Kvalitetsrapport 2/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsrapport 2/2011"

Transkript

1 Luster kommune Info/Nyhende/Fokus: Kvalitetsrapport 2/2 Ny BHT avtale. Den 5.4. signerte Luster kommune ny rammeavtale om bedriftshelsetenester med Sogn Bedriftshelseteneste. Det vert arbeidd med detaljar i høve oppfølging/gjennomføring av avtalen vi kjem tilbake med utfyllande informasjon om dette.. Forbetringsarbeid: (organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling mm) Organisasjonsutvikling: Link til: Siste nytt - endringar - revideringar i LKK Oppvekstsenter: Personalkabalen i høve leiar og nestleiar ved dei fem oppvekstsentra er klar. Steg 2 er dermed avslutta og arbeidet med steg 3 startar torsdag 5. september. Steg 3 - Frå tidleg september 2 - august 22: o Etablering av eige prosjekt med framdriftsplan. o Leiarar og nestleiarar av oppvekstsentra vert sentrale i prosjektet. o Aktuelle tillitsvalde deltek i prosjektet. o Detaljar i høve mål, mandat, problemstillingar, organisering, arbeidsform mm. må vurderast som ein del av prosjektet. Aktuelle stikkord for arbeidet er: God forankring på alle nivå. Kombinasjon av arbeid sentralt og lokalt varierande arbeidsform. Ev bruk av ekstern hjelp og/eller besøk i andre kommunar. Utarbeiding av felles pedagogisk plattform, byggje felles kultur mm. Detaljutforming av 5 oppvekstsenter. Utgreiingsarbeid: RO ved rådgjevar Ingvar Rolstad har gjennomført eit utgreiingsarbeid i for tenesteområde helse og omsorg. Dette vart presentert og drøfta med leiarar og tillitsvalde. og 2. mai. RO har etter dette levert ein rapport som m.a. gjev god kunnskap om status/nivå på våre helse- og omsorgstenester. Dette vert eit viktig grunnlag i arbeidet med oppfølging av helse- og omsorgsplan og under dette vidareutvikling av tenestene. Side av 6

2 2. HMT/IA tiltak siste kvartal (Type O=overordna, E=einingane) Type: Tiltak Omfang (eining/tenesteomr) Resultat (deltaking mm) E Tilretteleggingstilskot - heimetenesta Vert gjennomført O Treningsopplegg over 3 månader Alle Under gjennomføring O Refusjon treningsavgift Alle ( 325 personar ) Gjennomført O Deler av avgift til kiropraktor Alle ( person) Gjennomført O Støymåling Indre Hafslo barnehage Gjennomført O Dialogmøte I og II Alle Gjennomført 7 møter O Møte med legane og NAV Gjeld alle ( 2 pers frå PO ) Oppfølging av sjukmelde. Nye reglar frå.7.2 O Pensjon Gjeld AFP og uføre Sendt søknad O Sysselsetting møte om arbeidspraksis saman med NAV Alle Utplasseringa i einingar, 6 personar O Internt møte i PO Arbeid med ny avtale om BHT samt IA arbeidet generelt Planlegga tiltak med hjelp av BHT kjøp av ekstra tenestar. Jfr avtale og forskrift AML O Oppfølgingsplanar og aktive sjukmeldingar Alle 2 oppfølgingsplanar og 2 aktive sjukmeldingar O Yrkesskade Alle 2 skadar m/sjukefråvær skade u/sjukefråvær Side 2 av 6

3 3. Status tiltak i årshjulet (gjennomføringsgrad i høve t.d. medarbeidarsamtale og vernerunde) Vernerunden 2: Vernerundar skal gjennomførast minimum ein gong pr. år i kvart verneområde i tidsrommet.4.6. I særskilde tilfelle, og etter særskild vurdering,kan det gjennomførast vernerunde oftare Vernerunden er ei årleg vurdering av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet på den einskilde arbeidsplassen, utført av lokal leiar og verneombod (+ vara verneombod og vaktmeister etter behov) Representant frå bedriftshelsetenesta kan delta etter behov på arbeidsplassar der tilsette er innmelde. Einingsleiar, eller den han gjev mynde, er ansvarleg for kunngjering/innkalling og gjennomføring av vernerunden. I rådhuset er det peika ut eigen person med ansvar for gjennomføring av vernerundar i heile huset. Resultat gjennomføring av vernerunde 2: Luster kommune er organisert med 8 stabseiningar og 29 einingar. Av desse har: 22 einingar/stabseiningar gjennomført vernerunde og lagra vernerundeskjema i LKK. 3 einingar fått utsetjing av vernerunden til hausten. 6 einingar/stabseiningar enno ikkje rapportert/lagra vernerundeskjema i LKK 6 einingar ikkje med i teljinga (Stabseiningane PLO og Næring, Barnehagetilbodet på Veitastrond og samarbeidseiningane Sogn kulturskule, NAV Luster og Sogn barnevern er ikkje med i teljinga) Vernerunde 2 6 einingar Gjennomført vernerunde (22) 3 einingar Utsatt vernerunde (3) 22 einingar Ikkje rapportert vernerunde (6) Medarbeidarsamtale (MS), kommentar: vår 2,blir rapportert i TP kvartal 2. Side 3 av 6

4 4. RUH (Registrering av uønska hendingar, avvik) (oversikt siste kvartal, søylediagram pr kategori m/kommentar) Fordeling av RUH siste kvartal pr. kategori: Uoppmerksam (3) Manglande planlegging () Manglande opplæring () Manglande oppfølging og kontroll () Ikkje forskriftsmessig stand / funksjonssvikt (2) Hastverk / forgløyming () Feilvurdering () Ikkje kategorisert (6, 3 lukka og 3 opne) Fordeling av RUH siste kvartal pr. eining/tenesteområde: Fordeling RUH (4 stk) Tal personskade med fråvær: 2 personar skada med påfølgjande fråvær. RUH kommentar: Det vart meldt inn 4 stk RUH i 2. kvartal 2. (47 stk i.kv 29 og 33 stk i.kv 2) Det er ein trend at tal innrapportering av RUH går ned. Det vert difor oppmoda om at einingsleiarane tek tak i dette og gjennomgår prosedyren (LK-59) med sine medarbeidarar ved personalmøte eller tilsvarande. Utdrag frå prosedyre LK-59: (melding av uønska hendingar) Ein uønska hending kan være forhold som gir personskade, fysisk eller psykisk, med eller utan behov for medisinsk behandling, brann/eksplosjon, materielle skader eller utslepp, brot på pålagte prosedyrar, samt forhold som gir uønska økonomiske konsekvensar. Det er fire hovudgrupper av uønska hendingar/avvik som skal dokumenterast; Uønska utvikling: Her tenkjer vi negativ utvikling av miljøet på arbeidsplassen over tid, mellom kollegaer, leiar- medarbeidar, brukar eller tilsett. Ein annan negativ utvikling over tid kan vere problem med teknisk utstyr som ein ikkje får ordna opp i, Uønska åtferd: Vold, eller tilløp til vold som; slag, spark, spytting, skalling, mobbing. Dessutan påføring av psykisk vold, grov ordbruk og trugslar, frå elever og føresette. Det gjeld også trakassering, samt hærverk på tilsette sine eigedelar. Ulykke: Ein uønska hending som fører til skade på personar, miljø og/eller verdiar. Nestenulykke: Ein uønska hending som med små endringar i føresetnadane kunne medført skade på personar, miljø og/eller verdiar Her er link til heile prosedyre LK-59: LK-59 Melde avvik eller uønska hending i Luster kommune (alle einingane) (ver..) Side 4 av 6

5 5. Sjukefråvær (fråvær siste kvartal, søylediagram m kommentar, tal individuelle planar og dialogmøte) Fordeling pr. kvartal frå 26 og fram til i dag: ,4 8 7,9 7,5 6,6 6,4 7,7 7, 6,4 6, 6,3 5,6 5,4 5,4 5 4,9 5 7,8 7,7 7, 7, 7 6,4 6,3 6,3 6,3 5,9. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Heile året Tal individuelle oppfølgingsplanar: 2 oppfølgingsplanar og 2 aktive sjukemeldingar Tal dialogmøte : 6 (dialogmøta er fordelt mellom dialogmøte og 2. I tillegg har møte vorte utsett grunna positiv eller negativ utvikling i helsesituasjonen til den tilsette). Tal dialogmøte 2: (les Tal dialogmøte ) Tal dialogmøte 3: Sjukefråvær kommentar: Samla fråvær 2. kvartal 2 var på 7,7%. Utviklinga i 2. kvartal dei siste år er slik: 2 kvartal Resultat i % 22 7,2 23 8, 24 7, 25 5,4 26 5,6 27 5, 28 7, 29 6,4 2 6, 2 7,7 Auken i høve til 2. kvartal 2 kjem i hovudsak på fråvær 6 dagar. Frå.4.2 tok vi i bruk nytt registreringssystem for fråværsføring som kan vera medvirkande til mindre etterslep. Landet forøvrig har og ein auke i sjukefråværet 2. kvartal. Dei store einingane: Barnehagane: Ein liten nedgang frå 9,% i 2 til 8,6% i 2, sjølv om fråvær -6 dg har gått opp. Målsetjinga til barnehagane for 2 er eit samla fråvær på under 6%, og dette er eit steg i rett retning. Skulane: Stabilt fråvær - frå 5,2% i 2 til 5,% i 2. Fint resultat - i høve målsetjinga om eit samla fråvær under 5,5% i 2. Langtidsfråvær ned og fråvær -6 dg opp. Pleie og omsorg: Stor auke i høve 2. kvartal 2. Heimtenesta frå 8,6% til,%. Sjukeheimstenesta frå 3,8% til 9,% Auke i fråvær -6 dg og i langtidsfråvær. Målsetjing PLO samla 2 er under 8,5% Teknisk drift: Ein fin nedgang frå 6,% i 2 til 4,9% i 2. Langtidsfråværet markert ned. Målsetjinga for 2 er eit samla fråvær på under 4%. Helse: Nedgang frå,% i 2. kvartal 2 til 8,7% i 2. Langtidsfråværet går ned. Målet til Helse er eit samla fråvær på under 5% i 2. Side 5 av 6

6 6. Tilsyn og revisjonar (interne og eksterne tilsyn og revisjonar) Gjennomførte tilsyn: (Type I=intern, E=ekstern, T= tilsyn, R=revisjon) Type: Tema Eining/tenesteomr. Resultat/kommentar Gamlestova barnehage Hafslo barne- og ungdomsskule Gaupne skule Hafslo barnehage Jostedal skule Dale skule ET Byggherreforskrifta: sikkerheit, helse og arbeidsmiljø Eigedom Saka er lukka Sak: /95- /95-2 Planlagte tilsyn: (Type I=intern, E=ekstern, T= tilsyn, R=revisjon) Type: Tema Eining/tenesteomr. Tidspunkt for tilsyn Har du spørsmål om kvalitetsrapporten, ta kontakt med Trond Helge (5525) Side 6 av 6

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015

Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik Revidert juni 2015 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet... 2 1.3 HMT-årshjulet... 4 1.4 HMT-årshjul

Detaljer

Handbok for helse, miljø og tryggleik

Handbok for helse, miljø og tryggleik SOGNDAL KOMMUNE Handbok for helse, miljø og tryggleik 5.1.2011 1 Innhald 1 Innleiing...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Introduksjon til HMT-systemet...2 1.3 HMT-årshjulet...4 1.4 HMT-årshjul sentrale oppgåver og

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 05.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen.

Verneombodsarbeid slik kan det gjerast. Verneombodsarbeid. ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. Verneombodsarbeid slik kan det gjerast Verneombodsarbeid H M S slik kan det gjerast ein sjølvsagd del av arbeidsdagen. 1 Forord Denne boka er eit resultat av samarbeid i vernetenesta i Helse Vest. Mykje

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune

Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 02/2012 Evaluering av internkontrollen i Skodje kommune Forord I sak 10/11, handsama i Skodje kontrollutval den 14.6.11, og PS 34/11 handsama i Skodje kommunestyre den

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE

ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE ÅRSMELDING 2012 OMSORGSAVDELINGA HEIMETENESTENE 1 Årsmelding OMSORG HEIMETENESTER (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om OMSORGSAVDELINGA : 1. BU- OG LEVEKÅR Gol kommune skal vera ein kommune

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF

Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF Særavtale om øyeblikkeleg hjelp døgnopphald mellom Austevoll kommune og Helse Bergen HF 1. Partane i avtalen Denne avtalen er inngått mellom Helse Bergen HF og Austevoll kommune. 2. Bakgrunn og heimel

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Reglement og branninstruks

Reglement og branninstruks Reglement og branninstruks Reglement per august 2014 Skulereglement for Vestborg vidaregåande skule Fastsett med heimel i Privatskulelova 3-9 første ledd. Vedteke av skulestyret for Vestborg hausten 2008,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer