MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 15/09 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET /09 ÅRSMELDING 2008 FOR GRATANGEN KOMMUNE 17/09 GRATANGEN KOMMUNES REGNSKAP /09 SØKNAD OM OMGJØRING AV TEKNISK NÆRINGS VEDTAK OM OMDISPONERING AV AREAL GNR 60 BNR 42 I GRATANGEN - SAK 51/08 19/09 VEDR. - KJØP ANDEL AV KOMMUNENS AKSJER Unntatt Off. 5a 20/09 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I GRATANGEN KOMMUNE 21/09 ØKT BEMANNING OG ENDRET KOSTNADSFORDELING ASTAFJORD BARNEVERN Gratangen kommune, Eva Ottesen ordfører

2 Sak 15/09 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET Saksbehandler: Ragnhild Mellem Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/753 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/09 Formannskap Innstilling: Referatsakene tas til orientering. Saksopplysninger: Følgende saker refereres: - Flyplassutvalget for Harstad Narvik Lufthavn Evenes: Nei til nedklassifisering av Flyplassen - Fylkesmannen i Troms, dat Vedr. klage på omgjøring av beslutning om tildeling av skjønnsmidler til fornying og omstilling 2008 Gratangen og Lavangen kommuner - Fylkesmannen i Troms, dat Tilsagn om stimuleringstilskudd for 2009 for Gratangen kommune - Resultatrapport fr a KS 2009 første kvartal - Referat fra representantskapsmøte HRS (legges fram i møte) - Referat møte Sør-Troms Regionråd Gratangen kommune, Bjørnar Storeng Rådmann Ragnhild Mellem kontormedarbeider Side 2 av 19

3 Sak 16/09 ÅRSMELDING 2008 FOR GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler: Karl Fredrik Normann Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 09/745 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/09 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: Årsmelding 2008 for Gratangen kommune tas til orientering. Saksopplysninger: Årsmeldinga for 2008 er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret om hvordan fjoråret forløp i Gratangen kommune. Formålet med en årsmelding er at den skal forsøke å belyse de viktigste resultatene som ble oppnådd for foregående år. Årsmelding for foregående år blir viktig premissleverandør når vi går i gang med arbeidet med revidert og nytt budsjett. Årsmeldinga består av tre deler: 1)Årsrapporten som er den verbale delen som inneholder informasjon og vurdering av oppnådde resultater, viktige hendelser og framtidige utfordringer. 2)Årsberetningen som er en redegjørelse for den økonomiske virksomheten til Gratangen kommune gjennom Det tas her inn opplysninger om de forhold som er viktige for å kunne bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Revisjonen har kommet med innspill om hva en årsberetning etter lov og forskrifter skal legge vekt på, og denne malen forsøker vi i hovedtrekk å benytte for årsmeldingen/årsberetningen for ) Årsmeldingene fra enhetene Det legges frem egen sak om regnskap 2008 for Gratangen kommune. Som vedlegg til saken følger: - Årsmelding 2008 for Gratangen kommune - Kontrollutvalgets behandling og uttalelse, samt revisjonsberetning for Hovedutvalgenes behandling: - Utskrift fra Hovdutvalgene Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Karl Fredrik Normann enhetsleder/rådgiver Side 3 av 19

4 Sak 17/09 GRATANGEN KOMMUNES REGNSKAP 2008 Saksbehandler: Karl Fredrik Normann Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 09/286 Saksnr.: Utvalg Møtedato / Helse, sosial- og omsorg / Teknisk, næring - og miljø / Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur 17/09 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: Det fremlagte årsregnskap for 2008 godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr ,- avsettes til disposisjonsfondet Udekket investering til egenkapitalinnskudd KLP på kr ,- og utbygging VAR på kr ,-, til sammen kr ,- inndekkes ved låneopptak. Saksopplysninger: Regnskapet for 2008 ble avlagt med et overskudd på kr ,-. Resultatet viser at Gratangen kommune har økonomien under kontroll. Samtidig viser regnskapet at driftsnivået er for høyt i forhold til de utfordringene som kommunen står overfor i de nærmeste årene. Her er det særlig befolkningsreduksjon, store planlagte investeringer i skole og VAR samt stor lånegjeld som tilsier at driftsnivået må reduseres. Det vises for øvrig til årsmeldingen. Rådmannen foreslår at regnskapet for 2008 godkjennes. Det regnskapsmessige mindreforbruket i 2008 på kr ,- avsettes til disposisjonsfondet for å styrke kommunens økonomiske buffer i tilfelle uforutsette behov/hendelser. Udekket egenkapitalinnskudd i KLP på kr ,- og udekket finansiering vannutbygging på kr ,-, dekkes ved låneopptak på til sammen kr ,-. Som vedlegg til saken følger: Vedl. - Regnskap Kontrollutvalgets behandling og uttalelse, samt revisjonsberetning for Hovedutvalgenes behandling legges fram i møtet Gratangen kommune, Side 4 av 19

5 Sak 17/09 Bjørnar Storeng rådmann Karl Fredrik Normann enhetsleder/rådgiver Side 5 av 19

6 Sak 18/09 SØKNAD OM OMGJØRING AV TEKNISK NÆRINGS VEDTAK OM OMDISPONERING AV AREAL GNR 60 BNR 42 I GRATANGEN - SAK 51/08 Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: G/BNR 60/42 Arkivsaksnr.: 08/1494 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/08 Teknisk, næring - og miljø /09 Formannskap Innstilling: Gratangen kommune innvilger ikke midlertidig reduksjon i vann- og kloakkavgiften ved omdisponering av areal i sokkelleiligheten på gnr 60 bnr 42 uten at endringen er gjennomført. Vedtak i sak 51/08 opprettholdes. En evt. reduksjon i vann-og kloakkavgift kan oppnås ved montering av vannmåler, det betales da for forbrukt vann og kloakk. Eieren må selv stå for montering av måler. Saksopplysninger: Søker: Lillian Nilsen, Sortebekken, 9470 GRATANGEN Søknaden er som følgende: Søknad til vedtak datert fra teknisk næring om omdisponering av areal for sokkelleilighet på bolig på gnr 60 bnr 42. Søker med dette om omgjøring av vedtaket til å gjelde midlertidig omdisponering av areal for sokkelleiligheten. Søknaden begrunnes med at det er svært vanskelig å få noen til å utføre ombyggingen i leiligheten. I tillegg har jeg for tiden ikke økonomi for kostnadene til ombyggingen. Tidligere behandling i saken i HU for teknisk, næring- og miljø den i sak 51/08 er som følgende: Den søker Lillian Nilsen om omdisponering av areal i boligen på eiendommen gnr. 60, bnr. 42 på Sortebekk i Gratangen. Arealet som søkes omdisponert er arealet som benyttes til sokkelleilighet i underetasjen og som nå skal benyttes til bod og kjellerlokaler. Boligen var oppført i 1982, og er godkjent med hovedleilighet og sokkelleilighet. Boligen har et bebygd areal på 103 m 2, og er bygd i 2 etasjer (Hovedetasje + sokkel) Bruksarealet er beregnet til 156 m 2 for hele boligen. Dette arealet fordeler seg med hhv. 57,4 m 2 for sokkelleiligheten og 100,5 m 2 for hovedleiligheta. Ettersom boligen er oppført og tatt i bruk før , skal byggets areal beregnes etter rundskriv, Bygg nr.342 av 15.desember (Bygg oppført etter skal beregnes etter NS 3940) I søknaden om omdisponering fremgår det at sokkelleiligheta søkes omdisponert til bod/kjellerareal tilhørende hovedleiligheta. I samtaler med søker er det også fremkommet at det skal planlegges og omgjøres til garasje for hovedleiligheten. Ettersom bygget nå får en vesentlig endring i arealbruken, vil det derfor være naturlig at også bruksarealet blir beregnet etter NS 3940, dvs at arealet som legges til grunn for avgiftsberegning blir beregnet på nytt, og nå etter NS Side 6 av 19

7 Sak 18/09 Her er det bruksareal til bolig som legges til grunn for arealet, dvs alt areal innenfor omsluttende vegger som benyttes til boligformål. For angjeldende bolig er dette hele hovedetasjen med et bruksareal på 100,5 m 2 og med tillegg av vindfang, hall/trapp og Wc i sokkeletasjen med et bruksareal på 15,3 m 2 Dette gir et netto bruksareal i gjenstående del av boligen på 115,8 m2 etter bruk av NS Gratangen kommunes betalingsregulativ forvann og avløpsavgifter fastsetter et minimumsareal på 120 m 2. Dette medfører at beregningsarealet, etter at sokkelleiligheten er sanert og godkjent av kommunen som utført, kan settes til 120 m 2 Grunnlaget for kommunale avgifter vil etter dette bli redusert til rundt 100 m 2, som er under minimumsarealet som er 120 m 2 Fra møtet i Teknisk, næring - og miljø den , saksnr 51/08. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Søknad fra Lillian Nilsen og omdisponering av sokkelleilighet i boligen på gnr. 60, bnr.42 til kjeller på Sortebekk godkjennes. Bruksarealet for boligen endres etter dette fra 157 m 2 beregnet etter rundskriv Bygg nr 342, til 115,8 m 2 beregnet etter NS Areal for beregning av vann- og kloakkavgift settes til minimumsareal 120 m 2. Reduksjonen av bruksareal og grunnlagsareal for beregning av avgifter iverksettes først etter at eier har foretatt den nødvendige endringen av bruksarealet og at arbeidet er kontrollert og godkjent av kommunen. Teknisk etat tilrådes ikke midlertidig reduksjon i vann- og kloakkavgiften ved omdisponering av areal i sokkelleiligheten uten at endringen er gjennomført. Vedtak i sak 51/08 opprettholdes. En evt. reduksjon i vann-og kloakkavgift kan oppnås ved montering av vannmåler, det betales da for forbrukt vann. Eieren må selv stå for montering av måler. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 7 av 19

8 Sak 19/09 VEDR. - KJØP ANDEL AV KOMMUNENS AKSJER I GMI Saksbehandler: BJØRNAR STORENG Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/429 Unntatt offentlig ofl 5a Ofl 5a Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/09 Formannskap Innstilling: Gratangen ønsker ikke å selge sine aksjer i Gratangen Mekaniske Industri AS. Saksopplysninger I brev av 10. mars 2008 til ordføreren i Gratangen kommune ber Ingulf Frantzen om å få kjøpe Gratangen kommunes aksjer i Gratangen Mekaniske Industri as. Gratangen kommune har i dag en aksjepost på 39.05% (205 av 525 aksjer). Frantzen har som intensjon å eie minimum 51% av aksjene i GMI. Frantzen har i dag en aksjepost tilsvarende 45,7%. I henhold til selskapets vedtekter 9 har nåværende aksjonærer forkjøpsrett ved evt. salg av aksjer. Rådmannens vurdering Rådmannen har bedt Økonor om en verdivurdering av selskapet. Av denne fremgår det at selskapet pr hadde en bokført egenkapital på kr. 3.9 millioner. I tillegg har selskapet et resultat før skatt på kr. 1.5 millioner. Dette er forhold somgjør at en kan anta at selskapets virkelige verdi ligger godt over det som er selskapets aksjekapital (tilvarende aksjer til pålydende). Resultatet pr er ennå ikke helt klart, men rådmannen har fått opplyst fra selskapets ledelse at resultatet er ca under 2007 nivået. Dette betyr at selskapet fortsatt tjener penger. Gratangen kommune har som nevnt i dag en aksjepost i GMI på 39.05% Dette innebærer at vi har såkalt negativt flertall i selskapet. Negativt flertall er viktig for å hindre et evt. ønske om vedtektsendringer som ikke kommunen ser seg tjent med. Som eksempel kan det nevnes at i vedtektenes 2 fremgår det at selskapets forretningskontor skal være i Gratangen. Rent hypotetisk kan det tenkes en situasjon der en eller flere aksjonærer ønsker å flytte produksjonen ut av kommunen. Dette vil da kreve vedtektsendring, noe som kommunen i en gitt situasjon kan hindre med sitt negative flertall. Det er positivt at Frantzen, som selskapets største aksjonær, har så stor tro på selskapet at han ønsker å kjøpe kommunens aksjer. Imidlertid fremgår det av mine kommentarer ovenfor at jeg tror det er strategisk riktig av kommunen å beholde sin aksjepost, alternativt selge inntil 3% av aksjene, slik at vi fortsatt har 1/3 av aksjene, noe som da gir kommunen et fortsatt negativt flertall. Rådmannen vil presisere at jeg har ingen grunn til å trekke i tvil motivene til Ingulf Frantzen. Mine betraktninger er av rent prinsipiell karakter Side 8 av 19

9 found/error: Reference source not found Sak Error: Reference source not Dersom kommunestyret kommer til at kommunen bør selge aksjene, gjenstår da spørsmålet om pris. Pari kurs var kr pr. aksje. Ved evt. salg vil man nok måtte forhandle om pris Hvis vi tar utgangspunkt i at selskapets eiendeler kan selges til bokførte verdier, vil dette medføre at selskapets egenkapital på kr ,81 (pr ), fordeles på selskapets 525 aksjer. Dette gir en verdi pr. aksje på kr Kommunens 205 akser vil da utgjøre en verdi på kr. 1.5 millioner. I tilegg kommer fremtidig inntjening samt opptjent overskudd i Jeg vil imidlertid anta at kommunens engasjement i selskapet er av strategisk karakter, slik at man ikke lar seg blende av kortsiktig økonomisk gevinst. På bakgrunn av ovenstående vil jeg tilrå at saken fremmes med slik innstiling Gratangen kommune ønsker ikke å selge sin aksjepost i Gratangen Mekaniske Industri as. Som vedlegg til saken følger: Vedl. 1. Brev av 10. mars 2008 fra Ingulf Frantzen til Gratangen komune. 2. Vedtekter for Gratangen Mekaniske Industri AS. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Side 9 av 19

10 Sak 20/09 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I GRATANGEN KOMMUNE Saksbehandler: BJØRNAR STORENG Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 08/547 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/08 Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur /08 Formannskap /08 Kommunestyre /09 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: Gratangen kommunestyre endrer ordlyden i sitt vedtak i sak 30/08 Rehabilitering skolebygg og svømmehall i Gratangen kommune, punktene 1 og5. Ny ordlyd blir slik: Pkt. 1. På bakgrunn av vedtak i Gratange kommunestyre i sak 21/08 vedtar kommunestyret en gjennoføring av rehabilitering av Nord-Gratangen skole, Gratangsbotn skole, og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med skole og SFO på Nord-Gratangen skole i følgende faser: 1. Fase 1 Bygningsmessig tilstandsrapport og pedagogisk kartlegging. 2. Fase 2 Skisseprosjekt 3. Fase 3 Forprosjekt 4. Fase 4 Prosjektering 5. Fase 5 Utførelse 6. Fase 6 Overlevering Pkt. 5. Kommunestyret vedtar at organisering av prosjektet Utredning av skolestruktur i Gratangen kommune videreføres i forbindelse med gjennomføringen av rehabilitering av skolebyggene, og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med Nord-Gratangen skole. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 9/08 Behandling: Vedtak: Behandling/vedtak i Kommunestyre den sak 22/08 Behandling: Vedtak: 1 Mottatte høringsuttalelser i forbindelse med arbeidsrapport fase 3 Mulighetsanalyse og forstudie i utredning om framtidig skolestruktur i Gratangen tas til orientering. 2 Kommunestyret vedtar å videreføre dagens skolestruktur. Side 10 av 19

11 Sak 20/09 3 Rådmannen bes fremlegge en sak vedrørende utredning av ulike alternative løsninger for rehabilitering av begge skolene, innenfor en total kostnadsramme på kr millioner. 4 Myrlandshaugen barnehage samlokaliseres med skole og SFO på Nord-Gratangen skole 1. På bakgrunn av mottatte høringsuttalelser i forbindelse med Arbeidsrapport fase 3 - Mulighetsanalyse og forstudie i utredning om framtidig skolestruktur i Gratangen vedtar kommunestyret følgende: Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Gratangen tas til etteretning. Høringsuttalelse fra Gratangsbotn skole v/rektor tas til etteretning. Høringsuttalelse fra Foreldrerådet ved Gratangsbotn barnehage tas til etterettning. Høringsuttalelse fra Ungdomstrinnet ved Gratangsbotn skole tas til etteretning. Høringsuttalelse fra det pedagogisk personale ved Nord-Gratangen skole tas til etteretning. Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Nord-Gratangen skole tas til etteretning. Høringsuttalelse fra FAU ved Nord-Gratangen skole tas til orientering. Høringsuttalelse fra Fagforbundet Gratangen, avd 541 tas til orientering. 2. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til framtidig skolestruktur for Gratangen kommune som anbefalt i Arbeidsrapport 3 - Mulighetsanalyse/forstudie og mottatte høringsmerknader ved at det etableres en ny felles skole på Årstein for alle alderstrinn i Gratangen. 3. Kommunestyret vedtar fremlagt forslag til en midlertidig løsning frem til ny skolestruktur er klar til bruk som anbefalt i Arbeidsrapport 3 og mottatte høringsmerknader ved at de to ungdomsskolene slås sammen og lokaliseres til Nord-Gratangen skole fra og med skoleåret 2008/ Kommunestyret vedtar å gjennomføre et skisseprosjekt (fase 4) i henhold til tidligere vedtatte framdriftsplan i sak 0032/06. Skisseprosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr ,- ekskl. mva. Kommunestyret vedtar i denne forbindelse følgende budsjettendring: Konto Ansvar Budsjett før endring Endring Budsjett etter endring , , ,- Endringen, kr ,- finansieres ved låneopptak. Endringen får følgende konsekvenser for økonomiplanen og innarbeides i denne: Saldo ØK-plan , ,- skole Endring , ,- Ny saldo ØKplan skole , ,- Side 11 av 19

12 Sak 20/09 5. Rådmannen bemyndiges til å engasjere nødvendig bistand innenfor de vedtatte budsjettrammer, og bes framlegge rapport fra fase 4 - Skisseprosjekt for kommunestyret 1. kvartal Gratangen kommunestyre vedtok i sak 22/08 Framtidig skolestruktur i Gratangen kommune følgende: 1. Mottatte høringsuttalelser i forbindelse med arebdierapport fase 3 Mulighetsanalyse og forstudie i utrerning om framtidig skolestruktur i Gratangen tas til orirngering. 2. Kommunestyret vedtar å viderføre dagens skolestruktur. 3. Rådmannen bes fremlegge en sak vedrørende utredning av alternative løsninger for rehabilitering av begge skolene, innenfor en total kostnadsramme på kr millioner. 4. Myrlandshaugen barnehage samlokaliseres med skole og SFO på Nord-Gratangen skole. I etterkant av dette vedtaket ble det så fremmet en ny sak for kommunestyret den , sak 30/08 hvor forslag til gjennomføring og fremdrift ble redegjort for. Det ble vedtatt en gjennomføring av rehabiliteringen i 5 faser, hvora fase 1 er en teknisk og pedagogisk gjennomgang og evaluering av bygningsmassen med prising og forslag til prioritering. I kommunestyrets vedtak av fremgår det imidlertid i punktene 1 og 3 at også svømmebassenget ved Nord-Gratangen skole skal rehabiliteres. Jeg antar at dette må bero på en misforståelse. Ut fra hva jeg har forstått, var det aldri meningen at svømmebassenget skulle rehabiliteres i denne omgang, men at man skulle få en tilstandsrapport på bassenget, samtidig med at det ble utarbeidet tilstandsrapport for de to skolene. Ut fra hva vi vet nå, vil det koste minst 5 millioner kr å rehabilitere bassenget. Av hensyn til den videre prosess er rådmannen avhengig av at kommunestyret gir en fortolkning av sitt vedtak av slik at det ikke hersker noen tvil om hva som gjelder. Jeg vil sterkt tilrå at kommunestyret opprettholder sitt opprinnelige vedtak av mai -08 om at rammen på kr mill. kun skal anvendes på skolebyggene. Hva angår de ulike alternativer for rehabilitering, har rådmannen gitt Norconsult i oppdrag å utrede hva som kan gjennomføres med utgangspunkt i følgende 3 alternativer: 1. En rehabilitering av skolebyggene med en fordeling på henholdsvis kr. 15 millioner på Nord-Gratangen skole og kr. 15 millioner på Gratangsbotn skole. 2. En rehabilitering av skolebyggene med en fordeling på henholdsvis kr. 20 millioner på Gratangsbotn skole og kr. 10 millioner på Nord-Gratangen skole. 3. En rehabiliering av skolebyggene med en frodeling på henholdsvis kr. 20 millioner på Nord-Gratangen skole og kr. 10 millioner på Gratangsbotn skole. Når denne utredningen er ferdigstilt vil rådmannen komme med en tilrådning til kommunestyret om valg av alternativer. Rådmannens tilråding På bakgrunn av ovenstående vil tilrår rådmannen at kommunestyret endrer ordlyden i sitt vedtak i sak 30/08, punktene 1 og 5 slik at ny ordlyd blir slik: Pkt. 1. Side 12 av 19

13 Sak 20/09 På bakgrunn av vedtak i Gratange kommunestyre i sak 21/08 vedtar kommunestyret en gjennoføring av rehabilitering av Nord-Gratangen skole, Gratangsbotn skole, og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med skole og SFO på Nord-Gratangen skole i følgende faser: 7. Fase 1 Bygningsmessig tilstandsrapport og pedagogisk kartlegging. 8. Fase 2 Skisseprosjekt 9. Fase 3 Forprosjekt 10. Fase 4 Prosjektering 11. Fase 5 Utførelse 12. Fase 6 Overlevering Pkt.5. Kommunestyret vedtar at organisering av prosjektet Utredning av skolestruktur i Gratangen kommune videreføres i forbindelse med gjennomføringen av rehabilitering av skolebyggene, og samlokalisering av Myrlandshaugen barnehage med Nord-Gratangen skole. Side 13 av 19

14 Sak 21/09 ØKT BEMANNING OG ENDRET KOSTNADSFORDELING ASTAFJORD BARNEVERN Saksbehandler: BJØRNAR STORENG Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/767 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/09 Formannskap / Kommunestyre Innstilling: 1. Likelydende innstilling fremmes for kommunestyrene i Gratangen, Lavangen og Salangen. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige tre kommuner, jf. samarbeidsavtalen pkt Bemanningen i Astafjord barneverntjeneste økes med 2 årsverk (fra 440 % til 640 %) fram til Økningen skjer gjennom prosjekt og/eller midlertidig tilsetting. 3. Kostnadsfordelingen for den totale felles barnevernstjenesten (bemanning 640 %) skal i 2009 gjenspeile den faktiske ressursbruken i den enkelte kommune, jf. prinsippet som er lagt til grunn i prosjektbeskrivelsen side F.o.m. driftsåret 2010 vedtas en kostnadsfordeling 30/70, slik at 30 % av brutto driftskostnader (eksl. utgifter til tiltak) fordeles flatt og 70 % fordeles i henhold til antall innbyggere mellom 0-19 år. Saksopplysninger: Sakens dokumenter: 1. Vedtak i sak 16/09 fra Kommunestyret i Salangen datert Referat fra møte i styringsgruppa K4 datert Brev datert fra administrasjonssjefen i Salangen kommune til rådmenn i Lavangen og Gratangen kommune Tilleggsbevilgning Astafjord barneverntjeneste 4. Diverse tabeller utarbeidet av fylkesmannen på bakgrunn av kommunenes halvårsrapporter for perioden Styringsdokumenter for barneverntjenesten i K 4 samarbeidet (ikke vedlagt) Sakens fakta: Kommunestyret i Salangen behandlet saken i møte i sak 16/09. Følgende vedtak ble enstemmig fattet: 1. På bakgrunn av referat fra møte i styringsgruppa for K4 samarbeidet sak 1, datert utsettes saken til kommunestyrets junimøte. 2. Kommunestyret forutsetter imidlertid at realitetene bak innstilling fra formannskapet mht kostnadsfordeling ligger fast. 3. Skulle en ikke komme fram til felles saksframlegg til de tre kommunene basert på referatsak 1 fra møte i styringsgruppa , sies avtalen opp fra Side 14 av 19

15 Sak 21/09 Astafjord barneverntjeneste ble etablert et interkommunalt samarbeid etter den administrative vertskommunemodellen (kommuneloven 28 b) mellom kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Bakgrunn for tjenestens bemanning var kommunenes ressursinnsats på området iht regnskap 2005 og budsjett 2006, jf. prosjektbeskrivelsen Det vises til fylkesmannens møte med Astafjord barneverntjeneste Møtet var kommet i stand etter initiativ fra Fylkesmannen i Troms som over tid har bekymret seg for situasjonen i barnevernet hovedsakelig knyttet til en stor økning i antall saker, bemanningssituasjon, kompleksitet i sakene, høyt antall barn utenfor hjemmet sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner m.m. Ved oppstart av samarbeidet var bemanningen basert på ressursbruk i henhold til regnskap 2005/budsjett 2006, jf. prosjektbeskrivelsen side 10: Lavangen 80 % Gratangen 70 % Salangen 290 % Sum stillingsprosent 440 % For å fange opp eventuelle endringer i fordeling av ressursinnsatsen i den felles tjenesten, ble det bestemt at det skulle føres timeregnskap som viser den faktiske innsats i deltagerkommunene, jf. samarbeidsavtalen pkt Den faktiske ressursinnsatsen i Astafjord barneverntjeneste har i 2008 vært slik: Lavangen 191,4 % Gratangen 108,4 % Salangen 140,2 % Sum stillingsprosent 440,0 % Erfaringer fra første driftsår i Astafjord barneverntjeneste viser at ressursinnsatsen avviker betydelig fra kommunenes historiske ressursinnsats (regnskap 2005/budsjett 2006). Avviket mellom kommunenes ressursinnsats (iht regnskap 2005/budsjett 2006) og faktisk ressursbruk i 2008 kan fremstilles slik: Kommunenes historiske ressursinnsats Faktisk ressursbruk 2008 Andel av totale driftskostnader kr (eksl. anskaffelser) iht fordelingsnøkkel Stillingspst. Andel Stillingspst. Andel Kroner Andel Salangen 290 % 65,9 % 140,2 % 31,9 % ,2 % Lavangen 80 % 18,2 % 191,4 % 43,5 % ,0 % Gratangen 70 % 15,9 % 108,4 % 24,6 % ,8 % Totalt 440 % 100,0 % 440 % 100,0 % % Som det fremgår av tabellen overfor, fremstår kostnadsfordelingen som svært avvikende i forhold til det som var grunnlaget i styringsdokumentene. Utsikter for 2009 for de enkelte Side 15 av 19

16 Sak 21/09 deltagerkommunene viser at det vil være samme arbeidsmengede med lovpålagte oppgaver som Det fremstår derfor som rimelig å undergi kostnadsfordelingen en nærmere vurdering etter 1,5 års drift i tjenesten. Ressursbruken i tjenesten første driftsår har gjort at vertskommunen har fått en tjeneste med vesentlig lavere kapasitet, og vertskommunens kostnader er naturlig nok også redusert som følge av dette. Salangen kommune gikk inn med 2,9 årsverk, mens det bare har vært en faktisk ressursbruk på ca 1,4 årsverk knyttet til Salangen. Dette oppleves som uholdbart fra vertskommunens side. Det er altså ikke totalkostnadene som bekymrer, men det faktum at vertskommunen forholdsmessig betaler dyrt for en kvalitetsmessig redusert tjeneste. Det er forskjellig ordlyd i de tre styringsdokumentene når det gjelder fordeling av brutto driftsutgifter henholdsvis saksfremlegg, prosjektbeskrivelse og samarbeidsavtale. Det er også forskjellig ordlyd knyttet til hvilket tidspunkt som skal danne grunnlag for fordeling av brutto driftsutgifter. Mens samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i regnskap 2005 og budsjett 2006, tar saksfremlegget utgangspunkt i regnskap 2006 og budsjett I saksfremlegget side 4 fremgår følgende: Styringsgruppa følger forslaget om at brutto driftsutgifter fordeles slik kommunenes historiske rammer fordeler seg mellom kommunene og foreslår at regnskap 2006 og budsjett 2007 legges til grunn ved beregning av fordelingsnøkkelen. For å fange opp eventuelle endringer i fordeling av ressursinnsats i den felles tjenesten føres det timeregnskap. I samarbeidsavtalen fremgår følgende under pkt. 4.3: Driftsutgiftene for Barneverntjenesten fordeles etter samme innbydes forhold som kommunenes nåværende innsats i barnverntjenesten. Regnskap 2005 og budsjett 2006 legges til grunn. Det føres timeregnskap som viser den felles barneverntjenestens faktiske innsats i deltagerkommunene. Dersom ressursbruken i den kommunen som har høyest ressursinnsats, avviker med mer enn 5 % skal 50 % av den samlede ressursinnsatsen fordeles etter timeforbruk. Når ordlyden i dokumentene spriker slik de gjør i dette tilfellet, må det foretas en tolkning og utfylling av avtalen. I tillegg er det forhold som styringsdokumentene ikke regulerer herunder kostnadsfordeling ved en bemanningsøkning. Samarbeidsavtalen regulerer avvik over 5 % (samarbeidsavtalen pkt. 4.3). Astafjord barneverntjeneste har opplevd et avvik i den faktisk ressursbruken på over 100 % i 2008 og det ligger an til lik ressursbruk i Samarbeidsavtalen kan ikke sies å ta høyde for avvik i en slik størrelsesorden som det man har opplevd innen Astafjord barneverntjeneste. Det er på denne bakgrunn hensiktsmessig å se hen til ordlyden i prosjektbeskrivelsen side 12: Kommunene har svært ulik ressursbruk i barnevernssektoren sett i forhold til folketall og andre nøytrale kriterier som det vanlig å fordele kostnader etter i slike samarbeid. Vi må gå ut fra at ressursinnsatsen i den enkelte kommune er bevisst valgt. Kostnadsfordelingen i den felles barnevernstjenesten må i oppbyggingsperioden gjenspeile den faktiske ressursbruken i den enkelte kommune. Så langt det er mulig må ressursinnsatsen i den enkelte kommune være styrbar. Det burde i utgangspunktet være mulig for en kommune å velge nivået på ressursinnsats i egen kommune. Vi vet at dette er vanskelig ettersom innsatsen må rettes dit behovet er til stede. Vi foreslår derfor at det legges til grunn et timebasert fordelingsregime. Side 16 av 19

17 Sak 21/09 Det føres timelister for hver fagansatt som viser hvilke kommuner arbeidet er rettet mot. Når det er høstet mer erfaring med samarbeidet i den felles barnevernstjenesten, kan andre og enklere fordelingskriterier vurderes lagt til grunn. Det forutsettes at kostnadsfordelingen i den felles barnevernstjenesten i oppbyggingsperioden skal gjenspeile den faktiske ressursbruken i den enkelte kommune (uthevet med fet skrift i teksten ovenfor). Det økonomiske oppgjøret i K4 samarbeidet ble diskutert i møte i styringsgruppa (der rådmann/administrasjonssjef er representert). I referat fra dette møtet fremgår følgende: 4 Økonomisk oppgjør på de ulike områdene Vertskommunen anskaffer og får refundert avskrivninger med tillegg av rente etter gjeldende praksis på dette området. Fordeling 40/60 kjøres som gjennomgående fordeling mellom fast og variabel. På denne bakgrunn tok man utgangspunkt i en kostnadsfordeling der 40 % av kostnadene ble fordelt flatt og 60 % etter folketall samme kostnadsfordeling som innenfor lønn/regnskap, skatt/innfordring og kart/oppmåling. Denne forståelsen kom videre til uttrykk i e-post datert fra leder i styringsgruppen for K4 samarbeidet (rådmann i Lavangen): Våre avtaler (K4 samarbeidet) har en fordeling som uten unntak bygger på en 40 % andel likt fordelt og resterende 60 % folketallsfordelt. I samtaler med samarbeidskommuner fikk vi informasjon om at andre regioner løser finansieringen av interkommunale samarbeid basert på rene folketallsmodeller. Den løsningen vi har valgt går klart i disfavør av de minste kommunene. En kostnadsfordeling 40/60 av brutto driftsutgifter var styrende for drift av Astafjord barneverntjeneste i hele 2008 frem til møte i styringsgruppen K4 den På dette møtet ble kostnadsfordelingen på nytt tatt opp som et tema, på bakgrunn av revisjonens signaler om at styringsgruppa ikke kunne bestemme en annen kostnadsfordeling enn hva som var vedtatt av kommunestyrene i samarbeidskommunene. Revisjonen hevdet videre at samarbeidsavtalen måtte anses som det juridisk bindende styringsdokument. På denne bakgrunn valgte styringsgruppa en midlertidig løsning. På møtet ble kostnadsfordelingen diskutert og styringsgruppa forutsatte at Salangen som vertskommune fremmet sak om tilleggsbevilling over nyttår, ved inngangen til I referatet fra møtet i styringsgruppa fremgår følgende med hensyn til kostnadsfordeling: For 2008 ble følgende ble vedtatt for barnevern: For barnevern: 50 % av kostnadene fordeles etter ressursinnsats basert på regnskap 2005 og budsjett De resterende 50 % fordeles slik det er beskrevet i samarbeidsavtalen for barnevern på grunn av mer enn 5 % avvik i forhold til ressursinnsats. For budsjett barnevern 2009 ble følgende vedtatt: 50 % fordeles etter regnskap 2005 og budsjett 2006, 50 % fordeles etter registrert forbruk 2008 som pr nå er den beste indikator om forbruk i Administrasjonssjefens vurderinger: Side 17 av 19

18 Sak 21/09 I følge nyhetsoppslag i inneværende år, har det i tolv av landets fylker vært en dramatisk økning i tallet på barn som barnevernet skal ta seg av, men det er likevel ikke blitt flere ansatte i barneverntjenesten. Barne- og likestillingsministeren har nylig kommet med signaler om at hun vil vurdere ulike tiltak for å bedre situasjonen. Situasjonen i Astafjord barneverntjeneste er altså i samsvar med en nasjonal tendens. Erfaringsmessig ser man at det er naturlig med en kostnadsvekst ved etablering av interkommunalt samarbeid på barnevernområdet. Det er selvsagt flere og sammensatte årsaker til dette. Et større og mer robust fagmiljø bidrar blant annet til en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, aktiv forebyggende innsats, bedre kompetanse og samarbeid med hjelpeinstanser, habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen og rask og effektiv saksbehandling med andre ord et velfungerende oppegående barnevern. Denne tendensen har også gjort seg gjeldende ved etableringen av Astafjord barneverntjeneste. Det har vært en svært stor økning i antall meldinger i Lavangen og en noe mindre økning i Gratangen. Det vises til brev datert fra administrasjonssjefen i Salangen for nærmere redegjørelse i denne sammenheng. Styringsgruppa K4 har i sitt møte blitt enige om å øke bemanningen i Astafjord barneverntjeneste med 2 årsverk. 40 % av kostnadsøkningen var i utgangspunktet tenkt fordelt i henhold til faktisk ressursbruk driftsåret 2008, og 60 % i henhold til ressursinnsats i Det tilrås videre at bemanningsøkningen på 2 årsverk lyses ut som prosjekt og/eller midlertidige stillinger, med mulighet for fast tilsetting. Begrunnelse for midlertidig tilsetting er at innsatsen må økes midlertidig for å håndtere et betydelig etterslep i tjenesten. Etter hvert vil vi kunne se effekten av lavterskel barnevern, samt høste erfaring i forhold til hvorvidt økningen i antall meldinger er et vedvarende behov eller om dette er en periodevis økning. Fra fagmiljøet fremheves det at det er lite som tyder på at våre kommuner skiller seg noe nevneverdig fra hverandre på dette tjenesteområdet. Ressursinnsatsen vil naturlig nok kunne variere fra et år til et annet, men en kostnadsfordeling som tar utgangspunkt i antall innbyggere mellom 0-18 år, vil være et godt grunnlag for en permanent kostnadsfordeling. Dette forutsettes også i styringsdokumentene, jf. prosjektbeskrivelsen der følgende fremgår: Når det er høstet mer erfaring med samarbeidet i den felles barnevernstjenesten, kan andre og enklere fordelingskriterier vurderes lagt til grunn. Det er meget viktig at samarbeidskommunene kommer til enighet om en kostnadsfordeling som over tid fremstår som riktig og hensiktsmessig. I 2009 bør det tas utgangspunkt i prosjektbeskrivelsen (s.12), der det forutsettes at kostnadsfordelingen i oppbyggingsperioden skal gjenspeile den faktiske ressursbruken i den enkelte kommune. Slik kostnadsfordelingen for felles barnevern er pr. i dag, er den forholdsvis komplisert og vanskelig å forstå. Her er elementer av både historisk ressursinnsats i deltagerkommunene (regnskap 2005/budsjett 2006), faktisk ressursinnsats, grunnbemanning 440 % samt økt bemanning 200 %. Det er på høy tid å finne fram til en enklere måte å fordele kostnadene på noe som vil komme samtlige kommuner til gode gjennom større grad av forutsigbarhet. Side 18 av 19

19 Sak 21/09 På dette grunnlag tilrås det at samarbeidskommunene vedtaren kostnadsfordeling som tar utgangspunkt i antall innbyggere mellom 0-19 år, da dette utgjør den primære målgruppen for barnevernet og således fremstår som et bedre utgangspunkt enn folketall alene. Det tilrås at kostnadsfordelingen i 2009 gjenspeiler faktiske ressursbruk i den enkelte kommune, jf. prinsippet som er lagt til grunn i prosjektbeskrivelsen side 12. Etter to års drift ( ) bør man derimot ha tilstrekkelig erfaring til å vedta enklere fordelingskriterier. F.o.m. driftsåret 2010 vedtar deltagerkommunene en kostnadsfordeling 30/70 der 30 % av brutto driftskostnader fordeles flatt og 70 % i henhold til antall innbyggere mellom 0-19 år. I henhold til samarbeidsavtalen pkt. 6.2 kan avtalen endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av deltakerkommunene i samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i alle kommunenes kommunestyrer. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Feil! Fant ikke referansekilden. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Side 19 av 19

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/767 Sakstittel: ØKT BEMANNING OG ENDRET KOSTNADSFORDELING ASTAFJORD BARNEVERN

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/767 Sakstittel: ØKT BEMANNING OG ENDRET KOSTNADSFORDELING ASTAFJORD BARNEVERN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/767 Sakstittel: ØKT BEMANNING OG ENDRET KOSTNADSFORDELING ASTAFJORD BARNEVERN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Teknisk, næring - og miljø. Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roy Josefsen Asta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: -Rådmannen orienterer om arbeidet med budsjettet 2010-2013. -Orientering v/ ordfører. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: -Rådmannen orienterer om arbeidet med budsjettet 2010-2013. -Orientering v/ ordfører. SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Møtedato: 22.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 03.11.2014 Tid: 12:00 14:30 og 15:05 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD

MØTEINNKALLING SAKLISTE 10/15 BARN FRA GRATANGEN KOMMUNE MED BARNEHAGEPLASS I SKÅNLAND KOMMUNE - KOMMUNALT TILSKUDD GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.05.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 02.06.2009 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.03.2009 Tid: Kl. 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 20/08 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 8. MAI 2008 21/08 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 20/08 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 8. MAI 2008 21/08 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 08.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Møtedato: 22.10.2009 Tid: 09:00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Eva Ottesen

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.11.2009 Tid: 09.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Håkon Kristiansen Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 12.00 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke)

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Formannskap. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 12:00 13:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 02.04.2013 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0055/04 03/00054 KÅFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG REVISJONSBERETNING 2003 Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor Møtedato: 18.06.04 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 30.11.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Hilde

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 17/15 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 23.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Svanhild Apeland

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13

MØTEINNKALLING SAKLISTE 11/13 GODKJENNING AV ADU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.04.13 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 27.05.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Hanne Bjerkmo Are Arnold Paulsen Anita Bjørkli Karlsen Tore Lundberg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00-1200 MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Olaf Øien Terje Sørensen Anita Bjørkli Karlsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.01.2011 Tid: 12:00 13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saknr: 6/14 VARDØ KOMMUNE Utvalg: VARDØ BYSTYRET Møtested: Rådhuset, 3.etg, bystyresalen : 12.06.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.02.2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/09 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 24.02.2009 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 24.02.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Administrasjonsutvalg GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Gratangen rådhus Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

Detaljer

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606.

Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vår ref. 15/324-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 10.03.2015 Siljan kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato: onsdag 18.03.2015 Tid: kl 1530-1830 Sted: Kommunehuset, møterom

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 11.10.06 15.30 18:45

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 11.10.06 15.30 18:45 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 11.10.06 15.30 18:45 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv Lind Bjørnar Østgård Svein Rasmussen Geir

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED!

: KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 05.09.2007 kl. 15.00 Møtested : Buen det ovale rommet MERK STED! Sakliste: SAK 18/2007 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 19/2007 REFERATSAKER SAK 20/2007 OPPSUMMERING

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer