Familiebedriftenes komparative fordeler og ulemper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Familiebedriftenes komparative fordeler og ulemper"

Transkript

1 Familiebedriftenes komparative fordeler og ulemper Familiebedriftenes velsignelser og forbannelser? Kine Marie Flyum Gundersen, Geir Samdal og Kristian Skjølaas Kine Marie Flyum Gundersen (f.1988) er siviløkonom med en mastergrad i økonomisk styring og prosjektledelse fra Universitetet i Agder. Hun har en bachelor i regnskap fra Høgskolen i Nord- Trøndelag. Hennes masteroppgave omhandlet lønnsomhet og krisehåndtering i norske familiebedrifter. Etter endt studie i 2012, jobber hun nå innen convenience som driftskoordinator i Deli de Luca. E-post: Geir Samdal (f.1961) er siviløkonom fra BI og har en mastergrad i entreprenørskap fra Stirling University, Skottland. Han er prosjektleder for Eierskiftealliansen og daglig leder av gess.no Generasjons- og Eierskiftesenter. Samdal har tidligere hatt ulike ledende stillinger innen bank og finans, blant annet som leder for prosjekt- og eksportfinansiering i Kreditkassen og Sparebanken NOR. E-post: Kristian Skjølaas (f.1949) har arbeidet i ASEA (ABB), Ringnes AS, NHO sentralt og i NHO-regionen Oslo og Akershus. I NHO har han arbeidet mye med eierskapsfaglige og -politiske spørsmål. Skjølaas var sentral ved etableringen av senter for eierforskning ved Handelshøyskolen BI og var inntil 2012 leder av styret i Eierskiftealliansen i Oslofjordregionen (Oslo, Akershus og Østfold). Skjølaas er i dag partner i gess.no, Generasjons og eierskiftesenter, eier og daglig leder i KESS Investment AS, medeier og styremedlem i Dimensions Agri Technologies AS og daglig leder i Dimensions AS. E-post: KINE MARIE FLYUM GUNDERSEN Hvordan kan eierne og lederne håndtere relasjonene i familien, familiehistorien og bedriftens historie? Hvordan kan personer i bedrifts- og familiefunksjoner balansere sin maktutøvelse både i formelle og uformelle posisjoner? Hva må kastes på båten av familietradisjoner? Forvaltningen av kultur, holdninger og tradisjoner preger ofte eierens argumentasjon og motiv for sitt arbeid i sin generasjon. Forvaltning gir assosiasjoner til å bevare. Er tanker og handlinger i for stor grad preget av de kvalitative verdiene i familien? Hva skjer hvis blikket ofte vendes bakover og «alle» tradisjoner er bevaringsverdige? GEIR SAMDAL KRISTIAN SKJØLAAS UNIVERSITETSFORLAGET PRAKTISK ØKONOMI & FINANS VOL

2 1 Familiebehov og forretningskrav Du kan like eller ikke like din familie, men du er uansett en del av den. Livet ut! En familie er en gruppe individer som er uløselig knyttet sammen ved slektskap og blodsbånd. Noen vil hevde at «det viktigste» i en familie er sosialisering av medlemmene til et felleskap. Mye styres av følelser familiemedlemmene i mellom ansikt til ansikt. I tidligere tider var familiene preget av at alle måtte «ta i et tak» for å overleve. Familien er også en psykologisk og sosiologisk arena for intimitet i harmoni, kaos og konflikt. Tabell 1: En perfekt og sterk familie Beskrivelse av den «perfekte» og «sterke» familie: Forpliktelse Takknemlighet Hengivenhet God kommunikasjon Tilbringer tid sammen Evne til å takle stress og kriser Tabell 2: En bedrift skal maksimere profitt «Vi skal tjene penger og vi skal ha det gøy (men ikke så gøy at vi ikke tjener penger)». I økonomisk teori antas at bedriften drives etter et mål om å tjene penger bedriften er profittmaksimerende Kilde: UiO/ECON forelesningsnotat (2007), Nils Henrik von der Fehr (2007) Motsetninger kommer fra tid til annen til overflaten i familiebedriftene. Dette gjelder særlig ved generasjons- og eierskifter, ved viktige beslutninger, ved hendelser i familien eller i bedriftens utvikling. «Forpliktelse» kan antas å være underliggende for alle disse egenskapene. Kilde: Stinnett og De Frains (1985), studie av 3000 familier, Masteroppgave til Kine Marie Flyum Gundersen, Universitetet i Agder, Institutt for økonomi (2012). Du kan like det eller ikke, men din bedrift har som mål å tjene penger! Målet er profitt og ikke sysselsetting. Ut fra et kapitalistisk synspunkt er bedriftens oppgave å selge varer eller tjenester i et marked. Bedriftens ultimative mål er å styre etter rasjonelle valg, ut fra en maktutøvelse som bygger på kompetanse og effektiv bruk av økonomiske og menneskelige ressurser. En bedrift er således å betrakte som det motsatte av en familie. Figur 1: Familie og/eller forretning. Kilde: Ward & Denison (2005) Komparative fordeler i familiebedriftene kan lett bli deres forbannelse avhengig av hvordan eierne håndterer mennesker som er bundet sammen gjennom slektskap, familiehistorie, aksjonærmakt, formelle posisjoner i styre og ledelse. Jo flere roller og aktører, desto større er konfliktpotensialet. 2 Hva er en familiebedrift? Eierskap gir makt og innflytelse, og i familiebedriftene har ofte eierne full kontroll. Der hvor eierskap er kombinert med lederskap er det ingen prinsipal agent oppgaver eller kostnader, i motsetning til der hvor ledere er utenfor familien. 22 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

3 Begrepet familiebedrift blir mest brukt muntlig og i forskningen, men utgjør ingen gruppe i offentlig nasjonal statistikk. Det er mange ulike definisjoner på en familiebedrift. Her er noen: «Et familieselskap som et selskap der over halvparten av aksjene eies av personer som er gift med hverandre eller er i nær slekt.» Kilde: Øyvind Bøhren (2011) «En familiebedrift er en bedrift hvor en familie kontrollerer bedriften gjennom 50 prosent eller mer av aksjer med stemmerett, familien er representert i ledelsen, og familiens overhode ser på bedriften som en familiebedrift.» Kilde: Econas Informasjonsservice «Bedrifter der en familie eller noen familier kontrollerer mer enn 5 % (noen ganger 10 %) av aksjekapitalen omtales i en del litteratur som familiebedrift. Denne definisjonen er knyttet til store bedrifter og den innflytelse hovedaksjonærene har i dem. Andre definisjoner er gjerne knyttet til hvor lenge en familie har eid en bedrift, om den har vært gjennom generasjonsskifte(r), om eierne også er i ledelsen, etc. Uansett definisjon dreier det seg om en eller flere familiers mulighet til å påvirke beslutninger i bedriften.» Kilde: Morten Huse Nyheter-2010/Styre-og-stell-i-familieselskaper/ «En bedrift, uansett størrelse er en familiebedrift hvis: 1) Majoriteten av retten til å ta beslutninger er i besittelse hos de(n) fysiske personen(e) som etablerte bedriften, eller er i besittelse hos de(n) fysiske personen(e) som har tilegnet seg aksjekapital i bedriften, eller i besittelse hos deres ektefelle, foreldre eller arveretten ligger hos barna. 2) Majoriteten av retten til å ta beslutninger er indirekte eller direkte. 3) Minst en person fra familien eller slektninger er formelt involvert i ledelsen av bedriften. 4) Børsnoterte selskaper går under definisjonen av familiebedrift dersom personen som etablerte eller tilegnet seg selskapet (aksjekapitalen) eller deres familie eller etterkommere besitter 25 % av retten til å ta beslutninger som et mandat av deres aksjekapital.» Kilde: Europakommisjonene/ekspertgruppe (2009). «Familiebedrifter er bedrifter der personer som står i slektskapsforhold til hverandre utøver dominerende innflytelse over bedriften gjennom eierskap, og ofte også lederskap.» Kilde: NHO En «juridisk» kommentar fra Finansdepartementet 2009: «Begrepet familieforetak eller -bedrift kan med Giertsen (1995) defineres som «Foretak hvor én eller få familier har dominerende eller betydelig innflytelse...». Dette synes å stemme godt med NHOs definisjon: «Familiebedrifter er bedrifter der personer som står i slektskapsforhold til hverandre utøver dominerende innflytelse over bedriften gjennom eierskap, og ofte også lederskap.» Begrepet har imidlertid ingen fast avgrensning i norsk rett eller i norsk terminologi, og Giertsen (1995) understreker at det ikke må trekkes rettslige slutninger av betegnelsene.» Figur 2 Overlappende roller i familiebedrifter Kilde: Universitetet i Agder, Institutt for økonomi (2012) TEMA SMB/FAMILIEBEDRIFTER 23

4 Tabell 3: Mangfold i roller 1. Familie eier/leder. 2. Familiemedlemmer som arbeider i bedriften, men som ikke har eierinteresser. 3. Ansatte i bedriften uten eierinteresser og familietilknytning. 4. Ansatte som har eierinteresser i bedriften, men som ikke tilhører familien. 5. Utenforstående investorer. 6. Familiemedlemmer som har eierinteresser, men som ikke arbeider i den. 7. Familiemedlemmer som hverken har eierinteresser i, eller arbeider i bedriften. Det finnes ingen entydig kvantitativ grense for hvor stort eierskapet må være. Aksjepostens størrelse er ikke nødvendigvis et bilde på eierens innflytelse. Mange med små eierposter kan ha en avgjørende innflytelse. Definisjonene av «familiebedrift» er etter vår mening og i denne sammenhengen mer kvalitativ enn kvantitativ, slik vi finner den i definisjonene fra EU og NHO. 3 Familiedriftenes rolle i økonomien selskaper utenfor børs dominerer norsk økonomi Globaliseringsutfordringene presser frem nytenkning og omstilling i næringslivet. Kampen mellom land og regioner for å tiltrekke seg investeringer og kapital er hard! Kapitalen flyter dit hvor det er «best å være» og konkurransen om risikokapitalen er internasjonal. Både land og næringer etterspør eiere som vil og kan involvere seg i bedriftenes investeringsbehov for økt verdiskaping, omstrukturering og nyskaping. Aktive, passive, kortsiktige og langsiktige eiere alle trengs! I en økonomi hvor kravene til omstillingsvilje og -evne er økende, er det behov for forskjellige eiertyper i ulike faser av bedriftsutviklingen. Denne balansen mellom aktørene i kapitalmarkedet endrer seg med de ulike stadier i virksomhetens liv. For eksempel vil veletablerte bedrifter få tilgang til nødvendig kapital gjennom børsnotering. En nystartet virksomhet trenger derimot private investorer av typen business angels. Disse bidrar aktivt og direkte med både kapital og kunnskap. Familiebedriftseiere finnes i alle faser og representere det eneste eierskapet med synlige personer som eiere et eierskap med «ansikt». De fleste unoterte bedrifter i Norge er privat- eller familieeid. Forskning fra senter for eierforskning på BI, som ledes av professor Øyvind Bøhren, viser at de fleste unoterte norske bedrifter er små. 90 % av bedriftene i Norge har mindre enn 1) 30 mill. i omsetning, 2) 20 mill. i eiendeler og 3) 20 ansatte. Det er verd å merke seg at av Norges 1000 største bedrifter er 900 utenfor børs. Selskapene utenfor børs dominerer vår nasjonale økonomi. Dette gjelder antall selskaper, men også økonomiske størrelser som eiendeler med 74 % og omsetning med 79 %. Se figur 3. Fig 3: Selskaper utenfor børs dominerer norsk økonomi Kilde: Foredrag Øyvind Bøhren (2012) Internasjonale studier og forskning viser at familiebedrifter er mer lønnsomme enn bedrifter med annet eierskap. Forskere som R. C. Anderson, D. M. Reeb, J. L. Ward og D. R. Denison har vist at familiebedrifter i snitt har høyere lønnsomhet enn andre ikke-familie- 24 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

5 bedrifter. Flere av de største og mest kjente bedriftene i verden er familiebedrifter. Les mer om den norske forskningen på dette temaet på side 57 i artikkelen «Norske familiebedrifter omfang, eierstyring og lønnsomhet», Janis Berzins og Øyvind Bøhren. Det synes å være allment akseptert at samfunnet «har godt av» sterke og solide familier, da vellykkede familier har muligheter for bedre lønnsomhet enn andre. Å lykkes på både familiefronten og i næringslivetvil kunne være grunnlaget i en bedrift gjennom flere generasjoner. «Et veldrevet familieselskap, der balansen mellom familieansvar og bedriftsansvar fungerer, har potensial til å bygge et lønnsomt verdigrunnlag som få, eller ingen andre selskap har muligheten til. Familiedominans over generasjoner skaper et fundament for sterke verdier og tillit som naturlig overføres til både kunder og ansatte», sier Arild Spandow, eier av Amesto. Det er i familiens interesse at bedriften maksimerer lønnsomheten. Dette påvirker deres private økonomi og velstand. Familieeiere har derfor en rekke spesielle og særegne økonomiske insentiver for innsats og prestasjoner. Familiebedriftenes håndtering av eierskapet er ikke bare av betydning for selve familien, men også for de ansatte og det lokalsamfunnet de er en synlig del av! Vår konklusjon er at kapitalmarkedet trenger familiekapitalen som kan kombinere den med et aktivt og synlig eierskap, noe som har et langsiktig perspektiv for bedriftens utvikling. Mange familiebedrifter er gode eksempler på dette. Ikke minst på grunn av at når de samme personene både leder og eier bedriften, kan beslutninger fattes raskt. Dette er et komparativt fortrinn i en stadig mer dynamisk økonomi. Familiebedriftene er også en integrert del av et lokalsamfunn og er ofte tett knyttet opp til å bidra til å utvikle det samfunnet de selv er en del av. 4 Fordelene som kan bli ulempene Noen hevder at familiebedrifter bør sette et klart skille mellom hva som angår familien og hva som angår bedriften. Bedriften skal drives etter formålet med en bedrift, og familien som den psyko-sosiale institusjon den er. En av utfordringene er hvordan man på en god måte håndterer friksjonen mellom familiebehov og forretningskrav som illustrert i figur 2. En annen utfordring er knyttet til at idealet «En perfekt og sterk familie» slik den vises i fig 1, ikke er så lett å finne i praksis, og i verste fall kan familier også kunne kjennetegnes «som en imperfekt og svak familie». En bedrift er heller ikke en ensidig rasjonell institusjon. Følelser inngår i vurderinger og beslutninger. En potensiell fordel kan endres til en ulempe. Alt avhenger av hvordan eierne og lederne håndterer relasjonene i familien, familiehistorien og bedriftens historie, hvordan maktposisjoner utøves av aksjonærer og av formelle og uformelle posisjoner i og utenfor styrerom og ledelse. Boken til Ward, J. L., & Denison, D. R «Unconventional Wisdom, Counterintuitive Insights for Familiy business success» beskriver at mange av de mest suksessfulle familiebedriftene ikke støtter ideen å skille familie og bedrift. Som medforfatteren av denne artikkelen, Kine Marie Flyum Gundersen har drøftet det i sin masteroppgave, kan det tvert i mot anses familieeierskap som et fortrinn for bedriften med unike muligheter for familien som eier av en bedrift. Det foreligger en positiv sammenheng mellom familien som eiere og bedriftens suksess. Det er en sammenheng mellom det som er best for bedriften og det som er best for familien. Ikke minst er ansatte i familiebedrifter ofte lojale TEMA SMB/FAMILIEBEDRIFTER 25

6 overfor eierne. Bidragsyter innenfor dette feltet er IMD (International Institute for Management Development). De har fulgt flere hundre ledende familiebedrifter rundt om i verden i mer en 20 år. (Ward & Denison, 2005). Fig 4 Ansatte har fellesarenaer med eierne familiebedrifter er annerledes Kilde: Universitetet i Agder (2012), Deloitte & Touche Americas (2011) Institutt for økonomi. Masteroppgave, Kine Marie Flyum Gundersen (2012) Tabell 4: Familiebedrifter skiller seg fra andre bedrifter (justert utgave av Ward & Denison, 2005) Familiebedrifter Et eierskap med et «reelt ansikt» for ansatt og lokalsamfunn Hensikten er kontinuitet Målet er å bevare eiendeler og eierfamiliens historie og omdømme Holdningen er å «bygge stein på stein» gjennomtålmodig kapital og organisk vekst Grunnleggende tankegang som prioriterer å beskytte for nedsiderisiko Den strategiske orienteringen er adapsjon Ledelsens fokus er kontinuerlig og trinnvise forbedringer De viktigste aktørene er kunder og ansatte Bedriften betraktes som en sosial institusjon Lederskap er stewardship Ikke familiebedrifter Et eierskap «uten ansikt» for ansatt og lokalsamfunn Hensikten er å maksimere kortsiktige selskapsverdier Målet er å imøtekomme institusjonelle investorers forventinger Holdningen er å sørge for eierkapital som dekker vekstpotensialet Grunnleggende tankegang om at mer risiko fører til avkastning Den strategiske orienteringen er konstant vekst Ledelsen setter fokus på innovasjon De viktigste aktørene er aksjonærer og ledelsen Bedriften betraktes som en disponibel eiendel Lederskap er personlig karisma 4.1 Fordeler ved familiebedrifter Grunnlaget for vår beskrivelse av fordelene er hentet fra studiene til R. A. Pollak (1985) og artikler. Vi har også her støttet oss til studienene til medforfatter Kine Marie Flyum Gundersen (2012). Pollak deler fordelene i familiebedrifter inn i: 1) fellesinsentiver, 2) overvåking, 3) uselviskhet og 4) lojalitet. 26 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

7 1) Enkeltmedlemmer i familien har insentiver til fellesskapsløsninger fordi: De har kun rett på familiens ressurser som fellesskap og ikke som enkeltpersoner Det forventes kontinuitet som medlem av familien Felles ansvar fordi enkelthandlinger påvirker familiens samlede velstand Vilje til å dele seg i mellom Forventing om livslangt familiemedlemskap Individene er motvillig til å ofre langsiktige fordeler for å oppnå kortsiktige gevinster Maktmisbruk fra enkeltmedlemmer medfører risiko for både sosialt utstøting fra familien og tap av jobben Enkeltmedlemmers tap eller svekkelse av tillit hos familiens har en avskrekkende effekt På bakgrunn av dette hevder forskere at familiebedrifter er mer langsiktig enn andre typer bedrifter. 2) Overvåkingsfordelene er: Mangelen på skille mellom bedriftsøkonomiske- og personlige forhold Arbeidsvaner, livsstil, motivasjon og interesser vil lett identifiseres og synliggjøres fordi: - Økonomisk aktivitet og familie er integrert - Informasjonsfordeler minsker risikoen for informasjonsskjevhet mellom eierne og mellomeiere som er i ledelsen, ansatte og styretbedriften - Eiernes og bedriftens ledelse har like og felles interesser ingen agentkostnader eller lite behov for at aksjeeierne overvåker ledelsen Denne fordelen vil være størst når familiemedlemmene er konsentrert om bedriftens ve og vel og arbeider i bedriften. 3) Uselviskhet fra familiemedlemmene er fordeler i familieeierskapet fordi: Det er basert på kjærlighet, hengivenhet og omtanke. Ikke egoisme Det bidrar til å begrense og hindre utnyttelse av bedriften eller andre familiemedlemmer til egen fordel Det bygger på følelsesmessig forhold mellom familiemedlemmene Slik bidrar denne fordelen i familiebedriftene til å skape et sikrere og mer stabilt fundament. 4) Det sosiale aspektet ved familielojalitet er en fordel for familiebedriften fordi: Den er basert på normer og verdier for hvordan man behandler familiemedlemmer Den oppfyller familiære forpliktelser Belønningen er respekt og tillitt Enkeltmedlemmers omdømme er en viktig faktor både personlig og for virksomhetens suksess Å leve opp til familiens forpliktelser er en kilde til glede, stolthet og tilfredshet De bedrifter som etablerer en kultur og en praksis som bygger på forpliktelse, lojalitet og tillitt, og som klarer å opprettholde dette som fundamentale verdier og retningslinjer for eierskap, beslutninger og drift, vil oppleve forretningsmessige strategiske fordeler (Ward & Aronoff, 1991). 4.2 Ulemper ved familiebedrifter Pollak deler også ulempene inn 4 karakteristika ved familieeide bedrifter (Pollak, 1985). Disse er: 1) konfliktoverføring, 2) ineffektivitet, 3) mangel på kunnskap og talent og 4) familiens størrelse. 1) Konfliktoverføring i familielivet overføres til bedriften, og motsatt. Noen av disse kan være en kontinuerlig kilde til konflikt. Ek- TEMA SMB/FAMILIEBEDRIFTER 27

8 sempler kan være: Mellom foreldre og barn. Mellom søsken Barnas behov og ønske om selvstendighet Rivalisering og spenninger mellom søsken og søskenbarn At dagens generasjon ikke gir fra seg eierskap og kontroll til neste generasjon Truende for en vellykket ledelse av familiebedriften Når en ny generasjon skal eller må overta eierskapet og kontrollen, vil en slik praksis eller kultur innen familien gi særskilte utfordringer for det nye eierskapets fordeling av oppgaver og ansvar (Pollak, 1985). 2) Ineffektivitet og mangelfull innsats hos familiemedlemmene er en ulempe, fordi: Det tolereres i større grad hos familiebedrifter Vanskelighetene med å disiplinere og samtidig evaluere familiemedlemmer Objektiv evaluering av familiemedlemmers evner og innsats i bedriften er krevende å gjennomføre for ledelsen Negative tilbakemeldinger vil kunne føre til sterke reaksjoner og generasjonslange konflikter Selv om familiebedrifter har tilgang til unike sosiale belønnings- og straffemekanismer for verdsettelse av ett individs innsats og atferd, er det svært vanskelig å ta opp slike forhold overfor nære familiemedlemmer (Pollak, 1985). 3) Mangel på kunnskap, evne og kompetanse hos familiemedlemmene er et problem hvis: Det ikke legges vekt på å prioritere match mellom individets kunnskap/evner og oppgaven som skal løses Familiemedlemmer uten relevant kunnskap og kompetanse bekler kritiske funksjoner og stillinger Familien ikke er villig til å rekruttere eksternt Ledelsesutfordringen vil ofte være å sette bedriftens behov foran familiemedlemmers ønsker 4) Bedriftens størrelse i forhold til antall familiemedlemmer (flere generasjoner, søsken, fettere og kusiner) kan bli en ulempe fordi: Familien innser ikke at familiemedlemmer ikke evner å videreføre bedriften Ingen praksis eller vilje til å integrere profesjonelle ikke familiære personer i styre og ledelse Familien vegrer seg for å vokse, fordi den vil minske familiebedriftens insentiv- og overvåkingsfordeler (se avsnitt 4.1). Tabell 5: Fordeler og ulemper med familieeierskap oppsummert Fordeler Faktorer Familiebedrift Andre bedrifter Insentiver Belønner gode prestasjoner Belønner gode prestasjoner med lønn, fritid og økt sosial med lønn og fritid status Overvåking Lite behov, men lett å gjennomføre Behov, men vanskeligere å gjennomføre Uegennytte Typisk for sterke familier Egennytten er ofte tydelig Lojalitet Sterk Svak 28 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

9 Konfliktoverføring mellom familie og bedrift Ineffektiv atferd Forekommer i mange bedrifter Ikke gjeldende Ulemper Familiens kompleksitet og størrelse Tilgang på arbeidskraft til sentrale posisjoner som krever evner og talent Familieforholdet fører til å tolerere mangler og svakheter Kan begrense for vekst og stordriftsfordeler Begrenses til familiemedlemmer Tolleres ikke, blir straffet Ikke gjeldende Fri tilgang til arbeidskraft fra det eksterne markedet 4.3 Familiekontroll eller vekst? Bedrifter som vokser vil som regel trenge tilførsel av kapital og/eller strukturelle endringer. En familiebedrift vil i en slik situasjon måtte redusere sin kontroll ved ekstern kapitaltilførsel. Alternativt at familien ikke velger en vekststrategi. Begge veier anses gjerne som en trussel for familiebedriftens fremtid. ( Arild Spandow, eier og CEO i Amesto). 5 Å eie er en oppgave og ikke en tilstand 5.1 Verdiskaping over generasjoner En familiebedrift har bygget opp sin virksomhet, sin kapital, sin kunnskap og et familiebasert følelsesmessig engasjement fra gründerfasen og ofte gjennom flere generasjoner. Det spesielle med slike aktive eiere er at familiens medlemmer og virksomheten ikke kan eller skal skilles fra hverandre. Bedriftens situasjon og utvikling drøftes ofte over frokostbordet eller ved søndagsmiddagen. Ved generasjonsskifte, hvor eierskapet blir delt mellom søsken og søskenbarn, blir relasjonene mellom forretningsvirksomheten og familiemedlemmene mer komplekse. Fellesarenaen kan bli en kamparena. «Her tørner den kjølige og rasjonelle økonomiske fornuft sammen med følelsespreget historikk, personlige bånd og familiemedlemmenes felles- og individuelle interesser», sier Arne Selvik i Administrativt Forskningsfond (AFF). Dette er familiebedriftens velsignelse og forbannelse avhengig av hvordan eierne og familiemedlemmene klarer å håndtere uformelle kontakter mellom mennesker som er bundet sammen gjennom slektskap, historien bak familiebedriften, aksjonærmakt, formelle og profesjonelle roller og posisjoner i styrer og lederstillinger. Det kan være gode grunner til å spørre familiebedriftseierne om hvordan de betrakter sin eierrolle. Eiere i SMBs ser gjerne seg selv mer som leder enn som eier. Men å eie er en oppgave og ikke en tilstand! SMB-eierne har noe å lære av store og veletablerte familiebedrifter. Denne typen eiere har dyrket frem et profesjonelt og bevisst eierskap. Hvordan kan familiebedriftens eiere bli bedre til å forvalte sine verdier? Og hvordan forløse vekstpotensialet i familiens virksomhet? Hva kan familiebedriftenes eiere selv gjøre? Når har bedriften behov for kompetanse som eierne selv ikke besitter? Har andre aktører utenfor familien eierskapsfortrinn som dagens eierfamilie ikke har? Vi har ikke svarene, men mener det kan være nyttig for mange å drøfte følgende dilemma: Fremtiden krever mer forandring og mindre forvaltning! TEMA SMB/FAMILIEBEDRIFTER 29

10 5.2 Hva må kastes på båten av familietradisjoner? Forvaltningen av kultur, holdninger og tradisjoner preger ofte eierens argumentasjon og motiv for sitt arbeid i sin generasjon. Forvaltning gir assosiasjoner til å bevare. Er tanker og handlinger i for stor grad preget av de kvalitative verdiene i familien? Hva skjer hvis blikket er vendt bakover og alle tradisjoner er bevaringsverdige? Synlige utslag av en slik bevaringstradisjon kan være: Redsel for fremmedkapital Lite fokus på restrukturering Pløyer overskuddet tilbake i bedriften uansett om det finnes bedre investeringsobjekter For få eksterne styremedlemmer Dagens seniorer i familien venter for lenge med å overlate eierskapet til neste generasjon Dagens eiere venter for lenge med å overlate ledelsen til en profesjonell Dette er de største utfordringer for familiebedriftseierne. En global konkurranse med høyt omstillingstempo krever større fokus på forandring enn forvaltning. Eiere må selv ta stilling til både «harde» og «myke» spørsmål som: Må bedriften vokse? Skal bedriften videreføres og utvides? Bør deler av virksomheten splittes opp og selges? Gir tilbakeføring av overskudd den mest effektive kapitalplassering, eller bør våre penger brukes der hvor det kan gjøre mest nytte for seg? Gir egen kapitalvekst tilstrekkelig økonomiske muskler ved restrukturering, eller bør bedriften få inn medeiere? Hvilke ulemper er det når eierrollen og lederrollen ivaretas av samme person? Hva skal forvaltes og bevares av familietradisjoner og hva må forbli historie? Er endringsviljen hos familien for liten? Er det mangel på strategisk retning i eierskapet? Hvilke utfordringer er det i forhold til profesjonalitet? Er familiefreden viktigere enn business? Må en fremtidig ledestjerne og suksessfaktor være å sette de forretningsmessige utfordringer som ledestjerne og nærmere definere den bevaringsverdige del av tradisjon og historie, som ballast? (Kristian Skjølaas i Horisont, Tema Eierskap, NHO 2002.) Ut fra praktiske erfaringer og forskning, vil vi trekke frem det vi mener er de to mest sentrale fordelene og de to mest kritiske ulempene med familiebedriftenes eierskap: Fordelene Eierskap med korte beslutningsveier og med et menneskelig ansikt bedriften tuftes på eiernes gode navn og rykte Tålmodig og langsiktig kapital som følges opp med eiernes egen humankapital. Ulempene Bevaring og forvaltning av familietradisjoner fremfor forandring og rask vekst Sendrektighet hos aldrende majoritetseiere verdien forvitrer og neste generasjon eller andre eiere slipper ikke til En forretning man ikke tjener penger på, er ingen forretning, Henry Ford 30 PRAKTISK ØKONOMI & FINANS

11 Den mest vellykkede forretningsmannen er han som holder fast ved det gamle akkurat så lenge det er bra, og griper fatt i det nye akkurat i det øyeblikket det er bedre, Robert. P. Vanderpoel Referanser Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2003): «Founding family ownership and the agency cost of debt». Journal of Financial Economics, 68(2), s Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003): «Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from the S&P 500». Journal of Finance, 58(3), s Berzins, J., Bøhren, Ø., & Rydland, P. (2008): Corporate finance and governance in firms with limited liability: Basic characteristics. Centre for Corporate Governance Research. Bøhren, Ø. (2011): Eierne, styret og ledelsen: Corporate governance i Norge. Bergen: Fagbokforlaget. DeFrain, J., & Stinnett, N. (1985): Secrets of Strong Families. Boston: Little, Brown. Deloitte & Touche Americas. (2011): Generation to Generation, Helping Family- Owned Businesses Survive and Thrive European Commision. (2009): Overview of Family- Business- Relevant Issues: Research, Networks, Policy Measures and Existing Studies. Retrieved from publikasjoner/ pwc_familiy_business_survey_2010.pdf Fehr N. H. von der (2207): UiO/ECON forelesningsnotat. Gundersen, K. M. Flyum (2012): Lønnsomhet og krisehåndtering i norske familiebedrifter. Universitetet i Agder. Huse. M. (2010): Styre og stell i familiebedrifter. BI. Johannesen, P. B. (2002): Særtrekk ved familiebedrifter. Temahefte nr.1 for familiebedrifter, NHO. NHO. (2008): NHO om familiebedrifter. Pollak, R. A. (1985): «A Transaction Cost Approach to Families and Households» (Book Review). Journal of Economic Literature, 23(2), 581. Randøy, T. (2004): «Veien til God Eierstyring». Temahefte nr.10 for familiebedrifter, NHO. Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., & Dino, R. N. (2003): «Toward a theory of agency and altruism in family firms». Journal of Business Venturing, 18(4), Skjølaas, Kristian (2002): HORISONT næringspolitisk tidsskrift nr 3/2002. Ward, J. L., & Aronoff, C. E. (1991): «Trust gives you the advantage». Nation's Business, 79(8), 42. Ward, J. L., & Denison, D. R. (2005): Unconventional Wisdom: Counterintuitive Insights for Family Business Success. Chichester: Wiley. TEMA SMB/FAMILIEBEDRIFTER 31

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland I samarbeid Lillehammer Næringsforum, den 2. desember2015 06.08.2013 1 Introduksjon til temaet Generasjons- og eierskifter i Oppland

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Trøndelag i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Trondheim den 26. nov 2015 Kristian Skjølaas 06.08.2013 1 VELKOMMEN! Tidsdisponering 0800

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Hedmark og Oppland i samarbeid med Gjøvikregionene Næringsråd Gjøvik den 3. mars 2015 06.08.2013 1 Introduksjon til temaet Generasjons- og eierskifter i

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i OSLOFJORD VEST i samarbeid med Kongsberg Næringsforening Kongsberg den 23. oktober 2014 06.08.2013 1 Buskerud Vestfold Telemark

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Trøndelag i samarbeid med Næringsalliansen på Fosen 25. februar 2014 06.08.2013 1 Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Agder i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Noroff Fagskole den 3. juni,2015 06.08.2013 1 Introduksjon til temaet Generasjons- og eierskifter

Detaljer

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas

Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland. Prosjektleder Kristian Skjølaas Introduksjon til temaet og noen fakta om Hordaland! Generasjons- og eierskifter i Hordaland Prosjektleder Kristian Skjølaas Litt om meg selv: - er partner i Eierskiftesentret AS og leder bl.a. prosjekter

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Sogn og Fjordane og Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland i samarbeid med VEST NÆRINGSRÅD 24. november 2015 Kristian Skjølaas prosjektleder 06.08.2013

Detaljer

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1

EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt. 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 EIERSKAP LEDERSKAP Eierrollen - Lederrollen Interessefelleskap og interessekonflikt 11.02.2013 [Presentasjonsheading] 1 MITT BUDSKAP ER KNYTTET TIL BABYBOOMEN ETTER KRIGEN Bilder fra picasaweb.google.com/.../jtv1uqw2dxmzcxf2g1euia

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Buskerud Vestfold Telemark Velkommen til frokostmøte! Introduksjon til temaet 11.November Kristian Skjølaas 06.08.2013 1 Kristian Skjølaas kristian@eierskiftesenter.no 901 09 608 -leder prosjekter i regi

Detaljer

Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter

Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter www.eierskiftealliansen.no Formål: Øke SMB s eier s bevissthet og kunnskap om generasjons- og eierskifter Metode: - møteplasser for eiere verdiskapingsanalyser informasjon til opinion og medier Introduksjon

Detaljer

Kjennetegn ved god eierstyring

Kjennetegn ved god eierstyring Kjennetegn ved god eierstyring Øyvind Bøhren Senter for eierforskning Institutt for finans, Handelshøyskolen BI www.bi.edu/ccgr NFF 13. oktober 2015 1 Overskrifter I. Motivasjon: Kjennetegn ved dårlig

Detaljer

Masteroppgave. Lønnsomhet og krisehåndtering i norske familiebedrifter

Masteroppgave. Lønnsomhet og krisehåndtering i norske familiebedrifter Masteroppgave Lønnsomhet og krisehåndtering i norske familiebedrifter Av Kine Marie Flyum Gundersen Veileder Trond Randøy Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Ideer for god eierstyring i Agder Energi

Ideer for god eierstyring i Agder Energi Ideer for god eierstyring i Agder Energi PhD Roy Mersland Forsker/økonom innenfor selskaps- og organisasjonsstyring Institutt for Økonomi Universitetet i Agder Forutsetninger for foredraget Målsetningene

Detaljer

- Corporate Governance i UH-sektoren STYRET OG ANDRE DISIPLINERINGSMEKANISMER. Sigurd Rysstad

- Corporate Governance i UH-sektoren STYRET OG ANDRE DISIPLINERINGSMEKANISMER. Sigurd Rysstad - Corporate Governance i UH-sektoren STYRET OG ANDRE DISIPLINERINGSMEKANISMER Sigurd Rysstad OVERSIKT Bakgrunn Corporate governance i norsk næringsliv. Lover og «normer» for «god styreskikk» UH-sektoren

Detaljer

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter

Eldrebølge gir flere generasjonsskifter Eldrebølge gir flere generasjonsskifter GIR RÅD: Eierskiftealliansens prosjektleder Kristian Skjølaas og Nordea-jurist Linda Hjelvik Amsrud gir råd om eierskifter. Eldrebølgen gir flere generasjons- og

Detaljer

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan

FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet. - direkte gjennom AKSJEMARKEDET. * Bank-dominerte: Tyskland, Japan BANK ELLER BØRS? HVORDAN SKAFFE KAPITAL TIL NÆRINGSLIVET FINANSSYSTEMET formidler kapital fra sparerne til næringslivet - direkte gjennom AKSJEMARKEDET - indirekte gjennom BANKENE FINANSSYSTEMER VERDEN

Detaljer

Introduksjon til temaet og noen fakta om Vest Telemark og Telemark Generasjons- og eierskifter i Oslofjord Vest

Introduksjon til temaet og noen fakta om Vest Telemark og Telemark Generasjons- og eierskifter i Oslofjord Vest Introduksjon til temaet og noen fakta om Vest Telemark og Telemark Generasjons- og eierskifter i Oslofjord Vest Kilde: Eierskiftesenter AS, Kristian Skjølaas 25.03.2014 1 VELKOMMEN! Tidsdisponering for

Detaljer

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO

Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO Er det lagt til rette for eierskifter i Norge? Seminar om eierskifte Bodø 13. januar 2007 Inger Aarvig, NHO NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 17.100 medlemsbedrifter med 450.000 årsverk

Detaljer

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte

1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt. 2) Nærmere om vår leveranse. 3) Overordnet om å gjennomføre et generasjonsskifte Generasjonsskifte før eller etter 31.12.2013 økonomiske vurderinger - Karls Bilverksted 1) Fjerning av arveavgift fra 2014 kan føre til økt skatt Fra og med 1/1-2014 forsvinner som kjent arveavgiften.

Detaljer

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Betydningen av godt styrearbeid. Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Frode Solberg Et sammendrag I dag Høyskolelektor Forretningsutvikling ved institutt for Innovasjon og Økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Styring uten Ledelse Ledelse uten Styring

Styring uten Ledelse Ledelse uten Styring Even Bolstad Daglig leder HR Norge www.hrnorge.no @hr_norge www.evenbolstad.net @evenbolstad Styring uten Ledelse Ledelse uten Styring Martekonferansen Tromsø, oktober 2013 Sjef Ikke en popularitetskonkurranse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT

RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT BAKGRUNN RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV EIERSTYRING INKLUSIV BRUK AV STEMMERETT SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Gjennom sine investeringer blir

Detaljer

Enron og Arthur Andersen

Enron og Arthur Andersen Etisk forretning Enron og Arthur Andersen Børs eller katedral? Interessentene til bedriften Bedriften som borger Bedriftens samfunnsansvar Etisk forretning og tillit John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Eierskiftealliansen i Trøndelag i samarbeid med NTNUs TTO Trondheim den 11 nov 2014 06.08.2013 1 Kjøreplan 0825 Ta plass! VELKOMMEN! Tidsdisponering frokostmøte 11. november

Detaljer

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh

Fra ord til handling - Ledelse i praksis. Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Fra ord til handling - Ledelse i praksis Bergen, 5.mai 2010 Adm.dir. Mai Vik AFF v/nhh Hva gjør ledere som ser ut til å få det til, selv i krevende tider? 05.05.2010 s. 2 Ingen supermann eller kvinne 05.05.2010

Detaljer

Styrets lederfunksjon Frode Solberg

Styrets lederfunksjon Frode Solberg 1 Betydningen av godt styrearbeid Styrets lederfunksjon Frode Solberg 2 Styret skal ivareta bedriftens interesser Det som er bra for bedriften er i prinsippet bra for alle interessentene. 3 Frode Solberg

Detaljer

Velkommen til frokostmøte i Molde!

Velkommen til frokostmøte i Molde! Velkommen til frokostmøte i Molde! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Molde Næringsforum 16. 10. 2014 Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! Den mest vellykkede eier er han/hun som

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Nordmenn fyller opp business classsetene når de skal på ferie. Side 16 17. Familieeffekten

Nordmenn fyller opp business classsetene når de skal på ferie. Side 16 17. Familieeffekten Ansatte gamblet for å redde fabrikken. Nå er den blitt en gullgruve. Side 12 13 Nordmenn fyller opp business classsetene når de skal på ferie. Side 16 17 Økonomimagasinet hver torsdag Økonomi torsdag 3.

Detaljer

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK HMS-DAG BERGEN 2010 Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK v/arild I. Søland - IBU for Elbjørg Gui Standal FOREDRAGET ER UTVIKLET

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Velkommen til eierskiftemøte! Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal i samarbeid med Volda Næringsforum og Ørsta Næringskontor 19.05.2015 Tematisk ramme for møtet: Eldrebølgen medfører at det blir mange

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Den enkelte må få ta ut det beste i seg

Den enkelte må få ta ut det beste i seg av John-Erik Stenberg, Å drive ledelse innebærer hele tiden å balansere dilemmaer, og det er denne praktiske balanseringen som gjør ledelse til en så spesiell og lite forstått disiplin 1. Det som særpreger

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Lønn som belønningsordning: Muligheter og problemer

Lønn som belønningsordning: Muligheter og problemer Lønn som belønningsordning: Muligheter og problemer Iver Bragelien Norges Handelshøyskole -1- To eksempler på bruk av lønn som belønning: En katastrofe og en suksess Safelite Glass Corporation: Arbeidere

Detaljer

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org

Turnaround. www. bedriftsradgivning.org Turnaround www. bedriftsradgivning.org Noen omstillinger krever tilførsel av kapital andre er nødvendig for å sikre at kapital ikke går tapt. Lønnsomhet Planlegge for alternative scenarier i en krisesituasjon

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 4. mai 2015 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Masteroppgave. Lønnsomhet og eierstyring. - En studie av norske familiebedrifter. Andreas Bang Ackermann

Masteroppgave. Lønnsomhet og eierstyring. - En studie av norske familiebedrifter. Andreas Bang Ackermann Masteroppgave Lønnsomhet og eierstyring - En studie av norske familiebedrifter Av Andreas Bang Ackermann Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

Generasjonsskifte / eierskifte

Generasjonsskifte / eierskifte Generasjonsskifte / eierskifte Karl Otto Eidem, DNB Private Banking Agenda 1. Kort om formålet bak seminaret 2. Status i bedriften 3. Generasjonsskifte 4. Skattemessige forhold 5. Eierskifte Bakteppe 1

Detaljer

Når myke verdier blir harde verdier

Når myke verdier blir harde verdier Når myke verdier blir harde verdier Om kulturnæringens vekst og potensial Seniorforsker, Dr. Art Kirsti Mathiesen Hjemdahl En uforløst næringssektor EU Green Paper 2010 Det er mye uforløst potensial innen

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 30. april 2013 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva til høring om Statens pensjonsfond

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Velkommen til frokostmøte! Frode Nergaard Fjeldstad, NHO Hordaland Eierskiftealliansen i Sogn og Fjordane og Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 28. oktober 2014 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole

Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011. Glenn A. Hole Endringsledelse i Drammen Taxi BA 2011 Glenn A. Hole Trender i arbeidslivet Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling er: basert på en planlagt innsats, styrt fra toppen av organisasjonen, som omfatter

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Bacheloroppgave. Fordeler og ulemper i familiebedrifter EK206E. Bacheloroppgave i Entreprenørskap og småbedriftsledelse av Raymond Eriksen

Bacheloroppgave. Fordeler og ulemper i familiebedrifter EK206E. Bacheloroppgave i Entreprenørskap og småbedriftsledelse av Raymond Eriksen Bacheloroppgave Fordeler og ulemper i familiebedrifter EK206E Bacheloroppgave i Entreprenørskap og småbedriftsledelse av Raymond Eriksen Abstract The purpose of this paper has been to examine the advantages

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Hvordan lede og jobbe i team?

Hvordan lede og jobbe i team? Hvordan lede og jobbe i team? Jan Frich Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo Kurs i administrasjon og ledelse for samfunnsmedisinere 14. mars 2012 Stadier i gruppedannelse Orienteringsfasen

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

Masteroppgave. Eiergenerasjoner og lønnsomhet i norske familiebedrifter. Lena Kaasinen

Masteroppgave. Eiergenerasjoner og lønnsomhet i norske familiebedrifter. Lena Kaasinen Masteroppgave Eiergenerasjoner og lønnsomhet i norske familiebedrifter Lena Kaasinen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne utdanningen.

Detaljer

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge

Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Velkommen til frokostmøte! Radisson Blu Hotell Norge Tom Knudsen styreleder i Eierskiftealliansen i Hordaland og regiondirektør i NHO Hordaland 5. november 2013 06.08.2013 1 www.eierskiftealliansen.no

Detaljer

DIN PERSONLIGE DRIVKRAFTANALYSE

DIN PERSONLIGE DRIVKRAFTANALYSE DIN PERSONLIGE DRIVKRAFTANALYSE viser hva som motiverer deg Demo Analysedato: 01.12.2010 Tid: 27 minutter Utskriftsdato: 25.03.2013 ENSIZE Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innholdsfortegnelse 2 Innledning

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger

Mikroøkonomi del 2 - D5. Innledning. Definisjoner, modell og avgrensninger Mikroøkonomi del 2 Innledning Et firma som selger en merkevare vil ha et annet utgangspunkt enn andre firma. I denne oppgaven vil markedstilpasningen belyses, da med fokus på kosnadsstrukturen. Resultatet

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Men: Kontrakter er i virkeligheten ufullstendige. Grunner til at kontrakter er ufullstendige

Men: Kontrakter er i virkeligheten ufullstendige. Grunner til at kontrakter er ufullstendige Ufullstendige kontrakter Så langt: kontrakter er fullstendige alt som er observerbart, er inkludert i kontrakter. Men: Kontrakter er i virkeligheten ufullstendige. Grunner til at kontrakter er ufullstendige

Detaljer

Når lederutvikling gir resultater

Når lederutvikling gir resultater Når lederutvikling gir resultater Kort tilbakeblikk I Norge har vi drevet ulike former for lederutvikling i over 60 år. Helt siden den amerikanske konsulenten George Kenning kom til Norge på femtitallet

Detaljer

Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN?

Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN? Du får jo en jobb i SALG uansett. Kanskje fint å vite HVORDAN? Informasjonsmøte om fordybning i SALGSLEDELSE førstelektor Gorm Kunøe, Handelshøyskolen BI gorm.kunoe@bi.no mobil +47 90 19 37 42 1 Hva skal

Detaljer

VERDIER SOM LEDERVERKTØY I SKOLEN

VERDIER SOM LEDERVERKTØY I SKOLEN VERDIER SOM LEDERVERKTØY I SKOLEN Professor, dr. philos Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet TRE FORHOLD MÅ AVKLARES FØR VI REDEGJØR FOR VERDIER SOM LEDERVERKTØY: 1. Hva er lederskap? 2.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

Strategisk økonomistyring HRS 6001

Strategisk økonomistyring HRS 6001 Strategisk økonomistyring HRS 6001 2. forelesning Strategisk kostnadsanalyse SCA Tor Tangenes / BI Sandvika / V03 tor.tangenes@bi.no 1 Hva var strategisk økonomistyring igjen? Strategic cost management

Detaljer

"Vilje og evne,l langsik,g eierskap?" Eiermøte Agder Energi 12 oktober 2012 Roy Mersland Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

Vilje og evne,l langsik,g eierskap? Eiermøte Agder Energi 12 oktober 2012 Roy Mersland Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder "Vilje og evne,l langsik,g eierskap?" Eiermøte Agder Energi 12 oktober 2012 Roy Mersland Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder Den gode eier Hvem har vel det? Eier og administrator samme person Topp,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Suksessirkelen Strategisk ledelse i akademia

Suksessirkelen Strategisk ledelse i akademia Suksessirkelen Strategisk ledelse i akademia Tom Colbjørnsen Rektor og professor Handelshøyskolen BI Foredrag for NPH 2. mars 2011 Oversikt Strategisk program Suksessirkelen Tre kritiske beslutninger Strategisk

Detaljer

I marked opererer mange forskjellige virksomheter.

I marked opererer mange forskjellige virksomheter. ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 28.08.07 Nils-Henrik von der Fehr DRIFT OG LØNNSOMHET Innledning I marked opererer mange forskjellige virksomheter. Fellestrekk oppsummeres i

Detaljer

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997.

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Nye oppgaver til Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. NB! For kun noen av disse oppgavene har jeg skrevet

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1

Lederskap for å skape relevans for framtiden 1 REGIONAL LEDERSAMLING - Salten «Helsefag for fremtiden Blodsukker.jpg Prognosene viser at det i 2030 vil være 40 000 jobber innen helse. Helsefag ved Bodø videregående er sitt ansvar bevisst. Derfor ble

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge

Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Effektive lederkurs på få dager EFMD Eierne, styret og ledelsen Corporate governance i Norge 22. oktober, 30. 31. oktober 2013 Johan H. Andresen Øyvind Bøhren Ståle Kyllingstad

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

RAPPORT 2004:8. Trygve Gulbrandsen. Temaer og problemstillinger for videre forskning om eierskap i Norge

RAPPORT 2004:8. Trygve Gulbrandsen. Temaer og problemstillinger for videre forskning om eierskap i Norge RAPPORT 2004:8 Trygve Gulbrandsen Temaer og problemstillinger for videre forskning om eierskap i Norge ISF 2004 Rapport 2004:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder?

Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper. 1. Hvem er du? 2. Hva er din alder? Verdien av eierskap blant ansatte i børsnoterte selskaper 1. Hvem er du? 10 9 88.8% 7 5 4 3 1 11.2% 1 2 1 Kvinne 2 Mann Kvinne 11,2% Mann 88,8% N 169 2. Hva er din alder? 10 9 7 5 4 3 29.2% 38.7% 1 15.5%

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Organisatoriske programmer for mestring av førertrøtthet

Organisatoriske programmer for mestring av førertrøtthet Sammendrag: TØI-rapport 1081/2010 Forfattere: Ross Owen Phillips og Fridulv Sagberg Oslo 2010, 124 sider Organisatoriske programmer for mestring av førertrøtthet En lovende måte å takle trøtthet bak rattet

Detaljer