Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. Finansiell risiko"

Transkript

1 Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle

2 F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Kommunal- og regionaldepartementet har nylig fått utarbeidet rapporten Intern kontroll i norske kommuner, som selvfølgelig er svært interessant lesning for oss som arbeider med tilsyn og kontroll av kommunal virksomhet. Se for øvrig nærmere omtale av rapporten under Hva skjer?. Det er ikke overraskende at rådmennene som er spurt i undersøkelsen sier at den største utfordringen i kommunelovens 23 nr. 2 er begrepet betryggende kontroll. I dette ligger det krav til rådmannen om å gjennomføre risikovurderinger som sikrer en betryggende og fornuftig kontroll, og da er det viktig å finne den riktige balansen som begrepet betryggende kontroll krever gjennom dette arbeidet. Det beste tiltaket vil være etablering av enkle og gode systemer for intern kontroll. Ved revisjon av kommunal virksomhet må man påse at kommunene etablerer gode systemer som håndterer de viktigste risikoområdene. For å gjennomføre denne oppgaven må det være et opplegg for revisjon av risikostyring. NKRF arbeider med å få på plass et verktøy for et slikt opplegg. Jeg ser fram til at arbeidsgruppen som skal komme med forslag til tiltak for å styrke egenkontrollen i kommunene, kommer i gang med sitt arbeid. Arbeidsgruppen skal nedsettes i løpet av høsten. NKRF har tidligere meddelt statsråd Magnhild Meltveit Kleppa at vi gjerne stiller vår kompetanse til disposisjon, og departementet har signalisert at NKRF vil bli representert i arbeidsgruppen. Behovet for å styrke egenkontrollen i kommunene har blitt synliggjort gjennom arbeid med etikk i kommunesektoren og gjennom Terra-saken, og arbeidsgruppen skal blant annet se på kontrollutvalgets og revisjonens roller knyttet til finansforvaltningen i kommunen. Det vil selvfølgelig bli et svært viktig arbeid i forhold til kontroll- og tilsynsfunksjonen for kommunal virksomhet. I Kommunal- og regionaldepartementets uttalelse i juli vedrørende organisering av KU-sekretariat presiserer det at det er viktig at kommunene organiserer sekretariatstjenesten på en slik måte at det ikke kan være tvil om regelverket blir fulgt. Departementets uttalelse er i tråd med NKRFs syn om at kommunenes valg av organisering og den praktiske gjennomføringen av sekretariatsfunksjonen naturlig nok må foretas innenfor rammene av gjeldende bestemmelser. Det er da noen oppgaver som må ivaretas av kontrollutvalgets sekretariat herunder sette opp saksliste, innkalling til møter, utarbeidelse av protokoller, arkivering og ikke minst vurdere hvorvidt saker som legges fram til behandling i kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Se nærmere omtale av uttalelsen under Hva skjer?. Nylig ble den 28. Nordiske kommunale sjefsrevisorkonferansen avholdt i Sønderborg i Danmark, hvor alle de nordiske land var representert. Dette var første gang også politikere var med på konferansen, noe som ble opplevd som positivt og nyttig, både av revisorer og politikere. Et sterkere fokus på samarbeid mellom og med politiske oppdragsgivere på nordisk nivå vil være en styrke for arbeidet med tilsyn og kontroll av kommunal virksomhet. I tillegg arbeides det nå med å ytterligere styrke det revisjonsfaglige samarbeidet på tvers av våre respektive yrkesforeninger i de nordiske land. Jeg vil til slutt minne om høstens store nasjonale fagkonferanse i offentlig revisjon på Gardermoen den 27. og 28. oktober, som også i år er et arrangement i samarbeid med Riksrevisjonen og Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). Denne konferansen er et viktig bidrag til nettverksbygging og kompetanseheving på tvers av de ulike fagmiljøene som arbeider med revisjon av offentlig virksomhet. Sist konferansen ble arrangert i 2006 var det nærmere 400 deltakere, og det er stor grunn til å tro at det blir minst like mange denne gang. Det skulle ikke minst et solid og godt faglig program borge for. Per Olav Nilsen styreleder 2

3 I N N H O L D 50 år siden... Av Torbjørn Olsen Den tredje internordiske kommunale revisorkonferanse ble holdt på Tjøme i Blant en rekke foredrag holdt fylkesrevisor O. Steen-Larsen, Moss, daværende forbundsleder, en foredrag om revisjonsberetningen der han startet slik: Vår kommunelov (av 12. nov. 1954) fastsetter i 42: I hver kommune skal det ansettes en regnskapskyndig revisor til å revidere kommunens regnskaper. Revisor skal ha arbeidshjelp hvor dette er nødvendig. Og i 43: Når det antas nødvendig for å oppnå en tilfredsstillende revisjon, kan fylkesmannen bestemme at to eller flere kommuner skal ha felles revisor. Kommunestyret i hver enkelt av de kommuner som bestemmelsen omfatter kan bringe fylkesmannens avgjørelse inn for departementet. En annen foredragsholder, revisjonssjef Asbjørn Kufås, Trondheim, holdt foredrag vedrørende intern kontroll i kommunene. Kufås startet slik: I Norge har vi for tiden over 700 primærkommuner av høyst forskjellig størrelsesorden. Det kan således nevnes at bare ca. 150 av disse 700 kommunene har et innbyggertall på over Forholdet kan antakelig uttrykkes slik at det er bare de større og middels store kommunene som i noen utstrekning har et naturlig grunnlag for å bygge ut den interne kontroll. For de mindre kommunene har dette spørsmålet formentlig ikke så stor aktualitet idet administrasjonene gjennomgående er så små at en neppe vil finne et naturlig grunnlag for å etablere indre kontrolltiltak i noe større omfang. og avsluttet: Lederen har ordet... 2 Kommunerevisoren for 50 år siden... 3 Klassifisering av finansielle instrumenter av Ailin Aastvedt, Telemarksforskning... 4 Intervju med Ole Kristian Rogndokken av redaksjonskomiteen... 8 Finansiell risiko av Martin Spillum, finanssjef, Kommunalbanken Hva skjer Aktulle kurs Vad händer med den kommunala revisionen i Sverige? av Karin Tengdelius og Caroline Nyman, SKL Fylkesmannens desjonsrolle av Frode Atle Bye, førstekonsulent ved Kommunal- og beredskapsavdelingen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Konkurranse Vi presenterer KonSek Nytt om navn Jeg skal da avslutte her, men av hensyn til de utenlandske deltakerne kunne det kanskje ha interesse bare å nevne følgende: I Norge foreligger det nå et utkast av 1956 til lov om revisjon og revisorer i næringsvirksomhet og her har lovkomiteen i de tilhørende regler foreslått at revisor her rett til å bygge på den interne kontroll når han finner den tilfredsstillende. Videre kan nevnes at lovkomiteen har foreslått at begrepet god revisjonsskikk blir tatt inn i loven som rettslig standard og det heter i utkastet: Revisjonen skal utføres i overensstemmelse med god revisjonsskikk. Som en vil forstå omfatter ikke lovutkastet de kommunale revisjoner, men vil vel antakelig før eller siden formelt sett også få en viss virkning for disse. Forsiden av Kommunerevisoren var prydet av følgende annonse: Bo i Kommunenes Hus Oslo. Kommunenes Hus anbefaler kommunale tjenestemenn å ta inn i i Hotell Miniatyren i Kommunens Hus når De er i Oslo. Kommunens Hus ligger midt i sentrum og De får et førsteklasses værelse med dusj og toalettrom for kr. 16,- pr. døgn alt inklusive, et dobbeltværelse koster kr. 25,-pr. døgn.. Forsidebilde: «Risiko» Foto: Lars Settemsdal 3

4 F I N A N S Klassifisering av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt, Telemarksforskning Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet et notat for å avklare og utdype bestemmelsene om klassifisering av finansielle eiendeler. Terra-saken har bl.a. illustrert at kommunene regnskapsfører finansielle instrumenter på høyst forskjellige måter. I denne artikkelen vil jeg presentere enkelte punkter i notatet, og gi noen innspill til revisors arbeid med dette vanskelige området. Hvordan man velger å klassifisere finansielle eiendeler på kan få stor betydning for kommunens driftsregnskap. Spesielt vil utslagene i driften være stor hvor de finansielle eiendelene skal vurderes til virkelig verdi. Et oppslag i Kommunal Rapport ved innføring av reglene om markedsbaserte finansielle omløpsmidler (MFO) belyser problemstillingen: Milliardtap på aksjer i kommuneregnskapene Nye regnskapsregler tvinger kommunene til å føre urealiserte aksjetap i milliardklassen som reelle driftsutgifter. ( ) For kommunene fører de nye regnskapsreglene til sterk svekkelse av årets driftsresultat. Kommunal Rapport, 24. oktober 2001 I perioder med oppgang på finansmarkedet kan konsekvensen være at urealiserte gevinster på MFO redder kommunen fra regnskapsmessig merforbruk eller får kommunen ut av ROBEK-listen. Betydningen av klassifikasjonen for kommunens driftsresultat innebærer en iboende risiko for revisor. For revisor er det nødvendig å ha god oversikt over hvilke konsekvenser ulik klassifisering får i regnskapet, for å kunne vurdere regnskapspostens risiko og vesentlighet. Hvordan påvirker klassifisering kommunens drift? Det avgjørende for etterfølgende måling av et finansielt instrument er klassifiseringen. Et finansielt instrument, som for eksempel aksjer, kan etter dagens regler klassifiseres som: a) Anleggsmiddel b) Ordinært omløpsmiddel eller c) Markedsbasert finansielt omløpsmiddel (MFO) Anleggsmidler verdsettes til anskaffelseskost, men skrives ned ved varig verdifall. Driftsregnskapet vil aldri bli påvirket av selve investeringen. Heller ikke ev. senere nedskrivning vil påvirke driftsregnskapet, da hele investeringen er utgiftsført i investeringsregnskapet på anskaffelsestidspunktet, og nedskriving vil skje som en ren balanseføring. Noen synes å være av den oppfatningen at finansielle instrumenter enten er anleggsmidler eller MFO. Dette er ikke tilfelle. MFO er en undergruppe av omløpsmidler, og det er flere kriterier som må være tilfredstilt for å oppfylle betingelsene for MFO-klassifisering. Omløpsmidler skal som hovedregel verdsettes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. MFO er unntaket, og skal alltid verdsettes til virkelig verdi. Utslagene i driftsregnskapet kan bli store, avhengig av om man klassifiserer som ordinært omløpsmiddel eller som MFO. Vi kan illustrere problemstillingen ved et eksempel. Nedenfor følger utvikling i aksjekurs (virkelig verdi) for aksjene i Risiko AS over 10 år. Den rød linje viser anskaffelseskost, Utvikling i aksjekurs Figur 1 Utvikling i aksjekurs år 1 10 for Risiko AS 300 For MFO-aksjen vil alle endringer i aksjekursen påvirke driftsresultatet. For en aksje klassifisert som et ordinært omløpsmiddel er det kun når kursen går under anskaffelseskost at regnskapet blir påvirket. Nedenfor ser vi hvor store utslag et MFO kan få på driftsregnskapet, mens den samme aksjen klassifisert som et ordinært omløpsmiddel, gir betydelig mindre utslag i drift. Eksempelvis går kursen helt ned i 50 i år 6. Når kursen stiger til 198 i år 7 vil et ordinært omløpsmiddel bare bli verdsatt til 100, slik at inntektsføringen i driften blir 50. MFOaksjen vil imidlertid oppskrives til 198, slik at driftsresultatet øker med 148. Når kursen synker til 100 i år 8 må man i MFO-tilfellet utgiftsføre 98, mens driftsregnskapet ikke blir påvirket når aksjen er klassifisert som et ordinært omløpsmiddel. Påvirkning på netto driftsresultat MFO Ordinært omløp Figur 2 Påvirkning på netto driftsresultat ved ulik klassifikasjon av aksjen Det er selvfølgelig hva som er økonomisk lønnsomt som bør være avgjørende for hvilke finansielle disposisjoner kommunen gjør, og ikke hvordan disse slår ut i regnskapet. Det vil likevel være nyttig å være oppmerksom på de konsekvenser ulike valg får i regnskapet, både for administrasjonen selv og for revisor. Terra-saken illustrerte bl.a. hvor vanskelig det kan være å regnskapsføre finansielle instrumenter. Investeringene som kommunene 4

5 foretok var veldig like. Likevel finner vi at investeringene er klassifisert både som anleggsmidler, ordinære omløpsmidler og MFO. Bremanger kommune har ikke regnskapsført investeringene i balansen i det hele tatt. 1) Hva avgjør klassifiseringen? I utgangspunktet er et anleggsmiddel en langsiktig investering; bestemt til varig eie eller bruk, mens et omløpsmiddel er en kortsiktig investering. Så enkelt er det imidlertid ikke for finansielle instrumenter. De aller fleste finansielle instrumenter vil bli klassifisert som omløpsmidler. Dette følger av at finansielt motiverte investeringer i verdipapirer (aksjer, obligasjoner, fond m.v.) alltid vil være omløpsmidler uavhengig av hvilken tidshorisont kommunen har for denne plasseringen (KRS nr 1). Det avgjørende for klassifiseringen er altså kommunens motivasjon for investeringen, og ikke tidshorisonten, slik som for andre eiendeler. Hva er så finansiell motivasjon? Med finansiell motivasjon vil vi vanligvis mene ønske om å tjene penger. I notatet fra GKRS er det ikke gitt noen utdyping av forståelsen av begrepet finansiell motivasjon, men heller hva som ikke er finansiell motivasjon, og dermed kan klassifiseres som anleggsmiddel. Merk her bruken av begrepet kan. Dette innebærer at investeringen som ikke er finansielt motivert også kan være omløpsmidler. I disse tilfellene vil det være investeringens tidshorisont som er avgjørende for klassifiseringen. Kommunen vil som oftest være interessert i å argumentere for at investeringen er et anleggsmiddel, jf diskusjonen ovenfor om virkningene på driftsregnskapet. Revisor bør ha fokus på om denne argumentasjonen holder mål. Politisk motivert investering Notatet presiserer at det har formodningen mot seg at finansielle instrumenter ikke er finansielt motiverte. I noen unntakstilfeller kan kjøp av aksjer eller andeler ha en annen bakgrunn enn finansiell motivasjon. Dette gjelder når investeringen er foretatt ut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige hensyn. Jeg velger å kalle dette politisk motivert investering. 1) Aastvedt og Mauland (2008) I notatet er politisk motivert» avgrenset til investeringer hvor motivet med investeringen er ønske om å påvirke beslutninger i selskapet. Dette oppfatter jeg som en klar innsnevring i forhold til dagens praksis. Kommuner kan ha politisk interesse av å investere i et selskap uten ønske om å påvirke selskapets beslutninger. Eksempelvis er det ikke uvanlig at en kommune investerer i et selskap utelukkende ut fra ønske om å støtte lokal næringsvirksomhet, spesielt i en oppstartfase. Ideelt sett burde kanskje kommunen da heller gitt økonomisk støtte i form av tilskudd, men dette vil ofte ikke være tilfellet i praksis. Det er ikke uvanlig at kommuner eier mindre aksjeposter, som gir liten innflytelse, for eksempel i barnehager, transportselskap eller turistvirksomhet. Det er ønske om å være med å påvirke beslutninger som er avgjørende for om en investering er politisk motivert, ikke om kommunen faktisk klarer å få flertall for sine synspunkt på generalforsamlingen. Kommunen må likevel ha en såpass stor eierandel at de faktisk har mulighet til å påvirke beslutninger i selskapet. Jeg vil derfor tro at eierandelen her bør være større enn 1/3, for å sikre negativt flertall. Kommunen kan da blokkere visse avgjørelser som krever kvalifisert flertall (2/3), som vedtektsendring. Dette må imidlertid kun ses på som et utgangspunkt. Kommunen kan for eksempel sammen med andre kommuner ha 2/3 flertall i selskapet. Det er den reelle muligheten for innflytelse som bør tillegges vekt. I KRS nr 1 er eierskap i attføringsbedrifter, kommunale næringsselskap og energiverk nevnt som eksempler på politisk motiverte investeringer. Notatet nevner ideelle organisasjoner som et annet eksempel på en ikke-finansiell investering. Aksjeposter i energiverk kan være et typisk eksempel på et eierskap som er både finansielt og politisk motivert. Investeringen kan altså bli definert som politisk motivert, selv om kommunen også har et finansielt motiv med investeringen. Etter min oppfatning er det vanskelig for revisor å overprøve kommunens motivasjon, men kommunen må kunne begrunne klassifiseringen. Notatet presiserer at det har formodningen mot seg at finansielle instrumenter ikke er finansielt motivert. Dette oppfatter jeg slik at det er opp til kommunen å begrunne hvorfor investeringen likevel kan klassifiseres som anleggsmiddel. Obligasjoner holdt til forfall Selv om investeringen er finansielt motivert er det et tilfellet hvor investeringen likevel kan klassifiseres som anleggsmidler. Obligasjoner som kommunen (kommunestyret) på forhånd har bestemt skal holdes til forfall, kan klassifiseres som anleggsmidler, selv om investeringen er finansielt motivert. Unntaket gjelder bare for obligasjoner hvor innløsningstidspunktet er fastsatt, og er basert på at kommunen har liten eller ingen risiko knyttet til å få igjen hovedstolen. Formålet med regelen er å eliminere renterisiko/ resultatsvigninger på obligasjoner som kommunen har intensjon og evne til å sitte med til forfall. Hittil har det vært høyst uklart hvilke obligasjoner som kan inngå i denne gruppen, og praksis er svært varierende i kommunene. Noen har vært av den oppfatningen at det bare er norske statsobligasjoner som kan inngå i denne kategorien, mens andre også har klassifisert aksjeindekserte obligasjoner som anleggsmidler. Notatet gir derfor en kjærkommen avklaring av hvilke obligasjoner som kan inngå i gruppen holde til forfall. Kriterier for klassifikasjon som holde til forfall -obligasjon: Egenskaper ved verdipapiret: Verdipapiret har en rentemekanisme Det er avtalt forfallstidspunkt og forfallsbeløp Verdipapiret inneholder ikke et derivatelement Kommunens intensjon: Kommunestyret har på forhånd bestemt at verdipapiret skal holdes til forfall Kommunen har intensjon og evne til å holde verdipapiret til forfall I tillegg til disse kriteriene nevner notatet at kredittratingen på obligasjonen bør ha lav risiko, her definert som bedre eller lik BBB. Alle kriteriene må være oppfylt for at obligasjonen skal kunne bli klassifisert som holde til forfall obligasjon. Dette gjelder både kravene til egenskaper ved verdipapiret og kravene til kommunens intensjon med investeringen. Det er derfor ikke tilstrekkelig at alle kravene til verdipapirets egenskaper er oppfylt dersom kommunestyret ikke på forhånd har bestemt at obligasjonen skal holdes til forfall. Det er sannsynligvis tilstrekkelig at dette fremkommer av kommunens finansreglement, slik at ikke alle investeringer i Forts. side 6 5

6 Forts. fra side 5 denne type obligasjoner må opp i kommunestyret. Når kommunestyret på forhånd må bestemme at obligasjonen skal holdes til forfall, vil det ikke være mulig å omklassifisere en obligasjon fra omløpsmiddel til anleggsmiddel. Det er også viktig å merke seg at det nå slås entydig fast at en holde til forfall - obligasjon ikke vil kunne inneholde et derivatelement. Et derivat er et verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor verdiutviklingen bestemmes av et eller flere underliggende element. Dette utelukker at det som ofte kalles strukturerte eller sammensatte produkter, kan klassifiseres som anleggsmidler. Eksempler på slike produkter er aksjeindekserte obligasjoner og kredittobligasjoner. Det var slike produkter både Rana og Hemnes hadde klassifisert som anleggsaksjer i Terra-saken. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler De aller fleste finansielle instrumenter vil bli klassifisert som omløpsmidler. Dette innebærer imidlertid ikke nødvendigvis at investeringene skal verdsettes til virkelig verdi. Det er bare markedsbaserte finansielle omløpsmidler (MFO) som skal verdsettes til virkelig verdi. Øvrige omløpsmidler skal verdsettes etter laveste verdis prinsipp. MFO-bestemmelsen er et unntak fra hovedregelen om laveste verdis prinsipp for omløpsmiddel. Når en investering oppfyller kriteriene for MFO, skal den alltid verdsettes til virkelig verdi. MFO-investeringen vil kunne gi store utslag i drift, spesielt siden en positiv kursutvikling som er inntektsført ett år, må utgiftsføres neste år dersom kursen går nedover. For å unngå disse store utslagene i drift ønsker gjerne administrasjonen å klassifisere investeringene som vanlige omløpsmidler. I kommentarene til regnskapsforskriften 8 gjengis regnskapsloven 5-8, som har en tilsvarende bestemmelse om MFO-investeringer. Denne henvisningen er imidlertid noe utdatert da bestemmelsen i regnskapsloven er endret etter dette. Notatet er i samsvar med dagens 5-8. Henvisningen til verdipapirhandelloven er fjernet, og definisjonen av et finansielt instrument i verdipapirhandelloven vil nå bare tjene som en eksemplifisering av finansielle instrumenter. Alle typer finansielle instrumenter og varederivater kan vurderes til virkelig verdi dersom kriteriene i 5-8 er oppfylt. Finansielle instrumenter og varederivater skal vurderes til virkelig verdi dersom de: 1. er klassifisert som omløpsmiddel 2. inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, 3. omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, 4. har god eierspredning og likviditet Det første punktet er overflødig, og trenger ingen nærmere kommentarer. Nr 2 setter krav til kommunens intensjon med investeringen, mens pkt 3 og 4 setter krav til markedets virkemåte. Man må derfor i første omgang ta stilling til kommunens intensjon og deretter til markedets virkemåte. Kommunens intensjon er altså ikke alene tilstrekkelig til å verdsette investeringen til virkelig verdi. Det fremkommer av forarbeidende til regnskapsloven at med pkt. 2 menes finansielle instrumenter som er øremerket for videresalg, og at bruk av markedsverdi skal begrenses til markedsbaserte finansielle instrumenter som selges og kjøpes løpende. Som et utgangspunkt kan det legges til grunn at en handelsportefølje har kortere realisasjonshorisont enn ett år. Kommunen må ha som utgangspunkt et generelt motiv om å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, noe som forutsetningsvis innebærer aktivt kjøp og salg. Det avgjørende er altså om kommunen løpende vurderer å realisere investeringen. Om kommunen faktisk kjøper og selger er ikke avgjørende. Verdipapirfondsandeler er spesielt omtalt i notatet. Disse vil vanligvis oppfylle betingelsene for verdsettelse til virkelig verdi. Dersom kommunens intensjon er langsiktig plassering, skal disse likevel klassifiseres som vanlige omløpsmidler, og verdsettes etter laveste verdis prinsipp. Med regulert marked forstår vi en regelmessig fungerende markedsplass som er regulert av bestemmelser gitt eller godkjent av myndighetene, og som angår vilkårene for hvordan markedet skal virke, herunder adgang til markedet. Det blir samtidig stilt krav til rapportering og åpenhet. I Norge er det i dag bare et regulert marked for omsetning av verdi papirer; Oslo Børs. (NOU 1999:3) Ikke alle aksjer som omsettes på Oslo Børs har god eierspredning og likviditet. Dette kriteriet må også være oppfylt for at et verdipapir skal kunne verdsettes til virkelig verdi. Denne forutsetningen er, sammen med kravet til regulert marked, nødvendig for at virkelig verdi kan fastsettes med tilstrekkelig pålitelighet. Som et utgangspunkt kan en si at dette kravet ikke er oppfylt dersom kommunens omsetning av verdipapirer påviker kursen på verdipapiret. Ved innføring av 5-8 ble det fra enkelte hold hevdet at kriteriene var så strenge at MFO-klassifiseringer ville bli en tom mengde. Så har vist seg ikke å være tilfelle. I private regnskap har utviklingen gått mot at stadig flere verdipapirer vurderes til virkelig verdi. Dette har bl.a. sammenheng med at internasjonale regnskapsstandarder i mye større grad åpner for bruk av virkelig verdi enn det regnskapsloven 5-8 legger opp til. Etter min oppfatning avklarer notatet i liten grad kriteriene i 5-8, og hvordan disse skal forstås. Skal revisor være streng i forhold til kriteriene i 5-8, eller se hen mot utviklingen i privat sektor? Derivater En undergruppe av finansielle instrumenter er derivater. Derivater kan by på flere regnskapsmessige utfordringer. Før vi går nærmere inn på dette kan det være nyttig å se litt nærmere på hva et finansielt instrument faktisk er. Et finansielt instrument kan inndeles i primære finansielle instrument og avledede finansielle instrument (derivater). I dag benytter norske kommuner de fleste type finansielle instrumenter. Mange kommuner har for eksempel inngått rentebytteavtaler. I Terra-kommunene bestod en del av investeringene i innebygde derivater, som aksjeobligasjoner og kredittobligasjoner. Et annet eksempel er Askim kommune som har investert i en swapsjon 3) (brev av fra GKRS med råd om regnskapsføringen). Notatet presiserer at verdipapirer som inneholder et derivatelement, alltid skal klassifiseres som finansielle omløpsmidler. Utover dette gir notatet liten veiledning til regnskapsmessig behandling av derivater. Vil derivater som hovedregel, evt. alltid, være MFO? Hvordan skal virkelig verdi beregnes? Skal verdipapirer med innebygde derivater verdsettes som to separate eiendeler? Skal derivater som er sikringsinstrumenter, regnskapsmessig behandles på en annen måte enn derivater som ikke er dette? Dette er spørsmål som bør 6

7 Primært finansielt instrument Aksjer Verdipapirfondsandeler Obligasjoner m.m. avklares i fremtidige notater eller standarder fra GKRS. Det er et annet uavklart spørsmål som jeg mener revisor bør være oppmerksom på, og det er knyttet til derivaters forhold til kommuneloven. I forbindelse med Terra-saken har det vært diskutert hvor stor risiko kommunene kan ta innenfor dagens regelverk. Også forholdet til kommunelovens 50 er blitt grundig diskutert. Det er nå slått fast at nullkupongswapene i Terra-kommunene var i strid med kommuneloven 50. Etter min oppfatning kan opsjoner kommer i konflikt med en annen bestemmelse i kommuneloven, nemlig kommuneloven 51 der det er angitt et forbud mot å gi garantier knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. En opsjon er en kontrakt mellom to parter, som gir innehaveren en rett, men ikke plikt til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel, for eksempel et verdipapir, til en gitt kurs. Et eksempel på dette er at kommunen selger en opsjon som medfører at kommunen har en plikt til å betale en gitt kurs på et fremtidig tidspunkt, men ikke en rett. Opsjonen vil da bare bli aktiv dersom markedsverdien på innløsningstidspunktet er høyere enn den gitte kursen i avtalen. Det særegne med garantier er at løfte om betaling av penger er betinget av en fremtidig begivenhet som det på forhånd er usikkert om vil inntreffe. Det er nettopp dette som er tilfellet med en slik salgsopsjon. Kommunal- og regionaldepartementet har 2) Kristoffersen (2008) 3) En swapsjon er en opsjon på en rentebytteavtale FINANSIELT INSTRUMENT Figur 3 Eksempler på primære og avledede finansielle instrument 2) Avledet finansielt instrument - Derivat Terminkontrakter Opsjoner Bytteavtaler (swaps) Fremtidige renteavtaler (FRA) m.m. gitt en fortolkningsuttalelse som kan være særlig relevant i forhold til opsjoner (H- 9/04). Saken gjaldt en avtale som forpliktet fylkeskommunen til å kjøpe en båt til bokført verdi dersom transportselskapet skulle miste produksjonsretten for fylkeskommunen. Departementet uttaler her at garantielementet ligger i risikoen for at fylkeskommunen må løse inn båten til en verdi som ligger over markedsverdi. Departementet viser til at garantibegrepet blir omtalt som en type økonomisk disposisjon hvor det er knyttet usikkerhet til den faktiske økonomiske belastningen. Videre er størrelsen på den økonomiske belastningen avhengig av atferd fra andre. Disse forholdene førte til at departementet konkluderte med at avtalen var å regne som en selvstendig garanti i forhold til kommuneloven 51. Dette tilfellet kan på mange måte sammenlignes med en salgsopsjon. Også her er det en risiko for at kommunen må betale over markedsverdi for verdipapiret. Videre er det knyttet usikkerhet til størrelsen på den økonomiske belastningen. Størrelsen på den økonomiske belastningen er avhengig av atferd fra andre, da først og fremst utviklingen i markedsverdien på verdipapiret. Denne uttalelsen kan gi støtte for at opsjoner strider mot 51, men, som Terra-saken viser, er slike uttalelser bare rettledende, og revisor må foreta en selvstendig vurdering av om opsjonsavtalen som kommunen har inngått strider mot 51. Etter min erfaring har flere kommuner inngått avtaler som bør vurderes i forhold til kommuneloven 51. Kommunerevisor bør derfor være oppmerksom på denne problemstillingen ved revisjon av finansielle instrumenter med et opsjonselement, slik som swapsjoner. Avsluttende kommentarer Dagens regelverk for kommuneregnskap er i liten grad tilpasset de kompliserte finansielle instrumentene en del kommuner investerer i. GKRS har i flere år hatt på agendaen å utarbeide nærmere regler for regnskapsføring av finansielle instrumenter. Notatet om klassifisering av finansielle instrumenter som omløps- eller anleggsmidler, avklarer noen spørsmål knyttet til finansielle instrumenter. Etter min oppfatning er det fremdeles mange uløste problemstillinger som følge av dagens regelverk. Etter hva jeg kjenner til, arbeider GKRS med å utarbeide flere notater om finansielle instrumenter. Følgende tema vil bli omhandlet i kommende notater: nærmere om obligasjoner som holdes til forfall beskrivelse av konkrete finansielle instrument og hvordan disse bør regnskapsføres klassifisering av finansielle instrument som kortsiktig eller langsiktig gjeld Notater fra GKRS er ledd i arbeidet med å utarbeide standarder. Selv om notatene ikke er standarder, bør også notater følges. Dersom notatene ikke følges bør revisor be om at dette begrunnes faglig. I noen tilfeller vil notatene prøve å stramme inn på det som anses for uheldig praksis. I disse tilfellene er det spesielt viktig at revisor følger opp og påser at kommunen innretter seg etter det som fra og med tidspunkt for anbefalingen må anses som god regnskapsskikk. Referanse: Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (1996): Regnskapsføring av swapsjon gjennom Terra Kapitalforvaltning, brev fra GKRS til Askim kommune datert Kristoffersen, T. (2008): Regnskapsteori, Fagbokforlaget Kommunal- og regionaldepartementet (2004): Kommunelova og lov om interkommunale selskap. Tolkingar frå departementet siste halvår 2003 og første kvartal Rundskriv H-9/04 NOU 1995:30: Ny regnskapslov NOU 1999:3: Organisering av børsvirksomhet m.m. Aastvedt, A. og Mauland, H. (2008): Finansielle instrumenter i kommuneregnskapet, Revisjon og Regnskap nr. 2/2008 7

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår

Nordisk Energiforvaltning. Alminnelige forretningsvilkår Nordisk Energiforvaltning Alminnelige forretningsvilkår Versjon: 1 / Mars 2008 Innhold: Introduksjon KAPITTEL 1 Generell informasjon KAPITTEL 2 Kundeklassifisering KAPITTEL 3 Retningslinjer KAPITTEL 4

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Investeringer i et turbulent kredittmarked

Investeringer i et turbulent kredittmarked 44.................................................................................................................................................................................................... Investeringer

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2009 64. årgang Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Kontrollutvalgskonferansen ble

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER OG ULIKE INVESTERINGSSTRATEGIER 1. AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND 1.1 Handel Handel

Detaljer

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ

Obligasjoner. - et sikkert, men spennende alternativ Obligasjoner - et sikkert, men spennende alternativ Innhold 1. Innledning 3 2. Obligasjoner 5 2.1 Ulike typer obligasjoner 5 2.2 Hva bestemmer kursen? 5 3. Obligasjonsmarkedet 7 3.1 Det norske markedet

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet

Det norske obligasjonsmarkedet Det norske obligasjonsmarkedet - en studie av markedsstrukturen og lånebetingelsene av: Erland Blokkum og Kristian Rimul Børseth DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge

Rapport 2005-029. Rentebinding på boliglån i Norge Rapport 2005-029 Rentebinding på boliglån i Norge ECON-rapport nr. 2005-029, Prosjekt nr. 44450 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-771-1 AUG/tma, ODN, 25. mai 2005 Offentlig Rentebinding på boliglån i Norge

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER Som kunde må du være kjent med at: handel med finansielle instrumenter skjer på din egen risiko du må selv sette deg

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer