Kommunedelplan Spind, Farsund kommune Biologisk utredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan Spind, Farsund kommune Biologisk utredning"

Transkript

1 NOTAT Vår ref.: KBS-2054 Dato: 12. mai 2014 Kommunedelplan Spind, Farsund kommune Biologisk utredning I kommunedelplan for kystsonen i Spind, Farsund kommune er det satt av 31 områder tiltenkt bolig-, fritidsbebyggelse og fritid/turistanlegg. I forbindelse med videre arbeid med planene ønsker Farsund kommune å gjennomføre en biologisk mangfoldregistrering på oversiktsplannivå av planlagte byggeområder (figur 1). Ecofact har fått i oppdrag å presentere en rapport over de biologiske verdiene i de enkelte planområdene, basert på eget feltarbeid og gjennomgang av eksisterende materiale. Arbeidet er utført av Knut Børge Strøm. Rapporten er utformet som en lettfattelig og oversiktlig henvisning til vært enkelt delområde i kommunedelplanen. Bildeillustrasjon og en kortfattet beskrivelse av eventuelt verdifulle biologiske forekomster vil gi grunnlag for videre planlegging i områdene. Det gjøres oppmerksom på at et tidlig befaringstidspunkt ( ) og en i hovedsak overflatisk kartlegging bør kunne gi grunnlag for ytterligere og mer detaljerte undersøkelser hvis det biologiske potensialet vurderes som stort. Det tas videre utgangspunkt i at planområdenes samlede areal blir berørt, noe som i all hovedsak medfører stor negativ konsekvens tilknyttet omfangsvurdering. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes

2 Figur 1. Oversiktskart over undersøkte områder.

3 Innhold Nøtland-Varden (B10)...4 Nøtland-Varden (B11)...7 Birkenes (B12)...8 Oddevikheia 1 (F30)...11 Oddevikheia 2 (F31)...12 Oddevikheia 3 (F32)...14 Ersåker 1 (F33-34)...16 Ersåker 3 (F35)...17 Ersåker 4 (F36)...19 Ersåker 5 (F37)...22 Ersåker 6 (F38)...23 Ersåker 7 (F39)...25 Ersåker 8 (F40)...28 Apalvik (F41)...30 Apalvik 2 (F42)...31 Helle (F43)...32 Lian (F44)...33 Bjørnevåg (B13)...35 Bedehus (F/T1)...36 Vasdal (F45)...37 Indre Skarstein (F46)...38 Ytre Skarstein (F47)...40 Skremmestø (F48)...41 Skarsteinsbukta (F49)...43 Viestad (F50)...44 Viestad 2 (F51)...46 Kyråsen (F52)...47 Tomsemyr (F53)...48 Tranevåg, austre (F54)...49 Store Egerøy (F55)...50

4 Nøtland-Varden (B10) Figur 2. Store gamle trær innen planområde B10. Vegetasjon og flora: Planområdet er på hele 306 daa og har følgelig en variasjon tilknyttet områdets biologiske utforming. Området består av en mosaikk mellom kulturmark i gjengroing, plantet granskog og oseanisk løvskog. Flere hytter og kunstmarksareal finnes også spredt. Felles for samtlige områder er et fattig feltsjikt, med et ensformig artsinventar dominert av røsslyng og blåbær med innslag av storfrytle og hvitveis i våraspektet. Inntrykket fra planområdet er at det fra gammelt av har vært åpen beitemark, med spor etter gjerder og tidligere kulturmark. Etter opphørt drift har blant annet eik og bjørk tatt over og dannet tette løvskoger. Farsund kommune og Spind ligger ytterst ved kysten, i et vintermildt og oseanisk klima. Løvtrærne i området har et gammelpreg, med krokete og døde greiner og grov bark. Et eksponert voksested ved kysten, der skrinn jord og stor påvirkning fra abiotiske faktorer ses på som en naturlig forklaring på trærnes tilstand. Et resultat av nevnte faktorer er en særlig rik kryptogamflora. Eiketrærne er stedvis dekket av ulike lav- og mosearter. Den

5 rødlistede laven eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet) ble funnet med store bestander i deler av planområdet. Foruten sitt vanlige voksested på eik, men arten også funnet på bjørk og einer. Sett bort i fra de heldekkende skogområdene, er det enkeltobjekter og områder som skiller seg ut. I vest, ved grensen til åpen kulturmark står to meget store og grove edelløvtrær, mest sannsynlig eik. Omkretsen på stammene kan sies å ligge rundt 3-5 meter og trærne er svært høyreiste med grove, krokete greiner. Trærne har i tillegg flere hulrom/begynnende hulrom. Det ble funnet indikatorarten lungenever på det ene treet, og potensialet for sjeldne kryptogamer og insekter vurderes generelt sett som meget stort. I østre deler av planområdet, i forbindelse med en hyttetomt, finnes også flere gamle eiketrær, som sammen danner et fint gammelskogsfelt. Vilt og fugl: Elg og rådyr benytter trolig området sporadisk. Viltsti etter elg og rådyr ble observert. Vendehals er tidligere registrert i området. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet. Vestlandsvikke (NT) er registrert i artskart, datert år Arten antas å være utgått fra lokaliteten. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes deler av planområdet å inneha stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg til forekomst av naturtypen store gamle trær og store bestander av den rødlistede laven eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet). Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. En mer detaljert biologisk befaring anbefales På et senere tidspunkt, for å kartlegge eksakt forekomst av sjeldne kryptogamer og vurdering/verdisetting av naturtypelokaliteter i vekstsesongen. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha stor negativ konsekvens (- - -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

6 Figur 3. Stamme på stort gammelt edelløvtre. Figur 4. Eikelav Flavoparmelia caperata (NT) på einer.

7 Nøtland-Varden (B11) Vegetasjon og flora: Planområdet er i all hovedsak dekket av opparbeidet kunstmarksareal som hager, hus/hytter vei og dyrket kulturmark. Slike monotone områder har liten eller ingen funksjon som leveområde for naturlig og sårbar flora. Av naturlig vegetasjon kan noen små furumoer, med fattig og skrint feltsjikt nevnes, uten at disse områdene har nevneverdig biologisk verdi. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtypeavgrensninger foreligger innen planområdet, eller andre biologisk relevante registreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen verdi for biologisk mangfold. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

8 Birkenes (B12) Figur 5. Gammel, oseanisk eikeskog. Vegetasjon og flora: Dominerende innen planområdet er store åpne hogstfelt, med løv- og barskog som har blitt høstet til tømmer. Kun i randsonene av plangrensen finnes en opprinnelig naturtilstand, og det er også her de biologiske verdiene forekommer. I nordvest finnes en lysåpen og oseanisk eikeskog. Skogen ligger i et kupert terreng, og er delvis nordvendt. Trærne varierer i alder, men har et gjennomgående gammelpreg med grov bark og et krokete utseende. Kryptogamfloraen er rik, og det ble under befaring registrert de to rødlisteartene liten praktkrinslav Parmotrema chinense (VU-sårbar) og praktlav Cetrelia olivetorum (VU-sårbar). Begge artene ble funnet på eik. I sørøst finnes en lignende sørvendt og blokkrik eikeskogslokalitet. Her ble eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet) registrert. I nordøst ligger en større naturbeitemark med spredte furu, eik- og bjørketrær. Beitemarka virker å være i god hevd, og ugjødslet basert på lavrike stein og bergknauser, samt det artsmangfoldet som kunne registreres på befaringstidspunkt. Av

9 arter kan navlelav, begerlav, grå fargelav, heigråmose, saltlav, blomsterlav, lys reinlav, finnskjegg, blåbær, røsslyng, kysbergknapp og mark/engfrytle nevnes. Sentralt i området kan nevnes et mindre tjern, med tilhørende myrparti. Myra er svært fuktig og tuete, og vitner om at området muligens har vært et åpnere vannspeil fra gammelt av. Det er uvisst om tjernet huser fisk. Vilt og fugl: En trekkvei for elg går gjennom området. Rådyr ble observert under befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet. En trekkvei for elg (verdi C) ligger registrert i naturbase. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes deler av planområdet å ha stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg til forekomst av naturtypen gammel fattig edelløvskog og rødlisteartene liten praktkrinslav Parmotrema chinense (VU-sårbar), praktlav Cetrelia olivetorum (VU-sårbar) og eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet). Det ses på som sannsynlig at naturbeitemarken (naturtype) innen planområdet også innehar en biologisk viktig verdi. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i nærheten. Vilttrekket kan sies å ha mistet mye av sin verdi, på bakgrunn av en endring i områdets fremtoning (hogst). En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for å kartlegge eksakt forekomst av sjeldne kryptogamer og vurdering/verdisetting av naturtypelokaliteter. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha stor negativ konsekvens (- - -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

10 Figur 6. Praktlav Cetrelia olivetorum (VU). Figur 7. Naturbeitemark innen planområdet.

11 Oddevikheia 1 (F30) Vegetasjon og flora: Området er i all hovedsak dominert av plantet granskog. Slike plantefelt innehar normalt sett et fattig artsinventar, da bartrærne skygger ut alt lys og skaper en monokultur i skogen. Enkelte eiketrær finnes, men utgjør ingen særlig verdi for biologisk mangfold. Vilt og fugl: Ingen interessante faunistiske observasjoner ble gjort under befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen verdi for biologisk mangfold. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

12 Oddevikheia 2 (F31) Figur 8. Gammel fattig edelløvskog. Vegetasjon og flora: Storparten av området er dominert av verdifull gammel fattig edelløvskog. Trærne varierer i størrelse, men fremstår gjennomgående gamle og krokete. Et resultat av trærnes alder og skogens oseaniske lokalitet er en rik kryptogamflora, noe som viser seg å være typisk for eikeskogsområder i Spind. Store forekomster av eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet) og liten praktkrinslav Parmotrema chinense (VU-sårbar) ble registrert under befaring. Feltsjiktet er representativt for fattige eikeskosutforminger, med lite vegetasjon og dominans av bl.a. blåbær og vivendel. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Planområdet ligger i direkte tilknytning til et mye benyttet hytteområde, og har nok størst verdi for lokale spurvefugler.

13 Konklusjon Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes deler av planområdet å ha stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg til forekomst av naturtypen gammel fattig edelløvskog og rødlisteartene liten praktkrinslav Parmotrema chinense (VU-sårbar) og eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet). Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i nærheten. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for å kartlegge eksakt forekomst av sjeldne kryptogamer og vurdering/verdisetting av naturtypelokalitet. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha stor negativ konsekvens (- - -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser. Figur 9. Liten praktkrinslav Parmotrema chinense (VU) vokser innen planområdet.

14 Oddevikheia 3 (F32) Vegetasjon og flora: Planområdet består av varmekjær eikeskog, en dominerende skogtype i kyststrøkene på Sør-Vestlandet. Feltsjiktet er også typisk for regionens granittdominerte berggrunn, med et artsmangfold som indikerer lite næringsrike vekstforhold. Blåbær er dominerende, med hvitveis som fremtredende art i våraspektet. Skogen fremstår gjennomgående ung, med lite kontinuitet og små trær. På tross av en skog i tidlig suksesjonsfase, finnes det enkeltelementer som har verdi for biologisk mangfold. Flere styvete eiketrær (10 stk) står spredt i området. Trærne er ikke spesielt store i omkrets, men har grov bark, hulrom og er av høy alder. Så er det også slik med styvete trær. De har blitt høstet og benyttet i landbruket gjennom mange år, og har følgelig en lang kontinuitet som legger til rette for spesielle artsforekomster knyttet til gamle trær. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes deler av planområdet å ha middels til stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg utelukkende til gamle, styvete eiketrær. Gamle trær av høy alder har blitt en sjeldenhet i dagens natur, og er et siste tilfluktssted for en rekke sjeldne og særlig tilpassede arter. Viktigheten av å ivareta gamle trær er derfor sentralt i henhold til bevaring av biologisk mangfold. Ingen sjeldne eller rødlistede arter ble funnet under befaring, men potensialet for dette vurderes som stort tilknyttet styvete trær. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i nærheten. Planområdet

15 vurderes samlet sett å være godt kartlagt, med god oversikt over biologisk viktige verdier (styvningstrær). Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels til stor negativ konsekvens (- - / - - -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

16 Ersåker 1 (F33-34) Vegetasjon og flora: Planområdet består av oseanisk løvskog, en skogtype som virker å være dominerende langs kystsonen i Spind. Eik og osp er vanligst i tresjiktet, med enkelte bjørkefelt. Feltsjiktet er også representativt for de fleste skogområder, med arter som indikerer fattige vekstforhold. Blåbær og blåtopp dominerer, med stort innslag av einer i busksjiktet. Røsslyng finnes på tørrere og høyereliggende partier. Kryptogamfloraen er rik, med heldekkende lav og mosedekke på trestammene. Indikatorarten lungenever ble funnet, i tillegg til en lang rekke trivielle arter. Hornstry (NT) skal finnes innen planområdet. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet. Hornstry (NT) ligger inne med punktregistrering i artskart. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha en middels verdi for biologisk mangfold. Skogen er ikke av særlig høy alder, men har en oseanisk utforming som gir grunnlag for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for å kartlegge eksakt forekomst av sjeldne kryptogamer. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels negativ konsekvens (- -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

17 Ersåker 3 (F35) Figur 10. Lysåpen eikeskog. Vegetasjon og flora: En sørvestvendt, skrånende eikeskogsli utgjør planområdets avgrensning. Feltsjiktet er sparsomt, noe som er typisk for slike fattige eikeskogsutforminger. Trærne varierer i størrelse, men flere har et gammelpreg med krokete utseende og grov bark. Kryptogamfloraen fremstår rik, men ingen sjeldne arter ble funnet under befaring. Av arter i området kan gaukesyre, hvitveis, storfrytle og vivendel nevnes. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer.

18 På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha en middels verdi for biologisk mangfold. Eikeskogen viser stedvis tegn på kontinuitet, ved gamle trær og noe død ved. Potensialet for sjeldne forekomster av kryptogamer og insekter ses på som tilstedeværende. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for å kartlegge eksakt forekomst av sjeldne kryptogamer og få en helhetlig vurdering av området knyttet opp mot svært verdifulle lokaliteter i umiddelbar nærhet. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels negativ konsekvens (- -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

19 Ersåker 4 (F36) Figur 11. Gammel fattig edelløvskog med gamle styvete eiketrær. Vegetasjon og flora: Planområdet består av en sørvestvendt edelløvskogsli, med eik som dominerende art i tresjiktet. Alm (NT) og spisslønn finnes også med små forekomster. Feltsjiktet er representativt for edelløvskogene, med forholdsvis sparsomt med vegetasjon. Hvitveis dominerer i våraspektet, men også kusymre som vitner om en mer intermediær utforming. Skogen er gjennomgående svært gammel, med flere høyreiste og grove eiketrær. Særlig interessant er flere styvete eiketrær, hvor særlig et par fremstår særdeles grove og gamle. Mange av trærne har begynnende og eksisterende hulrom, og en grov utforming, noe som resulterer i flere mikrohabitat for spesialiserte arter. Forekomsten av død ved er bra, med blant annet et gigantisk tre som sannsynligvis har blitt tatt av lynnedslag. En rekke interessante artsfunn ble gjort. Av disse kan lungenever, kystnever og flere uidentifiserte lav- og kjuker nevnes. Foruten en plantet granskog innen planområdet, kan de skogdekte eikeskogsområdene sies å ha svært stor verdi for biologisk mangfold.

20 Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha svært stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg til forekomst av naturtypen gammel fattig edelløvskog og store gamle trær, med grove og styvete trær på flere hundre år. Potensialet for sjeldne artsforekomster ses på som stort. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i nærheten. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for få bedre oversikt over naturtypelokaliteter og sjeldne arter. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha meget stor negativ konsekvens (- - -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

21 Figur 12. Gammelt og svært grovt styvet edelløvtre, mest sannsynlig alm.

22 Ersåker 5 (F37) Vegetasjon og flora: Planområdet ligger langs en 128 meter høy fjellknaus. Vegetasjonen er med det dominert av mye nakent berg og grunnlendt mark. Berggrunn består som ellers i Spind av granitt, noe som frigir lite vekstmineraler til planter. Artene reflekteres av den fattige berggrunnen, og består i all hovedsak av røsslyng, blåbær og blåtopp i fuktigere søkk. Skogarealet omfattes av ung bjørkeskog, noe som innehar begrenset verdi for floristiske forekomster. Vilt og fugl: registrert ved befaring. En elgku med tvillingskalver ble observert i planområdet, samt viltsti etter elg. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen viktig verdi for biologisk mangfold. Elg benytter seg av området, men det kan ikke ses at det har noen større verdi som viltlokalitet enn lignende naturområder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / -) for biologisk mangfold.

23 Ersåker 6 (F38) Figur 13. Oseanisk løvskog dominert av eik og bjørk. Vegetasjon og flora: Planområdet er dekket av en ung til eldre oseanisk løvskog. Terrenget er kupert, med nakne knauser og smådaler med et fuktigere vegetasjonsdekke. Tresjiktet er dominert av løvtre, med bjørk og eik som de mest fremtredene innslagene. Feltsjiktet er representativt for regionen, med fattig lyng- og blåbærvegetasjon. Gamle steingjerder vitner om et område tidligere benyttet til beitebruk. Mye av skogen er et kulturlandskap i sen suksesjonsfase, og er med det av relativt ung alder. Trærne fremstår derfor ikke særlig store eller grove, men er allikevel rikt på mose- og lavflora. Dette forklares med det oseaniske klimaet, og gode vekstvilkår for fuktighetskrevende kryptogamer. Ingen spesielle arter ble registrert, men det ses på sannsynlig at det kan forekomme mer selsynte arter tilknyttet enkelte eldre trær i området.

24 Vilt og fugl: registrert ved befaring. Viltsti etter elg ble registrert. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha en middels verdi for biologisk mangfold. Skogens oseaniske preg gir grunnlag for forekomst av sjeldne kryptogamer. Ingen slike arter ble funnet, men potensialet ses på som stort. Elg benytter seg av området, men det kan ikke ses at det har noen større verdi som viltlokalitet enn lignende naturområder i regionen. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for få bedre oversikt over skogen som helhet og eventuelle sjeldne artsforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels negativ konsekvens (- -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

25 Ersåker 7 (F39) Figur 14. Gammelt kulturlandskap med store, gamle eiketrær. Vegetasjon og flora: Planområdet består av et særpreget og gammelt kulturlandskap, med mosebevokste steingjerder og hustufter. De ulike teigene er nøye oppdelt og landskapet har en fin historisk lesbarhet på tidligere års jordbruksdrift. I dag har en lysåpen eikeskog tatt over. Skogen har likhetstegn med de andre eikeskogslokalitetene i området, men fremstår gjennomgående yngre. Dette forklares med at de fleste trærne har kommet etter at driften av området ble nedlagt, noe som ikke gir lang veksttid for et saktevoksende eiketre. På tross av ungskogsdominans finnes det enkelttrær av svært stor biologisk verdi. Fra gammelt av var det normalt å ivareta store eiketrær i kulturlandskapet, for å benyttes til husdyrfor (styving) og som prydtre. Flere eiketrær innen planområdet fremstår meget store og grove. Noen er styvet, mens andre er høyreiste med tykke og krokete greiner. Gamle trær, og særlig eik har stor betydning som biotop for en lang rekke sjeldne arter av insekter, lav og sopp. En rekke spesialiserte arter har slike trær som

26 sitt eneste eller viktigste levested, noe som gir store, gamle trær høy prioritet i vernesammenheng. Av arter registrert under befaring kan indikatorartene lungenever og svovelkjuke fremheves. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha svært stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg i hovedsak til registrerte forekomster av naturtypen store gamle trær, med grove og styvete trær på flere hundre år. Potensialet for sjeldne artsforekomster ses på som stort. Hjortevilt benytter trolig området sporadisk. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for få bedre oversikt over naturtypelokaliteter og sjeldne arter. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha meget stor negativ konsekvens (- - -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

27 Figur 15. Stort, styvet eiketre med hulrom.

28 Ersåker 8 (F40) Figur 16. Eldre, fuktig flomskog innen planområdet. Vegetasjon og flora: Planområdet er stort, noe som medfører en brei variasjon i topografi og vegetasjonsutforminger. Løvskog med eik og bjørk dominerer tresjiktet, men det finnes også furu på tørrere fjellknauser og små plantefelt med gran. I enkelte sørvendte lier og søkk finnes eikeskog av eldre utgave. Flere av trærne er høyreiste, og har et gammelpreg med krokete og døde greiner. Kryptogamfloraen er som ellers i området rik, selv om ingen sjeldne arter ble registrert ved befaring. Øst i planområdet, i et større søkk i terrenget renner en liten bekk. Bekken har gitt grunnlag for en svært fuktig skogsutforming, og både bakkevegetasjon og trær bærer preg av flompåvirkning. Feltsjiktet i denne flomskogen er gjennomgående dominert av bjørnemoser og torvmoser, med indikasjoner på forekomst av storbregner og andre fuktighetskrevende planter. Svartor er en dominerende art i tresjiktet, og kan sies å være en videreføring av arten fra den nærliggende naturtypelokaliteten rik sumpskog som så vidt finnes helt øst i planområdet.

29 Det ble ikke funnet tegn på rik bakkevegetasjon, med fattig blåbærvegetasjon som dominerende utforming. Eksisterende artsregistreringer i vest tyder allikevel på at mer basekrevende arter finnes i området. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Viltsti etter elg ble registrert. Konklusjon: Ask (NT) og alm (NT) er tidligere registrert i området, i tillegg til en rekke kravfulle edelløvskogsarter som firtann, storklokke, skogsvinerot, markjordbær og ramsløk. En rik sumpskogslokalitet (verdi B) overlapper så vidt med planområdet i øst. Potensialet for at området har større forekomster av naturtypen rik edelløvskog ses på som tilstedeværende. Det foreligger ingen faunistisk interessante registreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha middels til stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg til potensiell forekomst av naturtypene gammel fattig edelløvskog, rik edelløvskog og flommarksskog (gråor-heggeskog). Det vurderes også som sannsynlig at det finnes selsynte kryptogamer i området. Det må påpekes at det knyttes stor usikkerhet til eksakte biologiske verdier, på bakgrunn av et tidlig befaringstidspunkt som gjorde det vanskelig å stedfeste rikere karplanteflora. Elg benytter seg av området, men det kan ikke ses at det har noen større verdi som viltlokalitet enn lignende naturområder i regionen. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for få bedre oversikt over naturtypelokaliteter og sjeldne arter. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels negativ konsekvens (- -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

30 Apalvik (F41) Vegetasjon og flora: Planområdet består av en mosaikk mellom blåbær-eikeskog og røsslyng furu/granskog. Nakent berg og gammel, gjengrodd kulturmark finnes spredt. Artsinventaret indikerer fattige vekstforhold, med lite potensial for sjeldne artsforekomster. Skogen er generelt sett ung, med lite kontinuitet i tresjiktet. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Skogområdene har med utgangspunkt i utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Hjortevilt som rådyr benytter trolig området, men det kan ikke ses at det har noen større verdi som viltlokalitet enn lignende naturområder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / -) for biologisk mangfold.

31 Apalvik 2 (F42) Vegetasjon og flora: Eikeskog med et representativt fattig feltsjikt av blåbærskog typen dominerer planområdet. Innslag av røsslyng-furuskog finnes spredt. Skogen er av ung alder, og vurderes å ha et lite potensial for biologisk sjeldne forekomster. Større kunstmarksområder som vei, hytter og hager ligger innen planavgrensning. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Skogområdene har med utgangspunkt i utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / -) for biologisk mangfold.

32 Helle (F43) Vegetasjon og flora: Eikeskog med et representativt fattig feltsjikt av blåbærskogtypen dominerer planområdet. Tresjiktet er gjennomgående ungt, med lite kontinuitet. Enkelte eldre eiketrær finnes spredt, men de kvalifiserer ikke som naturtype store gamle trær. Kunstmarksareal som dyrket mark, hus og hogstfelt utgjør en større andel av planområdet. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Skogområdene har med utgangspunkt i utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / -) for biologisk mangfold.

33 Lian (F44) Figur 17. Eldre, lysåpen eikeskog. Vegetasjon og flora: Eikeskog med et representativt fattig feltsjikt av blåbærskog typen dominerer planområdet. Felt med plantet gran og hus/åker finnes også og har ingen verdi sett fra et biologisk standpunkt. Eikeskogen er typisk for kyststrøket i Spind, og har et oseanisk preg med kontinuitet. Flere trær er grove, med døde greiner og krokete utseende. Den rødlistede laven eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet) ble funnet på flere trær i området. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer.

34 På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha en middels verdi for biologisk mangfold. Skogens alder og oseaniske preg gir grunnlag for forekomst av sjeldne kryptogamer. Eikelav Flavoparmelia caperata (NT) ble registrert. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for få bedre oversikt over eventuell naturtypelokalitet og sjeldne arter. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels negativ konsekvens (- -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

35 Bjørnevåg (B13) Vegetasjon og flora: Planområdet er i all hovedsak dekket av opparbeidet kunstmarksareal som hager, hus/hytter vei og dyrket kulturmark. Slike monotone områder har liten eller ingen funksjon som leveområde for naturlig og sårbar flora. En liten gjenværende skogsrest av løvtre som eik, bjørk og osp finnes i tilknytning til dyrket mark. Skogen bærer preg av å være kulturmark i gjengroing, og har liten verdi for biologisk mangfold. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen verdi for biologisk mangfold. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

36 Bedehus (F/T1) Vegetasjon og flora: Planområdet domineres av et vegetasjonsløst steinbrudd, og innehar i så måte ingen verdi for biologisk mangfold. En lysåpen eikeskog preget av hogst finnes i øvre del av avgrensning, men vurderes å ha liten verdi basert på alder og en begrenset utforming. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen verdi for biologisk mangfold. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

37 Vasdal (F45) Vegetasjon og flora Planområdet ligger sørøst for Bjørnevåg, ved en om lag 100 meter høy knaus med god utsikt over landskapet. Naturutformingen er variert, men er som utgangspunkt dominert av områder med begrensete forhold for sjelden og truet natur. Gammel lyngheivegetasjon dominerer på de høyeste partiene, med spredt furu og bjørkeskog. Einer danner et svært tett og ufremkommelig busksjikt. Ung eikeskog finnes spredt, i tillegg til større områder med monoton granplanteskog. Vilt og fugl Spor etter elg og rådyr ble registrert. Konklusjon På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Naturområdene har med utgangspunkt i utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

38 Indre Skarstein (F46) Figur 18. Et høgreist og gammelt eiketre finnes i planområdet. Vegetasjon og flora Lysåpen hassel/eikeskog med spor etter hogst utgjør planområdet. Gamle steingjerder og stor forekomst av gressarter i feltsjiktet vitner om tidligere beitebruk. Trærne er i utgangspunktet av for lav alder til å ha verdi som habitat for sjeldne arter, med unntak av et enkeltelement som består av et stort, gammelt og høgreist eiketre. Gamle trær, og særlig eik har stor betydning som biotop for en lang rekke sjeldne arter av insekter, lav og sopp. Feltsjiktet er trivielt og fattig, med hvitveis og gaukesyre som dominerende arter i våraspektet. Vilt og fugl registrert ved befaring.

39 Konklusjon På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten til middels verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg utelukkende til et stort og gammelt eiketre innen planområdet. Naturområdene har forøvrig et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels negativ konsekvens (- -) for biologisk mangfold.

40 Ytre Skarstein (F47) Vegetasjon og flora Området har tidligere bestått av eikeskog, men var på befaringstidspunkt gjennomhogd. Enkelte ungtrær av eik, osp og bjørk finnes spredt. Feltsjiktet er trivielt og artsfattig, med hvitveis som dominerende art i våraspektet. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen verdi for biologisk mangfold. Planområdet utgjøres i dag av tilnærmet «kunstmark» med treløse hogstflater. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

41 Skremmestø (F48) Figur 19. Eikelav Flavoparmelia caperata (NT) i lysåpen, eldre eikeskog. Vegetasjon og flora Planområdet er varierende i sin naturlige utforming og har to ytterpunkter tilknyttet verdien av de registrerte naturforekomstene. Større felt med plantet gran- og furuskog dominerer sentralt i planavgrensningen. Slike planteskoger innehar svært liten verdi for biologisk mangfold, da trærne skygger ut sollyset og hindrer vegetasjon å etablere seg. Resultatet er et svært monotont feltsjikt med lite variasjon i artssammensetning. Som vekstmiljø for sjeldne kryptogamer har planteskoger også en meget begrenset verdi. Øvrige skogområder i planområdet er dominert av eik, og fremstår i stor grad verdifullt sett fra et biologisk ståsted. Skogen er lysåpen og oseanisk og med det et typisk artsbiotop for en rekke sjeldne kryptogamer. Flere eiketrær er høgreiste og gamle, med grov bark og krokete utseende. Noe død ved forekommer, i tillegg til enkelte eldre ospetrær. Eikelav Flavoparmelia caperata (NT-nær truet) og liten praktkrinslav Parmotrema chinense (VU-sårbar) vokser på flere eiketrær i området.

42 Feltsjiktet er av fattig utforming, med blåbær som mengdeart. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha middels til stor verdi for biologisk mangfold. Verdien knytter seg til eikeskog i eldre suksesjonsfase med forekomst av de rødlistede lavartene eikelav Flavoparmelia caperata (NT) og liten praktkrinslav Parmotrema chinense (VU). Hjortevilt benytter trolig området sporadisk. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for få bedre oversikt over mulig naturtypelokalitet og sjeldne arter. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha middels negativ konsekvens (- -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

43 Skarsteinsbukta (F49) Vegetasjon og flora Planområdet består av et lite skogfelt tilknyttet hyttefelt og kulturmark. Eldre trær i området er hogget, og det er kun ungtrær av eik, osp og bjørk som finnes i dag. Feltsjiktet er typisk for området, med en lite variert artssammensetning med hvitveis som dominerende art i våraspektet. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen verdi for biologisk mangfold. Planområdet utgjøres i dag av tilnærmet «kunstmark», med en gammel hogstflate og ung spirende skog. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

44 Viestad (F50) Figur 20. Lysåpen, oseanisk eikeskog med gammelskogpreg. Vegetasjon og flora Eikeskog av ulik alder dominerer i planområdet. I litt mer ulendte partier og en nordvendt skråning fremstår eiketrærne av god alder, med et flott oseanisk preg. Flere trær er store, grove og krokete. Generelt sett innehar eikeskogen et fint gammelpreg. Død ved forekomsten er bra. Det ble ikke funnet noen sjeldne arter under befaring, men det fuktige eikeskogsbiotopet vurderes å ha stort potensial for krevende lav- og mosearter. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon Ingen eksisterende naturtyperegistreringer foreligger innen planområdet, ei heller spesielle artsregistreringer.

45 På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha en middels verdi for biologisk mangfold. Skogens alder og oseaniske preg gir grunnlag for forekomst av sjeldne kryptogamer. Ingen slike arter ble funnet, men potensialet ses på som stort. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. En mer detaljert biologisk befaring anbefales, for få bedre oversikt over skogen som helhet og eventuelle sjeldne artsforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha liten til middels negativ konsekvens (- / - -) for biologisk mangfold. Vurderingen baseres på befaring foretatt på oversiktsplannivå, og kan i så måte variere lokalt ved grundigere undersøkelser.

46 Viestad 2 (F51) Vegetasjon og flora Planområdet består utelukkende av ung løvskog. Dominerende arter i tresjiktet er bjørk, med innslag av eik. Feltsjiktet er fattig, med blåbær som fremtredende mengdeart. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Naturområdene har med utgangspunkt i utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

47 Kyråsen (F52) Vegetasjon og flora Stort planområde som tidligere har bestått av åpen kystlynghei. Det finnes flere spor etter tidligere beitedrift, med gamle steingjerder og fuktmark i sen suksesjonsfase. Lyngheia er i dag gjengrodd av ung bjørkeskog og store furu-, gran- og sitkaplantasjer. De gjenværende åpne arealene er preget av mye berg i dagen med gammel og grov røsslyng. Lyngheia virker å ha vært i en fuktheiutforming, med mye blåtopp og klokkelyng. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Naturområdene har med utgangspunkt i dagens tilstand, utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / -) for biologisk mangfold.

48 Tomsemyr (F53) Vegetasjon og flora Planområdet er preget av ungskog av bjørk og furu. Feltsjiktet er fattig og kan best beskrives som en blåbærskogutforming. Bjørkeskogen er lysåpen og dominert av gressarter som følge av plukkhogst. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Naturområdene har med utgangspunkt i dagens utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

49 Tranevåg, austre (F54) Vegetasjon og flora Ung bjørkeskog med innslag av osp og eik dominerer planområdet. Feltsjiktet fremstår av fattig utforming, med blåbær som mengdeart og hvitveis i våraspektet. Plantet granskog finnes stedvis, og utgjør et vegetasjonsfattig og monotont biotop. Vilt og fugl registrert ved befaring. Konklusjon På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten verdi for biologisk mangfold. Naturområdene har med utgangspunkt i dagens utforming og alder et begrenset potensial for sjeldne artsforekomster. Verdien for hjortedyr og ornitologisk fauna ses på som relativt liten, og planområdet vurderes ikke å ha en særlig viktig funksjon utover andre lignende områder i regionen. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes en utbygging å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / -) for biologisk mangfold.

50 Store Egerøy (F55) Vegetasjon og flora: Etter befaring i det avgrensete planområdet kan det fastlås at det tiltaksarealet utelukkende består av tett planteskog av sitkagran og ung furuskog med spredte bjørkeforekomster. Ingen sjeldne arter eller spesielle botaniske forhold ble registrert. Området bærer preg av å ha vært et åpent beitelandskap, med flere spor etter gamle hustufter og steingjerder. Vilt og fugl: registrert ved befaring. Konklusjon: Ingen eksisterende naturtypeavgrensninger foreligger innen planområdet. Fiskemåke (NT), vandrefalk og tårnfalk ligger inne i artskart, men vurderes ikke å ha noen tilknytning til planområdet. På bakgrunn av befaring gjennomført av Ecofact ( ) vurderes planområdet å ha liten eller ingen verdi for biologisk mangfold. Dette forklares med en skogsutforming av ung furuskog og en tett, lysfattig granskog med uegnete vekstforhold for sjeldne arter. Beslutningsgrunnlaget vurderes som godt, og baseres på den registrerte naturtilstand og potensiale for verdifulle naturforekomster. Med utgangspunkt i registrerte naturverdier vurderes konsekvensen av en utbygging som ubetydelig (0) for biologisk mangfold.

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune NOTAT ved Havnevegen 16, Sola kommune Det planlegges en fortetting i et område i Tananger Vest som er disponert til boligformål. Planbeskrivelse hentyder til at det foreligger et ønske om å tilrettelegge

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven

Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven NOTAT Vår ref.: KBS-01759 Dato: 18. mars 2013 Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven Prosjektil Areal AS ønsker å regulere et område ved Levik i Lysefjorden til hyttebebyggelse og

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

BioFokus-notat 2014-47

BioFokus-notat 2014-47 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune. Kommunen ønsker at tiltaket vurderes i forhold til naturmangfoldloven.

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2017 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Martin Kjellerup Tougaard i Sweco Norge AS

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Kartlegging av naturmangfold ved Strandlia ved Fagerstrand i Nesodden kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2013-14 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag har på oppdrag for Haug Landskap AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski

Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Kartlegging av eng ved Furumo, Ski Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2015-22 Ekstrakt Furumo Eiendomsselskap AS planlegger et utbyggingstiltak med tett lav bebyggelse i et område ved Eikjolveien i Ski kommune.

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Frogn kommune kartlagt naturverdiene i et lite skogholt på Leer

Detaljer

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark

Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Til: Bever Utvikling AS Fra: Norconsult Dato/Rev: 2015-10-01 Registrering av biologisk mangfold i forbindelse med planlagte Kongsbergporten næringspark Det er planlagt å etablere næringspark ved Diseplass

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1

NOTAT 1. INNLEDNING. Asplan Viak AS Side 1 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Seljord kommune Sinnesodden, Seljord Del: Konsekvensutredning naturmangfold Dato: 18.11.2016 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Lars Krugerud Oppdrag nr: 535

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune KUNDE / PROSJEKT BoligPartner/ Naturfaglige vurderinger, B13 Holaker PROSJEKTLEDER Julie Kollstrøm Nguyen DATO PROSJEKTNUMMER 51010001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Jan Terje Strømsæther Julie

Detaljer

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013.

Feltbefaring ble gjennomført av Rune Solvang, Asplan Viak 10.03.2015 og 08.05.2013. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Arkitektkontoret Henning Karlsen AS Detaljregulering Sandviklandet Del: Naturfaglige vurderinger og innspill Dato: 08.06.2015 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr:

Detaljer

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius.

NOTAT. Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM OMRÅDEBESKRIVELSE OG AVGRENSNING. Hans Kristian Woldstad, Fabritius. Til: Hans Kristian Woldstad, Fabritius Fra: Leif Simonsen Dato: 2012-10-22 Persveien 26-28, Oslo - Økologiske verdier ihht BREEAM I forbindelse med planlagt byggeaktivitet i Persveien 26-28 i Oslo er undertegnede

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg.

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg. Oppdragsgiver: Oppdrag: 608853-02 E18 L-R Reguleringsplan Dato: 01.09.2017 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: ANLEGGSVEG_NY_BRENTÅSEN_SØ BAKGRUNN Det er gjennomført en naturfaglig befaring av

Detaljer

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby

Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Naturundersøkelser i reguleringsområdene BF20 og OF11 i Flateby Ulrika Jansson BioFokus-notat 2013-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Flateby Sentrumsutvikling AS og Enebakk kommune kartlagt naturverdier

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper på Nyhusåsen, Porsgrunn 2017. Undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging.. Sigve Reiso BioFokus-notat 2017-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har foretatt kartlegging

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune

Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Naturfaglige undersøkelser ved Nordre Labo i Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2016-20 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve har på oppdrag for Ann- Cathrin Torp foretatt en naturfaglig undersøkelse

Detaljer

Erfaringer fra registreringsarbeid

Erfaringer fra registreringsarbeid Erfaringer fra registreringsarbeid Vegetasjonskartlegging Kursuka 2012 Marit Dyrhaug, NLR Helgeland Dagens tema.. Litt om min bakgrunn Kompetansen i NLR hva har vi? - hva kreves? Fokus på Naturtyper i

Detaljer

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo.

Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Naturundersøkelser i forbindelse med boligutbygging på eiendom 187/235 ved Bjørndal, Søndre Nordstrand i Oslo. Innledning Siste Sjanse v/ Terje Blindheim har på oppdrag fra Selvaagbygg v/ Liv Eva Wiedswang

Detaljer

BioFokus-notat

BioFokus-notat Nye Sveberg næringsområde, registrering av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-32 Ekstrakt BioFokus har undersøkt området Nye Sveberg i Malvik kommune for naturtyper og potensial

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune

Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Skjøtselsinnspill for Esvika, Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2012-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Asker kommune ved Tomas Westly gitt innspill til skjøtsel av en dam og en slåttemark rundt

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Den lille håndboka om HULE EIKER

Den lille håndboka om HULE EIKER Den lille håndboka om HULE EIKER HVA ER EN HUL EIK? Eiketrær som har en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker, og er en utvalgt naturtype beskyttet av naturmangfoldloven. For eiketrær

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på areal til regulering ved Myra- Bråstad i Arendal kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-23 Ekstrakt Et mindre areal ble undersøkt for mulig

Detaljer

Naturverdier på Marienlyst

Naturverdier på Marienlyst Naturverdier på Marienlyst Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-4 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Civitas kartlagt naturverdier på NRK sin eiendom på Marienlyst i Oslo. Det er i all hovedsak naturtypen

Detaljer

Hule eiker. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Hule eiker. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Hule eiker Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/hule-eiker/ Side 1 / 5 Hule eiker Publisert 20.06.2016 av Miljødirektoratet Eiketrær kan bli flere hundre

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland

Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Referat fra befaring av slåttemarka på Langholmen og kystlynghei på Ånsøya i Gildeskål kommune ifm tilskuddsordning for utvalgte naturtyper i Nordland Befaringsdato: 30.06.2015 Til stede: Magne og Tove

Detaljer

Ecofact rapport 324. Farsund sykehus. Temarapport naturmiljø. Knut Børge Strøm 2014 ISSN: ISBN:

Ecofact rapport 324. Farsund sykehus. Temarapport naturmiljø. Knut Børge Strøm 2014 ISSN: ISBN: Ecofact rapport 324 Farsund sykehus Temarapport naturmiljø Knut Børge Strøm 2014 www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-322-3 Farsund sykehus Temarapport naturmiljø Ecofact rapport 324 www.ecofact.no

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune

Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Kartlegging av naturverdier ved Langsethveien i Sætre, Hurum kommune Lars Erik Høitomt, Marte Olsen og Maria K. Hertzberg BioFokus-notat 2017-19 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Villa Eiendomsutvikling

Detaljer

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad

BioFokus-notat Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad Vurdering av potensial for garver Prionus coriarius på et planområde innenfor kommunedelplan for Myra-Bråstad Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2014-24 Ekstrakt En reguleringsplan er under utarbeidelse

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004

Det foreligger ikke detaljerte undersøkelser på skoglige tema fra tidligere. Det er gjort en kort vurdering av viltverdier i Strann m fl 2004 Storøya* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Rike løvskoger 2006, Troms Kommune: Salangen Inventør: KBS, VFR, TJO Kartblad: 1432-4 Dato feltreg.: 03-10-2006, UTM: Ø:610956, N:7645134 Areal:

Detaljer

BioFokus-rapport Dato. Antall sider

BioFokus-rapport Dato. Antall sider Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune foretatt biologiske undersøkelser i to delområder rundt Solli i Vestmarka. Feltbefaringen avdekket ingen naturtyper eller rødlistearter i det

Detaljer

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger

Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Biologiske undersøkelser ved Nordre Sæter og Politihøyskolen i Kongsvinger Ole J. Lønnve og Terje Blindheim BioFokus-notat 2014-34 Ekstrakt BioFokus ved Ole J. Lønnve og Terje Blindheim har på oppdrag

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2017-45 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Drøbak arkitektkontor kartlagt naturverdier i tilknytning

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak

Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Kartlegging av ravinedal ved Lystad massemottak Arne Laugsand BioFokus-notat 2012-8 Ekstrakt Det er planer om utvidelse av Lystad massemottak i Ullensaker kommune. På oppdrag for Follo prosjekt a/s har

Detaljer

Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå. Geir Gaarder,

Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå. Geir Gaarder, Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå Geir Gaarder, 25.11.2015 Viktige avklaringer En ravinedal er en geotop og et geomorfologisk system. De er knyttet til tykke og helst finkornede,

Detaljer

KRÅKEHAUGEN NATURVURDERING FOR GNR 12 BNR 321 M.FL., FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE

KRÅKEHAUGEN NATURVURDERING FOR GNR 12 BNR 321 M.FL., FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE KRÅKEHAUGEN NATURVURDERING FOR GNR 12 BNR 321 M.FL., FANA BYDEL, BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS August 2014 1 Innledning I forbindelse med ønske om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr 12 bnr 280,

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer