Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer"

Transkript

1 Infrastruktur i Steinkjer En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer Roald Sand Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2002

2 Tittel Forfattere : INFRASTRUKTUR I STEINKJER. En analyse av fysisk og kunnskapsmessig infrastruktur i og rundt Steinkjer : Roald Sand Espen Carlsson NTF-arbeidsnotat : 2002:10 Prosjektnummer : 1530 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Prosjektrådgiver Layout/redigering Referat Emneord : Infrastruktur i og rundt Steinkjer : Steinkjer Næringsselskap : Roald Sand : Joar Nordtug : Anders Sønstebø Dato : November 2002 Antall sider : 63 Pris : 75, Utgiver : Arbeidsnotatet er en sluttrapport for et prosjekt hvor formålet har vært å utvikle kunnskap om aktuelle infrastrukturtiltak i og rundt Steinkjer. : Infrastruktur, KIFT, Omstilling, Bredbånd, Regional utvikling, Jernbane : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 i FORORD I dette notatet rapporteres bakgrunn, formål, problemstilinger og resultater i et prosjekt Nord-Trøndelagsforskning (NTF) har utført for Steinkjer Næringsselskap. Formålet med prosjektet er å gi en vurdering av hvilke infrastrukturtiltak det bør arbeides med i og rundt Steinkjer de nærmeste årene. Prosjektet er gjennomført innenfor en ramme på drøyt et månedsverk i perioden 1. august til 1. oktober Kontaktpersoner hos oppdragsgiver har vært Torbjørn Wekre og Erik Schøning. Det faglige arbeidet i NTF er utført av Espen Carlsson, Roald Sand (prosjektleder) og Joar Nordtug (prosjektrådgiver). Espen Carlsson har hatt hovedansvar for kapittel 5 og 6, mens Roald Sand har hatt hovedansvar for øvrige deler av rapporten. Vi takker bidragsyterne for innspill. Steinkjer, oktober 2002 Roald Sand prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD TABELLER i iii v 1. INNLEDNING Formål, problemstillinger og avgrensing Gjennomføring og metode Notatets videre oppbygging 2 2. OMSTILLINGSARBEIDET I STEINKJER Bakgrunn for omstillingsarbeidet Overordnede mål med omstillingsarbeidet Konkrete satsinger i omstillingsarbeidet 3 3. INFRASTRUKTURTILTAK OG REGIONAL UTVIKLING Fysisk infrastruktur og regional utvikling Kunnskapsmessig infrastruktur Oppsummering STATUS FOR REISETID STEINKJER VÆRNES Pendling "Steinkjer Trondheim 1 time" Oppsummering RESULTATENE FRA INTERVJUUNDERSØKELSEN Bruken av digital fysisk infrastruktur KIFT-representanter Offentlige institusjoner og aktører Bruken av øvrig fysisk infrastruktur KIFT-representanter Offentlige institusjoner og aktører Oppsummering KARTLEGGING OG ANALYSE AV FLASKEHALSER OG AKTUELLE TILTAK Beskrevne flaskehalser og tiltak for persontransport Aktuelle tiltak med intensjon å utvikle det eksisterende digitale infrastrukturtilbudet Viktigste forbedringstiltak av infrastrukturmessig art Generelle forbedringstiltak for vekst og utvikling av næringslivet lokalt og regionalt Oppsummering DISKUSJON OG KONKLUSJON Satsing på infrastruktur i Steinkjer og erfaringer fra andre omstillingsområder Bruken av dagens fysiske infrastruktur Forslag til forbedringstiltak Konklusjoner 34

6 iv LITTERATUR 37 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Nyere perspektiver på innovasjon Regional pendlingsmatrise Intervjuguide

7 v TABELLER Tabell side 4.1: Pendlingsmatrise Nord-Trøndelag, arbeidstakere etter bosted og arbeidssted. 4. kvartal 2001, bosatte år. Kilde SSB : Prosentvis økning i pendling for i perioden Pendlingsmatrise Nord-Trøndelag, arbeidstakere etter bosted og arbeidssted. 4. kvartal 1996 og 2001, bosatte år. Kilde SSB 16

8

9 1 1. INNLEDNING I dette notatet rapporteres bakgrunn, formål, problemstilinger og resultater i et prosjekt Nord-Trøndelagsforskning (NTF) har utført for Steinkjer Næringsselskap som et ledd i det pågående omstillingsprogrammet i Steinkjer. 1.1 Formål, problemstillinger og avgrensing Formålet med prosjektet er å gi beslutningsgrunnlag for en vurdering av hvilke infrastrukturtiltak som det bør arbeides med i og rundt Steinkjer de nærmeste årene. I prosjektet er innsatsen fokusert rundt følgende problemstillinger: Gjennomgang av forholdet mellom infrastrukturtiltak og næringsutvikling. Gjennomgang av utført arbeid og status for reisetid Steinkjer Værnes. Kartlegging av flaskehalser innenfor infrastruktur for det funksjonelle arbeidsmarkedet Steinkjer er en del av. Vurdere muligheter/effekter av aktuelle tiltak som en kan iverksette lokalt eller regionalt. I arbeidet er det i utgangspunktet lagt til grunn en bred definisjon av infrastruktur. I denne brede definisjonen inkluderes både fysisk infrastruktur, dvs. transport- og kommunikasjonssystemer som jernbane, vei, havn, flyplass og systemer for overføring av data over internett, og såkalt myk infrastruktur, dvs. universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner, informasjonsnettverk og andre viktige kunnskapsmiljøer. Aktuelle budsjettrammer og ønsket fokus i prosjektet, bidrar til at innsatsen i prosjektet i stor grad er sentrert rundt virkninger av infrastrukturtiltak som raskere persontransport (jernbanesatsing mellom Steinkjer og Trondheim), effektiv dataoverføring (bredbånd) samt i noen grad øvrige typer infrastruktur som kan understøtte utvikling og bruk av kunnskap som framtidig konkurransefortrinn. Når en fokuserer på infrastruktur som virkemiddel for å øke kunnskapsutviklingen, innovasjons- og konkurranseevnen, benevnes dette gjerne som kunnskapsinfrastruktur. 1.2 Gjennomføring og metode Prosjektets metodiske dimensjon har vært utpreget kvalitativ (Hellevik 1991, Svensson og Starrin 1996). Intervju og dokumentstudier er de viktigste forskningsmetodene som er anvendt. Rent utvalgsmessig fant vi det hensiktsmessig å konsentrere oss om henholdsvis representanter fra den kunnskapsintensive delen av næringslivet i Steinkjer (8 stk.), samt aktører fra kommune, fylkeskommune og Høgskolen i Nord- Trøndelag (6 stk.). Virksomheter innen det som kalles kunnskapsintensiv forretnings-

10 2 messig tjenesteyting 1 (KIFT) er et sentralt satsningsområde i omstillingsplanen og omstillingsprogrammet for Steinkjer (jf. Steinkjer Næringsselskap 2001). For å ytterligere basere oss på planene i det nevnte omstillingsprogrammet, besluttet vi at det var viktig å få et regionalt fokus. Vi foretok derfor to supplerende intervju med representanter fra KIFT-næringen som er lokalisert i Verdal kommune. I forkant av intervjuene ble det utarbeidet en intervjuguide (se vedlegg 3) med åpne svaralternativer, og denne strukturerte følgelig sesjonene. Intervjuene ble gjort via telefon. Telefonintervju er i følge Healey og Rawlinson (1993) blitt brukt med suksess i mange bedriftsrettede undersøkelser, vel og merke hvis intervjuene holder seg innen en ramme på 30 minutter. I dette prosjektet tok intervjuene omtrent et kvarter. 1.3 Notatets videre oppbygging I kapittel 2 vil vi vise til utført omstillingsarbeid i Steinkjer og hva det er satset på i denne sammenhengen, samt hvilke prioriteringer som legges til grunn i det videre arbeidet. I kapittel 3 ser vi på sammenhengen mellom infrastrukturtiltak og næringsutvikling. I kapittel 4 tar vi for oss arbeidet med redusert reisetid med tog mellom Steinkjer og Trondheim. I kapittel 5 vil vi se på framtidige behov og den oppgitte bruken av de ulike formene for infrastruktur blant sentrale grupperinger i Steinkjerregionen. Kapittel 6 tar for seg informantenes oppfatninger av infrastrukturrelaterte flaskehalser i og rundt Steinkjer. Disse tiltaksforslagene vil vi analysere i lys av satsningsområdene i omstillingsarbeidet i Steinkjer. I kapittel 7 er det en avsluttende diskusjon og konklusjon. 1 Kunnskapsintensiv tjenesteyting (KIFT) næringer deles inn etter følgende kriterier av Miles et al. (1995 i Skogli 1998). De er for det første private selskaper og organisasjoner. For det andre baserer de seg i vesentlig grad på profesjonell kunnskap, altså kunnskap eller ekspertise som er relatert til en spesifikk teknisk disiplin. For det tredje tilbyr KIFT mellomliggende, kunnskapsbaserte produkter og tjenester. I handlingsprogrammet (Steinkjer Næringsselskap 2001: 25) legger en vekt på utviklingselementet, og en bruker heller begrepet kunnskapsintensiv tjenesteutvikling. Dette forstås som "tjenesteutvikling hvor kunnskap spiller en sentral rolle som konkurransefaktor".

11 3 2. OMSTILLINGSARBEIDET I STEINKJER I dette kapitlet går vi kort gjennom omstillingsarbeidet i Steinkjer kommune. 2.1 Bakgrunn for omstillingsarbeidet KRD ga i 1998 Steinkjer kommune status som omstillingskommune (for perioden 1. september 1999 til og med år 2005) med begrunnelse i Steinkjer kommunes rolle som fylkeshovedstad og motor for utviklingen i Nord-Trøndelag, og at kommunen har hatt negativ utvikling i forhold til andre fylkeshovedsteder mht. andel av økonomisk vekst og sysselsetting, særlig innenfor bank- og kunnskapsintensiv tjenesteyting. 2.2 Overordnede mål med omstillingsarbeidet For å drive omstillingsprogrammet er det etablert et omstillingsstyre og en har bygget en omstillingsorganisasjon rundt Steinkjer Næringsselskap AS. Et overordnet mål for omstillingsprogrammet er å bidra til etablering av arbeidsplasser innen kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting i regionen. IT byen Steinkjer er det viktigste og mest overordnede tiltaket i forbindelse med omstillingsarbeidet i Steinkjer kommune. Forsøket på å etablere merkevaren "IT-byen Steinkjer", med visjon om at Steinkjer skal bli landets ledende kommune når det gjelder utprøving og bruk av IT-baserte anvendelser mellom enkeltmennesker, bedrifter, offentlig virksomhet og organisasjoner, innebærer et brudd med det gamle bildet av Steinkjer som "Bygdenes by" med sterke knyttinger til tradisjonstunge primærnæringer. 2.3 Konkrete satsinger i omstillingsarbeidet Omstillingsmidlene skal primært benyttes til å etablere, fremme og styrke strukturer for framtidig næringsvekst og verdiskaping i Steinkjer. I Handlingsplanen for perioden (Steinkjer Næringsselskap 2001), innebærer dette satsing på: Kompetanseutvikling (masterstudium i IT ved HiNT, utvidelse av Steinkjerrekrutten til nabokommuner, kartlegge kompetansebehov og utvikle og gjennomføre kompetansehevende tiltak i bedrifter, etablere kompetanseportal for undervisningstilbud og -etterspørsel på internett, utvikle utdanningsbyen Steinkjer ved å etablere ny fellesarena, 15 praksisplasser for IT-studenter og 30 sommerarbeidsplasser for ungdom pr. år). Byutvikling i forhold til å bli en mer attraktiv og miljøvennlig bostedkommune (utvikling av utearealer, tjenestetilbud, etc.). Infrastruktur (bredbånd til minst 25 bedrifter, hoteller, organisasjoner som fremmer næringsutvikling, m.m., reisetid med tog til Værnes, kartlegge flaskehalser og videreutvikle fysisk infrastruktur, etc.).

12 4 Merkevare- og nettverksbygging (kartlegge kjennskap til IT-byen, utvikle WEB-område, annen kommunikasjon og synliggjøring, nettverksbygging gjennom LoD, Soft Center, Brüsselkontor, IT-Forum, SCI, SND, etc.) Akkvisisjon, dvs. å tiltrekke seg nye bedrifter/nye oppgaver for eksisterende bedrifter virksomhet. Gründerutvikling, entrepenørskap og kommersialisering (etablere inkubator og kommersialiseringsselskap i nyskapingssenter, gi tilbud om kompetanse og infrastruktur til gründer og andre virksomheter i Nord-Trøndelag, nyskapingskonkurranser, etablere Forum for entreprenørskap i skolen). Prosjektutvikling, bidra til utviklingsprosjekter med utgangspunkt i tjenesteutvikling mellom næringsliv offentlig sektor. De årlige kostnadsrammene er på mellom 1,5 og 2 mill på hvert av disse 7 områdene, i tillegg til 2,5 mill i ordinær drift av omstillingsprogrammet, i et totalbudsjett på 14 mill for både 2002 og 2003 (Steinkjer Næringsselskap 2001). Fra listen over ser vi at fysisk infrastruktur er et av prosjektområdene. Et mål med aktiviteter/tiltak innenfor dette området er å utvide/styrke den funksjonelle arbeidsmarkedsregionen som Steinkjer er en del av. I plan for "Infrastruktur" (Steinkjer Næringsselskap 2002) konkretiseres to av de aktuelle hovedaktivitetene til å være kartlegging av flaskehalser og videreutvikle alle typer relevant fysisk infrastruktur. Spesielt nevnes arbeid for å oppnå kortere reisetid til Trondheim lufthavn, Værnes. For å utvikle en IKT infrastruktur i og rundt Steinkjer har det bl.a. vært satset på utbygging og anvendelse av bredbånd både for næringsliv, offentlig sektor og den enkelte arbeidstaker. Bredbånd kan beskrives som toveis kommunikasjon med høy kapasitet for digital overføring av informasjon. Fordeler ved bredbånd kan være: a) Betydelig raskere forbindelser enn f.eks. ISDN-oppkobling. b) ingen oppkoplingstid mot Internett. c) faste kostnader for Internett-tilgang og eventuelt også for telefoni. d) Flere nye tjenester, bl.a. E-handel, "on-demandtjenester", opplæringstjenester, utvidete telefonitjenester osv. Utviklingen av tjenester går her meget fort og det er vanskelig å spå om hvilke tjenester og anvendelsesområder som vil komme i fremtiden 1. 1 Det bredbåndtilbudet som i dag finnes i markedet omfatter Kabel-TV-nett (foreløpig den mest vanlige bredbåndsaksessen for husstander), ADSL som benytter det eksisterende telenettet for dataoverføring med høy hastighet. (ADSL kan overføre høyhastighets internett, video, interaktiv multimedia mv.), VDSL benytter på samme måte som ADSL det eksisterende telenettet, men kan overføre langt høyere kapasitet og kan dermed i tillegg til tjenestene nevnt under ADSL også overføre flere samtidige TV-kanaler. SDSL er en annen høyhastighets internett- tjeneste. Ulikt ADSL foregår her opp- og nedlasting med samme hastighet. Dessuten benyttes trådløst bredbånd som omfatter fast radioaksess (som anvender frekvenser i GHz området for trådløs overføring av bredbåndssignaler mellom abonnentene og operatørenes basestasjoner) og UMTS som er tredje generasjon mobiltelefoni og åpner for generell utbredelse av mobilt bredbånd, med tjenester som taletjenester med fastlinjekvalitet, utvidete informasjonstjenester, E-handel og multimedia osv.

13 5 For næringslivet kan bredbånd oppveie enkelte ulemper ved desentralisert lokalisering, spesielt i forhold til tilgang til produkt-, tjeneste- og arbeidsmarkeder (Ohren et al. 2002). Videre kan rekruttering av kompetente medarbeidere bli enklere, ettersom bredbånd bedrer mulighetene for hjemmekontor, fjernarbeid og kompetanseoppbygging (Ohren 2002). Dette kommer vi nærmere tilbake til. De typene fysisk infrastruktur som omstillingsprogrammet fokuserer på, er i første rekke understøttende for utvikling av kunnskapsintensive bedrifter i regionen. Dette betyr at omstillingsprogrammet fokuserer på raskere persontransport og systemer for digital overføring av informasjon. Omstillingsprogrammets øvrige satsinger finner vi i stor grad innenfor nyskaping og bedriftsutvikling, bl.a. gjennom en ambisjon om å skape entreprenørskap, etablere et innovasjons-/nyskapingssenter/kunnskapspark og tiltak i forhold til kompetanseoppbygging og ulike typer nettverk. Det er etablert lokale nettverk, bl.a.: Steinkjer Næringsforum som består av ca. 125 medlemsbedrifter og er en medlemsforening som har til formål å samle næringslivet i Steinkjer kommune i et felles møte-, samtale- og samarbeidsforum, for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og konkurransemessige kraft. IT-forum Steinkjer, et bransjeforum for IT næringen i Nord-Trøndelag som skal være et samlende bransjeorgan og en pådriver for at Steinkjer skal bli et slagkraftig IT-miljø i landssammenheng. Ca 35 medlemsbedrifter. Opplæring Steinkjer/Steinkjer Learning, et bransjeforum for bedrifter og organisasjoner som driver med opplæring i Steinkjer. Forumet har som målsetning å utveksle kunnskap og erfaringer om bransjen. CallCenter Net som er et samarbeidsforum for bedrifter som har call- eller kundesenterfunksjoner. 8 bedrifter i dette nettverket. De aktørene som trekkes fram som de mest sentrale aktørene i det regionale nettverket er Høgskolen i Nord-Trøndelag, NTNU, Sintef, Nord-Trøndelagsforskning, SND, Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag og de samarbeidende kommunene i Frostating. Det satses sterkt på å utvikle nettverk som har nasjonale og/eller internasjonale deltakere. Her er det inngått samarbeid med Norges Eksportråd, både i Norge, London og San Fransisco. Steinkjer Næringsselskap er dessuten medlem av Soft Center International. Dette er en nettverksorganisasjon som fokuserer på samhandling mellom universitet/høgskole, forskning og næringsliv lokalt og på tvers av landegrenser. Et spesielt fokus er satt på nettverk som inkluderer både lokale, regionale og internasjonale aktører. Her kan nevnes at Steinkjer Næringsselskap er medlem

14 6 av Learning on Demand (LoD) som er Stanford Research Institute sitt elæringsiniativ. 1 1 LoD har et stort antall medlemmer (Dosent, Cisco, IBM, Saba, Involve Learning m.fl.) og analyserer, evaluerer og utforsker dagens og fremtidens elæringsmarked og e-læringsprodukter, arrangerer workshops og distribuerer sine forskningsrapporter og informasjonsbulletiner om e-læring til medlemmene. Steinkjer Næringsselskap har organisert et regionalt fagnettverk kalt LoD-nett Midt-Norge. Deltakerne i dette fagnettverket er DataPower Learning AS, Agronett Learning AS, IT Kunnskap, Steinkjer Ressurssenter, SINTEF-gruppen, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet NTNU, Nord-Trøndelagsforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Stiftelsen TISIP.

15 7 3. INFRASTRUKTURTILTAK OG REGIONAL UTVIKLING Begrepet regional utvikling assosieres ofte med økt verdiskapning, sysselsetting og bosetting i ulike regioner. I en videre forstand handler det om forbedret regional velferd og at dette kan gi grunnlag for høyere bosetting enn hva som ellers ville vært tilfelle. Det er forsket en del på sammenhengen mellom forbedret infrastruktur og regional utvikling (Markussen et al. 2000, Bråthen 2001, ECON 2001). I dette kapitlet vil vi kort gå gjennom hva disse og andre nyere studier, sier om sammenhengen mellom ulike infrastrukturtiltak og endringer i bosetting og næringsutvikling. 3.1 Fysisk infrastruktur og regional utvikling Betydningen av fysisk infrastruktur (veier, jernbane, havn, bredbånd, etc.) og regional utvikling er et gjennomgående tema i offentlig planlegging. Tiltak rettet mot denne type infrastruktur går ut på å effektivisere transport og kommunikasjon i forhold til f.eks. hastighet, kapasitet, komfort og sikkerhet. Rent generelt synes behovet for effektiv/rasjonell (tids- og kostnadseffektiv) transport og kommunikasjon å bli stadig viktigere i alle deler av landet. De umiddelbare virkningene av et fysisk infrastrukturtiltak vil generelt være reduserte transport- og kommunikasjonskostnader for (de aktuelle) brukerne av infrastrukturen. For et gitt omfang av kommunikasjon, vil dette slå ut i økt lønnsomhet for næringslivet. En reduksjon av transportkostnadene vil samtidig minske de (opplevde) reelle avstandene slik at det f.eks. blir mer lønnsomt å forflytte produkter (varer og tjenester), informasjon og personer fra et punkt til et annet. Privatpersoner og næringsliv får såkalt økt tilgjengelighet og de kan øke mobiliteten, hjemmekontor blir mulig, en kan øke samarbeidet, øke fleksibiliteten, lettere fylle på med ekstern kompetanse, lettere rekruttere kompetanse, etc. Økt samarbeid og kompetanse i næringslivet er videre en viktig forutsetning for økt innovasjon og verdiskaping (Johannessen et al. 2000, Ørstadvik 2000, NUTEK 2002, Vedlegg 1). En regions attraktivitet kan derfor øke gjennom lavere kommunikasjonskostnader for regionalt næringsliv og økte muligheter for transport, kommunikasjon og kontakt innen regionen og mellom virksomheter innen regionen og eksternt. Spesielle virkninger for næringslivet kan gjelde: Lokaliseringsvalg. Slike valg vil normalt avspeile kostnadsstruktur og markedstilgang. Reduserte transportkostnader kan gjøre det mer lønnsomt å flytte produksjon (av homogene varer) til det sted der produksjonskostnadene er lavest (Bråthen et al. 1996). Økt kompetanse. Det blir økt mulighet til å rekruttere medarbeidere med høy kompetanse fordi det blir mindre ulemper ved å pendle. 1 Det blir også lettere å drive med kompetanseoppbygging og det å trekke inn ekstern kompetanse. 1 Andre typer næringslivseffekter som kan føre til økt aktivitet og økt volum på handelsstrømmene er grunnlag for endret produksjonsmåte pga. bedre tilgjengelighet og dannelse av nettverk hvor spesialiseringsfordeler oppnås (Lian 1995).

16 8 Utdannings- og kompetansenivået i distriktene vil kunne bedres, noe som ofte framheves som en viktig faktor for økonomisk vekst. Et forbedret transportsystem kan redusere arbeidstakeres tids- og/eller pengemessige kostnader ved reiser til/fra arbeid og ved reiser i forbindelse med fritidsaktiviteter. For den enkelte husholdning vil det bli større mulighet til å arbeide lengre fra bosted siden ulemper ved pendling reduseres. Økt anledning til å velge arbeidssted vil kunne øke trivselen og inntjeningen ved lønnsarbeid betraktelig. For husholdningene vil det også bli større mulighet til å kunne benytte seg av servicetilbud og til å delta i fritidsaktiviteter som foregår et stykke fra bosted. Dette siste poenget synes å bli stadig viktigere for valg av bosted. Bedret infrastruktur vil hjelpe sysselsatte til å kunne bosette seg i distriktet og pendle til der arbeidsplassene fins. Dette kan være både i en jobb- og i en utdanningssituasjon. Arbeidsmarkedets funksjonsevne vil bedres og regionen blir mer funksjonell, jf. begrepet funksjonelle arbeidsmarkedsregioner (NUTEK 2000, Nordtug og Sand 2000). I tider med ubalanse i lokale arbeidsmarked er dette spesielt viktig. Arbeidsledigheten i regionen er avhengig av hvordan bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft og de arbeidssøkendes kvalifikasjoner passer sammen. Misstilpasning kan ha sammenheng med dårlig mobilitet i arbeidsmarkedet, både geografisk og på tvers av yrkesgrenser. Framtidig utvikling i etterspørsel og tilbud etter ulike typer arbeidskraft er meget vanskelig å anslå. Raskere transportmidler vil redusere ulempene med pendling til og fra arbeid og vil bidra til å skape balanse i arbeidsmarkedet. Dette vil generelt gi en bedre utnyttelse av arbeidskraften i området, f.eks. muligheter til å skifte arbeid, bedre rekruttering ettersom det f.eks. blir enklere for par å få seg arbeid. Dette gi bedre grunnlag for bosetting i regionen. Rent generelt påvirkes omfanget av virkninger fra fysiske infrastrukturtiltak av eksisterende nivå på infrastruktur og regionens utviklingspotensiale (Bråthen og Strand 2000): Jo dårligere utbygd infrastruktur i utgangspunktet, desto større er mulighetene for at forbedringer kan generere økonomisk vekst 1 regionens utviklingspotensiale regionen bør ha et velutviklet politisk system og minst et industrielt miljø og/eller utgjøre et stort marked som bidra til å realisere vekstpotensialet I forskningsfaglige analyser av hvordan infrastruktur og transport påvirker regional næringsutvikling, har det vist seg vanskelig å vise at investeringer i infrastruktur generelt fører til høyere verdiskapning og sysselsetting (se f.eks. Nijkamp 1986, Lian 1995, Bråthen 2001). Identifisering av effekter er vanskelig fordi virkningene er langsiktig av karakter mens utbygginger gjerne skjer skrittvis (Lian 1995). De sikreste funnene går ut på at investeringer i infrastruktur øker muligheten til handel og kan redusere forskjeller mellom regioner, jf. klassisk handelsteori og komparative fortrinn (investeringer i infrastruktur letter handelen mellom regioner slik at komparative fortrinn kan utnyttes til alles fordel), og at et visst nivå på infrastrukturen synes å være en nødven- 1 Dette betyr at det er fallende grensenytte av infrastruktur (Bråthen 1997).

17 9 dig betingelse for en bedre økonomisk utvikling i en region (se f.eks. Nijkamp 1986, Bråthen 2001), jf. klassisk teori om økonomisk vekst. Usikre funn vedrørende forholdet mellom fysisk infrastruktur og næringsøkonomisk vekst gjør at mange undersøkelser vektlegger dette med økt mobilitet i arbeids- og boligmarkedet som den viktigste begrunnelsen for infrastrukturinvesteringer (Lian 1995). Effekter av utvalgte investeringer som medfører en kraftig forbedring av infrastrukturen kan imidlertid identifiseres. Bråthen et al. (1996) er et eksempel på dette hvor det påvises betydelige (positive) næringsøkonomiske virkninger av tunneler og bruer på Vestlandet. Hovedkonklusjonen er at større endringer i infrastrukturen synes å utløse mer næringsøkonomisk vekst gjennom spart reisetid, fleksibilitet og muligheter for kontakt med leverandører og kunder for næringslivet enn hva som vanligvis regnes med i samfunnsøkonomiske analyser (Bråthen et al. 1996, Bråthen 2001). Nytte-kostnadsanalyse benevner den spesifikke analysemetoden som brukes oftest i slike tilfeller. 1 Manglende erfaring med større satsinger på infrastruktur i sammenlignbare områder i forhold til næringsstruktur, reisebehov og kulturelle forhold (SIKA 2001), samt det faktum at nytte-kostnadsanalyser er best egnet for å studere små endringer i transport og ikke mer fundamentale endringer der en gjerne kan snakke om et helt nytt transporttilbud (Bråthen og Bronger 2001, Bjørnstad et al. 2001), gjør at det er vanskelig å utvikle metoder som fanger opp den samlede endring i atferd som en større satsing på infrastruktur medfører. Et eksempel på dette er klyngeeffekter, jf. Krugman (1995), Bergo-utvalget (NOU 1996:17) og Bråthen et al. (1996). Bedre fungerende markeder for innsatsfaktorer, f.eks. arbeidsmarkeder, bidrar til å utløse vekst i næringslivet og klyngeeffekter i følge Porter (1990, 1998) og Krugman 1 I nytte-/kostnadsanalyser verdsettes alle effekter av tiltak i kroner og øre (se NOU 1997:27 for en oversikt). Det beregnes kostnader ved investering og drift som en direkte følge av tiltaket. Det beregnes gevinster av redusert reisetid for persontransport (fritidsreiser, reiser til og fra arbeid og reiser i arbeid) og godstransport. I tillegg beregnes, ut fra nærmere kriterier, verdier av tiltakets betydning for antall skadde og drepte i trafikken, antall personer plaget av støy etc. Verdivurderinger av andre miljøaspekter blir vanligvis ikke foretatt. Det er heller ikke vanlig å inkludere vurderinger av regionale konsekvenser for bosetting, sysselsetting, inntekt og næringsliv i nytte-/kostnadsanalyser (Lian 1995, NOU 1997:27, NOU 1998:16, Solvoll 1998). Lian (1995) peker også på andre forhold som ikke er inkludert i nytte-/kostnadsanalyser: innovasjon og eksterne virkninger i næringsmiljø samt infrastrukturens betydning for produktiviteten. I tillegg mener Lian at markedsimperfeksjoner kan medvirke til at regionaløkonomiske ubalanser opprettholdes eller forsterkes. Investeringer i infrastruktur kan bidra til å rette opp slike ubalanser.

18 10 (1995). 1 Omfanget av dette er vanskelig å anslå både i forkant og etterkant av f.eks. transporttiltak som bedrer arbeidsmarkedets funksjonsevne. Næringsliv i distriktene har generelt stor betalingsvilje for infrastruktur, spesielt for å opprettholde kontakt med nasjonale/internasjonale miljøer, blir det hevdet f.eks. i SIKA (2001). En analyse av Namsos lufthavn gjennomført av Bjørnstad et al. (2001) viser at tidsaspektet er av vesentlig betydning. Av intervjuer som ble gjennomført med utvalgte bedrifter i nedslagsfeltet til flyplassen framhevet nemlig nesten samtlige betydningen av flyplassen for den framtidige næringsutviklingen i regionen. Nyetableringer og fortsatt satsing på eksisterende bedrifter i regionen, hevdes å være avhengig av (muligheten for) rask transport til/fra regionen. Flyplassen hevdes derfor generelt å være til spesielt stor nytte for besøkende forretningsforbindelser, samarbeid med egne avdelinger i andre regioner og øvrige samarbeidspartnere for næringslivet. Undersøkelsen var rettet mot storbrukere av Namsos lufthavn. Intervjuene tyder på at høyproduktive (personer med ekspertkunnskap og kapital som det er stor avhengighet av) og de som reiser mye synes å ha svært høye tidsverdier og medfølgende høy betalingsvilje for rask/effektiv transport. Er det fysiske infrastrukturtilbudet for svakt, vil en rekke personer i denne gruppen slutte å reise. Samlet tyder dette på at framtidig næringsutvikling i økende grad er avhengig av rask persontransport til/fra regionen. 3.2 Kunnskapsmessig infrastruktur Fysisk infrastruktur er viktig for enhver region, men i de senere årene har en i økende grad fokusert på kunnskapsmessig infrastruktur som virkemiddel i forhold til å utvikle ulike typer bedriftsrelevant eller næringsrettet kunnskap. Hovedpoenget med uttrykk som økt globalisering og overgang til den "nye økonomien"/kunnskaps- og/eller læringsøkonomien, er et økende fokus på å skape innovative og konkurransedyktige foretak i en tid hvor mobiliteten øker og endringer skjer raskere enn før. I denne sammenheng trekkes kunnskap fram som den viktigste innsatsfaktoren som kan gi konkurransefortrinn, jf. Porter (1990, 1998). Tidligere var en spesielt opptatt av oppbygging og utvikling av universitet, høyskole og FoU-miljø, og hvordan ny kunnskap innenfor disse institusjonene kunne bidra til å 1 Klyngeeffekter benevner ulike koblinger mellom markedsstørrelse og kostnader som gir opphav til pekuniære eksternaliteter: lønnsomheten for den enkelte bedrift avhenger (via markedene for sluttprodukter og/eller innsatsfaktorer) positivt av hvor mange andre bedrifter som er lokalisert i samme område. Pekuniære eksternaliteter gjelder virkninger som går utover det en vanligvis forbinder med ringvirkninger (bransje x skaper y antall arbeidsplasser i andre bransjer via sine varekjøp). Klyngeeffekter kan oppstå via markedene for sluttprodukter. Varehandelsbedrifter vil velge å lokalisere seg der det bor mange folk, flere bedrifter vil øke sysselsettingsmulighetene og vareutvalg/tjenestetilbud på stedet, flere vil bosette seg der og det gir grunnlag for flere bedrifter. Klyngeeffekter kan også oppstå via markedene for innsatsfaktorer. Bedrifter får lavere kostnader ved å lokalisere seg der tilgangen på innsatsfaktorer er god. Ved ufullkommen konkurranse mellom leverandørene av innsatsfaktorer vil større etterspørsel etter innsatsfaktorer møtes av økt produksjon fra flere leverandører. Det vil derfor bli økt konkurranse og lavere priser på innsatsfaktorer. Dette vil bidra til lave kostnader for nye bedrifter som etablerer seg i området. Merinntekten en klynge gir opphav til vil normalt avleires som en høyere generell avlønning av innsatsfaktorer i området, evt. som profitt i de tilfeller det ikke er omfattende konkurranse mellom bedrifter (Bråthen et al. 1996).

19 11 utvikle næringslivet, jf. den lineære innovasjonsmodellen. I det siste 10-året har man innsett at vellykkede kunnskapsutviklings- og innovasjonsprosesser, oftest foregår i et samspill mellom ulike typer aktører med ulik og ofte komplementær kunnskap og kompetanse, jf. den interaktive innovasjonsmodellen. I dette perspektivet blir bedriftenes evne til å danne nettverk av stor betydning for framtidig konkurranseevne 1. Høyere utdanning og FoU er fortsatt viktig, men nå først og fremst som oppbygger av en generell kunnskapsbase og som problemløser i definerte prosjekter med utgangspunkt i næringslivets behov, ofte også som en aktør som har tilstrekkelig kunnskap til å kunne fungere som bindeledd mellom ulike typer bedrifter og organisasjoner. Når en fokuserer på infrastruktur som virkemiddel for å øke kunnskapsutviklingen og innovasjonsevnen, kan dette benevnes som kunnskapsinfrastruktur. O Dubhchair et al. (2001) definerer f.eks. lokal kunnskapsinfrastruktur som et sett av lokalt spesifikke fysiske, informative, utdanningsmessige, organisasjonsmessige og kulturelle ressurser som er nødvendig for lokale læreprosesser og handling i retning en ønsket framtid. Spilling (2001) definerer kunnskapsmessig infrastruktur som hele systemet som utvikler, formidler og overfører kunnskap, spesielt FoU- og utdanningssystemet. I en kunnskapsinfrastruktur blir med andre ord ulike institusjoner og organisasjoner som produserer, vedlikeholder, fordeler, leder og beskytter kunnskap viktig (Mariussen 2001). Kunnskapsinfrastruktur har avgjørende betydning for innovasjonsevnen og det å generere vekstforetak i ulike regioner (Smith 1997, Spilling 1997, NOU 2000:7, Reve og Jakobsen (2001) 2. Et annet poeng ved kunnskapsinfrastruktur, er at det ikke bare er tilbudssiden som er viktig, dvs. utbygging av vei, bredbåndsnett, entreprenørskapskurs, etc. En må også arbeide med etterspørselssiden (f.eks. datakurs og utdanning på IT). I fokus kommer da hvordan mennesker produserer og bruker kunnskap i en lokal eller regional kontekst (O Dubhchair et al. 2001), og ikke minst hvordan de ulike elementene samhandler og hvordan slik interaksjon promoterer innovasjoner (Braadland 1999). For å få en god lokal kunnskapsinfrastruktur er man avhengig av kunnskapsflyt, samarbeid mellom ulike aktører og handling (O Dubhchair et al. 2001). Det å ha enkeltpersoner med høy formell kunnskap er mindre viktig. Det viktigste er samarbeid mellom de aktørene som finnes lokalt. I anledning kunnskapens økende betydning for virksomhetsmessig vekst og utvikling, har kunnskapsparker fått stadig mer oppmerksomhet. Kunnskapspark er et navn som etter hvert har blitt en vanlig betegnelse på ett innovasjonsselskap med fysisk og/eller eiermessig tilknytting til en av de statlige høgskolene. Ideen med kunnskapsparkene er å utnytte kunnskapsproduksjonen i undervisnings- og forskningsmiljøene bedre. Å 1 Se vedlegg 1 for en oversikt over hvordan denne og andre typer tiltak kan fremme innovasjon og konkurranseevne. 2 Vekstforetak er bedrifter som har vilje og evne til å vokse, dette til forskjell fra bedrifter som er små og som ikke har ambisjoner om å vokse. Mengden små bedrifter er stor som andel av totalt antall bedrifter i områder som Innherred i Nord-Trøndelag. Disse mindre bedriftene har selvfølgelig mye å si for sysselsettingen. Det er imidlertid en voksende litteratur om betydningen av vekstforetak og den stadig viktigere rolle slike foretak har for sysselsettingen (Spilling 2001).

20 12 sette denne kunnskapen sammen med forretningskompetansen til det regionale næringslivet gir grunnlag for økt nyskaping og verdiskaping. Kunnskapsparkene i Norge har foreløpig kort fartstid. Karlsen (2001) påpeker her at Norge kan lære mye av de nordiske næringsparkene nettopp mht. koblingen mellom UoH og FoU, innovasjon og patentering, internasjonalisering, samt samhandling mellom nasjonale og regionale aktører. I både Sverige og Finland er det større vekt på å utvikle ny kunnskap, og omsette denne i nye produkter og tjenester enn i Norge (Karlsen 2001). Men som Karlsen fastslår er verken det samlede trykket eller det regionale perspektivet på forskningsbasert nyskaping så tydelig i Norge som i Finland eller Sverige. Dette kan blant annet forklares med ulike rammebetingelser i de ulike landene. Likevel er disse erfaringene noe en kan ta lærdom av. Når det gjelder forskningsparker, fastslår Steineke (2000) at disse og innovasjonsmiljøene i tilknytning til universitetene har hatt en marginal posisjon i Norge. Det er framfor alt de frittstående forskningsinstituttene som er næringslivets kontaktpunkt mot FoU-sektoren. Dessuten blir det poengtert at studier har vist at de regionale innovasjonsmiljøene, som samarbeider sterkt med FoU-sektoren, er orientert mot nasjonale og internasjonale og ikke regionale kunnskapsmiljø. Halvorsen (2001) studerer lønnsomhet og likviditet i bedrifter i forskningsparker i forhold til de som etablerer seg utenfor, og finner at forskningsparkbedriftene har lavere avkastning, mindre profitt før skatt, men en bedre evne til å nedbetale gjeld selv om de har høyere gjeld. Resultatene er med andre ord noe motstridende. Det kan synes som om bedrifter i forskningsparker satser mer og i større grad er villige til å ta opp lån, enn andre bedrifter. Når det gjelder inkubatorer og kunnskapsparker er det begrenset med forskning om effektene av disse i Norge. Et unntak er Aslesen et al. (2000) som finner små effekter for lønnsomhet/sysselsetting av bedriftslokalisering i SIVAs industri- eller næringsparker. Samlet sett er det imidlertid liten kunnskap om effektene av kunnskaps- og forskningsparker i Norge. Foreløpig er det ikke gjennomført grundige analyser av i hvilken grad en satsing på slike parker i Norge har medført vekst i næringslivet samlet sett, og om denne satsingen kan sies å ha vært samfunnsmessig effektiv bruk av ressurser. I andre land er det påvist betydelige positive effekter av kunnskapsparker og lignende institusjoner. I rapporten: "God praksis i Inkubatorvirksomhet i Storbritannia" (NTTO 2000) f.eks., finner en at i Storbritannia er inkubatoretablering ansett som den mest konkrete aktivitet i forhold til å bidra til lokal næringsutvikling, entreprenørkultur, styrke regionens image utad og bidra til utvikling av varierte og kompetansebaserte arbeidsplasser. Effektene av inkubatoretablering er positivt avhengige av at inkubatoren: tar tak i eksisterende næringsliv med tilhørende nettverk oppnår lokalt partnerskap og bred lokal entusiasme har kostnadseffektiv drift (minimum 20 bedrifter) tilbyr alternative lokaler for de som flytter ut har leder med tillit og evne

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI

INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI INNOVASJON I NORSK HELSEINDUSTRI En evaluering av Nasjonalt senter for innovasjonsbistand og næringsutvikling i helsesektoren - InnoMed Roald Sand Torstein Nesheim NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program FoU-rapport nr. 6/2003 Ni norske inkubatorer Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program Per-Anders Havnes Tittel Forfattere Ni norske inkubatorer. Midtveisgjennomgang av første pulje i SIVAs program

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

R-10. STEP Rapport ISSN 0804-8185. Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo

R-10. STEP Rapport ISSN 0804-8185. Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo STEP Rapport ISSN 0804-8185 R-10 1998 Heidi Wiig Aslesen, Tori Grytli, Arne Isaksen, Bård Jordfald, Ove Langeland og Olav R. Spilling Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo STEP Storgaten

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Regionale næringsutviklingsstrategier: Eksempelet IT-byen Steinkjer 1 Espen Carlsson, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer

Regionale næringsutviklingsstrategier: Eksempelet IT-byen Steinkjer 1 Espen Carlsson, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer Regionale næringsutviklingsstrategier: Eksempelet IT-byen Steinkjer 1 Espen Carlsson, Nord-Trøndelagsforskning, Steinkjer I denne artikkelen blir fokus satt på læring og innovasjon blant kunnskapsintensive

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler?

Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine B. Solbu ØF-rapport nr. 13/2010 Eidsiva bredbånd utbygger og regional utvikler? av Atle Hauge og Katrine

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere

Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Steinkjerprogram for innovasjon Resultater fra intervjuundersøkelsen av Nextcon-deltakere Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfatter : STEINKJERPROGRAM FOR INNOVASJON Resultater

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Kriterier for valg av. kontorlokaler.

Kriterier for valg av. kontorlokaler. Kristian Hogstad Lund Kriterier for valg av Masteroppgave kontorlokaler. Trondheim, 14. juni 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research

Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet. Notat fra Oxford Research Samfunnsanalyser i Byregionprogrammet Notat fra Oxford Research Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan 12 103 93 Stockholm Telefon: (+46) 702965449 office@oxfordresearch.se

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

Små bedrifter store verdier

Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier Strategi Små bedrifter store verdier 2 Forord 3 Forord Vi vil gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. De fleste bedrifter i Norge er små og mellomstore,

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Ny inkubatorløsning for Vestfold?

Ny inkubatorløsning for Vestfold? Ny inkubatorløsning for Vestfold? En forstudie (avlevert mars 2014) NÆRINGSSENTERET I VESTFOLD AS Innhold BAKGRUNN og METODE... 4 1 ARBEIDSPLASSER OG SYSSELSETTING... 5 1.1 Negativ sysselsettingsprosent

Detaljer