Rogaland Revisjon IKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rogaland Revisjon IKS"

Transkript

1 Rogaland Revisjon IKS Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: l av 2 Til Sandnes bystyre REVISORS BERETNING FOR SANDNES PARKERING KF FOR 2011 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert særregnskapet for Sandnes parkering KF, som viser et netto driftsresultat på minus kr og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og daglig leders ansvar/or årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomføli revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunalrevisjonsskikk i Norge, herunder Intemational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den inteme kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig' som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Sandnes parkering KF per 31. desember 20 Il, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal Postadresse: Lagårdsveien STAVANGER Besøksadresse: Samme: Epostadresse: Revisjon.no Telefon: Telefax: Bankkonto: Organisasjonsnr: NO MVA

2 Rogaland Revisjon IKS Vår dato: Vår referanse: Side: 2 av2 regnskapsskikk. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon 0111 særbudsjett Basett på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon 0111 årsberetningen Basett på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon 0111 registrering og dokumentasjon Basett på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Stavanger, Rogaland Revisjon IKS u,;q i.1clfy? r'act Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør/ statsautorisert revisor

3

4

5 Årsberetning for Bakgrunn Sandnes Parkering er et kommunalt foretak (KF) som startet opp 1.januar Selskapet er lokalisert i Holbergsgaten 15,4305 Sandnes. Foretakets formål er utformet på grunnlag av bystyrets vedtatte mål for parkeringspolitikken i samsvar med Vegtrafikkloven og Parkeringsforskriften. Foretaket har et datterselskap, Sandnes Parkeringsdrift AS, som ivaretar drift av private parkeringsplasser i henhold til gjeldende regelverk (Standardvilkårene). 2. Nærmere om formålet. Foretaket skal: a) Være en aktiv og konkurransedyktig leverandør av tjenester som bidrar til vitalisering av byens handels-, service-, kultur- og botilbud. b) Videreutvikle parkeringstilbudet og tilgjengelighet til dette ved alene, eller sammen med andre offentlige eller private aktører, å legge til rette for nødvendig antall parkeringsplasser. c) Håndheve gitte bestemmelser i tråd med lov, regelverk og gjeldende parkeringspolitikk i henhold til delegert myndighet. d) Forvalte parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd skal anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet. 3. Styret I 2011 har styret bestått av: Mangor Malmin, leder Reidun Marie Enge, nestleder Leif Terje Larsen Signe J. Nijkamp Arne 0vstebø, ekstern representant Wenche Ekholdt Bjelland, ekstern representant Geir Vestergaard Pedersen, ansattes representant Odd A. Vagle, rådmannens representant. Det har i 2011vært avholdt 8 styremøter. Side 1 av 6

6 I Bystyremøte ble følgende nytt styre valgt: Mangor Malmin, leder Reidun Marie Enge, nestleder Signe J. Nijkamp Eivind Dalene Arne 0vstebø, ekstern representant Wenche Ekholdt Bjelland, ekstern representant Geir Vestergaard Pedersen, ansattes representant Odd A. Vagle, rådmannens representant som fra Januar 2012 ble erstattet av Kjersti Ohr, som er ny leder av Kommunalteknikk/Bymiljø. 4. Bedriftens organisasjon Ved utgangen av 2011 hadde Sandnes Parkering KF 11 ansatte, hvorav 8 er ansatte som trafikkbetjenter. En av trafikkbetjentene sa opp sin stilling i løpet av året og fratrer , og vil foreløpig ikke bli erstattet. Teknisk Fagleder gikk av med AFP pensjon i mai, og ble ikke erstattet. Inntil videre ivaretas disse oppgavene aven av trafikkbetjentene ved å kombinere tekniske oppgaver med ordinære kontrolloppgaver. Ledergruppen består av daglig leder, administrativ fagleder og team leder. Foretaket kjøper administrative tjenester fra Sandnes kommune innen regnskap, lønn, IKT og vedlikehold av gategrunn med offentlige parkeringsplasser samt andre områder når dette er mulig og hvor vi mottar konkurransedyktige tilbud. Kjell Veire ble med virkning fra ansatt som daglig leder som erstatning for Anne Mette Dale, som gikk over i annen stilling utenfor Sandnes Kommune. Likestilling: Styret i foretaket er sammensatt av 4 menn og 3 kvinner, hvorav styreleder er mann. Av foretakets ansatte er 7 kvinner og 4 menn, hvorav daglig leder er mann. Arbeidsmiljø: Bedriften er lokalisert i Holbergsgaten 15. Det fysiske arbeidsmiljøet er bra, med lyse og gode kontorer, garderobeforhold og fellesrom. Verksted og lager er lokalisert i leide lokaler hos Sandnes Havn KF. Bedriften ønsker å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, og i 2011 har det vært et sterkt fokus på organisasjon. Apenhet, tydelighet, respekt og profesjonalitet i alle ledd sammen med godt humør og arbeidsglede har vært nøkkelord. Blant de ansatte er det er spredning i alder, kjønn og yrkesbakgrunn. Side 2 av 6

7 Gjennomsnittlig sykefravær i 2011 var på 22,9 % (2010: 13,7 %). Dette er en stor økning forhold til fjoråret, og sykefraværet er fortsatt meget høyt og representerer en betydelig utfordring. Det jobbes svært aktivt med å få ned sykefraværet. Det er etablert AMU, selskapet samarbeider nært med HMSavdelingen i Sandes Kommune og NAV samt fagforeningene. Selskapet utviser stor grad av fleksibilitet for å legge forholdene til rette for å kunne utnytte restarbeidsevne hos arbeidstakere som er syke innenfor rammene av det som er mulig ut fra driftsmessige hensyn. Det er videre innført webbasert oppfølgningssystem av sykefraværet og styrket fokus på rapportering. Videre har det vært gjennomført organisasjonsutviklingsprosess i regi av eksternt firma. Det er ikke registrert noen direkte sammenheng mellom de! høye sykefraværet og arbeidsmiljø eller forhold på arbeidsplassen. Yrkesskader: Det har blitt innrapportert totalt 1 yrkesskade (fall på glatt is). Ingenting tyder på at dette har ført til varige men. Skaden er rapportert i henhold til regelverket. 5. Hovedaktiviteter i 2011 Selskapet har fokusert på å få ny leder og den øvrige organisasjonen på plass. Videre har man vært opptatt av å hindre at våre kunder ble skadelidende som følge av at parkeringshuset i Julie Egesgate ble revet. Da gjeldende lowerk ikke gir mulighet for å reservere plasser til disse på offentlige parkeringsplasser, har selskapet vært nødt til å inngå leieavtaler med private utleiere for å kunne dekke behovet. Dette vil slå ut på økonomi i Det er inngått avtale om drift av nytt parkeringshus i Vågsgaten 16 som vil inneholde 476 plasser når det er ferdig om ca. 3 år. Det arbeides også med tilsvarende avtaler med andre. Det har vært fokusert på å øke parkeringskapasiteten både i det offentlige- og det private rom, for derved å gjøre Sandnes sentrum levende og attraktivt. Ett av målene har vært å selge parkeringsabonnement til dem som har sitt arbeidssted i Stavanger og som reiser med tog mellom Sandnes og Stavanger. Derved vil disse kunne få et tilbud som reduserer belastningen på veinettet mellom byene og derved gir bedre plass til offentlig kommunikasjon. Høsten 2011 overtok datterselskapet driften av parkeringsområdet på MAXI kjøpesenter. Det har videre vært arbeidet målrettet mot eksisterende og potensielle kunder med tanke på øket kundetilfredshet, øket effektivitet og optimalisert drift. Automater mv. må tilpasses den nye såkalte EMV-standarden, som innebærer bruk av PIN-kode. Vi har hatt fortløpende dialog med leverandørene og awenter oppgradering inntil all testing er ferdig og endelig standard er valgt. Side 3 av 6

8 Det har i lenge tid vært varslet om at en ny parkeringsforskrift vil komme ut til høring, men den har ikke kommet ennå. Forskriften vil være en felles forskrift for både offentlig og privat parkering. Sandnes Parkering KF vil ikke gjøre organisasjonmessige tilpasninger før man kjenner utfallet av høringsprosessen. Selskapet samarbeider med KS Bedrift og Norpark om dette. Tilleggsavgifter, gebyrer og kontrollavgifter for begge selskaper: Tallene i parentes er tall for Ilagte gebyrer og avgifter: Klager: 6613 (5198) 363 (281) Klager i %: 5,4 % (5,4%) 6. Økonomi Driftsbudsjettet viser negativt netto driftsresultat på - Kr ,-. Dette er en nedgang i forhold til netto driftsresultatet i 2010 som var på Kr ,-o At resultatet for 2010 er så høyt skyldes først og fremst overføringer fra parkeringsfondet på Kr ,- Leie av gate- og veigrunn til kommunen utgjør Kr ,- og det er i tillegg tilbakebetalt Kr ,-, til Sandnes Kommune Kommunalteknikk til dekning av forskutterte parkeringsfondsmidler. Det er også betalt kr i utbytte til Sandnes kommune i henhold til øp og bystyrevedtak. Det kjøpes tjenester fra Sandnes Kommune for i alt Kr ,- som også inkluderer generelt vedlikehold av gategrunnen som leies. Økningene i overføringer til kommunen har medført et svakere resultat for Sandnes Parkering KF. Inntektene fra parkeringsavgifter og parkeringsgebyr I tilleggsavgifter har gått litt ned i 2011, mens andre salgs- og leieinntekter har gått opp. Foretaket anses fortsatt å ha god økonomi. Likviditeten er god og foretaket har ingen langsiktige lån. Eiendelene har økt med Kr ,- til Kr ,-. Etter pliktige- og budsjetterte avsetninger og bruk av fond har parkeringsforetaket et regnskapsmessig mindreforbruk på Kr ,- mot Kr ,- i Tidligere års overskudd er blitt satt i disposisjonsfond. Fondet skal brukes til investering og formål i henhold til økonomiplan, årsberetning og vedtak gjort av styret. Pr var disposisjonsfondet på Kr ,- som er en økning i forhold til2010 da det var på Kr ,-. Side 4 av 6

9 Det foreslås at det for 2011 også avsettes Kr ,- til i disposisjonsfond og Kr ,- til bundne fond, og at de disponeres i henhold til økonomiplan for , årsberetning 2011 samt vedtak fra styret. Sandnes Parkering KF forvalter parkeringsfondet, som sammen med foretakets overskudd anvendes til forbedringer av parkeringstilbudet. Det bundne parkeringsfondet består av midler betalt inn som frikjøpsbeløp i henhold til plan- og bygningslovens 28-7, 3 ledd. Pr er det bundne parkeringsfondet på Kr ,-. 7. Miljø Virksomheten forurenser ikke det yter miljø utover det som følger av virksomhetens art. Gjennom etableringen av AMU har fokuset på miljø øket i løpet av 2011, og dette førte bl.a. til gode avfallssorteringsprosesser i forbindelse med fraflyttingen av det gamle parkeringshuset. 8. Utfordringer og strategier 2011 har vært et spesielt år på grunn av lederskifte og interimsperioden med midlertidig leder frem til ny leder tiltrådte 1.juli. Det ble satt i verk en rekke endringer umiddelbart, noe som har vært en utfordring for de ansatte. Men vi ser en positiv utvikling og har som mål å fortsette å øke organisasjonens effektivitet og endringsevne. Det har også vært arbeidet mye med kundene med mål om å få selskapet i stand til å konkurrere i et krevende marked. Markedsandelen for datterselskapet øker jevnt og trutt uten å øke antall ansatte. Det har også vært fokus på at vi skal leve opp til vår visjon om å være "Byens blide veileder". Framtidige utfordringer vil bestå i finne gode parkeringsløsninger i en by i sterk vekst. Det er planer om flere nye underjordiske parkeringshus sentral i Sandnes. Sandnes Parkering ser det som viktig å samarbeide med private grunneiere og private investorer (OPS) til planlegging og eventuell drift av disse. Dersom grunnforholdene i sentrum ikke lar seg forene med bygging av underjordisk p-hus ønsker Sandnes Parkering at kommunen vurdere andre areal hvor man kan bygge framtidsrettede parkeringsanlegg med miljømessig perspektiv. Sandnes Parkering har i dag en organisasjonsform der drift av private p plasser er skilt ut i et eget datterselskap. Organiseringen er slik at den vil kunne tilpasses nye organisasjonskrav om at konkurranseutsatte delen av kommunal virksom må skille fra øvrig kommunal virksomhet, med forholdsvis enkle grep. Noen organisasjonsmessige endringer må påregnes, men det antas at iverksettelsen av ny felles P- forskrift tidligst vil skje om et par år. Side 5 av 6

10 Eventuelle endringer i organisering og drift av Sandnes Parkering KF avventes inntil ny p- forskrift har vært igjennom de nødvendige høringsprosesser er vedtatt. Sandnes, 15. mars 2012 Mangor Malmin, styreleder Reidun Marie Enge, nestleder Eivind Dalene Signe Nijkamp Arne 0vstebø Wenche Ekholdt Bjelland Geir V. Pedersen Kjersti Ohr, Rådmannens repr. Kjell Veire, daglig leder Side 6 av 6

11

12

13

14

15

16

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning

STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013. Statens finansfond. Årsberetning STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Statens finansfond 2013 Årsberetning 2 ÅRSBERETNING STATENS FINANSFOND UNDER AVVIKLING 2013 Innhold Styrets årsberetning 1 Bakgrunn 4 2 Utviklingen av kapitalinnskuddene

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes fredag 29. april 2011, kl. 18.00. Sted: Hvaler Samfundshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014

Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Årsmelding og aktivitetsregnskap 2014 Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) sitt hovedmål er å bremse økningen i antallet mennesker som får astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og at de som har

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Rapport 08/2013 - F Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF

Rapport 08/2013 - F Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF Trondheim kommunerevisjon Rapport 08/2013 - F Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF Foto: Trondheim parkering Foto: Trondheim parkering Foto: Trondheim parkering Foto: Trondheim parkering Sammendrag

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2013 Årsberetning 2 Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2013 og utsikter for året 2014 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder

Nøkkeltall (Tall i Mill kr) 2012 2011 Endring Endring i % Resultat Forvaltningskapital Utlån/Kreditter Innskudd fra Kunder 2012 Årsberetning INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2012 og utsikter for året 2013 7 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10 Resultatregnskap 2012 13 Balanse 2012 14 Revisors beretning

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap

usbl Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap A Innkalling 2011 til ordinær generalforsamling I Tirsdag 12. april 2011 kl 18.00 i Grendehus øst, Bertramjordet 25 Bertramjordet borettslag Årsmelding/Resultatregnskap Å usbl Boligbyggelaget BERTRAMJORDET

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer