Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009"

Transkript

1 Hurtigruten ASA Generalforsamling 23. april 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 1

2 Dagsorden 1. Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen. 2. Årsberetning og årsregnskap for 2008 for Hurtigruten ASA og Hurtigruten konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse. 3. Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 5 i morregnskapet på side 111 i årsrapporten 2008, tilsvarende i note 27 i konsernregnskapet på side i årsrapporten). 4. Forslag om endring av vedtektenes 6, 1. ledd om personlige varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen. 5. Valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt suppleringsvalg av medlem til valgkomiteen. 6. Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og bedriftsforsamlingens valgkomite, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 7. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer. Page 2

3 01 Konstituering og åpning ved bedriftsforsamlingens leder. Valg av en person til å medundertegne protokollen Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 33

4 02 Årsberetning og årsregnskap for 2008 for Hurtigruten ASA og konsern Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 44

5 Styreleders vurderinger Page 5

6 Administrerende direktørs redegjørelse 1. Innledning 2. Årsregnskap for Finansiell restrukturering 4. Utsiktene fremover Page 6

7 Innledning Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 77

8 Bakgrunn - Fokus på kjernevirksomheten* Hurtigruten Reiseliv Kollektiv Øvrig * Bilde fra Generalforsamling 15. mai 2008 Hurtigruten er kjernevirksomheten og hovedutfordringen Undersøker muligheten for å selge alt utenfor kjernen og dimensjonerer kapasitet i kjernen Gode eiere Akseptabel pris To hovedårsaker Lette finansiell struktur Bedre strategisk fokus Page 8

9 Hovedtrekk 2008 Forbedringsprogrammet Svart Belte ga driftsforbedringer og økte inntekter Vellykkede forhandlinger med Samferdselsdepartementet ga justert hurtigruteavtale Salg av virksomheter bidro til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet Program for å redusere kostnadene med 150 millioner kroner med full effekt fra 2010 Plan for finansiell restrukturering på plass, ny egenkapital og 3 års avdragfrihet på gjeld Nedskrivninger og tap ved salg preger regnskapet for 2008 Page 9

10 Langt flere passasjerer i 1. og 4. kvartal Hurtigruten - Gjestedøgn rundtur % -6% + 60% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Page 10

11 MS Nordnorge utleid Salg er vanskelig i dagens marked Utleieavtale 19. desember 2008 Hotellskip i Middelhavet Varighet til 5. april, siden forlenget til 16. juni 2009 Page 11

12 God inntektsvekst, men betydelig økning i bunkers og finans Forbedringstiltak gir inntektsvekst Rundtursøkning på 5% og ombordsalget økt med MNOK 25 Økt kompensasjon fra Staten MNOK 132 Betydelig økning i bunkerskostnader med MNOK 67 Prisøkning på MNOK 113 Reduksjon i NOx-kostnad MNOK 46 Høy gjeld og rente gir MNOK 75 i økte finansposter Forbedringsprogrammet belaster regnskapet med MNOK 50 Page 12

13 Resultatet preges av nedskrivninger og tap ved salg Nedskrivninger av verdier i balansen: Skip MNOK 150 Goodwill MNOK 131 Tap ved salg av virksomhet: Ferge & Hurtigbåt MNOK 103 TOTALT MNOK 384 Page 13

14 Hovedtall 2008 Hurtigruten konsern Året Året (MNOK) Driftsinntekter Driftskostnader Andre tap/(gevinster) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Page 14

15 Årsregnskap 2008 Hurtigruten ASA 4. kvartal 2007 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten Presentasjon ASA Side Page 15

16 Hurtigruten konsern Resultatregnskap Hurtigruten konsern Året Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Bunkers Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt Skattekostnad for videreført virksomhet Skattekostnad for ikke videreført virksomhet Resultat etter skatt Page 16

17 Segmentinformasjon Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Hurtigruten konsern Året Året (NOK 1 000) Hurtigruten Explorer Kollektivtrafikk 1) 0 0 Øvrig virksomhet Sum EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat før skatt ) Kollektivområdet er klassifisert under "Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet" Page 17

18 Hurtigruten konsern Balanse (IFRS) (NOK 1 000) Eiendeler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Eiendeler holdt for salg Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt og opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Likvide midler MNOK 528 (inkl. kortsiktige plasseringer) Netto rentebærende gjeld MNOK Soliditet 18,9% (16,8% eksklusive konvertibelt obligasjonslån) Page 18

19 Hurtigruten bunkers og finans preger resultatet Hurtigruten Året Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter Sum driftsinntekter Personalkostnader Bunkers Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet - - Resultat for perioden Volumvekst i skulder og vintersesong, svikt sommer Økt kompensasjon fra Staten MNOK 132 Betydelig bunkersøkning, på tross av redusert NOx-kostnad Økt varekost og markedsføring knyttet til volumvekst Nedskrivninger av goodwill og økte finanskostnader tynger Page 19

20 Hurtigruten passasjervekst rundtur og distanse RUNDTUR Året 2008 Året 2007 Endring I % Antall gjestedøgn ,9 % Snittpris per gjestedøgn 1) ,3 % DISTANSE Året 2008 Året 2007 Endring I % Antall gjestedøgn 3) ,6 % Snittpris per gjestedøgn 2) ,6 % Vekst i antall cruisedøgn rundtur gir passasjerinntektsvekst Satsning på vinter og skuldersesonger gir effekt Snittpris noe under fjoråret God prisutvikling gir inntektsvekst for året på distansetrafikk Antall passasjerer noe lavere enn fjoråret 1) Passasjerinntekter inkludert kost/antall cruisedøgn 2) Passasjerinntekter (reise og lugar)/antall distansepassasjerer Page 20

21 Explorer svikt i Antarktis, Grønland og Pol til Pol Explorer Året Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter 0 0 Sum driftsinntekter Personalkostnader Bunkers Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter 0-2 Sum driftskostnader EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet - - Resultat for perioden Page 21

22 Explorer redusert fra 2 til 1 skip i Antarktis EBITDA Året Året (NOK 1 000) Avvik Antarktis Grønland Svalbard Øvrig reiseliv SUM EXPLORER Antarktis: Redusert fra 2 til 1 skip fra høsten 2008, positiv effekt i 4. kvartal Grønland: Lavere snittpris og økte bunkerskostnader Svalbard: Fortsatt den positive resultatutviklingen Øvrig reiseliv Pol til Pol : For kostbart å flytte skip mellom nord og sør Page 22

23 Øvrig virksomhet forbedringsprogrammet Svart Belte Øvrig virksomhet Året Året (NOK 1 000) Salgsinntekter Kontraktsinntekter 0 0 Sum driftsinntekter Personalkostnader Andre driftskostnader Andre tap/(gevinster) - netto og Andre inntekter Sum driftskostnader EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt for videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Resultat for perioden Kostnadsført MNOK 50 totalt tilknyttet forbedringsprogrammet Svart Belte Muliggjort kostnadsreduksjoner Avsetninger foretatt på MNOK 30 relatert til kostnadsreduksjonsprogrammet Page 23

24 Ikke videreført virksomhet Resultat før skatt for ikke videreført virksomhet Året Året (NOK 1 000) Avvik Ferge & Hurtigbåt, ex tap/v realisasjon Ferge & Hurtigbåt - tap v/realisasjon Buss KS Offshore Tjeld Bergenske Reisebyrå AS Nor Lines AS Ikke videreført virksomhet Ferge & Hurtigbåt: Buss: Svakere drift i 2008 lavere aktivitet, samt fortsatt høye bunkers- og vedlikeholdskostnader Nedskrivninger/tap ved salg av virksomhet MNOK 103 Noe lavere driftsinntekter Positiv regnskapsmessig effekt MNOK 15 fra overgang til innskuddsbasert pensjon Bergenske Reisebyrå: Solgt i 4. kvartal, transaksjonen gjennomført i slutten av februar Nor Lines AS: Lavere resultatandel grunnet innfasing av ny tonnasje Page 24

25 Hurtigruten ASA (morselskap) Resultatregnskap IFRS (Beløp i kroner) Noter Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader 3, 4, Avskrivninger og nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat på investering i datterselskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer Overført fra annen egenkapital Overført fra overkursfond Page 25

26 Hurtigruten ASA (morselskap) Balanse IFRS (Beløp i kroner) Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Tomter og bygninger Skip 6, Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttede selskap Investeringer i andre selskap Langsiktige fordringer 4, 10, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Page 26

27 Hurtigruten ASA (morselskap) Balanse IFRS (Beløp i kroner) Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Pantegjeld 11, Annen langsiktig gjeld Derivater Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Derivater Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Page 27

28 Finansiell restrukturering Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 28 28

29 Resultat av emisjonene: MNOK millioner kroner i rettet emisjon millioner kroner i etterfølgende emisjoner Øvrige aksjonærer inkl ansatte med aksjer MNOK Obligasjonseiere 24 MNOK Nye ansatteaksjonærer 3 MNOK Page 29

30 20 største etter emisjonene Plass Investor Date HEIDENREICH ENTERPRISE LTD ,11 % 2 SPAREBANKEN NORD-NORGE ,47 % 3 DNB NOR BANK ASA EGENHANDELSKONTO ,95 % 4 SPAREBANKEN NARVIK ,59 % 5 SKAGEN VEKST ,32 % 6 MP PENSJON ,90 % 7 TROMS KRAFT INVEST AS ,08 % 8 DET STAVANGERSKE DAMPSKIBSSEL.AS ,09 % 9 NARVIK ENERGI AS ,58 % 10 VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE ,48 % 11 BD TRADING AS ,98 % 12 SIVERTSEN TOMMY ,69 % 13 VERDIPAPIRFOND ODIN MARITIM ,55 % 14 J.M.HANSEN INVEST AS ,22 % 15 NORDLANDSBANKEN ASA ,90 % 16 L GILL-JOHANNESSEN AS ,71 % 17 SKAGEN VEKST III ,34 % 18 NARVIK KOMMUNE ,33 % 19 FORENEDE FORVALTNING AS ,32 % 20 AS TOLUMA ,27 % 20 STØRSTE ,87 % ØVRIGE ,13 % TOTALT ,00 % Page 30

31 Hovedpunkter restruktureringen Egenkapital Rettet emisjon mot dagens største aksjonærer MNOK 314 Øvrige aksjonærer og ansatte MNOK 78 Brolån MNOK 300 med løpetid frem til , for å forskuttere salgsprosesser Låne syndikat Ingen avdrag i 36 måneder Cash sweep - løsning KS Konvertibelt obligasjons lån Ingen avdragselement i bareboatleien i 36 måneder Cash sweep - løsning Opprinnelig konv. lån hoveddel tilbakekjøpt rest MNOK 48. Innfrielse utsatt i 36 måneder/delvis rentefritak/renteakk. MNOK 51 av emisjonene/nytt obligasjonslån på MNOK 51 Page 31

32 Utsiktene fremover Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 32 32

33 Lønnsom Hurtigruten er mulig EBITDA 2008E-2010E Comment: Best estimate bunker oil going forward Risk factors: Improvement based on current future price of bunkers. Increase in oil price can reduce effect mnok EBITDA 08E Divestment plan Governement one off Restructuring provision Government procurement Overhead costs Bunker oil Operational improvements EBITDA 09E SG&A Bunker oil Operational improvements 527 EBITDA 10E 2 3 Comment: Effect from cost cutting program launched 3Q08 Risk factors: Reduction in SG&A is based on successful instalment of new booking system. Comment: Effect from Black Belt Risk factors: Improvement based on increased volume and price on roundtrips Kilde: fra selskapspresentasjonen datert 22 desember 2008 Please note that the estimates for the years 2008 through 2010 shown are based on estimates made by the Company. The estimates are based on fair assumptions supported by objective data. The estimates are subject to risks, uncertainties and other factors that may cause actual events to differ materially from any anticipated development

34 Hurtigruteavtalen er bedret Tilfredsstillende endringer i eksisterende avtale MNOK 132 for 2008 MNOK 81 per år deretter Kriterier i nytt anbud klar før sommeren Page 34

35 Noen eksterne faktorer er positive Bunkersprisen reduseres BUNKERSPRIS -IF 40 Juli , april 09 3,90 Hurtigruten/Explorer bruker ca. 85 millioner liter årlig Pris per 1000 liter 6 5,5 5 4,5 4 50% av Q2/Q3 volum nå sikret på 3,85 3,5 3 jan.07feb.07mar.07apr.07mai.07jun.07jul.07aug.07sep.07okt.07nov.07des.07jan.08feb.08mar.08apr.08mai.08jun.08jul.08aug.08sep.08okt.08nov.08des.08jan.09feb.09mar.09apr.09 Rentenivået faller Redusert med over 3% siden oktober 2008 Netto rentebærende gjeld er MNOK ,3 6,8 6,3 5,8 5,3 4,8 4,3 PENGEMARKESRENTEN -Nibor 3 mnd Ca. 45% sikret tidligere på NIBOR nivå 5,35% 3,8 3,3 2,8 jan.07feb.07mar.07apr.07mai.07jun.07jul.07aug.07sep.07okt.07nov.07des.07jan.08feb.08mar.08apr.08mai.08jun.08jul.08aug.08sep.08okt.08nov.08des.08jan.09feb.09mar.09apr.09 Page 35

36 Kostnadene reduseres som planlagt MNOK 150 Full effekt fra 2010, gjennomføring skjer i 2009 Reduksjoner skjer tidsmessig når innfasing av nytt bookingsystem skjer i det enkelte land Reduksjon skjer parallelt med oppbygging av bookingfunksjon i Tallinn Antall pers Status nedbemanning pr kvartal i Q1 Q2 Q3 Q4 Page 36

37 Stor usikkerhet i markedet Page 37

38 Vise selve annonsene i stedet Fremgang hjemme Page 38

39 Booking for ,4% lavere enn for ett år siden HURTIGRUTEN BOOKINGUTVIKLING - rundtur gjestedøgn Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Bookinger pr. 15. april 2008 Bookinger pr. 15. april 2009 Page 39

40 Oppsummering og fremtidsutsikter Refinansieringen gir solid finansiell plattform Tiltakene vil gi et fokusert og lønnsomt selskap Hurtigruten er ikke reddet før selskapet tjener penger Vanskelig marked Global uro Endringsprogrammet fortsetter Page 40

41 Bedriftsforsamlingens uttalelse Vedtak i Bedriftsforsamlingsmøte 26. Mars 2009: Til Generalforsamlingen i Hurtigruten ASA Styrets årsberetning og årsregnskapet for 2008, for Hurtigruten konsern og Hurtigruten ASA, har i dag vært forelagt bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen anbefaler ovenfor generalforsamlingen at regnskapene fastsettes og at underskudd dekkes som forslått av styret. Page 41

42 Årsberetning og årsregnskap for 2008 for HRG ASA og konsern, og styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder også revisors beretning og bedriftsforsamlingens uttalelse. Forslag til vedtak: Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2008 for morselskap og konsern godkjennes. Votering: Årsberetning og årsregnskap ble enstemmig vedtatt. Forslag til vedtak: Følgende disponering av årets resultat godkjennes: Overført annen egenkapital NOK Overkursfondet NOK Sum overføringer NOK Votering: Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt. Page 42

43 03 Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 43 43

44 Styrets orientering om lederlønnsfastsettelse, samt rådgivende avstemming om lederlønnsfastsettelsen (gjengitt i note 27 i konsernregnskap på side 93 i Årsrapporten.) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret og anbefaler at tidligere retningslinjer for lederlønnsfastsettelse også gjøres gjeldende for Generalforsamlingen tar til orientering: At lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret har fulgt de retningslinjene som styret vedtok i styremøte og , jfr. Allmennaksjelovens 6-16a (3). Og at det foregående år ikke er inngått eller endret avtaler med virkninger som nevnt i Allmennaksjelovens 6-16a, første ledd tredje punktum nr. 1 til 6. Page 44

45 04 Forslag om endring av vedtektenes 6, 1. ledd om personlige varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 45 45

46 Forslag om endring av vedtektenes 6, 1. ledd om personlige varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen. Forslag til vedtak: Selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 12 medlemmer. 8 medlemmer med inntil 4 varamedlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. 4 medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Page 46

47 05 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen, samt suppleringsvalg av medlem til valgkomiteen. Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 47 47

48 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen, samt suppleringsvalg av medlem til valgkomiteen. Valgkomitéen som har bestått av Leif Teksum (leder), Elisabeth Aspaker og Sigve Stokland, har foretatt følgende vurderinger/innstillinger: 1. Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen. I forbindelse med generalforsamlingen i 2008, ble det foretatt en grundig vurdering av alle medlemmer i bedriftsforsamlingen og alle medlemmene ble da valgt for 2 år. Valgkomitéen har foretatt en ny vurdering av om de sittende medlemmene representerer den nåværende aksjonærfellesskapet på en god måte. Etter den rettede emisjonen og den derpå følgende "reparasjonsemisjonen" på nyåret 2009, har det vært en viss bevegelse i aksjonærsammensetningen. Den største aksjonær etter emisjonene, Per Heidenreich, sitter representert i selskapets styre. Bortsett fra hans representasjon, mener valgkomitéen at sammensetningen i bedriftsforsamlingen er en god balanse mellom aksjonærrepresentanter, geografisk spredning og kjønnsmessig balanse. Elisabeth Aspaker har meddelt valgkomitéen at hun trekkes seg fra sitt verv både i bedriftsforsamlingen og i valgkomitéen. Hun foreslås erstattet av Oddbjørn Schei, adm.dir. i Tromskraft AS. Innstilling: Valgkomitéen innstiller på at adm.dir Oddbjørn Schei erstatter Elisabeth Aspaker som aksjonærvalgt medlem av bedriftsforsamlingen. For øvrig foreslår valgkomitéen ingen endringer i bedriftsforsamlingen. Dersom generalforsamlingen godkjenner denne innstillingen, vil de aksjonærvalgte medlemmene i Bedriftsforsamlingen bestå av: Bjørn Dahle, Stavanger valgt til 2010 Nina Hjort, Tromsø valgt til 2010 Karen M. Kuvaas, Narvik valgt til 2010 Hans Larsen, Bodø valgt til 2010 Ingolf Marifjæren, Bergen valgt til 2010 Oddbjørn Schei, Tromsø valgt til 2011 Leif Teksum, Bergen valgt til 2010 Oddmund Åsen, Tromsø valgt til 2010 Page 48

49 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen, samt suppleringsvalg av medlem til valgkomiteen. 2. Valg av aksjonærvalgte varamedlemmer til bedriftsforsamlingen. Innstilling: Under henvisning til og under forutsetning av at SAK 4, forslag om endring av vedtektenes 6, 1. ledd, blir vedtatt, innstiller valgkomitéen på valg av følgende personer som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen: 1. varamedlem Tommy Sivertsen, Tromsø valgt til varamedlem Fay Hege Fredriksen, Narvik valgt til varamedlem Sølvi Øgsnes, Narvik valgt til varamedlem Tor Zachariassen, Tromsø valgt til 2011 Page 49

50 Valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen, samt suppleringsvalg av medlem til valgkomiteen. 3. Suppleringsvalg av medlem til valgkomitéen. Innstilling: Som nevnt ovenfor, har Elisabeth Aspaker meddelt valgkomitéen at hun trekker seg fra vervet i valgkomitéen. Som erstatter for Elisabeth Aspaker, innstiller valgkomitéen på å velge Oddmund Åsen som nytt medlem av valgkomitéen. Dersom generalforsamlingen godkjenner denne innstillingen, vil valgkomitéen bestå av følgende personer: Sigve Stokland, Narvik valgt til 2010 Leif Teksum, Bergen valgt til 2010 (medlem i egenskap av leder i Bedriftsforsamlingen) Oddmund Åsen valgt til 2011 Page 50

51 06 Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og bedriftsforsamlingens valgkomite, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 51 51

52 Fastsetting av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og bedriftsforsamlingens valgkomite, samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor. 1. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer, varamedlemmer og bedriftsforsamlingens valgkomité. Innstilling: Pga selskapets svake økonomiske stilling, innstiller valgkomitéen på at alle honorarer videreføres uendret. Disse satsene er: Bedriftsforsamlingens leder: NOK pr. år. Bedriftsforsamlingens medlemmer: NOK pr. møte Bedriftsforsamlingens varamedlemmer: NOK pr. møte Valgkomitéens leder: NOK pr. år Valgkomitéens medlemmer: NOK pr. år 2. Godtgjørelse til ekstern revisor. Innstilling: Det innstilles på at eksternt valgt revisor, PriceWaterhouseCoopers, godtgjøres etter regning på til sammen NOK Page 52

53 07 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 53 53

54 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer Forslag til vedtak: (i) I henhold til allmennaksjelovens 9-4 og 9-5, gis styret i Hurtigruten ASA fullmakt til å erverve egne aksjer for et samlet pålydende på inntil NOK svarende til 10% av aksjekapitalen. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen i selskapet. Aksjene kan erverves i markedet over eller utenfor børs. (ii) Ved erverv av aksjer i Hurtigruten ASA skal det minimum betales NOK 1 pr. aksje, maksimalt NOK 10 pr. aksje, for hver aksje pålydende NOK 1. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende skal de beløpsgrensene aksjer kan erverves for, justeres tilsvarende. (iii) Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. (iv) Fullmakten skal være gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2010 Page 54

55 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA Page 55

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009

Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Hurtigruten ASA Ekstraordinær Generalforsamling 20. februar 2009 Ekstraordinær generalforsamling Hurtigruten ASA 20.02.2009 Hurtigruten Page 1 01 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00

Aksjonærene i Hurtigruten ASA inviteres herved til ordinær generalforsamling torsdag 14. april kl. 13.00 HURTIGRUTEN ASA Havnegata 2, Postboks 43 8501 Narvik NO 914 904 633 MVA Telefon: 970 57 030 Telefax: 970 57 031 Booking: 810 30 000 www.hurtigruten.com firmapost@hurtigruten.com Til aksjonærene i Hurtigruten

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8.

Riggenes driftsytelse var god, med en unyttelsesgrad på 99 % og en TRIR (Total Recordable Incidence Rate) på 1.8. Styrets beretning og årsregnskap 2012 STYRETS BERETNING 2012 GLOBAL RIG COMPANY ASA OG KONSERNET 2012 Et bra år for Global Rig konsernet 2012 endte opp som det beste året i vår historie, med en EBITDA

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer