Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR ÅRGANG 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11"

Transkript

1 Forsyning Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR ÅRGANG 11 Tema: Offentlighet Omdømme Nye e-verktøy Utvelgelseskriterier Tjenestedirektivet Kjøp under terskelverdier

2 Med sine godt 1200 innbyggarar er Hornindal ei svært hyggeleg kommune å bu i. Godt utbygd servicetilbod med tenester som dekkjer dei fleste behov. Hornindal er ei landbruks- og industrikommune med ca. 30% sysselsette i kvar av sektorane. Møbelkonsernet Ekornes er etablert i kommunen med ca. 100 arbeidsplassar. Det er óg fleire mindre møbel- og kunsthandverksprodusentar i kommunen. Nemnast må Grodås Mønsterteknologi, som m.a. produserar utskorne møblar og den spesielle innvendige himlinga på nybygget til Den norske Opera. Eit landemerke i Hornindal er Hornindalsvatnet som er Europas djupaste innsjø. Kommunen har ein allsidig natur frå høgfjell til alle dei idylliske setredalane med mange godt vedlikehaldne setrehus. Hornindal er rekna som ei god kulturkommune, kjent for sin folkemusikk og Anders Svor-museumet. Kommunen har også utmerka seg med offensiv IKT-satsing, og vert rekna mellom dei fremste i landet i tilrettelegging av elektroniske tenester for innbyggarar og næringsliv. TIDSSKRIFT FOR: Kommunesektorens Innkjøpsforum 11. årgang FAGRÅDET: Birger Asphhaug Marianne Skjerstad Andersen Birgitte Gullestad Ingrid Skaim Gøril Reinås Roger Stampe INNHOLD REDAKSJON LEDER Med bind for øynene... 3 Hva kan offentliggjøres i ARTIKLER Offentlighet i offentlige anskaffelser... 5 Tjenestedirektivet og den nordiske modellen og lovpriset flexicurity... 7 Tyskland klagar på Europakommisjonen si melding om offentlege innkjøp under terskelverdien Godt omdømme et satsingsområde i kommunessektoren Lovlige utvelgelseskriterier etter den nye anskaffelsesforskriften Ny verktøykase for offentlig innkjøp veien til ehandel Flere samfunshensyn i anskaffelsesprosessen ADRESSE: Haakon VII sgt, 9 Postboks 1378 Vika 0114 Oslo Tlf.: Fax: REDAKSJON: Redaktør: Gerd Buflod tlf tlf.dir tlf.priv off.anskaffelser ANNONSER: Etter avtale PRODUKSJON: Grafisk formidling AS, Bergen OPPLAG: 2600 eks FORSIDEFOTO: Ola Magne Strand. FORSYNING ISSN:

3 REDAKSJON Med bind for øynene Først må du finne kontraktens verdi, for så å vurdere kategori. Så velger du regler og prosedyrer, og finner frem GAR for å finne ord Da er du sikret et riktig spor. Du skal ikke tro at du vet hva de kan. La de få prøve seg alle mann. Krystallklare krav er viktig og bra. Vis hva du vekter og hva du vil ha. Beskriv ditt behov på entydig vis Velg samlet verdi eller billigste pris. Du kårer en vinner på fakta og skjønn, og alle blir glade og det er din lønn. Gerd Buflod REDAKTØR Forsyning nr

4 LEDER Hva kan offentliggjøres i 2007 Det råder stor usikkerhet om hva som kan offentliggjøres av anbudsdokumenter, anbudsprotokoller og omfanget av begrunnelsesplikten etter avgjort anbudskonkurranse. I den nye Veileder til regler om offentlige anskaffelser fra departementet legges det opp til en praksis til en lov og forskrift som ikke er vedtatt trådt i kraft. I den forestående nye loven vil tilbud og protokoller være offentlige etter at valg av leverandør er foretatt. Formålet er å unngå korrupsjon. Det åpnes imidlertid for at unntak må hjemles særskilt. Fram til valg av leverandør er gjort, gjelder altså et generelt unntak for innsyn i tilbud og protokoll. Disse bestemmelsene vil tidligst tre i kraft i Veilederen sier ikke noe om hva som skal offentliggjøres fram til det eventuelle nye lovverket skal gjelde. Veilederen som ellers er et godt redskap for håndteringen av regelverket for offentlige anskaffelser, inneholder her en missing link. For hvordan skal man håndtere offentligheten i 2007 og fram til nytt lovverk? Birger Asphaug Tidligere har det innenfor bygg og anlegg vært praksis å avholde åpne anbudsåpninger, mens øvrige anbudskonkurranser, spesielt forbruksvarer har det vært lukkete anbudsåpninger. Med ordlyden fra Veilederen vil de nye bestemmelsene tolkes slik at man avvikler åpne anbudsåpninger siden tilbudene skal være unntatt offentlighet fram til valg av leverandør har funnet sted. Gjeldende lovverk er ikke enkelt å forholde seg. I følge KOFA er «allmennhetens innsyn i anskaffelsesprotokoll regulert av lov av 19. juni 1970 nr. 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven), jf forskrift om offentlige anskaffelser 3-2. Det følger av offentlighetslovens hovedregel at saksdokumenter tilknyttet en offentlig anskaffelsesprosess er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov, jf 2. I medhold av offentlighetsloven 11 (2) og forskrift om offentlige anskaffelser 3-2, 2. punktum, kan innsyn begrenses med hjemmel i forskrift av 14. februar 1986 nr Denne forskriftens punkt V nr. 12 gir oppdragsgiver adgang til å unnta anskaffelsesprotokoll fra innsyn.» I kommentarutgaven til Inger Roll Matthiessen (tidl. KOFA-medlem) og Gro Amdal gis det en meget oversiktlig og forståelig drøftinger om hva som bør offentliggjøres spesielt en anbudsprotokoll i henhold til gjeldende lovverk. Forfatterne presiserer at det er tilbudenes relative fordeler og egenskaper i forhold til de øvrige tilbudene som skal angis i protokollen. Nyere lovgivning tar sikte på større åpenhet i offentlig virksomhet. Dette er noe som innkjøpere må forholde seg til. Men samtidig forlanges det at innkjøpere driver anskaffelsesprosesser i tråd med regelverket. Derfor bør departementet raskt komme på banen med å presisere gjerne med eksempler på hva som skal offentliggjøres etter nåværende lovverk. For det er viktig at innkjøpere ikke praktiserer det lovverket som ikke er vedtatt. Følger man Veilederen, vil det på flere områder innen offentliggjøring være lovstridig i henhold til gjeldende regelverk. Ja, livet skal ikke være enkelt!! Birger Asphaug L EDER I KS INNKJØPSFORUM 4 Forsyning nr

5 Offentlighet i offentlige anskaffelser av avd.dir. Pål Hellesylt, Fornyings- og administrasjonsdepartementet Allmennhetens rett til offentlig innsyn står sterkt i Norge, og blir ytterligere styrket gjennom endringer i Offentlighetsloven som vi venter trer i kraft i Disse endringene har vi omtalt i Departementets nye veileder om offentlige anskaffelser (punkt 5.5.2). Grunnen til at vi har valgt å skrive om endringene nå, er både for at innkjøpere skal kunne forberede seg på det som kommer, og med tanke på at veilederen skal ha varighet ut over dette året. I år gjelder imidlertid fortsatt de «gamle» reglene om offentlighet. Siden det fremgår av lederen i dette nummeret av Forsyning at det hersker usikkerhet om hvordan spørsmål om innsyn nå skal håndteres, vil jeg gi her gi en liten oversikt over dagens regler. Dokumenter som kommunene kan unnta fra innsyn Utgangspunktet er at forvaltningens dokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller forskrift. Man trenger altså hjemmel for å unnta noe fra offentlighet. Interne dokumenter kan unntas, det følger av offentlighetsloven 5. Dokumenter til og fra kommunen er imidlertid som hovedregel offentlige. Et stort og praktisk unntak gjelder dokumenter som er taushetsbelagte fordi de inneholder forretningshemmeligheter. Nå er det slik at man «slipper» en del vanskelige vurderinger om hva som er taushetsbelagt, fordi vi på innkjøpsområdet har et særlig unntak for tilbudsdokumenter og anskaffelsesprotokoller. Man trenger altså ikke godtgjøre at disse inneholder forretningshemmeligheter eller at de er interne dokumenter, for å unnta tilbud og protokoll fra offentlighet. Unntaket for anskaffelsesprotokoller gjelder protokollene slik de er beskrevet i forskriften om offentlige anskaffelser. Det vil si et dokument som skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen ( 3-2). I forskriftens vedlegg 3 og 4 står det nærmere om krav til innholdet av protokollen. Det er viktig å være oppmerksom på at dersom en bruker informasjon eller vurderinger fra protokollen i en annen sammenheng, for eksempel i et brev med begrunnelse til en leverandør, kan ikke brevet unntas offentlighet ved å vise til protokoll-unntaket. Brevet kan da kun unntas fra innsyn dersom det finnes en annen hjemmel typisk unntaket for forretningshemmeligheter. Meroffentlighet La meg minne om at selv om det er adgang til å unnta fra innsyn, oppfordrer Offentlighetsloven til likevel å gi innsyn i så mye som mulig. Dette omtales gjerne som å praktisere meroffentlighet. Loven slår til og med fast at man som offentlig ansatt har plikt til å vurdere slik meroffentlighet ( 2 tredje ledd). Det eneste man skal passe på, er å ikke gi ut opplysninger som er under- Pål Hellesylt Forsyning nr

6 lagt taushetsplikt, ( 5a). Som nevnt er det særlig forretningshemmeligheter man må passe seg for å spre. Hva som er omfattet av denne plikten til taushet fremgår av anskaffelsesforskriftens 3-3 og av Forvaltningslovens 13. Bestemmelsen om meroffentlighet betyr også at kommunene allerede i dag kan praktisere offentlighet i samsvar med de nye reglene som snart kommer. Det er altså fullt mulig å gi innsyn i tilbud og protokoller i den grad de ikke inneholder forretningshemmeligheter eller annen taushetsbelagt informasjon. Når kommunen vurderer meroffentlighet etter dagens regler, er det derfor kanskje ikke så dumt å ta til seg politikernes signaler, og legge seg på linje med den nye lovteksten allerede nå. Tid for et dikt Testamente Lenge har jeg trodd at dikt var innsikt, en slags mikroskopering av ord. Og ja, når jeg skrev, åpnet det seg forunderlige former for øynene mine, fabelaktige sammenhenger: Alt som var skjult myldret frem, beveget seg. En ballett av gåter danset med flimmerhår bølgende rundt kroppen, og jeg innbilte meg at trinnene kunne tydes, tas med ut i den virkeligheten jeg frøs i som en overvintrer. Jeg skrev på kaféer, i jernbanekupéer, hjemme. Og alltid denne fryden, følelsen av å se, forstå. En ferd inn i ordene, i hjertets og hjernens geografi hvor Gondawanaland, Timbuktu og Nilens kilder måtte nås og kartlegges på ny og på ny. Og aldri med tanke på berømmelse eller rikdom, bare dette djevelske imperativet: Reis! Reis! Og gleden ved å være underveis, på samme tid inn i seg selv og bort fra seg selv, alltid hjemtur og flukt, ferdens åpne og lukkede Janusansikt: Dør eller Død. Men dikt er som snø. Jeg har sett poeter på dødsleiet lukke feberhendene sine rundt diktet som om de trygler det om hjelp. En innsikt av hvit krystall smeltet til tårer på teppet. Og likevel: Du som leser, må lese Du som dikter, må dikte Døden er et annet sted, har et alfabet av antimaterie og et ur uten klokkeslett og visere. Kjennsgjerninger Å ligge tett inntil et hjerte Men med den tynne sommergardinen av hud mellom er å være utestengt. Å lete innover øyne er å høre ekkoet fra den andre siden av en uoverstigelig ensomhet. Å bli glad i er å legge grunnsteinen til et savn. Morgen Det er morgen igjen, vesle håp og verden frotterer seg med nyvasket solskinn. Livets ansikt er aldri det samme selv om vi ser på det i all evighet. Kolbein Falkeid UTVALGTE DIKT Cappelens utvalgte, 2005 Alt vi kan er å tro og lete, tyde og plukke opp brukne pinner og spor lagt ut for å hjelpe eller villede oss, vi vandringsmenn i denne skogen av sammenfiltret skygge og lys som er Livet. 6 Forsyning nr

7 Tjenestedirektivet og den nordiske modellen og lovpriset flexicurity av professor Noralv Veggeland, Høyskolen på Lillehammer Den nordiske modellen med vekt på velferd, sosial sikkerhet og likhet er i fokus i Europa i minst to sammenhenger: I forbindelse med å realisere EUs mål og ambisjoner knyttet til den såkalte Lisboa-prosessen om å utvikle konkurranseevne i en globalisert verden basert på en tjeneste- og kunnskapsøkonomi. Den har også dannet bakgrunn for EU-parlamentets kompromiss om det aktuelle tjenestedirektivet som nå er vedtatt i EU. Det siste er temaet her. Tjenestedirektivet Det opprinnelige Bolkestein-utkastet til tjenestedirektivet fra 2004 var sterkt knyttet til den anglo-amerikanske modellen og dens liberale markedsforankring. Ved arbeidskraftsvandring over grenser ble det såkalte «hjemlandsprinsippet» lagt til grunn i sosiale rettighetsspørsmål. Arbeidstakernes tok med seg opprinnelseslands rettigheter i forhold til helseog sosiale tjenester og tariff, og ble slik sett koblet fra arbeidslandets sosiale systemer. Et indre marked for tjenester skulle skapes, og i Bolkestein-utkastet ble også sosiale rettigheter gjort til en handelsvare. Protestene uteble ikke, for reguleringen iverksatt på EU-nivå ville utvilsomt ha medført virkelig a) sosial dumping og b) konservering av sosial ulikhet i hele EU/EØS-området. Men merkelig nok, i realiteten er dette tilnærmet situasjonen i dagens Europa: Nasjonale reguleringsregimer om sosiale tjenester og lønn konkurrerer, og med «race to the bottom» som en ikke uvanlig konsekvens, fordi en regulerende sosial overnasjonalitet innen tjenestesektoren mangler. I det vedtatte tjenestedirektivet forhandlet fram i Europaparlamentet er derimot det omdiskuterte hjemlandsprinsippet forlatt. I stedet heter det «retten til å tilby tjenester». Hjemlandsprinsippet ville kunnet medført legitimering av arbeidsgivernes utnyttelse av billig utenlands arbeidskraft, og dertil lavere helse- og sosiale rettighetsstandarder og billigere offentlige tjenestetilbud for arbeidstakerne. Videre er ikke-kommersielle offentlige velferdstjenester av såkalt «allmenn betydning» holdt utenfor direktivet. Helse- og sosialtjenester, arbeidsmarkedstiltak, opplæring, utdanning, retts- og ordenstjenester er slike tjenester. Videre er vikarbyråer og vaktselskaper holdt utenfor, og direktivet berører ikke streikeretten og arbeidsretten. Anbudsordninger med mulighet for utenlandske selskaper med sin arbeidskraft som vinnere fortsetter. Handel med tjenester vil øke, og Norge som EØS-land kan dra nytte av det. Generelt er praktiseringen av denne type handel fortsatt i betydelig grad en nasjonal kompetanse. For eksempel kan det nasjonalt bestemmes lik adgang for alle til sosiale tjenester uavhengig av nasjonalitet. Minimumslønn kan fastsettes for arbeidstakere (slik Norge nettopp har gjort innen byggebransjen). Men hva betyr så denne type nasjonal kompetanse? Den betyr minst to ting: Poli- Noralv Veggeland Forsyning nr

8 tisk kamp mellom høyrepartier og venstrepartier med sine ulike oppfatninger av markeds og statens rolle. Men like viktig vil kampen bli om valg av sosial modell og i hvilken retning den skal utvikles. Så derfor, hvilken sosial modell bør gis forrang? Den nordiske modellen er best, sier mange. En klar bekreftelse på et slikt svar finnes i: European Policy Centre, arbeidsdokument nr. 20, 2005 med den meget sigende tittelen: «The Nordic model: A recipe for European success?», utgitt med finansiell støtte fra Nordisk Ministerråd. I rapporten forstås den nordiske modellen både som et verdi- og ideologisk konsept og som et instrument, eller bedre en «verktøykasse» som politikerne gjerne sier, for å bygge et sosialt Europa som inkluderer de nye landene i øst. Nyliberalisme En spesiell politisk forvirring finnes angående modellen. Ofte skjer det en sammenblanding av den tradisjonelle skandinaviske velferdsstatsmodellen med den aktualiserte nordiske modellen. Den nordiske sosiale modellen har klart sine røtter i den skandinaviske velferdsstatsmodellen, men den er også påvirket av den liberale markedsorienterte angloamerikanske modellen. Noen ganger blir derfor debatten forvirrende. Et eksempel er høstens (harde) diskusjon i Norge om sykelønnsordningen. En rød-grønn regjering ønsket ny medfinansiering av denne fra arbeidsgiverne, for å presse dem til å skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidslivets organisasjoner stoppet reformen. Fagbevegelsen ved LO identifiserte innovasjonen som nyliberalistisk, og sa nei. Arbeidsgiversiden ved NHO hadde andre motiver for sitt nei, de fryktet mindre arbeidskraftsmobilitet som vi skal se nedenfor. Regjeringen ble tvunget til full retrett. Siden 1980-årene har nyliberalismens tenkesett satt sitt preg på norsk - og nordisk politikk. Men det er nå en gang slik at all ekstern påvirkning trenger ikke være negativ. Tvert imot, fornyelse av politikken på velferdsog tjenesteområdet må kontinuerlig skje dersom modellen skal overleve. Det vi må holde fast på av mange grunner som vi skal se, er de grunnleggende skandinaviske velferdsstatsprinsippene. Det som har skjedd er at Norden og Norge har latt seg påvirke av liberale europeiske strømninger i velferdspolitikken og i arbeidsmarkedspolitikken, men det har skjedd selektivt og det har vært vellykket. Norden I følge OECD-tall og i perioden fra 1980-tallet er det gruppen nordiske land, som kanskje for noen overraskende topper rankingen innen OECD-området med hensyn til arbeidskraftproduktivitet, altså produktivitet per sysselsatt. I samme periode og vel mindre overraskende topper de også med hensyn til inntektsbeskyttelse i form av tariff, sosiale støtteordninger og andre ulike typer garantier. Videre ligger de på topp når det gjelder offentlige utgifter og skatt i prosent av BNP. Det er heller ikke overraskende, men det gjør de også når det gjelder grad av sysselsetting og lav ledighet. Etter grad av sosial ulikhet gir rankingen Norden en bunnplass. Fortsatt er de nordiske land ledende med hensyn til målbar sosial likhet og økonomisk fordeling. Begrepet «trygghetsnarkomane» er blitt brukt om nordboere. For i den nyliberale tenkningen henger ikke dataene ovenfor sammen. I denne tenkningen utbygges den moderne velferdsstaten best gjennom liberalisering og privatisering, arbeidsproduktivitet gjennom svakt oppsigelsesvern, og økonomisk vekst skapes gjennom skattelette og liten offentlig sektor. Effektivitet og kreativitet vil drukne i en velferdsstat basert på en stor offentlig sektor, høyt skattenivå og sosial utjevning. Velferdsstatens problem I henhold til internasjonale økonomer preges teoretisk sett «den ideelle moderne velferdsstat» av tre L er. Det vil si målsettingene om: Lav arbeidsledighet, Lave offentlige utgifter og Lav sosial ulikhet. Men problemet er at alle disse tre L ene ikke kan realiseres samtidig. Politikerne blir stilt ovenfor et velferdsstatens trilemma, som betyr at oppfylles to av målsettingene går det galt med det tredje målet. Det fungerer slik: Prioriteres målene om lav sosial ulikhet og lave offentlige utgifter, så tapes sosial dynamikk og offentlige arbeidsplasser, permanent høy ledighet blir resultatet. Prioriteres alternativt lave offentlige utgifter og lav ledighet, ja så øker den sosiale ulikheten som følge av privatisering og skattelette som tjener de rike og rikeste, og som følge av manglende inntektsbeskyttelse. - Den nyliberale velferdsstatspolitikken baserer seg på denne siste type politisk valg og prioritering. Stilt overfor trilemmaet gjenstår det ett politisk valg: Det gis prioritet til lav arbeidsledighet og lav sosial ulikhet. Men så oppstår problemet, for dette medfører høye offentlige utgifter til arbeid, velferd og inntektsbeskyttelse, og et høyt skattenivå. I de nordiske land er det nettopp denne politiske prioriteringen som grovt sagt er blitt gjort, naturligvis innenfor litt ulike nasjonale rammer. OECD-rankingen på grunnlag av en rekke indikatorer viser at politikken har gjort dem til vinnere. Politisk valg Er det slik at EUs tjenestedirektiv utfordrer den nordiske sosiale modellen og dens framtidige suksess, altså suksessen OECD-ranking beskriver, og som er betinget av at sosial likhet prioriteres sammen med lav arbeidsledighet? EUs tjenestedirektiv representerer i seg selv ikke tvang i retning av politisk reform med utskifting av «verktøykassen» for å realisere de nordiske og norske velferds- 8 Forsyning nr

9 mål. Derimot dreier det seg om et verdikonservativt modellvalg. Etter at direktivets hjemlandsprinsipp falt bort er valget et nasjonalt politisk anliggende. Det betyr, at med EUs uttalte støtte, vil iverksettingen av direktivet fortsatt kunne forankres i den skandinaviske velferdsstatstradisjonen og den nordiske sosiale modellen Den nordiske modellens kanskje viktigste side i en internasjonal åpen økonomi er at den bygger på en politisk tradisjon som har sosial sikkerhet og trygghet for alle som en grunnleggende målsetting. Studier viser nemlig at universelle sikkerhetsordninger gir arbeidstakerne en trygghet som betyr et mer effektivt arbeidsmarked. Det viser seg at trygghet skaper et fleksibelt arbeidsmarkedet, og derav høy arbeidskraftproduktivitet. Det siste er viktig for å sikre konkurranseevnen, arbeidsplasser og inntekter til en stor offentlig sektor. Derfor er det avgjørende viktig at de nordiske land og Norge bevarer sine universale sosiale sikkerhetsordninger, av velferdsstatsgrunner, men også av grunner relatert til arbeidsmarkedet. I forhold til tjenestedirektivet betyr dette at den typiske aktive og omfattende nordiske arbeidsmarkedspolitikk må skje bevisst og hand i hand med tiltak mot sosial dumping. Arbeidstakere fra andre EU-land må gis sosiale rettigheter, men mer enn det, de må også skoleres og kvalifiseres for et krevende arbeidsmarket i stadig endring som ledd i å utvikle et fleksibelt arbeidsmarked. Fleksibelt arbeidsmarked Politikk for et fleksibelt arbeidsmarked kunne i prinsippet bety tilrettelegging for at arbeidsgivere og arbeidstakere kommer sammen og diskuterer seg fram til varierende arbeidsbetingelser og arbeidstid for å imøtekomme bedriftens så vel som sosiale og personlige behov. Men i den anglo-amerikanske nyliberale tradisjonen betyr det gjerne fleksibilitet for arbeidsgiverne, mens store grupper arbeidstakere utsettes for jobbusikkerhet med lav terskel for oppsigelse, helse- og sosial forsikring og sykelønn betalt av arbeidsgiver (jf. norsk LOs reaksjon i sykelønnsdebatten), individualisert og lav lønn, krav om å være uorganisert og dårlige arbeidsbetingelser ellers. ABC-faktorer Den nordiske politikken preges av en kombinasjon av følgende ABC-faktorer som til sammen skaper et fleksibelt arbeidsmarket: Universell helse- og sosialforsikring og ulike velferdsgarantier (med røtter i den tradisjonelle skandinaviske velferdsstaten). En aktiv offentlig arbeidsmarkedspolitikk (med tilsvarende røtter, og Sverige nevnes ofte som foregangsland). Mer pragmatiske og «myke» reguleringer av arbeidsmarkedet. Disse avløser tidligere mer bastante og ensidige regler for oppsigelsesvern, og bruk av ansiennitetsprinsippet eller formalkompetanse ved ansettelse, avansement og lønnsopprykk, o. a. (I Norden nevnes Danmark oftest som det land som har gått lengst i denne retningen). Flexicurity Det er disse ABC-ene som kombineres og skaper nye og ettertraktede politikkvariantene innen den nordiske modellen. I Europa kalles politikken nordisk «flexicurity policy»: «Flexi» refererer seg til fleksibilitet i arbeidsmarkedet og «curity» til jobbog sosial sikkerhet/trygghet. Flexicurity-politikken influerte og debatten om tjenestedirektivet i EU. Sammenhengen er: A. Den nordiske velferdsstaten har en uavhengig offentlig helse- og sosial forsikring. Arbeidstakerne kan trykt skifte jobb for å utnytte sin kompetanse og dyktig, eller for å oppnå bedre lønn, i forvisshet om at de personlig er forsikret og deres familie økonomisk sikret. Hadde forsikring og sykelønn vært arbeidsgivernes ansvar vil det for mange kunne være en belastning å skifte jobb. De tenker: Kanskje vil en ny arbeidsgiver gi meg en dårligere forsikring. Uttrygghet skapes. Studier viser at i land med slikt arbeidsgiveransvar, i for eksempel USA og UK, reduseres mobiliteten: Arbeidstakerne klamrer seg til den jobben. Synkende produktivitet og økende arbeidsløshet truer. Selv USA s president Busch nevnte dette problemet i sin «State of Union Speech» februar Vi finner også her en forklaring på hvorfor NHO støttet LO i den norske striden om sykelønnsordningen. B. I den nordiske modellen er også den aktive arbeidspolitikken i fokus. Den er blitt oppvurdert i forhold tidligere av minst to grunner: Politikken skal bidra til å skape fleksibilitet mer enn mobilitet, og heve arbeidskraftens produktivitet mer enn å senke trygdeutgifter. Tiltak bringer arbeidsledige og yrkeshemmede tilbake i arbeidslivet gjennom opplæring, omskolering og tilpasset arbeid, og gjøre dem produktive. Det samme gjør støtte til utdanning og til kompetansehevning ved livslang læring. C. De nordiske oppmykningene av tidligere mer rigide arbeidsmarkedsreguleringer, har gått i retning av økt fleksibilitet og arbeidsproduktivitet. Oppmykingen av regelverket for ansettelse og avansement har en slik virkning, fordi mangfoldet av dyktighet får spredning og blir bedre utnyttet. Utnytting av dyktighet i arbeidslivet er viktig for at konkurranseevne og sysselsetting skal opprettholdes i et moderne kunnskapssamfunn. På dette feltet har kontinentale land som Frankrike Forsyning nr

10 og Tyskland tradisjonelt hatt et problem, med ofte svært rigid arbeidsmarkedsregulering og relasjon til arbeidslivets organisasjoner. Resultatet har vært relativ høy og permanent ledighet, kombinert med lav arbeidsproduktivitet Retten Slik fungerer altså den nordiske og norske sosiale modellen i et økonomisk integrert Europa: En aktiv arbeidsmarkedspolitikk og et åpent og fleksibelt arbeidsmarket med høy arbeidsproduktivitet gjør en stor offentlig sektor mulig. Og det skjer ikke på tross av, men på grunn av en solid velferdsstat med liten sosial ulikhet i en europeisk sammenligning og med universelt virkende ordninger for sosial og økonomisk sikkerhet. Innenfor disse rammene kan EUs tjenestedirektiv iverksettes i Norge og med bifall fra et EU som nettopp har den nordiske modellen i fokus. Hvorfor ikke bruke retten i stedet for reservasjonsretten? 10 Forsyning nr

11 Tyskland klagar på Europakommisjonen si melding om offentlege innkjøp under terskelverdien av informasjonsarbeidar Marit Weihnachten, KS Brussel EU si utøvande makt (Kommisjonen) skapar de facto lovgjeving og går forbi den lovgjevande makta i EU (Ministerrådet og Europaparlamentet). For å få slutt på dette, klagar den tyske regjeringa Kommisjonen inn for den dømmande makta i EU, EF-domstolen. Årsaka til den tyske klaga, er Kommisjonen si melding om regler for offentlege kontraktar som ikkje (eller berre delvis) kjem inn under EUdirektiva for offentleg innkjøp. I denne meldinga beskriv Kommisjonen i detalj kva krav EØS-landa skal følgja når det gjeld offentleg innkjøp som anten ligg under terskelverdien eller som berre har lokal tilknyting. Regjeringa og dei lokale og regionale styresmakter i Tyskland meinar at Kommisjonen har gått langt utover sitt mandat: Meldinga lagar nye europeiske lovregler i strid med dei vanlege EU-prosedyrane for lovgjevinga. Meldinga gjeld tenester under terskelverdien og tenester med lokal tilknyting Den 23. juni 2006 la Europakommisjonen fram ei «fortolkande melding» om offentleg innkjøp som ikkje er dekka av direktiva om offentleg innkjøp. Meldinga gjeld både offentlege kontraktar som ligg under terskelverdien, og så kalla «vedlegg II B»- tenester. IIB tenester er opplista i vedlegg IIB til direktivet 2004/18/EC og vedlegg XVII B til direktivet 2004/17/EC. Dei ligg over terskelverdien, men har vanlegvis ei spesiell lokal tilknyting og er lite aktuelle for utanlandske aktørar. Desse IIB tenester skal, i følgje direktiva for offentleg innkjøp, berre publiserast i etterkant, når kontrakten er tildelt. Desse to typar offentlege innkjøp utgjer størsteparten av alle offentlege innkjøp i EØS, anslagsvis 80%. Dei er, som sagt, ikkje dekka av reglene i direktiva for offentleg innkjøp og det er dei meldinga til Kommisjonen omfattar. Meldinga omfattar forresten ikkje konsesjonskontraktar, og det er eit viktig poeng i argumentasjonen i klaga (sjå nedafor). Kommisjonen seier i meldinga at det i prinsippet er opp til medlemslanda å gi regler for offentleg innkjøp for kontraktar som ikkje kjem inn under direktiva. Men etter Kommisjonen si oppfatting, pålegg Romatraktaten sine prinsipp og EF-domstolen sin fortolking av traktaten gjennom rettspraksis («case law»), bestemte krav for medlemslanda. Målet med meldinga er, i følgje Kommisjonen, å gjera desse krava tydlegare. Kommisjonen sjølv meinar at meldinga ikkje skapar nye lovregler. I meldinga understrekar Kommisjonen at det offentlege er forplik- Forsyning nr

12 ta også å offentleg utlysa planlagde innkjøp som ikkje kjem inn under direktiva på førehand. Kommisjonen lister til og med opp konkrete krav til utlysinga. Direkte tildeling utan offentleg utlysing skal berre vera mogleg i dei tilfella som er uttrykkeleg «tillate» i direktiva. Kommisjonen meiner at reglane og prinsippa i Romatraktaten (som rettferdige konkurranseregler) best kan levast opp til gjennom bestemte prosedyrar som ikkje-diskriminerande beskriving av kontrakten lik tilgang for tilbydarar frå alle medlemsland prosedyrar som er gjennomsiktige for alle og adekvate tidsfristar prosedyreregler for prekvalifisering av moglege tilbydarar krav til sjølve avgjerda om kven som får kontrakten krav om juridisk beskyttelse og klagemoglegheiter Viss landa skal følgje desse reglene, må dei, for innkjøp som er unntatt direktiva, med andre ord oppfylla omtrent dei same krava som i direktiva. Problem nummer 1: ikkje fortolking, men ny lovgiving Alle desse krav går, etter den tyske regjeringa si meining langt over det som følgjar av Romatraktaten og EFdomstolen sin fortolking av denne. Berre kravet om forbod mot diskriminering, kan avleiast direkte frå traktaten og EF-domstolen sin rettspraksis. Kommisjonen krev i meldinga førehandsutlysing. Målet er å setja prinsippet om gjennomsiktigheit («transparency») ut i livet. Men prinsippet om gjennomsiktigheit impliserar marknadsopning og går mykje lengre enn ikkje-diskrimineringsprinsippet. Tyskland tvilar på at marknadsopning i det heile er mogleg for denne type offentlege innkjøp: Der er ikkje nokon marknad som kan opnast, sidan det er ingen eller få utanlandske tilbydarar eller interesserte. Dermed er tidsog pengebruk av det offentlege til utlysing ikkje proporsjonalt med ein (i beste tilfelle indirekte) marknadsopning, som eventuelt kunne ført til betre tilbod. Kommisjonen argumenterar i meldinga med at utlysingsplikta for kontraktar under terskelverdien eller vedlegg B, går fram av EF-domstolen sin rettspraksis. Meldinga visar til ein del domsavseiingar der EF-domstolen faktisk krev dette. Problemet er berre, at det dreier seg om dommar som handlar om offentlege konsesjonskontraktar, og konsesjonar er ikkje handsama i meldinga. Den tyske regjeringa meiner at kravet om utlysing på førehand berre er meiningsfullt viss det dreier seg om offentleg innkjøp med «relevans for den indre marknaden», noko som vanlegvis er tilfellet for tenestekonsesjonar (som IKKJE er handsama i meldinga, og der EF-domstolen også krev førehandsutlysing), men ikkje for offentlege innkjøp under terskelverdien. Ved å etablera terskelen, har den europeiske lovgjevaren, Rådet og Europaparlamentet i saman, gitt klar uttrykk for si vurdering: Innkjøp over terskelverdien er av relevans for den indre marknaden, mens dei under terskelen ikkje, eller berre i liten grad, er det. Terskelverdiane blei til og med heva i Denne vurderinga av lovgjevande myndigheit må den utøvande myndigheita, altså Kommisjonen, respektera, argumenterar tyskarane i si klage. Den tyske regjeringa hevdar at det er opp til medlemslanda sjølv å lage regler om offentleg innkjøp, viss det ikkje finns lovregler på europeisk nivå. Problem nummer 2: den utøvande makt tek seg for lovgjevar Men problemet med meldinga har også ein grunnleggjande prinsipiell dimensjon. Den tyske regjeringa meiner at Kommisjonen skapar her (lovstridig) de facto lovgiving. Meldinga forpliktar nemleg myndigheitene i EØS i praksis på nye lovregler. Dette er eit spørsmål om «det politiske primatet» til lovgjevaren. I følgje EU-prosedyrane er det opp til den europeiske lovgjevande myndigheita, altså Ministerrådet og Europaparlamentet saman, å gi lovregler om offentleg innkjøp. Med den tyske økonomiministeren sine ord: «Det vil seie at på dette området ca. 80% av all offentleg innkjøp er det de facto Kommisjonen åleine, under henvisning til EFdomstolen, som sett reglane for offentleg innkjøp, og ikkje den europeiske eller nasjonale lovgjevande instans.» Kommisjonen sikter, i følgje den tyske regjeringa, mot «å etablera ein einskapleg, obligatorisk innkjøpspraksis på sida av det som omfattast av direktiva for offentleg innkjøp.» At Kommisjonen sjølv påstår at meldinga ikkje skapar nye lovregler, spelar, i følgje den tyske regjeringa, ikkje noko rolle. Avgjerande er derimot om innhaldet i meldinga kan ha bindande effekt på landa. Spørsmålet er altså den faktiske juridiske effekten. At Kommisjonen påstår at det ikkje skapar nye lovreglar stridar også mot det faktum at Kommisjonen har regelbrotprosedyrar gåande mot Finland og Irland, som gjeld brot på krav Kommisjonen no har nedfelt i meldinga. Klagar mot «maktovergrepet» I si klage mot Kommisjonen, krev den tyske regjeringa «annulering av Kommisjonen si fortolkande melding av 23. juni 2006, om EF-lov som gjeld offentlege kontraktar som ikkje, eller ikkje fullstendig, kjem inn under reglane i direktiva om offentleg innkjøp.» Argumentasjonen til den tyske regjeringa følgjer fire punkt: 1. Kommisjonen skapar nye bindande forpliktingar med meldinga. 12 Forsyning nr

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45

Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 Nr. 3-4 - 2013 Årgang 45 NESTLEDER N HAR ORDET Innhold Ledern har ordet... 2 Redaktøren har ordet... 3 Tema: Paragraf 1... 4 Samtal med Vidar Holm... 5 Hvordan EØS griper inn... 9 Otis direktøren i Trondheim...15

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven Forhandlinger i Odelstinget nr. 52 2001 7. juni Endr. i jernbaneloven 745 Møte torsdag den 7. juni kl. 13.40 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 44): 1. Innstilling fra samferdselskomiteen

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER?

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? ~ Om kvalifikasjoner ved tildeling av offentlige kontrakter etter Lianakis-dommen C-532/06 Veileder : Kai Krüger Kandidatnummer: 140845 Leveringsfrist:

Detaljer