Nr.1 Argang "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25"

Transkript

1 Nr.1 Argang "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

2 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: Kr 50,- eller mer pro Ar. Postgiro: Bankgiro: "Gud signe arets grajde i aile verdens land! Gud gi oss daglig t0de fra jord og hav og strand, og hjelp oss du c dele med andre det vi har, vcr liv, vcr jord, det hele er ditt, vcr Gud og Far." Norsk Salmebok nr. 763, v, 2 STEVNETIDER I nnen den lcestadianske bevegelse er sommerens stevner igjen pabegynt. St. Hans-tider er selve startskuddet i sa henseende. Slik ogsa i ar. Ogsa denne gang ble det to adskilte stevner innen samme prestegjeld. Den ene retning avvklet sitt stevne i Skibotn den andre pa Lyngseidet. Oppslutningen var god begge steder. Og den offisielle kirke maktet a stille opp med tilstrekkelig mannskap til nattverd gudstjeneste bade i Lyngen kirke og Skibotn bedehuskapell pa stevnesandaqen, 25. juni. I Lyngen kirke forrettet tidligere res.kap. i Lyngen, Torleif Bjartli, assistert av tidligere daveprest, Roald Larsen. Og i Skibotn bedehuskapell foresto prost Mikkelsen nattverdgudstjenesten. assistert av sykehusprest ved Asgard sykehus, (2Jystein Skaland. I Skibotn sekte 330 til Herrens bard, pa Lyngseidet 385. Vi er biskopen takknemmelig for at han stiller statlige midler disponible til ekstrahjelp ved stevnegudstjenestene. Ting tyder pa at det dessverre blir to alternative "markedsstevner" i Skibotn i november 6g. Men kirken star uansett klar til tjeneste. Den sakalte "alminelige mann" pa gata sper hvem er hvem nar stevner avholdes. Og svaret er ikke enkelt. A beskrive retningenene med hovedpredikantens navn som forstavelse, er ikke relt. Betegnelsen fundamentalister og liberale er ogsa misvisende. For det dreier seg i begge tilfelle om en bevegelse med konservativtlfundamentalistisk bibelsyn, - og vel a merke i denne betegnelsens ikke-negative betydning.

3 - 3 - I aniending annonsering fer de to St. Hans-stevner brukte de "Iiberale" sitt egennavn "Den Luthersk-Lsestadianske Menighet", mens fundamentalistene annonserte seg som "Luthersk- Laestadiansk Menighef". Begge hadde dessuten "Lyngen-retningen" som undertittel. Og det synes meget greitt. Skulle forsoningens tider opprinne, byr dessuten navneendring ikke pa problemer. Sa lenge splittelsen de to parter imellom fortsatt er et faktum, kommer dessuten et annet moment inn i bildet. Det gjelder den arlige samisklnorske kirkehelg som i en del ar er avholdt pa Kristi himmelfartsdag i Skibotn. Sa lenge enheten radde, kunne samer fra begge parter samles til felles samisklnorsk gudstjeneste. Dette er det ogsa slutt med. Hva forsamlingene angar, tolkes det der til samisk etter behov hos begge parter. Men skal samisklnorske kirkehelger fortsette, bar der komme to, slik at den offisiejle kirke tilgodeser det samisktalende folk innen begge retninger. Det spars dertor om ikke samisklnorsk kirkehelg pa Lyngseidet, slik prost Flokkmann i sin tid foresto, bar komme tilbake i tillegg til den som i sin tid ble flyttet over til Skibotn. Sigvald B. Mikkelsen LYNGEN PRESTEGJELD Sokneprestlprost: Sigvald B. Mikkelsen Postadresse: Postboks LYNGSE/DET Kontoradresse: Prestegardsbakken 12 Telefon kontor: Telefax: Mobilte/efon: Telefon bolig: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl KapelJan: Stillingen ledig Postadresse: Hatteng, 9046 OTEREN Kontor i bolig p8 Hatteng Te/efon kontor: Te/efon bolig: /kke fast kontortid, timeavta/e. L YNGEN SOKN: Organist: Stillingen /edig K1okker: Stillingen ledig Kirkeverge: Helge S/ett/i MenighetsrlJdsssekretaer: Karin Garfjell MenighetsrlJdsleder: Sigva/d B. Mikkelsen Nest/eder: Hans Petter Giaever STORFJORD SOKN: Organist: Stilling ledig K1okker: Stilling Jedig Kirkeverge: Steinar Engstad MenighetsrlJds/eder: Else Marie Sommerseth Nest/: Anbjrlfg Figenschau

4 - 4 - SOKNEPRESTENS FERIE Soknepresten har ferie i tiden 11. juli august. Hans ferievikar er i ar som i fjor tidligere res. kap. i Lyngen, TorleifBjartli. Denne gang skal han ikke bo pa Lyngseidet, men i presteboligen pa Hatteng. Telefon til kontoret og boligen der er LYNGEN KAPELLANSTILLING UTLYST LEDIG Seknadsfristen er satt til 1. august. ForhApentlig melder det seg sekere, slik at tilsetting kan finne sted pa mete i bispedernmeradet 8. september. I sa fall kan ny kapellan tiltre allerede tidlig i nest, MULIGE S0KERE OgsA Kwmangen soknepreststilling utlyses ledig samtidig med var kapellanstilling. Der skjer det for 8. gang uten at man har Iyktes i A fa stillingen besatt. Optimismen moo tanke pit sekere til Lyngen kapellanstilling er nok derfor ikke helt pa topp. KAPELlAN JAN SOMMERSET REIST Stortjord menighet tok avskjed moo kapellan Sommerset med frue pa. menighetens Arsmete i Gammelkapellet pa Hatteng 13. maio Avskjedsgudstjeneste forrettet han i Storfjord kirke 21. mai og i Lyngen kirke samme dag. Avskjeden ble markert i Lyngen kirke umiddelbart etter gudstjenesten. Menighetene takker Jan Sommerset for tjenesten gjennom de dreye 2,5 ar han virket her i vart vidstrakte og krevende Lyngen prestegjeld! Vi ansker ham Iykke til som kapeltan i Berg og Torsken pa Senja! CAND. THEOl. REIUlF PEDERSEN Tittelen betyr at vedkommende har teologisk embetseksamen. Videre har han praktisk-teologisk seminar. Og det mangler bare ordinasjon, sa er han prest, - moo kappe, men uten krage fordi sistnevnte harte den gamle samarien til. Mannen vi skriver om er han 80m siden jul har gjort en del tjenester i Lyngen prestegjeld og som sikkert mange allerede har stiflet bekjentskap mad. I Lattervik blir han etter alt A dernme boende ogsa kommende vinter. Og mad fullmakt fra biskopen kan han uttere enkelttjenester bortsett fra vigsler bade i Lyngen prestegjeld og rundt om i prostiet ellers. Det sier Reiulf Pedersen seg i stor utstrekning villig til. Og vi regner med a dra stor nytte av ham. Vi sier Reiulf Pedersen velkommen til areidsfellesskap! KAPEllAN NR. 2 I l YNGEN PRESTEGJElD? Etter som Lyngen sokneprestembete samtidig er prostesete kan det til tider bli travelt for soknepresten A ivareta oppgaver ogsa som prost. Det gj0r dessuten ikke saken bedre nar kapellan har silt tilhold 5 mil borte. En kapellan nr. 2 i prestegjeldet rna derfor VCEre et mal A arbeide mot. Begge

5 e rneniqhetsrad og menighetsmete har dreftet spersmslet. Og selv.ortl synspunktene spriker adskillig, er grunnlaget allikevellagt for astille seg i keen med tanke pa en tredie prest i na~rende Lyngen prestegjeld. Etter na~rende tempo med prestestillinger over statsbudsjettet ser nok ventetiden ut til a bli lang. Men a stille sag i keen er et stort tremskritt bare det! Og det er jo lov til a hape at de som styrer med tingene ser behovene og prioriterer rett. Men Lyngen stiller seg altsa pa en landsomfattende venteliste. ORGANISTSPI2JRSMALET Etter at Magne Andreassen dro til Vadsa har rnenighetsradet ikke anstrengt seg sa rnye for a fa stillingen besatt. Man har basert seg pa leie av arbeidskraft til enkelttjenester. Siden sist hast var lrerer Hanne Johansen ved Lenangen skole i betydelig grad disponibel. Men hun sluttet der i var. Takk til henne for vel uttert tjeneste! Siden jul forbedret organistsituasjonen seg ytterligere etter som musikkskolerektor Odd Jakobsen tradte til. Og den forbedring ser ut til a stabilisere seg utover hasten og vinteren. Dette er vi meget glade for. Odd Jakobsen trakterer for evrig heller ikke bare orgel. Han er ikke helt borte med dirigentstokken og pa pianoet heller! Forhapentlig borger det for ny trend i kirkelig sang- og rnusikkliv i menigheten. Maria Johanna Noppa har ~rttilsatt som organist i Storfjord siden 15. august i fjor. Dessverre sluttet hun 30. juni og drar av hensyn til videre skolegang tlbake til Nord-sverige. Hun har ogsa leilighetsvis gjort ljeneste i Lyngen sokn. Vi har lrert a sette pris pa hennes tjenestevilje og takker henne hjertelig for innsatsen, moo enske om Iykke til videre pa terden! MENIGHETSRAOSSEKRETA:RSTILINGEN Stillingen som meniqhetsradssekretser i Lyngen har i en arrekke ~rt bare dreye 26 %. I forhold til arbeidsmengden hardette stadig vist seg avrere alttor lite. Men i anlending menighetsradets budsjettforslag for 1995 prevde man seg moo ny seknad om ekning av stillingen. Og det ble napp! Politik- erne lot seg overtale. Og stillingen er m\ pa hele 40 %. Det er grunn til a ware Lyngen kommune takknemmelig for imetekommenheten. Karin Garfjell inneharfortsatt stillingen og trives forhapentlig godt i den. - Sa gjenstar det a gjere noe mer med kontorhjelp hos soknepresten. Funksjonen har der veert pa 6 t pro uke de siste fem-seks ar. Men der rna mer til. KLOKKERFUNKSJONEN Klokkerfunksjonen i Lyngen sokn har i de senere ar vrert ivaretatt av Verner Hansen, Nord-Lenangen og Fredrik Berg, Kjosen. Bagge har i hver sin del av soknet wart engasjert for enkelttjenester mot tirnesbetaling. Til de forordnede gudstjenester er klokker vanligvis rekvirert, derirnot ikke til aile ekstragudstjenester og kirkelige handlinger. Inntil mere vii denne ordning fortsette. Ogsa i Storfjord sokn er klokkerstillingen ubesatt. Men funksjonen er i

6 - 6 - noen grad i gang pa timeleid basis. KIRKESKYSS Strekningen Koppanqen - Pollen/Sandvik - Kjosen er det sam bekjent mulig A rekvirere drosje til gudstjenester mot en egenandel som lenge var kr 15, pr. person. MenighetsrAdet har na forheyet egenandelen til kr 30,- pro person. Drosjen ber av akonorniske grunner fylles mest mulig for hver tur. Storfjord menighetsrad har besluttet at kirkebuss ikke lenger automatisk skal kjere fra Rastebynes via Tverrdalen til Hatteng ved kirkehelger. De som ensker kirkeskyss, rna ringe bussjaferen senest kl 1400 fredagen torut. Melder ingen seg, kjerer bussen ikke. Samtidig har menighetsradet forheyet egenandelen og gradert den tangs ruten. Barn under 12 ar far dessuten reise gratis. Og det er lnnfert en familiemoderasjon pa 1,5 billett. BLADPENGER Menighetsradet, som er utgiver av Lyngen menighetsbtad, takker sa meget for bladpenger som kommer inn. Stremmen er ikke den helt store av postog bankgiroblanketter. Men takket vmre tilskuddet over det kommunale kirkebudsjett, skal det strekke til for et nummer i hast og et julenummer av menighetsbladet. Selv om det ikke felger blankett med fer i julenummeret, haper vi at innbetalinger ikke stanser helt opp til da. Adresse og kontonummer finnes anne tsted i bladet. Pa forhand takk! SOMMERApNE KIRKER Ogsa i Ar blir det sommerapen kirke pa Lyngseidet. Det samme skjer pa Hatteng. Begge steder har det Iyktes a fa skoleugdom gjennom kommunalt arooidstiltak a vcere kirkeguider. Bade Stofjord kirke og Lyngen kirke er med pa landsomfattende kart over Apne kirker tor de veifarende. Vcer pa utkikk.. etter kartet pa ferituren. Det kan veere fint a avtegge kirker rundt om besek, Lcererikt kan det ogsa vmre. Lyngen kirke hadde et betydelig antall besekende i fjor. Det samme haper vi skjer bade pa Lyngseidet og Hatteng i sommer ogsa. Brosjyre finnes begge steder. Og smasalg kommer ogsa pa tale. KIRKEGARDSANDAKTER De tradisjonelle kirkegardsandakter blir slik: Skibotn kirkegard sendaq 9 juli kt1300, Eidebakkken kirkegard sendaq, 16. juli k11700, Lenangseyra kirkegard sendaq, 30. juli kl 1300 og Hatteng kirkegard sendaq, 6. august. kt1300. ******** "Je, en dag i dine tempe/garder er bedre enn tusen ellers. I' Davids sa/me 84, 11

7 - 7 - SLEKTERS GANG Dopte 13. januar: Elisabeth Hansen 15. Januar: Frida Rebekka Serensen Ole Kristian Lorentsen Antonsen Karoline Levland Hanna Sjafjell 21. januar: Andreas Sc1rdsen 22. januar: Jonas Teigen Marita Ludvigsen 28. januar: Rebecca Puggaard Hansen 29. janaur: Fredrik Strand Johansen 5. februar: Marianne Bj0rklid 26. februar: Sirthe Karoline Stenberg 5. mars: Eirik Ovesen 7. mars: Einar Vale 11. mars: Marie-Cecilie Haugen Brose 19. mars: Emilie 0ren 9. april: Morten Elveslett Mathias Elveslett Andreas Karlsen Leonhardsen Henriette Sabina Harberg Ditlefsen ~> 30. april: Sidny Jeanette Ingebrigtsen-Sjern Connie Siren Johansen 3. mai: Laila Gabrielle Westby 25. mai: Katharina Ballovarre Marius 0stgard 26. mai: Tim Andersen "Gud frelste oss ved det bad som gjenfoder og fornyer ved Den Hellige And." Titus 3, 5. Vigde: 25. mars: Ole Sigfred Isaksen og Grethe Rikarda Lundvoll 10. juni: Kare Hansen og Line Beate Hansen 26. juni: Stein Atle Falck og Hilde Johansen Even Waldemar Ovesen og Kate Vibeke Antonsen 1. juli: Arnt Viggo Nilsen og Janne Lill Stenberg "Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tok imot dere, til Guds eere." Romerbrevet 15, 7.

8 1"'" -- I I Dade: 11. januar: Olaf Marselius Samuelsen (1904) Nils Emil Eriksen (191 9) april: Petter Anton Karl Teigen (1914) 19. april: Astrid Marie Kristiansen (1906) 6. februar: Gudrun Hildora Hammervold (1905) 10. februar: Gerd Marie Isaksen (1945) februar: Ebba Lovise Johansen (1912) 18. mars: Erling Hagevold Wasmuth (1917) 30. mars:, Willy Arnold Haugen (1951) 2. april: Nanna Hansine Pauline Andreassen (1916) Marinius Anaton Robertsen (1912) 3. mel: Aksel Ovesen (1911 ) 27. mel: Arne Ingvard Larsen (1919) 3. juni: Astrid Bertine Olsen (191 2) 16. juni: Svanhild Ovesen (1924) 18. juni: Unni Laura Karlsen (1948) "Dette er min Fars vilje, at hver den 80m ser Sennen og tror pa ham, skal ha evig liv, og at jeg skal raise ham opp pa den siste dag." Johannes evangelium 6, 40 qjur! t;) Byraet patar seg a ordne alt det praktiske i forbindelse meddedsfall og begravelse, samt bista de par0rende med veiledning 09 opplysninger. Vi har eget kransbinderi 09 terer 09sa gravmonumenter. a~ K4IJonL BegraveCses6yra Tlf (BUKETTEN) - Mobiltlf.: OlDfJUW.fN Tlf.: Inger Mathisen Innehaver. TIt.: priv Stein Johansen Tlf. priv

9 - 9 - I NYE LITURGIER FOR KIRKELIGE HANDLINGER Ny gravferdsliturgi har VCBrt i bruk i sterste delen av Den Norske Kirke siden Og for en del ar siden kom ogsa ny liturgi for inngaelse av ekteskap i kirken. Meningen var at de nye liturgiene uten videre skulle erstatte liturgiene i Alterboken av Sa er imidlertid ikke skjedd i Lyngen prestegjeld. Men na er tiden inne. Bade Lyngen menighetsrad og Storfjord menlqhetsrao har fatt orientering om de nye liturgiene. Og soknepresten har varslet meniqhetsradene om at han tar de nye Iiturgiene for vigsel og gravferd i bruk i Lyngen prestegjeld pro 1. september ,.,. LYNGEN BLOMSTERFOND Lyngen Blomsterfond har VCBrt i drift i dreye aret. Dets styre satser pa forskiennelse av triomrader pa Eidebakken kirkegard. AUe blomsterkasser er innkj0pt og en god del blomster. Ogsa flere benker planlegges anskaffet. Et lite friornradet pa nestyngste feltet skal vies scbrlig oppmerksomhet. Planer for utnyttelse av ornradet er i gang. Dessuten skal den ukjente soldats gray vies spesiell oppmerksomhet av Blomsterfondet. To sterre belep er sendt fondet med tanke pa stell av graver for parerende langt borte. Blomsterhilsen fas kj0pt pa postkontorene, banken og en lang rekke butikker. Minsteprisen er satt til kr 50,-. For stell av graver er prisen kr 300,- for sommeren. Flere opplysninger fas hos fondets leder Laila Jensen, tlf , Jerqine Dalheim, tlf eller Hakon Ottesen, tlf H((JREFORHOLDENE I LYNGEN KIRKE NyU forsterkeranlegg monteres i Lyngen kirke i disse dager. Dermed skulle et sart etterlengtet behov VCBre imetekommet. Men kostbart blir det, hele dray kr ,-. Anlegget finansieres takket VCBre en minnegave ved begravelse, det kommunale kirkebudsjett og forskottering over rneniqhetsradets frivilige budsjett.

10 OVERRISLINGSNALEGG I LYNGEN KIRKE Lyngen kirke har fatt bade brann- og innbruddsalarm. Og na har fire Klara Strand Kristoffersen, Solveig Figenschau Birkelund, Fredrik Berg og Randi Rivetz Vatne igangsatt pengeinnsamling for montering av overrisjingsanlegg i kirken. Hitttt erinnkommet ca kr ,-, altsa dreye 10% av kostnadene. Takk for bidragene hittil! VCJ?Jr med i det videre arbeidf Bruk postgirokonto nr eller bankgirokontonr HANDLAGET KIRKENr2JKKEL Lasene og neklene til var gamie, eerverdiqe Lyngen kirke er severdigheter i seg selv. Og i var midte har vi til og med en smed som mestrer kunsten med nekler og las. Oet gjelder Sverre Ross senior. For ar tilbake laget han en meget forseggjort nekkel til kirken. Og nylig gjentok han bedriften i en noe enklere utterelse mad tanke pa et bestemt formal. Pa spersmal om regning for arbeidet kvitterte han med a takke for oppdraget. Vi takker Sverre Ross senior hjertelig for tjenesten! Halweis i sitt 90. ar behersker han attsa kunsten fortsatt med glans. KIRKENS 1 ooo-ars JUBILEUM Jubileet er sa langt bare i mindre omfang markert i Lyngen sokn. Det skjedde i pinse. I andre halvdel av august er planen agj0re mer ut av milepelen. Som kjent sto ferste kirkehus i soknet nede pa Karnes. Oet star en minnebaut. Og ved den planlegges a arrangere en friluftsgudstjeneste med paf01gende sosialt samveer en ettermiddagsstund. 50-ARS JUBILEUM FOR FRED Arrangementet ble etter manges mening bade omfattende og vellykket i Lyngen. Hyggelig- var det at kirken ogsa-fikk veere med a prege jubileet. Fremrnete til jubileumsgudstjenesten sendaq, 7. mai var riktignok relativt darlig. Men sa var det desto sterre kl 1200 pa selve dagen, 8. mal. Forhapentliq bidro jubileet til a vekke i oss ytterligere takknemmelighet for frihet, fred og gode dager.

11 STATUITER FOR LYNGEN BWMSTERFOND 1. Lyngen Blomsterfond er opprettet moo det formal aforskjenne Eidebakken kirkegard og Lenangseyra kirkegard, 2. Fondet er opprettet av Lyngen menighetsnid og star under dets Iedelse. 3. Menighetsnidet godkjenner de hilsningsblanketter og tekster 80m skal trykkes pa demo 4. Fondet bygges 0PP ved salg av blomsterhilsen i stedet for kranser og blomster ved begravelser. Gaver ellers til fondet er ogsa enskelig. 5. Menighetsnidet fastsetter minstebelep for hver blomsterhilsenblankett. Blankettene selges av kontaktpersoner 80m fondets styre utpeker rundt om i soknet. 6. Administrering og driften av Blomsterfondet dekkes av midler 80m kommer inn. For evrig brukes midlene til forskjennelse av kirkegardene i sin alminnelighet. Stell av enkeltgraver kan fondet administrere mot et fast adig belep 80m fastseltes av menighetsradet. Enkeltbelep pa over kr 6 000,- kan fondets styre ikke bruke uten nidets godkjennelse, 7. Blomsterfondet IOOes av et styre pa tre medlemmer valgt av menighetsnidet valgt for fife ar ad gangen. Menighetsddet utpeker fondsstyrets leder. Funksjonstiden for fondets styre felger funksjonstiden for menighetsn\det. 8. Blomsterfondets regnskap fares av kasserer for menighetsnidets kasse. 9. Hvert ar sender Blomsterfondets styre irsmelding og revidert regnskap til menighetsrbdet innen 15. februar. Regnskapet revideres av revisorer for menighetsnidets evrige regnskap. 10. Blomsterfondets statutter kan endres av det til en hver tid sittende menighetsrad. Statuttene ble enstemmig vedtatt pa ID9te i Lyngen menighetsnld 24. mai 1994 under sakdr. 33/94. ~..

12 GUDSTJENESTELISTE LYNGEN PRESTEGJELD 2. jull 4. sendaq etter pinse - Hatteng kl juli 5. slzjndag etter pinse - Lyngseidet kl1100 Skibotn kl juli 6. sendag etter pinse- N-Lenangen kl juli 7. sendaq etter pinse - Lyngseidet kl juli 8. sendaq etter pinse - Seines kl aug sendag etter pinse - Hatteng kl aug sendag etter pinse - Lyngseidet kl1100 Skibotn kl aug sendag etter pinse - N-Lenangen kl aug sendaq etter pinse - Seines kl sept slzjndag etter pinse - Lyngseidet kl1100 Hatteng kl sept slzjndag etter pinse - Skibotn kl1100 Furuflaten kl sept sendaq etter pinse - N-Lenangen kl sept sendaq etter pinse - Lyngseidet kl1100 Rett til endringer forbeholdes. Prioritert er 1. og 2. sendag i mc\neden pc\ Hatteng og i Skibotn, hver 3. sandaq pc\ Lyngseidet, og mc\nedlig gudstjeneste pc\ Seines og i Nord-Lenangen. Se annononse i fredagens aviser! VELKOMMEN TIL KIRKE!

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Nr. 3 Argang 61 september 2002

Nr. 3 Argang 61 september 2002 Nr. 3 Argang 61 september 2002 Jeg folder mine hender srno I.Jeg folder mine hender sma i takk: og benn til deg. La alle bam i verden fa det like godt som jeg. 2. Vern alle moo din sterke hand mot fattigdom

Detaljer

Varteig kirke 150 år

Varteig kirke 150 år Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Bilder fra vinterweekend Side 7 «Mammakveld» Se side 6 Varteig kirke. Varteig kirke 150 år Se side 5 Side 2 og 3 Nr. 2/2007 Mars - mai 2007 35. årgang www.varteig.menighetsblad.net

Detaljer

Nr. 5 November 2006 44. årgang

Nr. 5 November 2006 44. årgang Åfjord kirke Stoksund kirke Nr. 5 November 2006 44. årgang Oktoberstemning ved Herfjordvatnet Foto: Lillian Storvik side 2 For to uker siden sto jeg på Hjerkin sammen med ca. 60 andre mennesker og protesterte

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20

NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG. Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 NR. 2-2014 - 25. ÅRGANG Takk alltid vår Gud og Far for alt... Ef 5,20 LEDER MINNEORD Takk din store Gud Paul Liseth til minne Reidar Larsen! Av Atle Haugen! Når dette leses, har Norge passert høydepunktet

Detaljer

Lys Våken i Lier kirkene

Lys Våken i Lier kirkene Nr. 7 2012 UTGIVERE: MENIGHETSRÅDENE I FROGNER, TRANBY, SJÅSTAD OG SYLLING - 65. ÅRGANG Lys Våken i Lier kirkene I denne utgave: Leder: Respekt side 2 Ny organisering av kirken side 3 Konfirmantjubileum

Detaljer

Maria var en møy så ren

Maria var en møy så ren Menighetsbudet Julen 2012 Nr. 4/12 Årgang 95 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel det betyr: Gud med oss. Matt 1, 23 Maria var en møy så ren Maria var en møy

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG

SANNIDAL MENIGHETSBLAD. Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG SANNIDAL MENIGHETSBLAD OKTOBER 2008 NR. 3 68. ÅRGANG Kjære Far i høye himmel hør mitt hjertes stille bønn På lørdag 20. september var vi på menighetstur til himmelriket på Gautefall. Dette er en dalgrop

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane

Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg Vale Opdal Klimakaravane SKØYEN MENIGHET Nr. 1 2012, 27. årgang Treenighetsrosen Alterbilde Veslemøy Nystedt Stoltenberg/BONO 2011. Vår nye kantor Fasteaksjonen 2012 Prinsesse Märthas engler Vår Far i himmelen Lokalprofilen: Ingeborg

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet.

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51. Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Nr. 3 september/oktober/november 2012 Årg. 51 Bragernes Menighetsblad I dette nummer: Foto: Ingeborg Drange Konfirmantleir i Uvdal. Flott gjeng samlet på fjellet. Hvem er kirken? Til ettertanke. Kristin

Detaljer

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes

I dette nummer: Bragernes Menighetsblad. Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52. Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Nr. 2 juni/juli/august 2013 Årg. 52 Bragernes Menighetsblad Bragernes kirkes tårn rager høyest på Bragernes Foto: Bent A. Møller I dette nummer: Til ettertanke Kristin Fæhn Menighetsrådet og dets virksomhet

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3

Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 nr. 1-2011 Vi vil ha DEG med: Se intervju med Kjell Grønner, s.3 Forsiden: Side 2 RD har ordet Side 3 Kjell Grønner side 4 Rekruttering/Fasteaksjon Side 5 Convent i Stavanger Side 6 Samarbeid med KM Side

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG

ORKDAL. menighetsblad. Nr 6 2009 59. ÅRGANG ORKDAL menighetsblad Nr 6 2009 59. ÅRGANG God oppslutning om kirkevalget Det ble en lang kveld for valgstyrene i Orkdalsmenighetene etter Kirkevalget. Mange stemmer å håndtere siden langt flere hadde stemt

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer