Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker 4 26/2008 Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon - ressursentrenes organisering 6 27/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Oppfølging av fastlandsforbindelse Linesøya 10 28/2008 Orientering om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging 16 29/2008 Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap og 21 revisjonsberetning /2008 Medlemskap i Forum for kontrollutvalg 24 31/2008 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Kunnskapsløftet 27 32/2008 Rammer for konferanse i september /2008 Eventuelt 34

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 24/2008 Godkjenning av møtebok Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Møtebok fra kontrollutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 25/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker fremlegges for utvalget: 1. Protokoll fra fylkestingets behandling av sak FT-21/2008 Plan for forvaltningsrevisjon 2. Manglende godkjenning av skoler. Kopi av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet til Landets fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner, av

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 26/2008 Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon - ressursentrenes organisering Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget har merket seg informasjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten om ressurssentrene. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende anbefaling: Fylkestinget tar innholdet i forvaltningsrevisjonsrapport om ressurssentrene til etterretning. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å foreta en gjennomgang av ressurssentrenes virksomhet med spesiell fokus på o Avklaring av økonomiske forhold knyttet til virksomheten ved ressurssentrene o Styring og rapportering av virksomheten ved ressurssentrene o Behovet for etablering av et felles nettverk for erfaringsutveksling mellom ressurssentrene 6

7 Saksutredning: Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon - ressursentrenes organisering Kontrollutvalget har merket seg informasjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten om ressurssentrene. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende anbefaling: Fylkestinget tar innholdet i forvaltningsrevisjonsrapport om ressurssentrene til etterretning. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å foreta en gjennomgang av ressurssentrenes virksomhet med spesiell fokus på o Avklaring av økonomiske forhold knyttet til virksomheten ved ressurssentrene o Styring og rapportering av virksomheten ved ressurssentrene o Behovet for etablering av et felles nettverk for erfaringsutveksling mellom ressurssentrene Fylkestinget ber om at en slik gjennomgang skjer innen utgangen av Det meldes tilbake til kontrollutvalget og fylkestinget om oppfølgingen. VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ressurssentrene. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. April Forvaltningsrevisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge IKS. BAKGRUNN Det er etablert ressurssentre ved 19 av fylkets 25 videregående skoler. Disse er organisert som egne avdelinger innen skolen. Ressurssenterdriften er ikke lovpålagt, men det finnes uttrykte intensjoner om at de videregående skolene utfører ressurssenteroppgaver. Gjennom nasjonale styringsdokumenter er det gitt signaler om at ressursentrene bør kunne bidra til kompetansearbeid rettet mot regionalt arbeids- og næringsliv, gjennom å tilby videregående skoles kompetanse og som samarbeidspartner for høyere utdanning. Videre er det pekt på at ressurssentrenes virksomhet bør gjenspeile fylkeskommunens regionalpolitiske rolle og ha fokus på lokale behov. 7

8 FAKTISKE OPPLYSNINGER Kontrollutvalget vedtok i september 2007, sak 43/2007, at det skulle gjennomføres forvaltningsrevisjon for å se nærmere på ressursentrenes organisering. Prosjektområdet var pekt ut med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2007, ut fra ønske om å se på om organiseringen er målrettet i forhold til regionalpolitiske mål og ivaretakelse av økonomiske hensyn. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført forvaltningsrevisjonen våren 2008, og avlagt rapport i mai Problemstillingene i undersøkelsen har vært som følger: 1. Er ressurssentrene organisert på en måte som medvirker til å oppfylle intensjon med sentrenes virksomhet? 2. Er det tilrettelagt for samarbeid med eksterne aktører? 3. Håndteres mer-/mindre forbruk i tråd med politiske vedtak? 4. Har fylkeskommunen god rapportering og styring av ressurssentrenes virksomhet? For å besvare de aktuelle problemstillingene har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført samtale med direktør for videregående opplæring og intervju med relevante ansatte i sentraladministrasjonen samt rektorene ved 6 videregående skoler. Videre har det vært gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant lærere i skoler som har ressurssenter. Resultatene fra denne supplerer informasjon fra intervjuene. Dokumenter som årsmeldinger fra skolene, årsrapport og strategiplan er, sammen med informasjon fra internett, også benyttet som datakilder for å gi svar på problemstillingene HELHETLIG DRØFTING Hovedresultater fra undersøkelsen, beskrevet i rapporten Rapporten fra den gjennomførte forvaltningsrevisjonen gir detaljert informasjon vedrørende problemstillingene som er besvart. Hovedmomentene i revisors hovedkonklusjoner etter undersøkelsen kan kort oppsummeres slik: o Skolene og ressurssentrene har gjensidig nytte av hverandres virksomhet, og bidrar til kompetanseheving begge steder. Et felles nettverk for ressurssentrene ville ha vært nyttig med tanke på erfaringsutveksling. o Sentrene samarbeider i stor grad med eksterne aktører, og tilfører gjennom dette relevant kompetanse til regionen o Økonomiske retningslinjer oppfattes ulikt, spesielt med tanke på overføring av mer- /mindre-forbruk mellom ressurssenter og skole, og på hvilke forventninger det er til økonomisk resultat av ressurssentervirksomheten. o Sentrale føringer for ressurssentrenes virksomhet er mangelfulle. Virksomheten er usynlig i sentrale plandokumenter og i BMS-systemet. Gjennom intervjuene kommer det fram at styringssignaler savnes. Rapportering vedrørende økonomiske forhold ser 8

9 ut til å fungere tilfredsstillende. Sentrenes drift og aktivitet rapporteres i varierende grad til sentraladministrasjonen og ikke videre til politisk nivå. Revisors anbefalinger: På bakgrunn av funnene i forvaltningsrevisjonen anbefaler revisor følgende: Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefales å foreta en total gjennomgang av ressurssentrenes virksomhet. Følgende forhold bør ha fokus: En avklaring av økonomiske forhold knyttet til ressurssentrenes virksomhet Vurdere dagens styring og rapportering av ressurssentrenes virksomhet I tillegg anbefaler revisor å etablere nettverk for ressurssentrene for på denne måten kunne bidra til erfaringsutveksling for felles nytte ressurssentrene imellom. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Ressurssentrene ved de videregående skolene er en integrert del av skolen, hvor det drives opplæringsaktivitet som i henhold til politiske signaler skal være selvfinansierende. Aktiviteten ved de 19 ressursentrene er organisert på ulike måter og både omsetning og økonomisk resultat er varierer mye. Forvaltningsrevisjonsprosjektet om ressurssentrenes organisering belyser vesentlige forhold rundt hensiktsmessighet i organisering av sentrene, økonomi og styring- og rapporteringsrutiner. Sekretariatet viser til revisjonsrapporten for detaljert informasjon. Rapporten legges frem for kontrollutvalget med anmodning om å merke seg revisors anbefalinger. Rapporten anbefales oversendt til fylkestinget. 9

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 27/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Oppfølging av fastlandsforbindelse Linesøya Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya" til etterretning. Fylkesrådmannen bes om å fremme en sak til fylkestinget med en økonomisk gjennomgang av arbeidet med fastlandsforbindelsen til Linesøya, og som gir grunnlag for å avklare finansieringen av det forventede merforbruket i prosjektet. Med tanke på nye fylkesvegprosjekt ber fylkestinget om at fylkesrådmannen vurderer følgende: Utarbeide retningslinjer som definerer mandat og ansvar for styringsgruppen. Vurdere tiltak som øker styringsgruppens muligheter til å styre prosjektet innefor gjeldende vedtak. Vurdere tiltak som sikrer at sikrer at planlagt fremdriftsplan holdes i kontrakt med entreprenører. Vurdere hvilke kostnadsoverslag som skal legges til grunn for fylkestingets vedtak, basert på rapportens funn, samt utrede risiko for avvik på kostnadsoverslag og fremdriftsplan for hver entreprise i en delt entreprisemodell. Kvalitetssikre avtaler med andre aktører for finansiering av fylkesveg som sikrer at man er omforent enig om dekking av merforbruk før avtale inngås. 10

11 Saksutredning: Forvaltningsrevisjonsrapport: Oppfølging av fastlandsforbindelse Linesøya Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya" til etterretning. Fylkesrådmannen bes om å fremme en sak til fylkestinget med en økonomisk gjennomgang av arbeidet med fastlandsforbindelsen til Linesøya, og som gir grunnlag for å avklare finansieringen av det forventede merforbruket i prosjektet. Med tanke på nye fylkesvegprosjekt ber fylkestinget om at fylkesrådmannen vurderer følgende: Utarbeide retningslinjer som definerer mandat og ansvar for styringsgruppen. Vurdere tiltak som øker styringsgruppens muligheter til å styre prosjektet innefor gjeldende vedtak. Vurdere tiltak som sikrer at sikrer at planlagt fremdriftsplan holdes i kontrakt med entreprenører. Vurdere hvilke kostnadsoverslag som skal legges til grunn for fylkestingets vedtak, basert på rapportens funn, samt utrede risiko for avvik på kostnadsoverslag og fremdriftsplan for hver entreprise i en delt entreprisemodell. Kvalitetssikre avtaler med andre aktører for finansiering av fylkesveg som sikrer at man er omforent enig om dekking av merforbruk før avtale inngås. VEDLEGG 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: "Oppfølging fastlandsforbindelse - Linesøya", avgitt av Revisjon Midt-Norge IKS den 30. april Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-34/2007: "Bestilling av forvaltningsrevisjon: Investeringer og drift av fylkesveger i Sør-Trøndelag", behandlet av kontrollutvalget på møte 11. juni Sak KU-49/2007: "Forvaltningsrevisjon: Investeringer og drift av fylkesveger i Sør- Trøndelag - Innretning og videre arbeid", behandlet av kontrollutvalget på møte 12. november Sak FT-27/2007: "Plan for forvaltningsrevisjon 2007", vedtatt av fylkestinget på møte den

12 SAKSUTREDNING Kontrollutvalget og fylkestinget har gjennom utarbeidelsen og vedtakelse av plan for forvaltningsrevisjon lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet. I planen for 2007 var veginvesteringer et av de prioriterte områdene for nærmere undersøkelser. Opprinnelig planla kontrollutvalget en generell tilnærming til temaet med en oppfølging av flere investeringsprosjekter. Etter hvert viste det seg at ett prosjekt skilte seg ut både med hensyn til størrelse, kompleksitet og risiko, nemlig arbeidet med fastlandsforbindelse til Linesøya i Åfjord kommune. Kontrollutvalget valgte derfor å konsentrere seg spesielt om dette prosjektet. Utvalget vedtok på møte den 12. november 2008 å be Revisjon Midt-Norge IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjonsundersøkelse for en spesifikk oppfølging av dette prosjektet. I samsvar med kontrollutvalgets bestilling har Revisjon Midt-Norge IKS formulert følgende problemformulering for prosjektet: Hovedproblemstilling: Blir fastlandsforbindelse Linesøya iverksatt i samsvar med fylkestingets vedtak og prinsipper for god prosjektstyring? Delproblemstillinger: 1. Fungerer prosjektorganiseringen av investeringsprosjekt av fastlandsforbindelse Linesøya på en god måte under planlegging og gjennomføring? 2. Følger STFK opp at investeringsprosjektet er i samsvar med avtaler med Statens vegvesen? 3. Hvordan sikrer STFK at gjennomføring av fastlandsforbindelse Linesøya er i samsvar med god prosjektplanlegging? 4. Er prosjektgjennomføring av fastlandsforbindelsen til Linesøya i samsvar med fylkestingets vedtak? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den 30. april 2008 og kan kort oppsummeres som følger: 1. Prosjektorganiseringen: Sør-Trøndelag fylkeskommune har ifølge revisor organisert utbyggingen i samsvar med vegloven og plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen vedtar oppstart og finansiering, mens Statens vegvesen planlegger og står for selve utbyggingen. Modellen kan dermed gi styringsutfordringer mellom fagansvaret og budsjettansvaret. Det er opprettet en egen styringsgruppe som skal styre prosjektet innenfor fylkestingets vedtak. Styringsgruppen har et eget mandat, men revisor savner retningslinjer som avklarer ansvarsforholdene til styringsgruppen og andre involverte aktører. 12

13 2. Samsvar med avtalene med Statens vegvesen Fylkeskommunen representert ved styringsgruppen skal følge opp prosjektet i forhold til de avtalene som er inngått med Statens vegvesen. Styringsgruppas ansvar og myndighet er ikke regulert av avtalene som er inngått med Vegvesenet. Rapporten redegjør for at styringsgruppa er blitt orientert om avvik og merforbruk i prosjektet, men revisor stiller spørsmål ved om styringsgruppa har kompetanse til å overprøve faglige / tekniske endringer fra opprinnelig plan for utbygginga. Videre stiller revisor spørsmål ved om styringsgruppas sanksjonsmuligheter har vært tilstrekkelige for å sikre rett og rettidig oppfølging av inngåtte avtaler. 3. Samsvar med god prosjektplanlegging Revisor konkluderer med at prosjektplanleggingen er i samsvar med Vegloven og Plan- og bygningslovens krav på området og i hovedsak i samsvar med teori for god prosjektplanlegging. Det foreligger imidlertid avvik på utarbeidelse av kostnadsoverslag og fremdriftsplanlegging. Revisor peker på at kostnadsoverslaget som lå til grunn for fylkestingets vedtak var basert på innkomne anbud, der ett av anbudene var ansett som særlig lavt. Statens vegvesen sitt kostnadsoverslag før anbudsinnhenting lå betydelig over kostnadsoverslaget som fylkestinget baserte sitt vedtak på. Revisor stiller også spørsmål ved om det var tatt tilstrekkelig høyde for risikoen som ligger i adskilte delentrepriser. 4. Samsvar med fylkestingets vedtak Revisor konkluderer med at prosjektet bygging av fastlandsforbindelse til Linesøya har avvik fra fylkestingets vedtak. Avvikene gjelder forsinkelse fra vedtatt fremdriftsplan, merforbruk ut over vedtatt ramme og at det er uavklart hvem som skal dekke dette merforbruket. Rammen i prosjektet og kostnadsoverslaget som fylkestinget baserte sitt vedtak på er 104,05 millioner kroner. Den økonomiske prognosen pr viser totale utgifter i prosjektet på kr 123,5 millioner, inkludert utgifter til forlenget fergedrift. Ny kontraktsfestet dato for ferdigstillelse av utbyggingen er , noe som medfører en forsinkelse på 13 måneder fra opprinnelig plan. Det foreligger heller ikke samstemte avtaler i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune om hvem som skal dekke merforbruket utover vedtatt ramme i prosjektet. Revisors anbefalinger Revisor anbefaler Sør-Trøndelag fylkeskommune i den videre utbygginga: Ut fra utbyggingas merforbruk og tilleggskrav kan det være hensiktsmessig å ta en fullstendig økonomisk gjennomgang, for å få en oversikt over hva utbygginga vil koste før den avsluttes. Dette kan sikre at utbygginga blir fullstendig finansiert i fylkestinget før bygging gjennomføres. Revisor anbefaler Sør-Trøndelag fylkeskommune for nye fylkesvegsprosjekt å: Utarbeide retningslinjer som utdyper styringsgruppens mandat og ansvar. Vurdere tiltak som øker styringsgruppens mulighet til å styre prosjektet innenfor gjeldende vedtak. Vurdere tiltak som sikrer at planlagt fremdriftsplan holdes i kontrakt med entreprenører. Vurdere hvilke kostnadsoverslag som skal legges til grunn for fylkestingets vedtak, basert på rapportens funn, samt utrede risiko for avvik på kostnadsoverslag og fremdriftsplan for hver entreprise i en delt entreprisemodell. Kvalitetssikre avtaler med andre aktører for finansiering av fylkesveg som sikrer at man er omforent enig om dekking av merforbruk før avtale inngås. Kontrollutvalgets sekretariat viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for mer spesifikke vurderinger og konklusjoner og begrunnelsene som ligger bak konklusjonene. 13

14 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sin oppfatning har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført en relevant og grundig undersøkelse av viktige forhold ved prosjektet fastlandsforbindelse til Linesøya. Kontrollutvalget har denne gangen gått inn i et omfattende og komplisert prosjekt der mange aktører er involvert. Prosjektet går først og fremst inn i prosessen etter at fylkestinget fattet sitt vedtak om utbygging i sak FT-45/2006. Det kunne også vært aktuelt å gått nærmere inn på de politiske prosessene som ledet frem mot vedtaket om oppstart av prosjektet i 2006, men dette har ikke vært aktuelt denne gangen. Sett i ettertid er det imidlertid mye som tyder på at kostnadsoverslaget som lå til grunn for fylkestingets vedtak om oppstart av prosjektet var satt for lavt. De estimatene som lå til grunn for prosjektet kan også ha vært avgjørende for om prosjektet i det hele tatt ble vedtatt i gangsatt, da prosjektet var relativt marginalt, både sett i forhold til fylkeskommunens økonomiske utbytte ved spart ferjedrift og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet slik den ble beregnet av SINTEF i Rapporten viser at prosjektet var betydelig presset prismessig allerede på tidspunktet for vedtak om oppstart. Styringsgruppa som skal ivareta fylkeskommunens interesser har således få muligheter til å gjøre innsparinger for å ta inn økte kostnader. Sett i lys av at den faglige kompetansen for en stor del ligger utenfor fylkeskommunen, vil det også være vanskelig for styringsgruppa å vurdere tiltak som gir merkostnader ut fra et faglig ståsted. Det faktum at det økonomiske ansvaret ligger hos fylkeskommunen, mens det faglige ansvaret ligger hos Statens vegvesen vil være en risikofaktor for Sør-Trøndelag fylkeskommune, og gjør det vanskelig for fylkeskommunen å styre slike prosjekter innenfor budsjett. Så fremt fylkeskommunen fortsatt velger å basere seg på fagkompetanse utenfor organisasjonen bør man vurdere tiltak for å begrense den økonomiske risikoen i større investeringsprosjekter. Valg av entrepriseform vil være en slik faktor. Et prosjekt med delentrepriser vil være en risiko for byggherre i overgangen mellom entrepriser, kontra en totalentreprise der slik risiko legges på hovedentreprenør. Det koster imidlertid å flytte risiko over på andre, og den vil bli priset inn i anbudssummen. Prosjektet fastlandsforbindelse til Linesøya viser imidlertid at dersom fylkeskommunen ønsker å sitte med et byggherreansvar for flere entrepriser, så bør dette prises inn i beslutningsgrunnlaget. I denne sammenhengen kan det også stilles spørsmål ved om avtalene mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen bør inneholde en nærmere sammenheng mellom det faglige og økonomiske ansvaret. Selv om overføring av økonomisk ansvar til Statens vegvesen kan bryte med intensjonene om samarbeid mellom partene, og kan føre til økt prising av risiko, kan det også tvinge frem mer kvalitetssikring i beslutningsgrunnlagene som fylkestinget skal fatte sine vedtak på. Den manglende avklaringen på dekningen av merforbruket i prosjektet er også uheldig. Pr dato har fylkestinget fattet vedtak om dekning av utgifter for evt kostnadsoverskridelser ut over 111,05 millioner kroner, mens Åfjord kommune har vedtatt å dekke kostnadsoverskridelser med 2,5 millioner kroner ut over kostnadsoverslaget på 104,05 millioner kroner. Det er positivt at det er dialog mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune med sikte på å finne en løsning på spørsmålet. 14

15 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Prosjektet fastlandsforbindelse til Linesøya har kommet så langt at det må fullføres. Prosjektet har imidlertid mange elementer i seg som det er viktig å ta lærdom av i fremtidige investeringsprosjekter. Vi tenker særlig på utarbeidelse og kvalitetssikring av beslutningsunderlag, kostnadsoverslag, fordelingen av risiko mellom fylkeskommunen, Statens vegvesen og innleide entreprenører, samt utarbeidelse av rutiner som sikrer at styringsgruppa eller den som representerer fylkeskommunen har tilstrekkelig handlingsrom og myndighet for å sikre at fylkestingets utbyggingsvedtak blir oppfylt som forutsatt. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og oversende rapporten for videre behandling i fylkestinget, jf. innstillingen 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 28/2008 Orientering om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging, og status for dette området til orientering 16

17 Saksutredning: Orientering om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging, og status for dette området til orientering VEDLEGG 99,8 prosent får tilgang til bredbånd i løpet av året. Pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte 7. april 2008 ble det uttrykt ønske om å få en orientering om bredbåndsutbyggingen i fylket, med henblikk på fylkeskommunens ansvar og hva som er status for utbyggingen i Sør-Trøndelag. Det gis her en kort skriftlig introduksjon til temaet bredbåndsutbygging. I kontrollutvalgets møte vil en saksbehandler fra fylkeskommunen redegjøre nærmere for fylkeskommunens rolle i bredbåndsutbyggingen, hvordan dette arbeidet er innrettet i Sør-Trøndelag og hva som er status på området i fylket. Nasjonal satsing for bredbåndstilgang Bredbåndstilgang har i løpet av de siste årene blitt stadig vanligere og pekes ofte på som en forutsetning for å ha nødvendig tilgang til informasjon, kunnskap og kommunikasjonskanaler til omverdenen. Tatt i betraktning bosettingsmønster og geografi er det ikke alle deler av landet hvor dette har vært markedsmessig interessant for private utbyggere og tilbydere. Gjennom Soria-Moria erklæringen erklærte nåværende regjering full bredbåndsdekning innen For regjeringen er det et mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et fremtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris i hele landet. For å stimulere til en raskere utbyggingstakt, må det offentlige bidra økonomisk. Det er i perioden bevilget betydelige nasjonale midler til utbygging av bredbåndsstrukturer (i følge Teleplan ca 374 mill kroner). Størstedelen av midlene er administrert og delt ut gjennom Høykom 1, mens noen av midlene er bevilget direkte til 1 Program for bredbåndsbaserte tjenester. Tilskuddsordning drevet som et eget program i regi av Norges Forskningsråd. 17

18 fylkeskommunene med anmodning om å koordinere med Høykom-midler. Sammen med fylker, kommuner og utbyggere/tilbydere anslås det at det er ca 850 mill kroner benyttet til prosjekter med bevilgninger fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kommunalog regionaldepartementet 2. Av midlene fra Høykom og midler direkte fordelt til fylkeskommunene har Sør-Trøndelag Fylkeskommune mottatt henholdsvis 8,38 mill og 9,55 mill kroner til prosjektet Full Bredde Hva er bredbånd? Basert på regjeringens egen definisjon er bredbånd toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og levende bilder og som må kunne bære nye tjenester og tillate at mange bruker nettet samtidig Informasjonsoverføringen må i tillegg ha en viss hastighet for at den skal falle inn under betegnelsen bredbånd. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har definert bredbånd som hastigheter over 640 kbit/s på innlinje og 128 kbit/s på utlinje. I følge en undersøkelse gjennomført av Teleplan på vegne av FAD i er etterspørselen etter stadig raskere overføring økende, og bare 6 % av faste internettforbindelser er pr. vinter 2008 under 704 kbit/s. Bredbåndstilgangen kan etableres på flere ulike måter, hvorav de vanligste er: o Kobbernett (ADSL) o Kabel-TV-nett o Radionett/fast radioaksess o Fibernett o Mobilt bredbånd 2 Kilde: Teleplan Bredbånd. Dekningsanalyse Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)

19 Dekningsgrad Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 % i store deler av landet, med Oslo som det best utbygde fylket og Nordland det fylket med lavest dekning. Tabellen under er hentet fra Teleplans undersøkelse for FAD, og viser dekningsgraden for landets fylker pr. juni 2007, mars 2008 og forventet dekning pr. desember Kilde: Teleplan 19

20 I samme rapport er dekningen i fylkets kommuner beskrevet slik: Kilde: Teleplan KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Framlagt informasjon gir en kort introduksjon til temaet bredbåndsutbygging. Administrasjonen i fylkeskommunen vil i møtet gi nærmere orientering om fylkeskommunens ansvar og oppgaver innen dette området, og status for dette arbeidet. 20

21 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 29/2008 Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap og revisjonsberetning 2007 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak: Fylkestinget godkjenner regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 som viser et netto driftsresultat for 2007 på kr ,30 og et mindreforbruk ,70 etter bruk av tidligere års mindreforbruk. Årets mindreforbruk på kr ,70 avsettes til disposisjonsfond. 21

22 Saksutredning: Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap og revisjonsberetning 2007 Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak: Fylkestinget godkjenner regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 som viser et netto driftsresultat for 2007 på kr ,30 og et mindreforbruk ,70 etter bruk av tidligere års mindreforbruk. Årets mindreforbruk på kr ,70 avsettes til disposisjonsfond. VEDLEGG 1. Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Styrets beretning for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Revisjonsberetning for Utskrift fra protokoll fra styremøte i Ungdommens kulturmønstring februar 2008, med behandling av årsrapport og styrets beretning (sak ), samt regnskap for 2007 (sak ). SAKSUTREDNING Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon avgi en uttalelse om årsregnskapet for fylkeskommunale foretak før regnskapet vedtas av fylkestinget. Uttalelsen er basert på revisjonen av selskapet, revisjonsberetningen og eventuelle andre forhold som har kommet til kontrollutvalgets kunnskap. Av praktiske årsaker har kontrollutvalgets sekretariat i forståelse med rådmannen fremmet regnskapet og årsberetningen for Ungdommens kulturmønstring FKF, samt kontrollutvalgets uttalelse, som én felles sak for Tinget. Fylkestinget skal som øverste beslutningsorgan fastsette regnskapet og vedtak disponeringen av årsoverskuddet, fortrinnsvis etter forslag fra selskapets styre. Regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 viser følgende tall: Netto driftsresultat 2007 (underskudd) kr ,30 Bruk av tidligere års opptjente overskudd " ,00 Avsetninger / bruk av avsetninger " 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,70 22

23 Regnskapet er avlagt av daglig leder og styret har behandlet regnskapet samme dag, (sak 5/2008). Styret har ikke foreslått disponering av mindreforbruket, men det er naturlig at dette avsettes til frie fond (disposisjonsfond). Revisjonen av regnskapet for 2007 har ikke avdekket vesentlige feil og ansvarlig revisor uttrykker gjennom revisjonsberetningen at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for foretakets økonomiske stilling pr og for resultatet av foretakets virksomhet i Revisor presiserer imidlertid av UKM Norge FKF ikke har lagt frem alle pliktige noteopplysninger til regnskapet for 2007, i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Dette er pliktige opplysninger som skal følge regnskapet. Vi sikter her til noter knyttet til spesifikasjon av endring i arbeidskapital. Videre skal det gis en spesifikasjon av foretakets inntekter med fordeling på fylkeskommunen som eier, eventuelle andre interkommunale selskaper der fylkeskommunen er deltaker og "andre". For utgiftssiden skal det lages en tilsvarende oversikt. Samme forhold ble påpekt ved behandlingen av regnskapet for 2006 og det er således grunn til å presisere at forholdet må bringes i orden når regnskapet for 2008 skal avlegges. Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført er kontrollutvalgets sekretariat av den oppfatning at årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring gir et forsvarlig uttrykk for virksomheten for 2007 og for foretakets stilling pr Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring som fremgår under: KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORGE FKF FOR 2007 Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til fylkestinget om årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007: Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanseregnskap og note og er avgitt av daglig leder Styret har avgitt sin beretning Kontrollutvalget mener at årsregnskapet og årsberetningen for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av foretakets virksomhet for Utvaglet konstaterer imidlertid at regnskapet ikke innholder alle pliktige notopplysninger. Samme forhold ble påpekt i tilknytning til regnskapet for 2006 og kontrollutvalget forutsetter at forholdet bringes i orden Kontrollutvalget anbefaler at fylkestinget vedtar årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring for Norge FKF for 2007 som viser et mindreforbruk på kr ,70 og anbefaler fylkestinget å vedta at mindreforbruket avsettes til frie fond (disposisjonsfond). 23

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 Møtested: Møterom Jaspis, 4.etg i Fylkeshuset Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 42/2010 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 06. juni 2006 kl. 10.00 11.15 Møtested: Fylkeshuset, Trondheim Saknr: 23/2006-29/2006 Arkivsaknr.: 200600020 Møteleder Møtende medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.09.2010 kl. 10:00 Møtested: Gauldal Videregående skole SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Andre opplysninger: Kontrollutvalgets møte innledes med informasjon og omvisning

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.05.2010 kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Thullit Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 28/2010 Godkjenning av

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 13.04.2015 kl. 11:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset Guro Angell Gimse

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Arkivsak : 399-2009. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune. Møtedato/tid : Tirsdag 01. desember 2009, kl. 18.00. * Møtested/lokaler :

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.05.2007 Tidspunkt: 17.00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING Eventuelle forfall meldes til tlf. 73 81 61 26/28 eller 91 58 21 02, eventuelt til arvid.hanssen@konsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 14.12.2010 kl. 09:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: Fylkestannlege Inger Melø vil orientere om virksomheten

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune. Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Oppland fylkeskommune Dato: 8.4.2015 kl. 9:00-13:30 Sted: Møterom Valdres Oppland fylkeskommune Arkivsak: 201201781 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Harald

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 08.06.2009 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset møterom Kleberstein Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 23/2009 Godkjenning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.10.2009 kl. 10:00 15:30 Møtested: Fylkeshuset Saknr: 42/2009, 44/2009-53/2009 Arkivsak: 339-2009 Møteleder Hanne Dyveke Søttar (Fremskrittspartiet)

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 07.04.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkestingssal A Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 16/2008 Godkjenning av møtebok 13.02.2008

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 19. februar 2009 kl 16.00 18.35 Møtested/lokaler

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 31.08.2010 kl. 13:00 15:40 Møtested: Fylkeshuset, møterom Jaspis Saknr: 42/2010-49/2010 Arkivsak: 201000409 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: Geir Rostad leder. Ellen Ødegård HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. mai 2009 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom Formannskapssalen. Saknr: 13/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 156/2009. Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 03.05.2011 kl. 17:00 19:50 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Formannskapsalen, Rådhuset Gunnar Lohse, leder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 24. februar 2009 kl. 10.00 14.40. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Møterom teknisk. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 058/2009. Møteleder: John

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 15.10.2008 kl. 10:30 15.45 Møtested: Musèet Kystens Arv, Stadsbygd Saknr: 51/2008-58/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte.

Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE. NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Møteprotokoll KLÆBU KOMMUNE NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Onsdag 9. september 2009 kl 16.30-20.00 Møtested/lokaler

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 26.11.2008 kl. 17.00 Møtested : Møterom Øst Sakliste: SAK 38/2008 SAK 39/2008 SAK 40/2008 SAK 41/2008 SAK 42/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer MØTE Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 04.03.2010 kl. 14.00 16.40 Møtested: Horg Sykehjem Arkivsak: Møtende medlemmer Berit Skillingsaas Nygård, Leder Magne Thommasen, Nestleder Gerd E. Hegerberg Sidsel

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 28.01.2013 kl. 11:00 15:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Statens hus, Trondheim,

Detaljer

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

HEMNE KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL HEMNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. april 2008 kl. 12.00 15.00. Møtested: Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget) Saknr: 10/2008-16/2008 Arkivsaknr.: Møteleder: Geir Rostad

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16.06.2008 kl. 10:00 14:00 Møtested: Trondheim Katedralskole Saknr: 34/2008-41/2008 Arkivsak: 200809951 Møteleder Hanne Dyveke Søttar

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.04.2009 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Steinbruddet Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 14/2009 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste:

Møteinnkalling. Sakliste: Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Agdenes kommune Møtedato/tid : Tirsdag 25.april 2006 kl 10.00 Møtested/lokaler : Gamle banken, kommunehuset. Deltagere : Inger Lise Ingdal leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. Møtedato: 27.04.2009 kl. 16.00. Arkivsak: 117-2009

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. Møtedato: 27.04.2009 kl. 16.00. Arkivsak: 117-2009 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 27.04.2009 kl. 16.00 Møtested: Møterom Bergljot Arkivsak: 117-2009 Sakliste: SAK 7/2009 SAK 8/2009 SAK 9/2009 SAK 10/2009 SAK 11/2009 SAK 12/2009 GODKJENNING

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: TIRSDAG 17. OKTOBER 2006 KL10.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RØYRVIK Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll - kontrollutvalget

Møteprotokoll - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteprotokoll - kontrollutvalget Arkivsak : 294-2009 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 15. september 2009, kl. 18.00 21.30 Møtested/lokaler :

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 2 Tidspunkt: 28.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.01.2011 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 1/2011 Godkjenning

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011.

Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20553/2012 2012/2561 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/57 Bystyret 24.05.2012 Bodø Spektrum KF. Årsregnskap og årsberetning 2011. Sammendrag

Detaljer