Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/ LVKS organisering og vedtekter høring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring."

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. I tillegg til behandlingen av de ordinære sakene vil det fra bli en presentasjon av Lokal energiutredning ved representanter fra Agder Energi Nett. SAKSKART Side 11/12 12/ Saker til behandling Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 3 12/12 11/ LVKS organisering og vedtekter høring. 7 13/12 12/ Offentlig tilskudd Snømyra barnehage 9 14/12 11/ Saksframlegg Godkjenning av kassekredittgrense fornyelse 12 15/12 12/ Utbyggingsavtale Skådane boligområde /12 11/ Gnr. 6, bnr. 522 Søknad om makeskifte vei/kommunal grunn /12 12/ Årsmelding Næring

2 18/12 12/ Søknad om rentefritt lån for istandsetting av Vigeland Hovedgård. 21 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 11/12 Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 026 Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Kommunestyret behandlet i møte prosjekt for å bedre mobiltelefonidekningen på Agder. Et enstemmig kommunestyre sluttet seg til dette. Vedtaket er fulgt opp ved behandlingen av budsjett og økonomiplan og det er til sammen lagt inn kr , fordelt på årene 2012, 2013 og Prosjektet som inkluderer utbygging av mobildekning i landsdelen samt nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt breibånd for alle kommunene og de to fylkeskommunene er nå gjennomført med svært gode resultater. Det Digitale Agder anbefaler at kommunene og fylkeskommunene inngår avtale med Telenor, som kom best ut av den omfattende evalueringsprosessen som er gjennomført. For Vennesla innebærer prosjektet en forbedring av mobildekningen fra 92,9 % til 99,2 %. Det er beregnet at ca. 850 nye personer nå får god mobildekning. I tillegg får kommunen redusert de årlige mobiltelefoniutgiftene med anslagsvis 40 50%. Den foreliggende avtalen innebærer en utgift for Vennesla kommune på kr ,. Fordelt på årene 2012, 2013 og I forhold til det som er lagt inn i budsjett og økonomiplan er dette en samlet utgiftsreduksjon på kr , ( kr , pr. år). Rådmannens forslag til innstilling: Vennesla kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder. Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for dette. Vedlegg: Regneark som viser kommunens kostnader. 3

4 Bakgrunn for saken: Det Digitale Agder er et samarbeidsprosjekt, der begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen deltar. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur i landsdelen, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Forrige prosjektrunde hadde hovedfokus på «digital allemannsrett», og Agder har bedre rettigheter knyttet til bredbånd enn andre landsdeler. Det Digitale Agder har nå gjennomført et innkjøpsprosjekt knyttet til utbygging av mobildekning i landsdelen, og inngåelse av nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene. Kommunen behandlet i 2011 egen sak om tilslutning til prosjektet, og er også informert om prinsippene for kostnadsfordeling og betalingsopplegg. Denne saken handler om å godkjenne kontraktsinngåelse for bruk av mobiltelefoni/mobilt bredbånd for kommunen, og inngå avtale for utbygging av mobildekning med tilhørende økonomiske forpliktelser. Det Digitale Agder anbefaler inngåelse av avtale med Telenor, som kom best ut av evalueringsprosessen for innkjøp av mobiltelefoni/mobilt bredbånd og utbygging av mobildekning. LEVERANSE Mobildekning Telenor forplikter seg til en storstilt utbygging av mobildekning i landsdelen. Prosjektet vurderer dekning ut fra kriteriet «god innvendig dekning i trehus» for tale og SMS. Basert på teoretiske beregninger, vil Agder få slik dekning for 99 % av fastboende. I tillegg vil de fleste av de resterende innbyggerne får «vindusdekning». Foreløpige planer viser utbygging av 149 basestasjoner i landsdelen, og ny dekning vil være helt på topp i nasjonal sammenheng. Det er også et viktig poeng at Telenor etablerer svært god dekning for mobilt bredbånd (3G) Ut fra de teoretiske beregningene som foreligger, vil kommunen få 99,2 % dekning for tale og SMS og 97 % dekning for mobilt bredbånd (3G). Utbyggingsprosjektet for dekning er i særklasse det største i sitt slag i landet, og Telenor vil måtte bruke tre år på å ferdigstille utbyggingen. Det blir gitt et anleggsbidrag på 45 mill. kroner til utbyggingen, men reelle utbyggingskostnader vil overstige 200 mill. kroner. Dette illustrerer at det ligger stor verdi i samarbeid og godt samhold i forbindelse med prosjektet. Prosjektet har også satt av en ramme på 10 mill. kroner til forbedring av veidekningen i landsdelen. Det Digitale Agder og Telenor vil samarbeide om å få best mulig effekt ut av disse midlene. Hovedveiene gjennom de ulike regionene vil få prioritet i vurderingene. Skal utbyggingsprosjektet bli gjennomført som planlagt, må kommunen utføre sine oppgaver på en effektiv måte. Dette gjelder særlig behandling av byggesøknader for infrastruktur, men kommunen må også bidra aktivt i forhold til eventuelle 4

5 grunneierkonflikter. Det er viktig at det er et strukturert opplegg for dialog og avklaringer under veis i prosjektet. Spørsmål og problemstillinger som kommunen har behov for å få avklart, skal derfor rettes til Det Digitale Agder, som følger opp planleggingen og leveranseprosessene. Kommunene har tidligere fått informasjon om kostnadsfordeling og betalingsopplegg for spleiselaget. Samlet bidrag fra alle kommunene på Agder er 20 mill. kroner. KRD har gått inn med 4 mill. kroner og fylkeskommunene dekker resten av utgiftene, inkludert prosjektadministrasjon, oppfølging av leveranse og videre satsing på tilrettelegging for bredbånd. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er basert på følgende faktorer: en lik sum for deltakelse, en sum i forhold til folketallet, en sum i forhold til utbygging av ny infrastruktur og en sum i forhold til antall innbyggere som er beregnet å få ny god dekning. Vedlagt følger kostnadsfordelingsskjema. Sammenlignet med informasjonen i fjor, er dekningsresultatene betydelig bedre, men det er også noen justeringer kommunene mellom. Vår kommune må betale kr , kroner til spleiselaget i utbyggingen. Dette blir fordelt over 2012, 2013 og Dekningsresultatene er basert på en teoretisk beregningsmodell. Skulle det bli markerte endringer, vil en kunne ta fordelingsopplegget opp til ny vurdering. Da kommunestyret sist behandlet saken var anslått bidrag fra Vennesla kommune kr ,. I vedtatt budsjett og økonomiplan er det dette beløpet som er lagt til grunn. Utfra det som foreligger nå er det altså en samlet reduksjon for Vennesla kommune på kr , (kr , pr. år). Mobiltelefoni/ mobilt bredbånd I tillegg til utbygging av mobildekning, skal Telenor inngå avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene, med underliggende organisasjoner. Denne delen av innkjøpet har skapt interesse for prosjektet fra tilbydernes side, og gitt svært gunstige priser fordi det representerer et stort volum. Det er etablert en «fastprisavtale» for tellerskritt og mobilt bredbånd i Norge. Prisene skal i avtaleperioden justeres i tråd med markedsutviklingen. Det store volumet fylkeskommunene og kommunene representerer har gitt gunstige priser. Det er ikke gjennomført analyse av prisnedgang i alle kommunene. Bruksmønsteret varierer også mye. De stikkprøvene Det Digitale Agder gjennomførte, viste en kostnadsreduksjon på %, i forhold til dagens avtaler. I tillegg sikrer avtalen god funksjonalitet og enkel administrasjon av mobiltelefoni. Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd har en varighet på fire år, med mulighet for inntil ett års forlengelse. Avtaleperioden starter fra tidspunktet når mobilabonnementene er overført til ny avtale (porteringstidspunkt). 5

6 Merknader: Det har lenge vært et sterkt ønske om bedring av mobildekningen i landsdelen. Mobiltelefonen er blitt «allemannseie» og et verktøy med stadig nye bruksområder. Manglende dekning innebærer store ulemper i forhold til bosetting og daglig virke i et område. Resultatene som nå er oppnådd for Agder, gir en markert økning i mobildekningen og er bedre enn forventningene som var skissert i forprosjektet. Telenor har uttalt at Agder vil få best mobildekning i hele landet, og resultatene har fått nasjonal oppmerksomhet. I tillegg til god dekning for tale/sms, er den store utbyggingen av mobilt bredbånd svært viktig. Det har vært hard konkurranse om å bli leverandør av mobildekning og mobiltelefoni/mobilt bredbånd til fylkeskommunene og kommunene på Agder. Avtalen representerer stort volum, og har stor prestisje for leverandørene. I forhold til anleggsbidraget, er samlet utbyggingsforpliktelse svært omfattende. Innkjøpsformen «konkurransepreget dialog» har igjen vist seg å være gunstig for denne type innkjøp. Utbygging av mobildekning er ikke definert som en kommunal oppgave. Utbygging skjer etter konsesjoner som staten gir til ulike aktører i markedet. Disse konsesjonene er oppfylt, men det er altså likevel mange som ikke har dekning. Flere steder i landet har kommunene engasjert seg, og betaler bidrag til mer utbygging. Resultatene som Det Digitale Agder har oppnådd, og spleiselaget som kostnadsfordelingen er basert på, gir et gunstig kostnadsbilde for kommunene. Det er naturlig at kommunen stiller seg solidarisk med resten av landsdelen og deltar i dette viktige samfunnsbyggingsprosjektet. Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd er mye rimeligere enn dagens avtale. I tillegg får kommunen god, fremtidsrettet funksjonalitet og enkle administrative systemer for oppfølging. Prisutviklingen i avtaleperioden er også sikret gjennom egen avtale. Kommunen vil dermed få en gunstig og robust avtale. KONKLUSJON Avtalen som nå blir lagt frem for vedtak, gir et gunstig prisbilde og god funksjonalitet for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen bør skifte over til den nye avtalen med Telenor, straks det er praktisk klargjort for dette. Utbygging av mobildekning og dekning for mobilt bredbånd er viktig for bedrifter, kommuner og privatpersoner i landsdelen, og representerer et viktig samfunnsbyggingsprosjekt. Avtale for utbygging av dekning er knyttet sammen med ny avtale for mobiltelefoni i kommunene. Kommunen er tidligere orientert om kostnader knyttet til utbygging av dekning, og har lagt inn rammer i budsjett og økonomiplan. Forslaget til avtale gir stor verdi både for landsdelen og den enkelte kommune, og rådmannen anbefaler at kommunen inngår kontrakt med Telenor Norge AS. 6

7 Antall Innbygg Agder Antall nye m/god innv. Dekning Fordeling i forhold til innbyggere Fordeling nye personer med Sum per dekning kommune Dagens Lik fordeling Fordelt etter Kommuner dekning Ny dekning Utb. kom nye siter Arendal ,8 % 99,9 % 897 5, Birkenes ,3 % 97,6 % 546 8, Bygland ,3 % 99,2 % 123 1, Bykle ,4 % 99,2 % 27 0, Evje og Hornnes ,9 % 98,7 % 98 1, Froland ,8 % 98,5 % 717 8, Gjerstad ,9 % 99,2 % 132 3, Grimstad ,6 % 99,9 % 489 6, Iveland ,3 % 97,1 % 594 4, Lillesand ,2 % 99,7 % 541 6, Risør ,4 % 99,5 % 145 2, Tvedestrand ,7 % 99,5 % 287 3, Valle ,3 % 99,6 % 17 0, Vegårshei ,4 % 96,3 % 231 3, Åmli ,6 % 96,7 % 416 2, Sun Aust- Agder , Audnedal ,2 % 98,5 % 208 1, Farsund ,2 % 99,3 % 762 4, Flekkefjord ,6 % 99,1 % 498 6, Hægbostad ,7 % 97,7 % 82 1, Kristiansand ,4 % 99,6 % 166 5, Kvinesdal ,5 % 98,7 % 304 5, Lindesnes ,5 % 98,6 % 385 4, Lyngdal ,4 % 98,4 % 473 5, Mandal ,9 % 99,5 % 543 4, Marnardal ,4 % 94,3 % 708 8, Songdalen ,6 % 98,5 % 117 2, Sirdal ,2 % 99,4 % 167 2, Søgne ,7 % 99,1 % 151 0, Vennesla ,9 % 99,2 % 851 4, Åseral ,3 % 96,7 % 158 2, Sum Vest-Agder , Fordeling fast Fordeling folketall Fordeling nye siter Fordeling ny dekning Des 11

8 12/12 LVKS organisering og vedtekter høring. Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Svein Gustav Skisland Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: I brev datert har landsstyret i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sendt vedlagte notat om LVKs organisering og vedtekter på høring til medlemskommunene. Høringsfristen er satt til 1. april. Notatet vil også bli drøftet på regionmøte i organisasjonen som skal holdes 15. og 16. mars. Rådmannen vil foreslå at plan og økonomiutvalget slutter seg til de vedtektsendringene som er foreslått av landsstyret. Rådmannens forslag til vedtak: Vennesla kommune slutter seg til de foreslåtte endringer av vedtektene for LVK, jfr. høringsnotat sendt ut fra landsstyret i brev datert Vedlegg: Høringsnotat om LVKs organisering og vedtekter datert

9 Bakgrunn for saken: Vennesla kommune er medlem av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Dette er en slagkraftig og viktig organisasjon med ca. 170 medlemmer som er vertskommuner for vasskraftutbygginger. I vedlagte høringsnotat er det grundig redegjort for en rekke forhold. Det er foreslått vedtektsendringer som gjelder følgende forhold: 4 Landsmøte. Det er foreslått at valgkomiteen reduseres fra 5 til 3 medlemmer der begge kjønn skal være representert. Videre er det presisert at minst 2 av valgkomiteens medlemmer skal velges utenfor landsstyret og at valgkomiteens leder ikke skal være medlem av landsstyret. 6 Landsstyre. Valgperioden for landstyremedlemmene er redusert fra 4 til 2 år. Gjenvalg kan skje inntil 4 ganger slik at maksimal funksjonstid blir 10 år, mot tidligere 12 år. Det er videre foreslått at fylkesmøtet kan foreta nyvalg hvis det skjer vesentlig endringer i forutsetningene for valget. Dette kan f.eks. være at valgt medlem trer ut av sentrale politiske eller administrative posisjoner. Det er foreslått at maksimal funksjonstid for leder av organisasjonen settes til 10 år. Det har tidligere ikke vært begrensninger på hvor lenge leder kan ha denne funksjonen. 8 Valgkomite. Det er foreslått en liten endring i forhold til at det ved oppnevning av valgkomite skal tilstrebes at de tre medlemmene skal komme fra henholdsvis det nordafjeldske, østafjeldske og vestafjeldske. For å sikre en god kjønnsbalanse i styret er det også foreslått at valgkomiteen bør be om forslag på to kandidater fra hvert fylke, en av hvert kjønn. 10 Kontingent. Her er det foreslått at kontingenten som fastsettes av landsmøtet indeksreguleres hvert år. Merknader: Rådmannen har gått gjennom de fremlagte forslag til vedtektsendringer og anbefaler at plan og økonomiutvalget i Vennesla gir sin tilslutning til disse. 8

10 13/12 Offentlig tilskudd Snømyra barnehage Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Wenche Nordli Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Da barnehageadministrasjonen gikk gjennom barnehagenes BASIL rapportering (Kostra) per , så vi at Snømyra barnehage rapporterte en forholdsmessig stor økning i antall barn fra 2010 til Økningen var 6,2 fulle plasser over 3 år og 0,8 plasser under 3 år. Barnehageadministrasjonen har på nyåret 2012 hatt møte med styrer og nestleder vedr den oppståtte problematikken. Barnehagen har verken søkt eller fått tildelt offentlig tilskudd i 2011 for denne økningen, og innser og beklager at de har gjort en feil i forhold til forskrift og retningslinjer som gjelder. Snømyra barnehage søker nå om dekning av tilskudd for høsten De søker også om at de 7 nye plassene tas med i beregningen av offentlig tilskudd for hele Rådmannens forslag til innstilling: 1 Snømyra barnehage får ikke innvilget offentlig tilskudd for høsten 2011 vedr 7 nye plasser som barnehagen opprettet fra august Snømyra barnehage innvilges økt offentlig tilskudd for 7 fulle plasser (0,8 under 3 år og 6,2 over 3 år) for Budsjettmessige konsekvenser vurderes i 1. tertialrapport Vedlegg: Søknad fra Snømyra barnehage 9

11 Bakgrunn for saken: Barnehagene leverer hvert år en elektronisk rapportering i BASIL, årsmelding for året med status per Meldingen dreier seg om ulike sider vedr driften; både antall barn, oppholdstider og ansatte. Denne rapporteringen er barnehagens grunnlag for tildeling av offentlig tilskudd. Barnegruppene kan variere noe fra år til år både vedr alder og oppholdstider, men antall barn er noenlunde likt. Da barnehageadministrasjonen gikk gjennom barnehagenes BASIL rapportering (Kostra) per , så vi at Snømyra barnehage rapporterte en forholdsmessig stor økning i antall barn fra 2010 til Økningen var 6,2 fulle plasser over 3 år og 0,8 plasser under 3 år. Vi så også at barnehagen hadde økt bemanningen. I følge «Forskrift om likeverdig behandling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager» står det i 7 Opplysningsplikt: «Ikke kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, blant annet opprettelse eller nedleggelse av avdelinger eller større grupper, skal melde fra til kommunen». I Vennesla kommunes egne «Retningslinjer for melding om driftsendringer og åpning av nye tilbud i barnehager», er det presisert slik vedr økning av antall barn: «Ved ønske om opprettelse av ny barnehage, ny gruppe/avdeling, utvidelse av drift, må barnehageeier sende skriftlig søknad om tiltaket til Vennesla kommune senest innen 1. juni slik at kommunestyret kan fatte vedtak i budsjettbehandlingen vedr tilskudd det påfølgende året» (vedtatt i kommunestyrets sak 11/13, mars 2011). I levekårssak 34/11, Ny godkjenning av leke og oppholdsareal i Snømyra barnehage, ble en utvidelse av barnehagens leke og oppholdsareal godkjent. Som denne saken viser, var utgangspunktet for utvidelsen ikke ment for å kunne ta inn flere barn. Merknader: Vennesla kommune har verken mottatt orientering, endringsmelding eller søknad om økning av antall plasser/barn i Snømyra barnehage i løpet av Barnehageadministrasjonen har på nyåret 2012 hatt møte med styrer og nestleder vedr den oppståtte problematikken. Barnehagen har etter det valgt å søke (se vedlegg) Vennesla kommune om økt offentlig tilskudd for plassene som ble fylt opp fra august Barnehagen innser og beklager at det er gjort en feil i forhold til forskrift og retningslinjer som gjelder, og søker om økt økonomisk tilskudd både for 2011 og Høsten 2011 Barnehagen økte med 7 fulle plasser fra , og har drevet hele høsten uten tilskudd for disse plassene siden de verken har opplyst eller søkt kommunen om denne økningen. Samtidig med at barnehagen tok inn flere barn, utvidet de også personalet. 10

12 Det er fint at barnehagen har passet på å øke personalet slik at forholdet ansatte/antall barn er ihht forskrift. Barnehagen søker nå om etterbetaling av tilskudd for høsten Siden barnehagen ikke har forholdt seg til forskrift og reglement, samt at kommuneregnskapet for 2011 nå er avsluttet, innstiller rådmannen på at Snømyra barnehage ikke ettertildeles offentlig tilskudd for disse ekstra 7 plassene for høsten Tilskuddet fra august desember 2011 ville vært kr I denne beregningen er det lagt til grunn etterberegnede satser ut fra regnskap 2011 til de kommunale barnehagene De private barnehagene får offentlig tilskudd fra kommunen beregnet per barn/oppholdstime. Derfor har antall nye barn som tas inn/ plasser som fylles opp stor økonomisk betydning. Siden Snømyra barnehage ikke har meldt fra om endring i antall barn før 1. juni 2011, er det ikke lagt inn økt offentlig tilskudd til barnehagen i budsjett I vedtatt budsjett for 2012 er det ikke lagt inn noen nye barnehageplasser ut over 2011 nivå. Det er gunstig for både kommunen og de private barnehagene at det er mulig å kunne ta inn flere barn om det skulle trengs for å tilby alle med rett en barnehageplass, så en viss variasjon i fht til rapporteringen per vil det av denne grunn være fra år til år. Men en økning på 7 fulle plasser, slik som nå har skjedd i Snømyra, defineres som en vesentlig økning som innebærer en stor økonomisk merutgift for kommunen. Disse 7 plassene har en økonomisk helårsvirkning for 2012 på kr I beregningen er satser ihht vedtatt budsjett lagt til grunn. Snømyra tok opp barn tilsvarende 7 ekstra plasser fra høsten 2011, så plassene er fylt opp per dato. Ved hovedopptaket 2011 kunne kommunen tilby full barnehagedekning til alle søkere med rett til plass. Samtidig er det nå en venteliste på 76 barn som ikke har rett til plass. Listen består både av barn som søkte før 1.mars 2011 og andre søkere som er kommet til i løpet av året. Sett ut fra kommunens plikt å tilby nok plasser, ser barnehageadministrasjonen at det fortsatt vil være behov for de 7 ekstra plassene som er tatt i bruk i Snømyra også i årene framover. Rådmannen vil ut fra en helhetsvurdering foreslå at Snømyra barnehage innvilges økt offentlig tilskudd for 7 fulle plasser (0,8 under 3 år og 6,2 over 3 år) for hele

13

14

15 14/12 Saksframlegg Godkjenning av kassekredittgrense fornyelse Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 240 Saksbehandler Gerd Signe Vigebo Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 2 Kommunestyret SAMMENDRAG: Som følge av at kommunen skal bytte hovedbankforbindelse må kommunestyret på nytt godkjenne kommunens kredittgrense. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner opptak av kassekredittlån på inntil 40 mill. kroner. 12

16 Bakgrunn for saken: I følge kommunelovens 50, pkt. 5, har kommunen lov til å ta opp kassekredittlån. Vennesla kommune har siden 2005 hatt en kredittgrense på 40 mill. kroner på driftskontoen (konsern) i hovedbanken. Kommunen har hatt bankavtalen ute på anbud, og har valgt Fokus Bank som nye hovedbankforbindelse. I den forbindelse må kommunestyret godkjenne kredittgrensen på nytt. Merknader: Kommunen har hatt forholdsvis god likviditet de siste årene. Vi har likevel i enkelte perioder brukt kassekreditten. Et nøkkeltall for tilstrekkelig likviditet er 1/12 av driftsutgiftene. For Vennesla vil dette utgjøre over 60 mill. kroner. Rådmannen vil likevel ikke foreslå noen endring i eksisterende kredittgrense, men anser 40 mill. kroner som tilstrekkelig. Kommunen betaler for bruken av kassekreditten uavhengig av kredittgrensen. 13

17 15/12 Utbyggingsavtale Skådane boligområde. Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 611 Saksbehandler Leif Henri Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan og økonomiutvalget /12 SAMMENDRAG: Det er framforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Skådane mellom Vennesla kommune og Agderbygg Prosjekt AS. Utbyggingsavtalen omfatter området som inngår i detaljreguleringsplanen for Skådane Hellåsflaten som ble godkjent av kommunestyret i møte Avtaleforslaget medfører ikke investeringskostnader for kommunen, men vil medføre framtidige drifts og vedlikeholdskostnader for tekniske anlegg som overtas til kommunalt vedlikehold. Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til utbyggingsavtale for Skådane legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan og bygningslovens Vedlegg: 1. Forslag til utbyggingsavtale datert Detaljreguleringsplan for Skådane Hellåsflaten 14

18 Bakgrunn for saken: Det er framforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Skådane mellom Vennesla kommune og Agderbygg prosjekt AS. Varsel om oppstart av forhandlinger har vært annonsert i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet. Utbyggingsavtalen omfatter området som inngår i detaljreguleringsplanen for Skådane Hellåsflaten som ble godkjent av kommunestyret i møte Foruten krav til grunnerverv og infrastruktur innenfor planområdets samt bidrag til opprusting av balløkke i Heptekjerr (pkt. 6.4), omfatter avtalen bestemmelser om økonomisk oppgjør med Hellåslia AS som har forskottert kostnader til utbygging av Granlivegen og infrastruktur i Hellåslia (pkt ). Andelen av disse kostnadene fastsettes til 43/221 del. Det er lagt til grunn at utbygging av Skådane Hellåsflaten omfatter 43 boliger/boenheter. Merknader: Eksisterende kryss mellom fylkesveg 405 (Venneslavegen) og Granlivegen er beregnet til å ha en teoretisk kapasitet på 250 boliger før det er behov for en større ombygging av krysset. Fra dette tallet fratrekkes eksisterende bebyggelse langs Granlivegen vest for jernbanen slik at nevneren reduseres til 221. I tallet på 221 inngår utbyggingen av Hellåslia, utvidelsen av Heptekjerrområdet (Erling Eliassen/Otrabygg) og teoretisk restkapasitet på Venneslaheia med adkomst via Bervervegen (Hellåslia). Utbygging av Hellåslia og området til Erling Eliassen omfatter i alt 115 boenheter. Infrastrukturen i Hellåslia omfatter veg, vann og avløpsanlegg samt kabelanlegg som er dimensjonert for en videreføring mot Venneslaheia. Trykkøkingsstasjonen er dimensjonert for å kunne levere til et framtidig høydebasseng på Venneslaheia og er utbygd med eget automatisk nødstømsanlegg. Disse kostnadene skal fordeles på Hellåslia, Skådane Hellåsflaten og restkapasiteten på Venneslaheia. Det legges da til grunn at kostnader til et framtidig høydebasseng på Venneslaheia må fordeles på den øvrige utbyggingen av Venneslaheia. Kostander til opparbeidelse av den regulerte gang /sykkelvegen i østre kant av planområdet er heller ikke omtalt i forslag til utbyggingsavtale, men må inngå i framtidige utbyggingsavtaler. Forslaget til utbyggingsavtale medfører ingen investeringskostnader for kommunen. På sikt kan det bli aktuelt å foreta utbedringer i krysset mellom fylkesvegen og Granlivegen dersom senere trafikkmålinger viser at den beregnede kapasiteten i krysset nås. Rådmannen tilrår at forslag til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan og bygningslovens

19 Forslag UTBYGGINGSAVTALE FOR SKÅDANE mellom Vennesla kommune (kommunen) NO og og Agderbygg Prosjekt AS (utbygger) NO Geografisk avgrensning. 1.1 Avtalen gjelder området som inngår i detaljreguleringsplanen for Skådane Hellåsflaten med tilhørende bestemmelser, godkjent Avtalen omfatter også den utførte utbedring av Granlivegen og utførte tekniske hovedanlegg i Hellåslia. 2. Grunnerverv. 2.1 Utbygger skal selv skaffe nødvendig grunn og rettigheter for framføring av veg, vannog avløpsanlegg, fordrøyningsmagasin for overvann samt el- og teleforsyning/ bredbånd innenfor reguleringsgrensen for Skådane. Utbygger plikter også å skaffe nødvendig grunn til tekniske anlegg utenfor planområdet dersom disse ikke ligger på/i kommunal grunn 2.2 Kommunen plikter om nødvendig å fremme ekspropriasjonssak for gjennomføring av detaljreguleringsplanen for Skådane. 3. Planleggingsansvar. 3.1 Utbygger har ansvaret for utarbeidelse og dekning av kostnader for utarbeidelse av tekniske planer for Skådane. Tekniske anlegg i Bevervegen skal dimensjoneres for en videre utbygging av tilgrensende arealer utenfor planområdet. Vannforsyningen skal prosjekteres med bakgrunn i notat av utarbeidet av Sørlandskonsult AS. 3.2 Kommunens norm for veg-, vann- og avløpsanlegg skal legges til grunn for prosjekteringen av tekniske anlegg. 4. Opparbeidelse av hovedinfrastruktur til planområdet. 4.1 Utbygger av Hellåslia (Hellåslia AS)har stått for utbedring og opprusting av Granlivegen inkl. reasfaltering av veg, gang-/sykkelveg, vegbelysning m.m. Utbygger av Hellåslia har stått for opparbeidelse av trykkøkingsstasjon, vann- og

20 avløpsledninger fra kryss Pallanevegen fram til ca. plangrense for Skådane mot gnr. 6 bnr. 4 samt for teleforsyning/bredbånd og ekstra trekkerør (jfr. pkt. 5.2) fram til ca. denne plangrensen. 4.2 Utbygger av Skådane er ansvarlig for framføring av el.forsyning til området. 5. Opparbeidelse innenfor planområdet. 5.1 Utbygger er ansvarlig for opparbeidelse av tekniske anlegg og lekeplasser innenfor planområdet etter godkjente planer/tegninger/beskrivelse. Det er utbyggers ansvar at gang-/turstier innenfor området blir opparbeidet i samsvar med godkjent plan. 5.2 Utbygger er ansvarlig for framføring av strøm, teleforsyning/bredbånd og veglys i området. I kabelgrøften i Bevervegen skal det også legges 1 stk. ekstra 50 mm trekkerør, grønn farge, som skal eies av og disponeres av kommunen. Trekkerør inkl. grøftekostnader bekostes av utbygger. 5.3 Utbygger er ansvarlig for at skrenter innenfor plangrensen sikres med nødvendige gjerder. Gjerders utførelse skal godkjennes av kommunen. 6 Økonomiske betingelser. 6.1 Utbygger av Hellåslia har forskottert kostnader til grunnerverv Planleggingskostnader, utbyggingskostnader samt rentekostnader for Granlivegen. Utbygger av Skådane skal belastes 43/221-del av disse kostnadene. 6.2 Utbygger av Hellåslia har forskottert kostnader inkl. renter til hovedanlegg i Hellåslia, herunder veger, gang- /sykkelveger, trykkøkingsstasjon, vann- og avløpsledninger. Utbygger av Skådane skal belastes 43/221- del av disse kostnadene. 6.3 Utbygger av Hellåslia har ført separat regnskap over de kostnader som påløper tiltak etter pkt. 6.1 og 6.2. Kommunen vil kreve kostnadene refundert for så å overføre refusjonsbeløpet til utbygger av Hellåslia. Refusjonsbeløpet skal fastsettes i skriftlig avtale mellom utbygger av Skådane og Hellåslia AS. Dersom partene er enig, kan refusjonsbeløpet overføres direkte fra utbygger av Skådane til Hellåslia AS. 6.4 Utbygger skal innbetale til kommunen kr ,- pr. boenhet som andel av opprusting av balløkke i Heptekjerr. 6.5 For hver bolig betales det til kommunen det til enhver tid gjeldende tilknytningsgebyr for vann og avløp. Faktura sendes når det gis igangsettingstillatelse for boligen. I tillegg betales det gebyr til kommunen for fradeling, oppmåling og byggesaksbehandling etter det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ. 7 Utbyggingsrekkefølge. 7.1 Reguleringsbestemmelsenes rekkefølgekrav skal legges til grunn.

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 14.03.2012, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 006/12 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 27.03.2012, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02.

SONGDALEN KOMMUNE. Avfall Sør - Eierskapsmelding del 2 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning 2013 2016 - statusrapport pr. 24.02. SONGDALEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: Møtetid: 28.05.2014 Songdalen rådhus - Juvet Kl. 18:00 Eventuelle forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer