Nr.1 Argang "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr.1 Argang 54 1995. "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25"

Transkript

1 Nr.1 Argang "Har vi fatt livet ved Anden, sa la oss ogsa leve ved Anden." Galaterbrevet 5,25

2 - 2 - LYNGEN MENIGHETSBLAD Postboks LYNGSEIDET Utgitt av Lyngen menighetsrad. RedaktBr: Sigvald B. Mikkelsen Frivillig kontingent: Kr 50,- eller mer pro Ar. Postgiro: Bankgiro: "Gud signe arets grajde i aile verdens land! Gud gi oss daglig t0de fra jord og hav og strand, og hjelp oss du c dele med andre det vi har, vcr liv, vcr jord, det hele er ditt, vcr Gud og Far." Norsk Salmebok nr. 763, v, 2 STEVNETIDER I nnen den lcestadianske bevegelse er sommerens stevner igjen pabegynt. St. Hans-tider er selve startskuddet i sa henseende. Slik ogsa i ar. Ogsa denne gang ble det to adskilte stevner innen samme prestegjeld. Den ene retning avvklet sitt stevne i Skibotn den andre pa Lyngseidet. Oppslutningen var god begge steder. Og den offisielle kirke maktet a stille opp med tilstrekkelig mannskap til nattverd gudstjeneste bade i Lyngen kirke og Skibotn bedehuskapell pa stevnesandaqen, 25. juni. I Lyngen kirke forrettet tidligere res.kap. i Lyngen, Torleif Bjartli, assistert av tidligere daveprest, Roald Larsen. Og i Skibotn bedehuskapell foresto prost Mikkelsen nattverdgudstjenesten. assistert av sykehusprest ved Asgard sykehus, (2Jystein Skaland. I Skibotn sekte 330 til Herrens bard, pa Lyngseidet 385. Vi er biskopen takknemmelig for at han stiller statlige midler disponible til ekstrahjelp ved stevnegudstjenestene. Ting tyder pa at det dessverre blir to alternative "markedsstevner" i Skibotn i november 6g. Men kirken star uansett klar til tjeneste. Den sakalte "alminelige mann" pa gata sper hvem er hvem nar stevner avholdes. Og svaret er ikke enkelt. A beskrive retningenene med hovedpredikantens navn som forstavelse, er ikke relt. Betegnelsen fundamentalister og liberale er ogsa misvisende. For det dreier seg i begge tilfelle om en bevegelse med konservativtlfundamentalistisk bibelsyn, - og vel a merke i denne betegnelsens ikke-negative betydning.

3 - 3 - I aniending annonsering fer de to St. Hans-stevner brukte de "Iiberale" sitt egennavn "Den Luthersk-Lsestadianske Menighet", mens fundamentalistene annonserte seg som "Luthersk- Laestadiansk Menighef". Begge hadde dessuten "Lyngen-retningen" som undertittel. Og det synes meget greitt. Skulle forsoningens tider opprinne, byr dessuten navneendring ikke pa problemer. Sa lenge splittelsen de to parter imellom fortsatt er et faktum, kommer dessuten et annet moment inn i bildet. Det gjelder den arlige samisklnorske kirkehelg som i en del ar er avholdt pa Kristi himmelfartsdag i Skibotn. Sa lenge enheten radde, kunne samer fra begge parter samles til felles samisklnorsk gudstjeneste. Dette er det ogsa slutt med. Hva forsamlingene angar, tolkes det der til samisk etter behov hos begge parter. Men skal samisklnorske kirkehelger fortsette, bar der komme to, slik at den offisiejle kirke tilgodeser det samisktalende folk innen begge retninger. Det spars dertor om ikke samisklnorsk kirkehelg pa Lyngseidet, slik prost Flokkmann i sin tid foresto, bar komme tilbake i tillegg til den som i sin tid ble flyttet over til Skibotn. Sigvald B. Mikkelsen LYNGEN PRESTEGJELD Sokneprestlprost: Sigvald B. Mikkelsen Postadresse: Postboks LYNGSE/DET Kontoradresse: Prestegardsbakken 12 Telefon kontor: Telefax: Mobilte/efon: Telefon bolig: Kontortid: Tirsdag og torsdag kl KapelJan: Stillingen ledig Postadresse: Hatteng, 9046 OTEREN Kontor i bolig p8 Hatteng Te/efon kontor: Te/efon bolig: /kke fast kontortid, timeavta/e. L YNGEN SOKN: Organist: Stillingen /edig K1okker: Stillingen ledig Kirkeverge: Helge S/ett/i MenighetsrlJdsssekretaer: Karin Garfjell MenighetsrlJdsleder: Sigva/d B. Mikkelsen Nest/eder: Hans Petter Giaever STORFJORD SOKN: Organist: Stilling ledig K1okker: Stilling Jedig Kirkeverge: Steinar Engstad MenighetsrlJds/eder: Else Marie Sommerseth Nest/: Anbjrlfg Figenschau

4 - 4 - SOKNEPRESTENS FERIE Soknepresten har ferie i tiden 11. juli august. Hans ferievikar er i ar som i fjor tidligere res. kap. i Lyngen, TorleifBjartli. Denne gang skal han ikke bo pa Lyngseidet, men i presteboligen pa Hatteng. Telefon til kontoret og boligen der er LYNGEN KAPELLANSTILLING UTLYST LEDIG Seknadsfristen er satt til 1. august. ForhApentlig melder det seg sekere, slik at tilsetting kan finne sted pa mete i bispedernmeradet 8. september. I sa fall kan ny kapellan tiltre allerede tidlig i nest, MULIGE S0KERE OgsA Kwmangen soknepreststilling utlyses ledig samtidig med var kapellanstilling. Der skjer det for 8. gang uten at man har Iyktes i A fa stillingen besatt. Optimismen moo tanke pit sekere til Lyngen kapellanstilling er nok derfor ikke helt pa topp. KAPELlAN JAN SOMMERSET REIST Stortjord menighet tok avskjed moo kapellan Sommerset med frue pa. menighetens Arsmete i Gammelkapellet pa Hatteng 13. maio Avskjedsgudstjeneste forrettet han i Storfjord kirke 21. mai og i Lyngen kirke samme dag. Avskjeden ble markert i Lyngen kirke umiddelbart etter gudstjenesten. Menighetene takker Jan Sommerset for tjenesten gjennom de dreye 2,5 ar han virket her i vart vidstrakte og krevende Lyngen prestegjeld! Vi ansker ham Iykke til som kapeltan i Berg og Torsken pa Senja! CAND. THEOl. REIUlF PEDERSEN Tittelen betyr at vedkommende har teologisk embetseksamen. Videre har han praktisk-teologisk seminar. Og det mangler bare ordinasjon, sa er han prest, - moo kappe, men uten krage fordi sistnevnte harte den gamle samarien til. Mannen vi skriver om er han 80m siden jul har gjort en del tjenester i Lyngen prestegjeld og som sikkert mange allerede har stiflet bekjentskap mad. I Lattervik blir han etter alt A dernme boende ogsa kommende vinter. Og mad fullmakt fra biskopen kan han uttere enkelttjenester bortsett fra vigsler bade i Lyngen prestegjeld og rundt om i prostiet ellers. Det sier Reiulf Pedersen seg i stor utstrekning villig til. Og vi regner med a dra stor nytte av ham. Vi sier Reiulf Pedersen velkommen til areidsfellesskap! KAPEllAN NR. 2 I l YNGEN PRESTEGJElD? Etter som Lyngen sokneprestembete samtidig er prostesete kan det til tider bli travelt for soknepresten A ivareta oppgaver ogsa som prost. Det gj0r dessuten ikke saken bedre nar kapellan har silt tilhold 5 mil borte. En kapellan nr. 2 i prestegjeldet rna derfor VCEre et mal A arbeide mot. Begge

5 e rneniqhetsrad og menighetsmete har dreftet spersmslet. Og selv.ortl synspunktene spriker adskillig, er grunnlaget allikevellagt for astille seg i keen med tanke pa en tredie prest i na~rende Lyngen prestegjeld. Etter na~rende tempo med prestestillinger over statsbudsjettet ser nok ventetiden ut til a bli lang. Men a stille sag i keen er et stort tremskritt bare det! Og det er jo lov til a hape at de som styrer med tingene ser behovene og prioriterer rett. Men Lyngen stiller seg altsa pa en landsomfattende venteliste. ORGANISTSPI2JRSMALET Etter at Magne Andreassen dro til Vadsa har rnenighetsradet ikke anstrengt seg sa rnye for a fa stillingen besatt. Man har basert seg pa leie av arbeidskraft til enkelttjenester. Siden sist hast var lrerer Hanne Johansen ved Lenangen skole i betydelig grad disponibel. Men hun sluttet der i var. Takk til henne for vel uttert tjeneste! Siden jul forbedret organistsituasjonen seg ytterligere etter som musikkskolerektor Odd Jakobsen tradte til. Og den forbedring ser ut til a stabilisere seg utover hasten og vinteren. Dette er vi meget glade for. Odd Jakobsen trakterer for evrig heller ikke bare orgel. Han er ikke helt borte med dirigentstokken og pa pianoet heller! Forhapentlig borger det for ny trend i kirkelig sang- og rnusikkliv i menigheten. Maria Johanna Noppa har ~rttilsatt som organist i Storfjord siden 15. august i fjor. Dessverre sluttet hun 30. juni og drar av hensyn til videre skolegang tlbake til Nord-sverige. Hun har ogsa leilighetsvis gjort ljeneste i Lyngen sokn. Vi har lrert a sette pris pa hennes tjenestevilje og takker henne hjertelig for innsatsen, moo enske om Iykke til videre pa terden! MENIGHETSRAOSSEKRETA:RSTILINGEN Stillingen som meniqhetsradssekretser i Lyngen har i en arrekke ~rt bare dreye 26 %. I forhold til arbeidsmengden hardette stadig vist seg avrere alttor lite. Men i anlending menighetsradets budsjettforslag for 1995 prevde man seg moo ny seknad om ekning av stillingen. Og det ble napp! Politik- erne lot seg overtale. Og stillingen er m\ pa hele 40 %. Det er grunn til a ware Lyngen kommune takknemmelig for imetekommenheten. Karin Garfjell inneharfortsatt stillingen og trives forhapentlig godt i den. - Sa gjenstar det a gjere noe mer med kontorhjelp hos soknepresten. Funksjonen har der veert pa 6 t pro uke de siste fem-seks ar. Men der rna mer til. KLOKKERFUNKSJONEN Klokkerfunksjonen i Lyngen sokn har i de senere ar vrert ivaretatt av Verner Hansen, Nord-Lenangen og Fredrik Berg, Kjosen. Bagge har i hver sin del av soknet wart engasjert for enkelttjenester mot tirnesbetaling. Til de forordnede gudstjenester er klokker vanligvis rekvirert, derirnot ikke til aile ekstragudstjenester og kirkelige handlinger. Inntil mere vii denne ordning fortsette. Ogsa i Storfjord sokn er klokkerstillingen ubesatt. Men funksjonen er i

6 - 6 - noen grad i gang pa timeleid basis. KIRKESKYSS Strekningen Koppanqen - Pollen/Sandvik - Kjosen er det sam bekjent mulig A rekvirere drosje til gudstjenester mot en egenandel som lenge var kr 15, pr. person. MenighetsrAdet har na forheyet egenandelen til kr 30,- pro person. Drosjen ber av akonorniske grunner fylles mest mulig for hver tur. Storfjord menighetsrad har besluttet at kirkebuss ikke lenger automatisk skal kjere fra Rastebynes via Tverrdalen til Hatteng ved kirkehelger. De som ensker kirkeskyss, rna ringe bussjaferen senest kl 1400 fredagen torut. Melder ingen seg, kjerer bussen ikke. Samtidig har menighetsradet forheyet egenandelen og gradert den tangs ruten. Barn under 12 ar far dessuten reise gratis. Og det er lnnfert en familiemoderasjon pa 1,5 billett. BLADPENGER Menighetsradet, som er utgiver av Lyngen menighetsbtad, takker sa meget for bladpenger som kommer inn. Stremmen er ikke den helt store av postog bankgiroblanketter. Men takket vmre tilskuddet over det kommunale kirkebudsjett, skal det strekke til for et nummer i hast og et julenummer av menighetsbladet. Selv om det ikke felger blankett med fer i julenummeret, haper vi at innbetalinger ikke stanser helt opp til da. Adresse og kontonummer finnes anne tsted i bladet. Pa forhand takk! SOMMERApNE KIRKER Ogsa i Ar blir det sommerapen kirke pa Lyngseidet. Det samme skjer pa Hatteng. Begge steder har det Iyktes a fa skoleugdom gjennom kommunalt arooidstiltak a vcere kirkeguider. Bade Stofjord kirke og Lyngen kirke er med pa landsomfattende kart over Apne kirker tor de veifarende. Vcer pa utkikk.. etter kartet pa ferituren. Det kan veere fint a avtegge kirker rundt om besek, Lcererikt kan det ogsa vmre. Lyngen kirke hadde et betydelig antall besekende i fjor. Det samme haper vi skjer bade pa Lyngseidet og Hatteng i sommer ogsa. Brosjyre finnes begge steder. Og smasalg kommer ogsa pa tale. KIRKEGARDSANDAKTER De tradisjonelle kirkegardsandakter blir slik: Skibotn kirkegard sendaq 9 juli kt1300, Eidebakkken kirkegard sendaq, 16. juli k11700, Lenangseyra kirkegard sendaq, 30. juli kl 1300 og Hatteng kirkegard sendaq, 6. august. kt1300. ******** "Je, en dag i dine tempe/garder er bedre enn tusen ellers. I' Davids sa/me 84, 11

7 - 7 - SLEKTERS GANG Dopte 13. januar: Elisabeth Hansen 15. Januar: Frida Rebekka Serensen Ole Kristian Lorentsen Antonsen Karoline Levland Hanna Sjafjell 21. januar: Andreas Sc1rdsen 22. januar: Jonas Teigen Marita Ludvigsen 28. januar: Rebecca Puggaard Hansen 29. janaur: Fredrik Strand Johansen 5. februar: Marianne Bj0rklid 26. februar: Sirthe Karoline Stenberg 5. mars: Eirik Ovesen 7. mars: Einar Vale 11. mars: Marie-Cecilie Haugen Brose 19. mars: Emilie 0ren 9. april: Morten Elveslett Mathias Elveslett Andreas Karlsen Leonhardsen Henriette Sabina Harberg Ditlefsen ~> 30. april: Sidny Jeanette Ingebrigtsen-Sjern Connie Siren Johansen 3. mai: Laila Gabrielle Westby 25. mai: Katharina Ballovarre Marius 0stgard 26. mai: Tim Andersen "Gud frelste oss ved det bad som gjenfoder og fornyer ved Den Hellige And." Titus 3, 5. Vigde: 25. mars: Ole Sigfred Isaksen og Grethe Rikarda Lundvoll 10. juni: Kare Hansen og Line Beate Hansen 26. juni: Stein Atle Falck og Hilde Johansen Even Waldemar Ovesen og Kate Vibeke Antonsen 1. juli: Arnt Viggo Nilsen og Janne Lill Stenberg "Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tok imot dere, til Guds eere." Romerbrevet 15, 7.

8 1"'" -- I I Dade: 11. januar: Olaf Marselius Samuelsen (1904) Nils Emil Eriksen (191 9) april: Petter Anton Karl Teigen (1914) 19. april: Astrid Marie Kristiansen (1906) 6. februar: Gudrun Hildora Hammervold (1905) 10. februar: Gerd Marie Isaksen (1945) februar: Ebba Lovise Johansen (1912) 18. mars: Erling Hagevold Wasmuth (1917) 30. mars:, Willy Arnold Haugen (1951) 2. april: Nanna Hansine Pauline Andreassen (1916) Marinius Anaton Robertsen (1912) 3. mel: Aksel Ovesen (1911 ) 27. mel: Arne Ingvard Larsen (1919) 3. juni: Astrid Bertine Olsen (191 2) 16. juni: Svanhild Ovesen (1924) 18. juni: Unni Laura Karlsen (1948) "Dette er min Fars vilje, at hver den 80m ser Sennen og tror pa ham, skal ha evig liv, og at jeg skal raise ham opp pa den siste dag." Johannes evangelium 6, 40 qjur! t;) Byraet patar seg a ordne alt det praktiske i forbindelse meddedsfall og begravelse, samt bista de par0rende med veiledning 09 opplysninger. Vi har eget kransbinderi 09 terer 09sa gravmonumenter. a~ K4IJonL BegraveCses6yra Tlf (BUKETTEN) - Mobiltlf.: OlDfJUW.fN Tlf.: Inger Mathisen Innehaver. TIt.: priv Stein Johansen Tlf. priv

9 - 9 - I NYE LITURGIER FOR KIRKELIGE HANDLINGER Ny gravferdsliturgi har VCBrt i bruk i sterste delen av Den Norske Kirke siden Og for en del ar siden kom ogsa ny liturgi for inngaelse av ekteskap i kirken. Meningen var at de nye liturgiene uten videre skulle erstatte liturgiene i Alterboken av Sa er imidlertid ikke skjedd i Lyngen prestegjeld. Men na er tiden inne. Bade Lyngen menighetsrad og Storfjord menlqhetsrao har fatt orientering om de nye liturgiene. Og soknepresten har varslet meniqhetsradene om at han tar de nye Iiturgiene for vigsel og gravferd i bruk i Lyngen prestegjeld pro 1. september ,.,. LYNGEN BLOMSTERFOND Lyngen Blomsterfond har VCBrt i drift i dreye aret. Dets styre satser pa forskiennelse av triomrader pa Eidebakken kirkegard. AUe blomsterkasser er innkj0pt og en god del blomster. Ogsa flere benker planlegges anskaffet. Et lite friornradet pa nestyngste feltet skal vies scbrlig oppmerksomhet. Planer for utnyttelse av ornradet er i gang. Dessuten skal den ukjente soldats gray vies spesiell oppmerksomhet av Blomsterfondet. To sterre belep er sendt fondet med tanke pa stell av graver for parerende langt borte. Blomsterhilsen fas kj0pt pa postkontorene, banken og en lang rekke butikker. Minsteprisen er satt til kr 50,-. For stell av graver er prisen kr 300,- for sommeren. Flere opplysninger fas hos fondets leder Laila Jensen, tlf , Jerqine Dalheim, tlf eller Hakon Ottesen, tlf H((JREFORHOLDENE I LYNGEN KIRKE NyU forsterkeranlegg monteres i Lyngen kirke i disse dager. Dermed skulle et sart etterlengtet behov VCBre imetekommet. Men kostbart blir det, hele dray kr ,-. Anlegget finansieres takket VCBre en minnegave ved begravelse, det kommunale kirkebudsjett og forskottering over rneniqhetsradets frivilige budsjett.

10 OVERRISLINGSNALEGG I LYNGEN KIRKE Lyngen kirke har fatt bade brann- og innbruddsalarm. Og na har fire Klara Strand Kristoffersen, Solveig Figenschau Birkelund, Fredrik Berg og Randi Rivetz Vatne igangsatt pengeinnsamling for montering av overrisjingsanlegg i kirken. Hitttt erinnkommet ca kr ,-, altsa dreye 10% av kostnadene. Takk for bidragene hittil! VCJ?Jr med i det videre arbeidf Bruk postgirokonto nr eller bankgirokontonr HANDLAGET KIRKENr2JKKEL Lasene og neklene til var gamie, eerverdiqe Lyngen kirke er severdigheter i seg selv. Og i var midte har vi til og med en smed som mestrer kunsten med nekler og las. Oet gjelder Sverre Ross senior. For ar tilbake laget han en meget forseggjort nekkel til kirken. Og nylig gjentok han bedriften i en noe enklere utterelse mad tanke pa et bestemt formal. Pa spersmal om regning for arbeidet kvitterte han med a takke for oppdraget. Vi takker Sverre Ross senior hjertelig for tjenesten! Halweis i sitt 90. ar behersker han attsa kunsten fortsatt med glans. KIRKENS 1 ooo-ars JUBILEUM Jubileet er sa langt bare i mindre omfang markert i Lyngen sokn. Det skjedde i pinse. I andre halvdel av august er planen agj0re mer ut av milepelen. Som kjent sto ferste kirkehus i soknet nede pa Karnes. Oet star en minnebaut. Og ved den planlegges a arrangere en friluftsgudstjeneste med paf01gende sosialt samveer en ettermiddagsstund. 50-ARS JUBILEUM FOR FRED Arrangementet ble etter manges mening bade omfattende og vellykket i Lyngen. Hyggelig- var det at kirken ogsa-fikk veere med a prege jubileet. Fremrnete til jubileumsgudstjenesten sendaq, 7. mai var riktignok relativt darlig. Men sa var det desto sterre kl 1200 pa selve dagen, 8. mal. Forhapentliq bidro jubileet til a vekke i oss ytterligere takknemmelighet for frihet, fred og gode dager.

11 STATUITER FOR LYNGEN BWMSTERFOND 1. Lyngen Blomsterfond er opprettet moo det formal aforskjenne Eidebakken kirkegard og Lenangseyra kirkegard, 2. Fondet er opprettet av Lyngen menighetsnid og star under dets Iedelse. 3. Menighetsnidet godkjenner de hilsningsblanketter og tekster 80m skal trykkes pa demo 4. Fondet bygges 0PP ved salg av blomsterhilsen i stedet for kranser og blomster ved begravelser. Gaver ellers til fondet er ogsa enskelig. 5. Menighetsnidet fastsetter minstebelep for hver blomsterhilsenblankett. Blankettene selges av kontaktpersoner 80m fondets styre utpeker rundt om i soknet. 6. Administrering og driften av Blomsterfondet dekkes av midler 80m kommer inn. For evrig brukes midlene til forskjennelse av kirkegardene i sin alminnelighet. Stell av enkeltgraver kan fondet administrere mot et fast adig belep 80m fastseltes av menighetsradet. Enkeltbelep pa over kr 6 000,- kan fondets styre ikke bruke uten nidets godkjennelse, 7. Blomsterfondet IOOes av et styre pa tre medlemmer valgt av menighetsnidet valgt for fife ar ad gangen. Menighetsddet utpeker fondsstyrets leder. Funksjonstiden for fondets styre felger funksjonstiden for menighetsn\det. 8. Blomsterfondets regnskap fares av kasserer for menighetsnidets kasse. 9. Hvert ar sender Blomsterfondets styre irsmelding og revidert regnskap til menighetsrbdet innen 15. februar. Regnskapet revideres av revisorer for menighetsnidets evrige regnskap. 10. Blomsterfondets statutter kan endres av det til en hver tid sittende menighetsrad. Statuttene ble enstemmig vedtatt pa ID9te i Lyngen menighetsnld 24. mai 1994 under sakdr. 33/94. ~..

12 GUDSTJENESTELISTE LYNGEN PRESTEGJELD 2. jull 4. sendaq etter pinse - Hatteng kl juli 5. slzjndag etter pinse - Lyngseidet kl1100 Skibotn kl juli 6. sendag etter pinse- N-Lenangen kl juli 7. sendaq etter pinse - Lyngseidet kl juli 8. sendaq etter pinse - Seines kl aug sendag etter pinse - Hatteng kl aug sendag etter pinse - Lyngseidet kl1100 Skibotn kl aug sendag etter pinse - N-Lenangen kl aug sendaq etter pinse - Seines kl sept slzjndag etter pinse - Lyngseidet kl1100 Hatteng kl sept slzjndag etter pinse - Skibotn kl1100 Furuflaten kl sept sendaq etter pinse - N-Lenangen kl sept sendaq etter pinse - Lyngseidet kl1100 Rett til endringer forbeholdes. Prioritert er 1. og 2. sendag i mc\neden pc\ Hatteng og i Skibotn, hver 3. sandaq pc\ Lyngseidet, og mc\nedlig gudstjeneste pc\ Seines og i Nord-Lenangen. Se annononse i fredagens aviser! VELKOMMEN TIL KIRKE!

Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25

Jesus sier: Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der Job. 11,25 Nr. 1 Argang 58 Mars 1999 Jesus sier: "Jeg er oppstandeisen og livet. den som tror pa meg, skalleve om han enn der" Job. 11,25 2 SEIEREN SOM GIR HAp Av biskop Ola Steinholt Mange av oss har mer enn en

Detaljer

"...Oss er e nlevlg. FreIser fedt I" andstad revidert nr. 110,. v. 30

...Oss er e nlevlg. FreIser fedt I andstad revidert nr. 110,. v. 30 Nr.4 "...Oss er e nlevlg. FreIser fedt I" o e andstad revidert nr. 110,. v. 30 TILLYKKE MED F0DSELEN! "God jul!" sier vi til hverandre i denne tiden. Og det er en hyggelig hilsen. Men den sierigrunnen

Detaljer

Nr. 1 Argang 60 april 2001

Nr. 1 Argang 60 april 2001 Nr. 1 Argang 60 april 2001 "Hvorfor leter dere etter den levende blant de dade? Han er ikke her, han er oppstatt, Husk hva han sa til dere mens han enna var i Gallilea: Menneskesennen skal overgis i syndige

Detaljer

AV NADE ER VI FRELST. Nr.3 Argang 51

AV NADE ER VI FRELST. Nr.3 Argang 51 Nr.3 Argang 51 1992 AV NADE ER VI FRELST Men aile toldere og syndereholdtsegmertilham forahareham. Og bade fariseerne og de skriftkloke knurret seg i mel/om og sa: Denne mann tar imot syndere og eter sammen

Detaljer

Nr. 3. Argang 59 oktober 2000. "Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig. " Jesaja 40, v.

Nr. 3. Argang 59 oktober 2000. Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig.  Jesaja 40, v. Nr. 3 Argang 59 oktober 2000 (( "Gresset terker bort, og blomstene visner, men ordet fra var Gud star fast for evig. " Jesaja 40, v. 8 - 2 - L0FTENE ER IKKE UTSOLGT "Guds lefter" led tittelen pa en bok.

Detaljer

A rest, min trestl Ved hans seier, som jeg eier, helved bever. Han var dad, men se, han lever." Norsk Salmebok nr. 177.

A rest, min trestl Ved hans seier, som jeg eier, helved bever. Han var dad, men se, han lever. Norsk Salmebok nr. 177. Nr. 1 Argang 62 april 2003 "Han er oppstanden, store bud! Min Gud er en forsonet Gud, min himmel er na apen: Min Jesu seierrike dod fordemmelsernes piler brat og knuste markets vapenl A rest, min trestl

Detaljer

Nr. 1 Argang 59 april 2000

Nr. 1 Argang 59 april 2000 Nr. 1 Argang 59 april 2000 "A, la aldri noensinne korsets tre meg ga av minne, som deg, frelsens fyrste, bar! Men la kors og ded og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har!" Norsksalmeboknr.

Detaljer

... .'.-. Kristus ar han e, [edt somanb og tngen. annen /Ere vcere ducedr. oss, er varfi;"o:jiblant a /nne. bredr~. Fedt

... .'.-. Kristus ar han e, [edt somanb og tngen. annen /Ere vcere ducedr. oss, er varfi;o:jiblant a /nne. bredr~. Fedt ....-'-.. -...;...".'.-. Fedt Kristus iva. er N' rtverdens mark lys r. - h ar han e, [edt somanb og tngen. annen /Ere vcere ducedr. oss, er varfi;"o:jiblant a /nne. bredr~. - 2 - GUDS S0NN - VAR BROR.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

"Som en hjort skriker efter rinnende bekker, sa skriker min sjel efter deg, Gud" Salmenes bok 42,2.

Som en hjort skriker efter rinnende bekker, sa skriker min sjel efter deg, Gud Salmenes bok 42,2. Nr.2 Argang 52 1993 "Som en hjort skriker efter rinnende bekker, sa skriker min sjel efter deg, Gud" Salmenes bok 42,2. r "sla AV BREMSENE!" "...de holdt aile samdrektig til i Salomos buegang. " Apostlenes

Detaljer

Kristendom er Kristus

Kristendom er Kristus Nr. 2 Argang 51 Kristendom er Kristus 1992 Kristus ma bo ved troen i eders hjerter. Ej 3, J7. Den Hellige Skrift bringer Kristus inn i vart hjerte og leereross a kjenne ham. Den opptenner ogsa vart hjerte

Detaljer

Nr. 2 Argang 60 juni 2001

Nr. 2 Argang 60 juni 2001 Nr. 2 Argang 60 juni 2001 Jesus fortalte en lignelse: "En mann gikk ut for asa komet sitt. Og da han sadde, falt noe ved veien..., noe pa steingrunn, noe blant tomebusker, Mennoe fait i godjord. Lignelsen

Detaljer

-RETTFERDIGGJORT VED TROEN

-RETTFERDIGGJORT VED TROEN Nr.2 Argang 50. -RETTFERDIGGJORT VED TROEN 19)1 Vi holder for at mennesket blir rettferdig gjort ved troen, uten lovgjerninger. Rom. 3,28. Her far vi vite at hele den Hellige Skrift deles opp i to slags

Detaljer

- ---- - ~.-- - --- ~- ... ---

- ---- - ~.-- - --- ~- ... --- Nr.3 Argang 56 Desember 1997 - --- ~- - ---- - ~.--... --- "Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Vi har og en ledestjeme, og nar vi den felger gjeme.. kommer vi til Jesus Krist." Norsk salmebok

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

"Som solen klare smiler han plj sin moders fang. Han er Frelsermin. " Fra Landstad reviderte nr. 117, v. 1

Som solen klare smiler han plj sin moders fang. Han er Frelsermin.  Fra Landstad reviderte nr. 117, v. 1 Nr.3 Argang 55 1996 "Som solen klare smiler han plj sin moders fang. Han er Frelsermin. " Fra Landstad reviderte nr. 117, v. 1 2 EN FRELSER ER F0DT - FOR DEG Biskopens julehilsen "1 dag er det Iedt dere

Detaljer

"A salig paskedag! Vi vunnet har van: slag. Langfredags bitre minne rna nu sa sett hensvinne, ti Jesus vant moo eere, hans navn vei stgnet.

A salig paskedag! Vi vunnet har van: slag. Langfredags bitre minne rna nu sa sett hensvinne, ti Jesus vant moo eere, hans navn vei stgnet. Nr.1 Argang 56 1997 "A salig paskedag! Vi vunnet har van: slag. Langfredags bitre minne rna nu sa sett hensvinne, ti Jesus vant moo eere, hans navn vei stgnet. verei," Landstad rev. nr. 340, v. 3 - 2 -

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

"Fred pel jord, fryd pit jord, Jesusbamet blant oss bor!" Norsk Salmebok nr. 54, v. 3

Fred pel jord, fryd pit jord, Jesusbamet blant oss bor! Norsk Salmebok nr. 54, v. 3 Nr. 2 Argang 57 Desember 1998 "Fred pel jord, fryd pit jord, Jesusbamet blant oss bor!" Norsk Salmebok nr. 54, v. 3 2 Biskopens julehilsen HVORDAN FINNER VI GUO? En tilvcerelse uten Gud er en tilvcerelse

Detaljer

"... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13

... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten...  1. Kor. 13, 13 Nr. 2 Argang 63 juli 2004 "... Sa blir de staende, disse tre: Tro, hap og kjrerlighet. Men sterst blant dem er kjzerligheten... " 1. Kor. 13, 13 - 2 - Fra Martin Luthers husandaktsbok "Gled deg, Guds menighet"

Detaljer

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!

Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell! Nr. 1 Argang 63 mars 2004 Hill deg, Freiser og forsoner! Verden deg med tomer kroner, du det ser, jeg har i sinne rosenkrans om kors ahinde, gi meg dertil mot og hell!" (Norsk Salmeblok nr. 161, v. 1 /

Detaljer

Nr. 2 Argang "Det folk som vandrer i market, skal se et stort Iys. De som sitter i d"ddsskyggens land, over dem skal Iyset strale.

Nr. 2 Argang Det folk som vandrer i market, skal se et stort Iys. De som sitter i dddsskyggens land, over dem skal Iyset strale. Nr. 2 Argang 53 1994 I,-', i j i I l "Det folk som vandrer i market, skal se et stort Iys. De som sitter i d"ddsskyggens land, over dem skal Iyset strale." Esaias 9, 2. 2 ~.~.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Prestem "Takk for fellesskap i konfirmanttiden! Og velkommen til gudstjenste nu og da. Hils de andre det samme!" Konfirmanterr."?

Prestem Takk for fellesskap i konfirmanttiden! Og velkommen til gudstjenste nu og da. Hils de andre det samme! Konfirmanterr.? Nr. 2 Argang 59 juli 2000 Prestem "Takk for fellesskap i konfirmanttiden! Og velkommen til gudstjenste nu og da. Hils de andre det samme!" Konfirmanterr."? --" - 2 - TONATURER NAret menneske blir omvendt

Detaljer

...,...,.-----//?): ./ I "

...,...,.-----//?): ./ I Nr. 4 Argang 59 desember 2000...,...,.-----//?):./ I " "Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen; vi har 6g en ledestjerne, og nar vi den felger gjeme, /: kommer vi til Jesus Krist. :/ " NorskSalmebokDr.

Detaljer

ANDAKT. Nr.4 Argang 49

ANDAKT. Nr.4 Argang 49 Nr.4 Argang 49 ANDAKT 1990 Derover fryder I eder, om I enn na - nar sa skal vcere - har sorg en liten stund ved allehande fristelser. I.Pet. I, 6. Her viser apostelen hvordan det gar de kristne i verden.

Detaljer

Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune:

Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune: Følgende aktiviteter kan du for tiden delta på i Lyngen kommune: Mandager: Aktivitet Tid kontaktperson Eidebakken dametrim: 19.00 Eidebakken Wenche Hansen 90193400 Aktiv Ferie og fritid 18.00 gamle Eidebakken

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd!

Nr. 2 Argang 61 juni 2002. IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Nr. 2 Argang 61 juni 2002 IfVi herer fugler sjunge moo herlig jubellyd! Skal ikke da vat tunge lovsynge Gud moo fryd? Min sjel, opphey Guds eere moo lov og gledesangl Han vii oss nadig veere som fer sa

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 19.02.2015 Møtested: Bispegården Møtetid: 10:00-16:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Dag Landmark Gunnar Gjevre

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd

Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Møteprotokoll for Stoksund og Åfjord kirkelige råd Tid: 18. juni 2013 kl. 19:00 Sted: Stokkøy Sjøsenter, Fremmøtte: GISLE HERFJORD MARIANNE O. S. BUTLI ODD MARTIN GRØTTING TONE BÅRDLI KRISTIAN KJENES EINAR

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

"Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned." Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4

Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned. Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4 Nr. 3 Argang 63 desember 2004 "Salig fred, himmelsk fred toner julenatt her ned." Landstad reviderte nr. 113, v. 4 / Norsk Salmebok nr. 55, v. 4 - 2 - Julehemmeligheter av biskop Per Oskar Kjelaas Jeg

Detaljer

Nr.1 Argang 57 April 1998

Nr.1 Argang 57 April 1998 Nr.1 Argang 57 April 1998 "Jeg har vunnet, Jesus vant, deden oppslukt er til seier. Jesus markets fyrste bandt, jeg den kj0pte frihet eier. Apen har Jeg himlen funnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. "

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse Lånekassen ***** ***** ***** 2015/6-14 3680/2015 20.05.2015 07.04.2015 RÅD/EDH LEN/LFR

Offentlig journal. Bekreftelse Lånekassen ***** ***** ***** 2015/6-14 3680/2015 20.05.2015 07.04.2015 RÅD/EDH LEN/LFR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.05.15, Dokumenttype:,, Status: J, 20.05.2015 Bekreftelse Lånekassen ***** ***** ***** Bekreftelser - Statens lånekasse 2015 2015/6-14 3680/2015 07.04.2015

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere.

Den endelige fordelingen av omkostningene blev en enig om fastslå senere. Møter i Beisfjord Vannverk 1946 1958 Møte 1: 31.05.1946 Møte ang. vannverk i Beisfjord Den 31/05-46 møtte en komité fra sørsiden, bestående av Bertheus Antonsen og Karl Antonsen med en komité fra nordsiden,

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005

Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005 Nr. 1 Argang 64 august 2005 Konfirmanter i Lyngen kirke 22. mai 2005 Foto: Studio Reisa TIL ETTERTANKE Religion - opium for folket? Det hevdes av og til at den kristne tro er virkelighetsflukt, en krykke

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... "

111\\ HANS 0YE F0LGER MEG... Nr. 3 Argang 62 oktober 2003 111\\ "HANS 0YE F0LGER MEG... " Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer. I smil og grat jeg kjenner at Herren er meg ner. Om jeg i dype daler rna ga den tunge vei,

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12

Offentlig journal. Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus. Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien 10-12 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2013 Bekreftelse på videre framleie av leie tomter tilknyttet Kjosveien 12; gamle rådhus

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Nummer 3 Mai rgang

Nummer 3 Mai rgang 1 3 0 9 1 7 1 7 1 7 1 7 0 9 1 7 0 3 0 6 0 3 0 2 1 7 ю 0 4 0 9 ю 0 8 1 7 0 7 1 7 0 2 ю 1 7 [ 1 7 1 7 ю 0 4 0 2 Nummer 3 Mai 2015 53. 0 2rgang 0 7 0 9 1 7 1 7 0 6 1 7 0 3 0 3 0 4 1 7 0 9 1 7 0 3 1 7 0 9

Detaljer

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd

Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd Møteprotokoll for Hamar bispedømmeråd Møtedato: 17.12.2014 Møtested: Bispegården Møtetid: 09:00-12:00 Møtedeltakere Anne-Lise Brenna Ording Berit Elisabeth Meiningen

Detaljer

Takk, du store seiervinner!

Takk, du store seiervinner! Nr. 1 Argang 48 Matt. 28: 1-8 Takk, du store seiervinner! Av biskop Arvid H. Nergard. Jeg vet ikke noen dag sa full av lys og hap som paskedagen. Det yeller imot oss. Det fyller vart sinn med jubel. Redningsmannen

Detaljer

Offentlig journal. Flyttemelding av elev. Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009 LYEID/LIF 31.03.

Offentlig journal. Flyttemelding av elev. Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009 LYEID/LIF 31.03. Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 31.3.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.04.2009 Flyttemelding av elev Flyttemelding Eidebakken skole 2009/1008-1 1791/2009 13.01.2009

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 5. februar 2013, kl. 19.00 20.40 Sted: LØRENSKOG HUS, 7. etasje (kirkekontorene) Fremmøtt: Tor Einar Ljønes Oda Noven Kjersti Nordberg Berit Strand Odd Gunnar

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Nr. 4 Argang 62 desember 2003

Nr. 4 Argang 62 desember 2003 Nr. 4 Argang 62 desember 2003 Stjernen ledet vise menn / til den Herre Kristus hen; vi har 6g en ledestjerne, / og nar vi den felger gjerne, :/: kommer vi til Jesus Krist :/ : Norsk Salmebok nr. 93, v.

Detaljer

"... som solen klare smiler han pi sin moders fang. Han er Frelser min!"

... som solen klare smiler han pi sin moders fang. Han er Frelser min! Nr. 3 Argang 60 desember 2001 "... som solen klare smiler han pi sin moders fang. Han er Frelser min!" - 2 - TAKK Nar dette aret ebber ut, er min tid som biskop i Nord Halogaland ugjenkallelig forbi. Jeg

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis.

- skaper endring - Medarbeidere. Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA. Telefon: 99556260 e-post: post@aksis.no web: www.aksis. - skaper endring - Medarbeidere Aksis Arbeid og Kompetanse AS Dalebakken 4 9510 ALTA 99556260 e-post: post@aksis.no web: Administrasjon Steinar Karlstrøm Adm. Direktør 97 76 19 60 Steinar Walseth Økonomisjef

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor kaiool@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Bakkeby IK Bakkeby 9153 ROTSUND Dato 28.2.214 Nummer 1 Kundeid: 64535 Forfall: 14.3.214 Kontingentliste Sonerenn dato: 1.3.14 kaiool@hotmail.com 6 Olsen Eirill Helene J 13 år 12:29:3 77 Olsen Helge Menn

Detaljer

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 01.05.04-03.05.04 for Felles Lyngen kommune

/\QJHQNRPPXQH. Offentlig postjournal 01.05.04-03.05.04 for Felles Lyngen kommune -QU 8 'DWHUW $UNLY>.@ Saksbeh.: [K4] Til: [K4] Sak: [K4] [K4] Dok: [K4] [K4] Lnr.: 002967/04 Off. loven 5a 1. ledd/forvaltn.loven 13 1. ledd nr. 1 -QU, 'DWHUW $UNLY30 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Fra: Karianne

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal for Felles Lyngen kommune Lyngen kommune Offentlig postjournal 30.06.05 30.06.05 for Felles Lyngen kommune J.nr: 05/00449-083 U Datert: 29.06.05 Arkiv: [P4] Saksbeh.: [P4] Sak: LÆRERTILSETTINGER FOR SKOLEÅRET 2005/2006 Lnr.: 004870/05

Detaljer

Evangeliets skjebne i nlulens husholdning

Evangeliets skjebne i nlulens husholdning Nr.2. Argang 48 1989 Evangeliets skjebne i nlulens husholdning Vi er over i kirkearets festlese halvdel. Gjennom den ferste halvdelen blir vi minnet om Guds store gjerninger til var frelse. Det begynner

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 02.04.14 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2013: 15.01.2013:

Detaljer

Storfjord kommune Kulturkontoret

Storfjord kommune Kulturkontoret Storfjord kommune Kulturkontoret Notat Til: Fra: Sigmund Steinnes, May-Tove Lilleng, Ellen Beate Jensen Lundberg Maria Figenschau Referanse 2013/3339-21 24.04.2014 Dato Møteprotokoll - Ungdomsrådet 24.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 09.09.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy Menighetsråd Tirsdag 26.august 2014 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Gudveig haugland,

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

JULENS GLEDELIGE BUDSKAP

JULENS GLEDELIGE BUDSKAP Nr.3 Argang 50. 1991 JULENS GLEDELIGE BUDSKAP Luk. 2,10. Forferdes ikke! Med dette blir det sagt at denne konge er fedt for dem som frykter og er forskrekket, og at bare de herer hans rike til. For dem

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.2014-30.3.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.04.2014 Søknad om tilskudd til studietur til nderøya og Røros - Kjelkebakken gårdsslakteri

Detaljer