Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid"

Transkript

1 Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre

2 Innhold 1.0 Innledning Mål Organisasjon HMS-organisering og ansvar Bedriftshelsetjeneste Rutiner og instrukser Kartlegging av risiko Rutine Avvik Rutine for uønskede hendelser Rutine for nesten-ulykker og ulykker Oppfølging og saksbehandling Rutine for personalsaker Andre rutiner Brannverninstruks Egenmeldingsrutine Muggsopphåndteringsrutine Depotrutine Tjenestereiserutine Oppfølging av tiltak Revisjon og oppdatering Vedlegg 1: kartleggingsskjema Vedlegg 2: risikodiagram Vedlegg 3: handlingsplan Vedlegg 4: avviksmelding Vedlegg 5: melding om nesten-ulykker og ulykker Vedlegg 6: branninstruks Vedlegg 7: brannvernserklæring Vedlegg 8: egenmelding

3 1.0 Innledning I følge arbeidsmiljøloven 3-1 skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Dette gjøres ved et helhetlig og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i selskapet. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 6. des.1996 (internkontrollforskriften), stiller i 5 krav til at deler av HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig. Minimumskravet er at IKA skriftlig skal: Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Iverksette prosedyrer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av det systematiske HMS- arbeidet for å sikre at dette fungerer som forutsatt. I tillegg stilles det krav om at selskapet skal sørge for at: De lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten Medarbeidere har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer Medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes Gjeldende skjema og instrukser skal til enhver tid være tilgjengelig på fellesområdet (M:) og i WebSak. 1.1 Mål IKA skal være en helsefremmende arbeidsplass med trygge, kompetente medarbeidere som trives på jobb. 2

4 1.2 Organisasjon Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) ble opprettet i 1976 og er et interkommunalt selskap heleid av 24 kommuner og fem interkommunale samarbeidsordninger i Rogaland. Selskapet er et rådgivingsorgan og arkivdepot for eierne. IKA har fem ansatte: daglig leder og fire rådgivere. Representantskapet er selskapets øverste organ. Representantskapet møter minst en gang i året og består av 29 eierrepresentanter. Styret forbereder saker som skal behandles av representantskapet, iverksetter representantskapets vedtak og har ansvar for at selskapets driftes i henhold til selskapsavtalen, gjeldende lover og forskrifter og eventuelle pålegg. Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende regelverk og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og representantskapet HMS-organisering og ansvar Alle ansatte har ansvar for egen sikkerhet. Man plikter å gjøre seg kjent med innholdet i denne håndboken og følge de anbefalinger som blir foreslått. Daglig leder har sammen med styret et overordnet ansvar for å tilse at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Daglig leder har også et særlig ansvar for oppfølging av tiltak. I tillegg kan det velges et verneombud som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Fra og med høsten 2013 er det bestemt å ha en forsøksordning med verneombud i to år. Verneombud har krav på opplæring som er relevant for rollen. IKA har ikke et formelt arbeidsmiljøutvalg, men et utvalg bestående av daglig leder, verneombud og ansattes representant i styret har utarbeidet, og vil ha ansvaret for å oppdatere denne håndboken for HMS-arbeid i selskapet. Alle ansatte har en årlig medarbeidersamtale med leder. I denne samtalen kan man ta opp HMS-relaterte tema. 3

5 1.2.2 Bedriftshelsetjeneste IKA kjøper bedriftshelsetjenester av St. Olav Legesenter i Stavanger. Alle ansatte får tilbud om en årlig legesjekk. Etter avtale med daglig leder kan ansatte få ytterligere konsultasjon med lege dersom det skulle være nødvendig. I tillegg kan ansatte få time hos ergoterapeut ved behov. 2.0 Rutiner og instrukser I dette kapittelet finnes det rutine for kartlegging av risiko, rutine for avviksmelding og andre rutiner som gjelder for HMS-arbeidet i selskapet. 2.1 Kartlegging av risiko Ifølge Internkontrollforskriften, plikter alle virksomheter å ha internkontroll ( 4). Internkontroll innebærer ( 5) blant annet at virksomheten skal «kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene». Dette skal dokumenteres skriftlig. Hensikten er å tilby en sikker og godt organisert arbeidsplass for ansatte og besøkende Rutine En enkel risikoanalyse kan bestå i å stille tre enkle spørsmål: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva kan vi gjøre for å forhindre det? 3. Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? Dessuten bør et fjerde spørsmål stilles: Hvor stor er sannsynligheten for at det skjer? I tillegg skal det foreligge en handlingsplan for hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort. Handlingsplanen skal utarbeides på bakgrunn av risikovurderingen. Se eget skjema med instrukser i appendiks. Det skal utarbeides egne skjema for risikovurdering. Verneombud har ansvar for å kartlegge risikoen ved IKA. 1. Hva kan gå galt? 4

6 Ved IKA Rogaland kan arbeidet deles inn i ulike faser: kontorarbeid, depotarbeid, innbinding, tjenestereiser og lesesal (besøkende) Kartlegging av risiko bør gjøres for hvert av stadiene. Se eget skjema i appendiks. HMS-utvalget har utarbeidet egne rutiner for tjenestereiser, muggsopphåndtering, depot og lesesal. Se punkt 2.3. Kartlegging skal foretas av verneombud når denne håndboken er godkjent og ved omorganiseringer eller lignende. 2. Hva kan gjøres for å forhindre det? Enhver ansatt plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende rutiner ved IKA Rogaland. Se for øvrig punkt for ansvar. Som et ledd i det å forhindre uønskede hendelser, har HMS-utvalget utarbeidet egne rutiner for de på forhånd antatt største risikoene. Se punkt Hvordan kan vi redusere konsekvensene? Alle ansatte har selv ansvar for å ta forholdsregler og følge de interne rutinene og instruksene som er gitt. For å redusere konsekvensene av uønskede hendelser har HMS-utvalget utarbeidet egne rutiner for de på forhånd antatt største risikoene. Se punkt Hvor stor er sannsynligheten for at det skjer? HMS-utvalget har utarbeidet egne rutiner for uønskede hendelser basert på sannsynlighet. Hendelser med størst sannsynlighet/risiko har fått egne rutiner under punkt 2.3. Se eget skjema for sannsynlighetsvurdering i appendiks. 2.2 Avvik Rutinen har som formål å sørge for at avvik, ulykker eller nestenulykker blir meldt i henhold til myndighetskrav. Rutinen gjelder for alle avvik, ulykker eller nestenulykker som skjer ved IKA Rogaland IKS. Besøkende omfattes også av rutinen. Avvik: Brudd på gjeldende krav i lov, forskrift interne bestemmelser, mål, planer. En mangel eller hendelse som kan medføre skade på mennesker, miljø eller materiell og få økonomiske konsekvenser. Ulykke: En uønsket hendelse som har ført til skade på personer, miljø og/eller verdier. Nestenulykke: En uønsket hendelse som under andre vilkår kunne medført skade på personer, miljø og/eller verdier. 5

7 Meldeskjema for avvik, ulykker og nestenulykker: IKA s interne skjema. Skademeldingsblanketter/skjemaer: NAV : NAV s blankett for melding av yrkesskader eller yrkessykdommer som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium. Skademeldingsskjema KLP: skademeldingsskjema for melding av ulykke, yrkesskader eller yrkessykdommer til Kommunal Landspensjonskasse. Medisinsk behandling: utføres av lege, sykepleier eller annet medisinsk kompetent personell Rutine for uønskede hendelser Alle forhold som er brudd på gjeldende krav i lov, forskrift eller interne bestemmelser skal registreres som avvik. Den som blir oppmerksom på avvik (gjelder spesielt verneombud) fyller snarest ut punkt 1 4 i skjema for melding av avvik og leverer skjemaet til daglig leder. Daglig leder fyller ut punkt 5 7 og iverksetter tiltak. Dersom avviket lar seg løse umiddelbart kan daglig leder og verneombud signere for utført oppgave på skjema. Skjema skannes så inn i WebSak. Ansvarlig for oppfølging av tiltak, angitt i punkt 5 på skjema, behandler sak i WebSak. Beskrivelse av tiltak og dato for gjennomføring registreres. Et avvik er ikke ferdigbehandlet før tiltak er iverksatt. Verneombud orienterer og/eller holdes orientert underveis. Ansvar: verneombud eller ansatt/ansatte som er tilstede når avvik eller en ulykke inntreffer skal fylle ut skjema for melding om avvik eller meldeskjema for nesten - ulykker og ulykker og levere dette til daglig leder. Daglig leder har ansvar for at saken blir løst på lavest mulig nivå eller meldt videre Rutine for nesten-ulykker og ulykker Dersom et avvik fører til nesten-ulykke eller ulykke skal meldeskjema fylles ut. Dette gjøres i samarbeid mellom daglig leder og den/de ansatte som var involvert. Skjema signeres av daglig leder og verneombud. Daglig leder har ansvar for å iverksette tiltak og innhente ekstern kompetanse om det er nødvendig. Hvilke skjema fylles ut? - Internt: Meldeskjema for ulykker og nestenulykker 6

8 - NAV: Skademeldingsblankett NAV KLP: Skademelding ved personskade Ansvar: Daglig leder sender inn skjemaene til NAV og KLP og arkiverer dem i personalmappe. Skademelding sendes via WebSak til HMS-ansvarlig og den/de ansatte involvert i ulykken. Presiseringer: Ved skader som ikke krever medisinsk behandling er det unødvendig å fylle ut NAV-blankett med mindre den skadde selv ønsker det, men ved medisinsk behandling skal det alltid fylles ut skademelding til NAV og KLP. Ved ulykker som har medført alvorlig skade eller dødsfall skal Arbeidstilsynet og politiet kontaktes. Denne varslingen skal dokumenteres og styret skal orienteres Oppfølging og saksbehandling Alle avvik, nesten-ulykker og ulykker skal løses raskest mulig og på lavest mulig nivå. Daglig leder skal ved årets slutt gjennomgå meldingene og gjøre opp status for HMS-arbeidet. Et sammendrag inkluderes i årsmeldingen. Følgende skal med: Antall avvik, nesten-ulykker og ulykker Type hendelser Antall skader med og uten fravær Antall skader med behov for medisinsk behandling Avvik som ikke er lukket med begrunnelse Rutine for personalsaker Uønskede hendelser som er personalsaker skal rapporteres direkte til daglig leder og for øvrig behandles etter bestemmelsene i personalreglementet og arbeidsmiljøloven. 2.3 Andre rutiner HMS-utvalget har gjort en foreløpig vurdering av de antatt største risikoene og under følger rutinene som ble utarbeidet i forbindelse med dette arbeidet. Disse rutinene kan bli supplert eller oppdatert etter at kartleggingsarbeidet er gjort eller ved behov. 7

9 2.3.1 Brannverninstruks Arbeidsgiver skal gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med plikten i henhold til 25 i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker. Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved ulykker. Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens 19. IKA har derfor satt opp følgende plikter for arbeidsgiver: Alle ansatte skal gis grundig opplæring i hms-rutiner, herunder brannverninstruks Verneombud skal få særskilt opplæring innen hms-arbeidet, herunder brannvern Sørge for at det jevnlig blir avholdt brannøvelser Arbeidstaker har plikt til å fremme sikkerhet for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker, og aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens 25. IKA har derfor satt opp følgende plikter for den enkelte ansatte: Meld ifra hvor du går, ta helst med mobilen! Når brannalarmen går, steng alle vinduer og dører og følg ellers de retningslinjer som er gitt av branninstruks (se appendiks)! På møtestedet ved brann/-øvelse, skal man rapportere til daglig leder. Dersom han/hun ikke er til stede, rapporteres det til verneombud. Den siste som går for dagen skal påse at alle lys er slukket, alle dører lukket og at støpselet til kaffetrakter og tekoker er tatt ut. Dette gjelder også for depot. Lesesal/konferanserom: alle besøkende skal signeres inn og ut. Ved eventuelle øvelser og ved brann, skal den lesesalsansvarlige sørge for at alle besøkende, i henhold til listen, kommer seg ut av bygget. Rømningsvei kontorfløy: trappa ved heisen eller trappa i «bakgangen», dvs. forbi statsarkivets kontorer i 5.etasje. Det er IKKE lov å ta heisen! Rømningsvei depot: hoveddøra og dør ut i bakgangen. Rømningsveiene skal til en hver tid være fri Egenmeldingsrutine Ved melding om sykdom: 8

10 1. Skal den ansatte snarest mulig melde fra om sitt fravær. Den ansatte har også selv ansvar for å kansellere eller utsette eventuelle avtaler/møter i fraværsperioden. 2. Den som tar imot egenmeldingen fyller ut skjema (se vedlegg) og legger det i hyllen til den fraværende. 3. Den ansatte fyller ut sin del av skjemaet når han/hun er tilbake på jobb og legger det i hyllen til daglig leder. 4. Dersom det krysses av for samtale med bedriftshelsetjenesten, eller dersom fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen, må daglig leder straks iverksette tiltak i samarbeid med den ansatte. Ved lengre fravær skal daglig leder varsles. Se for øvrig kapittel 6 i IKAs personalreglement for utfyllende bestemmelser om sykefravær Muggsopphåndteringsrutine Muggsopp er hurtigvoksende mikroskopiske sopper som lever av å bryte ned organisk materiale. Soppen utvikler seg ved høy temperatur og luftfuktighet og vokser på papir, tre og tekstiler. Tegn på muggsopp: Stram lukt som setter seg i hals og nese Pulverlignende belegg (ofte hvit farge) Misfarging: belegg kan være hvitt, svart, brunt og grønt Papir som bukter og krøller seg Fukt eller vann NB! Vær spesielt oppmerksom på eldre materiale ved avlevering til depot. Håndtering av muggsopp: ikke rør materialet og gjør ansatte og daglig leder oppmerksom på funnet. Verneutstyr: vernemaske og hansker er minimumskrav ved behandling av mugginfisert materiale. Annet verneutstyr kan vurderes ved behov. Etter funnet: pakk inn infisert materiale. Registrer i ASTA om materialets tilstand og merk det fysisk. Kontakt fagperson på feltet om en er usikker på hvordan materialet skal håndteres. 9

11 Ansvar og sikkerhet: Alle har ansvar for egen sikkerhet ved håndtering av muggsopp. Hvor mye muggsopp en tolererer varierer fra person til person, men får en helseplager kontaktes lege. Verneombud har et særlig ansvar for rapportering til daglig leder. Daglig leder har ansvar for oppfølging av tiltak Depotrutine Ved opphold i depot skal man ta følgende forhåndsregler: Gi beskjed om du skal ned i depot. Ta med mobiltelefon slik at du er tilgjengelig for eventuelle beskjeder eller forespørsler. Gi lyd om at du er i depot til andre kollegaer som også oppholder seg der. Pass på at det ikke oppholder seg personer mellom reolene når du skal rulle fra en reol til en annen. Se etter at det ikke ligger binders eller andre gjenstander i skinnegangen som kan hindre rulling av reoler. Bruk tau til å låse reoler som ikke står av seg selv. Om en skal høyt opp i hyllene i reolene bruk «elefantfot»/krakk/trappestige. Ta forhåndsregler ved tunge løft. Løft med bena. Ved bruk av skjøteledninger: sørg for at de ikke ligger krøllet eller utgjør en fare ved at en kan snuble i dem. Sørg for at elektrisk utstyr, spesielt PC, er skrudd av når du forlater depot. Sørg for at det er frie rømningsveier. Ved avvik, nesten-ulykker eller ulykker i depot: se beskrivelse og skjemaer for avviksrutiner. Husk å skru av lys og sett på alarm om ikke postansvarlig har anledning til å gjøre det Tjenestereiserutine Arbeidsgiver har ansvar for den enkelte ansatte under hele arbeidstiden, også ved tjenestereiser. Se for øvrig kapittel 5 i IKA s personalreglement. Transport: ansatte skal, i den grad det lar seg gjøre, benytte seg av kollektiv transport. Dersom det billigste alternativet likevel er å bruke egen bil, eller dersom det er den eneste reelle transportmåten, brukes egen bil. Som bilfører er den ansatte selv ansvarlig iht. veitrafikklov m/forskrifter. 10

12 Arbeid i kommuner: ansatte ved IKA skal i størst mulig grad følge de regler og rutiner som er gjeldende i den kommunen arbeidet foregår i. Dersom disse ikke er tilstrekkelige, skal man selv vurdere risikoen ved arbeidsoppgavene, og dersom nødvendig, ta gitte forholdsregler, f.eks. ved å varsle om avvik til kommunens HMS-ansvarlig. Se for øvrig rutiner knyttet til depotarbeid under punkt og muggsopphåndteringsrutiner under punkt Oppfølging av tiltak Daglig leder har ansvar for at HMS-arbeidet blir fulgt opp i virksomheten og at eventuelle tiltak blir iverksatt. Se for øvrig eget punkt om oppfølgning og saksbehandling under avvik. 3.1 Revisjon og oppdatering Daglig leder, verneombud og ansattes representant skal årlig gjennomgå og eventuelt oppdatere denne håndboken. I tillegg skal den gjennomgås og oppdateres ved større omorganiseringer. Daglig leder skal også vurdere om håndboken må oppdateres ved uønskede hendelser (f.eks. ulykker). 11

13 Vedlegg 1: kartleggingsskjema 12

14 Om skjemaet: Trinn/Aktivitet Kartlegging av trinn/aktiviteter som inngår i risikovurderingen og som kan inneha risiko for skade på menneske eller miljø. Dette kan f.eks. være luftfuktighet, arbeid i magasin, tunge løft, trallekjøring, muggsopp, støy osv. Man må ta stilling til: "Risiko for hvem" - for ansatte, for nabomiljø, for enkeltindivider eller en gruppe, for bedriften, for samfunnet "Risiko fra hva" - hvilket anlegg, hvilken aktivitet, fra hvilke ulykkeskategorier "For hvilket tidsrom"- risikonivået kan variere over tid Risiko er et potensielt tap, ikke et oppstått tap. Aktiviteter/prosesser som i utgangspunktet blir vurdert som lite risikofylte, kan medføre økt risiko under gitte forhold. Ansvarlig Hvem er ansvarlig for de enkelte aktiviteter/prosesser? Kan ansvaret ligge hos andre instanser, f.eks. Statsarkivet, IMI-gården? Lov, forskrift o.l. Hvilke lover, forskrifter og andre myndighetskrav gjelder for aktiviteten/prosessen? Sikringstiltak Hva finnes av eksisterende sikringstiltak for området/utstyret? F.eks. ventilasjon, personlig verneutstyr, nødstopp, merking, skillevegger osv. 13

15 Vedlegg 2: risikodiagram 14

16 Om skjemaet: Skjemaet brukes for å vurdere risikoen for avvik. Dette skjemaet brukes i etterkant av skjema 1 for å kunne vurdere hvor stor risiko hver aktivitet kan innebære. I visse tilfeller bør man vurdere risiko både for mennesker, miljø og økonomi, og det må krysses av i rett rubrikk. Enhet/operasjon: Hvilken aktivitet skal risikovurderes? F.eks. «skade på grunn av løft i forbindelse med avlevering av arkivmateriale.» Sannsynlighet: Først må man vurdere sannsynligheten for om det kan skje. Rubrikkene er: Svært sannsynlig/kontinuerlig, Sannsynlig/Periodevis, Mindre sannsynlig/enkelttilfeller, Lite sannsynlig/enkelt tilfelle og Usannsynlig/Ingen tilfelle Konsekvens: Deretter må man vurdere alvorlighetsgraden, konsekvensen, av den enkelte operasjonen. Rubrikkene er: Ubetydelig, Mindre alvorlig, Betydelig, Alvorlig og Svært alvorlig Videre steg: Dersom noen operasjoner får høyeste eller nest høyeste alvorlighetsgrad må man gå videre med en handlingsplan. Dette er daglig leders ansvar. Dersom operasjoner får høyeste sannsynlighet og betydelig konsekvens bør man gå videre med en handlingsplan. Dette er daglig leders ansvar. 15

17 Vedlegg 3: handlingsplan Om skjemaet: Handlingsplan er en oppfølging av de resultatene en er kommet fram til i kartleggingen. Dersom noen operasjoner får høyeste eller nest høyeste alvorlighetsgrad må man gå videre med en handlingsplan. Dette er daglig leders ansvar. Dersom operasjoner får høyeste sannsynlighet og betydelig konsekvens bør man gå videre med en handlingsplan. Dette er daglig leders ansvar. Handlingsplanen skal belyse: - Hvilke tiltak som skal og må iverksettes i de tilfeller konsekvens og sannsynlighet tilsier det - Hvilke kostnader tiltakene innebærer - Hvilken tidsfrist som er satt - Hvem som står som ansvarlig for tiltakene 16

18 Vedlegg 4: avviksmelding 17

19 Vedlegg 5: melding om nesten-ulykker og ulykker 18

20 Vedlegg 6: branninstruks 19

21 Vedlegg 7: brannvernserklæring 20

22 Vedlegg 8: egenmelding 21

23 Om skjemaet: Del 1 fylles ut av den som mottar melding om sykefravær. Deretter legges skjemaet i hyllen til den som har sykefravær. Ved alvorlig sykdom og/eller langvarig fravær leveres meldingen rett til daglig leder. Del 2 fylles ut av den som har vært syk når han/hun er tilbake etter sykefraværet. Ferdig utfylt egenmelding legges i hyllen til daglig leder. 22

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Risikovurdering ved Høgskolen i Oslo og Akershus Innledning... 2 Hva skal risikovurderes?... 2 Hvem skal utføre risikovurderingen?... 2 Hvordan skal risikovurderingen gjennomføres?... 3 Oppfølging... 4

Detaljer

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål

ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål Foto: Silje Glefjell ABC i ledelse, jus og arbeidsmiljøspørsmål 31.05.2013 Gro Lundberg 1 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO Etablert i 2001, nest yngste landsforening 4.

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn

Internkontroll i borettslag,sameie og vel. Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Internkontroll i borettslag,sameie og vel Kenneth Vik Branninspektør Forebyggende, seksjon tilsyn Innleggets innhold Internkontroll Ansvar Hvilke lover og forskrifter gjelder for oss Styret sine oppgaver

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon

Vold og trusler. - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Vold og trusler - erfaringer og eksempel på arbeid med temaet - bruk av Gaia til registrering/dokumentasjon Finn Berntsen verneingeniør / HMS-rådgiver Bedriftshelsetjenesten Bodø kommune og avviksmeldinger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

HMS i de lokale og regionale energibedriftene

HMS i de lokale og regionale energibedriftene HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS Innhold 1. Innledning

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune

Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Tilsynsrapport etter samtidig tilsyn ved Lahell renseanlegg i Røyken kommune Rapport nr. 7/08 Postadresse: Rådhuset, 3440 Røyken Dato for tilsynet: 12. juni 2008 Besøksadresse: Brøholtstranda 3, 3442 Hyggen

Detaljer

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF

Risikovurdering som en del av grunnopplæringen. Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Risikovurdering som en del av grunnopplæringen Olav Dagsleth, Fagsjef i MLF Program Ansvar, roller og oppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet Gruppeoppgaver Risikovurdering i bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune

RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i Holtålen kommune RUTINE for vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer og omstillinger i 1. Formål og omfang Prosedyre skal sikre at eventuelle arbeidsmiljøkonsekvenser for ansatte blir vurdert og kartlagt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem.

Rutiner for håndtering av vold og trusler Begrepsavklaring Vold og problematferd er ikke et privat problem det er et arbeidsmiljøproblem. Dok.id.: 1.2.2.2.12.0 Rutiner for håndtering av vold og trusler Utgave: 1.02 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 05.02.2010 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 Rutiner for håndtering

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen

Risikovurdering og HMT-handlingsplan. Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Risikovurdering og HMT-handlingsplan Øystein Brungot Seniorrådgiver HMT-seksjonen Hvorfor skal vi risikovurdere? -Krav i arbeidsmiljøloven 3-1.c Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE

OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE OVERORDNET HMS-PLAN FOR ÅFJORD KOMMUNE Gjelder for perioden januar 2015 desember 2019 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 1 HMS-PLAN ÅFJORD KOMMUNE PERIODEN 2015 2019 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFO

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar

Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Pasienttryggleik og kommunale øhjelp døgnplassar Geir Sverre Braut Helse Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund FOUSAMs erfaringskonferanse 19. mai 2015 Meld. St. 26 (2014 2015) Det er en forutsetning

Detaljer

Bedre brannsikkerhet

Bedre brannsikkerhet Bedre brannsikkerhet Ansvar i driftsfasen Oslo 14. juni 2011 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven Byggesaksforskriften Byggteknisk

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya

Arbeidstilsynets rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya s rolle og arbeid med arbeidsulykker - eksempel Sjursøya Seniorinspektørene Oslo Både jernbaneulykke og arbeidsulykke Tre arbeidstakere omkom på jobb Ulykken hadde sitt utspring i en virksomhet underlagt

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR VARSLING I TROMS FYLKESKOMMUNE Dok.id.: 1.2.2.2.14.1 Retningslinjer for varsling i Troms Fylkeskommune Utgave: 2.00 Skrevet av: Trine Hennig Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Kristin Ytreberg Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 7 RETNINGSLINJER

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass

SAMORDNINGSANSVAR. AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass SAMORDNINGSANSVAR Dag Henning Bredesen HMS-sjef Region Oslo Bygg NCC Construction AS NCC Construction AS 2007-11-13 1 AML : Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass Ansvar for den enkelte virksomhet Medvirke

Detaljer

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx

HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE. vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx HMS-INSTRUKS FOR BERGEN KOMMUNE vedtatt av Byrådet sak xxxx, xx.xx.xxxx Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5

Detaljer

RISIKOANALYSE (Grovanalyse)

RISIKOANALYSE (Grovanalyse) RISIKOANALYSE (Grovanalyse) Mars Side 1 av 7 Risikoanalyse(Grovanalyse) Ifølge Norsk Standard (NS 5814) er begrepet risiko definert som: «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker,

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere

Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Kommunale utleieboliger - risikoutsatte beboere Hvilke plikter har bygningseier? Trond Dilling Forebyggende sikkerhetsopplæring Helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen stiller krav til systematisk sikkerhetsarbeid

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer