Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Tåsen Borettslag"

Transkript

1 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for I del 2 (bakerst i heftet) finner du ytterligere relevant informasjon om borettslagets drift. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Tåsen Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag avholdes mandag 3. juni 2013 kl , Tåsen Idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012 A) Årsberetning og regnskap for 2012 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET 4. INNKOMNE FORSLAG, se fra side 19 Sak 4-1: Skifte verandadør Bredo Stabells vei 5 Sak 4-2: Utvendige persienner/screen Bredo Stabells vei 13 Sak 4-3: Fasadeutvalgets rolle Sak 4-4: Nye postkasser Sak 4-5: 3 vinduer i kjeller Bredo Stabells vei 3 Sak 4-6: Sette opp utebod med avvikende utseende Bredo Stabells vei 17 Sak 4-7: Fasadeendring Bredo Stabells vei 6 Sak 4-8: Presisering i vedtekter Sak 4-9: Presisering i vedtekter Sak 4-10:Utforming av utelamper på balkonger 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité Oslo, 5. mai 2013 Styret i Tåsen Borettslag Ole Kristian Nystrøm /s/ Heidi Berdahl /s/ Thomas Fosse /s/ Lise V Løseth /s/ Ingrid Cecilie Sundby /s/ DEL 2: Orientering om borettslagets drift, se side 27

3 3 Tåsen Borettslag ÅRSBERETNINGEN FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: Styret: Leder Ole Kristian Nystrøm Styremedlem Heidi Berdahl Styremedlem Thomas Fosse Styremedlem Lise V Løseth Styremedlem Ingrid Cecilie Sundby Varamedlem Arild Espenes Varamedlem Siv Ida Large Varamedlem Siri Rønningen Valgkomiteen: Hege Børringbo Bredo Stabells vei 3 Siv Wammer Bredo Stabells vei 7 Gunnar Wistad Bredo Stabells vei 5 Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 64 andelsleiligheter. Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 7 (Vestre Aker) i Oslo kommune og har adresser: Jutulveien og Bredo Stabells vei Borettslaget har følgende gårds- og bruksnummer: og 64. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS.

4 4 Tåsen Borettslag Styrets arbeid Styremøter i 2012/2013 I denne perioden har styret avholdt 8 ordinære styremøter og behandlet ca 35 saker. I tillegg har en del saker grunnet tidspress vært behandlet i ekstraordinære møter og på e- post. Informasjon til beboere Tåsen borettslag har en egen nettside hvor det legges ut informasjon til beboerne. Vi legger her ut all informasjon som skal være tilgjengelig for beboere, også bilder fra fjorårets gatefest. I tillegg til nettsidene har styret informert om løpende saker via egne infoskriv samt Høstnytt og Vårnytt lagt i postkassene. Tåsen borettslag 90 år i 2012/2013 Styret har satt av midler til en jubileumsfest for å markere at borettslaget er 90 år. Det er nedsatt en egen festkomite som jobber med innhold. Festen blir 24. august Bygningene i borettslaget: Rehabiliteringsprosjektet Overtagelsesforretning ble gjennomført med DVS 1. august Dagmulkt ble utbetalt. Det har gjenstått noe arbeid som har vært innmeldt til 1 års befaring. I tillegg har byggekomiteen reklamert på bl.a. tetting, manglende ventiler, murarbeid, malerarbeid. Søknad om ENØK - tilskudd etter rehabilitering I brev av 16. juli 2010 fikk borettslaget tilsagn om ENØK støtte til tettelister vindu/dører, varmepumper, isolasjonsmatte yttervegg ved rehabilitering av bygningsmassen. Tilsagnet gjaldt til 1. august I overgangen mellom nytt og gammelt styre, ble ikke frist for å meldte tiltaket notert Ved kontakt til Reinertsen som forvalter tilskuddet, meldte de at fristen for å melde tiltaket var absolutt. I brev av 31. oktober 2012 klager styret over vedtaket og beklaget at vi har oversittet fristen for å melde at tiltaket var gjennomført med tre måneder. Klagen ble avslått. Større ombygginger Styret har i perioden behandlet 7 større utbyggings og rehabiliteringsarbeider. De nye vedtektene fra 2012 er lagt til grunn, og ordningen med større kontroll av planlagt og utført arbeid virker etter hensikten. Flere forhold er utført til tilfredsstillende kvalitet og sikkerhet, som uten de nye vedtektene kanskje ikke hadde blitt utført på denne måten. Styret opplever at ordningen gir ønsket grad av kvalitet på arbeider på bærende konstruksjoner, tekniske installasjoner og brannsikring. Sjekkliste for søknad For å lette arbeidet for beboere og styret, har styret laget et standard søknadskjema for å sikre at byggesaker er best mulig opplyst ved første innsendelse. Bodsøknader Styret har behandlet 13 søknader om boder. Alle har vært i henhold til vedtatte utførelse og reguleringsplan, så alle er godkjente.

5 5 Tåsen Borettslag Nye tegninger av boder Styret har etter vedtak på generalforsamling i Tåsen borettslag 7. juni 2012 bestilt reviderte tegninger for oppsetting av boder. Boden skal være 9 kvadratmeter og oppføres med tømmermannspanel med overliggende panel 19x123 og underliggende panel 19x148. Alt treverk og glasslister skal ha samme overflatebehandling som hovedhuset. Taket skal tekkes med takstein, det skal monteres takrenner, og håndtak som på hovedhuset. For å få detaljerte tegninger, ta kontakt med styret. Tilbud på bygging av boder Styret har kontaktet ulike firmaer for å få tilbud på bygging av boder i tråd med godkjent bodplan og tegninger. Kun ett tilbud er mottatt og det ligger på kr Diverse mindre byggesaker Skader på dører, tak og to større vannskader m.v. er behandlet. Større arbeider er dekket av borettslagets forsikringer. Sviktende bæring i Bredo Stabells vei 9 Tidligere styrer og nåværende styre har siden desember 2008 arbeidet med en sak om sviktende bæring mellom to leiligheter. Dette på bakgrunn av ombygging i en av etasjene hvor nødvendig oppstempling ikke ble foretatt. Styre(ne)t har i løpet av den tiden saken har pågått engasjert både statiker, byggfaglig kompetanse og advokat (OBOS). Det er foretatt stabiliserende tiltak i den ene leiligheten, og borettslaget vil måtte dekke kostnader for utbedring av den andre leiligheten grunnet foreldelse. Elektrisk kontroll av alle leiligheter Styret har gjennomført kontroll av det elektriske anlegget i alle leiligheter i Tåsen Borettslag våren 2013, da det var over 5 år siden dette ble gjort sist. El-sjekken ble utført av Elektriker n Majorstua og var obligatorisk for alle. Borettslaget dekket kostnadene for de som gjennomførte kontrollen i avtalt periode (mai 2013). Beboere som ikke gjennomførte el-sjekk i mai må gjennomføre dette for egen regning til full pris. Frist 31. august. Kabel-tv og internett Bredbåndtilkobling til alle husstander er oppgradert og digitalt utstyr er utlevert fra GET. I tillegg ble det inngått avtale om nedgraving av kabler i hele borettslaget. Singel Singel ble kjørt ut ved to anledninger slik at beboerne kunne hente etter behov. Videre arbeid for å ivareta kvaliteter og bygninger i borettslaget: Standard på fasadeelementer Styret opplever stor etterspørsel etter spesifikasjoner på fasadeelementer, fargekoder, utførelser, leverandører etc. En standard er under utarbeidelse på bakgrunn av innspill fra fasadekomiteen, byggekomiteen mv. Hensikten er å samle informasjon om valgte løsninger, fargekoder mv.

6 6 Tåsen Borettslag Arbeidsgruppe for vurdering av ansvarsdeling i borettslaget Ved rehabiliteringen av den ytre fasaden og utskifting av vinduer og balkong dører stilte noen andelseiere spørsmål ved praktisering av ansvarsdelingen i borettslaget og om den var hensiktsmessig. Tåsen borettslag har vedtatt at andelseier kan omgjøre felles loft og kjeller til boligareal samt få tillatelse til å sette opp tilbygg i tilknytning til sin boenhet. Forutsetning er at andelseier påtar seg vedlikeholdsplikt på det gjennomførte tiltaket. Etter anmodning fra beboerne ønsker borettslaget å få vurdert ulike alternativer for ansvarsdeling og hvilke konsekvenser de ulike alternativene få for de enkelte beboere og borettslaget. Det er i denne styreperioden avholdt to møter i arbeidsgruppen, og gruppen planlegger å legge frem en rapport for styret i løpet av august måned. Det innhentes opplysninger om areal i hver boenhet av den enkelte andelseier. Vedlikeholdsplan Styret har påbegynt arbeid med en vedlikeholdsplan, basert på tidligere Obos rapport, tilbakemeldinger fra entreprenør etter gjennomført rehabilitering, samt ny byggeteknisk evaluering og rapport utarbeidet i forbindelse med inngåelse av sopp og råteforsikring. Rammeavtaler Rammeavtale for byggfaglig rådgivning er inngått med OPAK. Det arbeides også med en rammeavtale for bygningstekniske arbeider med Helge Bergo som leverandør. Disse avtalene står beboerne i borettslaget fritt til å benytte seg av. Sopp- og råteforsikring Avtale om forsikring mot sopp og råte er inngått, detaljer er tilgjengelig via OBOS som ved de andre forsikringene i borettslaget. Forhold til naboer og myndigheter: Etablering av barnehage i Claus Borchs vei Helse- og omsorgsbygg planlegger utbygging av barnehage i parken mellom Bredo Stabells vei og Claus Borchs vei, nederst mot Uelands gate. Styret har uttalt seg i forbindelse med plansaken, og har med hjelp fra arkitekt og landskapsarkitekt stilt seg svært negative til foreslått utforming og stedstilpasning av det foreslåtte bygget. Saken følges videre. Støtte til Tåsen IL uteområder klubbhus Styret har støttet Tåsen IL med kr 5.000,- for innkjøp av nye lekeapparater til uteområdet. Plansøknad vedtatt av Oslo kommune Tåsen borettslag har søkt plan- og bygningsetaten om at flest mulig av boligene skal få utvidet sitt boareal med tilbygg samt få anledning til å oppføre utebod. Etter offentlig høring og ettersyn ble søknaden godkjent 29. august 2012.Vedtaket var som følger: Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Bredo Stabells vei 2-19 / Jutulveien 18-22, Tåsen borettslag, som reguleres til bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse som vist på kart merket ABPN , datert Vedtaket var enstemmig. Alle kan nå etter søknad til styret få anledning til å sette opp bod etter godkjent bodplan, og søke om tilbygg til egen boenhet til generalforsamling.

7 7 Tåsen Borettslag Søknad om reduksjon av gebyr Styret har etter anmodning fra beboer søkt om nedsettelse av gebyr ved behandling av plansaken som av Plan- og bygningsetaten er satt til totalt kr ,-. Etter behandling av saken har plan- og bygningsetaten etterkommet hele beløpet på grunn av lang saksbehandlingstid. Beløpet er i sin helhet kreditert borettslaget i Bemerkninger til årsregnskapet 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Borettslaget har negativ egenkapital skyldes et større rehabiliteringsprosjekt (2011 og 2012). Investeringen er finansiert ved låneopptak. Framtidige driftsoverskudd samt nedbetaling av borettslagets lån vil redusere den negative egenkapitalen. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter: Inntektene i 2012 (ordinære innkrevde felleskostnader) var til sammen kr Andre inntekter var totalt kr , ref. note 3. Kostnader: Driftskostnadene i 2012 var på kr Vesentlige deler av dette, kr , er kostnader knyttet til det store rehabiliteringsprosjektet. Resultat: Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Disponible midler: Borettslagets disponible midler pr utgjorde kr For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Kommentarer til budsjettet for 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter: Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %.

8 8 Tåsen Borettslag Forsikring/bygg: Forsikringspremien for 2013 øker med ca 5 %, tilsvarende økningen byggekostnadsindeksen. Borettslaget har i 2012 tegnet en tilleggsforsikring i Norsk Hussopp Forsikring, årlig premie kr Lån: Borettslaget har lån i Terra Boligkreditt AS. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS (pr ): Renter på driftskonto: 0,25 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr Felleskostnader: Budsjettet er basert på 2 % økning av felleskostnadene fra 1. januar I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, 5. mai 2013 Styret i Tåsen Borettslag Ole Kristian Nystrøm /s/ Heidi Berdahl /s/ Thomas Fosse /s/ Lise V Løseth /s/ Ingrid Cecilie Sundby /s/

9 9 Tåsen Borettslag Tlf : Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til generalforsamlingen i Tåsen Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Tåsen Borettslag, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og forretningsfører finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

10 10 Tåsen Borettslag Revisors beretning Tåsen Borettslag, side 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Tåsen Borettslag per 31. desember 2012, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 8. mai 2013 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes /s/ Statsautorisert revisor

11 . 11 Tåsen Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god Regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

12 12 Tåsen Borettslag RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap

13 13 Tåsen Borettslag BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Udekket tap SUM NEGATIV EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, / Styret i Tåsen Borettslag Ole Kristian Nystrøm /s/ Heidi Berdahl /s/ Thomas Fosse /s/ Lise V Løseth /s/ Ingrid Cecilie Sundby /s/

14 14 Tåsen Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS - konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Viderefakturert for andel levering av grus Opprydning reskontro 1 Oslo Kommune, Plan og bygningsetaten Tilbakebetaling av støtte til balkongdør SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2011/2012, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Helge Bergo as Anne Ebbing sivilarkitekt MNAL SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Tåsen Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD DVS Entreprenør AS OPAK AS DVS Entreprenør AS, tilleggsvalg SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrsarbeid/soppkontroll Andre fremmede tjenester Kopieringsmateriell -624 Trykksaker -904 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -656 Andre kontorkostnader -305 Porto Gaver -477 Bankgebyr -713 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 576 SUM FINANSINNTEKTER

16 16 Tåsen Borettslag NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Renter lån Terra Boligkreditt AS Gebyr lån Terra Boligkreditt AS -600 Renter leverandørgjeld SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/bokført verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.47/bnr.63 M. flere Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 INNSKUTT EGENKAPITAL 44 andeler à kr andeler à kr SUM INNSKUTT EGENKAPITAL NOTE: 16 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Terra Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 3,70 %, løpetid 40 år Opprinnelig Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

17 17 Tåsen Borettslag NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilleggsinnskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

18 18 Tåsen Borettslag INNKOMNE SAKER TIL BEHANDLING Sak 4-1 Forslagsstiller: Beskrivelse: Skifte verandadør Geir Gulliksen Marianne Bang Hansen Bredo Stabells vei 5 Vi bor i første etasje mot gaten i Bredo Stabells vei 5. Vi søker med dette om å få sette inn ny dør til hagen. Den gamle er i dårlig stand, og vi ønsker å sette inn en dobbeltdør, tilsvarende de som er satt inn mange andre steder i borettslaget. Dette gjøres i forbindelse med oppussing i 2.etasje, og er en del av kompensasjon for tapt takhøyde på våre soverom i gammel påbygningsdel i første etasje. Døren til hagen er på langveggen ut mot hagen, og det finnes tilsvarende dør i den andre leiligheten i første etasje. Vi legger ved bilde av eksisterende dør, som vi ønsker å bytte ut, samt bilde av naboens dør, fordi vi altså ønsker å sette inn tilsvarende. Dette vil gi et helhetlig preg på huset, i tillegg til at slike dører er satt inn mange andre steder i borettslaget. Eksisterende dør som ønskes byttet ut.

19 19 Tåsen Borettslag Dør hos nabo, av samme type som vi ønsker å sette inn. Beboers forslag til vedtak: Beboer gis tillatelse til å bytte ut eksisterende dør med en dør av sammen type som hos nabo. Styrets innstilling: Beboer gis tillatelse til å bytte ut eksisterende dør med en dør av sammen type som hos nabo. Det skal benyttes samme leverandør som ved utskifting av vinduer og dører under rehabiliteringen: Bykle. Dette for å sikre en så enhetlig utforming, utførelse og tilpassing av dørene som mulig. Sak 4-2: Forslagsstiller: Beskrivelse: Utvendige persienner/screen Stian Andre Olsen Bredo Stabells vei 13 Mulighet for montering av screen. Screen er en utvendig rullgardin i kassett, og består av en "duk" som kan rulles ned foran vindu. Følgende er tatt fra Kjells Markiser: Fordeler med screen Liten pakkhøyde på kassett, kan fint monteres under vannbrett på de fleste vinduer. Stilrent produkt som lekkert integreres i fasaden. Solide profiler som er stive og rette. Duken stenger ute like mye varme som persienner. Meget lett å holde rent. Kan fint vaskes med svamp og hageslange. Den vil ikke samle like mye støv som en persienne. Duken er vevd slik at man kan se ut igjennom duken selv om produktet er nede. Beboers forslag til vedtak: Forslaget går på å få lov til å montere slike dersom man klarer å integrere det pent på bygget. Det vil si at kassetten er lakket i en farge som er tilnærmet lik bygget. I tillegg må kassetten få plass på

20 20 Tåsen Borettslag undersiden av vannbrettet. Styrets innstilling: Det godkjennes ikke utvendig skjerming av denne typen, da utseende på skjermen bryter med det generelle utrykket på husene. Det anbefales markiser eller innvendig skjerming. Sak 4-3: Forslagsstiller: Beskrivelse: Beboers forslag til vedtak: Fasadeutvalgets rolle Fasadeutvalget v/ingrid Sætre Vedtektene suppleres med et punkt som formulerer Fasadeutvalgets rolle i forhold til styret og generalforsamlingen. Fasadeutvalget utarbeider forslag til standarder og gir råd i alle spørsmål som gjelder borettslagets fasader og uteområder. Utvalget skal gjøre selvstendige vurderinger og gi anbefalinger om alle forhold knyttet til fasade og uteområde. Beslutningsmyndigheten ligger hos styret og generalforsamlingen. Styrets innstilling: Fasadeutvalget skal gi råd til styret når styret ber om det, eller på selvstendig grunnlag komme med innspill og forslag til styret. Beslutninger om bygninger, fasader, fellesområder etc. ligger det til styret og generalforsamlingen å fatte. Sak 4-4: Forslagsstiller: Beskrivelse: Nye postkasser Fasadeutvalget v/ingrid Sætre Det er i dag mange ulike postkasser, både i størrelse, utforming og farge. For å rydde opp i dette, foreslås det at borettslaget kjøper inn nye og like postkasser til alle andelseiere. Fasadeutvalget vil komme med et forslag til type på generalforsamlingen. Vi vil også foreslå plassering dersom dette blir aktuelt. Beboers forslag Borettslaget kjøper inn nye postkasser til alle andelseiere. til vedtak: Styrets innstilling: Det anmodes om at beboere med gamle postkasser går til innkjøp av Postens standard postkasser. Sak 4-5: Forslagsstiller: Beskrivelse: 3 vinduer i kjeller Ida Large Bredo Stabells vei 3 Jeg vil gjerne fremme saken om mulighet for tre vinduer i kjelleretasje på byggets langsider på generalforsamlingen. Dette for å imøtekomme kravene til lysflate i kjellerrom iht. TEK10, som sier at vindusflate skal være minimum 10 % av gulvarealet for å få rommet godkjent til varig opphold. På møtet vil jeg illustrere med bilder og tegninger hvordan det kan se ut.

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer