Årsrapport Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

2 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2

3 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning Attføringsvirksomheten i Deltagruppen 8-14 HMS Rapport i Deltagruppen Resultatregnskap 17 Balanse Noter til Regnskapet Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Deltagruppen AS Virksomhetens art. Deltagruppen AS er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter og driver i betydelig grad med yrkesmessig attføring, personalutvikling, opplæring og kvalifisering. Bedriften er også en moderne produksjons- service og handelsbedrift. Hovedkontoret ligger i Askim og bedriften har i tillegg virksomheter i Mysen og Sarpsborg. Fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. Selskapets likviditet og soliditet er meget tilfredsstillende. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale. Sykefraværet i bedriften var i 2010 på 8,03 %, en nedgang fra året før (8,84 % i 2009). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 4,32 %, en nedgang fra året før (4,86 % i 2009). Bedriften er en IA-bedrift og har ambisjoner om ytterligere reduksjon i fraværet. Bedriftens kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter har i løpet av året deltatt i møter vedrørende status og planlegging av fremtidige aktiviteter i forbindelse med sykefraværsoppfølging. Bedriften har mottatt midler fra NAV til bruk av coach for sykefraværsoppfølging og til prosjekt trivsel som har pågått gjennom av høsten. I løpet av 2010 er det registrert 10 (13 i 2009) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. NAV Trygd har fått melding om 6 skader på skjemaet registrering av yrkesskade. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og 4 av skadene er skjedd med deltakere. Det er i løpet av 2010 ikke rapportert om nestenulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og i positiv utvikling da det er iverksatt tiltak som følge av arbeidsmiljøundersøkelse. Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i 2010, og en rekke saker har blitt behandlet i utvalget, og løsninger er forelagt de berørte avdelinger for utbedring. Det gjennomføres regelmessige vernerunder i alle bedriftens avdelinger. Likestilling. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det tas sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering m.m. Bedriftens utvidede ledergruppe består av 7 kvinnelige og 9 mannlige ledere. Selskapets styre har 4 kvinnelige og 4 mannlige medlemmer inkl. 2 varamedlemmer. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Miljørapportering. Bedriften tilstreber en bevisst holdning i forhold til miljø og forurensning. De enkelte avdelinger har begrenset påvirkning på miljøet under normal drift. Det er ikke rapportert særskilte utilsiktede utslipp i Etiske regler. Bedriften er igjennom sin Equass sertifisering og ledelsesprinsipper kvalitetssikret i forhold til etiske retningslinjer. Som flerkulturell attføringsbedrift har vi som mål å unngå mobbing og utstøting, og per dags dato har vi ingen rapporterte tilfeller. Avlønning. Deltagruppen AS har ingen bonusordninger i sitt avlønningssystem. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 4

5 Attføringsvirksomheten Året 2010 har i stor grad vært preget av arbeidet med å tilrettelegge for fusjonen med Østfold Kompetansesenter as i Sarpsborg. Offisiell dato for fusjonen var Bedriftene møtte mange utfordringer knyttet til arbeidet med å samkjøre personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap. Nå som fusjonen er på plass, ser vi frem til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser og kurs i Sarpsborgregionen, samtidig som hele bedriften opplever positive effekter av å ha fått tilført ny kompetanse og personalressurser. Samarbeidsavtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen as for 2010 ble underskrevet og omfatter følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB), Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA), Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA). De økonomiske rammene for enkelte tiltak ble endret i løpet av året, og Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringer i behov for plasser. Det er avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen. Det er avholdt rådgivende utvalg og brukermøter i samarbeid med regionskontorene i Askim og Eidsberg. Deltagruppen er Equass-sertifisert, og kvalitetssikringen følges opp gjennom resertifisering ved hjelp av ekstern revisor høsten For å sikre at vi følger opp rutinene i henhold til kravene i Equass, har vi satt av en 50 % stillingsressurs til dette arbeidet. Deltagruppen sin attføringsvirksomhet har i 2010 vært lokalisert i Mysen, Askim og Sarpsborg. I Mysen har vi APS-avdeling, AB tilretteleggere og kurslokaler. I Askim har vi kurslokaler, APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB- tilretteleggere, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. I Sarpsborg hadde vi i 2010 APS-avdeling, Kvalifisering, Tilrettelagt arbeid, AB-tilretteleggere og kursavdeling. Deltagruppen hadde ved utgangen av veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med attføringsfaglig ansvar. I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel reklame, lager, transport, butikk og service, kantine, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar sammen med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike arbeidsoppgaver i bedriften. På bakgrunn av krav fra NAV i anbudsutlysninger og kravspesifikasjoner for de enkelte tiltakene, har bedriften vedtatt en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til høyskoleutdanning ved nyansettelser. Når det gjelder bransjespesifikk kompetanse skal alle som jobber innen attføringsfeltet ha samme basiskompetanse innen attføring, karriereveiledning og veiledningsmetodikk. Dette ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Deretter skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. Gassdistribusjon Avdelingene for Gassdistribusjon oppnådde et driftsresultat i 2010 på kr ,- I 4.kvartal 2010 undertegnet AGA Linde en ny avtale med Helse Sør/Øst, som sikrer Deltagruppen fortsatt dagens distribusjonsmarked med utvidelsesmuligheter i 5 nye år, frem til Dette er meget positivt og beviser at avdelingen leverer god servicegrad og stabil drift. Gassdistribusjonen ivaretar hele 7 personer i TIA og anses som en god arena for utplassering og utprøvning. Teknisk avdeling. De store oppgaver på tekniske hjelpemidler har vært service og resirkulering av sykehussenger fra Hjelpemiddelsentralen. Avdelingen hadde salg som var litt under budsjett. Det ble utført service på ca. 600 senger og avtalen er fornyet. Avdelingen er jevnlig i kontakt med Hjelpemiddelsentralen på Greåker med tanke på flere oppdrag. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 5

6 Delta Reklame Avdelingen Reklame oppnådde 87 % av budsjettet på 3 mill. I forhold til 2009 var det en økning i omsetningen på 3 %. Reduksjon av salg av firmabiler merkes noe, og det utgjør ca. 30 % av den totale omsetning. Industri Etterspørselen fra NAV etter interne treningsplasser i produksjonsmiljø har vært synkende de seneste årene. I tillegg har markedet fortsatt vært preget av virkningen av finanskrisen. Alt dette aktualiserte arbeidet med å finne alternative løsninger for vår industrivirksomhet. Det ble under året arbeidet med to ulike alternativer for framtiden til Industriavdelingen. En løsning var en samordning av industrivirksomheten til de tre største attføringsbedriftene i Østfold. Et annet alternativ, var salg av hele industriavdelingen til den lokale industribedriften Skiptvet Mekaniske Verksted AS (SMV). Utover høsten ble det klart at salg av virksomheten framsto som mest realistisk, og SMV tar over virksomheten fra 1. mai Dette må betegnes som en god løsning både for Deltagruppen og SMV. Ingen ansatte blir sagt opp, som følge av denne avtalen. Dette innebærer at Deltagruppen slipper med mindre avviklingskostnadene for industriavdelingen, og får samtidig leieinntekter for lokalene. På sikt kan det også bety at det utvikles flere arbeidsplasser i Askim, med muligheter for eksterne treningsplasser for Deltagruppen hos SMV. Tools Omsetningen i butikken har de siste årene ligget stabilt på ca. 15 mill. Forventningene om vekst har ikke slått til. Styret har satt TOOLS-butikken på dagsorden og forventer kraftige forbedringer fremover. Butikken vil bli komprimert, det vil bli færre ansatte, varelager vil bli redusert, og varesortiment vil også bli gjennomgått og korrigert. Serviceverkstedet fungerer godt og vi er positive til videre drift av dette. Det er til en hver tid 8-10 deltagere inne i gjennomsnitt pr. måned på ulike attføringstiltak i butikken. Jernia Askim Jernia Askim har i 2010 hatt en god salgsutvikling, og salgsinntektene havnet på litt i overkant av kr. 7.7 mill. (økning på 2 %). Til tross for økende omsetning har butikken et negativt resultat. Hovedårsaken ligger her på økte driftskostnader og noe høyere personalkostnader. Butikkens rutiner fungerer godt i forhold til både det å drive attføring, og i forhold til det å være knyttet til Jernia som en butikk-kjede. Varelageret er stabilt, og det er en god rullering av varer. Salget innenfor kategori kjøkken, hage og grill er spesielt bra og gir gode bruttotall. Butikken har i 2010 hatt 3 deltakere inne i gjennomsnitt pr. mnd. på ulike attføringstiltak Fremtidig utvikling. Deltagruppen er nå mer eller mindre ferdig med den omstrukturering som ble initiert for et par år siden. Fusjon i Sarpsborg er gjennomført, industriavdelingen er solgt og planene er klare for nødvendige forbedringer for TOOLS. Dette innebærer at vi fremover kan bruke enda mer ressurser og sette enda sterkere fokus på selve attføringsområdet. Deltagruppens oppgave er å kunne tilby NAV og brukerne ulike trenings/avklaringsarenaer som både motiverer og speiler samfunnet omkring oss. Dette betyr bl.a. enda sterkere fokus på ungdom som faller utenom de tradisjonelle tilbud og som trenger bistand, og ikke minst helse og omsorg. Vi igangsetter prosjekter innenfor begge disse fagområdene, og satser på å utvikle samarbeidet både med kommuner, fylkeskommune, videregående skole og helsevesenet. I tillegg er Deltagruppen opptatt av at alle våre ansatte skal ha nødvendig basis- og spesialkompetanse både innenfor veiledningsfaget og attføring generelt. Dette vil være et viktig konkurransefortrinn i fremtiden, og Deltagruppen satser på å være i front når det gjelder denne type utvikling. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 6

7 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Omsetningen i bedriften hadde en økning fra kr ,- i 2009 til kr ,- i Årets resultat ble et overskudd på kr ,-. De samlede investeringer i bedriften i 2010 var på kr ,-. Deltagruppen AS sin likviditetsbeholdning (inkl.skattetrekkskonto) var kr ,- pr Bedriftens evne til egenfinansiering av investeringer er god. Egenkapitalandelen pr var 74,4% sammenlignet med 80,2% i Årets resultat og disponeringer. Styret foreslår følgende anvendelse av årets resultat: Årets overskudd kr ,- Til økning av annen egenkapital kr ,- Aksjekapitalen er kr og annen egenkapital kr ,- til sammen kr ,-. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 7

8 Attføringsvirksomheten ved Deltagruppen as i Deltagruppens attføringsvirksomhet baserer seg på bedriftens formål, visjon og verdiord: Flest mulig ut i arbeid Best på attføring og opplæring Likeverd/Inkludering/Utvikling Fusjon Året 2010 har i stor grad vært preget av arbeidet med å tilrettelegge for fusjonen med Østfold Kompetansesenter as i Sarpsborg. Offisiell dato for fusjonen var , og det var mye som skulle være på plass før denne datoen. Bedriftene møtte mange utfordringer knyttet til arbeidet med å samkjøre personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap, med sikte på å oppnå enda bedre resultater for våre deltakere. Nå som fusjonen er på plass, ser vi frem til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser og kurs i Sarpsborgregionen, samtidig som hele bedriften opplever positive effekter av å ha fått tilført ny kompetanse og personalressurser. Samarbeidsavtale med NAV Østfold Avtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen as for 2010 ble underskrevet og omfatter følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA) De økonomiske rammene for enkelte tiltak ble endret i løpet av året, og Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringer i behov for plasser. Møter mellom avtalens parter Det er avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen, og inntil fire møter årlig mellom Delta og koordinerende NAV regioner. Det er i tillegg avholdt rådgivende utvalg og brukermøter i samarbeid med regionskontorene i Askim og Eidsberg. Kvalitetssikring Deltagruppen er Equass-sertifisert, og kvalitetssikringen følges opp gjennom resertifisering ved hjelp av ekstern revisor høsten For å sikre at vi følger opp rutinene i hht kravene i Equass, har vi satt av en 50 % stillingsressurs til dette arbeidet. På denne måten kan vi være trygge på at attføringsarbeidet gjennomføres i tråd med kravene fra NAV. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 8

9 Organisering av attføringsarbeidet Deltagruppen sin attføringsvirksomhet har i 2010 vært lokalisert i Mysen, Askim og Sarpsborg. I Mysen har vi APS-avdeling, AB tilretteleggere og kurslokaler. I Askim har vi kurslokaler, APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB- tilretteleggere, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. I Sarpsborg hadde vi i 2010 APS-avdeling, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, her vil det være flere tiltak og kurs i 2011 pga fusjonen. Kursvirksomhet Kursavdelingen har gjennomført følgende kurs i 2010: Studierom (Utdanning og kurs via nett-studier, ev. kombinert med praksisplass) Avklaring AO-kurs Butikk-kurs Ungdomskurs Kurs for minoritetsspråklige, veien til arbeid Individuelle kurs for minoritetsspråklige Arbeidsmarkedsorientering Jobbsøkerkurs/jobbklubb Ekstern grunnleggende edb-opplæring Båtførerkurs Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 9

10 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Deltagruppen hadde ved utgangen av veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med attføringsfaglig ansvar.(dette tallet har variert fra måned til måned, avhengig av antall tiltaksplasser og AMO-kurs). I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel reklame, lager, transport, butikk og service, kantine, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar i samarbeid med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike praktiske arbeidsoppgaver i bedriften. På bakgrunn av krav fra NAV i anbudsutlysninger og kravspesifikasjoner for de enkelte tiltakene, har bedriften vedtatt en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. (Se vedlegg) Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til høyskoleutdanning ved nyansettelser. Når det gjelder bransjespesifikk kompetanse skal alle som jobber innen attføringsfeltet ha samme basiskompetanse innen attføring, karriereveiledning og veiledningsmetodikk. Dette ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Deretter skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. For 2011 vil bedriften utarbeide en ny oversikt som også omfatter ansatte ved tidligere ØKS. Der det finnes et gap mellom bedriftens krav og faktisk kompetanse, vil man i samtaler med den enkelte ansatte avtale en plan for gjennomføring av nødvendig kompetanseheving over tid. Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse/realkompetanse som ble tilbudt våre deltakere i 2010: Helse, livsstil, kosthold, fysisk aktivitet Veiledning fra naprapat, fysioterapeut, coach Smartkurs (opplæring innen personlig økonomi) Karriereveiledning, handlingsplan Jobbsøkerkurs, CV-skriving Grunnleggende og videregående dataopplæring, kartlegging av digitale ferdigheter Veien til førerkortet (teoriprøven) tilpasset personer med lese- og skrivevansker Kartlegging av lese- og skrivevansker og tallforståelse (Rådgivertest) Individuelt tilpassede nettstudier med studiestøtte og veiledning Norskopplæring og yrkesspesifikk fagopplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 10

11 Deltagruppen har brukt mye tid og ressurser på kompetanseheving for de ordinært ansatte i Vi har valgt å prioritere dette på bakgrunn av at det stilles større krav til realkompetanseheving for våre deltakere i de enkelte tiltakene. Arbeidet med å utvikle tilbudet innen kompetanseheving internt i de enkelte tiltakene fortsetter i Vi har blant annet utarbeidet en aktivitetsplan som omfatter bedriftens interne kurstilbud på tvers av tiltakene. Det vil si at deltakere fra Avklaring, Arbeid med Bistand og APS alle kan benytte seg av de ulike interne kursene etter behov. I 2010 startet vi også prosessen med å utvikle et eget formidlingsteam, og i 2011 er det satt av personalressurser som skal jobbe direkte med formidling til arbeid på tvers av alle tiltak og kurs. Målet er å oppnå enda bedre resultater, slik at vi kan innfri kravene som stilles i samarbeidsavtalen fra NAV Østfold. Fagutvikling og kompetanseheving blant våre ansatte. Som det fremgår av oversikten, har svært mange ansatte vært igjennom grunnopplæring innen attføring, sertifisering i karriereveiledning og MI-veiledningsmetodikk i I en stadig mer konkurranseutsatt hverdag mener vi dette er viktig for å sikre kvalitet i det attføringsfaglige arbeidet vi utfører. Følgende internopplæring ble gjennomført i 2010: 51 ansatte gjennomførte vår 4-dagers grunnopplæring innen attføring 30 ansatte deltok på dagskurs rus/psykiske lidelser 20 ansatte har deltatt på lederopplæring Alle ansatte m/behov har fått dataopplæring løpende Følgende opplæring ble gjennomført i regi av Attføringsbedriftene sentralt: 3 ansatte ble sertifisert på Rådgivertesting (kartlegging av lese/skrivevansker) 2 ansatte ble sertifisert som Smartkurs instruktører (personlig økonomi) 1 har tatt studiepoeng innen MI-veiledningsmetodikk 2 har gjennomført Karriereveiledningskurs SCI-A 1 har tatt studiepoeng innen Karriereveiledning 1 har tatt Coaching/NLP kurs Annen ekstern kompetanseheving: 37 ansatte har gjennomført kurs innen MI-veiledningsmetodikk 2 ansatte har deltatt på div. kreative kurs 1 ansatt har gjennomført Librakursinstruktørkurs (kosthold/livsstil) 1 ansatt har deltatt på Vox-digitaltester (kartlegging av EDB-kunnskap) 1 ansatt har gjennomført equass Assurance (kvalitetssikring) 1 ansatt har gjennomført kurs i mediehåndtering/sosiale medier 3 ansatte (under gjennomføring) Studiepoeng innen Voksenpedagogikk Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 11

12 Kompetanseplattform for Deltagruppen: Attføringsområdet Deltagruppens kompetanseplattform bygger på prinsippene i Attføringsbedriftenes kompetansestrategi. Kompetanseplattformen viser bedriftens mål og krav til kompetanse for ansatte som er ved bedriften, med fokus på de som jobber innen attføringsfeltet. (Kompetansekrav vurderes på individuelt grunnlag, og hver enkelt ansattes kompetanseplan avtales i medarbeider-samtale med nærmeste leder.) Kompetansekrav ved nyansettelser av veileder/tilrettelegger/kursinstruktør (Heretter nevnt med fellesbetegnelsen veileder): Relevant høyskoleutdanning (særdeles relevant arbeidspraksis eller fagkompetanse kan oppveie for krav om høyskoleutdanning). Kompetanseplattformen har 4 nivåer, nivå 1-3 er krav til veiledere, nivå 4 vurderes etter behov i stillingen Nivå 1: Generell kompetanse og bransjespesifikk kompetanse: Krav til alle som er i kontakt med arbeidssøkere (Grunnopplæring og andre kurs i regi av Deltaskolen.) Nivå 2: Veiledningsmetodikk: Kurs innen MI/NLP/LØFT el. Er krav til alle veiledere. Nivå 3: Studiepoeng innen veiledningsmetodikk: Krav til alle veiledere innen nærmere avtalt tidsfrist, (spesiell bransjekunnskap og rel. erfaring kan i ind.tilfeller erstatte studiepoeng) Nivå 4: Målgruppe- eller fagrettet spisskompetanse innen forskjellige områder som rus, psykiatri, ungdom, kosthold, karriere, undervisning, osv. etter nærmere avtale. Fortrinnsvis studiepoeng. 1 Diagnosespesifikk komp. Adferd, rus osv psykiatri ernæring Ernæring, livsstil, økonomi, data Lese- og skriveproblematikk Undervisn.- kompetanse/ fagkompetanse Lederutdanning, økonomi 2 Veiledningsmetodikk med studiepoeng eller annen relevant høyskoleutdanning /annen fagrettet kompetanse MI, Sci-A, Voksenpedagogikk, Sos.ped, Spes.ped.osv. 3 Grunnleggende veilederkompetanse i attføringsavdelingen Kurs og sertifiseringer innen veiledningsmetodikk: MI, NLP, LØFT, coaching, osv. Karriereveiledning 4 Grunnleggende kompetanse for alle ansatte Generell kompetanse og bransjekompetanse Grunnopplæring Deltaskolen Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 12

13 Statistikk Status pr AMB APS A APS S APS M AB IO Samlet Antall Inntak Sluttet Herav til: ordinær jobb formidlingsklar 0 annet, aktive løsn kurs/skole/attf overført AMB med.rehab søkt trygd AB/APS/IO Ald.pensj/AFP/trygd 5 5 hospitering annet * Askim/Sarp Resultater pr Tiltak Avsluttet Antall delt. totalt Avsluttet til aktive løsn. Prosent aktive løsn. Herav ordinært arbeid IO % 26 pers. 78% AB % 23 pers. 46% Kvalifisering % Tilrettelagt Arbeid 24 5 Avklaring % APS Askim % Ekst.praksis: 28%* APS Mysen % Ekst.praksis: 44%* APS Sarpsborg % Ekst.praksis: 33%* Resultater % *APS / Ekstern praksis Samarbeidsavtalen med NAV har et mål om 50 % ekstern praksis på våre deltagere i APS-tiltakene. Vi hadde et gjennomsnitt på 35 % i 2010, og jobber aktivt med å forbedre resultatene. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 13

14 Veien videre For å kunne oppfylle vår visjon om å være best på attføring og opplæring i et stadig mer konkurranseutsatt marked, må bedriften fortsette med kompetanseheving blant de ansatte. Vi må også ved nyansettelser vurdere både kompetanse som er hensiktsmessig, men også egnethet for stillingene som skal besettes. Vi må tilby moderne, attraktive og hensiktsmessige treningsplasser for arbeidssøkere, samtidig som vi må speile markedets behov. Vår jobb er å bistå mennesker i en livssituasjon hvor de trenger bistand og veiledning til å finne sine egne ressurser og ta ansvar for sin egen fremtid. Dette innebærer at vi ikke har statiske tilbud av treningsplasser og opplæring over tid, men følger med i tiden og utvikler kurs og treningsplasser som vil bidra til å øke bedriftens mangfold og konkurranseevne. Deltagruppen skal levere i dag det NAV trenger i morgen. Våre verdiord: Likeverd Inkludering Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 14

15 Komprimert HMS-årsrapport Deltagruppen 2010 HMS rapport utarbeides hvert i år i februar og gir status for arbeidet som er utført i året som har gått. Årsrapporten gjennomgås i AMU og forelegges styret i Deltagruppen as, jfr. AMLs krav i 7-2 (6). 1. Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll). For å ivareta Arbeidsmiljølovens bestemmelser og Internkontrollforskriften har Deltagruppen gjennom året arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom bedriftens eget internkontrollsystem. I forbindelse med fusjonen mellom Deltagruppen og Østfold Kompetansesenter as, har begge bedriftenes internkontrollsystem (HMS-håndbøker) blitt gjennomgått. Prosedyrene og rutinene har blitt oppdatert og ny HMS-håndbok er tilpasset Deltagruppen etter fusjonen. 2.Vernetjenesten. 2.1 IA bedrift. Deltagruppen er IA-bedrift og utarbeidet følgende IA-målsetting for 2010: Sykefraværet skal * for faste ansatte reduseres fra 8,37 % til 7,9 % * for ansatte i tiltak (KiA og TiA) reduseres til 10 % Fraværet for de faste ansatte endte i 2010 på 8,49 %, for ansatte i KiA 5,64 % og ansatte i TiA 6,22 %. 2.2 Sykefravær. Totalfraværet for 2010 endte på 8,03 % (8,84 % i 2009). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 4,32 %, en nedgang fra året før (4,86 % i 2009). 2.3 Arbeidsmiljøkartlegginger. Styret i Deltagruppen vedtok i 2009 at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i bedriften. Formålet med undersøkelsen var å få innsikt i hvordan arbeidsmiljøet oppleves av de ansatte og om det var aktuelt med enkelte forbedringstiltak. Som følge av undersøkelsen ble det nedsatt en referansegruppe som etablerte 6 ulike prosjektgrupper med intensjon om å komme frem til forbedringer i sitt område. Prosjekt Trivsel som omhandlet forankring av tankesett og verdibygging ble gjennomført og pågår i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. 2.4 AMU og verneombud. I 2010 har arbeidsmiljøutvalget bestått av fire medlemmer representert fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden. Arbeidsgiver har hatt ledervervet i Det er gjennomført 3 møter i 2010 og totalt har det vært behandlet 22 saker. Referater fra møtene er tilgjengelig for ansatte på fellesområdet M. Det har vært 7 verneombud i bedriften og det er gjennomført 2 møter i 2010 og totalt behandlet 15 saker. Hvilke oppgaver verneombudene har og øvrig nyttig HMS informasjon er oppdatert og gjennomgått med verneombudene. 2.5 Vernerunder. I hht aktivitetsplan HMS er det gjennom året gjennomført ulike vernerunder på alle avdelinger. Det er også gjennomført evakueringsøvelser i Myrvn. 2 og 4. Verneombudene har kontrollert verneutstyret på sine avdelinger som har dette. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 15

16 2.6 Fysisk aktivitet / trivselstiltak / trimaktiviteter. Bedriften har avtale med en naprapat i Askim og en i Sarpsborg, et forebyggende behandlingstilbud til ansatte. Samarbeidet med Østfoldbadet og Avancia i Askim fortsatte i 2010 og disse tilbyr ansatte og deltakere flere ulike treningstilbud. 2.7 Fysioterapi. Bedriften har gjennom året hatt avtale med fysioterapeut Rolf Evang som har vært tilknyttet bedriften 4 timer pr uke. Rolf Evang har etablert et fysikalsk institutt i Myrvn. 5 til bruk i det forebyggende arbeidet og behandling av våre ansatte og deltakere. 2.8 Informasjon og undervisning. Personalavdelingen har fortløpende gjennomgått startpakke for nyansatte (inkluderer bl.a. deler av vårt HMS- system) med alle nyansatte i bedriften. Det er også gitt informasjon om våre HMS-rutiner til kursavdelingen. 3. Skadestatistikk. I løpet av 2010 er det registrert 10 (13 i 2009) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. NAV Trygd har fått melding om 6 skader på skjemaet registrering av yrkesskade. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og 4 av skadene er skjedd med deltakere. 4. Avviksbehandling. En uønsket hendelse, herunder avvik, er en fellesbetegnelse for alle hendelser, feil eller skader som kan føre til personskader, miljøskader eller økonomiske tap. HMS-avvik er forhold som oppdages som kan føre til skade på helse, miljø eller sikkerheten i bedriften. Det er i løpet av 2010 registrert 3 avvik. 4.1 Klagebehandling Bedriften har etablert et system for klagebehandling. I 2010 ble det mottatt totalt 4 klager, hvorav en er klage fra deltaker og tre fra ordinært ansatte. 4.2 Nestenulykker. I løpet av 2010 ble det ikke rapportert om nestenulykker. 5. Eksterne tilsyn / revisjoner. Arbeidstilsynet var på tilsynsbesøk i januar måned med fokus på kjemisk helsefare ved varmt arbeid i vår industriavdeling. I mars måned gjennomførte Askim Kommune, Brann og redning et tilsyn vedr. branndokumentasjon og internkontroll i Myrveien. Nettpartner gjennomførte i desember måned tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr ved vår Jerniaforretning. Mattilsynet gjennomførte inspeksjon i bedriftens kantine på Fjøset i januar måned. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 16

17 Resultatregnskap Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 17

18 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 18

19 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 19

20 Noter 2010 Deltagruppen AS Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Regnskapet inneholder ikke skattekostnad, da selskapet som arbeidsmarkedsbedrift (AMB) ikke er skattepliktig. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Endring av prinsipper m.v. Selskapet har i 2010 innfusjonert datterselskapet Østfold Kompetansesenter AS, jfr. note 6. Sammenligningstallene for 2009 er ikke omarbeidet og består kun av morselskapets regnskap. Dog er netto pensjonsmidler, jfr. note 7 omarbeidet for 2009, da datterselskapet i henhold til regnskapsregelen for små foretak ikke hadde balanseført pensjonsforpliktelser. Omarbeidelsen inneholder også pensjonsforpliktelser som utbetaltes over driften i henhold til inngåtte avtaler i Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 20

21 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 21

22 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 22

23 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 23

24 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 24

25 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 25

26 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 26

27 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 27

28 Kontantstrømanalyse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 28

29 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 29

30 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 30

31 Deltagruppen AS Askim: Mysen: Sarpsborg: Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 31

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS

Eierskapskontroll. ASVO Nøtterøy AS Eierskapskontroll ASVO Nøtterøy AS 2010 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort om selskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer