Blknr./filnavn Blankettnavn Versjonsdato. 474_tilrettel_gravid Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Blknr./filnavn Blankettnavn Versjonsdato. 474_tilrettel_gravid Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet 02-2013"

Transkript

1 Blknr./filnavn Blankettnavn Versjonsdato 474_tilrettel_gravid Tilrettelegging/omplassering pga. graviditet e Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om hjelpeverge A_skjema Melding til kommune/bydel om pasient med eksisterende/forventet behov for oppfølging akuttjournal Akuttjournal for øyeblikkelig hjelp-innleggelser all_prtkl Allergivaksinasjonsprotokoll anestesi_narkose Informasjon til anestesilege før narkose ASIA AT-0154 B_skjema Standard neurological classification of spinal cord injury Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (Arbeidstilsynet) Melding til kommune/bydel om utskrivningsklar pasient barn_som_paa Barn som pårørende barn_som_paa_del1_oppstart barn_som_paa_del2_samtale barn_som_paa_del3_avslutning Barn som pårørende, kartlegging - Del 1 - Ved oppstart av behandling / Innkomst Barn som pårørende, kartlegging - Del 2 - Videre samtaler Barn som pårørende, kartlegging - Del 3 - Ved avslutning barn_som_paa_samtykke Samtykkeerklæring barthel_adl Barthel ADL-index bestillingsliste_intr_beh Bestillingsliste ved intravenøs behandling BHAB Koordineringsskjema for opphold BHAB biopsi Biopsi biopsi HB Biopsiundersøkelse HB blodprove Blodprøvekontroller ved spesifikke antirevmatiske medikamenter brilleseddel Brilleseddel bup_henv Henvisning til det psykiske helsevernet for barn og unge care_pathway Liverpool Care Pathway curato_telemark Radiologihenvisning CVK CVK - Innleggelse sentralt venekateter cyt-non_gyn Cytologi Non-Gyn cytologi Cytologisk undersøkelse cytostat Cytostatikakort datahjmidler Søknadsskjema for datahjelpemidler og kommunikasjonshjelpemidler diabetes_barn Diabetesjournal - Barn donorskjema_nyre Donorskjema for planlagt nyredonasjon ved Rikshospitalet

2 DVT_henv DVT E_skjema Endring av tidligere melding om pasient med forventet behov for oppfølging i kommune/bydel ECT ECT-skjema (Anestesi) egenerkl_offshore Egenerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs / epidural Epidural smertelindring - observasjonsskjema ernaer_journal God ernæringspraksis (Journalark - Screening) ernaer_plan Ernæringsjournal: Kartlegging og - plan ernaering_risiko Vurdering av ernæringsmessig risiko esas ESAS - Edmonton Symptom Assessment System esas_r Edmonton Symptom Assessment System (revidert versjon) (ESAS-r) fallrisiko_vurdering Vurderingsverktøy for fallrisiko FHI matallergi Melding om mulig alvorlig akutt allergisk reaksjon på mat (Folkehelseinstituttet) flowcyt Flowcytrometisk fenotyping flytskjema Flytskjema - nyhenviste pasienter folgeskjema Følgeskjema ved biopsi / drenasjer / pyelostomier / pleuratappinger forelopig_epikrise Foreløpig Epikrise gentest Rekvisisjon til gentesting og banking av blod/dna grippit Grippit håndstyrkemåling groennskjema Henvisning til operasjon/undersøkelse som krever anestesi HB-7.s.13 Søknad om startlån banklån HB-7.s.16 Søknad om grunnlån - personlige søkere HB-8.s.01 Søknad om boligtilskudd HB-8.s.05 Søknad om boligtilskudd til utredning og prosjektering HB-9.s.01 Søknad om bostøtte HELFO Henvisning til spesialist HELFO Henvisning til fysioterapi HELFO Regning - fysioterapeut HELFO Regning - kiropraktor HELFO Regning ortoptist Folketrygdloven 5-10a HELFO HELFO HELFO Søknad om individuell refusjon for utgifter til viktige legemidler Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler Søknad om dekning av utgifter til næringsmidler etter blåreseptforskriften HELFO Søknad om refusjon - medisinsk forbruksmateriell HELFO Søknad om bidrag til bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell (ftrl. 5-22) (HELFO)

3 HELFO Søknad om bidrag til legemidler på hvit resept HELFO bidr_kremer HELFO_nyresvikt Helseerkl_ikke_oppfylt helseerkl_offshore Søknad om bidrag til kremer, salver og oljer l (ftrl. 5-22) fra relevant spesialist (HELFO) Søknad om individuell refusjon etter 3 for dekning av utgifter til viktige legemidler ved kronisk nyresvikt (HELFO) Erklæring om ikke oppfylte helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten til havs Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs hematologisk_mikroskopi Hematologisk mikroskopirapport hemostase Hemostaseundersøkelser henv_barnehab Henvisningsskjema til barnehabilitering henv_ect Henvisning til ECT henv_kflab Henvisning til KF-lab henv_rad Henvisning til radiologi henv_rad_nukl Henvisning til Radiologi og Nukleærmedisin - Gaustad henv_rehab Henvisning til rehabiliteringsopphold henv_voksenhab Henvisningsskjema - Avdeling voksenhabilitering (AHUS) hipscore Harries Hipscore (ortopedisk) histologi Histologisk undersøkelse hj_midler Utlån av behandlingshjelpemidler - Utlevering av forbruksmateriell hj_stans Registrering - hjertestans på sykehus hjertesviktjour Journal for hjertesviktpasienter hormonlab Rekvisisjon - Hormonlaboratoriet Aker US horselstekn_hjmidler Melding om behov for hørselstekniske hjelpemidler IK-1143 Melding om svangerskapsavbrudd IK-1158 IK-1167 IK-1168 IK-1171/72 Legeattest ved søknad om behandling av revmatiske sykdommer i utlandet Søknadsskjema - Behandlingsreise for barn/ungdom med kronisk lungesykdom og /eller atopisk eksem Pasientens søknad ved behandling av revmatiske sykdommer i utlandet Søknadsskjema - Behandlingsreise for pasienter med psoriasis IK-2448 Melding til Helsetilsynet i fylket ved - skade på pasient ind_plan Individuell plan for psykisk helse (voksne) ind_plan_prosess Individuell plan for psykisk helse (voksne) - Prosess infliximab_protokoll Infliximab protokoll info_utskr Pasientorientering ved utskrivning innkomst ØH Innkomstskjema - Øyeblikkelig hjelp IS-1025 Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall

4 IS-1126 Melding om feil, skader, uhell eller svikt ved medisinsk utstyr (SH dir) IS-1142 Begjæring om svangerskapsavbrudd IS-1155 Spesiell legeerklæring om dødsfall IS-1188 Henvisning til undersøkelse eller behandling kart_barn_pas Kartlegging av pasienter med barn 0-18 år kirurgmote Kirurgmøtet kontr_mammae Kontrollskjema - Cancer mammae kontr_recti_coli Kontrollskjema - cancer recti/cancer coli KRG 010-IH Melding til kreftregisteret (Solide svulster) KRG 020-IH Melding til kreftregisteret (non-solide svulster) KRG brystkr Meldeskjema for brystkreft (Kreftregisteret) KRG cervix Meldeskjema - premaligne tilstander i cervix uteri KRG colorect Melding til Colorectalregisteret KRG levermeta Colorectale levermetastaser KRG lymf_kll Melding til kreftregisteret (Malignt lymfom og KLL) KRG melanom Melding til Kreftregisteret - Malignt melanom KRG ovari Melding til kreftregisteret - cancer ovarii KRG prosta Melding til kreftregisteret - cancer prostatae LAR LAR_oversikt_HB legeus_offshore Statusrapport for pasienter under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Oversikt over pasientens behandling i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Legeundersøkelse for personer i petroleumsvirksomheten til havs LTMV Langtids mekanisk ventilasjon (hjemmerespirator) lysbeh Lysbehandling marevan Marevanskjema medisinliste Medisinliste melding_om_pas Meldingsblankett - Til bruk ved melding om pasient melding_sakned_peron Melding om sakned person fra institusjon melding_sakned_tilrette Melding om sakned person til rette fra institusjon mikrobiologi_fonna Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi MMS Mini mental status MNA MNA (Mini Nutritional Assessment) Underernæring hos sykehuspasienter molekylpat_hb Rekvisisjon - Molekylærpatologisk US molekylpat_radium Molekylærpatologi - Radiumhospitalet molekylpat_rikshosp Molekylærpatologi - Rikshospitalet MSIS_meld Meldingssystem for smittsomme sykdommer (Folkehelsa) MSIS_meld_tub MSIS-melding tuberkulose MSIS_meld_tub_beh MSIS-melding behandlingsresultat - tuberkulose

5 NA 0201 Søknad om førerkort NA 0202 Helseattest v/søknad om førerkort NA 0202 optiker Optikerattest (ved søknad om førerkort) NA 0202b Tilleggserklæring for diabetikere ved søknad om førerkort NA 0202c Legeattest for førerkortinnehaver over 70 år NAV Rekvisisjon - viktige legemidler (Blå resept) NAV Pasienttransport - Kvittering for betalte reiseutgifter NAV Krav om grunnstønad NAV Krav om hjelpestønad NAV Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom NAV Legeerklæring ved arbeidsuførhet NAV NAV NAV Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger...ved kronisk sykdom Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha: Sykepenger, Foreldrepenger, Svangerskapspenger, Pleie-/opplæringspenger, Omsorgspenger Krav om forhåndsgodkjenning - øket antall stønadsdager med omsorgspenger NAV Legeerklæring - pleiepenger ved barns sykdom NAV NAV Legeerklæring - opplæringspenger, funksjonshemmet barn Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved pleie i hjemmet av nære pårørende i livets sluttfase NAV Seksualteknisk hjelpemiddel NAV Søknad om hjelpemidler NAV A Henvisningsskjema for bistand til utredning og utprøving NAV E Hjelpeskjema for manuelle rullestoler NAV F Hjelpeskjema for elektriske rullestoler NAV Bestilling av tekniske hjelpemidler NAV Bekreftelse på tildeling - Høreapparat, tinnitusmaskerer og tilleggsutstyr NAV Søknad om stønad til høreapparat / tinnitusmaskerer NAV Ortopediske hjelpemidler NAV Ortopediske hjelpemidler - Søknad om fornyelse NAV Ortopediske hjelpemidler - Ferdigattest NAV Søknad om dekning av utgifter til briller/kontaktlinser til barn under 18 år jfr. folketrygdlovens NAV Hjelpemidler - Hjelp til vurdering og utprøving NAV Behov for hjelpemidler knyttet til individuell plan NAV Søknad om stønad til anskaffelse av motorkjøretøy NAV Søknad om arbeidsavklaringspenger NAV Krav om uførepensjon

6 NAV Melding om yrkesskade eller yrkessykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium NAV Krav om ménerstatning NAV Melding til bidragsfogden om fødsel NAV Erkjennelse av farskap NF_0456 Søknadsskjema for legeattest til luftfartssertifikat NIHSS Trombolyse NPE helsep Skademelding (NPE) for helsepersonell NPE pas Skademelding (NPE) for pasient/erstatningssøker obd_rekv Rekvisisjon av obduksjon obduksj Obduksjonsbegjæring Op_ore_nese_hals Journalskjema - ØNH op_skjema Operasjonsskjema Øye op_sykepl Operasjonssykepleie - Dokumantasjonsskjema op_sykepl (enkel) opptreningsinst Operasjonssykepleie - Dokumentasjonsskjema for mindre kirurgiske inngrep Legeerklæring, garanti og regning for opphold i opptreningsinstitusjon ore_nese_hals_dagkirurgi Øre-Nese-Hals Dagkirurgisk enhet osteoporose Spørreskjema Beintetthetsmåling palliativ Henvinsing til palliativ behandling pasi-score PASI-score PET Henvisning til Positronemisjonstomografi (PET) prpp Poengskjema for PRPP systemet radiologi_telemark Henvisning - radiologi Radiologihenv Radiologihenvisning - Curato radiologisk_henv Radiologisk henvisning reg_lm_anamnese Registrering legemiddelanamnese rekv_autopsi_obd Følgeskjema for avdød & Rekvisisjon av autopsi (obduksjon) rekv_dna Rekvisisjon for kromosom og DNA-analyser rekv_epilepsi rekv_forbruksmat Rekvisisjon for analyser ved klinisk kjemisk/klinisk farmakologisk laboratorium Rekvisisjon forbruksmateriell ernæring og tilskudd ernæring rekv_hjmidler1a Avkrysningsliste for bevegelsestekniske hjelpemidler rekv_hjmidler1c Bestillingsliste for ADL-hjelpemidler rekv_immi Rekvisisjon til IMMI rekv_met_screening Rekvisisjon - Screening rekv_rikshosp Rekvisisjon til Rikshospitalets laboratorier rekv_spesialananyser Rekvisisjonsskjema for spesialanalyser rekv_straaleterapi Rekvisisjonskjema for stråleterapi rekv_us Rekvisisjon - undersøkelse

7 resept Hvit resept resipient_nyre_pankreas resipient_single_pankreas resipientskjema_nyre Resipientskjema for nyrepankreastransplantasjoner ved Rikshospitalet Resipientskjema for single pankreastransplantasjoner ved Rikshospitalet Resipientskjema for planlagt nyretransplantasjon ved Rikshospitalet RF-1420 Melding om fødsel risikovurdering Vurdering av risiko Rit 047 Rekvisisjon for legemiddelanalyser SIR_kartl Pasient- og klientkartleggingsskjema - Statens Institutt for Rusmiddelforskning sjekkliste_kir Sjekkliste for trygg kirurgi SL 08 SL marevan SL meld_bivirk Resept/rekvisisjon for legem. uten markedsføringstillatelse Tilleggsinformasjon ved mistenkt bivirkning med Marevan (warfarin) Melding om mistenkt bivirkning ved bruk av legemidler (inkl. naturlegemidler) (SLV) soknad_sosial Søknad om helse- og sosialteneste SP_18888 Søknad om uførepensjon SP_legeerkl Legeerklæring ved søknad om fortsatt uførepensjon spes_undervisning_voksne Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område stasfesting_oppmote Stadfesting på oppmøte stoenad Søknad om økonomisk stønad stoenad_e Søknad om økonomisk stønad - forenklet sykepleie_inkomstnotat Sykepleieinnkomstnotat Akuttmottak SYSVAK Registreringsskjema SYSVAK saarskift Sårskiftdokumentasjon unilabs Henvisning - Unilab urin Urin, spinalvæske, andre media vedtak Vedtak om helsehjelp til person uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Kronisk utmattelselsessyndrom (CFS/ME) Dag Amdam ledende klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon Barneklinikken Rikshospitalet

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes

Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Rett og urett? Begrensninger og rettigheter ved diabetes Diabetesforbundet 2011 Prosjektleder: Janne Kristiansen Innholdsfortegnelse Innledning 4 Begrensninger og rettigheter ved diabetes 4 Adopsjon 6

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Hva er L-takster L-takster er Navs betaling til behandlere for erklæringer og deltagelse i dialogmøter. L-takster = legeerklæringstakster opprinnelig I dag

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Behandlingsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2014 Innholdsfortegnelse Side 0 Hvordan benytte Behandlingsforsikring 3 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Tid Tema Forelesere 14.30-15.00 Velkommen. Orientering.

Tid Tema Forelesere 14.30-15.00 Velkommen. Orientering. Læringsmål Kurs i Normaltariffen, regnskap og skatt St. Svithun hotell 16.10.2012 Å optimalisere takstbruken til glede for lege, legekontor og HELFO. Legen skal bruke minst mulig energi og tid på den økonomisk-administrative

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE SUNNMØRE HF Ålesund sjukehus BARNEAVDELINGA KVA HAR DU RETT PÅ? NÅR BARN UNDER 18 ÅR HAR SJUKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Sist oppdatert: 01.01.08 1 INNHOLD Kompensasjon for tapt arbeidsinntekt

Detaljer

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding:

For den sjuke Sjukepengar 4 veker 8 veker 6 månader Vilkår for sjukmelding: For den sjuke Sjukepengar Sjukmelding er aktuell når medisinske grunnar gjer at ein person ikkje kan vere i jobb. Sjukepengar er ein rett som blir opparbeidd via eit tilsettingsforhold eller inntekt som

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 6.3.2014 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: Cafe-Sito Stripa Møtetid: 17.15 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Palliativ fase Den palliative fase er en prosess som starter når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig og som

Detaljer

Etter amputasjonen. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd.

Etter amputasjonen. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd. Avslutning: Rettighetene i brosjyren forutsetter at trygderettigheter i Norge er oppnådd. Informasjonen er gitt etter beste evne. Oppdages feil og mangler kontakt redaksjonen ved Vegar Hjermundrud (vehj@ahus.no

Detaljer

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring

Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Vilkår 2015 Utdanningsforbundets barneforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE YRKESSKADER YRKESSYKDOMMER ADVOKATFIRMAET SALOMON JOHANSEN AS ADVOKAT THOMAS BENESTAD 2 Til klient Hensikten med denne brosjyren er å gi deg litt informasjon om behandlingen av yrkesskadesaker,

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014

Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Normaltariff for fastleger og legevakt 2013-2014 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2013 2014 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Reglement for Rådet for

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015

Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Normaltariff for fastleger og legevakt 2014-2015 Den norske legeforening Normaltariff for fastleger og legevakt 2014 2015 1 Innhold Innledning... 5 Etiske regler for leger... 7 Kapittel I... 11 Forskrift

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF

Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv. Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Hva skal hvor? Pasientarkiv versus sakarkiv Regional anbefaling Utarbeidet av arbeidsgruppe i Regionalt Arkivledernettverk Helse Sør-Øst RHF Oktober 2010 Pasientbehandling eller saksbehandling? Rapporten

Detaljer

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer):

Dok.dato: 05.05.2014. Klassering: (enhet/initialer): http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1151153&jp_... Side 1 av 54 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2015-2.3.2015, Journalenhet: HS -Helse Stavanger -journalenhet,

Detaljer

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg

Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger. Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Kronikersaken(e) Rettigheter for skeive rygger? Skoliosetreffet 2014, Sarpsborg Bakgrunn Ryggforeningen ved Skoliosegruppa får stadig spørsmål om ytelser og rettigheter for oss med skoliose. Begrepet kronikersaken

Detaljer