BEFARING: Kl Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl Lunch Kl Møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG kl. 13:00 BEFARING: Kl Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl Lunch Kl Møte Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Gnr. 144/2 - Søknad om bygging av vei frem til Gnr Egil Langgård 142/1 og Gnr 144/15 - Naboklager. PS 2/13 Gnr 140/25 - Klage på avslag. Egil Langgård PS 3/13 Gnr 141/4 - Klage på delegasjonsvedtak Nr. Gunnar Grette 287/12 - Midlertidig avløpsanlegg. PS 4/13 GNR/BNR 29/1 Klage på vedtak i PNR-sak 46/12 Guro Lie av PS 5/13 GNR/BNR 9/3 F5 Klage på vedtak i PNR-sak Signe Ulland Fløtterud 38/12 av PS 6/13 GNR/BNR 65/6 Søknad om dispensasjon, pbl Knut Klev 19-1 PS 7/13 GNR/BNR 121/2 F5 Søknad om dispensasjon, pbl Guro Lie 19-1 PS 8/13 GNR/BNR 146/42 Søknad om dispensasjon, pbl Gunnar Grette 19-1 PS 9/13 Forslag til endring av reguleringsplan for Egil Langgård fritidsbebyggelse Åsland Østre, Vestre og Nordre, GNR/BNR 17/4,5,6 - pbl første ledd PS 10/13 GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl Knut Klev 19-1 PS 11/13 Gnr 48/4 - Søknad om konsesjon Signe Ulland Fløtterud

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 144/2/0/0 Saksmappe 2011/850 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Gnr. 144/2 - Søknad om bygging av vei frem til Gnr 142/1 og Gnr 144/15 - Naboklager. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: 1. Klage fra Ragnhild Holm og Arne Opsahl, på bygging av stikkveien tas ikke til følge og det gis herved tillatelse etter Pbl 20-1 for bygging av vei frem til Gnr 142/1 og 144/15 i hht søknad av Vedtaket gis oppsettende virkning frem til klageadgangen er utprøvd. Vedlegg: Kartutsnitt. Saksopplysninger: Flesberg kommune har fra Erik Kjønnerød (Gnr 144/11) og Kjell Erik Fjeldheim (Gnr 144/15) mottatt søknad om bygging av vei på ca. 95 meter frem til ovenfornevnte registreringsnummer. Veien frem til hyttene er tenkt anlagt fra vei på Gnr 146/3 og 4 tilhørende Garaas (Gunstein Garaas) og inn på Gnr 144/2, Toskjemogen (Gunvor Hansen) (Underskrevet på veiavtale) Saken ble tidligere behandlet i møte den , som sak 7/12. Følgende vedtak ble da fattet: Saken utsettes til komiteen kan foreta befaring på barmark. Saken har ikke blitt tatt opp igjen, da man har ventet på en godkjenning av reguleringsplanen. Denne er nå ferdigbehandlet og veiene er derfor godkjent i hht plan. En av klagerne: Kåre Lahn Johannesen har nå også solgt sin hytte. Nye eiere er nabovarslet og har ingen innvendinger til tiltaket. Igjen står derfor klagen i fra Ragnhild Holm og Arne Opsahl. Klage Fra Ragnhild Holm og Arne Opsahl: Erik Kjønnerød og Kjell-Erik Fjeldheim har i brev av 27/ sendt oss nabovarsel angående ønsket om å bygge adkomstvei til sine hytter (hytte og ). Deres nye vei er planlagt å ha inn/utkjøring rett ovenfor vår hytte (144-14). Vi vil herved begrunne vår klage i forbindelse med den planlagte veien. Vi kjøpte hytte på Blefjell fordi det var mye uberørt natur og et stille og rolig hytteområde. For ca seks år siden ønsket noen medlemmer av Garaas og Tosjemogen hytteforening å få vei ned til sine hytter. Vi ønsket den gang at dette området ikke skulle belastes med vei siden det var relativt grei og kort adkomst til hyttene. Men vi ønsket heller ikke å være negative og kom med flere utkast til alternativ plassering av veien for ikke å få den kloss opp i hytta vår. Til slutt måtte vi akseptere at det ble anlagt vei. Veien kom mye nærmere vår hytte enn

3 prosjektert, og resultatet er at vi har veien svært tett innpå oss. Vår hytte ligger plassert i svingen i den bratte delen av veien, og vi har ved mange anledninger hjulpet bilister å komme opp på vinterstid. Fordi det er en krapp sving rett utenfor vår hytte, kjører mange bilister svært fort her for å komme opp den bratte bakken. Vi kan ikke slippe barn alene ut, for det kan være relativt mye kjøring på veien i helgene. Den nye veien det søkes om vil få utkjøring midt i svingen, noe som må være uakseptabelt på grunn av trafikksikkerhet. Selv uten høye brøytekanter kan vi ikke skjønne annet enn at det blir svært ugunstig å kjøre ut midt i svingen når bilistene kommer nedenfra med høyhastighet. Når det nå planlegges en vei rett på oversiden av hytta vår, synes vi at belastningen for oss blir urimelig stor. Etter at nåværende vei ble anlagt kan som sagt barn ikke leke foran hytta som tidligere, men når vi har med barn leker de på området ovenfor hytta der det nå søkes om å anlegge vei. Her lager barna skihopp, flaskebakke, aker og leker trygt. Området ovenfor hytta vår er et flott uberørt område som vi alle benytter. Dersom vi får en vei her opplever vi nå bli omgitt av veier, og i dette nye tilfellet av en vei som blir liggende med overhøyde i forhold til vår hytte. Vi mener at det finnes alternativ til denne traseen ved at man kan komme ned fra parkeringsplassen som ligger sørøst for hytte nr. 107 eller fra stikkveien som går inn til hytte nr. 41. Vi har snakket med Kjønnerød om veisaken. Han forstår vårt perspektiv, og vi forstår at dette forslaget til plassering av vei blir den rimeligste løsningen for dem. Vi håper kommunen vil ta hensyn til de ulemper det medfører for oss å få enda en vei meget nært inn på vår hytte i tillegg til en uoversiktlig utkjøring, siden det finnes andre løsninger for å anlegge vei til Kjønnerød og Fjellheim. Vurdering: Ettersom det foreligger en godkjent reguleringsplan for området, så finner rådmannen det tvilsomt om klager vil vinne frem. Imidlertid vil det, om kommunen gir klarsignal til bygging, og klager vinner frem i ettertid, bli utført terrengarbeider som kommunen kan bli pliktig til å rette opp. Rådmannen mener derfor at vedtaket må gis oppsettende virkning frem til klageadgangen er utprøvd. Saken legges med dette frem til politisk behandling. Side 3 av 31

4 FLESBERG KOMMUNE Gnr 140/25 - Klage på avslag. Lampeland Arkiv 140/25/0/0 Saksmappe 2012/583 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: Klagen tas ikke til følge. Bjørn Sandbæk gis ikke dispensasjon fra 3 i gjeldende reguleringsplan for Nipeto/Gampeflå, for etablering av midlertidig renseanlegg ved Gnr 140/25. Vedtak i dispensasjonsspørsmålet er fattet i medhold av Pbl 19,2. Vedlegg: Kartutsnitt. Saksopplysninger: Bjørn Sandbæk søker i brev av om tillatelse til å bygge på 15 m². på ovennevnte registreringsnummer. Hytta ligger innenfor 50 meters beltet ved Nedre Nipetovann hvor det gis mulighet til å bygge på inntil 15 m².i medhold av 5.1 i gjeldende reguleringsplan for Nipeto/Gampeflå. Søker skriver at det parallelt med byggesøknaden skal sendes inn en søknad om utslipptillatelse fra Fjellrens AS. Kommunen kan ikke se å ha mottatt en slik søknad. Flesberg kommune svarer følgende i brev av Med referanse til din søknad datert , og kommunens brev datert Tillegg til søknaden er mottatt og Forutsetning for kommunens godkjenning av søknaden er at hytten knyttes til felles vann- og avløpsløsninger. Kommunen har behandlet og nettopp avslått relevant dispensasjonssøknad fra dette krav, jf. kommunens brev av Forutsatt kommunens avslag ikke blir omgjort ved klagebehandling vil hytteutvidelsen ikke være mulig innenfor regulerte rammer. Bjørn Sandbæk har den oversendt følgende klage (gjengis i sin helhet): Det vises byggesøknad datert knyttet til utvidelse av hytte på gnr/bnr.: 140/25, utslippssøknad datert , brev datert (mottatt ) fra Flesberg kommune (FK) vedrørende avslag på utslippssøknad. Som et vedlegg til brevet følger en uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud (FIB) datert I tillegg vises det til brev datert fra FK vedrørende avslag på byggesøknad for samme hytte. I byggesøknad anmoder jeg om a få tillatelse til å bygge på hytta med 15 m2 i forbindelse med innleggelse av vann og etablert av bad. Utvidelsen av hytta innbefatter også bygging av renseanlegg prosjektert av firmaet Fjellrens AS. «Det går fram av reguleringsbestemmelsene at det ikke er tillatt med separate utslipp fra hytter i omradet, men at avløpsvannet skal føres til felles avløps- og renseanlegg.

5 Fylkesmannen anser denne bestemmelsen som et godt virkemiddel for a unngå spredte utslipp i hytteomradet, men de forurensningsmessige og hygieniske ulemper som dette kan medføre. Etablering av slike anlegg for enkelte hytter kan også gjøre det vanskeligere a få til utbygging og tilknytninger ti! et felles avløpsanlegg for hytteomradet.» Til dette vil jeg knytte noen kommentarer: Siden 2009 har det vært diskusjoner mellom grunneierne på 140/1, 140/2 og 141/1 om kostnader knyttet til anleggelse av felles avløpsledning fra 140/1 og 140/2 til renseanlegg som er anlagt på 141/1. I februar 2009 meldte jeg skriftlig interesse for a koble meg på en felles avløpsledning og gjennom dette signaliserte at dette var en løsning som jeg virkelig ønsket. Men i tiden som har gått har ikke grunneierne klart a bli enige og hvor stor tilknytningsavgiften eller hvor stor de årlige abonement-kostnadene skal bli. Derfor har ikke planene om en felles avløpsledning til nå blitt realisert. Med den nye reguleringsplanen som ble vedtatt i 2008, har jeg som hytteeier dermed blitt heit låst i forhold til å videreutvikle hytta og oppdatere den til tidsriktig standard. At jeg skal være prisgitt andre (ovennevnte grunneiere) enn offentlige myndigheter med hensyn til a bygge på min egen selveid hytte på egen selveid eiendom finner jeg meget spesielt. Jeg finner det helt urimelig at en slik uenighet mellom grunneiere, og som jeg ikke har noen påvirkning på, skal ødelegge for mine planer om å videreutvikle hytta. Jeg kan ikke forstå at dette er tenkt på i reguleringsplanen og at jeg dermed bør kunne gis dispensasjon til å realisere mine planer. Paradokset er at dersom den nye reguleringsplanen ikke hadde blitt vedtatt, ville jeg med stor sannsynlighet kunnet bygge på hytta med de nevnte 15 m2, slik det tidligere er gitt tillatelse til for hytter i samme omradet. Renseløsningen som Fjellrens har beskrevet basert på teknisk godkjente og fullgode løsninger som er allment aksepterte som adekvate med hensyn til a ivareta miljømessige forhold. Å hevde at renseløsningen kan medføre forurensningsmessige og hygieniske ulemper er, etter mitt syn, direkte fei! Fjellrens og andre tilsvarende firmaer har basert hele sin forretningside omkring det a tilby adekvate renseløsninger som har blitt godkjent titallsvis i både Flesberg kommune og i andre kommuner rundt om i landet de siste årene. Derfor kan jeg ikke se at det er relevant a basere avslaget på søknaden på en slik påstand. Hovedpoenget med formuleringene i reguleringsplanen er å sørge for gode renseløsninger for fritidsboliger. Det er nettopp det Fjellrens tilbyr gjennom sine produkter og losninger. Jeg søker altså om en midlertidig utslippstillatelse hvor jeg aksepterer at en eventuell godkjennelse krever at jeg kobler meg på en felles avløpsledning når den kommer. På den måten vii jeg være den sikreste «kunden» et fellesanlegg kan få, siden jeg da har forpliktet meg til å koble meg på avløpsledningen når den blir realisert. Jeg vii også nevne at jeg ikke er den første som søker om midlertidige utslippstillatelse i påvente av gjennomføringen av et felles avløpsanlegg. jeg henviser til Bleva/Ådalen hvor det er gitt godkjennelser til midlertidige utslippstillatelser i påvente av felleslosninger. Så for Blefjell eller kommunen sett under ett vii det ikke være snakk om at det er min sak som skaper presedens. Jeg ser det heller slik at godkjennelser som allerede er gitt skaper presedens for meg. Med bakgrunn i dette har jeg en forventing om å bli behandlet likt som andre hytteeiere. Byggesøknaden og utslippssøknaden er nabovarslet i henhold til gjeldende regelverk. Av naboene som ga tilbakemelding var det en som satte som krav at utslippsløsningen skulle være i samsvar med forskrifter, noe den selvfølgelig er. Ellers var alle positive til utbygging og anleggelse av renselosning prosjektert av Fjellrens. Jeg anmoder derfor om a få bygge på 15 m2 som beskrevet i min søknad datert og med utslipp som beskrevet i søknad Anmodningen er basert på følgende: Eierne av nabohytter har ingen innvendinger til byggesøknaden eller utslippssøknaden. Jeg forplikter meg til a koble til felles avløpsledning når den kommer. Det hadde selvfølgelig vært mye bedre for meg at felles avløpsledning ble anlagt nå, men når sa ikke er tilfelle er dette en akseptabellosning for meg. Side 5 av 31

6 Løsninger med dispensasjon for midlertidige anlegg i påvente av felles avløpsledning er tidligere godkjent i Bleva/Ådalen. Således er det allerede her gitt en aksept som skaper presedens for meg. Jeg forventer å bli behandlet på samme måte som andre hytteeiere. Jeg forplikter meg til a tømme slamavskiller tanken årlig eller oftere dersom det er nødvendig. Jeg forplikter meg da til a levere kvitteringer til kommunen slik at de ser at tømming foregår på en skikkelig mate. Jeg vil også presisere at jeg overhode ikke har noen intensjoner om a bore hull i slamavskiller for a redusere antall tømminger til kommunalt renseanlegg. Bakgrunnen for det er åpenbar. Vi er en av de familiene som benytter Nedre Nipetovann mest til bading og rekreasjon og er overhode ikke interessert i a gjøre noe som kan forringe hverken badevann etter miljø omkring hytta. Jeg kan ikke se at det jeg har søkt om vil være noe problem for FIB eller FK å godkjenne i og med at den midlertidige løsningen gir en forskriftsmessig rensing og at jeg skal koble meg på en felles avløpsledning når den blir realisert. Grunneier Asbjørn Løvstad har kommet med følgende redegjørelse angående fremdriften: Til info vedlegges avtale mellom grunneierne Jan Ivar Ravnas ( gnr 140 bnr!) Oddvar Garaas ( gnr 140 bnr 2) og Nipeto Vann og Avløpsselskap AS om utbygging av vann - og kloakkløsninger på de to berørte eiendommene. Avtalen er inngått etter lengre tids diskusjon og avklaringer herunder p.t. priser for tilknytning av enkelthytter. Fellesløsning for vann og kloakk ligger som en forutsetning for utvikling i reguleringsplanen for området Nipeto/Gampefla fra februar Hovedprinsippet i den inngåtte avtalen bygger på trykkløsninger for kloakk med kvernpumper ved den enkelte hytte og vann fra egen/felles borehull men Nipeto VA AS tilbyr også tilknytning til trykkvann for både gamle hytter og ved ny utbygging. Det er i løpet av 2012 foretatt boring av flere borehull i området og en del hytter vii hente vann på denne maten etter at området er bygget ut med infrastruktur VA. Nipeto Vann- og Avløpsselskap AS fikk i 2008 utslippstillatelse for et større område som også inkluderer de to eiendommene avtalen gjelder. Renseanlegget som stod ferdig i desember 2008 har kapasitet til å motta og prosessere kloakkvannet. Det er igangsatt detaljplanlegging av omradet og det planlegges anleggsarbeider fra sommeren Anleggsplan AS vii som tidligere stå for dokumentasjon og søknader. Jeg vii understreke betydningen av at området bygges ut basert på fellesløsninger av hensyn til godkjente planer og for å unngå forurensing i området fra punktutslipp. Det er også en forutsetning for en teknisk og økonomisk forsvarlig gjennomføring av anlegget. Vurdering: Ettersom Bleva/Ådalen er nevnt, som ett område der det har vært midlertidige løsninger, så er dette korrekt. Det som ikke fremgår av brevet er at disse midlertidige løsninger har vært bruk av tette tanker og at tillatelser til bruk er gitt til Bleva eller grunneier. Kommunen er selvsagt villig til å diskutere midlertidige løsninger på Nipeto/Gampeflå, men da må dette skje i regi av grunneiere og ikke med den enkelte hytteier. Flesberg kommunestyre har godkjent gjeldende plan for området i hht forslag fremmet av grunneierne. Det er også kommunestyret (PNR) sitt ansvar å sørge for at disse retningslinjene blir fulgt. Det foreligger nå to søknader om midlertidige anlegg innen planområdet, rådmannen mener bestemt at det vil undergrave planbestemmelsene og danne presedens dersom kommunestyret (PNR) åpner opp for midlertidige anlegg mot grunneiernes ønsker. Saken legges med dette frem til behandling. Side 6 av 31

7 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 141/4/0/0 Saksmappe 2012/687 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jon Kåre Jonsson Gnr 141/4 - Klage på delegasjonsvedtak Nr. 287/12 - Midlertidig avløpsanlegg. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: 1. Delegasjonsvedtak nr. 287/12 av er fattet på feil grunnlag, da kommunen må ta stilling til selve dispensasjonsspørsmålet før tillatelse kan gis. Vedtaket gis derfor oppsettende virkning frem til dispensasjonsspørsmålet er avklart. 2. Dispensasjon fra 3 i gjeldende reguleringsplan for Nipeto/Gampeflå avslås i medhold av Pbl 19,2. I utvalgets vedtak i sak 5/10 er det som vilkår for dispensasjon for fremføring av vei gitt en klar forutsetning at fremføring av vann- og avløp skal skje i veitraseen. Vedlegg: Saksopplysninger: Fjellrens as har på vegne av Morten Leines søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Nipeto/Gampeflå for etablering av separat renseanlegg for grå- og svartvann ved ovennevnte registreringsnummer. Flesberg kommune har i delegasjonsvedtak av , sak 287/12, valgt å gi tillatelse til ett midlertidig avløpsanlegg, under forutsetning av at tiltakshaver forplikter å knytte seg til ett fremtidig fellesanlegg: Følgende vedtak er fattet i delegasjonsvedtak 287/12 (gjengitt i sin helhet): Vedtak: I medhold av kapittel 12 i forurensningsforskriften gis utslippstillatelse iht. søknaden: For infiltrasjonsanlegget gjelder følgende: Kombinert infiltrasjons-/sandfilteranlegg lagt langs kotene i området ved prøvehull. Infiltrasjonen må skje på ca. 0,4-0,5 m dyp, og det må føres et filterlag på minimum 0,3 m under fordelingslaget. Filtermassene må ha gode renseegenskaper, minimum kvalitetsklasse A. Det må fylles opp over anlegget for å få nødvendig overdekning mot frost (ev. isolering) og for å gi en best mulig landskapsmessig tilpasning til omkringliggende terreng. Anleggets effektive renseareal må være min. 25 m². Foran infiltrasjons-/sandfilteranlegget anlegges en 3 kamret slamavskiller med biofilter på 3,0 m³ våtvolum og støtbelaster. Ved bruk av to spredegrøfter eller flere skal det benyttes en fordelingskum. Tømming innlemmes i den kommunale ordningen og tømmes min. hvert 2-3 år, Første gang i Dersom det er behov for ytterligere tømming avtales det med kommunen.

8 Det må betales kr ,- for kommunens kontroll av nye anlegg. Kommunen foretar siden gebyrbelagt kontroll av anlegget hvert 4-5 år. Fra betales kr. 119,- i et årlig gebyr for vassdragsovervåking. Gebyrer hjemlet i Forurensingsforskriftens Dersom det skulle vise seg at avløpsvannet fører til ulempe for naboer eller andre berørte, må eieren uten utgifter for kommunen etterkomme pålegg som vil bli gitt av forurensingsmyndighetene for å bedre forholdet, jfr. Forurensingslovens 7. NB! Når det blir bygget ett fellesanlegg i området, forplikter hytteeier iht reguleringsplanens bestemmelse 3, å koble seg til fellesanlegget og fjerne slamavskilleren med biofilter. Grunneier Asbjørn Løvstad har kommet med følgende uttalelse til nabovarslet (gjengis i sin helhet): Som eier av naboeiendommen gnr 141 bnr 1 ( bnr 4 er utskilt herfra) har jeg følgende merknader til søknad om etablering av avløpsanlegg for en eksisterende fritidsbolig. Bestemmelsene i reguleringsplan for Nipeto/Gampeflå vedtatt sier at området skal bygges ut med fellesløsninger for vann og avløp. Denne søknaden må behandles som dispensasjon fra planen. Nipeto Vann og Avløpsselskap AS er gitt utslippstillatelse for alle hytter/tomter innenfor reguleringsplanen for både eiendommen gnr 141 bnr 1 og gnr 140 bnr 9 (eies av Asbjørn Løvstad) + to andre naboeiendommer. Nipeto Vann og Avløpsselskap AS som eies av undertegnede og ektefelle har bygget ut vannforsyning, ledningsnett og et større renseanlegg på Nipetosiden med kapasitet til å håndtere utslipp fra alle nåværende hytter på Gampeflå siden av eiendommen. Anlegget kan med relativt enkle grep og investeringer ta hånd om utslipp fra alle nåværende tomter/hytter på nevnte eiendommer. Det er i høst bygget vei frem til gnr 141 bnr 4 der avtale som er inngått mellom eier av 141/4 og 141/1 forutsetter at veikroppen kan nyttes som ledningstrase ved utbygging av vann og avløp. Vann- og avløpsselskapet kan p.t ikke tilby vann- og avløpstjenester i dette omrade, men jeg forutsetter som daglig leder for selskapet at eieren av eiendommen gnr 141 bnr 4 forpliktes til å knytte seg til fellesanlegget ved utbygging i dette omradet. Det forutsettes derfor at Flesberg kommune tar inn krav om tilknytning til fellesanlegg for vann og avløp (Nipeto Vann og Avløpsselskap AS) i betingelsene for å gi dispensasjon fra reguleringsplan ved tillatelse til å etablere separat avløpsanlegg for gnr 141 bnr 4. Harald Jørstad har i brev av påklaget delegasjonsvedtak nr. 287/12 (gjengis i sin helhet): Takk for positivt tilbakemelding i henhold til utslipstillatelse for grå- og svartvann til beskrevet infiltrasjonsanlegg. Når det blir bygget ett fellesanlegg i omradet, forplikter hytteeier iht reguleringsplans bestemmelse 3, å koble seg til fellesanlegget og fjerne slamavskilleren med biofilter. Grunnlaget for anken er at det pr. i dag ikke er noen fellesanlegg og koble seg til. Og som jeg har erfart er at de etablerte hytteeierene syd for oss er negative til og knytte seg til et fellesanlegg. Flesberg Everk må også føre opp en høyspentlinje tilområdet for og kunne levere strøm til pumper etc. Det er regulert inn noen få hyttetomter i omradet, Men det er grunn til og tro at anleggsbidraget pr. andel å bli meget høyt. Stipulert pris er så høy at vi mest sannsynlig ikke kommer til å koble oss på. Det har godt lang tid fra reguleringsplanen ble vedtatt uten at det er etablert et felles anlegg i omradet, og det er urealistisk og tro at det blir etablert nærmeste framtid. Hvor lenge er det riktig at en slikt punkt i reguleringsplanen kan stå uten at det blir gjennomført? Side 8 av 31

9 Derfor er både naturen, ut i fra et forurensings synspunkt og vi mest tjent med at vi etablerer infitrasjonsanlegget vi har søkt om. Dette er et kostbart anlegg med meget god virkningsgrad som er beregnet og fungere i meget lang tid. Det er helt urimelig at en privat utbygger kan forlange at vi skal koble oss til hans anlegg der det ikke er gitt bindene pris og ferdigstillelse dato. Det er også gitt tillatelse til tilsvarende anlegg på Blefjell i siste året uten slike forbehold. Er det ikke likhet for hytteeierene i Flesberg kommune? Ved et avslag på påklagingen kommer vi til og opprettholde dagens standard i forhold til vann og avløp. Morten Leinæs søkte i desember 2008 om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for fremføring av vei til sin hytte: Følgende vedtak er tidligere fattet av utvalget i veisaken Den , som sak 56/09: Fast utvalg for plansaker avslår Leinæs dispensasjonssøknad, datert Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt saksopplysninger Avslaget begrunnes: Søknaden inneholder ikke særlige grunner. Ønsket om økt tilgjengelighet på grunn av alder er ett generelt forhold som svært mange hytteeiere etter hvert vil kunne vise til. Dispensasjonen iht. søknaden vil derfor i praksis føre til reguleringsedring. Parkeringsplass kan opparbeides i medhold av gjeldende reguleringsplan. Etter avtal mellom eier av Gnr 141/4 og grunneiere Rustand og Holm kan adkomst til fritidseiendommen Gnr 141/4 tas inn i deres pågående regulering. Nye vegløsninger i området må innarbeides i en detaljplan for området. Vedtaket ble påklaget av Leines og etter å ha befart området fattet utvalget nytt vedtak den den , som sak 5/10: Klagen tas til følge og det gis dispensasjon etter Pbl 7 for fremføring av vei under forutsetning av at det fremføres vann- og avløp i foreslått veitrase. Dette vil medføre en avkloakkering/sanering av avløpsforholdene og en miljøforbedring av hytteområdet. Gnr 141/4 ble solgt til Harald Jørstad den Vurdering: I følge vedtatt reguleringsplan for området, skal alle hytter, i området koble seg til felles avløpsanlegg. Eiendommen har også nettopp fått en dispensasjon fra planen for fremføring av vei under forutsetning av det fremføres vann- og avløp i veitraseen. Dersom dette ikke er utført, så er det ett brudd på vilkårene satt i dispensasjonsvedtaket. Vårt delegasjonsvedtak av i sak 287/12 er fattet på feil grunnlag, da søknaden skulle ha vært behandlet som ett dispensasjonsvedtak. Delegasjonsvedtaket må derfor oppheves og det må fattes ett helt nytt vedtak i saken. Rådmannen vil mene at pga at det i sak 5/10 er gitt en klar føring for at vann- og avløp skal føres frem i veitraseen og det faktum at det i hht vedtatt i gjeldende plan at det ikke er tillatt med fellesanlegg i området, så må søknaden avslås. Saken legges med dette frem til politisk behandling. Side 9 av 31

10 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 29/1/0/0 Saksmappe 2012/392 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson GNR/BNR 29/1 Klage på vedtak i PNR-sak 46/12 av MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: Kommunens komité for plan, næring og ressurs tar ikke til følge Kari Gjømles klage på vedtak i PNR-sak 46/12, og opprettholder vedtaket. Klagen er datert Grunnen for at klagen ikke tas til følge er at den inneholder ikke momenter som tilsier at kommunen skal omgjøre sitt vedtak i PNR-sak 46/12. Se for øvrig sakens avsnitt «Vurdering». Vedlegg: - PNR-sak 46/12 - Oversiktskart i målestokk 1: Situasjonskart i målestokk 1:1000 Saksopplysninger: Søknad om dispensasjon fra eier av hytte på GNR/BNR 29/1 Kari Gjømle (Hummeldalsveien 7, 2406 Elverum) ble behandlet av kommunens komité for plan, næring og ressurs i møte , som PNR-sak 46/12. Komiteens vedtak: Kommunens komité for plan, næring og ressurs avslår Kari Gjømles, datert Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt «Saksopplysninger». Avslaget begrunnes: Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan- og bygningsloven kap. 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Det er et generelt byggeforbud i området og en dispensasjon i denne saken kan få en uheldig presedensvirkning for kommunens behandling av liknende saker. Se for øvrig sakens avsnitt «Vurdering». Innenfor utløp av lovfestet klagefrist er mottatt fra Kari Gjømle klage på komiteens vedtak i PNR-sak 46/12. Gjømles klage, datert : Søknad om dispensasjon GNR/BNR 29/1 Jeg viser til brev fra Flesberg kommune datert , mottatt og påklager

11 vedtaket om avslag. Fast utvalg for plansaker i Flesberg kommune ga ved vedtak 2. februar 2010 dispensasjon fra LNF-formålet og byggeforbudet langs vassdrag for tilbygg til hytte på eiendommen. Vedtaket ble påklaget av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud i brev av Fast utvalg for plansaker i Flesberg kommune behandlet klagen 16. mars 2010, men fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket. Den gangen gjaldt søknaden et tilbygg på 42m 2. Vi har gått bort fra overbygget terrasse og min søknad av gjelder kun et tilbygg på 10m 2. I vurdering for vedtak skal fordelene primært knyttes til offentlig hensyn, men sekundært burde det kunne knyttes til private som trives i Flesberg. Det finnes nok av store hytter rundt Vatnebrynvannet som sjelden er i bruk. Vi bruker stedet vårt. Vurdering: Hytten er på en odde ved Mjosund i kommunedelplanens byggeforbudssonen langs Vatnebrynvatnet. Området er i arealdelen av kommunedelplanen for Vatnebrynvatnet avsatt til LNF-områder med spredt fritidsbebyggelse. Planbestemmelsene gir adgang (innenfor gitte rammer) til å utvide hytten med 15 m² for å etablere godkjente vann og avløpsløsninger. Det er ikke søkt om utslippstillatelse. Ved tidligere søknad om dispensasjon (2009) frarådet Fylkesmannen kommunen å gi tilsvarende dispensasjon på stedet. I arbeidet med kommunedelplanen for Vatnebrynvannet var blant annet utvidelser av hytter nær vannet et tema. Planbestemmelsen om at eksisterende hytter i 50-metersonen langs vannet kunne utvides med inntil 15 m² for å etablere godkjente vann- og avløpsløsninger ble da foreslått. Det gjorde at Fylkesmannens miljøvernavdeling fant grunnlag for å trekke innsigelse knyttet til mulighetene for hytteutvidelser langs vannet. Foreliggende søknad er ikke utformet eller begrunnet i tråd med dette. Rådmannen vil peke på at en eventuell dispensasjon i denne saken vil føre til en uheldig presedens som kan undergrave byggeforbudet i kommunedelplanen. Under henvisning til nasjonale arealpolitiske føringer for forvaltning av vassdragsområder og landskapsverdier samt faren for uheldig presedens, vil rådmannen frarå komiteen å ta klagen til følge. Etter rådmannens vurdering er det ikke anført momenter verken i dispensasjonssøknaden eller etterfølgende klage som kan gi grunnlag for omsøkt dispensasjon fra kommuneplanen. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. Side 11 av 31

12 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 9/3/5/0 Saksmappe 2012/652 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson GNR/BNR 9/3 F5 Klage på vedtak i PNR-sak 38/12 av MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: Kommunens komité for plan, næring og ressurs tar ikke til følge Gro Fusche Bergs klage på vedtak i PNR-sak 38/12, og opprettholder vedtaket. Klagen er datert Grunnen for at klagen ikke tas til følge er at den inneholder ikke momenter som tilsier at kommunen skal omgjøre sitt vedtak i PNR-sak 38/12. Se for øvrig sakens avsnitt «Vurdering». Vedlegg: - PNR-sak 38/12 - Oversiktskart i målestokk 1:10000 Saksopplysninger: Søknad om dispensasjon fra eier av hytte GNR/BNR 9/3 F5 Gro Fusche Berg (Solveien 95, 1162 OSLO) ble behandlet av kommunens komité for plan, næring og ressurs i møte , som PNR-sak 38/12. Komiteens vedtak: Når det gjelder regulert avstandskrav hytte uthus innvilger kommunens komité for plannæring og resurs Gro Fusche Bergs dispensasjonssøknad. Når det gjelder regulert grad av utnytting avslår kommunens komité for plan- næring og resurs Gro Fusche Bergs dispensasjonssøknad, Søknaden, datert , er gjengitt i sakens avsnitt «saksopplysninger». Avslaget begrunnes: Hytten + tilhørende stabbur utgjør til sammen utnyttingsgrad BYA ca 163 m², som er 13 m² over regulert grad av utnytting i plan vedtatt Ytterligere overskridelse vil være presedensutløsende. Blefjell er et regionalt viktig friluftsområde og mange dispensasjoner vil føre til at planbestemmelser undergraves og virker negativt for natur- og friluftsinteressene. Rådmannen legger vekt på de allmenne interessene og anbefaler derfor at søknaden ikke imøtekommes. En vanlig situasjon er at tiltaket det søkes om isolert sett ikke betyr så mye, men dersom dispensasjonen skaper presedens, vil hensynene som ligger bak planen kunne bli vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon må altså ikke undergrave planen som beslutningsgrunnlag. Se for øvrig sakens avsnitt «Vurdering».

13 Innenfor utløp av lovfestet klagefrist er mottatt fra Gro Fusche Berg klage på komiteens vedtak i PNR-sak 38/12. Bergs klage, datert : Klage på vedtak i PNR-sak 38/12 Ifbm dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsbestemmelser for plassering av frittstående uthus for GNR: 9 BNR: 3 FNR: 5 i Flesberg kommune Avslaget datert 2/11-12 ble mottatt den 5. november 2012, klage sendt den 21/ Vi søkte om å sette opp et lite uthus på tomten for å kunne lagre snøfreser, ved og ski. På bakgrunn av dette søkte vi om to dispensasjoner. Maks avstand fra hytte - regulert avstandskrav Kommunen innvilget denne dispensasjonen Regulert grad av utnytting Kommunen avslo denne dispensasjonssøknaden grunnet utnyttingsgrad på tomten, og at en slik dispensasjon kunne virke presedensutløsende. Vi kan vanskelig se at vår søknad om oppføring av et enkelt lite uthus til lagring av snøfreser og ved, kan virke presedensutløsende da det i reguleringsplanen er vedtatt at det kan oppføres 2 små bygninger i tillegg til hytta. Dette er kun snakk om et enkelt uthus/bod som ikke skal benyttes til bo areal. Uthuset vil ikke være til sjenanse for noen naboer, og kan knapt sees fra veien eller terrenget rundt. Det vil derfor ikke virke sjenerende inn på natur og friluftsinteressene. Vi håper dere kan vurdere saken på nytt og forhåpentligvis se behovet for å få satt opp et lite lagringssted for ved, ski og måkeutstyr. Det mest hensiktsmessige stedet å sette det opp er i forbindelse med parkering, noe dere også har innvilget i forhold til avstand fra hytta. Grunneieren som også er vår nabo har ingen innvendinger til saken. Vi håper dette kan bidra til at søknaden vurderes på nytt og at tiltaket godkjennes. Vi viser ellers til øvrige dokumentasjon i saken sendt over tidligere. Vurdering: GNR/BNR 9/3 F5 inngår i reguleringsplanen for Fagerfjell Øst hvor hytten er i Delområde 1 hvor grad av tomteutnytting styres av følgende bestemmelse: Delområde 1 (Tomter som eksisterte før planen ble vedtatt): Grad av utnytting pr. tomt er BYA = 200 m². Hvor av 50 m² er øremerket parkering. BYA = 150 m² kan fordeles på fritidsbolig og 2-to separate bygg (uthus/anneks) hvert på maks BYA = 30 m². Separate bygg skal ligge i avstand av maks 8 m og min 1 m til fritidsboligen. Maksimal tillatt gesims- og mønehøyde: Hytte 3,6 og 5,6 m. Uthus/ anneks 2,5 og 3,0 m. Uthus/ anneks skal tilpasses fritidsboligen i materialbruk, form og farge. Reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret den Garasje tillates ikke. Pga. hyttens beliggenhet og grunneiers samtykke anså rådmannen det for å være uproblematisk å dispensere fra regulert avstandskrav, men anser det problematisk å gi dispensasjon fra regulert grad av utnytting. I møte den innvilget kommunens faste utvalg for plansaker Gro Fuche Berg dispensasjon fra arealdelen av kommunedelplanen for Blefjell slik at hun kunne overskride regulert grad av utnytting fastsatt i kommunedelplanen med ca 40 m². Dagens søknad fører til utnytting ca 27 m² over den fastsatte i reguleringsplanen, og vil i praksis umuliggjøre handheving av bestemmelse i en forholdsvis ny reguleringsplan. Side 13 av 31

14 Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak reguleringsplan eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig til sidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens kap. 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Blefjell er et regionalt viktig friluftsområde og mange dispensasjoner vil føre til at planbestemmelser undergraves og virke negativt for natur- og friluftsinteressene. Rådmannen legger vekt på de allmenne interessene og anbefalte derfor at søknaden ikke ble imøtekommet. En vanlig situasjon er at tiltaket det søkes om isolert sett ikke betyr så mye, men dersom dispensasjonen skaper presedens, vil hensynene som ligger bak planen kunne bli vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon må altså ikke undergrave planen som beslutningsgrunnlag. Etter rådmannens vurdering er det ikke anført momenter verken i dispensasjonssøknaden eller etterfølgende klage som kan gi grunnlag for omsøkt dispensasjon fra kommuneplanen. En dispensasjonsvurdering skal være forankret i objektive forhold ved tiltaket, eiendommen og omgivelsene, og det vil bare unntaksvis kunne legges vekt på subjektive forhold hos den enkelte tiltakshaver. Side 14 av 31

15 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 65/6/0/0 Saksmappe 2012/564 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson GNR/BNR 65/6 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: Komiteen for plan, næring og ressurs avslår John Sigurd Haraldseth søknad om dispensasjon, datert Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt «Saksopplysninger». Avslaget begrunnes: Det finnes mange direkte sammenliknbare hytter i LNF områder spredt over hele kommunen, hvis eiere kan påberope seg de samme forhold. Dispensasjon iht. søknaden vil derfor føre til en uheldig presedens som på sikt vil undergrave byggeforbudet i kommuneplanen. Se for øvrig sakens avsnitt «Vurdering». Vedlegg: - Oversiktskart i målestokk 1: Oversiktskart i målestokk 1:7500 Saksopplysninger: Fra John Sigurd Haraldseth (Skedsmogata 2, 2000 Lillestrøm), eier av fritidseiendommen GNR/BNR 65/6 i området Haugsjø nord i kommunen (se vedlagt oversiktskart), er mottatt ( ) dispensasjonssøknad datert Haraldseth søker kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å tilrettelegge for oppføring av uthus. Søknaden, datert : Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, pbi19-1, formål og størrelse. Viser til deres brev av og med svar på min søknad om oppføring av uthus på Gnr. 65/6. I PBL 19.2 gjelder følgende krav for at dispensasjon kan gis: Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ønsket om å bygge ett uthus på tomten er av flere grunner: 1. Vi ønsker ett sted å oppbevare ved og redskap som vedkløyver og kappsag. Vi

16 bruker hytta like mye på vinterstid og fyrer med ved, så det er behov for ved og tørr lagring av denne. 2. Vi har også behov for lagring av redskaper til vedlikehold av hytte og tomt. 3. Da vi er eldre og plaget avartrose (slitasjegikt) er vi avhengig av å leie hjelp til snømåking, dvs. traktor med fres. Det er som kjent ofte mye snø om vinteren i området ved Haugsjø. For å få frest gårdsplassen kan ikke biler stå i veien, og vi ønsker derfor å kunne sette bilen under tak vinterstid. Uthuset vil bli plassert slik på tomten at det ikke blir synlig fra vei og er trukket inn mot skråningen bak hytta. Eiendommen er selveier tomt ervervet med formål fritidsbolig og vil ikke kunne benyttes til landbruksformål. Tiltaket blir ikke synlig eller på annen måte til ulempe for omgivelsene. Jeg søker derfor om dispensasjon fra kommuneplanen arealdel, for tiltak og størrelse på uthus, samt endre betegnelsen på søknaden fra garasje/bod til uthus, med henvisning til tidligere punkt angående behov og bruk av dette. Tiltakshaver kan ikke se at en dispensasjon får negativ virkning for naboer eller omgivelser, eller at lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Dispensasjonssøknaden er oversendt sektororganene til uttalelse etter pbl Fylkesmannen: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av uthus til fritidsbolig ved Haugesjø i Flesberg kommune Flesberg kommune har i brev av 9. november 2012 oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av uthus til hytte ved Hugesjø, gnr. 65/6. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan- og bygningsloven kapitel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Fylkesmannen vil videre vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 som fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. I den grad det er relevant må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. Dispensasjonssøknaden gjelder oppføring av uthus på en fritidseiendom som ligger i skogsterreng sørøst for Haugesjø. Fylkesmannen kjenner ikke til nasjonale eller regionale miljøinteresser som blir berørt ved tiltaket. Kommunen må vurdere om saken kan ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller lokale interesser og ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. En eventuell dispensasjon må begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens i forhold til tilsvarende saker. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale interesser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt. Vurdering: Fritidseiendommen GNR/BNR 65/6 inngår ikke i reguleringsplan. I forhold til arealdelen av kommuneplanen er eiendommen i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, hvor det verken er tillatt å utvide eksisterende bebyggelse - eller å føre opp nye bygninger. Dette med unntak av landbruksrelatert bebyggelse. Side 16 av 31

17 Det finnes mange direkte sammenliknbare hytter i LNF områder spredt over hele kommunen, hvis eiere kan påberope seg de samme forhold. Dispensasjon iht. søknaden vil derfor føre til en uheldig presedens som på sikt vil undergrave byggeforbudet i kommuneplanen. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak plan eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig til sidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens kap. 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. En vanlig situasjon er at tiltaket det søkes om isolert sett ikke betyr så mye, men dersom dispensasjonen skaper presedens, vil hensynene som ligger bak planen kunne bli vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon må altså ikke undergrave planen som beslutningsgrunnlag. Side 17 av 31

18 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv 121/2/5/0 Saksmappe 2012/638 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Ørn Antonsson GNR/BNR 121/2 F5 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for plan, næring og ressurs /13 Rådmannens anbefaling: Kommunens komité for plan næring og ressurs dispenserer iht. Jacobsens/ Thomsens søknad. Søknaden er gjengitt i sakens avsnitt Saksopplysninger. Vedtakets begrunnelse: Søkers ønske om å utvide hytten med 10 m 2 for å legge til rette for installering av biologisk toalett, som vil erstatte primitivt utedo, må kunne sies å være berettiget grunn for å innvilge relevant dispensasjon. Vedlegg: - Oversiktskart i målestokk 1: Situasjonskart i målestokk 1:1000 Saksopplysninger: Fra Randi Jacobsen og Roar Thomsen, eiere av hytte GNR/BNR 1121/2 F5 ved Svene tettsted (se vedlagt oversiktskart), er mottatt dispensasjonssøknad. Jacobsen og Thomsen søker kommunen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å tilrettelegge for utvidelse av hytten. Søknaden, mottatt : Søknad om dispensasjon fra Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Flesberg kommune paragraf meters beltet til vatn og vassdrag. Dispensasjonssøknad for tilbygg på hytte. Gnr. 121, bnr. 2, feste nr. 5 i Flesberg kommune. Vi søker herved om tillatelse til å oppføre et mindre tilbygg på vår hytte i Svene. Vedlagte tegning viser nåværende hytte og påtenkt tilbygg. Det nåværende utedo er meget primitivt og det vil også være problemer med tømming på en hygienisk måte. Vi har kjøpt hytta i sommer vil gjerne oppgradere den med et mere renslig toalettrom som foruten doen også vil inneholde vaskeservant med utslipp til terreng. Det er ikke innlagt vann i hytta så vannforsyningen baseres på medbrakt drikkevann og ellers regnvann fra cisterne. Soverom nr 2 er også meget lite, bare 2,40 x 1,40 meter, så det er et sterkt ønske om å få bygge tilbygget så stort at det også kan bli en utvidelse av det lille rommet. Vi håper på et snarlig og positivt svar på søknaden. Dispensasjonssøknaden er oversendt sektororganene til uttalelse etter pbl 19-1.

19 Fylkesmannen: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av tilbygg hytte ved Svene i Flesberg kommune Flesberg kommune har i brev av 24. september 2012 oversendt en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av tilbygg til hytte ved Svene, gnr. 121/2, feste nr. 2. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf plan- og bygningsloven kapitel 19. Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Fylkesmannen vil videre vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 som fastsetter mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler sentrale prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. I den grad det er relevant må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. Dispensasjonssøknaden gjelder oppføring av et tilbygg på ca 10m 2 til ei mindre hytte som ligger ca 25 m fra Numedalslågen, mellom jernbanelinja og elva. Dispensasjonssøknaden er noe ufullstendig, men vi går ut fra at tilbygget kommer på den siden av hytta som vender vekk fra vassdraget. Det er en bratt skråning foran hytta og tiltaket vil ikke bli synlig fra elva. Kommunen må vurdere om saken kan ha negative virkninger for lokale miljøverdier eller lokale interesser og ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. En eventuell dispensasjon må begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens i forhold til tilsvarende saker. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale interesser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt. NVE: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for tilbygg til hytte GNR/BNR 121/2 F5 - Flesberg kommune Vi viser til brev av med søknad om dispensasjon til uttale. Bakgrunnen for søknaden om dispensasjon er en utvidelse av en hytte innenfor byggeforbudsbeltet langs med Lågen. Hytta ligger forholdsvis høyt over Lågen. Det ligger ikke noen vurdering av flom- eller skredfare i det vi har fått oversendt. Før det gis dispensasjon bør det vurderes om tiltaket er flom- eller skredutsatt eller om det vil kunne medføre til økt fare. Kommunen er ansvarlig for at 28-1 i plan og bygningsloven blir oppfylt. Kommunen må derfor påse at det ikke gis godkjenning til utbygging i fareområder. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon. Vedtak om dispensasjon bør ha en god begrunnelse ut fra de konkrete forholdene som er knytta til saken, for å unngå at det blir skapt en uheldig presedens. NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledning ved behov. Vurdering: Hytten GNR/BNR 121/2 F5 inngår ikke i reguleringsplan. I forhold til arealdelen av kommuneplanen er hytten i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, hvor det Side 19 av 31

20 verken er tillatt å utvide eksisterende bebyggelse - eller å føre opp nye bygninger. Dette med unntak av landbruksrelatert bebyggelse. Søkers ønske om å utvide hytten med 10 m 2 for å legge til rette for installering av biologisk toalett, som vil erstatte primitivt utedo, må kunne sies å være berettiget grunn for å innvilge relevant dispensasjon. Side 20 av 31

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: kl. 11.00 14.30 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen Helga Bratås Gunnar

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 30.04.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 16/13 Gnr 64/4 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 31.08.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 31/10 Meldinger 31.8.10 PS 32/10 Gnr 10/2 F14

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste revidert 30.06.2015: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested:, kommunehuset, Lampeland Dato: 30.06.2015 Tidspunkt: kl. 13:00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Brynjulf Ole Hansen

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1575 Saksbehandler: Terje Skottun Smiløkka 7 - Plassering av basestasjon - gnr 3 bnr 160 og 289 - Klage over vedtak Saksnr Utvalg Møtedato 74/2012 Hovedutvalg

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fast utvalg for plansaker har bestemt at følgende skal befares mandag 30. mai.

MØTEINNKALLING. Fast utvalg for plansaker har bestemt at følgende skal befares mandag 30. mai. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: fast utvalg for plansaker Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 31.05.2011 kl. 13:00 Fast utvalg for plansaker har bestemt at følgende skal befares mandag

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap.

116/110 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM BYGGING AV UNDERETASJE. Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/902-1 Arkivnr.: GNR 116/110 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Fylkesmannen i Nord-Trøndelag postboks 2600 7734 STEINKJER Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/8131 Dato: 13.01.2015 Søknad om oppføring av

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken.

Undertegnede er tiltakshaver og representerer også ansvarlig søker i denne saken. Stein-Arne Hamre Fleslandsvegen 160 5258 Blomsterdalen Bergen Kommune Etat for byggesak og private planer Pb 7700 5020 BERGEN Blomsterdalen 25/10-2014 Klage på avslag på søknad, deres ref 201340097/17

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: fast utvalg for plansaker - ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 28.06.2011 kl. 13:00 Befaring tirsdag den 28.06.11. Kl. 11.10 Avreise kommunehus Kl.

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT Arkivsaksnr.: 12/4531 Arkiv: BYG 78/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen for

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE

22/54 BEHANDLING AV PLASSERING AV UTHUS I NABOGRENSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 08/744-12 Arkivnr.: GNR 22/54 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7 Søgne kommune Arkiv: 23/219 Saksmappe: 2013/1459-19188/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig -

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 24.06.2015 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00.

Møteinnkalling. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell (Veggli friluftspark). Oppmøte i Veggli sentrum kl. 16:00. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 16:00 MERK TIDEN. Før behandling av sakskart vil det bli befaring på Vegglifjell

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir 1721/18/1258 - Søknad om dispensasjon - Sina og Viggo Anfinnes - Garasje - Statsråd Holts veg 15 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Gunnar Vatn gunnar.vatn@innherred-samkommune.no 74048217

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen

Klage på avslag - deling av grunneiendom til fritidsformål, Gjælen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.11.2010 66073/2010 2010/13792 111/10 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/109 Planutvalget 14.12.2010 Klage på avslag - deling av grunneiendom til

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 15, jfr. Forvaltningslovens kap.vi.

Klageadgang: Etter plan- og bygningslovens 15, jfr. Forvaltningslovens kap.vi. Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 09/1549-7 Arkivnr.: GNR 23/72 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt - gbnr 136/1, 7288 Soknedal - søker Arve Vingelen Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3714-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av boligtomt

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 17.10.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 13/13 SAK NR 13/163 SAK NR. 13/260 REFERATER

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE

ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE ENDRING AV DEL AV RETNINGSLINJENE FOR HYTTER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNE Gran kommune foreslår endring av kommuneplanens arealdel sine retningslinjer for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Løkenkollen hyttegrend

Løkenkollen hyttegrend Planbeskrivelse Løkenkollen hyttegrend Referanse: 06/33-29 Arkivkode: PLAN 57 Sakstittel: Reguleringsplan for Løkenkollen hyttegrend Innholdsfortegnelse: 1. Områdebeskrivelse... 3 1.1. Beliggenhet og adkomst...3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen ("Torvskjærholmen").

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen (Torvskjærholmen). Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2012/3262-25814/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 - klage på arealbegrensning i PUK sak 17/11 Saksbehandler:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer