Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i avholdes mandag kl i Gamlebyen skole, Halvardssalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Innbetaling til vedlikeholdsfond B) Skifte av dører og maling av oppgangene. A. Inngåelse av kontrakt B. Sameiets økonomiske forpliktelser og finansiering C. Den enkelte seksjonseiers økonomiske forpliktelser og finansiering D. Styrets ansvar og den enkelte seksjonseiers plikt til å vedlikeholde seksjonen i samsvar med gjeldende forskrifter Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Arne Støvland /s/ Elisabeth Hjort Engebretsen /s/ Einar Solfjeld /s/

3 Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Arne Støvland Styremedlem Elisabeth Hjort Engebretsen Styremedlem Einar Solfjeld Varamedlem Øystein Tvedt Engen Varamedlem Gunn Henriksen Valgkomiteen Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 72 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune og har adresse: St Halvards Gate 25 St Halvards Gate 25 D-F Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Laro Eiendomsservice AS. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv.

4 Side 4 Renhold Sameiet har avtale med Fokusl Renhold om renhold av Sameiets fellesarealer. Parkering Sameiet hararkering på oppmerkede plasser. Det er ikke faste plasser. Det er delt ut parkeringsoblater for 30 parkeringsplasser. Parkeringsoblat deles ut ved kontakt med parkeringsansvarlig i styret mot betaling av kr 500 i depositum. Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles hos OBOS Eiendomsforvaltning, ved Jan Kenneth Dokken, e-post: Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved

5 Side 5 bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS tilbyr i samarbeid med Get en rabattavtale for alle beboere i OBOS-forvaltede boligselskaper på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har inngått en ny kraftavtale på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Sameiet er tilsluttet avtalen. Den nye avtalen er videreført med Alpiq Norway AS som rådgiver og forvalter og LOS (Agder Energi AS) som står for kraftleveranser. Den nye avtaler løper til Det nye produktet er Alpiq Index og gir følgende fordeler for sameiet: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,775 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med daglig prissikring av et fastsatt volum som gir gunstige strømpriser. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2011 har tidligere kraftforvaltningsportefølje fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2011 kan sammenlignes med en spotprisavtale. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

6 Side 6 Større vedlikehold og rehabilitering 2010 Rehabilitering av frontfasade og tak. Kontrakt med Muremester Nils Berg samt med konsulentfirma Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS. Kostnadsramme ca. kr , Balkonger og tilhørende fasade og gavlvegg. Oppussing av balkonger, tilhørende fasade og gavlvegg. Kontrakt med Alliero Mur & Betong AS samt med konsulentfirma Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS. Totalkostnad ca mill. Styrets arbeid Det er avholdt 5 styremøter etter årsmøtet i Styret har vedtatt å ikke øke felleskostnadene i Det er gjennomført asfaltering av parkeringsplassen og øvrig fellesareal foran blokken, etablert fastmontert sykkelstativ og opparbeidet og tilplantet (med små busker) det areal som før var blomsterbed. Arbeidet er gjennomført gjennom kontrakt med ISS Landscaping til en pris kr inklusivt mva. Det er inngått kontrakt med Dr. Tech. Kristoffer Apeland for bistand til innhenting av tilbud på utskifting av dører og maling av oppgangene. Bistanden er avtalt til fastpris kr eksklusivt mva. I kontrakten er det opsjon på bistand i byggefasen til timepris kr 980 eksklusivt mva. Bistandsbehovet i denne fasen er estimert til kr eksklusivt mva. Tilbudsfrist var 15. februar og det ble mottatt tilbud fra 6 leverandører. Evaluering av tilbud og innstilling av leverandør var ferdig i slutten av februar. Firmaet Franke bygg AS er innstilt som beste leverandør ut fra tildelingskriteriene pris og kvalitet. Kontraktsummen er på kr eksklusivt mva basert på utskifting av 53 dører. Sameiets elektriske anlegg er kontrollert gjennom firmaet SB Pettersen Elektro AS og samsvarserklæring er levert. Heisene er kontrollert gjennom Oslo Heiskontroll og bemerkninger er utbedret av Otis. Styret har vurdert installering av sirkulasjonspumpe for sirkulering av varmtvann slik at seksjonene får varmtvannet raskere. En slik sirkulering er en ekstrabelastning på de gamle rørene (der det også har vært lekkasje) og styret er av fagpersonell frarådet installering av slik pumpe. Styret har i samarbeid med St.Halvardsgt. AC sørget for at det er blitt installert termostat som regulerer oppvarmingen av radiatorene og sørget for rehabilitering av pipa til fyringsanlegget. Sameiets andel av kostnadene var kr inklusivt mva. Styret har reforhandlet kontrakten med fokus renhold slik at vi ikke skal betale noe ekstra for skifte av dørmatter. Styret har gjennomført en befaring av oppganger og dørene til seksjonene i samarbeid med Gjensidige forsikring BA med fokus på risiko ved brann. Selskapet har tilrådt å skifte ut alle dører som ikke er brannklassifisert (B30).

7 Side 7 Styret har også hatt dialog med Brann og Redningsetaten i Oslo kommune vedrørende Forskrift riften om brannforebyggende tiltak og tilsyn. I følge etaten har styret plikt til å sørge for at dørene til seksjonene er bannklassifisert.. Styret har også hatt møte med firmaet Norsk Brannvern som tilbyr brannslukningsutstyr og rutiner for oppfølging av brannsikkerheten. Styret har for øvrig hatt fokus på HMS gjennom klare rutiner og ansvarsforhold i driften av sameiet. Styret vil ha særlig fokus på brannsikringstiltak i Byggeherreforskriftens krav vil bli ivaretatt gjennom konsulentfirmaet Dr.Techn. Kristoffer Apeland i samarbeid med styret og Franke Bygg AS i gjennomføringen av den planlagte utskifting av dører og maling av oppgangene. Forøvrig har styret sørget for den daglige driften herunder driften av heiser, vaskeriet, parkeringsplassen, snørydding, renovasjon, renhold, ringepanel/calling og vaktmestertjenester.

8 Side 8 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består av inntekter fra vaskeri. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket er lavere kostnader enn budsjettert foruten om posten drift vedlikehold utvendig anlegg som er relatert til rehabiliteringsarbeid / asfaltering. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til energi /fyring skyldes den kalde vinteren 2010/2011 Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr 3858,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk.

9 Side 9 Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Arne Støvland /s/ Elisabeth Hjort Engebretsen /s/ Einar Solfjeld /s/

10 10 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Sameiet St.Halvardsgt. 25 D-F REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet St.Halvardsgt. 25 D-F som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet St.Halvardsgt. 25 D-F per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

11 11 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 10. april 2012 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land.

12 12 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Til vedlikeholdsfond Fra vedlikeholdsfond

13 13 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Øremerkede midler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer 0 1 Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Vedlikeholdsfond Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR ST. HALVARDSGT. 25 D-F SAMEIET

14 14 ARNE STØVLAND /s/ ELISABETH HJORT ENGEBRETSEN /s/ EINAR SOLFJELD /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Vedlikeholdsfond SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS -469 OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

15 15 NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Dr. techn. Kristoffer Apeland AS Oslo Pipesenter AS Grorud Gjerde AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasj.anl Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 VASKERI Vaskeri inntekter KOSTNADER VASKERI SUM VASKERI NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder Andel brenselsavregning med 25 A SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Driftsmateriell -834 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer

16 16 Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kontorkostnader -500 Porto Bank -824 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av øremerkede midler i OBOS (Vedlikeholdsfond) Renter av driftskonto i OBOS 458 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 744 Overskudd fra Gjensidige forsikring SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -404 Andre rentekostnader -170 SUM FINANSKOSTNADER -574 NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum parkeringsplasser SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 16 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Innbetalt depositum fra beboere SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD

17 Side INNKOMNE FORSLAG 1. Innbetaling til vedlikeholdsfond 2013 Utvendig rehabilitering er ferdig og innvendig rehabilitering av dører og oppganger ferdigstilles i Den tunge rehabiliteringen er dermed ferdig i løpet av Sameiets økonomi er også meget god. På denne bakgrunn anser styret at vedlikeholdsfondet kan trappes noe ned i Vedlikeholdsfondet har hittil vært kr pr. år. Vedtak: Styret ber sameiermøtet om tilslutning til innbetaling av kr til vedlikeholdsfond i 2013 fordelt etter sameierbrøk. 2. Skifte av dører og maling av oppgangene Styret har innstilt Franke Bygg AS som beste leverandør med hensyn til pris og kvalitet. Kontraktsummen er på kr eksklusivt mva hvorav kr er rigg og drift, kr er dører (53 stk) inklusivt låser, kr er prøveinnstallering av dører og kr er malearbeider. Prisen pr.dør er kr eksklusivt mva men tas forbehold med hensyn til små justeringer. Arbeidet vil bli igangsatt i mai eller august Bistanden fra Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS er estimert til kr eksklusivt mva for byggefasen. A. Inngåelse av kontrakt Styret ber sameiermøtet om tilslutning til å inngå kontrakt med Franke Bygg AS og med DrTechn.Kristoffer Apeland AS (utløse opsjon for byggefasen). B. Sameiets økonomiske forpliktelser og finansiering Styret mener det er rimelig at sameiet betaler rigg, drift, malearbeider, prøveinstalleringen av dørene samt kostnadene til bistand fra Dr.Techn. Kristoffer Apeland AS og ber sameiermøtet om tilslutning til dette. Vedtak: Styret ber også sameiermøtet om tilslutning til å benytte vedlikeholdsfondet til finansiering av de over nevnte oppgaver som utgjør til sammen kr eksklusivt mva. C. Den enkelte seksjonseiers økonomiske forpliktelser og finansiering Pr har 49 av de 53 seksjoner med gamle dører (med brevsprekk) bestilt dør. Det gjenstår således 4 seksjonseiere som ikke har bestilt dør. Av de 20 seksjoner der dør er blitt skiftet har 10 seksjonseiere skriftlig bekreftet at de har brannklassifisert dør (B30). Videre har 2 seksjonseiere bekreftet at de er i ferd med å skifte til brannklassifisert dør. Det gjenstår således 8 seksjonseiere som ikke har bekreftet brannklassifisert dør. Dørene skal betales av de enkelte seksjonseier. De seksjonseiere som har bestilt dør har også forpliktet seg til å betale det beløp styret bestemmer tilfaller den enkelte seksjonseier samt forpliktet seg til å forskuddsinnbetale beløpet innen den frist og på den måten styret bestemmer. Det kan bli aktuelt med innbetaling av 2 like store beløp i 2 terminer avhengig av om arbeidet starter i mai eller i august.

18 Side 18 Vedtak: Styret ber om sameiermøtets tilslutning til betalingsansvaret og til styrets bestemmelser for de som har bestilt dør. D. Styrets ansvar og den enkelte seksjonseiers plikt til å vedlikeholde seksjonen i samsvar med gjeldende forskrifter I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 2-1 skal en bygning være bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med lover og forskrifter. Trappeoppgang med dører som ikke er brannklassifisert oppfyller ikke dette kravet. I henhold til forskriften 2-1 skal styret sørge for at kravet oppfylles. Den enkelte seksjonseier har plikt til å vedlikeholde seksjonen i samsvar med brannforskriften. Vedtak: Styret ber sameiermøtet om tilslutning til å pålegge seksjonseiere som har gammel dør (med brevsprekk) og som ikke har bestilt dør samt seksjonseiere der dør i seksjonen er skiftet men ikke bekreftet brannklassifisert selv å sørge for å skifte dør til brannklassifisert dør av samme slag som tilbudt av Franke Bygg AS innen og melde til styret innen nevnte dato at dør er skiftet. Alternativt kan nevnte seksjonseiere bestille dør innen og få den montert av Franke Bygg AS.

19 Sameiet St. Halvardsgt. 25 D-F VEDTEKTER FOR SAMEIET ST. HALVARDSGT. 25 D-F Org.nr Vedtatt i sameiermøte den 20. april 1999 med endring 29. april 2004 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt sameiet) hr forretningskontor i Oslo. Sameiet består av 72 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 1. mars Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen, gnr. 233, bnr. 185 i Oslo kommune, med fellesanlegg av enhver art. 2 ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT Seksjonen kan ikke skilles fra deltagerinteressen i sameiet. Hver sameier har hjemmel til sin seksjon, og eksklusiv bruksrett til den bruksenhet som utgjør seksjonen. Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av sameiermøtet. Bruksenheten og fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Fellesanleggene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal meldes til styret. Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Side 1 av 10

20 3 Sameiet St. Halvardsgt. 25 D-F FELLESUTGIFTER Fellesutgifter er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. Fellesutgiftene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, med mindre annet gyldig vedtas med tilstrekkelig flertall. De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekning besluttes gjennomført. 4 VEDLIKEHOLD Innvendig vedlikehold av egen seksjon samt andre rom som hører under seksjonen, påhviler fullt ut og for egen regning den enkelte sameier. Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt de er synlige i eller lett tilgjengelige fra seksjonen. Innkassing og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere seksjonseiere, fritar ikke for vedlikeholdsplikt. Seksjonseieren er ansvarlig for å holde seksjonen oppvarmet, slik at rør ikke fryser. Seksjonseieren er ansvarlig for elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr, herunder trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene, er sameiets ansvar. 5 VEDLIKEHOLDSFOND Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves sammen med den månedlige betaling til dekning av fellesutgiftene. 6 REGISTRERING AV SAMEIERE Erverver og leier av seksjon må meldes til styret for registrering. 7 STYRET Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer med varamedlemmer. Det kan vedtektsfestes at styret skal ha flere medlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall, og for to år. Styrets leder skal velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Side 2 av 10

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer