette arbeidet har Brukerutvalget fått være representert i og vi er spente på hvordan det vil påvirke pasientenes opplevelse av kontinuitet og kommunikasjon. Brukerutvalget har vært på besøk på Pusterommet og synes det er et fint at kreftpasienter i Vestfold har fått dette tilbudet. Brukermedvirkningen i forbindelse med samhandlingsreformen blir ivaretatt av brukerorganisasjonen i samarbeid med kommunene og Sykehuset i Vestfold. Brukerutvalget følger opp arbeidet via rapporter fra sykehusets ledelse. I takt med at det utarbeides flere hjem til hjem-forløp ser vi at samhandlingen med kommunene bedres. Det har vært varierende grad av brukermedvirkning i utarbeidelsen av disse forløpene, men også her opplever vi en økende grad av etterspørsel etter brukere. 6

10 Tilbakemeldinger fra pasienter viser at det er manglende samhandling også mellom Sykehuset i Vestfold og andre spesialistsykehus. Dette jobbes det med, spesielt innen kreftområdet og foreløpige tilbakemeldinger tyder på at dette arbeidet nytter. Brukerutvalget har et godt samarbeid med Pasient og Brukerombudet, som også møter fast i Brukerutvalget sine møter. Pasientorganisasjonene i Vestfold samarbeider om et Brukerkontor på Sykehuset i Vestfold. Brukerkontoret har holder til i en permanent stand i myldreområdet på Sykehuset og tilbyr likepersontjenester og brosjyremateriell til pasienter og pårørende. Klinikk for Psykisk helse og rusbehandling (KPR) Brukerutvalget valgte ved sammenslåingen av Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien i Vestfold (PIV) å opprette et eget brukerråd for KPR. Grunnen til det var at gamle PIV, hadde kommet langt i sitt arbeid med brukermedvirkning. Tanken var oprettholde det gode arbeid som var gjort og viderutvikle det. I KPR er det ansatt erfaringskonsulenter ved ARB (avdeling for rusbehandling), Søndre og Nordre DPS, noe som er med på styrke brukermedvirkningen på tjenestenivå. Brukerrådet ønsker på sikt å ansette flere erfaringskonsulenter ved PFA (Psykiatrisk fylkesavdeling) og BUPA. Vi har vært med å innføre brukerundersøkelse ved flere avdelinger. Vi har også vært med på utvikle nye pasienttilbud ved nordre DPS. Samarbeidet mellom de ulike avdelinger, administrasjon og brukerrådet i KPR fungerer veldig bra. 2. Sammendrag 2.1. Positive resultater og uløste utfordringer Ventetid ved SiV er fremdeles blant de korteste i landet innenfor psykisk helsevern og rus. For somatikk har ventetiden for pasienter avviklet fra ventelistene økt gjennom 2014 sammenliknet med 2013, spesielt i første halvår Denne økningen har sammenheng med arbeidet med å redusere antallet pasienter ventet lengre enn et år og styret konstaterer med tilfredshet at sykehuset aldri har hatt færre langtidsventere enn ved utgangen av På forsommeren 2014 økte antall fristbrudd betydelig. Foretaket iverksatt en rekke tiltak som raskt brakte antallet fristbrudd ned og ved utgangen av 2014 igjen er så godt som fraværende. Antallet døgn pasienter har ligget på korridor har økt noe gjennom 2014, men er fremdeles blant de laveste i landet, andelen epikriser sendt ut i løpet av syv dager er høy og forskningsaktiviteten har økt også gjennom SiV hadde både i 2012 og 2013 lavere andel sykehusinfeksjoner enn eiers mål på 3 %. Gjennom 2014 har andel sykehusinfeksjoner økt. Styret er tilfreds med at foretaket nå går gjennom rutinene og ser hva som kan forbedres. Styret ønsker å påpeke at aktiviteten ved Sykehuset i Vestfold har vært høy og økende også gjennom 2014 både innenfor psykisk helsevern og rus, og innenfor somatisk pasientbehandling. Senger benyttes fleksibelt gjennom året etter plan og er til tross for aktivitetsvekst redusert sammenliknet med året før. Dette holder seg også selv om vi gjennom 2014 har opplevd en markant økning i utskrivningsklare døgn. Det viktigste sett fra styrets side, er allikevel at arbeidet med å styrke kvaliteten viser en positiv utvikling for mange kvalitetsindikatorer. Det har også i 2014 vært stort fokus på å redusere ventetid. Styret har vært informert om innsatsen rundt arbeidet med å redusere antallet pasienter som har ventet lenger enn et år og konstaterer med tilfredshet at grepene som er tatt gjennom 2013 og 2014, har brakt status veldig nær målet om null langtidsventere. Styret bemerker at andelen fristbrudd i tredje tertial i 2014 igjen er redusert 7

11 etter markant oppgang i andre tertial; fra 6,3 % i august til 0,7 % i desember. I 2013 opplevde 0,9 % av alle pasienter i SiV fristbrudd. Resultatene siste tertial 2014 indikerer at tiltakene som er iverksatt har vært riktige og målet om 0 fristbrudd er innen rekkevidde. Styret vil spesielt følge arbeidet med å bedre kontinuiteten i pasientens behandlingsforløp og innføringen av pakkeforløp igjennom Styret forventer at dette vil ha effekt både på pasientenes opplevde ventetid og på pasientopplevd kvalitet. Styret er tilfreds med utviklingen på bemanningssiden. Innleie av årsverk er marginalt etter at bemanningsenheten som nå har vært i drift i fire år og er godt etablert. En svak økning av bemanningen samlet sett har sammenheng med aktivitetsøkningen. Styret vil følge utviklingen av bemanningen nøye også i Å redusere sykefraværet er et ledd i alle lederes kontinuerlige arbeid og ansvar. Til tross for en rekke ulike tiltak steg sykefraværet fra 6.5 % i 2011 til 7,4 % i I 2013 er fraværet redusert til 7,2 %. I 2014 økte sykefraværet marginalt til 7,3 %. Styret vil også i 2015 følge utviklingen spesielt Evaluering av egen virksomhet og organisering Spesialisthelsetjenesten er gitt i oppdrag blant annet å optimalisere helsegevinsten i befolkningen gitt de ressurser samfunnet stiller til disposisjon til dette oppdraget. Det er derfor med tilfredshet styret konstaterer at SAMDATAs siste rapport viser at SiV også i 2013 var landets mest kostnadseffektive sykehus. Styret anerkjenner SiVs ledelse og ansatte for det kontinuerlige omstillingsarbeid som er gjennomført for å sikre bærekraftig utvikling. Dette arbeidet medfører at SiV fortsatt opererer i samsvar med de tildelte budsjettrammer og for femte år på rad er det sykehuset i landet som får mest pasientbehandling ut av sine tildelte midler. Styret er tilfreds med at SiVs arbeid med å sikre bærekraftig utvikling gjør sykehuset i stand til å fokusere på pasientsikkerhet og kvalitet. Styret mener derfor det er betryggende at risikovurdering som metodikk er forankret i alle ledernivå i organisasjonen og at risikovurderingene av de ulike områdene viser at de ulike ledernivå ved sykehuset har arbeidet seriøst og målrettet med iverksetting av tiltak for å nå de målene som er satt i oppdragsdokumentet og i lederavtaler. Styret vil fortsatt holde fokus på videreutvikling av pasientsikkerhet og kvalitet og følge opp den nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet samt realiseringen av Helse Sør-Østs kvalitetskrav slik de fremkommer i plan for strategisk utvikling for : Reduksjon av antall og andel sykehusinfeksjoner til tre prosent eller lavere Ventetiden skal reduseres og ingen pasienter skal oppleve fristbrudd Pasienten skal få timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Ingen pasienter skal vente lenger enn et år Styret er orientert om arbeidet med å følge opp samhandlingsreformen og de driftsendringer som kommer som følge av det. Dette arbeidet vil kreve høyt fokus i året som kommer. 8

12 Klinikk psykisk helsevern og rusbehandling er gjennom 2014 blitt en stadig mer integrert del i SIV. Det konstateres likevel at organisasjonen fremdeles har et stykke vei å gå før man i alle praktiske og opplevde henseender er fullt ut integrert. Styret mener det er et paradoks at landets mest kostnadseffektive sykehus går med lavere overskudd enn andre, mindre kostnadseffektive sykehus gjør. Dette gir grunn til refleksjon over de eksisterende modeller for rammefordeling og inntekt innenfor Helseregionen og styret vil oppfordre Helse Sør-Øst til å gjøre en løpende vurdering om inntektsmodellen bidrar til likeverdige helsetjenester i hele helseregionen. DEL II: RAPPORTERINGER 3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for Overordnede føringer Mål for Helse Sør-Øst For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: - Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. Det er gjort et målrettet arbeid i 2014 for å redusere ventetider og fristbrudd. Ventetider innen psykisk helsevern og TSB har hatt en relativt jevn svakt nedadgående utvikling gjennom året. For somatikk har utviklingen vært preget av en viss økning i 1. halvår, som er mer enn kompensert gjennom utviklingen i 2. halvår. Generelt har SiV en positiv effekt av det arbeidet som er gjort i forhold til å øke kapasiteten på poliklinikk: Gjennomgang av forholdet mellom nyhenviste og kontroller Redusere antallet som ikke møter Kveldspoliklinikk Forbedre rutiner for koordinering og planlegging av ressurser bl.a. som følge av samarbeid med HSØ Kjøp fra private (Kar, Gastro, Øye og delvis Ortopedi) I tillegg til denne økte kapasiteten er det presisert hvilke prosedyrer som gjelder for pasienter som takker nei til tilbudt time ved SiV eller til tilbud ved andre helseforetak/private foretak. Hvis en pasient takker nei skal vedkommende tas ut av statistikken over ventende, men vil fortsatt være på listen over pasienter som skal ha et tilbud. Når det gjelder fristbrudd, var utviklingen foruroligende negativ i perioden feb. - aug Etter august er utviklingen stabilt svært positiv og foretaket under ett har svært få fristbrudd. - Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Foretaket har i langt tid oppnådd svært gode resultater på området, - med resultater til dels langt under målet. Uviklingen i 2014 har ikke vært like positiv, med resultater (prevalensmålinger) i overkant av målet. 9

13 Det er etablert smittevernkontakter ved alle sengeposter som sammen med hygienesykepleier og avdelingssykepleier har et spesielt lokalt ansvar. Mål for reduksjon i sykehusinfeksjoner er innarbeidet i alle lederavtaler. Det arbeides målrettet får å bringe prevalensresultatene tilbake på et stabilt lavt nivå. - Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I 2013 fikk i gjennomsnitt 58,8 % av pasientene ved SiV timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Resultatene svinger noe i løpet av 2014 om mellom avdelinger/seksjoner. Det er særlig tre store seksjoner som trekker snittet for SiV ned i 2014, selv om resultatene samlet sett viser bedring i forhold til Psykisk helsevern og TSB utmerker seg positiv med resultater godt over 90 % gjennom Det arbeides videre for å forbedre måloppnåelsen. - Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. For 2014 opplevde 61 % av medarbeiderne at de har vært involvert i oppfølgingen av forrige års MBU. Dette representerer en svak nedgang fra 2013 (64 %). Det arbeides videre for å øke denne andelen. For ledere med resultatansvar settes det følgende minimumskrav til oppfølging: 1. Bekjentgjøre og informere om resultatene fra undersøkelsen. 2. Involvere alle ansatte i forbedringsarbeidet etter undersøkelsen (gruppesamtalen), som skal ende ut i konkrete forbedringstiltak som registreres i elektronisk HMS-handlingsplan. 3. Sørge for at alle medarbeidere får tilbud om medarbeidersamtale. 4. Utarbeide individuelle kompetanseplaner. - Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. SiV har budsjettert med et overskudd på 60 mill kr i Etter endringer i pensjonskostnad og basisramme er resultatkravet økt fra de budsjetterte 60 mill kr til 519,4 mill kr. Foretaket har hatt god og stabil utvikling i økonomien i år og det har derfor vært beskjeden bruk av bufferen i budsjettet. SiV rapporterer et resultat på 557,9 mill kr, 497,9 mill kr bedre enn budsjett og 38,5 mill kr bedre enn resultatkravet Tildeling av midler Sykehuset i Vestfold skal benytte midlene som stilles til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til gode. Sykehuset i Vestfold skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. Rapportering for tildelte midler 2014 Basisramme Tildeling: Resultat 1 : herav forskning i basis Tildeling: Resultat 1 : Nasjonale kompetansetjenester Tildeling: Resultat 1 : Statlige tilskudd Tildeling: Resultat 1 : ISF-refusjoner Tildeling: Resultat 1 : I alt Tildeling: Resultat 1 : I tillegg til disse inntekter kommer gjestepasientinntekter, polikliniske refusjonsinntekter, samt øvrige foretaksspesifikke inntekter, herunder pasientbetaling og eventuelle tilskudd til definerte formål fra Helse Sør-Øst RHF, statlige etater og andre. 1 Hentet fra helseforetakets foreløpige rapportering for desember 2014 per 20. januar

14 Helseforetakets kommentarer: Planendringen som gir endringer i pensjonskostnad er årsaken til at basisrammen er redusert i forhold til budsjett. Innsatsstyrt finansiering ISF- refusjonsandelen er økt fra 40 til 50 % fra Innsatsstyrt finansiering er en forenkling av en kompleks klinisk virkelighet og er ikke egnet til finansiering av de enkelte avdelingene i sykehusene. Det er viktig at finansieringen ikke er til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Den medisinske kodingen dokumenterer helsehjelpen pasienten mottar. Kodingen må være faglig korrekt og skal ikke benyttes for å øke inntjeningen i strid med god faglig praksis og hensiktsmessig organisering. SiV følger de generelle retningslinjene for koding. Midler til etablering og drift av kommunale ø-hjelpsplasser Helse Sør-Øst skal sette av minst 234,1 mill. kroner av basisbevilgningen til etablering av døgntilbud øyeblikkelig hjelp i kommunene, og bidra til at tilbudene i kommunene har en kvalitet som reelt sett avlaster sykehus. Det forutsettes at helseforetaket setter av nødvendige midler til utbygging og drift av øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til avtalte utbyggingsog opptrappingsplaner med kommuner i helseforetakets opptaksområde. Med opp mot 88 % av KAD-sengene på plass i Vestfold i 2014 har SiV også dette året gått med økonomisk underskudd i forhold til den sentralt planlagte innføringstakten når det gjelder etableringen av Ø-hjelpsplasser. Kommunenes innføringsplan ble hensyntatt i budsjettprosessen og det lagt til grunn en utbetaling på 23,1 mill kr til KAD-plasser i disse 8 kommunene. Grunnet den noe reduserte utbetalingen til Tønsberg kommune er art 4513 marginalt mindre enn budsjettert for året totalt (22,8 mill kr). Utleveringskostnader LAR De regionale helseforetakene har i dag ansvaret for å dekke medikamentkostnader LAR. Fra 2014 vil de regionale helseforetakene også få ansvaret for å dekke utleveringskostnadene i LAR, med unntak for pasienter som oppfyller kriterier for å få utlevert medikamenter av kommunale tjenester. Ingen ytterligere kommentarer. Fra tilskudd til basis Tidligere tilskudd knyttet til barn som pårørende, nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, rusmestringsenheter i fengsel, soningenheter for personer under 18 år og narkotikakontroll for domstolskontroll inngår fra 2014 i de respektive helseforetakenes basisrammer og skal videreføres på minst samme nivå som i Ingen ytterligere kommentarer. Raskere tilbake Ordningen med Raskere tilbake videreføres i Det øremerkede tilskuddet til Raskere tilbake er ikke omfattet av vederlagstabellen over. Dette tilskuddet skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Tilskuddets størrelse vil bli avklart senere. Aktivitet som genereres i medhold av denne ordningen er ikke omfattet av aktivitetsbestillingen i tabellen over, men kommer i tillegg. Ingen ytterligere kommentarer. 11

15 Drift og investering For 2014 tildeles foretaket en samlet basisramme til drift og investeringer. Det forutsettes at helseforetaket legger til rette for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor basisrammen. Basisrammen tilfører likviditet slik at Sykehuset i Vestfold kan gjennomføre ordinære investeringer for i alt 46,9 millioner kroner forutsatt et økonomisk resultat i balanse. Helse Sør-Øst RHF presiserer at positive resultater som oppstår i løpet av året ikke kan benyttes til investeringer før foretaket har tilstrekkelig grad av sikkerhet for positiv resultatoppnåelse på årsbasis. Det vises her til kommentarene nedenfor vedr. resultatkrav for 2014 og faktiske foreløpige resultater. Likviditet og kapitalforvaltning Foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring ligger til grunn for løpende tilpasning av investeringsnivå til resultat og tilgjengelig likviditet. Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den 7. arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet når disse er utbetalt til Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon. Fra 2014 innføres renteberegning av alle helseforetakenes langsiktige, konserninterne fordrings- og gjeldsforhold overfor det regionale helseforetaket. Utgående likviditetsbeholdning per desember er vesentlig bedre enn budsjett (110,4 mill kr) når vi justerer for den ekstraordinære utbetalingen i desember knyttet til pensjon. Dette skyldes blant annet bedre resultat, etterslep i investeringer og endring arbeidskapital. Etterslep i investeringer utgjør 32,7 mill kr i forhold til budsjett. Investeringspådrag på Tønsbergprosjektet er budsjettert med 20 mill kr i Pådrag på dette prosjektet i 2014 relaterer seg til forberedelser til forprosjekt og er derfor ført som driftskostnader. Resultatkrav for 2014 Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Sykehuset i Vestfold må iverksette nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder. Gjennomføringen av tiltak skal skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner. Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer. Sykehuset i Vestfold skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset i Vestfold skal for 2014 ha et resultat på 60 millioner kroner. Det redegjøres samlet for ovenstående punkter: SiV har budsjettert med et overskudd på 60 mill kr i Etter endringer i pensjonskostnad og basisramme er resultatkravet økt fra de budsjetterte 60 mill kr til 519,4 mill kr. Foretaket har hatt god og stabil utvikling i økonomien i år og det har derfor vært beskjeden bruk av bufferen i budsjettet. SiV rapporterer et resultat på 557,9 mill kr, 497,9 mill kr bedre enn budsjett og 38,5 mill kr bedre enn resultatkravet. Dette er marginalt lavere en det estimerte budsjettavviket per november på 40 mill kr. 12

16 3.2. Resultater for mål Aktivitet Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen. Rapportering av aktivitet 2014 Somatikk VOP BUP TSB Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk Krav: og bilo. legem.) i henhold til sørge for -ansvaret Resultat 1 : Pasientbehandling - Antall utskrevne pasienter, døgnbehandling Krav: Resultat 1 : Antall liggedøgn døgnbehandling Krav: Resultat 1 : Antall dagbehandlinger Krav: Resultat 1 : Antall inntektsgivende polikliniske Krav: konsultasjoner Resultat 1 : Hentet fra helseforetakets foreløpige rapportering for desember 2014 per 20. januar Helseforetakets kommentarer: Det er et blandet bilde når det gjelder aktivitet ved SiV i Det var usikkerhet knyttet til omleggingen som er gjort innenfor rehabilitering. Selv om det har vært en økning i aktiviteten utover året oppnådde ikke foretaket den budsjetterte aktiviteten på dette området. Dette er ikke overraskende da den store omleggingen gjorde det utfordrende å budsjettere aktiviteten. Denne inntektsrisikoen var budsjettmessig håndtert i forhold til resultateffekt. Det ble et solid positivt avvik på somatiske polikliniske konsultasjoner. Negative avvik på kirurgiske døgnopphold, særlig ortopedi, gjør sammen med avviket på rehabilitering at antall DRG-poeng er lavere enn budsjett. Budsjettering og estimatvurdering av antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri og TSB var utfordrende i 2014 som følge av overføringen av sørge for ansvaret for befolkningen i Sande og Svelvik. I tillegg har både innflytting i nytt bygg (TSB), og flyttingen i forbindelse med nytt og fortsatt renovering av eksisterende bygningsmasse (Nordre Vestfold DPS) gjort driften utfordrende. Gledelig nok ser SiV at det ledelsesmessige fokuset på opprettholdelse av høy aktivitet under disse forholdene, gjør resultatet for året totalt er bedre enn budsjett både innenfor psykiatri og TSB Tilgjengelighet og brukerorientering Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager. Nyhenviste pasienter til psykisk helse og rusbehandling hadde ved utgangen av november en gjennomsnittlig ventetid på 34 dager for rettighetspasienter, 49 dager for pasienter uten rett som gir en samlet gjennomsnittlig ventetid på 34 dager. Dette er en videreføring av nivået fra de foregående månedene. Ventetiden ved utgang november i år er lavere enn ved tilsvarende periode i fjor. For somatikken opplevde SiV økende ventetider gjennom 2013 og gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste var ved utgangen av desember 97 dager opp 23 dager sammenliknet med januar samme år. Dette fordelte seg med 46 dager for rettighetspasienter og 127 dager for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp. For november 2014 er gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste rettighetspasienter 46 dager (videre nedgang og ned fra 48 dager forrige måned), for pasienter uten rett er den 84 dager (ned fem dager fra oktober) og samlet er snitt ventetid for nyhenviste 67 dager (ned fire dager fra oktober). Spesielt for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp har vi vært inne i uheldig og uønsket utvikling med økte ventetider gjennom sommeren Høsten fikk vi et brudd med denne negative trenden og vi har viderefør den positive utviklingen inn i Samlet ventetid for SiV viser følgende utvikling de siste 16 månedene: 102 dager, 98 dager, 95 dager, 90 dager, 97 dager, 89 dager, 87 dager, 79 dager, 82 dager, 78 13

17 dager, 76 dager, 86 dager, 88 dager, 78 dager, 71 dager og nå 67. Dette er laveste samlede ventetid i den perioden vi har sammenliknbare målinger (2008). Imidlertid har vi fire fagområder som trekker i motsatt retning; kvinne, ortopedi, ØNH og øye. Disse fire fagområdene har gjennom hele 2014 hatt ventetider som har ligget til dels betydelig over foregående år. Trenden med økende ventetider for disse fagområdene startet midt i 2013 for alle fire fagene. Dette er samtidig fagområder med relativt store volum, og de påvirker derfor samlet ventetid for SiV sterkt. Også disse fagområdene har en positiv utvikling gjennom november og sammenliknet med oktober, september og august er ventetiden 89 for ortopedi mot 92, 101 og 113, 80 mot 85, 84 og 89 for ØNH, 47 mot 50, 52 og 63 for kvinne samt 102 mot 106, 110 og 129 på øye. Ekskluderes disse fire fagområdene fra materialet, ligger ventetiden for nyhenviste somatiske pasienter ved SiV mer enn 25 dager under målingene for tilsvarende periode de to foregående årene. Det er særlig arbeidet med å redusere antallet pasienter ventet over et år som gir utslag på samlet ventetid for nyhenviste. SiV benytter avtalen med Ibsenklinikken i Skien i forhold til karpasienter, som er det fagområdet i SiV med flest langtidsventere. Antallet langtidsventere i SiV nådde en topp i oktober 2013 med 334 pasienter. Ved utgangen av november var antallet langtidsventende nyhenviste pasienter 38, hvorav 3 er karpasienter og 22 er ME-pasienter. For gastropasientene og øyepasientene hvor vi tidligere hadde stort volum langtidsventere, er volumet nå nede i hhv 4 og 0. Det arbeides med å finne løsning for ME-pasientene. For øvrig arbeides det kontinuerlig med å optimalisere planlegging og kapasitetsutnyttelse, for på den måten å redusere ventetid og unngå fristbrudd. Videre er det planlagt flere tiltak spesielt innenfor de fag hvor de største gruppene av ventende og langtidsventende befinner seg. Tiltakene skal øke kapasiteten både for utredning, og for operasjon. Det arbeides med å finne løsninger på dette og utviklingen vil bli fulgt tett i tiden fremover. Ingen fristbrudd. Totalt i 2013 hadde SiV 333 (0,9 %) fristbrudd fordelt med 70 (1,5 %) innenfor psykisk helsevern og rusbehandling og 263 (0,9 %) innenfor somatikk. Dette representerte en oppgang på 66 fristbrudd sammenliknet med 2012 (+ 39 psykisk helsevern og rusbehandling og +27 somatikk). I første tertial 2014 var det 171 fristbrudd ved SiV (1,4 %), 154 innenfor somatikk og 17 innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. I andre tertial har hatt en kraftig økning av fristbrudd til 483 (4,1 %), 477 innenfor somatikk (4,6 %) og seks (0,4 %) innenfor psykisk helse og rusbehandling. I november var det åtte pasienter (0,3 %) som opplevde fristbrudd, syv innenfor somatikk og ett i psykisk helse og rusbehandling. Etter å ha opplevd en kraftig økning i antall fristbrudd gjennom andre tertial i år, ser det nå ut til at helseforetaket får resultater av de tiltakene som er gjort. De mange fristbruddene gjennom sommeren spesielt innenfor gastromedisin og mammakirurgi skyldes omlegging av pasientforløp med tilhørende endret registrering for å svare opp veiledende forløpstider for kreftbehandling. Endringen i registrering har medført at fristsettingen gjennom noen måneder har vært knyttet opp til overholdelse av forløpstider, og ikke en individuell vurdering. Foretaket vil følge utviklingen tett og fortløpende vurdere om vi må foreta ytterligere grep. Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig. Etter visse problemer innenfor enkelte områder i psykisk helsevern, har foretaket nå god kontroll over dette og oppdaterer månedlig. 80 % av kreftpasienter har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning. Det gjøres endringer i pasientforløp for kreftpasienter og det bygges opp ekstra kapasitet på enkelte områder, men fortsatt ligger SiV langt unna målet om at 80 % av pasientene skal ha startet sin behandling innen 20 dager. Det er sterkt fokus på dette. Det er imidlertid til dels sterke innbyrdes avhengigheter, og forbedringsarbeidet er komplekst. Det vil fremdeles ta tid å oppnå god forbedring, selv om arbeid for forbedring pågår. Gjennom oppdraget for 2015 forventes ytterligere fokus på denne type pasientforløp (pakkeforløp), og arbeidet er godt i gang i tilknytning til dette. 14

18 Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten. Det gjennomføres brukerundersøkelser ved flere enheter i sykehuset. Sykehuset er nå i ferd med å gjennomføre en pilot på en sykehusovergripende spørreundersøkelse, Si din mening. Den vil være klar for full utrulling i begynnelsen av Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak. Avdeling for rusbehandling har etablert en brukerstyrt plass ved enhet 2; avrusning, utredning og behandling for alkohol og medikamentavhengige. Dette ble etablert september/oktober Flere pasienter har inngått kontrakt om bruk av brukerstyrt plass. Det oppleves at plassen har forbyggende effekt i forhold til tilbakefall, kriser og problemutvikling. Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Sykehuset i Vestfold skal i 2014 tilrettelegge for helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider. SiV har i sin kvalitetsstrategi definert etablering av pasientforløp som ett av sine satsningsområder. Det skal også implementeres forløpstider for definerte kreftpasienter. Dette krever bl.a. samhandling med fastlegene og brukerne. Sykehuset publiserer pasientforløpene på internett. Sykehuset har etablert behandlingslinjer innenfor de aktuelle områdene. Forløpet innen avhengighet av alkohol startet opp høsten Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. Det er så langt etablert funksjon som forløpskoordinator på følgende områder i SiV; Brystkreft (pakkeforløp) Tykk- og endetarmskreft (pakkeforløp) Prostata (pakkeforløp) Lungekreft (pakkeforløp) Hudkreft/føflekkreft Øre-, nese-, halskreft Hjernesvulster Blodkreftsykdommer Barnekreft Gynekologi Andre kreftdiagnoser. Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. Det vises til tidligere omtale av dette. I forbindelse med rapportering for arbeidet med ventetider og fristbrudd, henvises det også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014: Ventetid og fristbrudd vil være kritiske suksessfaktorer i Mange helseforetak har god utvikling i arbeidet med disse områdene, og noen har allerede nådd de målene som er satt. Erfaringen viser likevel at dette ikke er områder der gode resultater opprettholdes av seg selv, men at god resultatoppnåelse bygger på et kontinuerlig arbeid. Det vises også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak 34 og vedtektene 6 og 14: 15

19 Helseforetaket må i 2014 ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på å unngå fristbrudd. Ventetider og fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene for Helse Sør-Øst. Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre legger stor vekt på å forbedre måloppnåelsen innen disse områdene. I årlig melding 2013 har Sykehuset i Vestfold HF gitt tilbakemelding om at arbeidet med å redusere ventetider særlig har vært innrettet mot å redusere antallet pasienter som har ventet lenger enn et år. Det meldes om at ventetiden ved helseforetaket fremdeles er blant de korteste i landet både innenfor psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk. Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 72 dager. Dette viser at helseforetaket fortsatt må arbeide aktivt for å kunne nå målet for 2014 som er satt til under 65 dager. Tilbakemeldingen i årlig melding viser andel fristbrudd på 0,9 % for Helseforetaket bemerket i sin årlige melding at dette, til tross for en marginal økning sammenliknet med 2012, vurderes som et tegn på at de tiltak som er iverksatt har vært riktige og målet om 0 fristbrudd er innen rekkevidde. Foretaksmøtet var fornøyd med at helseforetaket oppnådde en så lav andel fristbrudd i Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 2 %. Foretaksmøtet ba om at styret i Sykehuset i Vestfold HF følger opp arbeidet med å fjerne fristbrudd slik at den overordnede målsetningen kan oppfylles. Foretaket anser ovennevnte styringsbudskap som ivaretatt, jfr. kommentarer ovenfor vedr. tiltak og resultater gjennom 2014 mht. ventetider og fristbrudd Kvalitet og pasientsikkerhet I forbindelse med rapportering for alle underpunkter under overskriften kvalitet og pasientsikkerhet, henvises det også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014, sak 3 Overordnede styringsbudskap for 2014: Arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser og støttefunksjoner er, sammen med utvikling av gode pasientforløp, viktige elementer for å heve kvaliteten i behandlingen. I Helse Sør-Øst har mange helseforetak utviklet gode tilbud basert på dette. Alle helseforetaksstyrer vil ha et ansvar for at det gode arbeidet fortsetter og at erfaringer både fra eget og andre helseforetak følges opp i den videre utviklingen. Det forventes at helseforetakstyrene sørger for at det utarbeides konkrete tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav. Foretaket prioriterer arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser og støttefunksjoner er, samt med utvikling av gode pasientforløp høyt. Dette inngår i foretakets strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. Styret involveres tett i dette, både i form av styreseminar og i konkrete styresaker. Pasientsikkerhetskampanjen Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. Sykehuset deltar i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, som nå har en femårig tidshorisont. Sykehuset deltar i alle innsatsområder og det er besluttet at det skal benyttes risikomøter/tavlemøter som en metodikk for å implementere alle tiltakspakkene i hele organisasjonen. Det er nå innført tiltakspakker i ca. 60 % av alle enhetene i somatikk. Psykisk helse og rus deltar i innsatsområdene knyttet til forbygging av selvmord og forebygging av rus. Det er høy aktivitet for å implementere begge pakkene i alle relevante enheter i psykisk helse og rus. Arbeidet med å innføre pakkene er sluttført i 2014, men vi vil opprettholde oppfølgingen i påfølgende år. Det er utarbeidet flere tiltakskort knyttet til innsatsområdene, og de fleste ansatte har nå en egen pasientsikkerhetsmappe i lommen med relevante tiltakskort med tanke på å få fokuset ytterligere på risiko og skape en proaktiv kultur. Det måles pasientskader ved systematisk journalgjennomgang hver måned i kirurgisk og medisinsk klinikk (GTT- global trigger tool). Vi ser foreløpig nedgang i antall skader, men ser heller ingen økning. Skadene er i all hovedsak forbigående skader, men det finnes også noen alvorlige skader og noen dødsfall. Disse gjenfinnes i økende grad i hendelser vi selv har meldt og det er positivt. Områdene som avdekkes dreier seg om komplikasjoner etter kirurgi, legemiddelskader, fall, urinveisinfeksjoner og fall. Dette er områder som nå arbeides med i programmet og som det hersker optimisme ift å se bedringer på. 16

20 Pasientsikkerhetskulturen tillegges en sentral rolle når man skal forklare variasjoner i forekomst av pasientskader mellom behandlingsenheter. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ble gjennomført ved SiV i mars/april Det er lagt et oppfølgingsopplegg ifb med undersøkelsen, og undersøkelsen vil bli gjentatt i Administrerende direktør gjennomfører pasientsikkerhetsvisitter, og har hittil i 2014 gjennomført 9 visitter. Det erfares at de ansatte og ledelsen har nytte av denne type dialog og det generer fokus på forbedringstiltak helt ute i organisasjonen. Ledelsesperspektivet tillegges et sterkere fokus, sykehusets ledergruppe gjennomgår et lederutviklingsprogram hvor hovedfokus innholdsmessig dreier som om lederes ansvar for kvalitet og pasientsikkerhet i virksomheten. Sykehuset arrangerte ultimo november en Kvalitet- og pasientsikkerhetskonferanse, med eksterne og interne krefter. Rapportering til Helsedirektoratet Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. Resultater knyttet til denne type indikatorer inngår som løpende og tilgjengelig styringsinformasjon inngår i grunnlaget for evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: - nasjonal dekningsgrad - omfatter pasientrapporterte effektmål - benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. Det foregår i en utstrakt registrering av kvalitetsdata ved SiV. Adm dir har tidligere uttrykt et behov for et arbeid for å: Gi en god oversikt over de kvalitets-, virksomhets- og forskningsregistre som benyttes ved sykehuset Sikre formalkrav knyttet til registrering og lagring av data Sikre at SiV har gode standardiserte IKT-løsninger som ivaretar registrene i forhold til informasjonssikkerhet, god kvalitet på uttrekk av data og drift/forvaltning Sikre at SiV rapporterer til nasjonale kvalitetsregistre i henhold til OBD Sikre at data som eksporteres fra Siv til nasjonale registre er av høy kvalitet Optimalisere bruk av registrerte data til systematisk kvalitetsforbedring Dette arbeidet er forankret både i SiV`s Forsknings- og innovasjonsstrategi og kvalitetsstrategi, og handlingsplaner knyttet til dette. Nye metoder i spesialisthelsetjenesten Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering. Det redegjøres samlet for ovenstående punkter: Det er for 2014 ikke sendt inn noen mini metodevurderinger til Kunnskapssenterets database. Øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene Det er etablert flere øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner. Helseforetaket har bidratt til at øyeblikkelig hjelp -døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene av tilbudene. 17

SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, 25. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Virksomhetsplan 2012

Virksomhetsplan 2012 Virksomhetsplan 2012 Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til våre pasienter når de trenger det; uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn eller økonomi. Våre Verdier: åpen, lærende og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 028-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 014/2015 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2015 Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer