MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd"

Transkript

1 MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

2 Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas soliditet for å sikre selskapets posisjon i matvarekjeden. For oss eiere er innskudd av ny andelskapital både strategisk viktig og økonomisk lønnsomt. Dette er en investering i vår egen framtid, sier styreleder Sveinung Svebestad. Nortura er kjøtt- og eggprodusentenes viktigste redskap for å sikre vår rettmessige del av verdiskapingen i matvarekjeden, og at vi har landbruk over hele landet. Gjennom tøffe grep har vi nå rigget Nortura for framtidig utvikling og vekst. Alt vi nå gjør, gjør vi for å trygge eiernes interesser og legge grunnlaget for konkurransedyktige utbetalingspriser og god avkastning på kapitalen eierne har i virksomheten, understreker Svebestad. Se hva som skjer... Norturas største utfordring de siste årene har vært at man bare har klart å vedlikeholde egenkapitalen, ikke øke den. Nortura vokser imidlertid i tråd med de mål og strategier som er vedtatt Et selskap i vekst trenger å øke kapitalen, og vår utfordring er å bygge opp kapital så vi klarer å utvikle selskapet videre, sier Svebestad. Han viser til hva som har skjedd rundt oss. I Finland og Sverige maktet ikke kjøttsamvirket å skaffe nok kapital. I Finland måtte man gå på børs og i Sverige er virksomheten kjøpt opp. Produsentene har ikke lenger noe samvirkeselskap, sier han. God avkastning Alle må gjøre en selvstendig vurdering Framdrift Styrets innstilling diskuteres på kretsmøtene i mars Tilbakemeldingene fra kretsmøtene skal behandles i regionutvalgene i april På bakgrunn av dette legger styret fram sin innstilling overfor årsmøtet Endelig behandling på årsmøtet 22. april Eventuell innbetaling av andelsinnskudd i løpet av 2009 av hva Nortura betyr for deres framtid som produsenter. Styret er imidlertid overbevist om at uten et sterkt Nortura i det norske matmarkedet, vil hver og en av oss stå svakere og være mer prisgitt aktører som ikke har bondens økonomi som sitt overordnede mål. Et økt andelsinnskudd er en god garanti for leveringssikkerhet og egen framtid, sier han. Svebestad understreker at det er styrets forutsetning å gi eierne konkurransedyktig avkastning på kapitalen de har innestående i Nortura innenfor de rammer Samvirkeloven setter. Han viser til at økt egenkapital også vil sette Nortura i stand til å betale en høyere utbetalingspris enn selskapet ellers kunne gjort. Alle medlemmer vil tjene på dette, ikke bare de med god likviditet, sier han. Full eierkontroll Vi har også gjort en vurdering av å hente inn ekstern kapital, men styrets klare konklusjon er at vi ønsker å utvikle Nortura som et samvirkeselskap der eierne har full kontroll. Alternativet kunne også være å holde igjen på utbetalingspris for å sikre et resultat som gir tilstrekkelig med kapital. Vi mener dette er for belastende for medlemmene og vanskelig i forhold til konkurransesituasjonen, sier Svebestad. Ut fra dette går styret inn for å ta i bruk tre ordninger, eller instrumenter, som alle går på en individualisering av egenkapitalen. 2 KAPITALOPPBYGGING NORTURA 2010

3 Obligatorisk andelskapital Frivillig innskudd Medlemskapitalkonti Likt for alle Styret går inn for at det obligatoriske andelsinnskuddet er likt for alle. Begrunnelsen er for det første prinsippet om ett medlem én stemme, at hver andel har lik innflytelse. Dessuten har alle tilgang til det samme apparatet enten de er store eller små. En må også se totaliteten i kapitaloppbyggingen med både obligatorisk andelsinnskudd og medlemskapitalkonti. Medlemskapitalkonti vil være helt proporsjonal med samhandlingen med selskapet. I og med at all kapital blir forrentet, ser heller ikke styret at små produsenter får forholdsvis større belastning enn store, sier Svebestad. Han viser til at de foreslåtte kapitalinstrumentene har stor fleksibilitet ved at de kan benyttes enten hver for seg eller i ulike kombinasjoner. Ved å individualisere deler av kapitalen i selskapet forventer vi mer aktive og mer krevende eiere, påpeker Svebestad. En prøvestein Det er nytt i Norge at et samvirkeselskap endrer det obligatoriske andelsinnskuddet og ber medlemmene skyte inn mer penger. Vi vet at det er forskjellige syn på dette. Men skal vi makte å utvikle selskapet, må vi som eiere også stå opp for det. Da kan det være interessant å se saken i historisk lys. Det var et betydelig løft for kjøttprodusentene da de på 1930-tallet stilte opp med 1000 kroner i andelsinnskudd. Dette tilsvarer kroner i dagens pengeverdi. Om utfordringene i dag er annerledes mener jeg samvirke har minst like stor betydning i dag som for 70 år siden, sier Svebestad. Nå handler det igjen om at vi som eiere må ta ansvar. Dette er en prøvestein på om vi som bønder er i stand til å utvikle Nortura som et samvirkeselskap og beholde full kontroll. Den norske egg- og kjøttbonden trenger et selskap som har som formål å sikre høyest mulig råvarepris, avslutter Svebestad. KAPITALOPPBYGGING NORTURA

4 Kapital sikrer et sterkt Nortura i framtida Mål for ny egenkapital Styrets mål er å styrke egenkapitalen med: 250 mill. kroner i 2010 Og totalt 500 mill. kroner i 2012 Individuell egenkapital i tre former Det foreslås å øke egenkapitalen ved bruk av tre former for individualisert egenkapital (se omtale sidene 6-11): Obligatorisk andelsinnskudd på kr pr. medlem Medlemskapitalkonti Frivillig innskudd 4 KAPITALOPPBYGGING NORTURA 2010

5 Tiltakene i 2009 virket som forutsatt og brakte Nortura gjennom krisen i fjor sommer. Nå trengs kapital til å utvikle Nortura videre som eiernes viktigste verktøy i matvarekjeden. Ny kapital vil sikre gunstige lånevilkår, muliggjøre ytterligere forbedringer og styrke Norturas markedsposisjon. LØFTet resultatet LØFT Norturas endringssprogram for å bedre lønnsomheten gir effekt! I løpet av de seks månedene fra programmet ble igangsatt sommeren 2009 og fram til årsskiftet, er driftsresultatet før avskrivninger og spesielle poster (EBITDA) forbedret med over 630 millioner til 792 millioner kroner. Overskudd i 2009 De kraftige tiltakene som ble gjennomført gjorde at Nortura tross en vanskelig start på året oppnådde overskudd i Resultat før skatt ble 159 millioner kroner og etter skatt 106,8 millioner kroner. I resultatet inngår gevinst av salg av eiendom på 183 millioner kroner. I dette inngår salget av fabrikken på Tunga. Dette er imidlertid ikke et «krisetiltak», men en konsekvens av endringene i fabrikkstrukturen i Midt-Norge, der vår nye fabrikk i Malvik erstatter blant andre fabrikken på Tunga. 70 millioner på medlemskapitalkonti Et resultatet i pluss gir rom for å avsette deler av overskuddet til ny egenkapital. Styret foreslår derfor å plassere 70 millioner kroner på medlemskapitalkonti allerede i år. Dette utgjør i kroner omtrent tilsvarende beløp som eierne bidro med gjennom to-prosentrekket siste halvår Overskuddsdisponeringen innebærer at eierne allerede nå får nyte godt av de omstillinger og lønnsomhetsforbedringer som skjer i Nortura. lønnsomheten også på lengre sikt. Målet er å forbedre resultatet med 2,5 milliarder kroner pr. år fra 2009 til Mange prosjekter er allerede igangsatt, og disse er forventet å gi en årlig effekt på nærmere 1,3 milliarder kroner i Vi er med andre ord halvveis. De største grepene i LØFT-programmet fram mot 2012 er (millioner kroner i årlige besparelser): Bedre innkjøp 300 Strukturendringer 205 Optimalisering av verdikjeden 190 Administrative stillinger 115 Andre tiltak 440 Forbedringstiltak Mange av de gjenstående forbedringstiltakene krever investeringer, som igjen krever at Norutra styrker sin kapitalbase. Behovet for økt egenkapital er særlig knyttet til: Sikre Norturas eiere tilstrekkelig markedsmakt og selskapets evne til å drive markedsregulering Sikre maksimal kostnadseffektivitet for å bli en lønnsom egg- og kjøttindustri Styrke og utvikle merkevarene Finansiering av vekst LØFTer videre LØFT-programmet består av både akutttiltak og endringer som skal forbedre KAPITALOPPBYGGING NORTURA

6 Obligatorisk andelsinnskudd kroner Styret anbefaler å øke det obligatoriske andelsinnskuddet til kroner for alle medlemmer i Nortura. I praksis blir innbetalingen for dagens medlemmer 9 000, eller kroner. Økning i andelsinnskuddet krever endringer i vedtektene med 4/5-flertall på årsmøtet. Styret går inn for at det obligatoriske andelsinnskuddet skal være likt for alle medlemmer. Hovedbegrunnelsen er prinsippet om ett medlem/én stemme. Endringen i andelsinnskuddet vil ikke påvirke innflytelsen i selskapet. Likt andelsinnskudd bygger også på at alle medlemmer har lik adgang til Norturas tjenester og service. Andelsinnskuddet Fratrekk for innestående andelsinnskudd Ved fastsettelse av andelsinnskuddet til kroner pr. medlem, vil dagens andelsinnskudd komme til fratrekk ved innbetaling. Den faktiske innbetaling vil være 9 000, eller kroner pr. medlem. Dagens andelsinnskudd i Nortura varierer ut fra når medlemskapet ble opprettet og hvilke produksjoner medlemmene har: Tidligere medlemmer i Gilde Norsk Kjøtt Tidligere medlemmer i Prior Norge Tidligere medlemmer i både Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge Nye Nortura-medlemmer etter fusjonen kr kr kr kr 6 KAPITALOPPBYGGING NORTURA 2010

7 EINAR MYKI LEDER FAGUTVALG GRIS må dessuten ses i sammenheng med forslaget om å opprette medlemskapitalkonti der innskuddene vil være proporsjonale med medlemmenes leveranser (se side 10-11). Andelsinnskuddet kan enten innbetales direkte eller ved trekk på oppgjør. Innskuddet skal betales i løpet av Nye medlemmer må innbetale fullt andelsinnskudd ved opprettelse av medlemsskapet. Ingen tvang Alle medlemmer står fritt til å betale inn det nye andelsinnskuddet. Ingen blir heller kastet ut av Nortura. De som ikke ønsker å betale, vil få utbetalt sitt opprinnelige andelsinnskudd og blir omdefinert fra medlem/eier til leverandør. Hva er andelsinnskudd? Samvirkeforetak har adgang til å kreve innbetaling av obligatorisk andelsinnskudd fra de som ønsker å være medlemmer i foretaket. Foretaket kan også ha frivillig andelsinnskudd. Samvirkeloven legger til grunn prinsippet om ett medlem én stemme. Alle medlemmer har derfor lik innflytelse. Summen av andelsinnskuddene kalles andelskapital, og er en del av samvirkeforetakets egenkapital. En måte å styrke egenkapitalen på, er derfor å øke andelsinnskuddene, slik styret i Nortura nå foreslår. Medlemmene betaler ikke formuesskatt av andelsinnskuddet, mens avkastningen beskattes som kaptialinntekt. Foretaket får ikke skattefradrag for Forts. side 8 Gir kontroll over videreforedling og verdiskaping Det viktige er at denne investeringen gir oss kontroll over egen videreforedling og dermed mulighet for å ta del i hele verdiskapningen framover. Med vår innsats gjennom disse tiltakene bidrar vi til å sikre Nortura som den sterke markedsregulatoren vi så absolutt kommer til å trenge, understreker Einar Myki, leder for fagutvalget for gris. Mange av oss svineprodusenter omsetter for store beløp gjennom Nortura hvert år. Selv om vi har lagt bak oss et par år med høye kostnader og liten netto, regner jeg med at en del også vil skyte inn frivillig innskudd. Det er så viktig for oss at Nortura leverer, og dette er en investering der vi bidrar til at Nortura skal stå sterkt framover. Nortura har vært gjennom et tøft år i Tiltakene som er satt i verk viser allerede gode resultater, og selskapet kom ut av 2009 på en god måte. Videre styrking av selskapet krever investeringer, og det er her behovet for økt egenkapital melder seg. Egenkapitalen skal også forrentes med en god rente, så i seg selv er jo dette en grei investering, sier Myki. KAPITALOPPBYGGING NORTURA

8 den avkastning som utbetales på andelskapitalen. Det er ingen skatteeffekter ved utbetaling av andelsinnskuddet. Alle toneangivende samvirkeforetak i norsk landbruk har andelsinnskudd, men innskuddet har i mange tilfeller ikke vært endret på flere tiår og framstår i dag ofte som symbolske. Medlemmene i et samvirkeforetak har, på samme måte som aksjeeiere i et aksjeselskap, begrenset økonomisk ansvar. Som medlem i Nortura er du ikke ansvarlig for selskapets gjeld utover ditt eget andelsinnskudd. Medlemmene i Nortura får utbetalt andelsinnskuddet når medlemskapet opphører. Avkastning Selv om hovedformålet med et samvirkeforetak er brukernytte og ikke kapitalavkastning som i et aksjeselskap, gir Samvirkeloven anledning til å utbetale forrentning på andelskapitalen. All andelskapital, enten den er obligatorisk eller frivillig, skal behandles likt og gis samme avkastning. I følge Samvirkeloven er maksimal avkastning på andelskapitalen en rente tilsvarende renten på fem års statsobligasjoner pluss tre prosent (for tiden ca. seks prosent). Utbetaling av avkastning forutsetter at selskapet går med overskudd. Det er årsmøtet som vedtar om det skal utbetales avkastning og hvor stor den skal være. Avkastningen utbetales årlig. medlemmer betaler inn i gjennomsnitt kroner i økt andelsinnskudd, vil dette styrke Norturas egenkapital med 250 millioner kroner. Styrets mål er å styrke egenkapitalen med 250 millioner i 2010 og totalt 500 millioner innen Om lag halvparten vil med andre ord komme fra økt andelskapital. Resten må komme fra de overskudd Nortura skaper, og avsettes enten til felles egenkapital eller medlemskapitalkonti. Vedtektsendringer En økning av andelsinnskuddet krever endring av vedtektene, og Samvirkeloven krever at endringen blir fattet med 4/5 flertall på årsmøtet. Nye leveringsvilkår Nortura vil i framtida skille klarere mellom hva som er rene leveringsvilkår og vilkår knyttet til medlemskapet i organisasjonen. Styret har derfor satt i gang et arbeid med å lage nye vilkår gjeldende fra sommeren Målet er at de i større grad enn i dag skal skille mellom de som bare er leverandører og de som også er eiere av Nortura. Alle som forplikter seg til å betale inn andelsinnskuddet i løpet av 2010, får nye medlemsvilkår fra 1. juli. Det skal lønne seg å være medlem i Nortura! Hvor mye penger? Dersom alle dagens ca aktive Frivillig innskudd god pengeplassering Alle Nortura-medlemmer inviteres også til å innbetale frivillige innskudd. Dette vil være en god plassering for alle som har likviditet til det, og et godt alternativ til vanlig banksparing eller innskudd på Norturas sparekonto. 8 KAPITALOPPBYGGING NORTURA 2010

9 LEIF OVE SØRBY LEDER FAGUTVALG STORFE Frivillig innskudd gir ingen rettigheter og påvirker ikke de demokratiske retningslinjene i Nortura. Frivillig innskudd er kun en pengeplassering som gir mulighet til å ta del i avkastningen fra virksomheten i Nortura. For Nortura kan disse innskuddene regnes som egenkapital i selskapet, og bidra til å styrke soliditeten. Sju års bindingstid Det er ingen begrensning på beløpet hvert medlem kan sette inn. Alle frivillige innskudd vil ha en bindingstid på sju år. Det gjelder de samme regler for forrentning av frivillige innskudd som for obligatoriske andelsinnskudd og medlemskapitalkonti. Nortura må ha muskler til å gjøre jobben vi ønsker Det viktigste er at Nortura får økonomiske muskler til å gjøre den jobben i markedet som vi ønsker at selskapet skal gjøre, sier lederen for fagutvalget for storfe Leif Ove Sørby. For oss storfeprodusenter, som ikke lenger har en målpris å forholde oss til, er det viktig at Nortura er i stand til å sette en pris i markedet som reflekterer hva det er mulig å ta ut. Markedsreguleringsrollen og styrke til å være prisledende er helt sentralt, understerker han. Jeg er også opptatt av at det er gjennom Norturas merkevarer vi har mulighet til å hente ut marginer. Jeg tenker selvfølgelig på Gilde-merket, men legger generelt stor vekt på at Nortura har styrke til å profilere våre merkevarer i forhold til det hardkjøret vi nå ser rundt egne merkevarer, fortsetter Sørby. Et andelsinnskudd på kroner er høyt i forhold til det vi har vært vant til, men i forhold til hva våre forgjengere i sin tid gikk inn med, er det småpenger. Dette er et beløp de aller fleste har anledning til å gå inn med. Selv uten å tenke strategisk, er det en plassering til grei avkastning, sier Sørby. KAPITALOPPBYGGING NORTURA

10 Medlemskapitalkonti en vinn-vinn-ordning Med medlemskapitalkonti får du som medlem del i verdiskapingen i Nortura ved at noe av overskuddet settes inn på din personlige konto i selskapet. Innskuddet skal bygge på samhandlingen med selskapet, og utbetales etter å ha stått på kontoen i sju år. Innskuddene på medlemskapitalkonti vil bli regnet som egenkapital i selskapet. Derfor kalles disse innskuddene gjerne individuell egenkapital. Medlemskapitalkonti er med andre ord en vinnvinn-ordning for medlemmene og Nortura. Regelverket Det er Samvirkeloven som åpner for at samvirkeforetak kan ta i bruk medlemskapitalkonti. Ordningen gir samvirkeforetak anledning til å sette av en del av overskuddet til medlemmene gjennom innskudd på konti som tilhørerer det enkelte medlem. Kapitalen kan på denne måten beholdes i selskapet og styrke soliditeten. Samvirkeloven krever at avsetningen skal gjøres på grunnlag av samhandlingen med Nortura, det vil si i forhold til verdien av hvor mye egg og kjøtt det enkelte medlem leverer i løpet av et år. Hvorvidt innskuddene på medlemskapitalkonti kan bokføres som egenkapital i selskapet, vil avhenge av bindingsreglene for innskuddene. Med det regelverket som styret foreslår, er det avklart at medlemskapitalkonti i Nortura vil bli regnet som egenkapital. For Nortura er det avgjørende hvordan finansieringsinstitusjonene vurderer kapitalen på medlemskapitalkonti. Normalt krever disse at innskuddene skal bindes i minst like lang tid som varigheten av Norturas langsiktige finansieringsordninger, som for eksempel obligasjonslån. Ved å innfri dette oppnår Nortura gunstige lånebetingelser. Innskuddene skal stå på medlemskapitalkonti i sju år før de blir utbetalt. I praksis innebærer dette at det etter sju år vil bli en rullering, der eldste årsavsetning utbetales. Utbetaling vil skje etter årsmøtet. Ved opphør av medlemskap, foreslår styret rullerende utbetaling over sju år ved ordinær utmeldelse og ved salg/eiendomsoverdragelse. Ved opphør som følge av konkurs, dødsfall eller andre forhold, utbetales totalbeløpet etter en vurdering og vedtak i styret. Krever overskudd Samvirkeloven krever at avsetning til medlemskapitalkonti bare kan skje dersom selskapet har overskudd i sin samhandling med medlemmene. Det er styret som foreslår hvor mye som skal avsettes til medlemskapitalkonti, men det er årsmøtet som suverent bestemmer størrelsen på avsetningen innenfor rammen av det styret foreslår. Innskuddene på medlemskapitalkonti vil forrentes som andelskapitalen. Årsmøtet fastsetter renten. Styret foreslår at avkastningen blir løpende utbetalt. Skatteforhold Nortura får ikke skattefradrag ved avsetning til medlemskapitalkonti, men ved utbetaling gis det fradrag på lik linje med etterbetaling. Utbetalt beløp beskattes hos medlemmene som næringsinntekt. Utbetaling ved opphør blir beskattet som ved løpende drift. Innestående på medlemskapitalkonti regnes ikke som formue hos det enkelte medlem. 10 KAPITALOPPBYGGING NORTURA 2010

11 KJETIL GRANRUD LEDER FAGUTVALG SMÅFE Ingen er så avhengig av Nortura som sauebøndene Vi saubeønder er de som uten tvil har mest å tjene på å betale de kronene i andelsinnskudd. Ingen er så avhengig av Nortura som oss, sier lederen for fagutvalg småfe, Kjetil Granrud fra Rendalen. Sauebøndene har ikke stor tonnasje, og vi har heller ingen stor andel av totalmarkedet for kjøtt. Derfor er vi helt avhengige av Nortura som markedskanal, sier Granrud. Jeg skal gjerne være med å diskutere hvordan Nortura har vært drevet, om det har vært godt nok og hva vi kunne gjort annerledes. Men det er en annen diskusjon. Nå handler det om å sørge for at vårt eget selskap faktisk er på plass som en sterk aktør i markedet og kan ivareta våre interesser. Dette skulle jeg gjerne reist land og strand rundt for å snakke med andre sauebønder om, sier han. Når det gjelder andelsinnskuddets størrelse er han klar. Generelt er det slik at om de store produsentene hadde betalt mer, ville de mindre produsentene fått mindre makt. Det er i alle fall ikke vi saueprodusenter tjent med. Derfor gir jeg min fulle støtte til flatt innskudd, sier Granrud, som ikke ønsker å sette produksjoner opp mot hverandre. KAPITALOPPBYGGING NORTURA

12 Mye mer enn kroner som står på spill For norske kjøtt- og eggprodusenter står det langt mer på spill enn kroner pr. hode. Dette handler om kjernespørsmål for samvirke og Nortura som hovedaktør og markedsregulator. Og det er eierne som avgjør, sier samvirkeforsker Per Ingvar Olsen. Olsen, som er førsteamanuensis ved Senter for samvirkeforskning på BI, følger landbrukssamvirket og Nortura på nært hold. Olsen understreker at i all økonomisk virksomhet er det eierne som må skaffe nødvendig risikokapital, enten det dreier seg om samvirkeforetak, aksjeselskaper eller andre selskapsformer. Egenkapital er lån fra eierne i bytte mot styringsrett og rett til det økonomiske ressultatet, poengterer han. Egenkapital er lån fra eierne i bytte mot styringsrett og rett til det økonomiske ressultatet Samvirke-test Landbrukssamvirket og Nortura står overfor store utfordringer. Men de mange tusen menneskene som står bak samvirkeforetakene representerer en enorm ressurs sammenlignet med hvem som helst man måtte stå overfor. Utfordringen er å få så mange, med en relativt beskjeden innsats fra hver enkelt, til å stille opp i rollen som eiere på en kollektiv og slagkraftig måte. Her handler det om å utøve sitt ansvar og sin styringsrett. Dette blir en test på hvor egnet samvirkeformen som bred demokratisk organisasjon er for foretaket. Hvis eierne ikke stiller opp på en trovedig måte, vil vi få en debatt om dette, sier Olsen. Liten investering Det er vel bare kredittkortgjeld som vil være en dårligere plassering enn å flytte penger til andelsinnskudd i Nortura, sier Olsen spøkefullt, før han forklarer at det Nortura nå står overfor er en helt normal utfordring i næringslivet. Konkurransesituasjonen selskapet står i gjør at man ikke utelukkende kan basere seg på å skaffe nødvendig kapital gjennom driftsoverskuddene. Da må den hentes på annen måte. Det er bare eierne som kan tilføre risikokapital til rimelige vilkår. Derfor har man valgt å øke andelsinnskuddet og benytte medlemskapitalkonti, sier Olsen. Olsen påpeker at det andelsinnskuddet som eierne blir bedt om å skyte inn, er mindre enn det man vanligvis snakker om av investeringer i slike situasjoner. Derfor handler dette ikke først og fremst om penger for den enkelte, men om man ønsker å være eier i et fortak og utnytte de medlemsfordeler bedriften representerer, sier han. Ytterligere investeringer Olsen mener Nortura har gjort en kjempeinnsats for å få ned kostnader og sikre resultatene på kort sikt. Men det er litt hasard å stole på at overskuddene framover vil være tilstrekkelige til å kunne sette av nok kapital for å gjøre de investeringer som skal til for å få kostnadene ytterligere ned. I høykostlandet Norge er det i bunn og grunn bare én måte å få ned kostnadene på i den type virksomhet som Nortura driver. Det er å ta i bruk ny teknologi og erstatte arbeidskraft med maskiner. Det krever investeringsressurser, sier Olsen. Olsen understreker at Nortura nå står i en mye tøffere konkurransesituasjon både i tilførselsmarkedet og i møte med dagligvarekjedene. Man har trolig ikke 12 KAPITALOPPBYGGING NORTURA 2010

13 HANS ARNE BREIVIK LEDER FAGUTVALG EGG samme mulighet til å sette av egenkapital fra overskudd i bedriften som under tidligere gode år, sier han. Tydeligere eierrolle Det som nå skjer i Nortura klargjør hva egenkapitalen i et samvirket er, nemlig risikokapital som skal tilbake til eierne med avkastning. Men her er det ikke snakk om oveskuddsavkastning, men rett og slett en driftskostnad for selskapet. Nortura må betale for risikokapitalen de nå får fra eierne. Dette er selvsagt grunnen til at eierne sitter med styringsretten. Vi får tydeligere fokus på hva det vil si å være eier, og hvordan kapitalen tilhører eierne og ikke foretaket, sier Olsen. I norsk landbrukssamvirke har det ikke vært betalt avkastning på felles egenkapital som er bygget opp i selskapene. Vi får tydeligere fokus på hva det vil si å være eier, og hvordan kapitalen tilhører eierne og ikke foretaket Det er ikke samvirkeforetakene som har lagt til grunn at den kollektive eierkapitalen ikke skal kunne tas ut. Det er «avtalen» norsk landbruk og samvirkeorganisasjonene har gjort med politiske myndigheter om markedsordninger, skattefordeler osv. som har gjort felleskapitalen urørlig. Myndighetenes krav har vært at selskaper med spesielle fordeler ikke skal kunne gi urimelig utbytte til eierne. Men når mange av fordelene nå avvikles og politikerne etablerer nye konkurransevilkår i markedet, må samvirket gå tilbake til sin opprinnelig form. Eierne må forholde seg til nye politiske regimer og ta inn over seg at de faktisk allerede har vart en stund. Slik sett skjer eiernes kapaitalinnsprøyting i Nortura litt på overtid. Men den kan føre til en vitalisering i landbrukssamvirke, sier Olsen. Det handler om vi skal ha et samvirke i framtida Spørsmålet om andelsinnskudd og kapital dreier seg først og fremst om de store linjer. Det handler i bunn og grunn om vi skal ha et samvirke i framtida. Hvis svaret er ja på det spørsmålet, må vi også ta grep som sikrer at selskapet har den kapitalen det trenger. Dette er samvirke inn i en ny tid, sier lederen av fagutvalget for egg Hans Arne Breivik. For en eggprodusent er ikke kroner mye penger for å sikre gode avsetningsmuligheter i framtida, men for produsenter med mindre volumer kan det være en del penger. Det er viktig å få flest mulig med seg, og jeg synes styret har lagt fram et godt opplegg med en frivillig ordning og medlemskapitalkonti. De nye ordningene kan dessuten føre til mer aktive eierne som utøver sin eiermakt mye tydeligere ved å stille krav til administrasjon og styre. Det kan bli krevende, men være positivt for selskapets utvikling selv om det også kan bli ubehagelig. Til nå har eierne i for liten grad stilt krav og handlet tidsnok, sier Breivik. KAPITALOPPBYGGING NORTURA

14 Framsynte bønder har gjenn bygd opp sterke samvirkebe 14 Framsynte og dyktige bønder har gjennom årtier bygd opp sterke samvirkebedrifter. Disse bedriftene har vært en avgjørende faktor for utvikling og gjennomføring av den norske landbrukspolitikken. Samhandlingen mellom politikk og marked i landbruket har gitt landbruksbefolkningen styrke og innflytelse. Nortura er jordbrukets redskap for å oppnå gode priser på kjøttprodukter i markedet for derigjennom bl. a. å sikre jordbruket høyest mulige utbetalingspriser for sine leveranser. Nortura er den langsiktige garantisten for dette! Norges Bondelag og Norsk Bondeog Småbrukarlag har som mål å opprettholde et småskalalandbruk over hele landet. Dette er ikke mulig å få til uten Norturas rolle som markedsregulator med mottaksplikt. Uten et sterkt kjøttog eggsamvirke er det ikke mulig å opprettholde et landbruk over hele landet. Vi, som eiere av Nortura, blir nå bedt om å bidra til å styrke selskapet. Dette er nødvendig for at Nortura skal kunne gjennomføre de oppgaver som er nevnt over. Eierne avgjør! I en demokratisk prosess skal vi som eiere bestemme oss for på hvilken måte vi skal styrke selskapet. Måten vi velger å gjøre dette på vil få betydning for hele det norske jordbruket. Nils T. Bjørke Ole Anton Teigen KAPITALOPPBYGGING NORTURA 2010 Vi er helt avhengig av at landbrukssamvirket lykkes i sitt arbeid for å sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet.

15 om årtier drifter OLE MARTIN FJELDBERG LEDER FAGUTVALG FJØRFEKJØTT Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på Temakonferansen januar 2010 Uten Nortura bestemmer andre prisen Et sterkt samvirke sikrer landbruk i hele landet. Vi skal også ha konkurrenter, men samvirke må være stort nok til å sikre råvareprisene til bonden. Hvis vi ikke har Nortura, vil andre bestemme prisen. Vi ser at kjedene ønsker å intregere helt inn til bonden. Det er for å oppnå enda større fortjeneste ikke for bonden, men for kjedene, sier leder av fagutvalget for fjørfekjøtt Ole Martin Fjeldberg. Vi som driver med fjørfe husker godt 2005 da finske Cap Man gjennom Cardinal Foods og Den Stolte Hane fikk hånd om nær 40 prosent av markedet for fjørfekjøtt og nær 20 prosent på egg. Daglig leder i selskapet uttalte at de ikke hadde noe ansvar for sine produsenter. De tar råvaren der den er billigst, også fra import. Jeg tror ham, sier Fjeldberg. De fleste ønsker å levere fra seg gården i bedre forfatning enn da vi overtok. Men det hjelper ikke hvis de som overtar ikke får solgt sine produkter. Nortura er også en arv vi må forvalte og levere til neste generasjon slik at de har mulighet til å drive landbruk over hele landet kroner er mye penger, men en billig forsikring. Mange av oss bruker nok den summen på andre ting som ikke gir så god avkastning som å investere i et selskap vi er helt avhenige av. Vi må støtte opp om Nortura nå, slik at vi sikrer avsetning og priser for våre varer både for oss og neste genrasjon, sier Fjeldberg. KAPITALOPPBYGGING NORTURA

16 Hvorfor og hvordan? Går LØFT-programmet for å effektivisere Nortura som planlagt? Ja, LØFT-tiltakene forbedret driftsresultatet med over 630 millioner kroner i andre halvår Hvorfor trenger Nortura da mer egenkapital og hvor mye? Målet er å forbedre lønnsomheten i Nortura med 2,5 milliarder innen De enkleste tiltakene er gjennomført først. Ytterligere effektivisering krever investeringer, og til det trenger Nortura mer kapital. Et solid Nortura får også bedre lånebetingelser. Hva får jeg igjen for å investere i Nortura? Økt kapital skal bidra til å sikre Nortura som en sterk aktør i matmarkedet, både som salgskanal med Norges sterkeste merkevarer og som markedsregulator. Nortura er den eneste aktøren i denne varekjeden som har som hovedmål å sikre best mulig lønnsomhet for bonden. Du får også konkurransedyktig avkastning på pengene. Hvor mye penger er det snakk om? Styret anbefaler et obligatorisk andelsinnskudd på kr pr. medlem. Det andelsinnskuddet du allerede har innestående, kommer til fratrekk på dette. Pengene skal innbetales i løpet av Andelsinnskuddet kan du ta med deg ut når du slutter å samhandle med Nortura. Hva er medlemskapitalkonto? Det er din egen konto i Nortura der du får din del av selskapets overskudd basert på den samhandling du har med selskapet. Styret foreslår i år å avsette til sammen 70 millioner kroner og plassere på den enkelte eiers konto. Innskuddene på disse kontiene utbetales rullerende etter sju år. Pengene gis samme forrentning som for andelsinnskudd. Påvirker de nye kapitalordningene maktforholdene i Nortura? Nei. Norturas organisering og beslutningssystem bygger på prinsippet om ett medlem én stemme. Derfor er selve andelsinnskuddet satt likt for alle. Avsetning av overskuddet til medlemskapitalkonto vil imidlertid være avhengig av hvor mye kjøtt og egg hvert enkelt medlem leverer. De med stor omsetning vil ha mer kapital i selskapet enn de mindre, men ikke mer innflytelse. Heller ikke frivillig innskudd gir mer innflytelse, men gir god avkastning. Nortura SA 2010 Prosjektleder: Tor-Olav Brandtzæg Produksjon: Faktotum Informasjon Trykk: Nr1 Trykk Grefslie Foto: Jan Inge Haga, Kai Svelingen Flatekvål, Håvard Simonsen, Nortura Nortura SA Postboks 360, Økern, 513 Oslo Telefon: Faks:

Samvirke som forretningsstrategi

Samvirke som forretningsstrategi Samvirke som forretningsstrategi Hell 5/10 11 Frode Vik Samvirke og framtida Einar 02.11.2011 Høstbjør 1 Sundvollen 2.11.11 Samvirke og framtida? Hvorfor er samvirke aktuelt som aldri før? Hvorfor er kunnskap

Detaljer

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud

Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11. Ole-Jakob Ingeborgrud Hva betyr samvirke for meg som bonde? Landbrukshelga i Akershus Hurdal, 22.-23.01.11 Ole-Jakob Ingeborgrud Temaer Norsk Landbrukssamvirke kort presentasjon Hva er samvirke? Hvorfor samvirke i landbruket?

Detaljer

i landbrukssamvirket

i landbrukssamvirket i landbrukssamvirket En kort innføring i samvirkelovens kapitalmuligheter Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke Forord I juni 2007 vedtok Stortinget Samvirkeloven. Loven gir føringer for hvilke kapitalinstrumenter

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Samvirke, trenger vi det?

Samvirke, trenger vi det? Samvirke, trenger vi det? Politikkens maktesløshest 1980 2008: Frikobling og sammenbrudd Den globale økonomiens voldsomme ekspansjon Ny global arbeidsdeling (Kina, ) Frikobling, spekulasjon og sammenbrudd

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov 25. november 2009 Advokat Vibeke Resch-Knudsen Forslag til ny eierskapslov 1, 1. ledd: Nye vass- og avløpsanlegg skal vere fullt ut eigd

Detaljer

Eierskap i matindustrien

Eierskap i matindustrien Eierskap i matindustrien Tendenser og utvikling innen tre eierformer Mat og Industri seminar 17.10.2012 Per Christian Rålm, Avdeling for utredning NILF Ulik eierform - fordeling av verdiskapingen Samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods?

Velkommen. Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Velkommen Markedsreguleringer et gode for fellesskapet eller gammelt tankegods? Disposisjon 1. Er markedsreguleringer gammelt tankegods eller et gode for felleskapet? 2. Om markedsregulering i Norge 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Tertialrapport januar april 2007

Tertialrapport januar april 2007 Tertialrapport januar april 2007 Nortura BA konsern har et underskudd før skatt og etterbetaling på 53 mill kr i første tertial 2007. Proforma sammenligningstall for Nortura BA konsern for første tertial

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

For de som ønsker. å løfte sammen

For de som ønsker. å løfte sammen For de som ønsker å løfte sammen Samvirke som foretaksform - Har du en forretningsidé du ønsker å få satt ut i livet, men trenger å samarbeide med andre for å få den realisert? - Driver du konsulentvirksomhet

Detaljer

Samvirkeforetak Overgang fra BA til SA Samvirkeloven og revidering av vedtekter 1 Om Norges Vel Ideell og uavhengig Medlemsorganisasjon Hovedkontor utenfor Oslo Lokalkontor Bergen og Levanger Landkontor

Detaljer

Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet

Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet NR 1 2009 Midt-Norge Slakteri AS fortsatt det ledende private alternativet I forbindelse med den nye struktur - endringen i kjøttbransjen i Midt- Norge ønsker vi med denne informasjonen å gi deg en nærmere

Detaljer

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt

Sveinung Svebestad. Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Sveinung Svebestad Nye konkurranseforhold i verdikjeden for kjøtt Nortura - Norges ledende merkevareleverandør innen kjøtt og egg. Garanterer et mangfold av kvalitetsprodukter med likeverdige tilbud i

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.10 et overskudd på 4,785 mill. kroner mot et underskudd

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 2. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.06.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.06.10 et overskudd på 11,801 mill. kroner mot 5,603 mill.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA Vedtatt på årsmøtet 2015. KAPITTEL 1: FORETAKET 1 Laget Felleskjøpet Agri SA, i det videre kalt FKA, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og begrenset ansvar.

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 1 0 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 1 0 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2010 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.10 et overskudd på 19,850 mill. kroner mot 13,282 mill.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Rennebu Landbrukstjenester SA med organisasjonsnummer 971381973 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt)

Medlemsorganisasjon. 18 700 andelseiere. 145 kretser. Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Medlemsorganisasjon 18 700 andelseiere Arbeidsutvalg Leder og nestleder 5+2 medlemmer (storfe, egg, småfe, gris, fjørfekjøtt) Fagutvalg 5 utvalg Administrasjon Konsernråd Styret, ledere og nestledere I

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Økonomi og bedriftsledelse

Økonomi og bedriftsledelse Kurs: Landbrukshelga 26 januar 2013 Økonomi og bedriftsledelse Økonomistyring og samarbeidsformer! Foredragsholder: Jens Kristian Nyerrød Vorma Økonomi & Regnskap SA Sparebankgården 2150 Årnes 1 Fra lønnstager

Detaljer

Familiejordbruket i det 21. århundre. Innlegg på seminar i Agri Analyse tirsdag 2. september 2014 Per Harald Grue

Familiejordbruket i det 21. århundre. Innlegg på seminar i Agri Analyse tirsdag 2. september 2014 Per Harald Grue Familiejordbruket i det 21. århundre Innlegg på seminar i Agri Analyse tirsdag 2. september 2014 Per Harald Grue Norge fikk et jordbruk basert på selveiende bønder som et av første land i Europa Norske

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER

SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER SAMVIRKE OG MARKEDSORDNINGER Jordbrukssamvirket får politisk støtte Jordbrukssamvirket er en del av det korporative styringssystemet. Samvirket skal ivareta bøndenes interesser og har ansvar for å gjennomføre

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

-Om 40 år 9 mrd. mennesker (er 7 mrd i dag). - Om 20 år er vi 1 mill. flere mennesker i Norge -Velferdsøkning på jorda. Spiser mer kjøtt.

-Om 40 år 9 mrd. mennesker (er 7 mrd i dag). - Om 20 år er vi 1 mill. flere mennesker i Norge -Velferdsøkning på jorda. Spiser mer kjøtt. 1 -Om 40 år 9 mrd. mennesker (er 7 mrd i dag). - Om 20 år er vi 1 mill. flere mennesker i Norge -Velferdsøkning på jorda. Spiser mer kjøtt. FN beregnet at matproduksjonen må øke med 60 % de neste 40 åra.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

2. Hva er markedsbalansering (markedsregulering)?

2. Hva er markedsbalansering (markedsregulering)? Norges Bondelag notat Vår dato Revisjon Vår referanse 18.08.2015 15-695 Utarbeidet av Eli Reistad Til Kopi til Markedsbalanseringsutvalget - høringsnotat 1. Bakgrunn, frister og framdrift Et utvalg oppnevnt

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013

Møte med Mat- og landbruksministeren. Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Oslo, 5. desember 2013 Møte med Mat- og landbruksministeren Kort om Norturas virksomhet Markedssituasjonen Storfe Gris Andre dyreslag Markedsordningene Norge rundt

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 1. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 1. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatregnskapet pr 31.03.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 31.03.11 et overskudd på 6,622 mill. kroner mot 6,646 mill.

Detaljer

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder

Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014. Olav Volldal Styreleder Eiermøte Drammen kommune 11. mars 2014 Olav Volldal Styreleder Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2013 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4.

Detaljer

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien?

Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? Grilstad i omstilling hvilke grep ønsker industrien? NILF-seminar 23.april 2010 Konsernsjef Odd Arne Dalsegg SPIS Grilstad 2010 En av Norges største private produsenter og markedsfører av kjøttvarer: Produksjonsanlegg

Detaljer

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA.

Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Foto: Vidar Bråten Produksjon av storfekjøtt viktig for mange i Sør-Trøndelag Rørossamlingen 16. oktober 2013 Jakob Simonhjell Totalmarked kjøtt og egg Nortura SA. Om Nortura Omsetning: ca 19 milliarder

Detaljer

Framtidsbonde = Samvirkebonde

Framtidsbonde = Samvirkebonde Framtidsbonde = Samvirkebonde Samvirke som organisasjonsform HVA ER ET SAMVIRKE? HVILKE FORDELER HAR EN SAMVIRKEBONDE? Samvirke er en av flere måter å organisere økonomisk virksomhet på, og er et strategisk

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

Forprosjektrapport Varmegjenvinning

Forprosjektrapport Varmegjenvinning Forprosjektrapport Varmegjenvinning Av Bent Gydesen og Evan Majeed 4.2.2009 H09I01 Side 1 av 5 Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Varmegjenvinning av sviovn Oppgave Periode 20.11.08 30.5.2009 Gruppe

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009: Egenkapitalbevis SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2014 en egenkapitalbeviskapital på 2.597 millioner kroner fordelt på 129.836.443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Saksliste styremøte 24.10.2011

Saksliste styremøte 24.10.2011 Saksliste styremøte 24.10.2011 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste Styremøte 24.10.2011 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 32 NOTODDEN BOK OG BLUESHUS... 3 1.1. Forslag til vedtak... 3 1.2. Vurdering

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Mulighetene for å reise skogeierkapital

Mulighetene for å reise skogeierkapital Mulighetene for å reise skogeierkapital Gudbrand Kvaal NORGES SKOGEIERFORBUND 27. mai 2014 Hvorfor skal skogeiere risikere penger i foredlingen Det er foredling som skaper markedet - uten et markedet har

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

Skogeiersamvirkets framtid

Skogeiersamvirkets framtid KOLA Viken samling Skogeiersamvirkets framtid Tønsberg, 4.november 2014 Olav Breivik Styreleder Viken Skog SA Kort om Viken Skog SA Norges største skogsamvirke 10 200 andelseiere i fem fylker Mer enn hvert

Detaljer

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA 1 Organisasjon Landbrukstjenester Øst SA med org.nr 971 295 937 nedenfor kallet laget, er et samvirkeforetak med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall.

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA VEDTEKTER (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA 1 Reviderte vedtekter ved omdannelse fra AL til SA som selskapsform Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. august 2012. Endring i 8 2. avsnitt på

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar

Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar NILF Klaus Mittenzwei 08.05.2013 Tilbakeviser Bondelagets påståtte feil i diskusjonsnotat om Høyres jordbrukspolitikk: Detaljert kommentar Norges Bondelag (NB) retter i et oppslag med tittel «Høyre er

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad

Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger. Eli Reistad Norsk landbrukspolitikk, nasjonale og internasjonale muligheter og begrensninger Eli Reistad Gårdbruker i Sigdal, Buskerud, korn og skog Tidligere nestleder i Norges Bondelag 4 år med jordbruksforhandlinger

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Vedtekter for Mjøsen Skog SA

Vedtekter for Mjøsen Skog SA Vedtekter for Mjøsen Skog SA Vedtatt av årsmøtet 18. april 2012. Endret av årsmøtet 11. april 2013. 1 Navn Samvirkeforetakets navn er Mjøsen Skog SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Finansiering av ROVAR

Finansiering av ROVAR Finansiering av ROVAR Rapport fra arbeidsgruppen Juni 2005 1. Bakgrunn og innledning Styringsgruppen nedsatte i møte den 27. april 2005 en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til finansieringen

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer