Årsrapport Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

2 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2

3 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning Attføringsvirksomheten i Deltagruppen 8-14 HMS Rapport i Deltagruppen Resultatregnskap 17 Balanse Noter til Regnskapet Kontantstrømanalyse 28 Revisjonsberetning Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 3

4 STYRETS ÅRSBERETNING 2010 Deltagruppen AS Virksomhetens art. Deltagruppen AS er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter og driver i betydelig grad med yrkesmessig attføring, personalutvikling, opplæring og kvalifisering. Bedriften er også en moderne produksjons- service og handelsbedrift. Hovedkontoret ligger i Askim og bedriften har i tillegg virksomheter i Mysen og Sarpsborg. Fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. Selskapets likviditet og soliditet er meget tilfredsstillende. Etter styrets vurdering gir årsregnskapet et riktig bilde av virksomheten. Arbeidsmiljø og personale. Sykefraværet i bedriften var i 2010 på 8,03 %, en nedgang fra året før (8,84 % i 2009). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 4,32 %, en nedgang fra året før (4,86 % i 2009). Bedriften er en IA-bedrift og har ambisjoner om ytterligere reduksjon i fraværet. Bedriftens kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter har i løpet av året deltatt i møter vedrørende status og planlegging av fremtidige aktiviteter i forbindelse med sykefraværsoppfølging. Bedriften har mottatt midler fra NAV til bruk av coach for sykefraværsoppfølging og til prosjekt trivsel som har pågått gjennom av høsten. I løpet av 2010 er det registrert 10 (13 i 2009) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. NAV Trygd har fått melding om 6 skader på skjemaet registrering av yrkesskade. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og 4 av skadene er skjedd med deltakere. Det er i løpet av 2010 ikke rapportert om nestenulykker. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og i positiv utvikling da det er iverksatt tiltak som følge av arbeidsmiljøundersøkelse. Bedriftens arbeidsmiljøutvalg har regelmessig avholdt møter i 2010, og en rekke saker har blitt behandlet i utvalget, og løsninger er forelagt de berørte avdelinger for utbedring. Det gjennomføres regelmessige vernerunder i alle bedriftens avdelinger. Likestilling. Bedriften har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det tas sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering m.m. Bedriftens utvidede ledergruppe består av 7 kvinnelige og 9 mannlige ledere. Selskapets styre har 4 kvinnelige og 4 mannlige medlemmer inkl. 2 varamedlemmer. Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret. Miljørapportering. Bedriften tilstreber en bevisst holdning i forhold til miljø og forurensning. De enkelte avdelinger har begrenset påvirkning på miljøet under normal drift. Det er ikke rapportert særskilte utilsiktede utslipp i Etiske regler. Bedriften er igjennom sin Equass sertifisering og ledelsesprinsipper kvalitetssikret i forhold til etiske retningslinjer. Som flerkulturell attføringsbedrift har vi som mål å unngå mobbing og utstøting, og per dags dato har vi ingen rapporterte tilfeller. Avlønning. Deltagruppen AS har ingen bonusordninger i sitt avlønningssystem. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 4

