nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 51 14.12.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NUTRICAP (730) Innehaver: INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, SA, F Bailly, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Otteren Trading AS, Postboks 350, 4300 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: Kluge Advokatfirma ANS v/ Trond Selvikvåg, Postboks 277, 4033 Forus KL. 8: Knivsmedvarer, gafler og skjeer av edelt metall. KL. 14: Smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter. KL. 3: Kosmetikk eksklusivt for forbedring og styrking av hår og negler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HYTTELIV (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av blader og tidsskrifter. 3345

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FABULOSO SIMPAX (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: XXL (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Vevey, CH KL. 30: Spiseis. (300) Prioritet: DK, , VA (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IDEAMAP (730) Innehaver: Luxton Enterprises, Inc, Valhalla, NY 10595, US KL. 35: Tjenester i forbindelse med forbrukermarkedsundersøkelser. (730) Innehaver: Lohmann GmbH & Co KG, D Neuwied, DE KL. 5: Bind og bandasjer for medisinske formål; forbindingsstoffer av alle slag; plaster; polstringsmateriale for medisinske formål; produkter for operasjonssalbehov; hurtigbandasjer for sår; førstehjelpsutstyr; inkontinensprodukter; vatt for medisinske formål. KL. 10: Ortopediske støttebandasjer og tilbehør; gipsbandasjer og -longuetter; syntetiske stive bandasjer og skinner; orteser og proteser; støtte- og kompresjonsstrømper; munn- og nesemasker; operasjonshansker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RANDOX (730) Innehaver: Randox Laboratories Ltd, Crumlin, BT29 4QY Co. Antrim, IE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål (unntatt antidioxidanter til dyrefôr), kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i hagebruk og skogbruk; kjemiske reagenter, andre enn for medisinsk og veterinær bruk, enzymer for industriell bruk, protein (råvarer), preparater til diagnostikk, andre enn til medisinsk og veterinær bruk; preparater til diagnostikk for analysering av næringsmidler. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); veterinære preparater unntatt medisinske tilsetninger for dyrefôr. KL. 42: Kvalitetsvurdering for kliniske laboratorier, kjemisk forskning og kjemiske laboratorietjenester. 3346

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DISCOVERY CHANNEL PICTURES (730) Innehaver: Discovery Communications Inc, Bethesda, MD, US (730) Innehaver: David Popik, Østergade 49, DK-6580 Vamdrup, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler (ikke opptatt i andre klasser), julepynt. KL. 9: Apparater for lagring, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder, levende filmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/eller bilder; lydopptak på databærere; fonografiske plater og disker, underholdningsapparater for bruk sammen med TV-apparater; datamaskiner; computerprogrammer; interaktive computersystemer bestående av datamaskiner, programvare og nødvendige kabler, modem og annet periferiutstyr, også for bruk med et globalt datanettverk eller ; magnetiske og fiberoptiske databærere; deler og komponenter til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, undervisnings- og underholdningstjenester, utdannelsesvirksomhet, undervisnings- og underholdningstjenester i form av forberedelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og direkteunderholdningsinnslag; produksjon av animerte levende filmer og fjernsynsinnslag; tjenester relatert til underholdning i form av levende film, til fjernsynsunderholdning og til direkteunderholdnings-opptredener og -show; tjenester relatert til utgivelse av bøker, magasiner (blader), trykksaker og tidsskrifter. 3347

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DISCOVERY CHANNEL MUSIC (730) Innehaver: Discovery Communications Inc, Bethesda, MD, US KL. 9: Apparater for lagring, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder, levende filmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/eller bilder; lydopptak på databærere; fonografiske plater og disker, underholdningsapparater for bruk sammen med TV-apparater; datamaskiner; computerprogrammer; interaktive computersystemer bestående av datamaskiner, programvare og nødvendige kabler, modem og annet periferiutstyr, også for bruk med et globalt datanettverk eller ; magnetiske og fiberoptiske databærere; deler og komponenter til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LUNDIN (730) Innehaver: Lundin Filter GmbH, Barbyer Strasse 13, D Schönebeck, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 7: Filtre, filtreringsapparater og filtreringsinnretninger (deler av maskiner eller motorer) for utskillelse av faste stoffer fra flytende væsker eller gasser. KL. 11: Filtre, filtreringsapparater og filtreringsinnretninger (deler av installasjoner i hus eller industrien) for utskillelse av faste stoffer fra flytende væsker eller gasser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WPOS (730) Innehaver: Maschinenfabrik WIFAG, Bern, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Trykkerimaskiner og deres deler (ikke opptatt i andre klasser), rulle- og arktrykkemaskiner for høytrykk, flattrykk og dyptrykk, grafiske maskiner, maskinelt påtrykkingsstoff som deler av trykkemaskiner, platestanse- og platebøyemaskiner, beleggingsmaskiner; deler av maskiner, nemlig betjeningspulter og inntastingspaneler og -enheter for trykkerimaskiner. KL. 9: Elektriske og elektroniske styre-, regulerings-, koplings-, overvåkings-, visnings- og informasjonsinnlesings- og informasjonsutlesingsapparater, prosessregnemaskiner som tilbehør til grafiske maskiner, særlig trykke- og beleggingsmaskiner, programmer innregistrert på databærere for slike maskiner, programmer innregistrert på databærere for databehandling, databehandlingsapparater og databehandlingsanlegg av slike apparater såvel som styreelementer og/eller reguleringselementer, nemlig betjeningspulter og innlesingstastaturer og -paneler for trykkerimaskiner; styreelementer og/eller reguleringselementer for et desentralt anordnet nettkoplet posisjoneringssystem bestemt for kvalitetsreguleringsenheter for trykkemaskiner og med databehandlingsmuligheter. KL. 16: Trykkskrifter i form av opplæringsunderlag, programbeskrivelser og opplæringsprogrammer. KL. 41: Opplæring og videreutdanning innenfor området databehandling, avholding av utdannelsesseminarer innenfor området databehandling. KL. 42: Utvikling av databehandlingsprogrammer for drift av trykkemaskiner; utvikling, fremstilling, forbedring og aktualisering av programmer for tekst- og databehandling (programvare) og for prosesstyring; bearbeiding av data for tredjeperson. (300) Prioritet: CH, , 11283/95 (300) Prioritet: DE, ,

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DURA SHINE LACIS (730) Innehaver: The Media Group INC, Stamford, CT, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Bilpoleringsprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ILLUMINATOR (730) Innehaver: Casio Keisanki KK (Casio Computer Co, Ltd), Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; elektroniske ur og klokker. (730) Innehaver: Lacis Groep BV, NL-3542 AB Utrecht, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Apparater, instrumenter og installasjoner for kommunikasjon, data- og telekommunikasjon, herunder telefon-, telefax-, telex- og telegrafapparater, radio(tele)foner, modemer, radiotelefoniapparater; telefonsentraler; datamaskiner, datamaskinprogrammer, datamaskinnettverk og datamaskinperiferiutstyr på områdene telekommunikasjon og datakommunikasjon; analoge og digitale data-, bilde- og lydbærere; deler, tilbehør og periferiutstyr for alle forannevnte varer. KL. 37: Bygging, installasjon, vedlikehold og reparasjon av apparater, instrumenter og installasjoner for kommunikasjon, data- og telekommunikasjon, herunder telefon-, telefax-, telex- og telegrafapparater, radio(tele)foner, modemer og radiotelefoniapparater, av telefonsentraler, datamaskiner, datamaskinnettverk og av datamaskinperiferiutstyr på områdene telekommunikasjon og datakommunikasjon, av analoge og digitale data-, bilde- og lydbærere samt av deler, tilbehør og periferiutstyr til alle de forannevnte varer. KL. 38: Telekommunikasjons- og datakommunikasjonsvirksomhet; satellittoverføring av lyd-, bilde- og digitale data; overføring av lyd og bilder; lagring og fremstilling av lys- og lyddata, informasjonsog bildesignaler; vedlikehold av nødvendig infrastruktur for telekommunikasjon; telefon-, telefax-, telex-, telegrafradiotelefoni- og radiotelegrafi-, radio(tele)fon- og modemtjenester; tjenester på området videokonferanser. KL. 42: Utvikling, vedlikehold, oppdatering og kontroll av dataprogramvare, blant annet innen området telekommunikasjon og datakommunikasjon; programmering for elektronisk databehandling; programmering for datamaskiner, utvikling og bygging av datamaskiner; rådgivning for automasjon og rådgivning ved valg av datamaskiner, datamaskinperiferiutstyr og programvare for datamaskiner; systemanalyser; utforming av nettverk og rådgivning om nettverk. 3349

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DREAM YOGHURT-IS TPS (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, 1324 Lysaker, NO KL. 30: Spiseis, iskrem. (730) Innehaver: Television par Satellite, Société en Nom Collectif, 145 quai de Stalingrad, F Issy les Moulineaux, FR (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater; audiovisuelle apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til telekommunikasjon og telematikk, fjernsynsapparater, båndopptagere, magnetofoner, radioer, prosjektorer, bilradioer, antenner, paraboler, høyttalere, forsterkere, high fidelity anlegg, mikrofoner, film, kassetter, videokassetter, bånd, opptaksplater og CD-plater og disketter, telefoner, briller. KL. 16: Papir, papp, herunder skrive- eller tegnehefter, album og scrapbøker, dokumentomslag, trykksaker, bøker, aviser, tidsskrifter; materiale til bokbinding, fotografier, fotorammer av papir eller papp; papirhandlervarer, så som brevpapir og konvolutter; artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); herunder poser og sekker, plastikkfilm (elastisk) til emballering på paller; spillkort, trykktyper; klisjéer; fyllepenner, plater forsynt med klips for fastholdelse av papirer, notisblokker, skriveblokker og notisbøker, visittkort, sjekkhefter, postkort. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, presse- og opplysningsbyråer; radio-, telegraf-, telefon- og fjernsynskommunikasjon, kommunikasjon via telematikktjenester, fjernskrivertjenester, utsendelse av meddelelser, oversendelser av telegrammer, utsendelse av programmer via audio- og videokassetter, radio, fjernsyn, kabel, mikrobølger og satellitt; kommunikasjon via computerterminaler. KL. 41: Utdannelses- og undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; radio eller fjernsynsunderholdningsvirksomhet; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; utgivelse av bøker, tidsskrifter og audio- og videokassetter; utlån av bøker; dyredressur; produksjon av show (forestillinger), film, telefilm og fjernsynsutsendelser; byråer for kunstnere; utleie av film og grammofonopptak; utleie av apparater til fremvisning av film og av tilbehør til teaterdekorasjoner; organisering av konkurranser (undervisning eller underholdning); ledelse og organisering av vitenskapelige møter, konferanser og kongresser; organisering av 3350

9 utstillinger med kulturelt eller utdannelsesmessig formål. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SHANG (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank CA, US KL. 3: Hårsjampo, talkum til bruk etter bad, talkumpudder, parfymer, Eau de cologne, leppeglans, fuktighetskrem til bruk på kroppen, håndkrem, neglelakk, skumbad, toalettsåpe, toalettvann. KL. 9: Forhåndsinnspilte lydkassetter, kompaktdisker, dataprogrammer innregistrert på databærere, dekorative magneter til bruk på kjøleskap, spillefilmer, laser videodisker, solbriller, forhåndsinnspilte videokassetter; dataspill. KL. 14: Ur, klokker, juvelérvarer, smykker og pyntenåler. KL. 16: Poser av papir og plast, bøker for barn, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn, penner, blyanter, kort, skrivebordsutstyr, (kontorrekvisita), penn og blyantetuier, kalendere, papirvarer, gaveinnpakningspapir, bokmerker, materiell for selskapsleker i form av selskapsdekorasjoner av papir, - poser av papir, -hatter av papir, -påskjønnelser av papir og -serpentinere av papir; plakater, gummistempelsett og klebelapper; spill i form av kortspill. KL. 21: Glasstøy, tallerkner, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass, husholdningsredskaper, hårbørster, hårkammer, lunsjspann, lunsjbokser og drikkebeholdere. KL. 24: Badetøy (ikke bekledning), sengetepper, lakener, putevar, varetrekk for puter, tepper, duntepper, vattepper, håndklær, bordduker, bordtepper, kjøkkenhåndklær og veggtapeter. KL. 25: Klær for voksne og barn nemlig skjorter, T- skjorter, gensere, treningsgensere, bukser, shorts, skjørt, gamasjer, overtrekksbukser, undertøy, kjoler, trikotasje, strømper, fottøy, hodeplagg, hatter, baseball-luer, pyjamaser, nattkjoler, jakker, drakter, belter, slips, badetøy og badedrakter. KL. 28: Leketøy, plysjleketøy, leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer (ikke opptatt i andre klasser); spill i form av brettspill; dukker, puslespill, ballonger, lekekosmetikk for barn, drager, myke skulpturelle leker, utstoppede leker og leker til å trekke opp. (300) Prioritet: US, , 75/

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MULAN MUSHU (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank CA, US KL. 3: Hårsjampo, talkum til bruk etter bad, talkumpudder, parfymer, Eau de cologne, leppeglans, fuktighetskrem til bruk på kroppen, håndkrem, neglelakk, skumbad, toalettsåpe, toalettvann. KL. 9: Forhåndsinnspilte lydkassetter, kompaktdisker, dataprogrammer innregistrert på databærere, dekorative magneter til bruk på kjøleskap, spillefilmer, laser videodisker, solbriller, forhåndsinnspilte videokassetter; dataspill. KL. 14: Ur, klokker, juvelérvarer, smykker og pyntenåler. KL. 16: Poser av papir og plast, bøker for barn, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn, penner, blyanter, kort, skrivebordsutstyr (kontorrekvisita), penn og blyantetuier, kalendere, papirvarer, gaveinnpakningspapir, bokmerker, materiell for selskapsleker i form av selskapsdekorasjoner av papir, - poser av papir, -hatter av papir, -påskjønnelser av papir og -serpentinere av papir; plakater, gummistempelsett og klebelapper; spill i form av kortspill. KL. 21: Glasstøy, tallerkner, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass, husholdningsredskaper, hårbørster, hårkammer, lunsjspann, lunsjbokser og drikkebeholdere. KL. 24: Badetøy (ikke bekledning), sengetepper, lakener, putevar, varetrekk for puter, tepper, duntepper, vattepper, håndklær, bordduker, bordtepper, kjøkkenhåndklær og veggtapeter. KL. 25: Klær for voksne og barn nemlig skjorter, T- skjorter, gensere, treningsgensere, bukser, shorts, skjørt, gamasjer, overtrekksbukser, undertøy, kjoler, trikotasje, strømper, fottøy, hodeplagg, hatter, baseball-luer, pyjamaser, nattkjoler, jakker, drakter, belter, slips, badetøy og badedrakter. KL. 28: Leketøy, plysjleketøy, leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer (ikke opptatt i andre klasser); spill i form av brettspill; dukker, puslespill, ballonger, lekekosmetikk for barn, drager, myke skulpturelle leker, utstoppede leker og leker til å trekke opp. (300) Prioritet: US, , 75/ (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank CA, US KL. 3: Hårsjampo, talkum til bruk etter bad, talkumpudder, parfymer, Eau de cologne, leppeglans, fuktighetskrem til bruk på kroppen, håndkrem, neglelakk, skumbad, toalettsåpe, toalettvann. KL. 9: Forhåndsinnspilte lydkassetter, kompaktdisker, dataprogrammer innregistrert på databærere, dekorative magneter til bruk på kjøleskap, spillefilmer, laser videodisker, solbriller, forhånds-. KL. 14: Ur, klokker, juvelérvarer, smykker og pyntenåler. KL. 16: Poser av papir og plast, bøker for barn, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn, penner, blyanter, kort, skrivebordsutstyr (kontorrekvisita), penn og blyantetuier, kalendere, papirvarer, gaveinnpakningspapir, bokmerker, materiell for selskapsleker i form av selskapsdekorasjoner av papir, - poser av papir, -hatter av papir, -påskjønnelser av papir og -serpentiner av papir; plakater, gummistempelsett og klebelapper; spill i form av kortspill. KL. 21: Glasstøy, tallerkener, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass, husholdningsredskaper, hårbørster, hårkammer, lunsjspann, lunsjbokser og drikkebeholdere. KL. 24: Badetøy (ikke bekledning), sengetepper, lakener, putevar, varetrekk for puter, tepper, duntepper, vattepper, håndklær, bordduker, bordtepper, kjøkkenhåndklær og veggtapeter. KL. 25: Klær for voksne og barn nemlig skjorter, T- skjorter, gensere, treningsgensere, bukser, shorts, skjørt, gamasjer, overtrekksbukser, undertøy, kjoler, trikotasje, strømper, fottøy, hodeplagg, hatter, baseball-luer, pyjamaser, nattkjoler, jakker, drakter, belter, slips, badetøy og badedrakter. KL. 28: Leketøy, plysjleketøy, leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer, (ikke opptatt i andre klasser); spill i form av brettspill, dukker, puslespill, ballonger, lekekosmetikk for barn, drager, myke skulpturelle leker, utstoppede leker og leker til å trekke opp. (300) Prioritet: US, , 75/

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til varens form. (730) Innehaver: Kunstcatering ans v/anneke von der Fehr, Åkebergvn. 42, 0650 Oslo, NO KL. 16: Plastemballasje. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Cable and Wireless plc, London, GB KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og vedlikeholdstjenester for telekommunikasjon, kringkasting, mottak av kringkasting, apparater og instrumenter for beskjedmottak og beskjedsending; konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av undervannsinnstallasjoner; tjenester i forbindelse med undersjøiske kabelsammenføyinger; legging og nedgraving av kabler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; tekniske prosjektstudier; rådgivning vedrørende telekommunikasjon; ingeniørvirksomhet (ekspertise); teknisk tegning; datatjenester; dataprogrammering; utleie av datamaskiner og av periferiutstyr til datamaskiner; design (formgiving) av datamaskinvarer og - programvarer; vedlikehold og oppdatering av programvarer (software) og elektroniske databaser; datasystemanalyser; utleie av tilgangstid til databaser; oljeleting; geo-seismisk oppmåling og undersøkelser; undervannsforskning; reservasjons- og bestillingstjenester, rådgivningstjenester og konsultasjoner i forbindelse med alle forannevnte tjenester; rådgivningstjenester og konsultasjoner vedrørende byggevirksomhet, reparasjon og vedlikehold. 3353

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: C & W (730) Innehaver: Cable and Wireless plc, London, GB KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og vedlikeholdstjenester for telekommunikasjon, kringkasting, mottak av kringkasting, apparater og instrumenter for beskjedmottak og beskjedsending; konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av undervannsinnstallasjoner; tjenester i forbindelse med undersjøiske kabelsammenføyninger; legging og nedgraving av kabler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; tekniske prosjektstudier; rådgivning vedrørende telekommunikasjon; ingeniørvirksomhet (ekspertise); teknisk tegning; datatjenester; dataprogrammering; utleie av datamaskiner og av periferiutstyr til datamaskiner; design (formgiving) av datamaskinvarer og - programvarer; vedlikehold og oppdatering av programvarer (software) og elektroniske databaser; datasystemanalyser; utleie av tilgangstid til databaser; oljeleting; geo-seismisk oppmåling og undersøkelser; undervannsforskning; reservasjons- og bestillingstjenester, rådgivningstjenester og konsultasjoner i forbindelse med alle forannevnte tjenester; rådgivningstjenester og konsultasjoner vedrørende byggevirksomhet, reparasjon og vedlikehold. (730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS, Stavanger, NO KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; brensel, motordrivstoffer og belysningsstoffer (gass og brennstoff). KL. 9: Programmerte kreditt- og betalingskort; dataprogrammer, programmerte disketter; magnetiske data media. KL. 16: Trykksaker, nemlig kataloger, brosjyrer, magasin, markedsføringsmateriell, kredittkort (plastikkkort); kort. KL. 35: Avertering; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; samle et utvalg av varer (ikke medtatt transport), til fordel for forbrukere, for at forbrukere mer bekvemmelig kan se og handle disse varer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; bankdrift (monetær virksomhet); kredittkort-tjenester; utlån mot sikkerhet; finansforvaltning. KL. 39: Reisebureautjenester inkludert reisebestillinger, transport av reisende. KL. 42: Hotell-reservering; hoteller; restauranter, selvbetjente restauranter; programmering av data software; analysetjenester for utnyttelse av oljefelt; kartlegging og testing av oljefelt; ingeniørvirksomhet; undervannsforskning og -undersøkelser; lisensiering av immateriell eiendomsrett; tekniske prosjektstudier; materialtesting. 3354

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (730) Innehaver: LEAF SVERIGE AB, Gävle, SE KL. 5: Farmasøytisk bonbon og tyggegummi for medisinsk bruk; farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 30: Ikke-medisinske konfektyrer og tyggegummi; kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; kardiovaskulære preparater. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; datamaskiner og datamaskinutstyr; magnetiske databærere; grammofonplater, videokassetter, innspilte videokassetter vedrørende helseomsorg. KL. 16: Trykksaker; pedagogiske trykksaker vedrørende helseomsorg. KL. 41: Organisering av konferanser vedrørende helse og helseomsorg. KL. 42: Helsetjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SWEDA (730) Innehaver: Sweda International AB, Skärholmen, SE KL. 9: Apparater og instrumenter for veiing, måling og prismerking; kassaapparater, regnemaskiner; deler og komponenter til alle ovennevnte varer. 3355

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRIOVING HØYSIKKERHETSNIVÅ (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HØYSIKKERHETSNIVÅ. (730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510, 1522 Moss, NO KL. 6: Nøkler, låssylindere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRIOVING LISENSNIVÅ (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til LISENSNIVÅ. (730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510, 1522 Moss, NO KL. 6: Nøkler, låssylindere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRIOVING AUTORISERT NIVÅ (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til AUTORISERT NIVÅ. (730) Innehaver: TrioVing AS, Postboks 510, 1522 Moss, NO KL. 6: Nøkler, låssylindere. (730) Innehaver: Finduck SrL, Bologna, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Passetuier av lær. KL. 18: Håndbager, bager, (lær/shopping), bager (reise), bandolærer, skulderbager, strandbager, bager for alle sportslige formål, unntatt golfbager, sportsbager, attachémapper, skolebager, handlevesker/torgvesker, reisebager, kredittkortetuier, kosmetikk/sminkepunger, nøkkeletuier, ransler, ryggsekker, dokumentmapper, punger, lommebøker, kofferter, håndkofferter, paraplyer, parasoller, spaserstokker, bokmapper, pengemapper, reiseklesbager. 3356

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRAC 4 (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, 225, Epplestrasse, D-70546, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Fitness to perfection v/brownrigg, Frostaveien 10, 7043 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 28: Vektstenger og vektskiver for bruk ved trening. KL. 35: Annonsevirksomhet for treningssenter. KL. 41: Utdannelses- og kursvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: KL. 9: Elektriske og elektroniske måle-, styre- og reguleringsanordninger for drifts- og bremsesystemer i motorkjøretøyer. KL. 12: Motorkjøretøyer, samt deler og komponenter til slike. Registreringen omfatter ikke snøkjetting for kjøretøyhjul, holdere og deler dertil. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AXIOM (730) Innehaver: HOV+DOKKA AS, Grefesenveien 49, Postboks 72 Grefsen 0409 Oslo, NO (730) Innehaver: Norgesmøllene DA, Postboks 13, 5270 Vaksdal, NO KL. 20: Kontormøbler, herunder skrivebord, møtebord og oppbevaringsmøbler (skuffeseksjoner, hyller, skap), resepsjonsskranker og skjermbrett. KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; børster; gjenstander til rengjøringsformål; glassvarer, porselen og keramikk. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 3357

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARCSTAR UNOVA (730) Innehaver: Nippon Denshin Denwa KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 36: Innhenting av betaling (for andre) for fremskaffelse av informasjon via computere; verdensomspennende/globale betalingstjenester; elektroniske overføringer av fond og transaksjoner; fremskaffe/tilby elektroniske banktjenester; kredittkorttjenester. KL. 37: Installasjon av telekommunikasjonsnettverk, installasjon av kommunikasjonsutstyr, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsnettverk, vedlikehold og reparasjon av kommunikasjonsutstyr. KL. 42: Computertjenester, leasing eller fremskaffelse av tilgangstid til/på computer-databaser, websider, hjemmesider, oppslagstavler for andre; konsultasjonstjenester vedrørende computere; programmering av computere; design av nettverk og telekommunikasjonsinstallering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TARGON (730) Innehaver: Block Drug Company Inc, Jersey City, NJ, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Tannpussemidler, tannpasta, munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk, rensepreparater for tannproteser; såper; sjampoer. (730) Innehaver: Unova Inc, 360 North Crescent Drive, Beverly Hills, CA 90210, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Automatiserte produksjons-, maskinbearbeiding-, -behandling-, monterings- og sammenstillingslinjer for selvbevegende og annen høyvolumsproduksjonsindustrier, herunder sveise- og/eller monteringssystemer, herunder elektromekaniske driv, multi-akseroboter og sveisemaskiner; fleksible maskinsystemer, herunder fresemaskiner, monterte revolverhoder for multihullmaskiner, lavprofils elektromekaniske mateskinner, roterende overføringsmaskiner, modulprogrammerbare manipulatorer, dreiende overføringsenheter, faldemaskiner, herunder bordplatefaldemaskiner, høyhastighetsskytler og -spoler, overføringsdriv, løfteapparater, løftedriv og krandriv; mekaniske spoleapparater, mekaniske spoler for fleksible rør, spoler for maskiner og vevstoler (bobiner); skytler og skyttelspoler (maskindeler); maskiner for produksjon av automobilkarosserier, motorer og chassiskomponenter; brotsjemaskiner, herunder roterende trekkbrotsjemaskiner, kverner, slipemaskiner, -stein og - skiver, møllevalser, skiveslipemaskiner, -apparater, - kverner og -møller, presisjonssylindriske produksjonsslipemaskiner, kverner og slipesystemer, herunder diskhjul, sylinderhjul, senterløse hjul, valseslipemaskiner, herunder hjulvalseslipemaskiner; slipematerialer og -produkter, herunder drivhjul, sylindriske hjul, senterløse hjul, rulleslipehjul, diamanthjul og slipehjul med kubisk bor-nitrid; diamantappreturverktøy; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. KL. 9: Bærbare strekkode- og lignende symbolskannere, bærbare dataterminaler for informasjonsinnsamling, bærebare programmerbare strekkodeavlesere, og bærbare skannere med tastegruppe og skjermvising; automatisert datainnsamling og mobile datasystemer, herunder strekkodeskannere, avlesere, terminaler, skrivere, datamaskiner, batterier, batteriladere, modemer og radioer; radiofrekvensidentifikasjonsutspørrere; trådløse skannere, terminaler, og utspørrere for bruk i vide og lokale nettverksområder; elektroniske kontrollører for maskinbehandling og -bearbeiding, monterings- og sammenstillingsmaskiner; dataprogrammer for produksjonsutføring; dataprogrammer for maskinbehandling, -bearbeiding, monterings- og sammenstillingsmaskiner; dataprogrammer for automatisert datainnsamling og lagring, inventarhåndtering, produktlokalisering, betalingsrutiner, -betingelser og regnskapsføring for lager, varehus og handelsvarer; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. 3358

17 KL. 42: Konsultasjonstjenester for verktøymaskiner og automatiserte datainnsamlingsindustrier; automatisert informasjonsinnsamlings- og informasjonslagringstjenester herunder for produksjons-, varehus- og lagerindustrien; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og -programmer; datakonsultasjon og dataprogrammeringstjenester; ingeniørvirksomhet, herunder ingeniørtjenester for evaluering og implementering av integrert produksjon; støttetjenester; programhåndteringstjenester. (300) Prioritet: US, , 75/329,161 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RAVLIN (730) Innehaver: RedCreek Communications Inc, Newark, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskinvare, fastvare, programvare for nettverk og kryptering. (300) Prioritet: US, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Nicolas Wessang, 6 rue Sturm, F Zimmerbach, FR (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 29: Konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, bearbeidede peanøtter, bearbeidede cashew-nøtter, bearbeidede mandler, preparerte nøtter, potetchips. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, søte kjeks, salte kjeks, friterte kjeks, ekstruderte kjeks, snack-kjeks, kornpreparater. KL. 31: Peanøtter, cashew-nøtter, pistasjenøtter. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Colson Caster Corp, Jonesboro, AR, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 6: Trinser og hjul, av metall. KL. 20: Trinser og hjul, ikke av metall. 3359

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BONBON SPRENGT FERSKEN (730) Innehaver: Bon-Bon A/S, Gartnervej 6-8, DK Holme-Olstrup, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Konfektyrer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALYMPIA (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Vaksiner mot Lyme sykdom forårsaket av Borrelia-bakterien som bæres av blodmidd (flått). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KERMEL HTA (730) Innehaver: KERMEL SNC, Colmar, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: BP Pubutvikling AS, 0250 Oslo, NO KL. 42: Bevertning; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; veterinære tjenester, jordbruksog landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; restaurant-, cafe, bar- og pubvirksomhet. KL. 9: Vernedrakter og -klær som beskytter mot ulykker, stråling, kjemisk påvirkning, varme og ild; vernedrakter og -klær som beskytter mot ulykker, stråling, kjemisk påvirkning, varme og ild, nemlig uniformer, overaller, vester, bukser, pullovere, hansker, anorakker, sokker, underjakker, skjorter; klesplagg til permanent bruk til vern og sikkerhet mot ovennevnte risikoer/forhold; uniformer og overtrekksbukser til bruk ved bekjempelse av brann (brannslukning); klesplagg fremstilt av vernestoffer. KL. 22: Ubearbeidet fibertekstilmateriale; varmebestandige fibre; kjernefibre. KL. 23: Tråd til tekstilformål; varmebestandig tråd og garn; tråd spunnet av kjernefibre; tettspunnet blandingstråd, melert garn. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, stoff til tekstilformål; stoff for verneplagg; varmebestandige stoffer; stoffer fremstilt av tråder av kjernefibre; stoffer til vern mot brann. (300) Prioritet: FR, , 97/

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NINO (730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Eindhoven, NL KL. 9: Computere og computerperiferapparater, modem, forhåndsinnspilte computerprogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POM DOR (730) Innehaver: Knorr-Nährmittel AG, Thayngen, CH KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; konserver. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; salatdressinger. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Visual Communications Ltd, Visual House, 1 Mastermaker Road, London, E14 9WT, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: CD-plater. KL. 16: Bilder, fotografier, album, transparenter, trykte bøker, kataloger, brosjyrer, oppslagsverk og trykksaker. KL. 35: Informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med reklame og markedsføring; konsulenttjenester av forretningsmessig karakter; reklame og markedsføringstjenester, leasingtjenester, nemlig leasing av fotografiske bilder og multimedia fremstillinger. KL. 38: Transmisjon av digitale bilder via et globalt datanettverk eller andre kommunikasjonsmedia for flerbrukere. KL. 41: Arkiv og bibliotektjenester for bilder; fotografiske leasingtjenester, nemlig leasing av fotografiske bilder for en begrenset tidsperiode; bibliotektjenester; utgivelse av oppslagsverk i forbindelse med forannevnte tjenester. KL. 42: Lagring av digitale bilder på et globalt datanettverk eller andre kommunikasjonsmedia for flerbrukere. 3361

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORTIVA PUBLICAST (730) Innehaver: Zeneca Ltd, London, GB KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel for jord, gjødningsmidler. KL. 5: Pesticider, herbicider, insekticider, fungicider; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HIGHFIB SEGMENT (730) Innehaver: Sunds Defibrator Industries AB, Sundsvall, SE KL. 7: Maleelementer til bruk for raffinører for maling av fiberholdig materiale. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BRILLIA (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Presensibiliserte offsetplater. (730) Innehaver: Teracom AB, Box 17666, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Apparater for mottak, opptak, overføring og gjengivelse av lyd, tekst, data eller bilder; apparater for mottak av trådløst utsendt digital informasjon som inneholder bilder (bevegelige eller stillbilder), lyd, tekst eller data. KL. 35: Spredning av kommersielle budskap ved hjelp av trådløse utsendinger. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; trådløse utsendinger av digital informasjon samt foretaksinformasjon til personale som inneholder bilder (bevegelige eller stillbilder), lyd, tekst eller data. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MEDIACAST (730) Innehaver: Teracom AB, Box 17666, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Apparater for mottak, opptak, overføring og gjengivelse av lyd, tekst, data eller bilder; apparater for mottak av trådløst utsendt digital informasjon som inneholder bilder (bevegelige eller stillbilder), lyd, tekst eller data. KL. 35: Spredning av kommersielle budskap ved hjelp av trådløse utsendinger. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; trådløse utsendinger av digital informasjon samt foretaksinformasjon til personale som inneholder bilder (bevegelige eller stillbilder), lyd, tekst eller data. 3362

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Trussardi SpA, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Brynildsens Fabrikker AS, 1600 Fredrikstad, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sukkervarer, sukkertøy og pastiller. KL. 9: Briller og solbriller, brille- og solbrilleetuier og - rammer, radioapparater, radioapparater for biler, kombinasjons-klokkeradioer, audioopptakere, audio- og videobånd, ledninger og annet utstyr for gjengivelse av lyd, tekst og bilde, fjernsynsapparater, forsterkere, telefonforsterkere, interfoner, mobiltelefoner i celleoppbygget nett, datamaskiner, regnemaskiner, simultanoversettelsesmaskiner, lagringsinnretninger, - apparater og -media, måleinstrumenter; kameraer og kinematografiske apparater, deler og etuier herfor. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TODO-MATIC (730) Innehaver: AB Todo Produktions- & Försäljingsbolag, Töreboda, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Slanger og rør, koblinger, ventiler og munnstykker samt deler og tilbehør til forannevnte varer, alle disse varer hovedsakelig av metall. 3363

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dr. Fischer AG, Eschen, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussmidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Liggeunderlag og -puter for syke; operasjonsoveraller; operasjonsluer og operasjonsmasker; kirurgiske hansker. KL. 16: Håndklær laget av papir og cellulose for engangsbruk. KL. 21: Vaskehansker og -kluter laget av papir og cellulose for engangsbruk; toalettsetebeskyttere for engangsbruk. KL. 25: Overaller for engangsbruk. KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater og instrumenter samt komponenter og deler til disse; elektriske og elektroniske komponenter og deler til medisinske apparater og instrumenter. KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter, medisinske apparater og instrumenter nemlig magnetiske felt-terapi apparater og lysterapiapparater. KL. 20: Madrasser; puter. 3364

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: YESTERDAY S NEWS (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Canbrands International Ltd, Moncton, NB, CA KL. 16: Penner, blyanter, notatblokker, plakater, plastposer. KL. 21: Brikker, herunder karaffelbrikker, ølbrikker, flaskebrikker og glassbrikker. KL. 25: T-skjorter. KL. 31: Kattestrø, kattestrø laget av resirkulert avispapir, strø for dyrebur og -kasser. (300) Prioritet: US, , 75/301,789, US, , 75/301,341 US, , 75/301,672 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INTERMERCIALS (730) Innehaver: Morten Nyborg AS, Solhaugveien 85, 1300 Sandvika, NO KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere, CDplater, videobånd, video-opptakere og videospillere, magnetiske databærere, optiske databærere og optiske apparater og instrumenter, operative programmer innregistrerte for datamaskiner, elektroniske apparater og instrumenter, kronografer (tidsregistreringsapparter), interkommunikasjonsapparater, datamaskiner, computerperiferutstyr. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 38: Fjernsynssendinger, dataassistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Underholdning, fjernsynsunderholdning, filmproduksjon på videobånd, produksjon av fjernsynsprogram, pengespillvirksomhet, utleie av videobånd og -spillere. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Malaco KB, Malmö, SE KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, marmelader, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter; yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging); snackprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, tørrete, saltede og krydrede nøtter. KL. 30: Kaffe, kaffeerstatninger, te og kakao, samt drikker derav; sukker og naturlige søtningsmidler; mel og næringsmidler av korn, frokostkorn, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, bakverk og konditorvarer og søtsaker, sjokoladeprodukter og slikkerier; iskrem, yoghurtiskrem og spiseis; salt, sennep, ketchup, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier, snackprodukter i form av popcorn og maischips samt snackprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (300) Prioritet: EU, ,

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER VIKTIG INFO OM BEHANDLING AV VAREMERKESØKNADER For å gi et klarere innblikk ved noen sider av den praksis Patentstyret følger,

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 20.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer