Nøkkeltall for private høyskoler Filen ble generert den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall for private høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015."

Transkript

1 Nøkkeltall for private høyskoler 2015 Filen ble generert den

2 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak Private vitenskapelige høyskoler Det teologiske menighetsfakultet Handelshøyskolen BI Misjonshøgskolen Private høyskoler Ansgar Teologiske Høgskole Barratt Due Musikkinstitutt Bergen Arkitekthøgskole Den norske Eurytmihøyskole Diakonhjemmet høgskole Dronning Mauds Minne Høgskole Fjellhaug Internasjonale Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole Høgskolen Betanien Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Høyskolen Campus Kristiania Markedshøyskolen Høyskolen Diakonova Høyskolen for Ledelse og Teologi Lovisenberg diakonale høgskole NLA Høgskolen Norges Dansehøyskole Rudolf Steinerhøyskolen Westerdals Oslo ACT

3 Dokumentasjon av datauttak Kilde: NSD (Database for statistikk om høgre utdanning). 1. Størrelse Indikator Totalt antall studenter Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) Totalt antall adm. ansatte (årsverk) Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr) Forklaring av datauttak/beregning Antall egenfinansierte registrerte studenter i kategoriene Studenter (S) og Andre (A) i høstsemesteret. Omfatter ikke forskerutdanning (nivåkode FU) og utdanning på videregående skoles nivå (VS). Omfatter tilsatte i stillingskategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UN). Omfatter tilsatte i stillingskategorien Administrative stillinger (AD). Omfatter tilsatte i stillingskategoriene Drifts- og vedlikeholdsstillinger (DR), Administrative stillinger (AD) og Andre stillinger (AN). Hentet fra Note 1 i regnskapet (N1.011 Statstilskudd fra KD, drift + N1.012 Statstilskudd fra andre departement). Hentet fra regnskapet (RE.1 Sum driftsinntekter). 3

4 2. Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Indikator Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Forklaring av datauttak/beregning Datagrunnlag: 1.Studentpopulasjonen («kullet») som følges fra oppstartsemester er basert på institusjonens innrapporterte tall for møtt til studiestart, som hentes fra søknadsdataene. 2. Som gjennomført tas utgangspunkt i ferdige kandidater, dvs. personer som har fullført en vitnemålsgivende utdanning. 3. Bachelorprogrammet studenten har møtt må ha studienivå B3 (3-årig bachelorprogram) og 180 studiepoeng. 4. Programmet må være organisert på fulltid, dvs. gå over 3 år (6 semestre) som normert studietid. 5. En student som har møtt på ett bachelorprogram, men som fullfører på et annet bachelorprogram på normert tid (6 semester) ved samme institusjon, regnes som gjennomført på normert tid. 6. En student som er møtt på et bachelorprogram, som slutter her, og som fullfører en vitnemålsgivende utdanning med en kortere varighet innen 6 semestre, regnes som gjennomført på normert tid. Dette kan f.eks. være en vitnemålsgivende årsenhet, høgskolekandidatgrad eller mastergrad. 7. Institusjonen der studenten har fullført utdanningen må være den samme som studenten møtte til studiestart. Det tas m.a.o. ikke hensyn til flyt mellom institusjoner. F.eks. dersom en student i opptakskullet for 2009 har tatt f.eks. to år ved institusjon A, og tas opp til det tredje året ved institusjon B, vil vedkommende regnes som frafalt fra institusjon A. 8. Personer som i perioden fullfører mer enn én vitnemålsgivende utdanning teller med for hver vitnemålsgivende bestått utdanning. 9. Dersom en person er registrert som møtt på mer enn ett bachelorprogram på samme institusjon telles vedkommende med mer enn en gang. 10. Studenter som har fått innvilget permisjon, og dermed ikke er registrert i løpet av perioden fra opptak til normert fullført, uten å ha fullført utdanningen, inngår i beregningen av gjennomføringsandelen. 11. For uttak av gjennomført utdanning på normert tid tas det utgangspunkt i rapporteringssemesteret. F. eks. i forholdet møtt høsten 2011 og gjennomført i perioden til og med våren 2014, vil mengden som har gjennomført være de som er innrapportert som ferdige kandidater til og med vårsemesteret 2014, dvs. 6 semestre. Jevnfør også forklaringen under Beregning nedenfor. Beregning: Det tas utgangspunkt i antall personer som er møtt til studiestart, og andelen gjennomførte beregnes som en prosentandel av de møtte studentene etter de kriterier som er nevnt ovenfor. Eksempelvis for prosentandelen gjennomførte 2014 tas det utgangspunkt i antall møtt høstsemesteret 2011, hvorav fullført til og med vårsemesteret Med vårsemesteret 2014 menes studenter som har oppnådd graden/fått vitnemål til og med Seint utskrevne vitnemål etter denne dato rapporteres til DBH først for høstsemesteret, og blir dermed ikke regnet som fullført på normert tid. 4

5 Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Datagrunnlag: 1. Studentpopulasjonen («kullet») som følges fra oppstartsemester er basert på institusjonens innrapporterte tall for møtt til studiestart, som hentes fra søknads-dataene. Det finnes unntak til dette pga. mangelfulle møtt-data. For disse er dermed opptaksdata benyttet: For 2011: HiAK, HiBo, HiNe, HiÅ, NIH, KHIB, ATH, AHO, HiT For 2012: HiBo, HiT, AHO, NIH, KHIB, MHS, ATH, FIH, NITH 2. Som gjennomført tas utgangspunkt i ferdige kandidater, dvs. personer som har fullført en vitnemålsgivende utdanning. 3. Masterprogrammet må ha studienivå M2 (2-årig masterprogram) og ha 120 studiepoeng. 4. Programmet må være organisert på fulltid, dvs. gå over 2 år (4 semestre) som normert studietid. 5. En student som er møtt på masterprogrammet, men som fullfører på et annet masterprogram på normert tid (4 semester) ved samme institusjon, regnes som gjennomført på normert tid. 6. En student som er møtt på et masterprogram, som slutter her, og som gjennomfører en annen vitnemålsgivende utdanning på høyere nivå, men med en kortere eller lengre varighet, regnes som gjennomført på normert tid. Det kan være en høyere utdanning på års varighet eller lengre. 7. Institusjonen der studenten har fullført utdanningen må være den samme som studenten møtte til studiestart. Det tas m.a.o. ikke hensyn til flyt mellom institusjoner. 8. Personer som i perioden fullfører mer enn én vitnemålsgivende utdanning teller med for hver bestått utdanning. 9. Dersom en person er registrert som møtt på mer enn ett masterprogram på samme institusjon telles vedkommende med mer enn en gang. 10. Studenter som har fått innvilget permisjon, og dermed ikke er registrert i løpet av perioden fra møtt til normert fullført, uten å ha fullført utdanningen, inngår i beregningen av gjennomføringsandelen. 11. For uttak av gjennomført utdanning tas det utgangspunkt i rapporteringssemesteret. F. eks. i forholdet møtt høsten 2012 og gjennomført i perioden til og med våren 2014, vil mengden som har gjennomført være de som er innrapportert som ferdig kandidat til og med vårsemesteret 2014, dvs. 4 semestre. Jevnfør også forklaringen under Beregning nedenfor. Beregning: Det tas utgangspunkt i antall personer som er møtt til studiestart, og andelen gjennomførte beregnes som en prosentandel av de møtte studentene etter de kriterier som er nevnt ovenfor. For eksempel for prosentandelen gjennomførte 2014 tas det utgangspunkt i antall møtt høstsemesteret 2012, hvorav fullført til og med vårsemesteret Med vårsemesteret 2014 menes studenter som har oppnådd graden/fått vitnemål til og med Seint utskrevne vitnemål etter denne dato rapporteres til DBH først for høstsemesteret, og blir dermed ikke regnet som fullført på normert tid. 5

6 Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Datagrunnlag Personer som er tatt opp i doktorgradsprogram: Dette er antall personer («kullet») som er tatt opp til organisert doktorgradsutdanning. Som opptatt tas det utgangspunkt i finansieringsdato slik: - Vårsemesteret omfatter opptatte med finansieringsdato i tidsperioden Høstsemesteret omfatter opptatte med finansieringsdato tidsperioden Uteksaminerte doktorgradskandidater: Dette omfatter avlagte doktorgrader av de som ble opptatt til organisert doktorgradsutdanning 6 år tidligere. Beregning: Det tas utgangspunkt i antall personer som er tatt opp. Andelen uteksaminerte beregnes som en prosentandel av de opptatte som er rapportert som avlagt grad innen 6 år etter opptak. Utvekslingsstudenter Erasmus+ Eksempel, beregning for 2014: Dersom det på en institusjon for 2008 er rapportert 100 opptatte, og det i løpet av perioden (dvs. avlagt graden 6 år fra opptaket) er uteksaminert 60 personer, vil prosentandelen avlagt bli 60. Dette er innreisende og utreisende utvekslingsstudenter på utvekslingsavtalen Erasmus+, der varigheten på oppholdet er miminum tre måneder. Andre Erasmus-avtaler (Sokrates/Erasmus, Erasmus Mundus, LLP Erasmus) er ikke med. Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) Andel kvinnelige professorer (%) BOA: Hentet fra Note 1 i regnskapet (N1.052 Oppdragsinntekter + N1.062 Bidragsinntekter) for 2013 og For 2009 hentet fra Regnskap og nøkkeltall for høyskolen. Datagrunnlag: Omfatter stillingene: 1013 og Professor II er ikke med. Beregning: Prosentandel kvinner beregnes ut fra totalt antall årsverk for professor. Andel kvinnelige dosenter (%) Datagrunnlag: Omfatter stillingene: 1012 Høgskoledosent, 1483 Undervisningsdosent, 1532 Dosent. Beregning: Prosentandel kvinner beregnes ut fra totalt antall årsverk for disse stillingene. 6

7 3. Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) Forklaring av datauttak/beregning Kvalifiserte førstevalgsøkere: Antall personer som på grunnlag av fullført videregående opplæring søker på høyere utdanning via Samordna opptak (NOM-opptaket). Studieplasser: Antall studieplasser som er innmeldt til Samordna opptak. Gjennomføringen representerer prosentandelen som studentene faktisk har gjennomført ift. hva de har planlagt å gjennomføre av eksamener. Data omfatter kun studenter som har inngått utdanningsplaner. Antall oppmeldte studiepoeng: Antall studiepoeng som studentene selv planlagt å gå opp til eksamen i løpet av et kalenderår. Antall beståtte studiepoeng: Antall studiepoeng studentene faktisk har bestått i løpet av det samme kalenderåret. Studiepoeng per student Antall uteksaminerte kandidater Antall studietilbud med < 20 kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) Omfatter både egen- og eksternfinansierte studieprogrammer. Sum egenfinansierte 60-studiepoengsenheter for hele året, delt på antall egenfinansierte registrerte studenter i høstsemesteret, der studentene er omregnet til heltidsekvivalenter. Det tas utgangspunkt i studieprogrammet der studenten er aktiv på eksamenstidspunktet. Både teller og nevner inkluderer studentkategoriene Studenter (S) og Andre (A). Omfatter ikke forskerutdanning (nivåkode FU) og utdanning på videregående skoles nivå (VS). Studieprogrammer på lavere nivå teller kun med dersom studiepoeng er 120 eller mer. Dvs. at f.eks. vitnemålsgivende kandidater på praktisk-pedagogisk utdanning ikke kommer med, da studieprogrammene er på lavere nivå med 60 studiepoeng. Ingen begrensning ift. studiepoeng på høyere nivå. Vitnemålsgivende kvalifikasjoner der antall egenfinansierte kandidater er mindre enn 20. Studieprogrammer på lavere nivå må ha minimum 120 studiepoeng. Ingen begrensning ift. studiepoeng på høyere nivå. Antall egenfinansierte førstegangsregistrerte studenter, dvs. studenter som har registrert seg ved institusjonen for første gang, på alle studienivåer. Det summeres for både vår- og høstsemester. Med fleksible utdanningstilbud menes studieprogrammer av typen: 1. Desentralisert undervisning, dvs studieprogrammer der studentene fysisk møter opp til undervisning ved andre læresteder enn ved institusjonens/avdelingens ordinære campus-lokaliteter. Det gis vanlig klasseromsundervisning med lærer-/studentkontakt, gjerne gitt i bolker, som ukesamlinger, helgesamlinger etc. 2. Nettbasert undervisning, med eller uten samlinger, dvs studieprogrammer der undervisningsformen kjennetegnes av høy grad av fleksibilitet der studentene i hovedsak er fysisk adskilt fra hverandre og fra lærer. Undervisningen organiseres typisk over nettet innenfor digitale læringsrom, der tekniske hjelpemidler og ulike nettløsninger benyttes til formidling av lærestoff og til reell toveis kommunikasjon mellom student og lærested. Ved nettbasert undervisning med regionale eller sentrale samlinger er det en kombinasjon av nettbasert undervisning og campusundervisning. 7

8 Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) Andel internasjonal sampublisering (%) Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling Utreisende utvekslingsstudenter: Norske studenter tilknyttet institusjonen som studerer i utlandet på grunnlag av formaliserte utvekslingsavtaler/kvoteprogram med utdanningsinstitusjoner i andre land. Minstekravet er at det må være en form for avtale med en ekstern institusjon. Varigheten på avtalen er minst tre måneder. Individbaserte avtaler er ikke med. Innreisende utvekslingsstudenter: Totalt antall utenlandske studenter som studerer ved institusjonen på grunnlag av formaliserte utvekslingsavtaler/kvoteprogram med utdanningsinstitusjoner i andre land. Minstekravet er at det må være en form for avtale med en ekstern institusjon. Varigheten på avtalen er minst tre måneder. Individbaserte avtaler er ikke med. Andel vitenskapelige periodikaartikler ved den enkelte institusjon som har minst én medforfatter med utenlandsk institusjonstilknytning. Faglige stillinger omfatter følgende subsett av stillingskategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF): professor professor II dosent høgskoledosent undervisningsdosent førsteamanuensis førstelektor amanuensis høyskolelektor forsker (stillingskode 1108, 1109, 1110, 1183) universitetslektor postdoktor stipendiat høyskolelærer NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) EU-midler per faglig stilling (1000 kr) Avlagte doktorgrader per faglig stilling Følgende institusjoner måles ikke på denne indikatoren: AHO, NMH, KHiB og KHiO. NFR-midler: Hentet fra Note 22 (N22.3 Sum innbetalinger (netto) fra NFR for 2013 og For 2009 fra Regnskap og nøkkeltall for høyskolen. Enkelte tall justeres i forbindelse med resultatbasert omfordeling (RBO). Faglige stillinger: Som for indikatoren «Antall publiseringspoeng per faglig stilling». EU- midler: Hentet fra Note 21 (N21.18 Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.) for 2013 og For 2009 hentet fra Regnskap og nøkkeltall for høyskolen. Enkelte tall justeres i forbindelse med resultatbasert omfordeling (RBO). Faglige stillinger: Som for indikatoren «Antall publiseringspoeng per faglig stilling». Doktorgrader: Totalt antall avlagte doktorgrader ved egen institusjon, inkl. Dr.philos. Omfatter kun de institusjonene som har rett til å tildele PhD-grad. Faglige stillinger: Omfatter følgende subsett av stillingskategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF): professor professor II dosent høyskoledosent undervisningsdosent 8

9 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) Antall stipendiater Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) Antall mottatte forretningsideer førsteamanuensis førstelektor amanuensis høyskolelektor universitetslektor forsker (stillingskode 1108, 1109, 1110, 1183) postdoktor høyskolelærer Førstestillinger: professor professor II dosent/høgskoledosent/undervisningsdosent førsteamanuensis førstelektor postdoktor forsker (der det kreves doktorgrad, dvs. kodene 1109, 1110,1183). Faglige stillinger: Samtlige faglige stillinger i kategorien Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF), utenom stipendiater (1017,1378). Antall årsverk i stipendiatstilling (1017 og 1378). Spesialistkandidat (kode 1476) er ikke med. BOA: Hentet fra Note 1 i regnskapet (N1.052 Oppdragsinntekter + N1.062 Bidragsinntekter) for 2013 og For 2009 hentet fra Regnskap og nøkkeltall for høyskolen. Stillinger: Som for indikatoren «Antall publiseringspoeng per faglig stilling». Omfatter samtlige innrapporterte forretningsideer. Antall bistillinger (årsverk) Antall årsverk i Professor II (stillingskodene 9301, 8013). Økonomi Driftsresultat Antall studiepoeng Hentet fra regnskapet (RE.3 Driftsresultat) for 2013 og For 2009 hentet fra Regnskap og nøkkeltall for høyskolen. Antall studiepoeng omfatter antall egenfinansierte beståtte 60- studiepoengsenheter. 9

10 1. Private vitenskapelige høyskoler 1.1 Det teologiske menighetsfakultet Størrelse Totalt antall studenter Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 64 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 24 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 7 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

11 1.1.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 42,28 36,46 18,22 44,90-17,91 26,15 6,39 43,01-50,00 37,50 36,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 5,63 3,35 3,33 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 6,17 15,09 19,05 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) 0, ,14 40,51 1 Gjelder fra

12 1.1.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 0,46 0,77 0,95 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) 79,8 80,0 78,5 89,8 84,8 Studiepoeng per student 44,0 42,2 37,6 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 9,96 5,44 10,5 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 0,55 0,64 1,61 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) 0,77 1,09 0,16 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 9,09 7,81 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 1,18 1,61 1,84 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 3,07 1,14 1,15 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling 0,15 0,07 0,11 0,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 73,9 72,0 77,2 55,6 69,6 Antall stipendiater 21,1 20,7 17,9 1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) 68,1 46,4 47,6 74,0 157 Antall bistillinger 1,2 0,8 1,2 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat ,0 Antall studiepoeng

13 1.1.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Indikator Måltall 2014 Lærerutdanningene Integrert, 5 år

14 1.2 Handelshøyskolen BI Størrelse Totalt antall studenter Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 324 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 414 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 1 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

15 1.2.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 21,74 10,24 18,22 44,90-2,75 3,63 6,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 6,34 3,84 2,74 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 14,02 23,03 23,66 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

16 1.2.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass ,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) ,8 84,8 Studiepoeng per student 38,2 39,4 40,6 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,30 0,06 0,02 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 2,82 2,28 2,12 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) 2,78 2,09 2,55 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 44,4 42,2 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 0,69 0,52 0,84 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 58,2 41,5 36,0 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,72 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling 0,03 0,03 0,05 0,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 74,1 78,1 77,7 55,6 69,6 Antall stipendiater 42,8 55,8 56,1 1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) ,0 157 Antall bistillinger 4,2 6,0 5,7 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat ,0 Antall studiepoeng

17 1.2.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Handelshøyskolen BI har ingen aktuelle kandidattall/måltall. 17

18 1.3 Misjonshøgskolen Størrelse Totalt antall studenter 268 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 22 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 8 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 3 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

19 1.3.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 39,13 23,33 18,22 44,90-65,39 63,33 6,39 43,01-75,00 33,33 36,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 0,00 2,76 4,38 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 1,21 0,00 11,11 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) 0,00 0,00 0,00 37,14 40,51 1 Gjelder fra

20 1.3.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 0,28 0,32 0,38 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) - 83,5 84,8 89,8 84,8 Studiepoeng per student 31,9 44,8 48,4 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 0, ,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) 2,42 1,36 2,61 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 9,52 13,8 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 1,87 3,09 3,43 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 22,0 42,6 63,9 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling 0,05 0,06 0,19 0,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 85,9 93,2 93,7 55,6 69,6 Antall stipendiater 6,0 5,8 6,0 1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) 0,00 41,7 74,0 74,0 157 Antall bistillinger 0,2 0,1 0,1 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat ,37 34,0-55, ,0 Antall studiepoeng

21 1.3.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Misjonshøgskolen har ingen aktuelle kandidattall/måltall. 21

22 2. Private høyskoler 2.1 Ansgar Teologiske Høgskole Størrelse Totalt antall studenter 244 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 14 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 3 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 2 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

23 2.1.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 33,33 21,43 18,22 44,90-0,00 0,00 6,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 0,20 0,00 0,00 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 0,00 0,00 0,00 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) - 0,00 0,00 37,14 40,51 1 Gjelder fra

24 2.1.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 0,33 0,70 0,79 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) - 75,8 85,5 89,8 84,8 Studiepoeng per student 35,4 41,4 41,0 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 0, ,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) ,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 0,00 0,00 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 1,14 1,70 1,14 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 73,1 71,6 71,3 55,6 69,6 Antall stipendiater 2,0 1,0 1,0 1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) 1,89 0,00 0,00 74,0 157 Antall bistillinger 0,4 0,8 0,6 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat 59,2-47, , ,0 Antall studiepoeng

25 2.1.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Ansgar Teologiske Høgskole har ingen aktuelle kandidattall/måltall. 25

26 2.2 Barratt Due Musikkinstitutt Størrelse Totalt antall studenter 92 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 9 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 9 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 0 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

27 2.2.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 11,77 12,50 18,22 44,90-0,00 0,00 6,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 5,83 2,86 1,14 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 13,56 0,00 43,67 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

28 2.2.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass ,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) ,8 84,8 Studiepoeng per student 49,3 51,5 43,5 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 5,06 5,00 1,09 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) - - 2,17 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering ,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling ,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 42,3 74,0 35,3 55,6 69,6 Antall stipendiater ,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) 60,2 44,0 23,9 74,0 157 Antall bistillinger ,2 7,5 Økonomi Driftsresultat - 108,41-149,00-92, ,0 Antall studiepoeng

29 2.2.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Indikator Måltall 2014 Lærerutdanningene PPU og PPU-Y

30 2.3 Bergen Arkitekthøgskole Størrelse Totalt antall studenter 148 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 8 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 5 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 2 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

31 2.3.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig ,22 44, ,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 2,43 4,76 5,83 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 0,00 25,00 16,13 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

32 2.3.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass ,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) ,8 84,8 Studiepoeng per student 48,2 83,4 54,5 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 2,72 6,21 3,38 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) 4,08 7,59 8,78 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering ,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling ,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 43,2 62,3 38,0 55,6 69,6 Antall stipendiater ,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) 87, ,0 157 Antall bistillinger 0,4 0,4 0,4 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat - 25, ,0 Antall studiepoeng

33 2.3.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Bergen Arkitekthøgskole har ingen aktuelle kandidattall/måltall. 33

34 2.4 Den norske Eurytmihøyskole Størrelse Totalt antall studenter 29 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 2 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 1 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 0 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

35 2.4.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig ,22 44, ,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 0,00 0,00 0,00 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) ,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

36 2.4.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass ,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) ,8 84,8 Studiepoeng per student 62,1 43,2 43,5 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) - - 3,45 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) ,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering ,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling ,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 0,00 0,00 40,0 55,6 69,6 Antall stipendiater ,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 74,0 157 Antall bistillinger ,2 7,5 Økonomi Driftsresultat - 81, , ,0 Antall studiepoeng

37 2.4.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Den norske Eurytmihøyskole har ingen aktuelle kandidattall/måltall. 37

38 2.5 Diakonhjemmet høgskole Størrelse Totalt antall studenter Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 101 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 61 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 9 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

39 2.5.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 69,01 67,15 18,22 44,90-50,00 25,00 6,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,00 1,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 10,94 5,40 5,52 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 37,04 38,46 37,50 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) 0,00 0,00 27,27 37,14 40,51 1 Gjelder fra

40 2.5.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 1,42 2,25 2,29 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) - 91,3 95,6 89,8 84,8 Studiepoeng per student 52,7 55,7 55,7 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 0,79 0,95 1,77 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) 0,40 0,65 0,50 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 3,85 12,1 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 0,51 0,41 0,53 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 7,23 14,3 14,0 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 1,22 0,93 0,77 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 33,7 38,3 35,9 55,6 69,6 Antall stipendiater 5,8 7,6 10,8 1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) ,0 157 Antall bistillinger 0,4 0,8 0,4 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat - 975,94-567,69-441, ,0 Antall studiepoeng

41 2.5.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Indikator Måltall 2014 Helsefagutdanningene Ergoterapiutd Sykepleierutd Vernepleierutd

42 2.6 Dronning Mauds Minne Høgskole Størrelse Totalt antall studenter Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 88 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 32 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 9 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

43 2.6.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 60,07 55,94 18,22 44, ,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,00 1,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 8,59 5,93 8,07 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 0,00 50,85 50,85 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) - 0,00 0,00 37,14 40,51 1 Gjelder fra

44 2.6.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 1,16 0,81 0,89 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) 78,5 87,0 92,6 89,8 84,8 Studiepoeng per student 50,3 52,5 52,4 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) 3,72 2,76 1,96 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) 3,72 0,95 1,64 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 0,00 7,14 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 0,46 0,71 0,44 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 1,42 25,1 20,1 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 28,9 39,6 47,8 55,6 69,6 Antall stipendiater - 2,0 2,0 1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) , ,0 157 Antall bistillinger ,2 7,5 Økonomi Driftsresultat ,0 Antall studiepoeng

45 2.6.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Indikator Måltall 2014 Lærerutdanningene Barnehagelærerutd

46 2.7 Fjellhaug Internasjonale Høgskole Størrelse Totalt antall studenter 138 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 11 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 8 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 1 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

47 2.7.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 40,00 57,14 18,22 44,90-25,00 57,14 6,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 71,08 0,00 0,18 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 0,00 0,00 0,00 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

48 2.7.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass - 0,39 0,39 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) 89,4 87,5 78,7 89,8 84,8 Studiepoeng per student 44,0 42,8 40,3 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) - 0,83-1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) ,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 10,00 0,00 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 0,07 1,91 1,41 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 66,1 52,6 52,6 55,6 69,6 Antall stipendiater 2,5 1,5 1,5 1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) ,00 2,27 74,0 157 Antall bistillinger 0,4 0,2 0,2 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat , , , ,0 Antall studiepoeng

49 2.7.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Fjellhaug Internasjonale Høgskole har ingen aktuelle kandidattall/måltall. 49

50 2.8 Haraldsplass diakonale høgskole Størrelse Totalt antall studenter 417 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 26 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 9 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 3 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

51 2.8.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 63,44 68,93 18,22 44, ,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 12,42 7,97 6,92 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) 50,00 83,33 83,33 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

52 2.8.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 2,00 2,08 2,22 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) 95, ,9 89,8 84,8 Studiepoeng per student 60,4 60,5 58,2 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) - 4,38 4,32 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) - - 0,96 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 38,5 30,8 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 0,30 0,32 0,44 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 31,6 30,2 38,5 55,6 69,6 Antall stipendiater 1, ,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) ,0 157 Antall bistillinger ,2 7,5 Økonomi Driftsresultat - 643, ,0 Antall studiepoeng

53 2.8.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Indikator Måltall 2014 Helsefagutdanningene Sykepleierutd

54 2.9 Høgskolen Betanien Størrelse Totalt antall studenter 298 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 17 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 6 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 2 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

55 2.9.2 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig - 67,61 57,75 18,22 44, ,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,00 1,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 0,00 0,00 0,00 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) - 0,00 0,00 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

56 2.9.3 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass 1,50 2,50 2,24 1,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) 94,3 95,8 90,1 89,8 84,8 Studiepoeng per student 53,6 53,3 53,3 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) - 1,76 3,36 1,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) - 0,35 0,67 1,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering - 0,00 0,00 27,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling 0,11 0,14 0,32 0,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 22,2 27,9 28,0 55,6 69,6 Antall stipendiater - 1,0-1,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 74,0 157 Antall bistillinger ,2 7,5 Økonomi Driftsresultat - 94, ,0 Antall studiepoeng

57 2.9.4 Kandidattall på utdanninger/institusjoner med måltall Indikator Måltall 2014 Helsefagutdanningene ABIOK Sykepleierutd

58 2.10 Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Størrelse Totalt antall studenter 34 Totalt antall vitensk. ansatte (årsverk) 5 Totalt antall adm. ansatte (årsverk) 2 Totalt antall øvrige stillinger (årsverk) 0 Statstilskudd 2014 (1000 kr) Totale driftsinntekter 2014 (1000 kr)

59 Resultater på nasjonale styringsparametre (kvantitative) Styringsparameter Andel studenter på bachelorutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel studenter på masterutdanning som gjennomførte på normert tid (%) Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere (%) Gj.sn. privat Gj.sn. statlig ,00 18,22 44, ,39 43, ,36 64,92 Utvekslingsstudenter Erasmus ,04 31,09 Andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR (%) 12,90 41,75 45,34 2,81 7,80 Andel kvinnelige professorer (%) - - 0,00 24,95 26,03 Andel kvinnelige dosenter (%) ,14 40,51 1 Gjelder fra

60 Annen resultatinformasjon Indikator Utdanning Gj.sn. privat Gj.sn. statlig Antall kvalifiserte førstevalgssøkere per studieplass ,15 1,83 Andel studenter som gjennomfører iht utdanningsplan (%) ,8 84,8 Studiepoeng per student 23,0 64,4 35,3 44,3 45,9 Antall uteksaminerte kandidater Antall nye registrerte studenter Andel studenter på fleksible utdanningstilbud (%) 0,00 0,00 0,00 1,88 7,19 Antall studietilbud med < 20 kandidater Internasjonalisering Andel utvekslingsstudenter utreisende av registrerte studenter (%) ,86 2,50 Andel utvekslingsstudenter innreisende av registrerte studenter (%) ,74 3,11 Andel internasjonal sampublisering ,0 47,5 Forskning Antall publiseringspoeng per faglig stilling ,68 0,81 NFR-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 15,6 131 EU-midler per faglig stilling (1000 kr) 0,00 0,00 0,00 0,07 17,14 Avlagte doktorgrader per faglig stilling ,02 0,10 Personal Andel førstestillinger (inkl professorer) (%) 0,00 95,7 95,7 55,6 69,6 Antall stipendiater ,1 127,2 Institusjonene og omverdenen BOA-inntekter utenom forskningsfinansiering fra EU og NFR per faglig stilling (1000 kr) ,0 157 Antall bistillinger - 0,2 0,2 0,2 7,5 Økonomi Driftsresultat - 5,77-14,00-8, ,0 Antall studiepoeng

Nøkkeltall for private høyskoler Filen ble generert den

Nøkkeltall for private høyskoler Filen ble generert den Nøkkeltall for private høyskoler 2016 Filen ble generert den 06.05.2016. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Private vitenskapelige høyskoler... 11 1.1 Det teologiske menighetsfakultet...

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015. Filen ble generert den 04.05.2015. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2015 Filen ble generert den 04.05.2015. 1 Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 24 1.1 Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier.

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Kunnskapsdepartementets definisjon av styringsparametere om gjennomføring av studier. US-SAK NR: 35/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): FAYE BENEDICT ARKIVSAK NR: 2013/868 Gjennomføring og studiekvalitet

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2016. Filen ble generert den 06.05.2016.

Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2016. Filen ble generert den 06.05.2016. Nøkkeltall for statlige universiteter og høyskoler 2016 Filen ble generert den 06.05.2016. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av datauttak... 3 1. Universiteter... 21 1.1 Nord universitet... 21 1.2 Norges

Detaljer

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub

tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall tatistikkvidereutdanningpub Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste tudiepoengperstudentlæres edvidereutdanningantallstu enteropptakstalldoktergrad rstipendiatstillingermåletall Data til tatistikkvidereutdanningpub sektoranalyse

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009

Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009 Dialogmøte med private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler 3. juni 2009 Ekspedisjonssjef Toril Johansson Universitets- og høyskoleavdelingen Program 1200 Innledning fra KD 1215 Utfordringene

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger

Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Rapport om utviklingen i indikatorer ved Universitetet i Stavanger Balansert Målstyring - et helhetlig ledelses- og beslutningsstøtteverktøy Studenter Brukere Undervisning Forskning formidling Visjon Strategi

Detaljer

Tabell V2.3 Årskurs og mindre enheter, aggregerte tall på programmer og studenter Tabell V2.4 Bachelor, aggregerte tall på programmer og

Tabell V2.3 Årskurs og mindre enheter, aggregerte tall på programmer og studenter Tabell V2.4 Bachelor, aggregerte tall på programmer og 1 Innhold Dokumentasjon av data til sektoranalysen... 7 Om rekkefølge på institusjonskategorier og institusjoner, samt forkortelser... 7 A. Institusjonskategorier... 7 B. Institusjoner... 7 C. Endringer...

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Data til sektoranalyse 2015

Data til sektoranalyse 2015 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Data til sektoranalyse 2015 Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) dbh.nsd.uib.no Innhold Dokumentasjon av data til sektoranalysen... 5 Om rekkefølge

Detaljer

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009.

Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. 10.05. 2009 Endringer i rapporteringskravene fra 2008 til 2009. Dette dokumentet gir en oversikt over endringer i rapporteringskravene for 2009 i forhold til 2008. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme

Detaljer

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017

Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Statsbudsjettet og finansieringssystemet for universiteter og høyskoler 2017 Regionale økonomiseminarer oktober 2016 Universiteter og høyskoler 2,6 pst. realvekst Mill. kr 5-årig lærerutdanning 150 Fagskolene

Detaljer

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011

NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) NOKUT- konferansen 2011 Parallellsesjon: Gode kvalitetsindikatorer? Opprettelse av en NOKUT-portal i DBH Benedicte

Detaljer

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2

Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE. Delmål 1.1. fagområder i henhold til prioriterte områder. Delmål 1.2 Vedlegg i DATASPESIFIKASJONER FOR RESULTATINDIKATORENE Delmål 1.1 Antall primærsøkere per studieplass Antall uteksaminertekandidater fordelt på utvalgte fagområder i henhold til prioriterte områder Studier

Detaljer

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning

Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Studiebarometeret 2016: undervisning og veiledning Kort om hovedfunn Studentene er mer fornøyd med undervisningsspørsmålene enn spørsmålene om veiledning og tilbakemelding fra fagansatte (Tabell 2 og Figur

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2014 Sted: Høgskolen Betanien, Bergen den 3. mars 2014 Tilstede: Forfall: Kari Gran Bøe, Høgskolen Diakonova Lena Byrkjeland, NSO Dag Morten Dalen,

Detaljer

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet

Studiebarometeret 2017: Overordnet tilfredshet Studiebarometeret : Overordnet tilfredshet Kort om hovedfunn Norske studenter er i det store og hele fornøyde med studiet de går på! Det er også meget små forskjeller når vi sammenligner de fem siste årene.

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning Studieadministrativ avdeling. Vedlegg til protokoll

Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning Studieadministrativ avdeling. Vedlegg til protokoll Oversikt over utdannings- og doktorgradsdata til DBH med rapporteringsfrist 15. februar 2016, sammenstilt med tilsvarende data fra foregående år/semester Seksjon for studieinformasjon og systemforvaltning

Detaljer

HS-O-16/14 Resultater 2013

HS-O-16/14 Resultater 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering : Høgskolestyret Fra: Rektor Saksbehandler: Prorektor Dato: 11.06.14 Vedlegg: 2 O-sak HS-O-16/14 Resultater 2013 1. standsrapport 2014, vedleggsdel

Detaljer

Mål og resultater 2014

Mål og resultater 2014 Mål og resultater 214 Fakultet for helsefag Andel som gjennomfører på normert tid - HiOA 6 55 5 Resultat 51,4 54,1 52,1 53,3 Mål 52,5 53 53 53 45 45,9 4 35 37 38 38 38 3 32,9 32,3 33,9 25 211 212 213 214

Detaljer

Høyere utdanning 2013

Høyere utdanning 2013 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet www.regjeringen.no/kd Publikasjonskode: F-4285 Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes servicesenter 05/2013 opplag

Detaljer

Resultater. Oppdatert AMF

Resultater. Oppdatert AMF Resultater Oppdatert 18.3.14 AMF 3 2,5 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr studieplass 2 1,5 1 HiOA UiS UiA UiN St.høgskoler,5 21 211 212 213 13 HiOA: Produksjon av studiepoengenheter (SPE) 128 126

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 15.01.14 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dalen, Ingunn Moser, Kristin Fjelde Tjelle, Aleksander Nikolic, Tuva

Detaljer

Rapport. Tilstandsrapport for private høyere utdanningsinstitusjoner 2008

Rapport. Tilstandsrapport for private høyere utdanningsinstitusjoner 2008 Rapport Tilstandsrapport for private høyere utdanningsinstitusjoner 2008 Tilstandsrapport for private høyere utdanningsinstitusjoner 2008 Versjon 1.0 1 2 Forord I forbindelse med den årlige etatsstyringen

Detaljer

Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes

Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes Finansieringssystemet Hva fungere bra og hva fungerer dårlig? Rektor Vidar L. Haanes MF (1907) 1200 studenter privat/uavhengig vitenskapelig høyskole 20 % internasjonale studenter Ca. 100 årsverk / 64

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler

157 2 424 12 973 15 554 859,67 1 756,48 15 127,88 17 744,03 793,43 1 514,44 9 828,22 12 136,10 Statlige høyskoler Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng (gammel utregning) Institusjonskategori INSTITUSJONSNRINSTITUSJON Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel Monografi Antologi Artikkel

Detaljer

Tabeller til resultatrapportering i 2007

Tabeller til resultatrapportering i 2007 Tabeller til resultatrapportering i 2007 1. STUDENTDATA 1.1 Søknadstall vår og høst 2007, fordelt på fakultet/utdanning og studienivå vårsemester Høstsemester høstsemester vår + høst Andre studenter vår

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2015 Sted: Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo den 9. mars 2015 Tilstede: Cecilie Andersson, Bergen Arkitekthøgskole Dag Morten Dalen, Handelshøyskolen

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Høyere utdanning 2012

Høyere utdanning 2012 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår

Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Ressurssituasjonen og nøkkeltall for fakultetet forskningens og utdanningens vilkår Oppstartseminar MN-fakultetet 1. okt 2009 Bjørn Åge Tømmerås Fakultetsdirektør og sekretær i Det nasjonale fakultetsmøte

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår

Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur. En analyse av private høyskolers rammevilkår Stadig mer insentivbasert og stadig mindre til infrastruktur En analyse av private høyskolers rammevilkår Gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av NPHs arbeidsutvalg Nettverk for private høyskoler (NPH)

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler

Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Vedlegg 2 Spesifikasjoner for datarapportering for fagskoler Versjon 1.0-05.05.2011 1. Organisasjonsdata Rapportering av organisasjonsdata skal skje via eget webskjema på http://fagskole.nsd.no Tabell

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Tabeller til resultatrapportering i 2007

Tabeller til resultatrapportering i 2007 Tabeller til resultatrapportering i 2007 1. STUDENTDATA 1.1 Søknadstall vår og høst 2007, fordelt på fakultet/utdanning og studienivå vårsemester Høstsemester høstsemester vår + høst Andre studenter vår

Detaljer

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga

Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø. Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Budsjettarbeid ved Universitetet i Tromsø Reinert Grammeltvedt, Økonomiavdelinga Hovedpunkter: Sentral budsjettfordelingsmodell (fra KD -> Institusjonene) Intern budsjettfordelingsmodell (viderefordeling

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU I dette notatet følger en nærmere beskrivelse av hvordan de indikatorene som er foreslått som gjennomgående indikatorer for NTNU vil bli fulgt opp

Detaljer

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016

Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 Publiseringsanalyse UV-fakultet 2016 20. april 2017 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Rammer Datagrunnlaget for 2016 er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) www.cristin.no (NVE

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler Orientering - Revidert Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

Statistikk-samling. Grunnlagsdokumentasjon for oppstart av plan- og budsjettarbeid for 2015

Statistikk-samling. Grunnlagsdokumentasjon for oppstart av plan- og budsjettarbeid for 2015 Statistikksamling Grunnlagsdokumentasjon for oppstart av plan og budsjettarbeid for 215 Oppdatert per 8. april (Opprinnelig utarbeidet til Dekanseminar 3.4. mars) 1 Innledning Denne statistikksamlingen

Detaljer

krav til rapportering om planer og resultater

krav til rapportering om planer og resultater krav til rapportering om planer og resultater Krav til omtale i Rapport og planer (2008-2009) I tillegg til kravene til rapportering gitt i tildelingsbrevet for 2008, ber vi om at styret omtaler følgende:

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Virksomhetsindikatorer: Måltall 2012

Virksomhetsindikatorer: Måltall 2012 Virksomhetsindikatorer: Måltall 2012 Controller Børre Flovik Virksomhetsindikatorer: Måltall 2012 Status : antyder noe lavere omsetning på EU finansiert forskningsaktivitet og usikkerhet ift måloppnåelse

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER 2013 Sted: Høgskolen Diakonova, Oslo den 4. mars 2013 Tilstede: Harald Nygaard. Ansgar teologiske høgskole Linn Christensen, Atlantis Medisinske Høgskole

Detaljer

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technolgy Maridalsveien 17D 0178 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1569-14.09.2015 Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology - Tilbakemelding

Detaljer

Publiseringsanalyse 2014

Publiseringsanalyse 2014 Publiseringsanalyse 2014 02. mai 2015 Eli Kristiansen Kåsamoen - ILS Forutsetninger Vi forutsetter at datagrunnlaget fra 2010-2013 er korrekt. For å få sammenlignbare tall mellom UV s enheter, har vi slått

Detaljer

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten

Høyere utdanning 2012. Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Hovedtrekk fra tilstandsrapporten Innhold Forord... 3 Hvor vil studentene?... 4 Mitt møte med...... 6 Hvor mange vil bli lærere?... 8 Hvor lykkes studentene?... 10 Studenter med innvandrerbakgrunn... 13

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg

Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Sjå adresseliste Dykkar ref Vår ref 17/3897 Dato 02. oktober 2017 Høyringsbrev forslag om endringar i opptaksforskrifta - Tillegg Kunnskapsdepartementet har fastsett forskrift om opptak til høgre utdanning

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

1. Regjeringens prioriteringer... 2 2. Mål og budsjett for 2016... 5 3. Andre forutsetninger og krav... 11 4. Rapportering og resultatoppfølging...

1. Regjeringens prioriteringer... 2 2. Mål og budsjett for 2016... 5 3. Andre forutsetninger og krav... 11 4. Rapportering og resultatoppfølging... Private høyskoler Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5947-23.12.2015 Statsbudsjettet for 2016 - kap. 260 post 70 tilskudd til private høyskoler På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Data til sektoranalyse 2013

Data til sektoranalyse 2013 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Data til sektoranalyse 2013 Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) dbh.nsd.uib.no Innhold Dokumentasjon av data til sektoranalysen... 7 Om rekkefølge

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus

3. MARS 2015. Målstyring i praksis. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus 3. MARS 2015 Målstyring i praksis Ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nøkkeltall 18 500 studenter 2 000 tilsatte 53 bachelorprogrammer 2500 uteksaminerte bachelorkandidater hvert år 210 lærere (4-årig) 300

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 - kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2015 - kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 14/5794 19.12.14 Statsbudsjettet for 2015 - kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2015 består av følgende deler: Innhold 1.

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012

UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 Fra: Økonomiavdelingen v/gunnar Nordlie Til: Styre Dato: 12. april 2011 Sak nr.: 38/11 Arkiv nr.: 2011/1005 Kopi til: UiAs resultater 2010 - Virkningen på rammen for 2012 UiAs resultatbaserte tildelinger

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2017 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/8488 22.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det Utfordringer i UH-sektoren slik ser det UHRs dekanskole 9. oktober 2013 Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen, nestleder i universitets- og høyskoleavdelingen, UH-sektorens viktige samfunnsoppdrag Utdanning

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt

1. Referat fra det felles dialogmøte med de private høyskolene avholdt Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Mælen, Ove Unntatt offentlighet, jf. offl. 5 andre ledd, jf. rr. lov 18 andre ledd Deres ref Vår ref Dato 13/4213 20..09.13 Tilskudd til private høgskoler Vi

Detaljer