5 Attføringsvirksomheten Året 2010 har i stor grad vært preget av arbeidet med å tilrettelegge for fusjonen med Østfold Kompetansesenter as i Sarpsborg. Offisiell dato for fusjonen var Bedriftene møtte mange utfordringer knyttet til arbeidet med å samkjøre personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap. Nå som fusjonen er på plass, ser vi frem til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser og kurs i Sarpsborgregionen, samtidig som hele bedriften opplever positive effekter av å ha fått tilført ny kompetanse og personalressurser. Samarbeidsavtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen as for 2010 ble underskrevet og omfatter følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring i skjermet virksomhet, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB), Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA), Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA). De økonomiske rammene for enkelte tiltak ble endret i løpet av året, og Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringer i behov for plasser. Det er avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen. Det er avholdt rådgivende utvalg og brukermøter i samarbeid med regionskontorene i Askim og Eidsberg. Deltagruppen er Equass-sertifisert, og kvalitetssikringen følges opp gjennom resertifisering ved hjelp av ekstern revisor høsten For å sikre at vi følger opp rutinene i henhold til kravene i Equass, har vi satt av en 50 % stillingsressurs til dette arbeidet. Deltagruppen sin attføringsvirksomhet har i 2010 vært lokalisert i Mysen, Askim og Sarpsborg. I Mysen har vi APS-avdeling, AB tilretteleggere og kurslokaler. I Askim har vi kurslokaler, APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB- tilretteleggere, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. I Sarpsborg hadde vi i 2010 APS-avdeling, Kvalifisering, Tilrettelagt arbeid, AB-tilretteleggere og kursavdeling. Deltagruppen hadde ved utgangen av veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med attføringsfaglig ansvar. I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel reklame, lager, transport, butikk og service, kantine, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar sammen med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike arbeidsoppgaver i bedriften. På bakgrunn av krav fra NAV i anbudsutlysninger og kravspesifikasjoner for de enkelte tiltakene, har bedriften vedtatt en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til høyskoleutdanning ved nyansettelser. Når det gjelder bransjespesifikk kompetanse skal alle som jobber innen attføringsfeltet ha samme basiskompetanse innen attføring, karriereveiledning og veiledningsmetodikk. Dette ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Deretter skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. Gassdistribusjon Avdelingene for Gassdistribusjon oppnådde et driftsresultat i 2010 på kr ,- I 4.kvartal 2010 undertegnet AGA Linde en ny avtale med Helse Sør/Øst, som sikrer Deltagruppen fortsatt dagens distribusjonsmarked med utvidelsesmuligheter i 5 nye år, frem til Dette er meget positivt og beviser at avdelingen leverer god servicegrad og stabil drift. Gassdistribusjonen ivaretar hele 7 personer i TIA og anses som en god arena for utplassering og utprøvning. Teknisk avdeling. De store oppgaver på tekniske hjelpemidler har vært service og resirkulering av sykehussenger fra Hjelpemiddelsentralen. Avdelingen hadde salg som var litt under budsjett. Det ble utført service på ca. 600 senger og avtalen er fornyet. Avdelingen er jevnlig i kontakt med Hjelpemiddelsentralen på Greåker med tanke på flere oppdrag. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 5

6 Delta Reklame Avdelingen Reklame oppnådde 87 % av budsjettet på 3 mill. I forhold til 2009 var det en økning i omsetningen på 3 %. Reduksjon av salg av firmabiler merkes noe, og det utgjør ca. 30 % av den totale omsetning. Industri Etterspørselen fra NAV etter interne treningsplasser i produksjonsmiljø har vært synkende de seneste årene. I tillegg har markedet fortsatt vært preget av virkningen av finanskrisen. Alt dette aktualiserte arbeidet med å finne alternative løsninger for vår industrivirksomhet. Det ble under året arbeidet med to ulike alternativer for framtiden til Industriavdelingen. En løsning var en samordning av industrivirksomheten til de tre største attføringsbedriftene i Østfold. Et annet alternativ, var salg av hele industriavdelingen til den lokale industribedriften Skiptvet Mekaniske Verksted AS (SMV). Utover høsten ble det klart at salg av virksomheten framsto som mest realistisk, og SMV tar over virksomheten fra 1. mai Dette må betegnes som en god løsning både for Deltagruppen og SMV. Ingen ansatte blir sagt opp, som følge av denne avtalen. Dette innebærer at Deltagruppen slipper med mindre avviklingskostnadene for industriavdelingen, og får samtidig leieinntekter for lokalene. På sikt kan det også bety at det utvikles flere arbeidsplasser i Askim, med muligheter for eksterne treningsplasser for Deltagruppen hos SMV. Tools Omsetningen i butikken har de siste årene ligget stabilt på ca. 15 mill. Forventningene om vekst har ikke slått til. Styret har satt TOOLS-butikken på dagsorden og forventer kraftige forbedringer fremover. Butikken vil bli komprimert, det vil bli færre ansatte, varelager vil bli redusert, og varesortiment vil også bli gjennomgått og korrigert. Serviceverkstedet fungerer godt og vi er positive til videre drift av dette. Det er til en hver tid 8-10 deltagere inne i gjennomsnitt pr. måned på ulike attføringstiltak i butikken. Jernia Askim Jernia Askim har i 2010 hatt en god salgsutvikling, og salgsinntektene havnet på litt i overkant av kr. 7.7 mill. (økning på 2 %). Til tross for økende omsetning har butikken et negativt resultat. Hovedårsaken ligger her på økte driftskostnader og noe høyere personalkostnader. Butikkens rutiner fungerer godt i forhold til både det å drive attføring, og i forhold til det å være knyttet til Jernia som en butikk-kjede. Varelageret er stabilt, og det er en god rullering av varer. Salget innenfor kategori kjøkken, hage og grill er spesielt bra og gir gode bruttotall. Butikken har i 2010 hatt 3 deltakere inne i gjennomsnitt pr. mnd. på ulike attføringstiltak Fremtidig utvikling. Deltagruppen er nå mer eller mindre ferdig med den omstrukturering som ble initiert for et par år siden. Fusjon i Sarpsborg er gjennomført, industriavdelingen er solgt og planene er klare for nødvendige forbedringer for TOOLS. Dette innebærer at vi fremover kan bruke enda mer ressurser og sette enda sterkere fokus på selve attføringsområdet. Deltagruppens oppgave er å kunne tilby NAV og brukerne ulike trenings/avklaringsarenaer som både motiverer og speiler samfunnet omkring oss. Dette betyr bl.a. enda sterkere fokus på ungdom som faller utenom de tradisjonelle tilbud og som trenger bistand, og ikke minst helse og omsorg. Vi igangsetter prosjekter innenfor begge disse fagområdene, og satser på å utvikle samarbeidet både med kommuner, fylkeskommune, videregående skole og helsevesenet. I tillegg er Deltagruppen opptatt av at alle våre ansatte skal ha nødvendig basis- og spesialkompetanse både innenfor veiledningsfaget og attføring generelt. Dette vil være et viktig konkurransefortrinn i fremtiden, og Deltagruppen satser på å være i front når det gjelder denne type utvikling. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 6

7 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet. Omsetningen i bedriften hadde en økning fra kr ,- i 2009 til kr ,- i Årets resultat ble et overskudd på kr ,-. De samlede investeringer i bedriften i 2010 var på kr ,-. Deltagruppen AS sin likviditetsbeholdning (inkl.skattetrekkskonto) var kr ,- pr Bedriftens evne til egenfinansiering av investeringer er god. Egenkapitalandelen pr var 74,4% sammenlignet med 80,2% i Årets resultat og disponeringer. Styret foreslår følgende anvendelse av årets resultat: Årets overskudd kr ,- Til økning av annen egenkapital kr ,- Aksjekapitalen er kr og annen egenkapital kr ,- til sammen kr ,-. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 7

8 Attføringsvirksomheten ved Deltagruppen as i Deltagruppens attføringsvirksomhet baserer seg på bedriftens formål, visjon og verdiord: Flest mulig ut i arbeid Best på attføring og opplæring Likeverd/Inkludering/Utvikling Fusjon Året 2010 har i stor grad vært preget av arbeidet med å tilrettelegge for fusjonen med Østfold Kompetansesenter as i Sarpsborg. Offisiell dato for fusjonen var , og det var mye som skulle være på plass før denne datoen. Bedriftene møtte mange utfordringer knyttet til arbeidet med å samkjøre personalrutiner for de ordinært ansatte, samtidig som det attføringsfaglige arbeidet skulle videreutvikles i felleskap, med sikte på å oppnå enda bedre resultater for våre deltakere. Nå som fusjonen er på plass, ser vi frem til å kunne tilby et bredere utvalg av arbeidstreningsplasser og kurs i Sarpsborgregionen, samtidig som hele bedriften opplever positive effekter av å ha fått tilført ny kompetanse og personalressurser. Samarbeidsavtale med NAV Østfold Avtalen mellom NAV Østfold og Deltagruppen as for 2010 ble underskrevet og omfatter følgende arbeidsmarkedstiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KiA) Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TiA) De økonomiske rammene for enkelte tiltak ble endret i løpet av året, og Deltagruppen har fortløpende tilpasset seg endringer i behov for plasser. Møter mellom avtalens parter Det er avholdt ett møte mellom Deltagruppen as og NAV Østfold for oppfølgning av samarbeidsavtalen, og inntil fire møter årlig mellom Delta og koordinerende NAV regioner. Det er i tillegg avholdt rådgivende utvalg og brukermøter i samarbeid med regionskontorene i Askim og Eidsberg. Kvalitetssikring Deltagruppen er Equass-sertifisert, og kvalitetssikringen følges opp gjennom resertifisering ved hjelp av ekstern revisor høsten For å sikre at vi følger opp rutinene i hht kravene i Equass, har vi satt av en 50 % stillingsressurs til dette arbeidet. På denne måten kan vi være trygge på at attføringsarbeidet gjennomføres i tråd med kravene fra NAV. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 8

9 Organisering av attføringsarbeidet Deltagruppen sin attføringsvirksomhet har i 2010 vært lokalisert i Mysen, Askim og Sarpsborg. I Mysen har vi APS-avdeling, AB tilretteleggere og kurslokaler. I Askim har vi kurslokaler, APS-avdeling, Avklaring i skjermet virksomhet, AB- tilretteleggere, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid. I Sarpsborg hadde vi i 2010 APS-avdeling, Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid, her vil det være flere tiltak og kurs i 2011 pga fusjonen. Kursvirksomhet Kursavdelingen har gjennomført følgende kurs i 2010: Studierom (Utdanning og kurs via nett-studier, ev. kombinert med praksisplass) Avklaring AO-kurs Butikk-kurs Ungdomskurs Kurs for minoritetsspråklige, veien til arbeid Individuelle kurs for minoritetsspråklige Arbeidsmarkedsorientering Jobbsøkerkurs/jobbklubb Ekstern grunnleggende edb-opplæring Båtførerkurs Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 9

10 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Deltagruppen hadde ved utgangen av veiledere/jobbkonsulenter/instruktører med attføringsfaglig ansvar.(dette tallet har variert fra måned til måned, avhengig av antall tiltaksplasser og AMO-kurs). I tillegg kommer arbeidsledere med spesifikk yrkesfaglig kompetanse innen bedriftens ulike forretningsområder, som for eksempel reklame, lager, transport, butikk og service, kantine, vedlikehold, kontor og regnskap. Disse bidrar i samarbeid med veilederne til opplæring og oppfølging av deltakere som gjennomfører ulike praktiske arbeidsoppgaver i bedriften. På bakgrunn av krav fra NAV i anbudsutlysninger og kravspesifikasjoner for de enkelte tiltakene, har bedriften vedtatt en kompetanseplattform som viser mål og krav til kompetanse hos hver enkelt ansatt. (Se vedlegg) Deltagruppen stiller blant annet et generelt krav til høyskoleutdanning ved nyansettelser. Når det gjelder bransjespesifikk kompetanse skal alle som jobber innen attføringsfeltet ha samme basiskompetanse innen attføring, karriereveiledning og veiledningsmetodikk. Dette ivaretas gjennom bedriftens egen grunnopplæring Deltaskolen, samt kurs i regi av vår bransjeorganisasjon Attføringsbedriftene. Deretter skal den enkelte tilegne seg spisskompetanse etter behov innen aktuelle områder som for eksempel rus, psykiatri, kosthold/livsstil, lese- og skrivevansker, digitale ferdigheter, osv. Det foreligger en kompetanseoversikt som viser kompetansen hos hver enkelt ansatt. For 2011 vil bedriften utarbeide en ny oversikt som også omfatter ansatte ved tidligere ØKS. Der det finnes et gap mellom bedriftens krav og faktisk kompetanse, vil man i samtaler med den enkelte ansatte avtale en plan for gjennomføring av nødvendig kompetanseheving over tid. Formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse/realkompetanse som ble tilbudt våre deltakere i 2010: Helse, livsstil, kosthold, fysisk aktivitet Veiledning fra naprapat, fysioterapeut, coach Smartkurs (opplæring innen personlig økonomi) Karriereveiledning, handlingsplan Jobbsøkerkurs, CV-skriving Grunnleggende og videregående dataopplæring, kartlegging av digitale ferdigheter Veien til førerkortet (teoriprøven) tilpasset personer med lese- og skrivevansker Kartlegging av lese- og skrivevansker og tallforståelse (Rådgivertest) Individuelt tilpassede nettstudier med studiestøtte og veiledning Norskopplæring og yrkesspesifikk fagopplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 10

11 Deltagruppen har brukt mye tid og ressurser på kompetanseheving for de ordinært ansatte i Vi har valgt å prioritere dette på bakgrunn av at det stilles større krav til realkompetanseheving for våre deltakere i de enkelte tiltakene. Arbeidet med å utvikle tilbudet innen kompetanseheving internt i de enkelte tiltakene fortsetter i Vi har blant annet utarbeidet en aktivitetsplan som omfatter bedriftens interne kurstilbud på tvers av tiltakene. Det vil si at deltakere fra Avklaring, Arbeid med Bistand og APS alle kan benytte seg av de ulike interne kursene etter behov. I 2010 startet vi også prosessen med å utvikle et eget formidlingsteam, og i 2011 er det satt av personalressurser som skal jobbe direkte med formidling til arbeid på tvers av alle tiltak og kurs. Målet er å oppnå enda bedre resultater, slik at vi kan innfri kravene som stilles i samarbeidsavtalen fra NAV Østfold. Fagutvikling og kompetanseheving blant våre ansatte. Som det fremgår av oversikten, har svært mange ansatte vært igjennom grunnopplæring innen attføring, sertifisering i karriereveiledning og MI-veiledningsmetodikk i I en stadig mer konkurranseutsatt hverdag mener vi dette er viktig for å sikre kvalitet i det attføringsfaglige arbeidet vi utfører. Følgende internopplæring ble gjennomført i 2010: 51 ansatte gjennomførte vår 4-dagers grunnopplæring innen attføring 30 ansatte deltok på dagskurs rus/psykiske lidelser 20 ansatte har deltatt på lederopplæring Alle ansatte m/behov har fått dataopplæring løpende Følgende opplæring ble gjennomført i regi av Attføringsbedriftene sentralt: 3 ansatte ble sertifisert på Rådgivertesting (kartlegging av lese/skrivevansker) 2 ansatte ble sertifisert som Smartkurs instruktører (personlig økonomi) 1 har tatt studiepoeng innen MI-veiledningsmetodikk 2 har gjennomført Karriereveiledningskurs SCI-A 1 har tatt studiepoeng innen Karriereveiledning 1 har tatt Coaching/NLP kurs Annen ekstern kompetanseheving: 37 ansatte har gjennomført kurs innen MI-veiledningsmetodikk 2 ansatte har deltatt på div. kreative kurs 1 ansatt har gjennomført Librakursinstruktørkurs (kosthold/livsstil) 1 ansatt har deltatt på Vox-digitaltester (kartlegging av EDB-kunnskap) 1 ansatt har gjennomført equass Assurance (kvalitetssikring) 1 ansatt har gjennomført kurs i mediehåndtering/sosiale medier 3 ansatte (under gjennomføring) Studiepoeng innen Voksenpedagogikk Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 11

12 Kompetanseplattform for Deltagruppen: Attføringsområdet Deltagruppens kompetanseplattform bygger på prinsippene i Attføringsbedriftenes kompetansestrategi. Kompetanseplattformen viser bedriftens mål og krav til kompetanse for ansatte som er ved bedriften, med fokus på de som jobber innen attføringsfeltet. (Kompetansekrav vurderes på individuelt grunnlag, og hver enkelt ansattes kompetanseplan avtales i medarbeider-samtale med nærmeste leder.) Kompetansekrav ved nyansettelser av veileder/tilrettelegger/kursinstruktør (Heretter nevnt med fellesbetegnelsen veileder): Relevant høyskoleutdanning (særdeles relevant arbeidspraksis eller fagkompetanse kan oppveie for krav om høyskoleutdanning). Kompetanseplattformen har 4 nivåer, nivå 1-3 er krav til veiledere, nivå 4 vurderes etter behov i stillingen Nivå 1: Generell kompetanse og bransjespesifikk kompetanse: Krav til alle som er i kontakt med arbeidssøkere (Grunnopplæring og andre kurs i regi av Deltaskolen.) Nivå 2: Veiledningsmetodikk: Kurs innen MI/NLP/LØFT el. Er krav til alle veiledere. Nivå 3: Studiepoeng innen veiledningsmetodikk: Krav til alle veiledere innen nærmere avtalt tidsfrist, (spesiell bransjekunnskap og rel. erfaring kan i ind.tilfeller erstatte studiepoeng) Nivå 4: Målgruppe- eller fagrettet spisskompetanse innen forskjellige områder som rus, psykiatri, ungdom, kosthold, karriere, undervisning, osv. etter nærmere avtale. Fortrinnsvis studiepoeng. 1 Diagnosespesifikk komp. Adferd, rus osv psykiatri ernæring Ernæring, livsstil, økonomi, data Lese- og skriveproblematikk Undervisn.- kompetanse/ fagkompetanse Lederutdanning, økonomi 2 Veiledningsmetodikk med studiepoeng eller annen relevant høyskoleutdanning /annen fagrettet kompetanse MI, Sci-A, Voksenpedagogikk, Sos.ped, Spes.ped.osv. 3 Grunnleggende veilederkompetanse i attføringsavdelingen Kurs og sertifiseringer innen veiledningsmetodikk: MI, NLP, LØFT, coaching, osv. Karriereveiledning 4 Grunnleggende kompetanse for alle ansatte Generell kompetanse og bransjekompetanse Grunnopplæring Deltaskolen Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 12

13 Statistikk Status pr AMB APS A APS S APS M AB IO Samlet Antall Inntak Sluttet Herav til: ordinær jobb formidlingsklar 0 annet, aktive løsn kurs/skole/attf overført AMB med.rehab søkt trygd AB/APS/IO Ald.pensj/AFP/trygd 5 5 hospitering annet * Askim/Sarp Resultater pr Tiltak Avsluttet Antall delt. totalt Avsluttet til aktive løsn. Prosent aktive løsn. Herav ordinært arbeid IO % 26 pers. 78% AB % 23 pers. 46% Kvalifisering % Tilrettelagt Arbeid 24 5 Avklaring % APS Askim % Ekst.praksis: 28%* APS Mysen % Ekst.praksis: 44%* APS Sarpsborg % Ekst.praksis: 33%* Resultater % *APS / Ekstern praksis Samarbeidsavtalen med NAV har et mål om 50 % ekstern praksis på våre deltagere i APS-tiltakene. Vi hadde et gjennomsnitt på 35 % i 2010, og jobber aktivt med å forbedre resultatene. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 13

14 Veien videre For å kunne oppfylle vår visjon om å være best på attføring og opplæring i et stadig mer konkurranseutsatt marked, må bedriften fortsette med kompetanseheving blant de ansatte. Vi må også ved nyansettelser vurdere både kompetanse som er hensiktsmessig, men også egnethet for stillingene som skal besettes. Vi må tilby moderne, attraktive og hensiktsmessige treningsplasser for arbeidssøkere, samtidig som vi må speile markedets behov. Vår jobb er å bistå mennesker i en livssituasjon hvor de trenger bistand og veiledning til å finne sine egne ressurser og ta ansvar for sin egen fremtid. Dette innebærer at vi ikke har statiske tilbud av treningsplasser og opplæring over tid, men følger med i tiden og utvikler kurs og treningsplasser som vil bidra til å øke bedriftens mangfold og konkurranseevne. Deltagruppen skal levere i dag det NAV trenger i morgen. Våre verdiord: Likeverd Inkludering Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 14

15 Komprimert HMS-årsrapport Deltagruppen 2010 HMS rapport utarbeides hvert i år i februar og gir status for arbeidet som er utført i året som har gått. Årsrapporten gjennomgås i AMU og forelegges styret i Deltagruppen as, jfr. AMLs krav i 7-2 (6). 1. Systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontroll). For å ivareta Arbeidsmiljølovens bestemmelser og Internkontrollforskriften har Deltagruppen gjennom året arbeidet systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom bedriftens eget internkontrollsystem. I forbindelse med fusjonen mellom Deltagruppen og Østfold Kompetansesenter as, har begge bedriftenes internkontrollsystem (HMS-håndbøker) blitt gjennomgått. Prosedyrene og rutinene har blitt oppdatert og ny HMS-håndbok er tilpasset Deltagruppen etter fusjonen. 2.Vernetjenesten. 2.1 IA bedrift. Deltagruppen er IA-bedrift og utarbeidet følgende IA-målsetting for 2010: Sykefraværet skal * for faste ansatte reduseres fra 8,37 % til 7,9 % * for ansatte i tiltak (KiA og TiA) reduseres til 10 % Fraværet for de faste ansatte endte i 2010 på 8,49 %, for ansatte i KiA 5,64 % og ansatte i TiA 6,22 %. 2.2 Sykefravær. Totalfraværet for 2010 endte på 8,03 % (8,84 % i 2009). Langtidsfraværet (over 16 dager) var på 4,32 %, en nedgang fra året før (4,86 % i 2009). 2.3 Arbeidsmiljøkartlegginger. Styret i Deltagruppen vedtok i 2009 at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse i bedriften. Formålet med undersøkelsen var å få innsikt i hvordan arbeidsmiljøet oppleves av de ansatte og om det var aktuelt med enkelte forbedringstiltak. Som følge av undersøkelsen ble det nedsatt en referansegruppe som etablerte 6 ulike prosjektgrupper med intensjon om å komme frem til forbedringer i sitt område. Prosjekt Trivsel som omhandlet forankring av tankesett og verdibygging ble gjennomført og pågår i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. 2.4 AMU og verneombud. I 2010 har arbeidsmiljøutvalget bestått av fire medlemmer representert fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden. Arbeidsgiver har hatt ledervervet i Det er gjennomført 3 møter i 2010 og totalt har det vært behandlet 22 saker. Referater fra møtene er tilgjengelig for ansatte på fellesområdet M. Det har vært 7 verneombud i bedriften og det er gjennomført 2 møter i 2010 og totalt behandlet 15 saker. Hvilke oppgaver verneombudene har og øvrig nyttig HMS informasjon er oppdatert og gjennomgått med verneombudene. 2.5 Vernerunder. I hht aktivitetsplan HMS er det gjennom året gjennomført ulike vernerunder på alle avdelinger. Det er også gjennomført evakueringsøvelser i Myrvn. 2 og 4. Verneombudene har kontrollert verneutstyret på sine avdelinger som har dette. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 15

16 2.6 Fysisk aktivitet / trivselstiltak / trimaktiviteter. Bedriften har avtale med en naprapat i Askim og en i Sarpsborg, et forebyggende behandlingstilbud til ansatte. Samarbeidet med Østfoldbadet og Avancia i Askim fortsatte i 2010 og disse tilbyr ansatte og deltakere flere ulike treningstilbud. 2.7 Fysioterapi. Bedriften har gjennom året hatt avtale med fysioterapeut Rolf Evang som har vært tilknyttet bedriften 4 timer pr uke. Rolf Evang har etablert et fysikalsk institutt i Myrvn. 5 til bruk i det forebyggende arbeidet og behandling av våre ansatte og deltakere. 2.8 Informasjon og undervisning. Personalavdelingen har fortløpende gjennomgått startpakke for nyansatte (inkluderer bl.a. deler av vårt HMS- system) med alle nyansatte i bedriften. Det er også gitt informasjon om våre HMS-rutiner til kursavdelingen. 3. Skadestatistikk. I løpet av 2010 er det registrert 10 (13 i 2009) avviksrapporter på skader. Korrigerende tiltak med tidsfrist er foreslått og iverksatt. NAV Trygd har fått melding om 6 skader på skjemaet registrering av yrkesskade. Seks av skadene har skjedd med ordinært ansatte og 4 av skadene er skjedd med deltakere. 4. Avviksbehandling. En uønsket hendelse, herunder avvik, er en fellesbetegnelse for alle hendelser, feil eller skader som kan føre til personskader, miljøskader eller økonomiske tap. HMS-avvik er forhold som oppdages som kan føre til skade på helse, miljø eller sikkerheten i bedriften. Det er i løpet av 2010 registrert 3 avvik. 4.1 Klagebehandling Bedriften har etablert et system for klagebehandling. I 2010 ble det mottatt totalt 4 klager, hvorav en er klage fra deltaker og tre fra ordinært ansatte. 4.2 Nestenulykker. I løpet av 2010 ble det ikke rapportert om nestenulykker. 5. Eksterne tilsyn / revisjoner. Arbeidstilsynet var på tilsynsbesøk i januar måned med fokus på kjemisk helsefare ved varmt arbeid i vår industriavdeling. I mars måned gjennomførte Askim Kommune, Brann og redning et tilsyn vedr. branndokumentasjon og internkontroll i Myrveien. Nettpartner gjennomførte i desember måned tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr ved vår Jerniaforretning. Mattilsynet gjennomførte inspeksjon i bedriftens kantine på Fjøset i januar måned. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 16

17 Resultatregnskap Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 17

18 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 18

19 Balanse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 19

20 Noter 2010 Deltagruppen AS Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidige med de inntekter kostnadene kan sammenstilles med. Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. Regnskapet inneholder ikke skattekostnad, da selskapet som arbeidsmarkedsbedrift (AMB) ikke er skattepliktig. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Endring av prinsipper m.v. Selskapet har i 2010 innfusjonert datterselskapet Østfold Kompetansesenter AS, jfr. note 6. Sammenligningstallene for 2009 er ikke omarbeidet og består kun av morselskapets regnskap. Dog er netto pensjonsmidler, jfr. note 7 omarbeidet for 2009, da datterselskapet i henhold til regnskapsregelen for små foretak ikke hadde balanseført pensjonsforpliktelser. Omarbeidelsen inneholder også pensjonsforpliktelser som utbetaltes over driften i henhold til inngåtte avtaler i Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 20

21 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 21

22 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 22

23 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 23

24 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 24

25 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 25

26 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 26

27 Noter 2010 Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 27

28 Kontantstrømanalyse Deltagruppen AS Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 28

29 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 29

30 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 30

31 Deltagruppen AS Askim: Mysen: Sarpsborg: Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 31

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg

Administrasjon. Region Sarpsborg. APS Sarpsborg Administrasjon Salg & Service Region Sarpsborg AMB/AB/IO/Kurs APS Askim APS Sarpsborg APS Mysen 15.02.2009 RJ Visjon: Best på attføring og opplæring Formål: Flest mulig ut i arbeid Verdiord: Utvikling

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1

Årsrapport 2009. Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Årsrapport 2009 Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Årsrapport Deltagruppen AS 2009 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side:

Årsrapport 2008. Årsrapport Deltagruppen AS 2008. Side: Årsrapport 2008 Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: Deltagruppen Best på attføring og opplæring Årsrapport Deltagruppen AS 2008 Side: 2 Årsrapporten inneholder: Lederens betraktninger året 2008 4 Styrets

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

Årsrapport Deltagruppen

Årsrapport Deltagruppen 2014 Årsrapport Deltagruppen Innhold Deltagruppen AS... 3 Deltagruppens formål... 3 Deltagruppens styre... 3 Organisering... 4 Året 2014 oppsummering... 4 Årsregnskap 2014... 5 Arbeidsarenaer... 6 Deltagruppens

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS

Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Eierskapsstrategi for Tana Arbeidsservice AS Organisasjonsnummer 981 357 809 Behandlet av kommunestyret i Berlevåg den, Behandlet av kommunestyret i Tana den, Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets formål...

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer