Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Områdebeskrivelse og historie Utførte undersøkelser Feltarbeid /prøvetaking Laboratorieundersøkelser Resultater Sedimentbeskrivelser Området ved Fridtjof Nansens plass Området ved slippene Kjemiske analyser Beskrivelse av forurensningssituasjonen Forurensning i bukta ved Fr. Nansens plass Forurensning ved slippene i sør Miljøgeologiske vurderinger Vurderinger for området i bukta ved Fr. Nansens plass Vurderinger av området ved slippene i sør Referanseliste...10 Tegninger Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 Vedlegg A. Analysebevis fra Analytica B. Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter. Prøvetakingsrutiner Side 2 av 11

3 1. Innledning Vervet AS planlegger arealbruksendring ved Skipsverftstomta i Tromsø by, når skipsverftet flytter sin aktivitet til Skattøra. For byggeprosjektet skal det utarbeides en konsekvensutredning (KU) som skal ferdigstilles i løpet av desember I den forbindelse er Avd. NOTEBY engasjert for å foreta en orienterende undersøkelse av miljøtilstanden til sjøbunnssedimentene i området. Vårt engasjement i miljøgeologi har omfattet feltarbeid med prøvetaking, kjemiske analyser samt korngraderingsanalyser. Det er gitt en vurdering av resultatene i samsvar med tilstandsklassifiseringer og tiltakskriterier i henhold til SFT veiledning 97:03 [1] og TA- 1979/2004 [2]. Foreliggende rapport gir en beskrivelse av utførte miljøgeologiske arbeider med resultater samt en vurdering av disse. Det er tidligere gjennomført geotekniske og miljøgeologiske undersøkelser i området (NOTEBY rapporter og ). Resultatet av disse undersøkelsene er delvis innarbeidet i foreliggende rapport. 2. Områdebeskrivelse og historie Den aktuelle tomten ligger på østsiden av Tromsøya, like sør for bruhodet på Tromsøbrua. For nærmere plassering av området vises det til oversiktskart, tegning nr. -0 og prøveplanen, tegning nr. -4. Området på land er ca. 120 x 130 m stort, og planert på ca. kote 2,5. Det meste av området er asfaltert. Det har vært drevet skipsverft på den aktuelle tomten siden Skipsverftet var opprinnelig anlagt i den gamle fjæresonen. Med årenes løp har området blitt utvidet med stadige utfyllinger i sjøen. Fyllingene består dels av tilførte stein- og jordmasser, dels av avfall fra verftet. Nord for skipsverftet, ved Fridtjof Nansens plass, er det ei bukt (en huk). På nordsiden av bukta ligger en bensinstasjon med tilhørende tankanlegg / bunkringsanlegg. Aktivitetene her kan påvirke miljøtilstanden i havneområdet nord og nordøst for skipsverftet. Strandsonen ved Fr. Nansens plass ble benyttet som kommunal fylling etter 2. verdenskrig, ca fra 1945 til I denne perioden ble det dumpet avfall fra både husholdning, industri, apotek, sykehus med mer. Fyllingen strakk seg fra området ved opprinnelig strandlinje og utover i sundet. Syd for skipsverftet er det kaier hvor det har vært aktivt fiskemottak. Mot vest ligger Tromsø bymuseum og et område hvor det tidligere har vært maskinverksted. 3. Utførte undersøkelser Det undersøkte området er lokalisert ved slippene i sør samt området i bukta ved Fr. Nansens plass. Feltarbeidet ble utført 26. og 27. oktober 2004 fra s borefartøy M/K Borebas og har omfattet miljøprøvetaking av sedimenter i 8 prøvestasjoner. Side 3 av 11

4 Undersøkelsesprogrammet var bestemt ut fra planer for utbygging med hensyn til mudring og utfylling samt etter krav fra Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen. Prøvetaking og analyse er utført i henhold til TA1979/2004 [2], FOR nr [3] og Retningslinjer vedrørende mudring og dumping i marine områder [4]. Feltarbeidet er utført i følge prosedyrer gitt i SFT veiledningene TA1979/2004 [2], 91:01 [5] og 97:03 [1], NS9420 [6] og NS9422 [7], samt s interne retningslinjer. Høyder i rapportens tekst og tegning refererer seg til Nordnorsk Null 1954 (NGO). 3.1 Feltarbeid /prøvetaking Under prøvetakingen var temperaturen -2 ºC og det var svak bris og lettskyet. Det var planlagt innsamling av prøver fra til sammen 8 stasjoner, 5 i huken ved Fr. Nansens plass og 3 prøver ved slippene i indre havn, plassert som vist på tegning nr. -4. På grunn av mye skrot på sjøbunnen langs kaien inn mot Skipsverftet, ble det kun samlet inn prøver fra 3 stasjoner (st. 3, 4 og 5) i huken ved Fr. Nansens plass. Etter flere forsøk med både grabb og stempelprøvetaker, måtte prøvetakingen i stasjonene 1 og 2 oppgis. Det er planlagt å mudre i det indre område ved den sørligste slippen. Av den grunn ble det lagt opp til 3 prøvestasjoner i dette området. På sjøbunnen i planlagt undersøkelsesområde var det skinner og betongfundamenter til slippene som vanskeliggjorde prøvetakingen. Dermed måtte prøvestasjonene flyttes til områder utenom disse installasjonene. Ved slippen ble det tatt grabbprøver for analyse av overflatesedimenter ved alle stasjonene. I tillegg ble det tatt én dypere prøve (ned til 30 cm dybde) ved én av stasjonene. Prøvedybden var totalt 60 cm, men de nedre 30 cm av prøven falt ut under opptakingen. Dypere prøvetaking lot seg ikke gjennomføre på grunn av stor nedtrengningsmotstand. Ved hver av prøvestasjonene ble det tatt 2-3 replikate prøvehentinger med grabb. For nærmere beskrivelse av prøvetakingsmetoder, posisjonering og prøveopparbeiding vises det til vedlegg B, "Miljøprøvetaking av sjøbunnssedimenter. Prøvetakingsrutiner". Feltarbeidet er loggført sammen med alle data som kan ha betydning for resultatet av undersøkelsen. 3.2 Laboratorieundersøkelser Det ble valgt å utføre kjemisk analyse på prøver fra 6 stasjoner basert på observasjoner i felt samt kjennskap til tidligere aktivitet i området. prøver fra stasjon I, II, III, 3, 4 og 5 samt én dypere prøve (20-30 cm) fra stasjon I er analysert for tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobolt, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink og vanadium), polysykliske aromatiske hydrokarboner (ΣPAH 16EPA ), polyklorerte bifenyler (PCB 7 ), tributyltinn (TBT) og totalt organisk karbon (TOC). De kjemiske analysene er utført av Analytica i Oslo som har akkreditering for å utføre de aktuelle analysene. Fullstendig analyserapport med beskrivelse av metoder og prosedyrer er gitt i vedlegg A. Det er utført korngraderingsanalyse på prøver fra alle stasjonene i dybdeintervallet 0-5 cm samt på én dypere prøve fra stasjon I (20-30 cm). Rutinemessig klassifisering og kornfordelingsanalyser av sedimentprøver er utført på s geotekniske laboratorium i Tromsø. Side 4 av 11

5 4. Resultater Plassering av prøvestasjonene er vist på tegning nr. -4 og resultatene fra korngraderingsanalysene er vist på tegning nr. -60 og -61. Prøvetakingsstasjonene 1-5 er tatt i bukta ved Fr. Nansens plass og stasjonene 2-5 er lokalisert henholdsvis fra sørøst mot nordvest. St.1 ligger nærmest kaia og er lokalisert mellom St.4 og 2. Prøvetakingsstasjonene I-III er tatt ved slippene i sør, like øst for området hvor det kan bli aktuelt å mudre. 4.1 Sedimentbeskrivelser Visuelle beskrivelser av sedimentprøvene er presentert i tabell 4-1. Korngraderingskurver er vist på tegning nr. -60 og Området ved Fridtjof Nansens plass Prøvene fra stasjonene ved Fr. Nansens plass viser at de øvre 5 cm av sjøbunnen i hovedsak besto av sort, oljeglinsende sand (silt) med større skjellbiter som ga prøvene et grusig innslag. Det ble observert biologisk aktivitet i form av eremittkreps, mark, tang og sjøgress i dette området. Korngraderingsanalysene viser at prøven fra stasjon 3 består av grusig sand med 14 % finstoff, sedimentene i stasjon 4 består av sand, grus og silt med 23 % finstoff, mens prøven fra stasjon 5 består av siltig sand med 35 % finstoff Området ved slippene Stasjonene ved slippen viste lite biologisk aktivitet foruten litt innslag av sjøgress. Prøvene var sorte og oljeglinsende med innslag av diverse skrot, lakkbiter og skjellbiter. Ved stasjon I ble det tatt dypere prøver med stempelprøvetaker i tillegg til overflateprøver med grabb. Prøven fra stasjon I besto i hovedsak av sand i hele dybdeintervallet (0-30 cm). Ved stasjon II og III viste prøvene sandig, grusig materiale (0-5 cm dybde). Korngraderingen av prøvene fra området ved slippen viser at sedimentene fra stasjon I består av sand (18 % finstoff), ved stasjon II (17 % finstoff) og III (5 % finstoff) av sand og grus. Generelt er det lavt innhold av finstoff i prøvene ved slippen. Prøvene fra alle sju stasjonene luktet av olje. I tillegg luktet det forråtnelse (H 2 S) av prøvene fra stasjon I og II samt av prøvene fra bukta ved Fr. Nansens plass (stasjon 3-5). Korngraderingsanalysene, vist på tegning nr. -60 og -61, samsvarer med visuelle observasjoner gjort under feltarbeidet. Side 5 av 11

6 Prøvestasjon Tabell 4-1 Beskrivelse av sedimenter, samt lokalisering av prøvestasjoner. Posisjon Bredde Posisjon Lengde Kote Sediment dyp Sedimentbeskrivelse Lite tegn på biologisk aktivitet. Litt sjøgress Bløtt grønnlig slam (dy), leirsilt. 0-1 cm Lukt av olje og svakt av I , ,168-1,7 H 2 S i alle nivå. 1-5 cm Sorte organiskrike masser, fastere enn over, fin sand cm Sorte, faste sandige masser, små skjellbiter, grusklast 3 cm. Mye skrot, tau, glass, lakkbiter, keramikk, trevirke, plater, blikkskrot. Lite tegn på biologisk aktivitet. Litt sjøgress Bløtt, sort, silt-finsand, 0-3 cm skjellbiter, litt sjøgress. II , ,634-2,5 Korall-lag (ruggel), sand, litt 3-4 cm større skjellbiter enn over, mer sand enn grus (matriksbåren). Lukt av olje og H 2 S i alle nivå. > 4 cm Mer grus enn sand (klastbåren), stein ca 8 cm. Sort, ingen tegn til biologisk aktivitet. III , ,300-3,1 0-2 cm Sort silt-finsand. Lukt av olje i alle nivå. 2-5 cm Gult/rustfarget, sand-grus, små skjellbiter. > 5 cm Sort, løst, grovt, mye skjellbiter, lakkbiter , ,952-8,1 - Ingen prøve pga mye skrot på sjøbunnen , ,472-7,8 - Som stasjon 1 Mye skrot, eremittkreps i gulsort konkylie, halve (gul-sorte) kamskjell , ,472-8, , ,036-7, , ,368-7,2 0-5 cm 0-0,5 cm 0,5-5 cm 0-5 cm Bløte, sorte, oljeglinsende, sandige masser, skjellbiter, sjøgress. Lukt av olje, svovel og H 2 S. Jernskrot, tang og skjellbiter. Gul-brunt slam. Lukt av olje og H 2 S i alle nivå. Sort sand-silt med noen store skjellbiter. Mye skrot (plastslange, band, tøy, linjal), tang, mark, sjøgress og skjellbiter. Sort, oljeglinsende silt-sand. Lukt av olje og H 2 S. Side 6 av 11

7 4.2 Kjemiske analyser Analyseresultatene er vurdert i henhold til SFTs system for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann - SFT veiledning 97:03 [1] og TA1979/2004 [2]. Klassifiseringssystemet deler sedimentene inn i fem tilstandsklasser som vist i tabell 4-2. Resultatene fra de kjemiske analysene er vist i tabell 4-3, med tilstandsklasser i parentes. Fullstendig laboratorierapport med beskrivelser av metoder og deteksjonsgrenser er gitt i vedlegg A. Tabell 4-2. SFTs system for tilstandsklassifisering Tilstandsklasser for sedimenter I Ubetydelig lite forurenset II Moderat forurenset III Markert forurenset IV Sterkt forurenset V Meget sterkt forurenset Tabell 4-3. Analyseresultater for PAH, PCB, TBT og tungmetaller fra prøver tatt ved skipsverftet, sammenlignet med SFTs tilstandsklasser i tabell 4-2. Klassene i parentes. ANALYSERESULTATER PARAMETER St. I St. I (20-30 cm) St. II St. III St. 3 St. 4 St. 5 Arsen (As) 22,7 (II) 1) 21,3 (II) 25,6 (II) 16,9 (I) 21,3 (II) 19,7 (I) 18,3 (I) Tungmetaller mg/kg TS Kadmium (Cd) 0,741 (II) 0,676 (II) 1,19 (III) 3,17 (III) 1,39 (III) 2,28 (III) 1,37 (III) Krom (Cr) 28,0 (I) 21,9 (I) 119 (II) 30,1 (I) 171 (II) 118 (II) 70,5 (II) Kobber (Cu) 1060 (IV) 675 (III) 2700 (V) 961 (IV) 1020 (IV) 1100 (IV) 842 (IV) Kvikksølv (Hg) 8,07 (V) 4,55 (IV) 4,1 (IV) 2,26 (III) 0,417 (II) 3,65 (IV) 1,39 (III) Nikkel (Ni) 18,8 (I) 13,4 (I) 60,1 (II) 25,3 (I) 56,6 (II) 35,5 (II) 28,2 (I) Bly (Pb) 431 (III) 693 (IV) 577 (III) 324 (III) 898 (IV) 396 (III) 409 (III) Organiske miljøgifter µg/kg Sink (Zn) 1180 (III) 932 (III) 3300 (IV) 2050 (III) 3390 (IV) 2590 (III) 1600 (III) B(a)P 2) 5500 (V) 3300 (V) (V) 1600 (V) 610 (V) 2000 (V) 2200 (V) ΣPAH 16EPA (V) (V) (V) (IV) 8430 (IV) (V) (V) ΣPCB total 3) 2054 (V) 1310 (V) 830 (V) 310 (V) 350 (V) 470 (V) 310 (V) TBT (V) 1900 (V) (V) (V) 2800 (V) 7800 (V) 4500 (V) TOC mg/g 4) 42,6 (meget dårlig) 37,8 (dårlig) 92,8 (meget dårlig) 30,1 (mindre god) 42,5 (meget dårlig) 51,9 (meget dårlig) 62,7 (meget dårlig) Finstoff (%) Tørrstoff (%) 65,6 72,7 53,0 75,2 71,4 62,2 52,8 (II) 1) : SFTs tilstandsklasser 2) : B(a)P er en av de 16 PAH-forbindelsene 3) : Analysene viser PCB7 og er multiplisert med en faktor på 3,5 for å sammenligne med PCB total som er oppgitt i veilederen 4) : Normalisert TOC = målt TOC mg/g + 18 x (1-F) Hvor F er andel av finstoff Side 7 av 11

8 5. Beskrivelse av forurensningssituasjonen De miljøgeologiske undersøkelsene viser at sedimentene i de undersøkte områdene klassifiseres som ubetydelig/lite forurenset til meget sterkt forurenset (tilstandsklasse I til V) for analyserte tungmetaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink). For de organiske miljøgiftene (ΣPAH 16EPA, ΣPCB total og TBT) viser analyseresultatene at sedimentene klassifiseres som sterkt til meget sterkt forurenset Akvaplan-niva gjennomførte i en undersøkelse av miljøgifter i Tromsø Havn [8]. Til sammenligning kan prøvestasjon TRO 7 som er lokalisert nord i bukta ved Fr. Nansen plass benyttes. Stasjonen er merket av på tegning nr. -4. Det var ingen stasjoner i Akvaplan-nivas rapport som kan sammenlignes med området ved slippene. 5.1 Forurensning i bukta ved Fr. Nansens plass Akvaplan-niva påviste innhold av kvikksølv (klasse II), kobber (klasse III), sink (klasse III), og bly (klasse V) i prøven fra TRO 7. De nye sedimentprøvene tatt i 2004 (denne rapporten) viser innhold av kvikksølv (klasse II-IV), kobber (klasse IV), sink (klasse III-IV), og bly (klasse III-IV). Flere av metallene er påvist med høyest innhold i stasjon 3, men innholdet avtar gradvis innover i bukta. Når det gjelder de organiske miljøgiftene påviste Akvaplan-niva innhold av PCB og PAH (klasse IV) og TBT (klasse V). Sedimentprøver tatt av Multiconsult i 2004 (denne rapporten) viste innhold av PCB og TBT (klasse V) og PAH (klasse IV-V). Undersøkelsene (2004) viser at Innholdet av PAH øker innover i bukta. For PCB og TBT er innholdet høyest ved den midterste stasjonen (stasjon 4) og minst ved stasjon 3. Det totale innhold av organisk karbon (TOC) sier noe om forholdet mellom tilførsel og nedbrytningshastighet av organiske partikler i sedimentene. Analyseresultatene for TOC viser at tilstanden for organisk innhold ved alle stasjoner i bukta ved Fr. Nansens plass er meget dårlig (klasse V), noe som samsvarer med observerte oljeforbindelser og påvist innhold av PAH. 5.2 Forurensning ved slippene i sør Området ved slippen har generelt høyere forurensningsgrad av metaller enn området i huken ved Fr. Nansens plass. Ved slippen avtar innholdet av metaller generelt med dypet, men enda ved 30 cm dybde er sedimentene sterkt forurenset av kvikksølv og bly, markert forurenset av kobber og sink, mens de øvrige metallene er påvist i tilstandsklasse I og II (lite til moderat forurenset). Ved stasjon III (ved slippen) og er det påvist lavere innhold av PAH (klasse IV) i forhold til de øvrige stasjonene. Ved stasjon II er det påvist innhold av PAH over 8 ganger høyere enn grenseverdien mellom tilstandsklasse IV og V mens innholdet av TBT er over ganger høyere enn nevnte grenseverdi. Ved stasjon I avtar TBT-innholdet med dypet og er 94 % lavere cm ned i sedimentet enn i topplaget. Innhold av organiske miljøgifter avtar generelt med dypet ved stasjon I, men sedimentene er likevel meget sterkt forurenset av PAH, PCB og TBT ved cm dybde. Side 8 av 11

9 Ved slippene er tilstanden for organisk karbon (TOC) i overflatesedimentene meget dårlig ved stasjon I og II og mindre god (klasse III) ved stasjon III. Tilstanden for TOC blir mindre dårlig med dybden i stasjon I, men er fremdeles dårlig (klasse IV) cm ned i sedimentet. 6. Miljøgeologiske vurderinger Sedimentene er meget sterkt forurenset av organiske miljøgifter i begge de undersøkte områdene. 6.1 Vurderinger for området i bukta ved Fr. Nansens plass Det har tidligere vært en avfallsfylling i området ved strandsonen på Fr. Nansens plass. Utstrekningen av denne fyllingen er ikke kjent. I årenes løp kan det ha foregått utlekking av miljøgifter fra søppelfyllingen til tilgrensende sjøområder, inkludert huken ved skipsverftet. Ved å sammenligne Akvaplan-nivas resultater fra 1997, viste de nye prøvene fra 2004 høyere innhold av alle de analyserte parametrene bortsett fra for innhold av bly. Dette kan skyldes at det ligger et tankanlegg på nordsiden av bukta, hvor prøven fra 1997 er tatt, som kan være kilde til det høye innholdet av bly. Sedimentene i bukta besto i hovedsak av sand, grus og silt. Korngraderingsanalysene viste et lavt innhold av finstoff ved stasjon 3 som kan skyldes at lokaliteten ligger nær kaia i ytre del av bukta hvor det er sterkere strøm kombinert med stadige anløp av større båter. Stasjon 4 er tatt midt i bukta og stasjon 5 er tatt i indre område av bukta hvor strømforholdene trolig er roligere enn ved stasjon 3, og det akkumuleres mer finstoff i disse indre områdene. Vervet AS har ingen kjente planer for aktivitet på sjøbunnen i området ved Fr. Nansens plass. 6.2 Vurderinger av området ved slippene i sør Som forventet viser analyseresultatene at de høyeste verdiene av TBT finnes i området ved slippene. Området ved slippene hvor det er planlagt mudring er meget sterkt forurenset. Sedimentene består i hovedsak av sand med innslag av silt og grus. Dette er et område med relativt rolige strømforhold, men aktiviteten med å ta båter opp og av slippen, fører nok til en del oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter. Sedimentene er trolig forurenset dypere enn 30 cm, men på grunn av vanskelige prøvetakingsforhold finnes det kun prøver ned til 30 cm dyp. Det anbefales at det blir tatt prøver med stålsylindere i området ved slippene før mudringsarbeidene planlegges. Ved å differensiere forurensningsgrad nedover i sedimentene vil kostnadene ved mudringsarbeidene og deponering av masser kunne reduseres. Mudringsarbeider ved slipen må gjennomføres med særskilt utstyr for å forhindre spredning av sterkt forurensede sedimenter. Før mudringen igangsettes må det foreligge en mudringstillatelse fra Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen. Foreliggende rapport vil kunne danne grunnlag for en slik søknad. Tiltaksplan må forevises og godkjennes av Fylkesmannen i Troms, miljøvernavdelingen. Side 9 av 11

10 7. Referanseliste /1/ SFT Veiledning 97:03 Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann, 1997 /2/ TA-1979/2004 Forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag. /3/ FOR nr. 1442, fastsatt av Miljøverndepartementet 4. desember 1997 Forskrift om regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag. /4/ Utkast til "Retningslinjer vedrørende mudring og dumping i marine områder" (SFT, skrevet den ) /5/ SFT Veiledning 91:01 Veiledning for miljøtekniske grunnundersøkelser, 1991 /6/ NS 9420 av 1998 Retningslinjer for feltarbeid i forbindelse med miljøovervåking og -kartlegging. /7/ NS 9422 av 1998 Vannundersøkelse; Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder. /8/ Akvaplan-niva rapport 786/00 (SFT TA nr. 1697/2000) Miljøgifter i marine sediment og organismer i havneområdene ved Harstad, Tromsø, Hammerfest og Honningsvåg Side 10 av 11

11

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter

Hammerfest Havnevesen. Miljøundersøkelser av sjøbunnssedimenter Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Hammerfest Havnevesen Hammerfest Havn Emne: Dato: 2. november 2005 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 710256-2 Oppdragsleder: Elin O. Kramvik Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T EV39 HP12 Ny Halhjem ferjekai Miljøtekniske grunnundersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Lokalitets- og problembeskrivelse...3 3. Miljømål...3 4. Utførte undersøkelser...3

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg Analysebevis fra Miljø-Kjemi Utskrift fra totalsondering 1-3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Miljøundersøkelser...3 2.1 Feltarbeider...3 2.2 Kjemiske analyser...3 2.3 Resultater miljøundersøkelser...3 2.3.1 Sedimenter / geologi...4 2.3.2 Kjemiske analyser...4

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland Teater tomten, Tromsø. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.002 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Mindre miljøprosjekter grunnundersøkelse av Hålogaland

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09

RAPPORT NEXANS NORWAY AS. Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A. Fredrikstad 12.03.09 RAPPORT NEXANS NORWAY AS Utfylling av område S2 iht. Reguleringsplanen MILJØKARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A Fredrikstad 12.03.09 NEXANS NORWAY AS MILJØ KARTLEGGING DRIFTSPLAN REV. A SIVILINGENIØRENE INGLINGSTAD

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001

NOTAT. Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 18 - Dynaløpet TILGJENGELIGHET Åpen 712690-3-RIGm-NOT-001 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng.

Figur 1 Skravert området viser hvor Rissa kommune planlegger å etablere et sedimentasjonsbasseng. NOTAT OPPDRAG Utløp Råkabekken, Rissa DOKUMENTKODE 417140 RIGm NOT 001 EMNE Vurdering av forurensning TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Rissa kommune OPPDRAGSLEDER Stine Lindset Frøland KONTAKTPERSON

Detaljer

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva

Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva Miljøteknisk undersøkelse av sedimenter i Storelva 20051332-1 4. November 2005 Oppdragsgiver: Stiftelsen Glatved brygge Kontaktperson: Terje Dahlen Kontraktreferanse: Kontrakt datert 23.09.05 For Norges

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN 1/30 BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT 2/30 ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 5 2 Metode 5 2.1 Undersøkt

Detaljer

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse

NOTEBY AS. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Problembeskrivelse...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid...3 3.2 Analyser...4 4. Områdebeskrivelse...4 4.1 Henvisninger...4 4.2 Beliggenhet...4 4.3 Historikk...4

Detaljer

Renere havnesedimenter i Trondheim

Renere havnesedimenter i Trondheim Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapport nr.: 2008-01 Rev.: 0 Dato: 31.01.2008 Rapporttittel: Sedimentundersøkelser i Nyhavna 2007 Rapporttype: Delrapport til årsrapport Dato første utsendelse: 31.01.2008

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW

VEDLEGG 8 VEDLEGG 0LOM WHNQLVN UDSSRUW VEDLEGG Osbanen Nesttun-Skjold Miljøtekniske grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lokalitetsbeskrivelse... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Feltarbeider... 4 3.2

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Figur 1 Reguleringsplan for Levanger brygge 1.1 Områdebeskrivelse og grunnforhold Planområdet består av utfylt grunn. Utfyllingen av Levanger havn er blitt utført etappevis og over lang tid. Løsmassene

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innseiling Florø Miljøgeologiske undersøkelser M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av undersøkelsesområdet... 3 3. Utførte undersøkelser... 4 3.1 Tidligere utførte

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Miljøteknisk rapport sediment

Miljøteknisk rapport sediment Miljøteknisk rapport sediment Oppdragsgjevar: Sæbøvik Båtlag, 5454 SÆBØVIK Ansvarleg for gjennomføring av oppdrag og rapportering: Microsafe AS v/oddmund Emmerhoff Dubbedalen 5 5454 SÆBØVIK Tlf: 45006020

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord

Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved Ranvik, Lystad og Thorøya i Sandefjord Undersøkelse av miljøgiftinnhold i ny sjøbunn ved Gimle og i blåskjell og blæretang ved, og i Sandefjord Notat Utarbeidet av Sigurd Øxnevad 31. januar 2011 Gjennomføring Prøvetaking av sedimenter Feltarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet

RAPPORT. Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet RAPPORT Undersøkelser og risikovurdering av forurensningsbidraget til sjø og sjøbunn fra bedriftens havnevirksomhet Oleon Scandinavia AS, Sandefjord Kunde/ kontaktperson Oleon Scandinavia AS v/ Jan R.

Detaljer

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008

Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Kartlegging av forurensede sedimenter på Hovedøya, april 2008 Aquateam - Norsk vannteknologisk senter A/S Rapport nr: 08-017 Prosjekt nr: O-08026 Prosjektleder: Milla Juutilainen Medarbeidere: Mona Weideborg,

Detaljer

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER

DISPONERING OVERSKUDDSMASSER FISKERIMUSEET DISPONERING OVERSKUDDSMASSER ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no SANDVIKSBODENE 23 24 1 Sammendrag I forbindelse med at Fiskerimuseet i Sandviken skal fjerne

Detaljer

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.

Miljøgeologiske undersøkelser Rapport miljøgeologiske undersøkelser 9 frr kkf eok Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Kvalvikodden, Bodø Miljøgeologiske undersøkelser Nordasfalt AS Dato: 26. januar 2012 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet 7 1 1 1 2 6 / 1 Ikke begrenset

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn

Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn Forsvarlig Fjerning av Miljøgifter i Bergen Havn NMF = Kurt W.Oddekalv Who dares wins! Noen av våre mange eksperter: Internasjonal miljørett Saksbehandler Fagansvalig havmiljø 19 ansatte 4 regionskontorer

Detaljer

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

NOTAT-O2-A MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER OPPDRAG Mulighetsstudie Modalen - Miljøgeologi OPPDRAGSNUMMER 26366001 OPPDRAGSLEDER Roger S. Andersen OPPRETTET AV Rannveig Nordhagen DATO DOKUMENT NR. N02 Innledning Sweco Norge AS er engasjert av Forum

Detaljer

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik

NOTAT. Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker. Pål Kolstad. Elin O. Kramvik NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE 712690-RIGm-NOT-008 EMNE Risikovurdering Grunne 18.2 og 18.3 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Nadja

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1

HORTEN INDRE HAVN. Supplerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta. Futurarapport 2016/939 rev.1 HORTEN INDRE HAVN plerende sedimentundersøkelser ved Mellomøya og Stjertebukta i Futurarapport 2016/939 rev.1 Forside: Kai ved Mellomøya (Forsvarsbygg) ii INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... III INNHOLD...

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Innhenting av prøver NOTAT Oppdrag E39 Kristiansand vest - Søgne øst Kunde Nye Veier Notat nr. 011 Sedimentundersøkelser Dato 06.01.2017 Til Nye Veier Fra Paul Andreas Aakerøy, Geir Frode Langlo, Per Kristian Røhr 1. Bakgrunn

Detaljer

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen.

MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema. All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER Veiledning til søknadsskjema All mudring og dumping er forbudt. Det kan søkes om tillatelse til Fylkesmannen. Se 22-3 i forurensningsforskriften: Mudring er forbudt,

Detaljer

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1

Ferjekaia. Tollbukaia. Figur 1 Biologge prosjektnummer: B08-05-06 Skrevet av: Pål Abrahamsen Dato: 2010-09-10 Til: Sandefjord kommune v/ole Jakob Hansen Kopi: Bjørnar Christiansen (Havnesjef) Tittel: Kvikksølv (Hg) og tributyltinn (TBT)

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Statens Vegvesen, Region Vest

Statens Vegvesen, Region Vest Statens Vegvesen, Region Vest Orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse Leirberg, Sola kommune RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Miljø-1 168400 Kunde: Statens vegvesen, region vest Orienterende

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt.

Figur 1. Prøvepunkt for nordre og søndre poll hvor sedimentprøver ble tatt. NOTAT Vår ref.: OKL -01231 Dato: 4. august 2011 Sedimentprøvetaking ved Leirberg INNLEDNING Statens Vegvesen har engasjert Ecofact til å foreta sedimentprøvetaking i pollene på Leirberg i forbindelse med

Detaljer

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske

Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall- og PAH konsentrasjoner i aske Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.023 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall-

Detaljer

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016)

Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Masteroppgave: Kartlegging og studie av forurensning i sediment og vannkolonne i området brukt til snødumping i Trondheimsfjorden (vinteren 2016) Hilde Alida Hammer Tidligere masterstudent i miljøkjemi

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport

Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport Rambøll Norge AS Miljøteknisk grunnundersøkelse Datarapport KS Tromsø Fiskeindustrier AS & Co Stakkevollveien 55 Tromsø Oppdrag nr. 6080739 Rapport nr. 1 2009-01-30 Sammendrag K/S Tromsø Fiskeindustri

Detaljer

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet.

Vedlegg A Kart 1: Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg A Kart 1:50 0000 Lokaliseringen av tiltaksområdet. Vedlegg B Kart 1:1000 Ilandføringspunkter Ilandføringspunkt A. Ilandføringspunkt B. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Olderhamna båthavn, Finnsnes. Miljøgeologiske undersøkelser. Olderhamna båthavn, Finnsnes

Olderhamna båthavn, Finnsnes. Miljøgeologiske undersøkelser. Olderhamna båthavn, Finnsnes R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Olderhamna båthavn, Finnsnes Nye moloer i båthavna Miljøgeologiske undersøkelser Olderhamna båthavn, Finnsnes Dato: 5. januar 2012 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk NOTAT OPPDRAG HSI Harstad DOKUMENTKODE 711932-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak ANSVARLIG ENHET 4010 Tromsø Geo Felles KONTAKTPERSON Lars Andre Uttakleiv FAG Miljøgeologi

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG DOKUMENTKODE 712786-RIGm-NOT-2 EMNE Overvåking tildekkingslag 2. kvartal 215 TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Harstad kommune OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik KONTAKTPERSON Manuell Echeverria

Detaljer

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt Side 1 av 5 Fra: Hammer, Ragnhild Marie[Ragnhild.Marie.Hammer@arendal.kommune.no] Dato: 14:38:41 Til: FMAA Postmottaket Tittel: Søknad om tiltak i sjø - opprydding av forurensede sedimenter i Kittelsbukt

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Revierhavna, Hovedøya Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO postmottak@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer:

MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD. Prosjektnummer: Doculivenummer: Dokumentnummer: Dato: ØSTFOLDBANEN - HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Revisjon: 000 Side: 1 av 1 MILJØTEKNINSK UNDERSØKELSE AV DYPERELIGGENDE MASSER HALDEN DRIFTSBANEGÅRD Prosjektnummer: 960152

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer

KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN COWI AS FBSE-2011/33. Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer KARTLEGGING OVER- VANNSNETT HORTEN INDRE HAVN Undersøkelse av sedimenter i OV-kummer COWI AS FBSE-2011/33 FORSVARSBYGG FUTURA MILJØ POSTBOKS 405 SENTRUM 0103 OSLO NORGE TLF: 815 70 400 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark. Forurensning i Hammerfest by. Kartlegging av forurenset grunn/overflatejord. Sign.:

Fylkesmannen i Finnmark. Forurensning i Hammerfest by. Kartlegging av forurenset grunn/overflatejord. Sign.: Avd. NOTEBY Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Fylkesmannen i Finnmark Forurensning i Hammerfest by Emne: Kartlegging av forurenset grunn/overflatejord Dato: 1. desember 2005 Rev. - Dato Rev. 1-12. desember

Detaljer

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER Oppdragsgiver Rauma kommune Rapporttype Datarapport 2015-11-27 STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT MED VURDERING STOKKEKAIA - ÅNDALSNES INNLEDENDE MILJØTEKNISKE

Detaljer

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy

RAPPORT L.NR Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy RAPPORT L.NR. 6570-2013 Forurensningstilstand i sedimentene i Hølen, Tromøy Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest NIVA Region Midt-Norge

Detaljer

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus

Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 Pb 123 N-1601 FREDRIKSTAD Tlf.: (+ 47) 02694 Skifte Eiendom Miljøtekniske undersøkelser ved Lier sykehus Tomt 2 Oppdragsnummer hos COWI: 137378 Utgivelsesdato: 04.06.2012 Saksbehandler

Detaljer

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT

WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT WAAGEDAMMEN. SAMMENFATTENDE SEDIMENTRAPPORT 17. mars 2016 Siv.ing. Bjarne Slyngstad 1.Sammendrag I 2015 og 2016 ble det gjennomført 3 sedimentundersøkelser i Waagedammen, hhv august 2015, oktober 2015

Detaljer

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass

RAPPORT L.NR Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass RAPPORT L.NR. 6883-2015 Undersøkelser av bunnsediment utenfor Gjøsundet avfallsplass Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen

Detaljer

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene.

Målet med dette notatet er å dokumentere at det er funnet løsmasser ved grunnen og å dokumentere miljøgiftkonsentrasjonen i sedimentene. NOTAT Oppdrag 1110630 Grunner Indre Oslofjord Kunde Kystverket Notat nr. 001 Dato 07.01.2015 Til Fra Kopi Kristine Pedersen-Rise Tom Øyvind Jahren [Navn] Sedimentundersøkelse ved Belgskjærbåen Kystverket

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Veidnes, Lebesby kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK Miljøvernavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Birasgáhttenossodat Lebesby kommune Strandv. 152/154 9790 Kjøllefjord Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2014/4115 28.11.2014 Ark

Detaljer

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø Terje Thorsnes, NGU og Hanne Hodnesdal, SKSD Disposisjon Hvor kartla vi i 21? Hvem har vært involvert? Nordland VI fra dyphav til fjæra Miljøstatus for

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter) og dei her

Detaljer

Kristiansandsfjorden - blir den renere?

Kristiansandsfjorden - blir den renere? Kristiansandsfjorden - blir den renere? Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøringens 20-års jubileumsmøte 20.11.2013 Merete Schøyen, Kristoffer Næs og Eivind Oug, NIVA 1 Miljøgifter i blåskjell, torsk,

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN FAGNOTAT FORURENSET GRUNN 00A Første utgave 24.06.2011 AT/xx AT/xx AT/xx Rev. Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. Av HOVEDBANEN LILLESTRØM EIDSVOLL Ant.

Detaljer

Obrestad Havn, Hå kommune

Obrestad Havn, Hå kommune RAPPORT Obrestad Havn, Hå kommune OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Resultater fra kjemiske analyser av sjøbunnsedimenter DATO / REVISJON: 27. juni 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217288 RIGm RAP 001 Denne rapporten

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS

Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS RAPPORT LNR 5822-2009 Miljøundersøkelser i Sløvåg for Alexela Sløvåg AS Fivelsdal Sløvåg Rambjørgsvik Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor Sørlandsavdelingen Østlandsavdelingen Vestlandsavdelingen

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Hana barnehage Miljøtekniske grunnundersøkelser- Resultater og vurderinger M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Problembeskrivelse... 3 2.1 Områdebeskrivelse... 3 2.2 Historikk...

Detaljer

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser

Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Vedlegg A Oversiktskart med tilstandsklasser Delområde 1 Stasjonsfjæra PAH-16 (µg/kg) Figur A1. Oversiktskart over delområde 1 Stasjonsfjæra med tilstandsklasser for PAH-16 i sediment. Figuren er gitt

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: FORURENSET GRUNN Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Del: Dato: 2013-06-18 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll:

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden.

Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. Vedlegg C Beskrivelse av forhold angitt i punkt 1 h i søknaden. 1 Beskrivelse av forholdene på lokalitetene Det er planlagt å utføre pele- og spuntarbeider i sjø i Bispevika ved Bispekaia. Tiltaksområdet

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Strandsoneplanen. Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Hamar kommune Telefon 02694 wwwcowino Strandsoneplanen Kartlegging av sedimenter og risikovurdering ved bygging av ny strandsonepromenade

Detaljer

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276

Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 Søknad om mudring og etablering av strandkantdeponi i forbindelse med utvidelse av anlegget til Horten Seilforening gbnr. 19/276 I forbindelse med godkjent reguleringsplan (vedtatt 27.02.2016) for utvidelse

Detaljer

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN

ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN BERGEN KOMMUNE ANALYSE AV SEDIMENTKJERNER FRA VÅGEN FAGNOTAT ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Pb 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30. april 2012 SIDE 0/22 REF OPPDRAGSNR

Detaljer

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn

Rissa kommune. Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Rissa kommune Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn Utgave: 1 Dato: 29. april 2013 Supplerende prøvetaking ved Hysnes havn II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rissa kommune Rapportnavn: Supplerende

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-002

NOTAT SAMMENDRAG. Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og Oslo kommuner i Oslo og Akershus fylker RIGm-NOT-002 NOTAT OPPDRAG Innseiling Oslo - Frogn, Nesodden, Bærum og DOKUMENTKODE EMNE Grunne 20 sør for Kavringen TILGJENGELIGHET Åpen 712690-RIGm-NOT-002 OPPDRAGSGIVER Kystverket Sørøst OPPDRAGSLEDER Elin O. Kramvik

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport. Tordenskioldsgate 9-13. Sjøkanten AS. Miljøtekniske grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport Tordenskioldsgate 9-13 OPPDRAGSGIVER Sjøkanten AS EMNE DATO: 7. MARS 2014 DOKUMENTKODE: 125760-RIGm-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4

NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Områdebeskrivelse 2. 3 Planlagte tiltak 3. 4 Naturverdier i området 4 BADELAND EIENDOM AS NY STRAND VED BADELANDET - MILJØVURDERINGER ADRESSE COWI AS Tordenskjods gate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Områdebeskrivelse 2 3 Planlagte tiltak

Detaljer

Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag

Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Skjema: versjon 2 (jan. 2013) Søknad til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mudring og/eller dumping i sjø eller vassdrag Søkjar skal nytte KLIF-rettleiar TA2960 (Veileder for håndtering av sedimenter)

Detaljer

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag

Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Versjon: januar 2017 Side 1 av 6 Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag Veiledning til søknadsskjema Alle punktene 1 5 i søknadsskjemaet samt relevant del (A og/eller B) må fylles ut. 1. Generell

Detaljer

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune

Pålegg om å utarbeide tiltaksplan på land for eiendommen gnr. 68, bnr Eidsbotn, Karmøy kommune Deres ref.: Vår dato: 14.12.2014 Vår ref.: 2010/4211 Arkivnr.: 472 Karmsund Maritime Eide AS Postboks 484 4291 KOPERVIK Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Gjerdsvika Fiskerihavn, Sande kommune Hovedplan utdyping

Gjerdsvika Fiskerihavn, Sande kommune Hovedplan utdyping RAPPORT Gjerdsvika Fiskerihavn, Sande kommune Hovedplan utdyping OPPDRAGSGIVER Kystverket EMNE Mudring, dumping og etablering av strandkantdeponi DATO / REVISJON: 28. november 2014 / 01 DOKUMENTKODE: 614295-RIGm-RAP-001

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelingen Søknad om løyve til mudring og/eller dumping i marine område Mudring og dumping i sjø og vassdrag er regulert av kapittel 22 i Forskrift om begrensning

Detaljer

Veileder Søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø

Veileder Søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Veileder Søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø 1. Innledning Det viser seg at sjøbunnen en rekke steder er forurenset av miljøgifter. Det kan være

Detaljer