INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5"

Transkript

1 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2009 og budsjett 2010 SIDE Noter til årsregnskap 2009 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm. note 9 SIDE 13 - Opplysninger om selskapets lån note 10 SIDE 13 - Egenkapital note 11 SIDE 14 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2010 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 19 27

2 Side 1 SPOVEN BORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Spoven borettslag. Tid og sted: Torsdag 27. mai 2010 kl på Rustad skole. SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Valg Etter generalforsamlingen avholdes beboermøte hvor tak og garasjer er tema. Oslo, den 10. mai 2010 SPOVEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 27. mai 2010: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2009 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2010 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2009 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2009, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2010 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på generalforsamlingen. 5.1 Valg av 2 medlemmer til styret. På valg er Tom Paulsen og Ulf Sandberg. 5.2 Valg av 2 varamedlemmer til styret. 5.3 Valg av 1 medlem til vedlikeholds-/dugnadskomité for 1 år. 5.4 Valg av 1-3 medlemmer til velferdskomité for 1 år. 5.5 Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år.

4 Side Spoven Borettslag Styrets årsberetning 2009 Styret har etter generalforsamlingen i 2009 bestått av følgende representanter: Navn Adr Leder Per Erik Bjerkås Paal Bergs vei 101, 0692 OSLO Nestleder Tom Paulsen Paal Bergs Vei 73, 0692 OSLO Styremedlem Håkon Dreyer Paal Bergs Vei 99, 0692 OSLO Styremedlem Ulf Torry Sandberg Paal Bergs Vei 59, 0692 OSLO Styremedlem Frøydis Schulz Paal Bergs vei 33, 0692 OSLO Varamedlem Arne Sigmunn Laukholm Paal Bergs Vei 53, 0692 OSLO Varamedlem Sigrid Johanne Sato Paal Bergs vei 35, 0692 OSLO Selskapets styre består av en kvinne og fire menn. Selskapet har én ansatt. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser. Overdragelse av leiligheter: Seks leiligheter har det siste året skiftet eiere. Bruksoverlating: Ingen leiligheter er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere: Selskapet har pr ingen juridiske andelseiere. Virksomhetens art: Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven, og har til formål å drive eiendommen i samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 39 leiligheter og ingen næringslokaler i selskapet. Forretningsførsel og revisjon: Forretningsfører er Boligbyggelaget Usbl. Revisor er BDO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikring: Selskapets eiendommer er fullverdi forsikret i If..Skadeforsikring. Forsikringsavtale nr Forsikringssum er kr Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi: Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd på kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det fremlagte årsregnskap.

5 Side 4 Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. Styrets arbeid: Det sittende styret har i denne perioden hatt 8 styremøter og behandlet 24 styresaker. Det er også avholdt 3 rene arbeidsmøter der hele styret har møtt Det er i 2009 ikke blitt avholdt ekstraordinære generalforsamlinger. I perioden er det, utover ordinært styrehonorar, ikke utbetalt godtgjørelser til styrets medlemmer. Styret har jobbet med følgende saker i året som gikk: Styret har organisert sitt arbeid slik at et styremedlem har hatt hovedansvaret for økonomidelen av styrejobben og et styremedlem hovedansvaret for vedlikeholdet. Slik det ble organisert fra Det er sendt ut 4 infoskriv til beboerne + flere skriv om aktuelle saker. Styret arrangerte vårdugnad i mai og høstdugnad i oktober. Det ble satt ut container på begge dugnadene. St. Hans grillingen på jordet ble gjennomført i godt sommervær. Juletretenning på søndre og nordre lekeplass avviklet1 søndag i advent gløgg, pepperkaker og nissebesøk, og poseutdeling. I år hadde også nissen fått helt nytt antrekk til jul. Garasjeutvalg bestående av Tom Paulsen, Ulf Sandberg og Arne Laukholm, har gjennom 2009 nedlagt et betydelig arbeid i forbindelse med det planlagte garasjeprosjektet for borettslaget. Dette gode arbeid og innsats vil fortsette i Styret har gjennom 2009 arbeidet mye med problemstillinger rundt Takprosjektet. Her er det foretatt en ny beboerundesøkelse for kartlegging av fortsatte problemområder. Det er også er inngått et samarbeid med blikkenslager om forbedret ventilasjon, samt lagt planer for utbedring av ett tak. Utbedringene er planlagt gjennomført i Snøen kom tidlig, så tidlig snø og kulde ga gode arbeidsforhold for utprøving av ventilasjonsløsningene for utbedring av isingsproblemene på takene, og vi mener nå og ha funnet den billigste og beste utbedringen av dette problemet så langt. Videre ble det anbefalt forbedret utlufting i to av leilighetene i prosessen med dette arbeidet. Avtale om ettersyn av brannslukker utstyr ble inngått med firmaet Norsk Brannservise for kontroll av utstyr før jul. Dette ble utført i jan 2010 pga kapasitetsproblemer ved verkstedet. Materiell for kontroll av radon ble bestilt og utlevert til samtlige boenheter, for kontrollmåling vinteren 2009/2010. Tom Paulsen har utarbeidet tegningspakker for oppføring av boder, samt plantegninger for utbygg av stue. Vintervedlikeholdet ble fra i år utført av firmaet Tøyen Byggesevice. Magnus gate Oslo. Det arbeides også med sommervedlikeholdsavtale med samme firma fra Sommervedlikehold/plenklipping utføres av Trygve Rønningen, anleggsgartnermester, Mellombølgen 59, 1157 Oslo. Oslo, den 5. mai 2010 Styret i Spoven Borettslag Per Erik Bjerkås /s/ Tom Paulsen /s/ Ulf Sandberg /s/ Haakon Dreyer /s/ Frøydis Schulz /s/ styreleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem

6 Side 5

7 Side 6 Disponible midler Disponible midler Disponible midler Note - Disponible midler Informasjon om årsregnskapet. Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivinger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap 2009 Regnskap 2008 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB

8 Resultatregnskap 2009 Spoven Borettslag Driftsinntekter Side 7 Note Regnskap 2009 Resultatregnskap 2009 Spoven Borettslag Regnskap 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Innkrevde felleskostnader Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

9 Side 8 Balanse 2009 Spoven Borettslag EIENDELER Anleggsmidler Balanse 2009 Spoven Borettslag Note Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

10 Side 9 Balanse 2009 Spoven Borettslag Balanse 2009 Spoven Borettslag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Pantegjeld Annen langsiktig gjeld Innskuddskapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo Boligbyggelaget Usbl Autorisert regnskapsførerselskap Lillevi Hopstad /s/ Faglig leder/ regnskapssjef Oslo, Per Erik Bjerkås /s/ Leder Håkon Dreyer /s/ Styremedlem Arne Laukholm /s/ vara for Tom Paulsen Nestleder Ulf Torry Sandberg /s/ Styremedlem Frøydis Schulz /s/ Styremedlem

11 Side 10 Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. IN er behandlet etter gjeldsmetodeløsningen. Dette prinsippet innbærer at ekstrainnbetalingen fra eiere klassifiseres som forskuddsbetaling av eiers kapitalkostnader. Det innbetalte beløpet føres som gjeld til eier under langsiktig gjeld i borettslagets balanse. Innbetalt beløp vil bli regnskapsmessig nedskrevet i takt med opprinnelig nedbetalingsplan. Andelseierne vil ved IN få sikkerhet ved inntrederett i det pantedokumentet som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Inntrederetten har sideordnet prioritet med det til enhver tid gjenstående beløpet av felleslånet.

12 Side 11 Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Note 1 - Innkrevde felleskostnader Innkrevde felleskostnader Sum Note 2 - Personalkostnader Ekstrahjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.feriepenger Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 3 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum Note 4 - Andre honorar Tilleggstjenester forretningsfører Teknisk honorar Sum Note 5 - Andre driftskostnader eiendom Renhold, sanitærartikler Trappevask v/byrå Snømåking, strøing Containerleie/tømming Leie av maskiner Driftsmateriell Avgifter TV/ Bredbånd Driftskostn. bil, traktor m.m Driftskostnader bil Sum

13 Side 12 Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Note 6 - Driftskostnader administrasjon Trykksaker generelle Kopiering Andre kontorkostnader Internett Porto Sum Note 7 - Reparasjoner og vedlikehold Vedlikehold bygg Vedlikehold VVS Vedlikehold elektro Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 6621 Vedlikehold tekniske anlegg Egenandel forsikring Malerarbeider Mur, betong og grunnarbeid Sum Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen(e). Note 8 - Andre kostnader Fellesarrangement Generalforsamling Betalingskostnader Øredifferanse -1 0 Sum

14 Side 13 Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Note 9 - Varige driftsmidler Tomter/Eiendom Bolieiendommer Total Anskaffet år Antatt levetid 0 0 Opprinnelig kostpris nyanskaffet i året salg/utrangering til anskaffelseskost Kostpris Samlet avskrivning avskrivninger i år avgang samlede avsk. på salg/utrangering Samlede avskrivninger per Bokført verdi pr Eiendommens ligningsverdi pr utgjør kr Boligselskapets eiendommer er forsikret på grunnlag av huseierforsikring med bygningskasko i if Skadeforsikring. Forsikringsavtale nr Boligselskapet er eier av tomten. Tomtens areal er m2. Eiendomsbetegnelse gnr. 163, bnr. 82. Byggeår: 1962/65. Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Herav innskuddskapital kr ,-. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Note 10 - Langsiktig gjeld Kreditor: Nordea Bank Norge Asa Lånenummer: Lånetype: Annuitet Opptaksår: 2005 Rentesats: 3.7 % Beregnet innfridd: Opprinnelig lånebeløp: Lånesaldo 01.01: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Annuitetslån nr , Nordea, over 20 års løpetid. Lånet ble utbetalt i 2005 og har flytende rente med 4 terminer pr. år. Annen langsiktig gjeld er andelseiernes innskudd i parkeringsanlegg på kr ,-.

15 Side 14 Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Note 11 - Egenkapital Egenkapital Egenkapital per Endringer Egenkapital per Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital, dvs at eiendelens balanseførte verdi er lavere enn balanseført verdi av gjelden. Dette skyldes at regnskapsloven forutsetter at verdien av bygninger fastsettes på basis av historisk kost. Virkelig verdi av bygningsmassen er vurdert til å være høyere enn den balanseførte verdien av gjelden.

16 Side 15 BUDSJETT 2010 Noter årsoppgjør 2009 Spoven Borettslag Budsjettet for 2010 står i høyre tallkolonne på første side i regnskapet. Det er satt opp med utgangspunkt i det budsjett som ble vedtatt av styret sist høst. For poster hvor en er kjent med nye og endelige tall, og dette ga vesentlige avvik, er budsjettet justert. Innkrevde felleskostnader Innbetaling til felleskostnadene (bolig, evt tillegg garasje) er budsjettert med dagens nivå på årsbasis. Personalkostnader Det betales 14,1 % arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn og styrehonorar. Telefongodtgjørelse til ansatte og styremedlemmer er budsjettert i h t forventet forbruk i Under denne posten belastes også kostnader til arbeidstøy, personforsikring m m. Styrehonorar Honoraret er budsjettert med utgangspunkt i en økning på ca 3 % i forhold til tidligere års bevilgede honorar. Avskrivninger Avskrivninger gjøres i tråd med Regnskapslovens bestemmelser. Normalt brukes følgende avskrivningsplan: Inventar, utstyr og kontormaskiner IT Transportmidler Arbeidsmaskiner Tekniske anlegg Påkostninger bolig Påkostninger næringslokaler Gårdsrom 5 år 3 år 7 år 10 år 15 år Ingen avskrivninger (tillegges eiendommens verdi) 100 år 20 år Revisjonshonorar Revisjonshonoraret er budsjettert med en økning på ca 3 % i Forretningsførerhonorar Budsjettert med økning på 3 % fra Andre honorarer Her budsjetteres juridisk og teknisk honorar samt tilleggstjenester fra forretningsfører. Kontingent Usbl Kontingenten er kr 225,- pr. andel. Forsikringspremier Det er i utgangspunktet budsjettert med en økning på 7 % i forsikringspremien for Forsikringspremie til Husleiefondet betales av Usbl. Energikostnader Denne budsjettposten dekker boligselskapets utgifter til fellesstrøm og er uforandret fra Kommunale avgifter Kommunale avgifter er budsjettert økt med 5 %. Andre driftskostnader eiendom Her budsjetteres bl.a. avgift på radio- og TV-anlegg, containerleie, snøbrøyting, renhold v/byrå, innleid vaktmestertjeneste og diverse innkjøp vedrørende eiendommen. Driftskostnader administrasjon Her budsjetteres bl.a. kontorrekvisita, telefon, porto, kopiering, eventuelle abonnementer, kjøp og drift av kontormaskiner og datautstyr. Reparasjoner og vedlikehold Gjelder vedlikehold av eiendommen og fellesareal. Påkostninger I h t regnskapsloven skal påkostninger aktiveres og vil derfor kun synliggjøres i balansen.

17 Side 16 Andre kostnader Her budsjetteres bl.a. kostnader ved fellesarrangementer i boligselskapet, lokalleie, kurs for tillitsvalgte, gaver, økologi- og miljøtiltak, medlemskontingent til velforeninger og andre foreninger m m. Finanskostnader / avdrag gjeld For selskaper som har eller skal ha flytende rente er det budsjettert med et rentenivå på 3 % for husbanklån og 4,5 % for øvrige lån i Avdrag på dagens lån (kr i 2010) vil kun fremkomme som reduksjon av langsiktig gjeld i balansen. Oslo den 31. desember 2009 / 8. mars 2010 Med vennlig hilsen Boligbyggelaget Usbl Ann Kristin Trøsch /s/ Jan Edvin Blomkvist /s/ Regnskapsansvarlig Rådgiver Dir.tlf: Dir.tlf: e-post: e-post:

18 Side 17 SPOVEN BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R Etter vedtak på generalforsamling den 26/ vil disse husordensregler inngå som et ledd i borettshaverens husleiekontrakt, og brudd på disse regler vil kunne rammes av husleiekontraktens bestemmelser. Husordensreglene skal sikre alle i vårt borettslag ro, orden og trivsel. Hver enkelt borettshaver og leieboer er ansvarlig for at disse bestemmelser blir fulgt. RENHOLD - VEDLIKEHOLD Utendørs renhold og vedlikehold ordnes etter styrets anvisninger. Turnusliste over renhold i søppelskurene i sommermånedene må følges nøye. SØPPELAVFALL Husholdningsavfall og papir må kun legges i de dertil bestemte containere. Disse må ikke fylles så meget at lokket ikke slutter tett til. Store ting som bildekk og lignende må ikke leges i containerne. Man må enten avtale med Renholdsverket selv eller vente til neste gang borettslaget leier container for bortkjøring til Grønmo. MOTORKJØRETØY Unødvendig kjøring og parkering på stikkveien er forbudt. Bilvask må ikke finne sted på stikkveien. HUSDYRHOLD Husdyr som først anskaffes eller medbringes etter at søknad om det er innvilget fra styret. Det gjelder også eventuell gjenanskaffelse. TØRKING AV TØY Tørking av tøy er ikke tillatt på andre steder enn på tørkeplassen - unntatt herfra er tørking av småtøy som er plassert innenfor skilleveggene. Tørke - og bankeplasser skal ikke brukes søn- og helligdager, 1 og 17. mai. RO I LEILIGHETENE Bråk og støy fra leilighetene bør unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl til kl Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret og med samtykke av naboene. GARASJENE Fordi at strømforbruk i garasjene går på felles måler og derved fordeles jevnt over alle borettshavernes husleie, må motorvarmere ikke brukes uten at det er montert tidsbryter. Garasjene må ikke brukes som verksted, bortsett fra små reparasjoner på egen bil eller motorsykkel, hvor dette ikke er særlig strømkrevende. Bruk av bar flamme er absolutt forbudt, likedan bruk av elektriske ovner. Meldinger fra borettslagets styre eller fra Boligbyggelaget USBL, gjennom skriv eller oppslag, gjelder på samme måten som husordensreglene. Inntil generalforsamlingen i borettslaget bestemmer noe annet, gjelder ovenstående husordensregler.

19 Side 18 R E G L E R V E D U T B Y G G I N G Styret er enig med USBL om at senere utbygginger må refundere halvparten av kostnadene ved eksisterede skillevegger, og at det benyttes Stormbulls prisindeks på mur. Endeleilighetene skal betale gavlvegg + 1/2 vegg. Styret mener at utseendet på skillevegg, farger på takrenne og vannbrett, o.l. bør være mest mulig likt for hele huset. All utbygging skal meddeles styret før byggeanmeldelse innsendes. Alle borettshavere skal varsles ved ut/påbygging. Ved eventuell flytting for "inneklemte" borettshavere skal nyinnflyttede gjøres oppmerksom på at skilleveggene er naboens. På grunn av økte utgifter til forsikring, forretningsførsel, vann- og kloakkavgift og skatt vil de borettshavere som bygger ut, få et lite tillegg i husleien. Dette regelverk er vedtatt på generalforsamling i Spoven Borettslag 5. mai RETNINGSLINJER FOR OPPFØRING AV BODER På ekstraordinær generalforsamling 2. april 1991 er det vedtatt retningslinjer for oppføring av boder i forhagene og for skillevegger mellom leilighetene. Retningslinjene stiller krav til størrelse, plassering og farge. Eksteriøret må sammenfalle arkitektonisk med hovedbygningene. Bodene må oppføres etter gjeldende byggeforskrifter. ---o0o--- Pr. mars 1996 er det oppført 26 boder i forhagene + 2 spesielt godkjente boder ved endevegg. STYRET

20 Side 19 Vedtekter for Spoven borettslag org nr Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling, med senere endringer og sist den 11. mai Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. (2) Borettslaget er tilknyttet Boligbyggelaget Usbl som er forretningsfører. 2 Andeler og andelseiere 2-1 Andeler og andelseiere (1) Andelene skal være på kroner hundre. (2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel. (3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil 10% av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. (4) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 2-2 Sameie i andel (1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

21 Side 20 (2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes pkt Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier (1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget. (2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med pkt 2 i vedtektene. (3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt. (4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen. (5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen. 3 Forkjøpsrett 3-1 Hovedregel for forkjøpsrett (1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett. (2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens 3. (3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes pkt 3-2, jf borettslagslovens 4-15, første ledd. 3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst 15 dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

22 Side Nærmere om forkjøpsretten (1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran. (2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. (3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. (4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte. 4 Borett og bruksoverlating 4-1 Boretten (1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. (2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke. (3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere. (4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. (5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. 4-2 Bruksoverlating (1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. (2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom: - andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år. - andelseieren er en juridisk person. - andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012.

Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. VEDTEKTER FOR GRANDELØKKEN BORETTSLAG Etter lov om borettslag av 6. juni 2003, nr. 39, med ikrafttredelse 15. august 2005. Vedtatt på generalforsamling 6. mars 2008 og 7. juni 2012. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR A/S MARIDALSVEIEN 205 1 Innledende bestemmelser 1.1 Selskapets firma og formål Selskapets navn er A/S Maridalsveien 205. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets formål

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer