VEILEDER FOR BELYSNING OG LYSSKILT I HAMMERFEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FOR BELYSNING OG LYSSKILT I HAMMERFEST"

Transkript

1 VEILEDER FOR BELYSNING OG LYSSKILT I HAMMERFEST Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007, samt plan og bygningsloven. Veiledningen viser hvilket visuelt uttrykk som man ønsker i Hammerfest samt hvilke lysforhold som det er viktig å ta hensyn til i planleggingen og evalueringen av planlagte prosjekter. Dette for at intensjonene i Hammerfest Lysplan skal kunne oppnås og at byen skal få et ryddig og tiltalende estetisk preg.

2 Forord Hammerfest erenspesiellbypåmangemåter.den erverdensnordligstebyogblepåfåårbygdoppfra ruiner. Deterenbysomalltidharhattetsnevav pioneråndoverseg.denvarkjentsomportentil Ishavet,storpåpomorhandel ogvarførstebyi Europamedelektriskgatelys. Deterderfornaturligat Hammerfestogsånågåri frontnårgatebelysningen skaloppgraderes.vierdenførstebyeni Norgesom lagerenhelhetliglysplanhvor3500lyspunkter styresviainternett. Dettekoblesoppmotdenabsolutt nyesteformforteknologiinnenlyssettingogresultateteretpionerpr osjektsomvilblilagtmerketil. Dynamisklys,d.v.s.styringavlyseti detoffentlige rom,eretnyttkonseptsomergjortmuligavmoderneteknologi.styringeninnebæreratmankanvarierelysmengdegjennomdøgnetetterbehov.lysene dimmesoppognedetterdenaturligelysforholdene, trafikaleforholdellerfestivalerognyttårsaften. Detteinnebæreretheltannetfokuspåbelysningog lysforholdi Hammerfest.Fremtilnåharbelysningi kommunenhandletomåfålysnok.hvordanlysarmat u- renserut,hvilkenfargelysetharelleromdetblender merenndetlyserharmani litengradværtopptattav. Prosjektet enbyavlys vilforandrepådette.hensynet tilestetikkvilblilangtsterkerevektlagtsamtidigsomvi vilkommetilå skillemellom riktig og feil belysning. Etsliktprosjektkreversamtidigatkommuneneren viktigmedspillerogpådriver.måleneforlysplanenkan ikkenåesutenathammerfest kommuneselvdytter prosjektet i riktigretning. Deteri denneforbindelseat retningslinjen eforlyssettingogskiltingerutarbeidet. Retningslinjene eretviktigverktøyforathammerfest skalkunnenåsittmålomåbli enbyavlys 2

3 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Lovgrunnlag for belysning Lovgrunnlag for skilt og reklame Evaluering av veileder Formål Målgruppe 6 2. Søknadsplikt og krav til nybygg og renovering Gate, vei, sykkelvei / gangvei og turveier Privat småhusbebyggelse Vindusbelysning/ utstillingsbelysning Skilt- og reklamebelysning, logobelysning eller annen kommersiell belysning Fasadebelysning Dekorbelysning Effektbelysning og spesialbelysning Felles krav til belysning Tekniske krav 13 3

4 LOVGRUNNLAG FOR BELYSNING OG SKILTING I HENHOLD TIL PLAN OG BYGNINGSLOVEN 1. Innledning Lovgrunnlag for belysning Retningslinjer for belysning i Hammerfest er utarbeidet på bakgrunn av Hammerfest Lysplan vedtatt av Kommunestyret 11 Mai Det henvises for øvrig til PBL og da spesielt 12.7, 29.2, 29.3 og Bestemmelser i reguleringsplan I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold: 1. utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet. 4. funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal Visuelle kvaliteter Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering Krav til universell utforming og forsvarlighet Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet. Tiltak skal ikke medføre fare og skal oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet herunder nødvendig evakuering, helse og miljø i eller i medhold av loven Tekniske installasjoner og anlegg Tekniske installasjoner og anlegg skal prosjekteres og utføres slik at de gir de ytelser som er forutsatt og tåler de indre og ytre belastninger som normalt forekommer. Kravene i 29-3 første ledd gjelder tilsvarende. Tekniske installasjoner og anlegg skal oppføres eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til forsvarlig helse, sikkerhet og miljø, herunder energiøkonomi, gitt i eller i medhold av loven blir oppfylt. Eieren av anlegget skal sørge for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av fagkyndig personell. Dersom tekniske installasjoner og anlegg etter kommunens skjønn er til ulempe for omgivelsene, kan kommunen pålegge eieren å treffe nødvendige tiltak. Når særlige forhold gjør det 4

5 rimelig, kan det bestemmes at utgiftene til slike tiltak helt eller delvis skal bæres av eier av annen eiendom som er årsak til at pålegget er gitt. Denne paragrafen gjelder tilsvarende for tekniske installasjoner og anlegg i eksisterende byggverk. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser bl.a. om oppføring eller installering av installasjoner og anlegg, reparasjon av anlegg som er i drift, og om anleggseierens plikter Lovgrunnlag for skilt og reklame Retningslinjer for skilt- og reklameinnretninger er gitt i plan og bygningsloven Skilt- og reklameinnretninger Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i kommunen. Tillatelse til skilt- og reklameinnretning kan gis permanent, for et bestemt tidsrom eller inntil videre. Dersom tillatelsen er gitt inntil videre, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot kravene i første ledd. Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra kommunen. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om materielle krav til skilt- og reklameinnretninger 1.3. Evaluering av veileder Veilederen for belysning og lysskilt skal evalueres regelmessig og endres ved behov Formål Formålet med retningslinjene er å legge til rette for og utvikle en estetisk form og lyskultur i Hammerfest Kommune. Den skal ivareta følgende målsetninger: Gi Hammerfest et estetisk lysdesign som presenterer byen på en stolt måte Bedre livskvaliteten for innbyggerne i mørketiden Sikre alle innbyggerne trygg ferdsel gjennom enkel tilgang og god lesbarhet av utomhusanleggene (Universell utforming) Bedre sikkerheten for trafikk og forhindre overfall, hærverk og annen kriminalitet. Sørge for at det benyttes energieffektive armaturer og styringssystemer, som bidrar til lavt energiforbruk. Profilere Hammerfest som Energiby Øke byens attraksjonsverdi i reiselivssammenheng 5

6 2. Søknadsplikt og krav til nybygg og ren o- vering Ved planlegging av nye utbyggingsområder, større bygg, gater, felles uterom og ved renovering av disse, skal belysningen planlegges i tråd med retningslinjene i Hammerfest Lysplan og dokumenteres i søknad om rammetillatelse. Dokumentasjonen skal inneholde: a) Lysberegninger av det aktuelle området / arealet. Lysberegningen skal vise hvilket belysningsnivå som er lagt til grunn (midlere belysningsstyrke i lux, E m og minimum opprettholdt belysningsstyrke E min ), eventuelt midlere luminans i cd/m² og jevnhet der dette er aktuelt /relevant. Mangel på helhetlig tenking krever nødløsninger. Her fra Salsgata Målgruppe Veilederen er ment å skulle gi retningslinjer for saksbehandlere i plan- og bygningsetaten, søkere i byggesaker, arkitekter, lysplanleggere, skiltmakere og installasjonsfirmaer. Veilederen tar for seg generelle krav. Spesifikke prosjekter kan ha flere og avvikende krav. Dette vil så fall komme frem i de spesifikke prosjektenes beskrivelse. Masteplassering og høyde på disse skal klart komme klart frem, samt lengde på eventuell utliggerarm der dette er relevant. For armaturer plassert på fasader skal også plassering av disse fremgå. Ved valg av mastehøyder og plassering skal det i tillegg til lystekniske krav også tas hensyn til det estetiske og funksjonsmessige. Dette kan være f.eks. mastenes høyde i forhold til de tilliggende bygningers høyde og fasadeutforming. For vei og gatebelysning, fortau, samt gang og sykkelveier skal lysberegningene utføres iht. NS-EN

7 og belysningsnivåer iht. Statens vegvesen sine krav. Det vises til relevante håndbøker som N100 og V124. Der det er hensiktsmessig benyttes NS som grunnlag for beregning av belysningsnivåer og jevnhet. For fasadebelysning skal det leveres egnet dokumentasjon som viser hvordan lyset fordeles på fasaden, med tilhørende luminansverdier. Alternativt kan prøvelyssetting utføres sammen med kommunen. Benyttet lysberegningsprogram kan være Relux, Dialux, eller andre anerkjente lysberegningsprogrammer. For spesielle belysningsprosjekter, kan kommunen kreve visualisering av den prosjekterte løsningen. Benyttet vedlikeholdsfaktor skal være 0,8. b) Produkt / datablad for benyttede armaturer med relevant informasjon. Med relevant informasjon menes informasjon som gjør det mulig å evaluere produktet, herunder dimensjoner/målskisse, lystekniske data, virkningsgrad, effektforbruk inkl. forkoblingsutstyr, materialbruk, farge, bilde, IP-klasse, beskyttelsesklasse/isolasjonsklasse, IKklasse (der dette er relevant), informasjon om eventuell innebygd sensor, montering og tilkoblingsinformasjon, samt Ta-verdi, hvis denne avviker fra 25gr. Det skal også fremkomme informasjon om benyttede type lyskilder med informasjon om lysytelse, wattstyrke, fargetemperatur og fargegjengivelse. Det skal vedlegges dokumentasjon på levetid for de aktuelle lyskildene. Det skal komme frem av produktblad hvilket fabrikat som tilbys. Produktblad skal kunne benyttes som underlag for bestilling i ettertid og som FDV-dokumentasjon. c) Plassering av eventuelle reklameskilt, dimensjoner på disse, samt type (frittstående bokstaver, lyskasse, plateskilt, bakbelyst, innvendig belyst, eksternt belyst, ikke belyst etc.) d) Type tilbudt forkoblingsutstyr og hvordan anlegget er tenkt styrt i forhold til f.eks. dimming / styring. e) Plan for vedlikehold og drift av anlegget slik at belysningen til enhver tid opprettholder forutsatt intensjon og kvalitet. Dokumentasjonen skal samsvare med kravene som stilles under pkt. 3. Felles krav til belysning. Dersom utbygger, når det søkes, ikke kan fremlegge dokumentasjon iht. forannevnte punkter, skal det inngås en avtale hvor utbygger garanterer planlagt resultat. Når installasjonene er ferdige, kan det gjøres en befaring hvor eventuell feil eller mangler påpekes. Utbygger vil da bli pålagt å utbedre disse. 2.1 Gate, vei, sykkelvei / gangvei og turveier For belysning av gater og veier skal først og fremst sikkerhet ivaretas, og da spesielt for myke trafikanter. Fotgjengerover- 7

8 ganger, kryss, fortauer, og sykkelfelt m.m., er i så måte områder som må gis høy prioritet. Universell utforming er også et element som må hensynstas. Armaturene skal ikke ha en slik utforming og lysfordeling at den bidrar til lysforurensing opp i atmosfæren. Ved plassering av master må man i tillegg til de lystekniske kravene, ta hensyn til beboere med tanke på blending og sjenerende lys i beboelsesrom. Også estetisk sett, må mastehøyden og plassering tilpasses bebyggelsen i det aktuelle området, Egnet mastehøyde for vei og gate er 6-8m, avhengig av veiens / gatens utforming / bredde, klasse, mulig plassering av master og høyde på bebyggelse rundt. Eksempel på mast som er for høye i forhold til bebyggelsen. For belysning av turveier o.l., benyttes fortrinnsvis lavere master (4-5m), alternativt pullerter der dette er formålstjenlig. 8

9 2.2 Privat småhusbebyggelse For privat småhusbebyggelse gjelder følgende retningslinjer. Privat belysning ved hovedinnganger, porter, garasjer osv., skal ikke konkurrere med den generelle belysningen i gate/område. Benyttede armaturer som skal lyse opp f.eks. inngangspartier eller andre uteområder, skal være av en slik type og plasseres slik at generende blending unngås. Det stilles ikke krav til dokumentasjon av belysning. Eksempel på armaturplassering / montering og type som kan gi generende blending: 9

10 2.3 Vindusbelysning/ utstillingsbelysning Vindusbelysning og utstillingsbelysning i butikker og større kontorer skal ha en estetisk og ryddig karakter. Effektbelysning og reklamebelysning montert inne i butikk/forretningslokale (eks logoer i bevegelig lys) som lyser ut på gaten eller på annen måte ut i det offentlige rom skal ikke være sjenerende for forbipasserende eller trafikkfarlig på noen måte. Det skal ikke monteres slik at det kan virke skjemmende for øvrige beboere eller nærliggende bygninger. 2.4 Skilt- og reklamebelysning, logobelysning eller annen kommersiell belysning Reklameskilt skal være i henhold til Plan og bygningslovens 30.3 Det finnes flere varianter av reklame / fasadeskilt. En variant er den tradisjonelle lyskassen, der lysrør ligger inne i en tett lyskasse. Fronten består av f.eks. en akrylplate som kan dekoreres etter behov med folie eller freste bokstaver. Et annet alternativ er frittstående logoer/tekst der en monterer lys på baksiden, eller på innsiden for å gi liv til dekoren. Egnet lyskilde for disse løsningene kan være LED eller neonrør. Tidligere ble det ofte benyttet eksternt belyste skilt, hvor egnet armatur ble plassert f.eks. over skiltet og belyste på den måten skiltets front. Denne løsningen er i dag mindre brukt fordi andre, mer praktiske, effektive, vedlikeholdsvennlige og estetiske løsninger er tilgjengelig. Reklamebelysning skal ikke konkurrere med det generelle belysningsbildet. En dårlig planlagt skilting virker mer uryddig enn informativ. Reklameskilt i forbindelse med butikk skal monteres på fasade eller på overheng over inngang parallelt med fasaden. Alle reklameskilt som er plassert slik at de observeres fra viktige utkikkspunkt, eller har en dominerende plass i bybildet, har et spesielt ansvar for å være av høy estetisk visuell kvalitet og må vurderes i en total sammenheng i presentasjonen av det offentlige eksteriørmiljøet. 10

11 Det skal ikke benyttes blinkende / pulserende reklameskilt. Det skal ikke benyttes reklameskilt med fargeskift, dvs. endring av farge på skilt over tid. Reklameskilt skal ikke fremstå spesielt mer lyskraftig enn andre lysende elementer i omgivelsene. Reklameskiltets egnede luminans (cd/m²), vil derfor være avhengig av hvor mye lys det er i omgivelsen rundt. Det henvises for øvrig til Statens veivesen sin håndbok V323: Reklame og trafikkfare. 2.5 Fasadebelysning Generelt skal fasadebelysning utformes slik at den fremhever den helhetlige arkitekturen til bygget. Belysningen skal styrke de visuelle og romlige kvalitetene til bygget og framheve dets særtrekk. Fasadebelysningen skal være av en slik art at den ikke visuelt forstyrrer det helhetlige miljøet eller konkurrerer med det generelle belysningsbildet. Fasadebelysning skal ikke utformes / plasseres slik at den bidrar til lysforurensing opp i atmosfæren. Fasadebelysning skal utformes / plasseres slik at den ikke er til sjenanse for fotgjengere / trafikanter / beboere. Dette gjelder både blendingsproblematikken og / eller fysiske hinder. Fasadebelysning som er foreslått montert i bakken skal vurderes spesielt mht. snøbrøyting og annet vedlikehold av gategrunn. Det skal i prinsipp ikke benyttes farget lys på fasader. Fasadebelysning som avviker på noen av de forannevnte punktene, må spesielt anmerkes i innlevert dokumentasjon. 2.6 Dekorbelysning Skal ha høy estetisk kvalitet Dekorbelysningen skal være av en slik art at den ikke visuelt forstyrrer miljøet eller konkurrerer med det generelle belysningsbildet det skal finnes en plan for vedlikehold og drift av anlegget slik at belysningen alltid framstår i riktig mengde, riktig fokus og med riktig lysfarge. 2.7 Effektbelysning og spesialbelysning Spesielle lyseffekter (som reklamebilder på fortau, projisert laserlys, blinkende lys og lignende) tillates kun i forbindelse med arrangementer av kortere varighet som julebelysning og festivaler. Permanente anlegg av denne arten er søknadspliktige. Anlegget skal være av en slik teknisk standard at belysningen fungerer etter intensjonen i perioden det er gitt tillatelse for. Kommunens byggesaksavdeling kan forlange belysningen fjernet dersom anlegget: Rent teknisk ikke virker som forutsatt vedlikehold ikke utføres som forutsatt Den estetiske presentasjonen ikke er tilfredsstillende, eller annerledes enn det som ble presentert i planene. 11

12 3. Felles krav til belysning Krav til belysningsnivåer: En kopi av lyktene som ble brukt under pionerarbeidet i Armaturen er mere dekorativ enn funksjonell. For belysning av gater, veier, fortau, sykkelveier og øvrige arealer der kjøretøy og myke trafikanter møtes, benyttes belysningskrav iht. Statens Veivesen sine retningslinjer. Det henvises til relevante håndbøker som N100 og V124. For tur og gangveier, samt parkeringsplasser og eventuelt utendørs arbeidsplasser, benyttes NS_EN Lys og belysning. Belysning av arbeidsplasser del 2: Utendørs arbeidsplasser. Det må i tillegg gjøres egne vurderinger iht. universell utforming. For belysning av f.eks. monumenter, minnesmerker, beplantning, samt fasader, må belysningsnivået tilpasses i hvert enkelt tilfelle. Nivået vil variere avhengig av hva som skal lyssettes, belysningsnivået i området rundt, samt ønsket synlighet. For belysning av plasser, parker etc., må belysningsnivåene tilpasses omgivelsene rundt, samt hvordan området er tenkt brukt og intensjonen med belysningen. Bakteppet: Området som i belysningsplanen for Hammerfest er omtalt som bakteppet, er pr. dags dato delvis belyst. Eventuell videreføring av dette må tilpasses allerede eksisterende belysning, men tanke på både belysningsnivå og benyttet lyskilde / lysfarge. 12

13 Krav til lysfarge og Ra-indeks: Det skal i prinsipp benyttes 4000K for gater, veier, fortau, sykkelveier og øvrige arealer der kjøretøy og myke trafikanter møtes. For turveier uten biltrafikk og parkbelysning benyttes 3000K. Når det gjelder fasabelysning og belysning av monumenter, minnesmerker, beplantning etc., velges lysfarge ut fra hva som skal belyses, lysfarge på belysningen i området rundt, samt ønsket oppnådd effekt. Til bakteppet "Salen" benyttes lysfarge 942 med 4200K Ra-indeks skal generelt være 70 for alle typer anlegg. 3.1 Tekniske krav a) Alle armaturer inkl. lyskilder, samt master og eventuelt annet tilbehør må være av en slik kvalitet og robusthet at de er tilpasset klimaet i Hammerfest. Kystnærhet fordrer at alle elementer tåler salt, og rent mekanisk må det sikres at armaturer f.eks. ikke vrir seg ut av posisjon, med tanke på vindforhold. Armaturet skal ha en slik form at isdannelse som kan være til fare for passerende ikke oppstår. b) Master for armaturer skal som en grunnregel ikke være bærere av søppelbeholdere, diverse tavler, reklameskilt osv. Dette bør bare skje når disse er spesielt designet for gjeldende stolper. I bestemte områder kan stolper utformes slik at festivalbannere kan henges på stolpene. Mastene skal være varmforsinket og lakket (Combi Coatbehandling) eller annen likeverdig overflatebehandling med tilsvarende kvalitet. Master skal, hvis ikke annet er beskrevet være av typen rett, oppbygd med avtrappede rørdimensjoner. Mastene skal ha samme farge som tilhørende armaturer. c) I prinsipp skal alle armaturene for gate vei og områdebelysning være forberedt for trinnløs dimming med styresignal 1-10V eller DALI og tilpasset Luminext styringssystem med Powerline (PLC) LONWORKS (ANSI 709.2) som kommunikasjonsplattform og 2VK (toveiskommunikasjon). d) Alle armaturer skal ha minst mulig sjenerende blending. Dette skal det tas spesielt hensyn til ved valg av armatur ut fra gitt bruk. Lys fra armaturer skal ikke virke blendene for bilister, fotgjengere og andre som oppholder seg eller ferdes utendørs, og ei heller for beboere i omkringliggende bygninger. e) Det skal i prinsipp benyttes standardprodukter. Ved fravik skal dette komme klart frem i dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal bekrefte at eventuell modifiseringen / spesialtilpasning ikke vil påvirke levetid eller andre relevante verdier, samt at den modifiserte/ spesialtilpassede varianten kan leveres i et gitt antall år fremover. 13

14 f) Armaturer, master og pullerter skal i prinsipp leveres i standard gråfarge, med utgangspunkt i RAL 9006 og RAL Armaturer og master plassert i samme gate eller område skal ha lik gråfarge, mens det fra et område til et annet tillates variasjoner som f.eks. tilsvarer forskjellen mellom forannevnte RAL-farger. Hvis standardfarge avviker mye fra nevnte RAL-kode skal dette presiseres i tilbud og godkjennes før levering. Armaturer for gate og veibelysning skal i prinsipp være utstyrt med herdet plant glass. g) Ved eventuel bruk av pullerter, skal disse ha en robust konstruksjon og fundamenteres godt. Pullertenes konstruksjon skal være slik at det ikke oppstår utilsiktet kondens i armaturen, eller at snø og is legger seg slik at den forringer eller hindrer normalt og ønsket lysutslipp. Pullertenes lysfordeling og lyspunkthøyde skal være slik at det ikke oppstår generende blending med tanke på barn eller rullestolbrukere som har en lavere synshøyde. h) Det skal i prinsipp benyttes armaturer med LEDlyskilde. Lysfarge bestemmes ut fra hvor armaturen skal benyttes (se krav til lysfarge og Ra-indeks innledningsvis i dette kapittel). Levetid for LED lyskilde skal være minst timer. (L80B20). LED-lyskilden er stadig i utvikling og effektiviteten til disse lyskildene er stadig økende. Effektiviteten varierer også avhengig av wattstyrke, lysfarge og type armatur. Man kan derfor ikke sette et generelt krav til effektivitet. Forøvrig skal belysningen etterstrebe å være energiøkonomiserende jfr. kap.6.3 i Hammerfest Lysplan. Dette betyr at det både skal brukes energieffektive armaturer og løsninger. Det skal legges opp til løsninger som kan ivareta f.eks. nattsenking og / eller neddimming i perioder hvor behovet for lys kan være mindre (f.eks. vinterstid med snø). i) All utendørsbelysning skal som minstekrav være styrt med fotocelle eller lignende. j) Armaturdesign: Det finnes dag et utall av armatur varianter med svært forskjellige visuelle uttrykk. Armaturenes lystekniske kvaliteter er svært viktig, men i dagslys vil også det visuelle inntrykket av armaturene / armaturenes formspråk være viktig for at helhetsinntrykket skal bli mest mulig enhetlig. For egnet design på gate og veibelysning: Se bilder under. Dette er kun eksempler, og ikke ment som eksakt formgiving. Felles for armaturene er at de har en eller annen form for buet armaturhus. Armaturene må kunne settes direkte på mastetopp eller på utliggerarm, samt kunne leveres i forskjellige effekter og størrelser for å dekke opp de aktuelle belysningskravene. Forannevnte krav gjelder generelt. Enkeltprosjekter kan for øvrig ha både flere og avvikende krav. Dette vil i så fall komme frem i de spesifikke prosjektenes beskrivelse. 14

15 Eksempler på egnet armaturdesign. Eksempler på egnet armaturdesign. 15

Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2

Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2 Veilederen baserer seg på Hammerfest Lysplan vedtatt i kommunestyret 11. Mai 2007 samt plan og bygningslovens 107 og 74 NR. 2 Veiledningen viser hvilket visuelt uttrykk som man ønsker i Hammerfest samt

Detaljer

Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame?

Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Informasjon om skilt Skal du montere skilt eller bare henge opp noe reklame? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS

Detaljer

Utkast til skiltvedtekter for

Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune for framtida Utkast til skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Stadfestet av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord Kommunestyret i Balsfjord Skiltvedtekter for Balsfjord kommune,

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune

Balsfjord kommune for framtida. Skiltvedtekter for. Balsfjord kommune Balsfjord kommune for framtida Skiltvedtekter for Balsfjord kommune Gitt av: Dato: Kommunestyret i Balsfjord 16.12.2009 Skiltvedtekter for Balsfjord kommune, Troms.... 3 Kapittel 1. Formål og definisjoner...

Detaljer

VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV )

VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV ) 00-0-09 SKILT- OG REKLAMEVEDTEKTER VEDTEKTER TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. (OPPHEVELSE AV VEDTEKT GITT TIL BYGNINGSLOVEN AV 1965 107.) Veglovens 33 gjelder overordnet disse vedtektene. Kommunen er ansvarlig

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

3.2.1 KAI. Utforming av kaikant. Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR.

3.2.1 KAI. Utforming av kaikant. Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR. 3.2.1 KAI Utforming av kaikant Tre typer kaikant er gjennomgående langs promenaden. KAIKANTLØSNING NR. 3 KAIKANTLØSNING NR. 1 KAIKANTLØSNING NR. 2 31 3.2.2 REKKVERK Utforming av rekkverk Rekkverk i rustfritt

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010.

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010. BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE (revidert pbl 11-9 pkt. 5). (Vedtatt av kommunestyre den 01.12.2010.) Kapittel 1. Formål og definisjoner. 1.1 Bestemmelsene har som formål

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg KLÆBUVEIEN 125 SØKNAD OM TILTAK FOR OPPFØRING AV REKLAMEDUKER I HJØRNENE PÅ LERKENDAL STADION MOT STRINDVEGEN Arkivsaksnr.: 11/10390 Saksbehandler: Cecilie Mehaug ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund

Formingsprinsipper. Kommunedelplan for sykkel i Farsund Formingsprinsipper Kommunedelplan for sykkel i Farsund Dato: 10.04.2015 Forord Arkitektur er et virkemiddel for å skape attraktive og funksjonelle og universelt utformede anlegg og omgivelser som gjør

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/19/76 - Alliance Apotek - Skilt/reklame - Nordgata 11 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217 Arkivref: 2010/599 - /1721/19/76

Detaljer

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT

Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 SKILT- OG REKLAMEBESTEMMELSER ENDRINGER VEDR. SØKNADSPLIKT Melding til kommuneplankomiteen 15.11.10-34/10 Melding Arkivkode : E: L42 Saksnr. : 200906656 Til : Kommuneplankomiteen Fra : Bygningssjefen Dato : 27.10.2010 Kopi : Sandnes kommune Byggesak SKILT- OG

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E.4.1-1 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Jfr. tegning 07-N0251 for nærmere forklaring,

Detaljer

Opsangervegen Miljøgate Husnes

Opsangervegen Miljøgate Husnes Opsangervegen Miljøgate Husnes Opsangervegen Oppgrad ering av bel ysningen.. Kort beskrivel se tanke på løsning Opsanger vegen er en lang forholdsvis rett strekning på ca 1600m. Vi ser det derfor viktig

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Norsk Standard NS 3041: 2007 BEGREPER DEFINISJONER. Skilting Veiledning for plassering og detaljer

Norsk Standard NS 3041: 2007 BEGREPER DEFINISJONER. Skilting Veiledning for plassering og detaljer Norsk Standard NS 3041: 2007 Skilting Veiledning for plassering og detaljer BEGREPER OG DEFINISJONER Morten I Kerr er et rådgivningsfirma innen visuell kommunikasjon, bedriftsprofilering og profileringsdesign

Detaljer

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP

Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Hva er gråsonen mellom pbl s plandel og TEK10 - og hvordan fargelegger vi denne? FAKTAGRUNNLAG FOR WORKSHOP Florø, 04062013 Faktagrunnlag Relevante Lov og forskrifter Fra brev - av 26.oktober til alle

Detaljer

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet

Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Uteområder åpne for allmennheten Universelt utformet Intensjonen «Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige

Detaljer

2. Verkeområde Alle skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune er omfatta av skiltføresegna, det same gjeld markiser på forretningsbygg.

2. Verkeområde Alle skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune er omfatta av skiltføresegna, det same gjeld markiser på forretningsbygg. Føresegner for skilt og reklame i medhald av plan- og bygningsloven 11-9 pkt. 5 jf. 11-1 1. Føremål Føremålet med føresega er å sikra at skilt- og reklameinnretningar i Voss kommune får god estetisk utforming

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME

VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME VEDLEGG 5 UTFYLLENDE REGLER FOR SKILT OG REKLAME 1.0 Generelt 1.1 Denne bestemmelsen har som formål å sikre en estetisk vurdering av det visuelle miljø i de felles omgivelser og offentlige rom i Bergen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR Finnmarksveien 50-56 REGULERINGSBESTEMMELSER Gnr./Bnr. 21-596-523-548 Planens ID: 20140006 Saksnummer: 2014/2602 Dato sist revidert: 13.04.2016 Vedtatt i kommunestyret: 26.05.2016

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Veg- og gatebelysning Longyearbyen Lysmåling av: Teststrekninger med LED belysning Normal vegbelysning med Natrium høytrykk 0 07.03.2012 Nytt dokument PKL ABP TEK PKL

Detaljer

INNLEDNING: BELYSNING. Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum.

INNLEDNING: BELYSNING. Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum. 6. LYS BELYSNING INNLEDNING: Belysning for Otta sentrum bør utarbeides med tre hovedprioriteringer: 1. Opplevelse av bymiljø når man ferdes i sentrum. 2. Framkommelighet og oversikt for all ferdsel. 3.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

vialume 1 Gate- og veibelysning med visuell komfort

vialume 1 Gate- og veibelysning med visuell komfort vialume 1 Gate- og veibelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker er født Vi er stolte av å presentere vår første egenproduserte gate- og veibelysingsarmatur. Vialume 1 har et organisk formspråk

Detaljer

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS

12.06.2012. Lys og idrettsanlegg ny veileder. Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS OM LYSKULTUR LYSKULTUR NORSK KUNNSKAPSSENTER FOR LYS Lys og idrettsanlegg ny veileder Petter Kristiansen, Veilyskompetanse AS Lyskultur 1 OM LYSKULTUR Lyskultur skal være det nasjonale kunnskapssenteret for lys i Norge Lyskultur er ikke en interesseorganisasjon

Detaljer

Universell utforming av uteområder

Universell utforming av uteområder 09.02.2011 Universell utforming av uteområder Seniorrådgiver Tone Rønnevig STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norge universelt utformet 2025 1 Et bærekraftig samfunn Ny Bygningspolitikk Ny plan - og bygningslov

Detaljer

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS

Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS onsdag 23.11.11 Petter Kristiansen Veilyskompetanse AS lyskilder hva skjer med dagens lyskilder utviklingen fremover, med hovedfokus på LED litt om meg selv 26 år i Oslo Lysverker, Oslo Energi, Viken Nett

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelen. Jfr. tegning N-093 og N-094 for nærmere forklaring, samt krav til luminans. Alle

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107. Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1. RETNINGSLINJER TIL VEDTEKT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 107 Kommunen kan kreve at det utarbeides en samlet skiltplan for hele bygningen ( 1.2): eksemplene er rotete og lite leselig mtp. virksomheter som

Detaljer

Skilting av kommunale bygninger

Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Bakgrunn Trondheim kommune har utarbeidet en designmanual for grafisk profil, og bruken av den nye profilen er godt implementert i organisasjonen.

Detaljer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer

Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Statens vegvesen Region sør E - 7 Oppgaveskjemaer for tilbudte lysarmaturer Som en del av tilbudet skal leverandøren beregne best mulig belysning i tunnelene. Alle tabeller/skjemaer skal fylles ut. Mangelfull

Detaljer

3. UTSTYR OG ELEMENTER

3. UTSTYR OG ELEMENTER 23 4-felts E18 Det foreslåes 11.5 meter høye kone master med ca 50 meters avstand. Høyden er angitt fra overflate kjørebane Mastene skal plasseres sentrisk på vollen i midtrabatten tosidige armaturer.

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906656 : E: L42 : Berit Solheim Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 16.06.10 80/10 Kommuneplankomiteen 21.06.10 31/10

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BELYSNINGSVEILEDER FOR TIME KOMMUNE

BELYSNINGSVEILEDER FOR TIME KOMMUNE BELYSNINGSVEILEDER FOR TIME KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Mål og Strategi...4 Mål...4 Strategi...4 Generelt...5 Tekniske definisjoner...5 Byens lysmiljø er bygget

Detaljer

PLANBESTEMMELSER. for "B512 VESTEN" Detaljregulering.

PLANBESTEMMELSER. for B512 VESTEN Detaljregulering. Plan nr: 01061111 PLANBESTEMMELSER for "B512 VESTEN" Detaljregulering. Bestemmelsene er datert: 05.01.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 03.08.2015 Dato for Kommunestyrets vedtak: 03.09.2015

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Vi snakker om denne. Håndhevings- og gebyrregler

Vi snakker om denne. Håndhevings- og gebyrregler Nye arkitektur- og estetikkregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Felles Plan Felles Bygging Felles Vi snakker om denne Sluttbestemmelser

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNES. kravspesifikasjon. for. kjøp og montering av LED-armatur. for. veilysanlegg

SKEDSMO KOMMUNES. kravspesifikasjon. for. kjøp og montering av LED-armatur. for. veilysanlegg Bilag 1 SKEDSMO KOMMUNES kravspesifikasjon for kjøp og montering av LED-armatur for veilysanlegg Sak nr. 2013/6177 Sak nr. 2013/6177 Kjøp og montering av LED-armatur for veilysanlegg Side 1 av 7 1. Innledning

Detaljer

VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik

VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik VEDTEKT KUNNGJORT... KAP. 1 1 Formål Formålet med vedtekten er å la utforming av skilt og reklame skje på bygningenes og omgivelsenes premisser slik at de bidrar til estetisk gode og funksjonelle løsninger.

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk. Statens bygningstekniske etat Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Statens bygningstekniske etat Likestilt bruk av byggverk Flere universelt utformede arbeidsbygg Flere tilgjengelige boliger Vi vil ha brukbare

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden. Komite for miljø og byutvikling PW

Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden. Komite for miljø og byutvikling PW Skilt og reklame Før, nå og i fremtiden Komite for miljø og byutvikling PW 02.02.2016 Globalisering og lokal identitet 2 Skal vi bry oss? Hvorfor? Hvor mye? Hvordan Noen ganger får vi reaksjoner på skilt

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt: Belysning Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BELYSNINGSANLEGG...3 2.1 Utendørsbelysning...3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Plattformbelysning...3 2.1.3 Arealbelysning...4 2.2 Innendørsbelysning...4

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse.

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). I område A, B, C, D, E, F, og G skal bare oppføres boligbebyggelse. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FARTANGEN ( AVGRENSET AV E. SUNDTSGT., H. BØTTGERSGT., FARELVA OG FALKUMELVA ). DAT. 14/3-85. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger

Universell utforming. Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger Universell utforming Gjennomgang av NS 11001-1 Glamox anbefalinger NS 11001-1:2009 NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger Universell utforming innebærer

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr. FBR ETT 4805/10. Saksframlegg DOKKPARKEN 4, DOKKHUSET SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK FOR INFORMASJONSSKJERM KLAGESAKSBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/17047 Saksbehandler: Tove-Kristin Reitan ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 01.09.11 Planid 2011004 Websaknr. 11/646 Offentlig ettersyn 01.07.11-15.08.11 Sluttbehandling Mindre endring, revisjon

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.04.2015 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven 20-2 første ledd bokstav

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022 Planbestemmelser Vedtatt i Molde kommunestyre, sak KST 72/13, 1 Generelt 1.1 Planområde Planen gjelder for hele Molde kommune.

Detaljer

Flora kommune. Florelandet Nord. Lyskartlegging.

Flora kommune. Florelandet Nord. Lyskartlegging. Flora kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: RIE01 9886001 Kunde: Flora kommune, ved Anders Espeset Sammendrag: Det er gjennomført innledende beregninger og vurderinger av lysforurensing fra planlagt

Detaljer

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde

Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Sandnes nye rådhus - beskrivelse av uteområde Kort beskrivelse av planområdet Sandnes nye rådhus er plassert nær sjøkanten i nordre del av sentrum, innerst i vågen. Området som fram til nyere tid har vært

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming.

TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. TEK 10 Kapittel 8 - Uteareal - krav om universell utforming. 1 Plan- og bygningsloven Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Et samfunn

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt:

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt: TYSVÆR KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: 2016 12 Vedtatt: 1 Avgrensing og formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for idrettsanlegg for Falkeid IL

Detaljer

1. Formålet med kvalitetsprogrammet

1. Formålet med kvalitetsprogrammet 1. Formålet med kvalitetsprogrammet I henhold til vedtatt kommuneplan for 2014-2029 er det krav om kvalitetsprogram i kommuneplanens retningslinjer ( 1.08). Programmet skal redegjøre for prosjektets miljøprofil

Detaljer

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG

NOTAT REKLAMETÅRN I OSLO VURDERING AV SAKSBEHANDLING OG RETTSLIG GRUNNLAG NOTAT OSLO, 6. SEPTEMBER 2005 ANSVARLIG ADVOKAT: OLAV MARIUS ØYEHAUG TIL: FOR: FRA: AKSJON STANS!NO HÅKON WIUM LIE ADVOKATFIRMAET HAAVIND VISLIE AS V/ADVOKAT STEIN NESS DERES REF.: VÅR REF.: 184966/2 REKLAMETÅRN

Detaljer

8-4. Uteoppholdsareal

8-4. Uteoppholdsareal 8-4. Uteoppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.11.2015 8-4. Uteoppholdsareal (1) Uteoppholdsareal skal etter sin funksjon være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteter for ulike

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVØYSUND SENTRUM TORGET Dato: 04.02.03 Dato for siste revisjon: 24.03.03 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: 13.06.03 I I medhold av plan- og bygningslovens 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området

Detaljer

Focalflood. Generelle egenskaper Focalflood bredstrålere kan brukes både ute og inne. Armaturhus er produsert i høyverdig aluminumsstøpegods

Focalflood. Generelle egenskaper Focalflood bredstrålere kan brukes både ute og inne. Armaturhus er produsert i høyverdig aluminumsstøpegods Transparent arkitektur og stadig økende mangle på åpne flater i urbane områder gjør synskomfort og blendingsbegrensing til et viktig kriterium også for armaturer til utebruk. Bredstrålerne i serien gir

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

BESTEMMELSER OG VEILEDNING FOR SKILT - OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE

BESTEMMELSER OG VEILEDNING FOR SKILT - OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER OG VEILEDNING FOR SKILT - OG REKLAMEINNRETNINGER I HAMAR KOMMUNE K A P I T T E L 1 1.1 1.2 FORMÅL &DEFINISJONER Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universell utforming, trafikksikkerhet

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE

RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE RGULERINGSBESTEMMELSER FOR BUNKENE - SPIKKELIA I ØYESTAD KOMMUNE Siste revisjon av planen 03.06.86 Kommunestyrets vedtak 13.11.1986 A. Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg TUNGAVEGEN 1 MELDING OM TILTAK FOR MIDLERTIDIG BRAKKERIGG I TO ÅR KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/26134 Saksbehandlere: Antonsen/Solem Høeg Forslag til vedtak: Bygningsrådet/ det faste utvalg

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert

BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER I ASKER KOMMUNE, datert 23.5.2012 1. Formål 1.1 Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universell utforming, trafikksikkerhet og en estetisk

Detaljer

Promenade LED. Elegant pullert som gir lys og farge i byområder

Promenade LED. Elegant pullert som gir lys og farge i byområder Promenade LED Elegant pullert som gir lys og farge i byområder Lys og farge Et solid og elegant utvalg av pullerter utstyrt med LED for belysning og fargesetting av fortau, inngangspartier, forretningslokaler

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKELEKSPRESSVEG I KRISTIANSAND

KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKELEKSPRESSVEG I KRISTIANSAND Region sør Ressursavdelingen Plan og prosjektering Aust Agder 26.05.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR SYKKELEKSPRESSVEG I KRISTIANSAND Formingsprinsipper Anders Martinsen fotografer AS Bakgrunn og formål med formingsprinsippene

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer