Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Møtedato: kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker 4 26/2008 Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon - ressursentrenes organisering 6 27/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Oppfølging av fastlandsforbindelse Linesøya 10 28/2008 Orientering om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging 16 29/2008 Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap og 21 revisjonsberetning /2008 Medlemskap i Forum for kontrollutvalg 24 31/2008 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt på Kunnskapsløftet 27 32/2008 Rammer for konferanse i september /2008 Eventuelt 34

2 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 24/2008 Godkjenning av møtebok Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes 2

3 Saksutredning: Godkjenning av møtebok Møtebok fra kontrollutvalgets møte godkjennes VEDLEGG Møtebok fra kontrollutvalgets møte

4 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 25/2008 Referatsaker Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering 4

5 Saksutredning: Referatsaker Kontrollutvalget tar framlagte referatsaker til orientering Følgende referatsaker fremlegges for utvalget: 1. Protokoll fra fylkestingets behandling av sak FT-21/2008 Plan for forvaltningsrevisjon 2. Manglende godkjenning av skoler. Kopi av brev fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet til Landets fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner, av

6 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 26/2008 Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon - ressursentrenes organisering Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget har merket seg informasjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten om ressurssentrene. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende anbefaling: Fylkestinget tar innholdet i forvaltningsrevisjonsrapport om ressurssentrene til etterretning. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å foreta en gjennomgang av ressurssentrenes virksomhet med spesiell fokus på o Avklaring av økonomiske forhold knyttet til virksomheten ved ressurssentrene o Styring og rapportering av virksomheten ved ressurssentrene o Behovet for etablering av et felles nettverk for erfaringsutveksling mellom ressurssentrene 6

7 Saksutredning: Rapport fra gjennomført forvaltningsrevisjon - ressursentrenes organisering Kontrollutvalget har merket seg informasjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten om ressurssentrene. Kontrollutvalget oversender rapporten til fylkestinget med følgende anbefaling: Fylkestinget tar innholdet i forvaltningsrevisjonsrapport om ressurssentrene til etterretning. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å foreta en gjennomgang av ressurssentrenes virksomhet med spesiell fokus på o Avklaring av økonomiske forhold knyttet til virksomheten ved ressurssentrene o Styring og rapportering av virksomheten ved ressurssentrene o Behovet for etablering av et felles nettverk for erfaringsutveksling mellom ressurssentrene Fylkestinget ber om at en slik gjennomgang skjer innen utgangen av Det meldes tilbake til kontrollutvalget og fylkestinget om oppfølgingen. VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ressurssentrene. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. April Forvaltningsrevisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge IKS. BAKGRUNN Det er etablert ressurssentre ved 19 av fylkets 25 videregående skoler. Disse er organisert som egne avdelinger innen skolen. Ressurssenterdriften er ikke lovpålagt, men det finnes uttrykte intensjoner om at de videregående skolene utfører ressurssenteroppgaver. Gjennom nasjonale styringsdokumenter er det gitt signaler om at ressursentrene bør kunne bidra til kompetansearbeid rettet mot regionalt arbeids- og næringsliv, gjennom å tilby videregående skoles kompetanse og som samarbeidspartner for høyere utdanning. Videre er det pekt på at ressurssentrenes virksomhet bør gjenspeile fylkeskommunens regionalpolitiske rolle og ha fokus på lokale behov. 7

8 FAKTISKE OPPLYSNINGER Kontrollutvalget vedtok i september 2007, sak 43/2007, at det skulle gjennomføres forvaltningsrevisjon for å se nærmere på ressursentrenes organisering. Prosjektområdet var pekt ut med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon 2007, ut fra ønske om å se på om organiseringen er målrettet i forhold til regionalpolitiske mål og ivaretakelse av økonomiske hensyn. Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført forvaltningsrevisjonen våren 2008, og avlagt rapport i mai Problemstillingene i undersøkelsen har vært som følger: 1. Er ressurssentrene organisert på en måte som medvirker til å oppfylle intensjon med sentrenes virksomhet? 2. Er det tilrettelagt for samarbeid med eksterne aktører? 3. Håndteres mer-/mindre forbruk i tråd med politiske vedtak? 4. Har fylkeskommunen god rapportering og styring av ressurssentrenes virksomhet? For å besvare de aktuelle problemstillingene har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført samtale med direktør for videregående opplæring og intervju med relevante ansatte i sentraladministrasjonen samt rektorene ved 6 videregående skoler. Videre har det vært gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse blant lærere i skoler som har ressurssenter. Resultatene fra denne supplerer informasjon fra intervjuene. Dokumenter som årsmeldinger fra skolene, årsrapport og strategiplan er, sammen med informasjon fra internett, også benyttet som datakilder for å gi svar på problemstillingene HELHETLIG DRØFTING Hovedresultater fra undersøkelsen, beskrevet i rapporten Rapporten fra den gjennomførte forvaltningsrevisjonen gir detaljert informasjon vedrørende problemstillingene som er besvart. Hovedmomentene i revisors hovedkonklusjoner etter undersøkelsen kan kort oppsummeres slik: o Skolene og ressurssentrene har gjensidig nytte av hverandres virksomhet, og bidrar til kompetanseheving begge steder. Et felles nettverk for ressurssentrene ville ha vært nyttig med tanke på erfaringsutveksling. o Sentrene samarbeider i stor grad med eksterne aktører, og tilfører gjennom dette relevant kompetanse til regionen o Økonomiske retningslinjer oppfattes ulikt, spesielt med tanke på overføring av mer- /mindre-forbruk mellom ressurssenter og skole, og på hvilke forventninger det er til økonomisk resultat av ressurssentervirksomheten. o Sentrale føringer for ressurssentrenes virksomhet er mangelfulle. Virksomheten er usynlig i sentrale plandokumenter og i BMS-systemet. Gjennom intervjuene kommer det fram at styringssignaler savnes. Rapportering vedrørende økonomiske forhold ser 8

9 ut til å fungere tilfredsstillende. Sentrenes drift og aktivitet rapporteres i varierende grad til sentraladministrasjonen og ikke videre til politisk nivå. Revisors anbefalinger: På bakgrunn av funnene i forvaltningsrevisjonen anbefaler revisor følgende: Sør-Trøndelag fylkeskommune anbefales å foreta en total gjennomgang av ressurssentrenes virksomhet. Følgende forhold bør ha fokus: En avklaring av økonomiske forhold knyttet til ressurssentrenes virksomhet Vurdere dagens styring og rapportering av ressurssentrenes virksomhet I tillegg anbefaler revisor å etablere nettverk for ressurssentrene for på denne måten kunne bidra til erfaringsutveksling for felles nytte ressurssentrene imellom. KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Ressurssentrene ved de videregående skolene er en integrert del av skolen, hvor det drives opplæringsaktivitet som i henhold til politiske signaler skal være selvfinansierende. Aktiviteten ved de 19 ressursentrene er organisert på ulike måter og både omsetning og økonomisk resultat er varierer mye. Forvaltningsrevisjonsprosjektet om ressurssentrenes organisering belyser vesentlige forhold rundt hensiktsmessighet i organisering av sentrene, økonomi og styring- og rapporteringsrutiner. Sekretariatet viser til revisjonsrapporten for detaljert informasjon. Rapporten legges frem for kontrollutvalget med anmodning om å merke seg revisors anbefalinger. Rapporten anbefales oversendt til fylkestinget. 9

10 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 27/2008 Forvaltningsrevisjonsrapport: Oppfølging av fastlandsforbindelse Linesøya Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya" til etterretning. Fylkesrådmannen bes om å fremme en sak til fylkestinget med en økonomisk gjennomgang av arbeidet med fastlandsforbindelsen til Linesøya, og som gir grunnlag for å avklare finansieringen av det forventede merforbruket i prosjektet. Med tanke på nye fylkesvegprosjekt ber fylkestinget om at fylkesrådmannen vurderer følgende: Utarbeide retningslinjer som definerer mandat og ansvar for styringsgruppen. Vurdere tiltak som øker styringsgruppens muligheter til å styre prosjektet innefor gjeldende vedtak. Vurdere tiltak som sikrer at sikrer at planlagt fremdriftsplan holdes i kontrakt med entreprenører. Vurdere hvilke kostnadsoverslag som skal legges til grunn for fylkestingets vedtak, basert på rapportens funn, samt utrede risiko for avvik på kostnadsoverslag og fremdriftsplan for hver entreprise i en delt entreprisemodell. Kvalitetssikre avtaler med andre aktører for finansiering av fylkesveg som sikrer at man er omforent enig om dekking av merforbruk før avtale inngås. 10

11 Saksutredning: Forvaltningsrevisjonsrapport: Oppfølging av fastlandsforbindelse Linesøya Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya til etterretning, og oversender saken til fylkestinget med følgende innstilling: Fylkestinget tar forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfølging fastlandsforbindelse Linesøya" til etterretning. Fylkesrådmannen bes om å fremme en sak til fylkestinget med en økonomisk gjennomgang av arbeidet med fastlandsforbindelsen til Linesøya, og som gir grunnlag for å avklare finansieringen av det forventede merforbruket i prosjektet. Med tanke på nye fylkesvegprosjekt ber fylkestinget om at fylkesrådmannen vurderer følgende: Utarbeide retningslinjer som definerer mandat og ansvar for styringsgruppen. Vurdere tiltak som øker styringsgruppens muligheter til å styre prosjektet innefor gjeldende vedtak. Vurdere tiltak som sikrer at sikrer at planlagt fremdriftsplan holdes i kontrakt med entreprenører. Vurdere hvilke kostnadsoverslag som skal legges til grunn for fylkestingets vedtak, basert på rapportens funn, samt utrede risiko for avvik på kostnadsoverslag og fremdriftsplan for hver entreprise i en delt entreprisemodell. Kvalitetssikre avtaler med andre aktører for finansiering av fylkesveg som sikrer at man er omforent enig om dekking av merforbruk før avtale inngås. VEDLEGG 1. Forvaltningsrevisjonsrapport: "Oppfølging fastlandsforbindelse - Linesøya", avgitt av Revisjon Midt-Norge IKS den 30. april Utrykte vedlegg i saksmappen: 1. Sak KU-34/2007: "Bestilling av forvaltningsrevisjon: Investeringer og drift av fylkesveger i Sør-Trøndelag", behandlet av kontrollutvalget på møte 11. juni Sak KU-49/2007: "Forvaltningsrevisjon: Investeringer og drift av fylkesveger i Sør- Trøndelag - Innretning og videre arbeid", behandlet av kontrollutvalget på møte 12. november Sak FT-27/2007: "Plan for forvaltningsrevisjon 2007", vedtatt av fylkestinget på møte den

12 SAKSUTREDNING Kontrollutvalget og fylkestinget har gjennom utarbeidelsen og vedtakelse av plan for forvaltningsrevisjon lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet. I planen for 2007 var veginvesteringer et av de prioriterte områdene for nærmere undersøkelser. Opprinnelig planla kontrollutvalget en generell tilnærming til temaet med en oppfølging av flere investeringsprosjekter. Etter hvert viste det seg at ett prosjekt skilte seg ut både med hensyn til størrelse, kompleksitet og risiko, nemlig arbeidet med fastlandsforbindelse til Linesøya i Åfjord kommune. Kontrollutvalget valgte derfor å konsentrere seg spesielt om dette prosjektet. Utvalget vedtok på møte den 12. november 2008 å be Revisjon Midt-Norge IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjonsundersøkelse for en spesifikk oppfølging av dette prosjektet. I samsvar med kontrollutvalgets bestilling har Revisjon Midt-Norge IKS formulert følgende problemformulering for prosjektet: Hovedproblemstilling: Blir fastlandsforbindelse Linesøya iverksatt i samsvar med fylkestingets vedtak og prinsipper for god prosjektstyring? Delproblemstillinger: 1. Fungerer prosjektorganiseringen av investeringsprosjekt av fastlandsforbindelse Linesøya på en god måte under planlegging og gjennomføring? 2. Følger STFK opp at investeringsprosjektet er i samsvar med avtaler med Statens vegvesen? 3. Hvordan sikrer STFK at gjennomføring av fastlandsforbindelse Linesøya er i samsvar med god prosjektplanlegging? 4. Er prosjektgjennomføring av fastlandsforbindelsen til Linesøya i samsvar med fylkestingets vedtak? Resultater fra undersøkelsen Revisjon Midt-Norge har avgitt sin forvaltningsrevisjonsrapport den 30. april 2008 og kan kort oppsummeres som følger: 1. Prosjektorganiseringen: Sør-Trøndelag fylkeskommune har ifølge revisor organisert utbyggingen i samsvar med vegloven og plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen vedtar oppstart og finansiering, mens Statens vegvesen planlegger og står for selve utbyggingen. Modellen kan dermed gi styringsutfordringer mellom fagansvaret og budsjettansvaret. Det er opprettet en egen styringsgruppe som skal styre prosjektet innenfor fylkestingets vedtak. Styringsgruppen har et eget mandat, men revisor savner retningslinjer som avklarer ansvarsforholdene til styringsgruppen og andre involverte aktører. 12

13 2. Samsvar med avtalene med Statens vegvesen Fylkeskommunen representert ved styringsgruppen skal følge opp prosjektet i forhold til de avtalene som er inngått med Statens vegvesen. Styringsgruppas ansvar og myndighet er ikke regulert av avtalene som er inngått med Vegvesenet. Rapporten redegjør for at styringsgruppa er blitt orientert om avvik og merforbruk i prosjektet, men revisor stiller spørsmål ved om styringsgruppa har kompetanse til å overprøve faglige / tekniske endringer fra opprinnelig plan for utbygginga. Videre stiller revisor spørsmål ved om styringsgruppas sanksjonsmuligheter har vært tilstrekkelige for å sikre rett og rettidig oppfølging av inngåtte avtaler. 3. Samsvar med god prosjektplanlegging Revisor konkluderer med at prosjektplanleggingen er i samsvar med Vegloven og Plan- og bygningslovens krav på området og i hovedsak i samsvar med teori for god prosjektplanlegging. Det foreligger imidlertid avvik på utarbeidelse av kostnadsoverslag og fremdriftsplanlegging. Revisor peker på at kostnadsoverslaget som lå til grunn for fylkestingets vedtak var basert på innkomne anbud, der ett av anbudene var ansett som særlig lavt. Statens vegvesen sitt kostnadsoverslag før anbudsinnhenting lå betydelig over kostnadsoverslaget som fylkestinget baserte sitt vedtak på. Revisor stiller også spørsmål ved om det var tatt tilstrekkelig høyde for risikoen som ligger i adskilte delentrepriser. 4. Samsvar med fylkestingets vedtak Revisor konkluderer med at prosjektet bygging av fastlandsforbindelse til Linesøya har avvik fra fylkestingets vedtak. Avvikene gjelder forsinkelse fra vedtatt fremdriftsplan, merforbruk ut over vedtatt ramme og at det er uavklart hvem som skal dekke dette merforbruket. Rammen i prosjektet og kostnadsoverslaget som fylkestinget baserte sitt vedtak på er 104,05 millioner kroner. Den økonomiske prognosen pr viser totale utgifter i prosjektet på kr 123,5 millioner, inkludert utgifter til forlenget fergedrift. Ny kontraktsfestet dato for ferdigstillelse av utbyggingen er , noe som medfører en forsinkelse på 13 måneder fra opprinnelig plan. Det foreligger heller ikke samstemte avtaler i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune om hvem som skal dekke merforbruket utover vedtatt ramme i prosjektet. Revisors anbefalinger Revisor anbefaler Sør-Trøndelag fylkeskommune i den videre utbygginga: Ut fra utbyggingas merforbruk og tilleggskrav kan det være hensiktsmessig å ta en fullstendig økonomisk gjennomgang, for å få en oversikt over hva utbygginga vil koste før den avsluttes. Dette kan sikre at utbygginga blir fullstendig finansiert i fylkestinget før bygging gjennomføres. Revisor anbefaler Sør-Trøndelag fylkeskommune for nye fylkesvegsprosjekt å: Utarbeide retningslinjer som utdyper styringsgruppens mandat og ansvar. Vurdere tiltak som øker styringsgruppens mulighet til å styre prosjektet innenfor gjeldende vedtak. Vurdere tiltak som sikrer at planlagt fremdriftsplan holdes i kontrakt med entreprenører. Vurdere hvilke kostnadsoverslag som skal legges til grunn for fylkestingets vedtak, basert på rapportens funn, samt utrede risiko for avvik på kostnadsoverslag og fremdriftsplan for hver entreprise i en delt entreprisemodell. Kvalitetssikre avtaler med andre aktører for finansiering av fylkesveg som sikrer at man er omforent enig om dekking av merforbruk før avtale inngås. Kontrollutvalgets sekretariat viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for mer spesifikke vurderinger og konklusjoner og begrunnelsene som ligger bak konklusjonene. 13

14 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS VURDERINGER Etter kontrollutvalgssekretariatet sin oppfatning har Revisjon Midt-Norge IKS gjennomført en relevant og grundig undersøkelse av viktige forhold ved prosjektet fastlandsforbindelse til Linesøya. Kontrollutvalget har denne gangen gått inn i et omfattende og komplisert prosjekt der mange aktører er involvert. Prosjektet går først og fremst inn i prosessen etter at fylkestinget fattet sitt vedtak om utbygging i sak FT-45/2006. Det kunne også vært aktuelt å gått nærmere inn på de politiske prosessene som ledet frem mot vedtaket om oppstart av prosjektet i 2006, men dette har ikke vært aktuelt denne gangen. Sett i ettertid er det imidlertid mye som tyder på at kostnadsoverslaget som lå til grunn for fylkestingets vedtak om oppstart av prosjektet var satt for lavt. De estimatene som lå til grunn for prosjektet kan også ha vært avgjørende for om prosjektet i det hele tatt ble vedtatt i gangsatt, da prosjektet var relativt marginalt, både sett i forhold til fylkeskommunens økonomiske utbytte ved spart ferjedrift og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet slik den ble beregnet av SINTEF i Rapporten viser at prosjektet var betydelig presset prismessig allerede på tidspunktet for vedtak om oppstart. Styringsgruppa som skal ivareta fylkeskommunens interesser har således få muligheter til å gjøre innsparinger for å ta inn økte kostnader. Sett i lys av at den faglige kompetansen for en stor del ligger utenfor fylkeskommunen, vil det også være vanskelig for styringsgruppa å vurdere tiltak som gir merkostnader ut fra et faglig ståsted. Det faktum at det økonomiske ansvaret ligger hos fylkeskommunen, mens det faglige ansvaret ligger hos Statens vegvesen vil være en risikofaktor for Sør-Trøndelag fylkeskommune, og gjør det vanskelig for fylkeskommunen å styre slike prosjekter innenfor budsjett. Så fremt fylkeskommunen fortsatt velger å basere seg på fagkompetanse utenfor organisasjonen bør man vurdere tiltak for å begrense den økonomiske risikoen i større investeringsprosjekter. Valg av entrepriseform vil være en slik faktor. Et prosjekt med delentrepriser vil være en risiko for byggherre i overgangen mellom entrepriser, kontra en totalentreprise der slik risiko legges på hovedentreprenør. Det koster imidlertid å flytte risiko over på andre, og den vil bli priset inn i anbudssummen. Prosjektet fastlandsforbindelse til Linesøya viser imidlertid at dersom fylkeskommunen ønsker å sitte med et byggherreansvar for flere entrepriser, så bør dette prises inn i beslutningsgrunnlaget. I denne sammenhengen kan det også stilles spørsmål ved om avtalene mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen bør inneholde en nærmere sammenheng mellom det faglige og økonomiske ansvaret. Selv om overføring av økonomisk ansvar til Statens vegvesen kan bryte med intensjonene om samarbeid mellom partene, og kan føre til økt prising av risiko, kan det også tvinge frem mer kvalitetssikring i beslutningsgrunnlagene som fylkestinget skal fatte sine vedtak på. Den manglende avklaringen på dekningen av merforbruket i prosjektet er også uheldig. Pr dato har fylkestinget fattet vedtak om dekning av utgifter for evt kostnadsoverskridelser ut over 111,05 millioner kroner, mens Åfjord kommune har vedtatt å dekke kostnadsoverskridelser med 2,5 millioner kroner ut over kostnadsoverslaget på 104,05 millioner kroner. Det er positivt at det er dialog mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune med sikte på å finne en løsning på spørsmålet. 14

15 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Prosjektet fastlandsforbindelse til Linesøya har kommet så langt at det må fullføres. Prosjektet har imidlertid mange elementer i seg som det er viktig å ta lærdom av i fremtidige investeringsprosjekter. Vi tenker særlig på utarbeidelse og kvalitetssikring av beslutningsunderlag, kostnadsoverslag, fordelingen av risiko mellom fylkeskommunen, Statens vegvesen og innleide entreprenører, samt utarbeidelse av rutiner som sikrer at styringsgruppa eller den som representerer fylkeskommunen har tilstrekkelig handlingsrom og myndighet for å sikre at fylkestingets utbyggingsvedtak blir oppfylt som forutsatt. Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og oversende rapporten for videre behandling i fylkestinget, jf. innstillingen 15

16 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 28/2008 Orientering om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Saksbehandler: Hanne Kristin Kongsvik Arkivsaksnr: Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging, og status for dette området til orientering 16

17 Saksutredning: Orientering om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging Kontrollutvalget tar framlagt informasjon om fylkeskommunens engasjement i bredbåndsutbygging, og status for dette området til orientering VEDLEGG 99,8 prosent får tilgang til bredbånd i løpet av året. Pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte 7. april 2008 ble det uttrykt ønske om å få en orientering om bredbåndsutbyggingen i fylket, med henblikk på fylkeskommunens ansvar og hva som er status for utbyggingen i Sør-Trøndelag. Det gis her en kort skriftlig introduksjon til temaet bredbåndsutbygging. I kontrollutvalgets møte vil en saksbehandler fra fylkeskommunen redegjøre nærmere for fylkeskommunens rolle i bredbåndsutbyggingen, hvordan dette arbeidet er innrettet i Sør-Trøndelag og hva som er status på området i fylket. Nasjonal satsing for bredbåndstilgang Bredbåndstilgang har i løpet av de siste årene blitt stadig vanligere og pekes ofte på som en forutsetning for å ha nødvendig tilgang til informasjon, kunnskap og kommunikasjonskanaler til omverdenen. Tatt i betraktning bosettingsmønster og geografi er det ikke alle deler av landet hvor dette har vært markedsmessig interessant for private utbyggere og tilbydere. Gjennom Soria-Moria erklæringen erklærte nåværende regjering full bredbåndsdekning innen For regjeringen er det et mål at alle husstander og private og offentlige virksomheter skal ha tilgang til et fremtidsrettet høyhastighetsnett til lik pris i hele landet. For å stimulere til en raskere utbyggingstakt, må det offentlige bidra økonomisk. Det er i perioden bevilget betydelige nasjonale midler til utbygging av bredbåndsstrukturer (i følge Teleplan ca 374 mill kroner). Størstedelen av midlene er administrert og delt ut gjennom Høykom 1, mens noen av midlene er bevilget direkte til 1 Program for bredbåndsbaserte tjenester. Tilskuddsordning drevet som et eget program i regi av Norges Forskningsråd. 17

18 fylkeskommunene med anmodning om å koordinere med Høykom-midler. Sammen med fylker, kommuner og utbyggere/tilbydere anslås det at det er ca 850 mill kroner benyttet til prosjekter med bevilgninger fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kommunalog regionaldepartementet 2. Av midlene fra Høykom og midler direkte fordelt til fylkeskommunene har Sør-Trøndelag Fylkeskommune mottatt henholdsvis 8,38 mill og 9,55 mill kroner til prosjektet Full Bredde Hva er bredbånd? Basert på regjeringens egen definisjon er bredbånd toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og levende bilder og som må kunne bære nye tjenester og tillate at mange bruker nettet samtidig Informasjonsoverføringen må i tillegg ha en viss hastighet for at den skal falle inn under betegnelsen bredbånd. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har definert bredbånd som hastigheter over 640 kbit/s på innlinje og 128 kbit/s på utlinje. I følge en undersøkelse gjennomført av Teleplan på vegne av FAD i er etterspørselen etter stadig raskere overføring økende, og bare 6 % av faste internettforbindelser er pr. vinter 2008 under 704 kbit/s. Bredbåndstilgangen kan etableres på flere ulike måter, hvorav de vanligste er: o Kobbernett (ADSL) o Kabel-TV-nett o Radionett/fast radioaksess o Fibernett o Mobilt bredbånd 2 Kilde: Teleplan Bredbånd. Dekningsanalyse Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)

19 Dekningsgrad Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 % i store deler av landet, med Oslo som det best utbygde fylket og Nordland det fylket med lavest dekning. Tabellen under er hentet fra Teleplans undersøkelse for FAD, og viser dekningsgraden for landets fylker pr. juni 2007, mars 2008 og forventet dekning pr. desember Kilde: Teleplan 19

20 I samme rapport er dekningen i fylkets kommuner beskrevet slik: Kilde: Teleplan KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATETS KONKLUSJON Framlagt informasjon gir en kort introduksjon til temaet bredbåndsutbygging. Administrasjonen i fylkeskommunen vil i møtet gi nærmere orientering om fylkeskommunens ansvar og oppgaver innen dette området, og status for dette arbeidet. 20

21 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Sak 29/2008 Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap og revisjonsberetning 2007 Saken behandles i: Møtedato Saknr Kontrollutvalget /2008 Fylkestinget Saksbehandler: Per Johansen Arkivsaksnr: Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak: Fylkestinget godkjenner regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 som viser et netto driftsresultat for 2007 på kr ,30 og et mindreforbruk ,70 etter bruk av tidligere års mindreforbruk. Årets mindreforbruk på kr ,70 avsettes til disposisjonsfond. 21

22 Saksutredning: Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap og revisjonsberetning 2007 Kontrollutvalget rår fylkestinget til å fatte følgende vedtak: Fylkestinget godkjenner regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 som viser et netto driftsresultat for 2007 på kr ,30 og et mindreforbruk ,70 etter bruk av tidligere års mindreforbruk. Årets mindreforbruk på kr ,70 avsettes til disposisjonsfond. VEDLEGG 1. Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Styrets beretning for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Regnskap for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF - Revisjonsberetning for Utskrift fra protokoll fra styremøte i Ungdommens kulturmønstring februar 2008, med behandling av årsrapport og styrets beretning (sak ), samt regnskap for 2007 (sak ). SAKSUTREDNING Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon avgi en uttalelse om årsregnskapet for fylkeskommunale foretak før regnskapet vedtas av fylkestinget. Uttalelsen er basert på revisjonen av selskapet, revisjonsberetningen og eventuelle andre forhold som har kommet til kontrollutvalgets kunnskap. Av praktiske årsaker har kontrollutvalgets sekretariat i forståelse med rådmannen fremmet regnskapet og årsberetningen for Ungdommens kulturmønstring FKF, samt kontrollutvalgets uttalelse, som én felles sak for Tinget. Fylkestinget skal som øverste beslutningsorgan fastsette regnskapet og vedtak disponeringen av årsoverskuddet, fortrinnsvis etter forslag fra selskapets styre. Regnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 viser følgende tall: Netto driftsresultat 2007 (underskudd) kr ,30 Bruk av tidligere års opptjente overskudd " ,00 Avsetninger / bruk av avsetninger " 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk kr ,70 22

23 Regnskapet er avlagt av daglig leder og styret har behandlet regnskapet samme dag, (sak 5/2008). Styret har ikke foreslått disponering av mindreforbruket, men det er naturlig at dette avsettes til frie fond (disposisjonsfond). Revisjonen av regnskapet for 2007 har ikke avdekket vesentlige feil og ansvarlig revisor uttrykker gjennom revisjonsberetningen at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for foretakets økonomiske stilling pr og for resultatet av foretakets virksomhet i Revisor presiserer imidlertid av UKM Norge FKF ikke har lagt frem alle pliktige noteopplysninger til regnskapet for 2007, i henhold til forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. Dette er pliktige opplysninger som skal følge regnskapet. Vi sikter her til noter knyttet til spesifikasjon av endring i arbeidskapital. Videre skal det gis en spesifikasjon av foretakets inntekter med fordeling på fylkeskommunen som eier, eventuelle andre interkommunale selskaper der fylkeskommunen er deltaker og "andre". For utgiftssiden skal det lages en tilsvarende oversikt. Samme forhold ble påpekt ved behandlingen av regnskapet for 2006 og det er således grunn til å presisere at forholdet må bringes i orden når regnskapet for 2008 skal avlegges. Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjennomført er kontrollutvalgets sekretariat av den oppfatning at årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring gir et forsvarlig uttrykk for virksomheten for 2007 og for foretakets stilling pr Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring som fremgår under: KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET FOR UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING NORGE FKF FOR 2007 Kontrollutvalget avgir følgende uttalelse til fylkestinget om årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007: Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanseregnskap og note og er avgitt av daglig leder Styret har avgitt sin beretning Kontrollutvalget mener at årsregnskapet og årsberetningen for Ungdommens kulturmønstring Norge FKF for 2007 gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av foretakets virksomhet for Utvaglet konstaterer imidlertid at regnskapet ikke innholder alle pliktige notopplysninger. Samme forhold ble påpekt i tilknytning til regnskapet for 2006 og kontrollutvalget forutsetter at forholdet bringes i orden Kontrollutvalget anbefaler at fylkestinget vedtar årsregnskapet for Ungdommens kulturmønstring for Norge FKF for 2007 som viser et mindreforbruk på kr ,70 og anbefaler fylkestinget å vedta at mindreforbruket avsettes til frie fond (disposisjonsfond). 23

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer