Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Sameiet Trondheimsveien 43 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43 avholdes onsdag kl hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om endring av ordensregler B) Forslag om endring av vedtekter Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av to eller flere styremedlemmer for 1 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Sameiet Trondheimsveien 43 Stein Arild Kalvenes /s/ Kay Arne Bruland /s/ Olav Martin Henningsen /s/ Cato Olsen /s/

3 Side 3 Sameiet Trondheimsveien 43 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Stein Arild Kalvenes Trondheimsveien 43 Styremedlem Kay Arne Bruland Trondheimsveien 43 Styremedlem Olav Martin Henningsen Trondheimsveien 43 Styremedlem Cato Olsen Trondheimsveien 43 Varamedlem Solveig Jullum Stovnerbakken 19 Varamedlem Anna Oddbjørg Sandnes Trondheimsveien 43 Styrets medlemmer består i dag av fire menn og ingen kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 46 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 5 Grunerløkka-Sofienberg i Oslo kommune og har adresse: Trondheimsveien 43 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste Sameiet har avtale om vaktmestertjeneste med Hammersborg Eiendomsdrift. Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må seksjonseier påregne å måtte betale for tjenesten selv.

4 Side 4 Sameiet Trondheimsveien 43 Nøkler/skilt Nøkler kan rekvireres av seksjonseier hos forretningsfører pr e-post eller pr brev. Vennligst opplys nøkkelnummer som står på nøkkelen og referanse: Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styret. Hjemmeside Sameiet har opprettet egen hjemmeside for informasjonsformål: Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen, dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

5 Side 5 Sameiet Trondheimsveien 43 Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenor avtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger større enn 50 m 2 som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Reparasjon balkongfronter i bakgård Beskyttelsesvegger i glass mot Sars gt Avløpsrenner i alle etg mot Sars gt Reklamasjon utbedring av svalganger

6 Side 6 Sameiet Trondheimsveien 43 Styrets arbeid Styremøter Det har vært avholdt 6 styremøter i perioden siden forrige sameiermøte 24. februar Digital TV Styret har inngått en ny digital grunnpakkeavtale med GET som innebærer at digital TVdekoder med opptaksfunksjon nå inngår i sameiets avtale. Beboerne bør påse at det ikke betales for digital TV eller dekoder til GET separat. Tilbud om nye sikkerhetsdører til leilighetene Styret har fremforhandlet en gunstig avtale med Gekko Norge om utskiftning av inngangsdører til nye sikkerhetsdører (sikkerhetsklasse 4) for å øke sikkerheten samt minske støy fra svalgang og trekk. Tilbudet er frivillig og den enkelte må selv bekoste dette. Pris kr ,- ferdig montert. Mer informasjon kommer i separat rundskriv. Vaktmester Styret har fra 1. februar 2008 engasjert Hammersborg Eiendomsdrift for å utføre denne tjenesten. Vaktmesteren jobber innenfor avtalen 6 timer per uke, inntil videre fordelt på 5 dager. Styret har avtale om 24 timers servicetelefon fra samme firma som kan benyttes ved nødvendig øyeblikkelig hjelp. Renhold Clean Service AS har vært engasjert til vask av fellesarealer. Vakthold Securitas ivaretar bomiljøvakthold. Det innebærer inspeksjon av eiendommen kveld og natt. Alle beboere/eiere kan tilkalle Securitas ved husbråk eller lignende. Vedlikehold Styret har i perioden 1 gang plassert container til beboernes benyttelse. Vask av svalganger og vegger mot svalganger, vegger i trappeoppgang Lekkasjer i ventilasjonsrom og bak panelet mot heisrommet Montere tak/beslag over glippen mellom tr43 og nabogård i Sars gt Reparere trapp mellom Sars gate og Asia Mat Rep av vegg over Tøyen fysikalske i bakgård. Kappet plate og lagt fall på beslag Flyttet nedløp til drenering i bakken, over inngangsdør i bakgård og ved hoveddør og nytt tak over inngang i bakgård Rep av balkongfronter i bakgård. Rep av armeringsjern, pusset og malt Fremtidige vedlikeholdsoppgaver Utbedre viktigste funn fra vedlikeholdsplanen: Ferdigstille balkonger mot Sofienberggt og Trondheimsveien Inspeksjon av våtrom Male vinduer mot svalgang Male/vurdere dører inn til trappegangen Rense avtrekksanlegg Belysning svalganger Regulering av sameieravgift Sameieravgiften har ikke blitt regulert siste periode.

7 Side 7 Sameiet Trondheimsveien 43 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,- som er i tråd med budsjettet. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,- og viser dermed et positivt avvik i forhold til budsjett med ca kr ,-. Positivt avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak: Under Drift/vedlikehold viser konto for Større vedlikehold et positivt avvik på ca kr ,-. Kostnadene gjelder reparasjon av balkongfronter i heishus og plater samt oppføring av stillas og rivearbeid. Positivt avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til forsikring skyldes at premien blir belastet for i to forskjellige regnskapsår. For året 2011/2012 har den del av premien som gjelder 2012 blitt avsatt i balansen for Andre driftskostnader viser et positivt avvik på kr ,- som skyldes at det ble budsjettert, men ikke kostnadsført for fjerning av is og istapper. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

8 Side 8 Sameiet Trondheimsveien 43 BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter maling av balkonger - fjerne beslag rigging av stillas. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for juli juli 2012 har økt med ca kr ,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ikke lån. Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr Felleskostnader Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises det til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sameiet Trondheimsveien 43 Stein Arild Kalvenes /s/ Kay Arne Bruland /s/ Olav Martin Henningsen /s/ Cato Olsen /s/

9 9 Sameiet Trondheimsveien 43 Til årsmøte i Sameiet Trondheimsveien 43 REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Trondheimsveien 43, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd på kr ,-, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for boligselskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av boligselskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av forretningsfører er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Trondheimsveien 43 per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

10 10 Sameiet Trondheimsveien 43 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av boligselskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 7. februar 2012 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor

11 11 Sameiet Trondheimsveien 43 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

12 12 Sameiet Trondheimsveien 43 BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SAMEIET TRONDHEIMSVEIEN 43 STEIN ARILD KALVENES /s/ OLAV MARTIN HENNINGSEN /s/ KAY ARNE BRULAND /s/ CATO OLSEN /s/

13 13 Sameiet Trondheimsveien 43 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DnB NOR som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 750 jfr. note 10 NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 6 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR

14 14 Sameiet Trondheimsveien 43 NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS prosjekt AS Vedlikeholdsentralen AS SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring -953 Drift/vedlikehold ventilasj.anl Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 9 ENERGI Elektrisk energi SUM ENERGI NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -650 Container Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell -542 Trykksaker -688 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Andre kostnader tillitsvalgte -750 Telefon/bredbånd -935 Porto Bankgebyr -600 Velferdskostnader -134 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

15 15 Sameiet Trondheimsveien 43 NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 291 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 433 Utbytte fra Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) Forsikring januar til juni SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2012.

16 Side 16 Sameiet Trondheimsveien INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om endring av ordensregler Styret foreslår å erstatte gjeldende ordensregler fra: 1. Ordensreglene er et ledd i sameieavtalen og beboerne er ansvarlig for at disse oppfylles. jf Lov om eierseksjoner 11, 3.ledd pkt Hvis beboerne oppdager skader, feil eller mangler i leiligheten eller bygningen, plikter man straks å underrette rette ansvarshavende. (styre eller forretningsfører). 3. Beboerne plikter å delta i eventuelle dugnader på fellesarealene til felles nytte eller trivsel, etter styrets bestemmelse. Styret kan treffe vedtak om innføring av gebyr for de seksjonene som ikke møter på dugnad. 4. Utvendige arrangementer som markiser og lignende må forelegges styret for godkjennelse. 5. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner eller andre antenner på bygningen. 6. Svalgangene skal holdes ryddige. Utelyset skal være tent når det er mørkt. 7. På svalgangene er det forbudt å parkere sykler. 8. Branntrapp er en nødtrapp, og det er derfor ulovlig å benytte denne til daglig ferdsel. 9. Svalganger, heis, trappeoppgang og branntrapp er ikke lekeplass for barn. 10. Beboerne skal holde ro mellom og bruk av musikkinstrumenter, høyttalere etc. må avpasses etter tidspunkt og forhold slik at beboer ikke sjeneres av sang- og musikkundervisning. 11. Rengjøring av tepper og sengetøy, gangtøy mv. må ikke foretaes ut av vinduer eller fra balkonger og svalganger dersom det er til sjenanse for øvrige beboere. På søn- og helligdager skal intet tøy henges utendørs. 12. Grilling på balkonger er ikke tillatt, unntatt med elektrisk grill. 13. Husdyrhold er ikke tillatt uten styrets skriftlige tillatelse. Tillatelse kan bare gis i de tilfeller hvor det foreligger sterke sosiale grunner, og hvor styret har fått de nødvendige forsikringer fra eieren om at vedkommende vil holde dyret under tilsyn og under forsvarlig behandling, slik at naboer ikke sjeneres. Videre forutsetter tillatelsen at gårdsrommet ikke blir benyttet til å lufte hunden enten det er med bånd eller uten. 14. Husholdningsavfall skal bare kastes i søppelkassene. Det skal være forsvarlig innpakket, slik at innholdet ikke flyter ut i kassene eller forårsaker stank. Annet avfall som ikke går i kassene, plikter beboeren selv å fjerne. Avfall som ulovlig settes igjen på fellesareal eller utenfor søppelkasser kan styre og vaktmester sørge for blir fjernet for forsøplerens regning uten varsel.

17 Side 17 Sameiet Trondheimsveien Fasade og entredør mot svalgang skal vaskes av den enkelte leilighetsbeboer/seksjonseier så ofte at fasaden ikke fremstår møkkete. Utføres ikke dette kan styret eller vaktmester i verksette slikt renhold for seksjonseiers regning uten varsel. 16. Samtlige boligseksjoner i sameiet har tilgang på kabel-tv det er derfor ikke lov å sette opp parabol eller annen tilsvarende antenne. 17. Styret kan gi utfyllende pålegg innenfor rammen av hva som samfunnet oppfatter som vanlig husorden. Ved utleie av seksjoner må eier gjøre sin(e) leieboer(e) kjendt med husordensreglene. 18. Vesentlig mislighold av ordensreglene kan bli påtalt og kan før til tvangssalg eller utkastelse, jfr. Lov om eierseksjoner 16 og 16 a og vedtektenes pkt. 3.

18 Side 18 Sameiet Trondheimsveien 43 Styret foreslår å erstatte gjeldende ordensregler til følgende: ORDENSREGLER for Sameiet Trondheimsveien 43 fastsatt av sameiermøtet den 29. februar 2012 Ordensreglene er et ledd i sameieavtalen og beboerne er ansvarlig for at disse oppfylles; jamfør Lov om eierseksjoner 19, siste avsnitt. 1. Fellesområder som bakgård, gårdsplass, inngangsparti, trappeoppgang og svalganger må ikke opptas med gjenstander som tilhører beboerne. Balkonger skal ikke benyttes som lagringsplass. Vaktmester vil fjerne ulovlig hensetning for eiers regning. Beboerne plikter å påse at vinduer, balkonger og svalganger holdes rene og representative. 2. Ingen beboer skal være til sjenanse for andre beboere uansett tid på døgnet, men i perioden mandag til lørdag samt hele søndag og andre helligdager, skal det alltid være helt stille. a. Skal det avholdes fest eller lignende må andre beboere meddeles via felles oppslagstavle i inngangspartiet. b. Banking og lufting av tøy, møbler, tepper og sengeklær osv. må ikke foretas ut av vinduer, eller fra balkongrekkverk og svalganger. På søndager og helligdager skal ikke tøy henges utendørs. c. Ved oppussing av leilighet må arbeidet kun utføres på hverdager mellom kl. 07 og 18 og kl på lørdager. Banking, bruk av drillbor og lignende skal også avpasses til ovennevnte tidspunkt. Søndager kan det utføres småjobber mellom kl. 12 og 16. d. Beboere må påse at gjester som forlater leiligheten etter kl. 23 ikke blir stående på svalgangen med høyttalende prat og rop. Husk at alle beboerne har sine soverom ut mot svalgangene. e. Fellesområder er ikke lekeplass for barn. f. Branntrapp er nødtrapp og skal ikke benyttes til daglig ferdsel. 3. Enhver beboer skal sørge for at eget utelys på svalgangene er tent til enhver tid. 4. Styret vil påse at ringetablå og postkasser har skilt med korrekt informasjon. Det er ikke tillatt å bruke egne skilt eller lapper. Det er sameierens ansvar å informere styret om hva som er korrekt informasjon.

19 Side 19 Sameiet Trondheimsveien Når skade på sameiets eiendom kan tilbakeføres til en bestemt person vil vedkommende, dennes foresatte eller eier av leilighet hvor vedkommende oppholder seg, bli gjort økonomisk ansvarlig etter vanlige erstatningsrettslige regler. Hvis beboer oppdager skader, feil eller mangler i leiligheten man bebor, plikter man straks å underrette rette ansvarshavende (styre, eier av leiligheten, vaktmester eller forretningsfører). 6. Beboere kan holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen. Eventuelt dyrehold skal alltid forhåndsgodkjennes av styret. Eventuelle husdyr skal ikke luftes i bakgård eller på andre fellesområder. Det må ikke legges ut mat til fugler og dyr. 7. Utvendige arrangementer som markiser og lignende må forelegges styret for godkjennelse. 8. Det er ikke lov å sette opp parabol eller annen antenne. Denne vil bli fjernet for beboerens regning etter at advarsel er gitt. 9. Felles inngangsdør skal være låst hele døgnet. Alle dører fra trappeoppgang og inn til svalgangene skal alltid være lukket. 10. Grilling med kullgrill er ikke tillatt. 11. Røyking, bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt på alle fellesområder. 12. Ervervsmessig sang- og musikkundervisning er ikke tillatt. Vesentlig mislighold av ordensreglene vil bli påtalt og vil føre til tvangssalg eller utkastelse; jamfør Lov om eierseksjoner 26 og 27. Side 1 av 1 Styrets forslag til vedtak: Opprinnelige ordensregler erstattes i sin helhet med styrets forslag til ordensregler.

20 Side 20 Sameiet Trondheimsveien 43 B) Forslag om endring av vedtekter. Styret foreslår å endre følgende: Vedtektenes punkt 1 lyder i dag: Sameiet Trondheimsveien 43 består av 46 seksjoner. Hver seksjonseier har eksklusiv Bruksrett til de rom som er tillagt seksjonen i henhold til nedennevnte oppdelingsbegjæring. De øvrige arealer i eiendommen disponeres av fellesskapet. S.nr. Bruksenhet Brøkteller 1 G N N N N 69 6 N N N N N B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 70 Side 1 av 11

21 Side 21 Sameiet Trondheimsveien B B B B B B B 62 Totalt 4563 Hver seksjonseier har rett til å disponere en bod etter Sameiets anvisning til en hver tid. Sameiet forbeholder seg panterett for kr i hver seksjon til dekning av fellesutgifter, samt eventuelle andre krav fra Sameiet. Beløpet skal hvert 5.år reguleres etter økningen i konsumindeksen eller tilsvarende indeks. Hver sameier plikter å undertegne erklæring hvor pantebeløpet forhøyes. Panteretten er uten opptrinnsrett og skal ha prioritet etter 90 % av første tinglyste overdragelsessum. Sameiet plikter å vike prioritet etter 90 % av senere lånetakst. Ved vesentlig mislighold fra seksjonseiers side, kan Sameiet pålegge seksjonseieren å overdra sin seksjon. Sameiet har ikke innløsningsrett og kan heller ikke kreve Sameiet oppløst. Punktet foreslås endret til: 2 Organisering av Sameiet Sameiet består av 36 boligseksjoner og 10 næringsseksjoner hvorav en er garasjeseksjon i kjelleren. Sameierbrøkene bygger på bruksenhetenes areal. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av en bruksenhet. Bruksenhetene består av klart avgrensede og sammenhengende deler av bebyggelsen på eiendommen slik som angitt i seksjoneringsbegjæringen. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal. Vedtektenes punkt 2 lyder i dag: Sameiets formål er å sikre eiernes fellesinteresser, administrasjon av hele eiendommen med tilhørende fellesanlegg av enhver art mv. Sameierne er innbyrdes proratarisk ansvarlig i forhold til sin eierandel for så vidt gjelder Sameiets forpliktelser. Sameierne har også rettigheter i Sameiet etter eierandeler. Sameierne og deres rettsetterfølgere er pliktig til å være medlem av Sameiet. Punktet foreslås endret til: 1 Eiendommen -formål EierseksjonsSameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Side 2 av 11

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Parkhuset Sameiet Side 1

Parkhuset Sameiet Side 1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Parkhuset Sameiet Side 1 Til seksjonseiere i Parkhuset Sameiet Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer