Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sekretariatets budsjettinnspill for 2015"

Transkript

1 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert Kongsbergregionen Håvard Fossbakken Daglig leder mob:

2 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets virksomhet finansieres av de deltakende kommuner. Hvilke kommuner som deltar i de ulike prosjekter vil kunne variere avhengig av prosjekttype og den enkelte kommunes vurdering av sitt engasjement. Det forutsettes derfor at gjennomføring av enkeltprosjekt vil bli finansiert av de kommuner som velger å delta i det aktuelle prosjekt. Det vil også bli søkt støtte til medfinansiering av prosjektene fra andre aktører, eksempelvis Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Driftsmidlene vil videre dekke utgifter til sekretariat. Det forutsettes at husleie mv knyttet til sekretariat dekkes av vertskommunen. Det vises ellers til vedtektene 5 om økonomi. Om årets budsjettinnspill: Sekretariatet er pålagt å levere et utkast til budsjett innen september hvert år. Utkastet inneholder i tillegg til budsjett for det regionale sekretariatets drift en oversikt over de kjente tiltak som kan forventes gi betydning for den enkelte kommunes budsjett for Sekretariatet forutsetter at andre tiltak enn det som pr dd er kjent kan aktualiseres neste år men de må da bli etablert med egen plan for finansiering. Det vises også til regionens Handlingsplan for 2015 som fremmes til behandling parallelt med budsjettinnspillet. Det er svært viktig å understreke at kostnader knyttet til regionens budsjett i økende grad inneholder kostnader som erstatter og eventuelt reduserer kommunenes egne kostnader og gjør tiltak mulig. Dernest er det utviklingstiltak som kommunene gjør sammen i stedet for hver for seg for å skape grunnlag for større kompetanse og lavere pris. Selve driften av regionens sekretariat utgjør en svært liten andel av budsjettet. Oversiktene på de neste sidene er denne gang delt inn slik at de budsjettposter som omhandler IKT-drift kommer etter hverandre i oversikten over etablerte kostnader (tiltak 11-25) og i oversikten over nye tiltak (tiltak 36-38). Dette fordi det er ønskelig å synliggjøre allerede nå at disse budsjettpostene fra 2016 vil bli innarbeidet i den nye virksomheten «Kongsbergregionen IKT-drift» og dermed utgå fra sekretariatets budsjett fra Dette innebærer at sekretariatets budsjett 2016 vil bli vesentlig endret noe som vil kunne gi oss spennende muligheter. Etablerte kostnader:

3 Side 3 av 14

4 Side 4 av 14 Tiltak i handlingsplanen for 2015: Nr Pnr Navn på prosjekt/aktivitet/løsning Budsjett Budsjett Fordeling pr. Kommune 2015 budsjett Tinn Notodden N&U Rollag Flesberg Kongsberg Hjartdal Tiltak handlingsplan 2015: A 26 F256 SNKR Reiselivskonferanse B 27 FF108 SNKR Attraktivitet / Næringsutviklingsprosjekter Finansiering må avklares/etableres i forb m evt prosjektetablering C 28 F248 Digital infrastruktur D 29 FF302 Kompetanseregionen Søkes finansiert av skjønnsmidler for 2015 E 30 F247 Renovasjon - Etableringsprosjekt i Finansiering må avklares/etab leres i forb m evt prosjektetab lering finansieres av kommunene F 31 NY Prosjekt Tjenestesamarbeid økonomi og personal I Dekkes av tidligere års overskudd fra ERP-prosjektet G 32 NY Anskaffelse av regionalt konkurransegjennomføringsverktøy H 33 NY Anskaffelse av SMS-løsning for beredskapsvarsling I 34 FF110 Hovedprosjekt sak/arkiv J 35 FF300 Velferdsteknologi Søkes finansiert av skjønnsmidler for 2015 K 36 F253 Videreutvikling av regional IKT-infrastruktur L 37 F253 Ny kommunikasjons- og samhandlingsløsning M 38 F241 Etablering av regional IKT-driftsenhet F249 Meldingsløftet (ikke 2015) FF103 Mobil omsorg (ikke 2015) Sum tiltak i handlingsplanen for Totalt budsjett Tinn Notodden N&U Rollag Flesberg Kongsberg Hjartdal Finansiering - Kommunenes bidrag Annen finansiering Tiltak merket med blå skrift omhandler investeringer.

5 Side 5 av 14 Generelle kommentarer til budsjett 2015 Nivået på etablerte kostnader (driftskostnader) er omtrent på samme nivå som i Det bemerkes at mange av disse kostnadene erstatter tilsvarende kostnader i kommunenes tidligere lokale budsjetter. Dette gjelder spesielt tiltak som omhandler IKT-drift. Nivået på kostnader til tiltak i handlingsplanen for 2015 er ca 1,5 mill høyere enn i Hovedårsaken til dette er et foreslått nytt tiltak på kr som omhandler etablering av felles kommunikasjons- og samhandlingsløsning (tiltak 37) og en foreslått økning på kr i tiltak 27 Attraktivitets/næringsutvikling. Begge tiltakene er nærmere beskrevet i budsjettkommentarene lenger ned i dokumentet. De budsjettposter som omhandler IKT-samarbeidet (både drift og SuksIT) er tilsluttet av SuksIT i møte Dette gjelder tiltakene: 2, 11-25, I oversikten fremgår det en samlet finansiering fra skjønnsmidler. Vi legger til grunn at tildelte beløp for 2015 vil være ca Dette følges fra sekretariatets side i form av utarbeidelse av søknader/rapport mm via fylkesmennene. I noen av de aktuelle tiltak er det angitt en kostnad i det totale budsjettet uten at denne er fordelt på kommunene. Dette er gjort slik for å synliggjøre finansieringsbehovet. Dersom tiltakene iverksettes må nødvendig finansiering avklares og søkes. Alle kommunens kostnader er uten mva. Forhold mellom drift/investering er ikke synliggjort i dette dokumentet. Medlemskontingenter mv i samarbeidtiltak som feks Osloregionen, Osloregionens Europakontor og Fjellregionsamarbeidet fremgår ikke av matrisen. Den enkelte kommune får selv direkte faktura for slike medlemskap. Nedenfor følger kommentarer og beskrivelser til hvert av tiltakene i budsjettforslaget for Dersom det er tiltak som har fått en økning eller reduksjon i forhold til årets budsjett vil dette være spesifisert i oversikten. Kommentarer til etablerte tiltak (tiltak 1-25) F203: Sekretariatdrift / Regional koordinator (Tiltak 1) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 De aktuelle kostnadspunktene er knyttet til lønn mv, reise/bil og andre driftsutgifter. Kostnadene skal fordeles iht vedtektene 5.

6 F204: Suks'IT (Tiltak 2) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Side 6 av 14 Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet koordinatorstilling herunder lønn, husleie, inventar, driftskostnader, utstyr m.m. I denne summen er det også tatt høyde for å dekke kostnader knyttet til gjennomføring av diverse regionale møter og seminarer. Koordinator for SuksIT følger også opp diverse regionale prosjekter som omhandler IKT, men som eies av andre nettverk, som f.eks. Velferdsteknologiprosjektet, sak/arkiv-prosjektet, mm. Beløpet har vært på kr årlig i perioden For 2015 foreslås en økning på kr for å ta høyde for generell kostnadsøkning. F210: Representantskapet (Tiltak 3) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Kostnader knytter seg til møter/seminar og skal fordeles i hht vedtektene 5. Beløpet har vært på kr i 2014, men foreslås økt til kr Dette for å kunne ta høyde for gjennomføring av en 2-dagers samling for det nye representantskapet etter neste kommunevalg høsten F211: Rådmannsutvalg og regionråd (Tiltak 4) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Kostnader knytter seg til gjennomføring av møter/seminar mv og skal fordeles i hht vedtektene 5. F212: Andre adm kostnader (Tiltak 5) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Gjelder andre vertskaps-/nettverks- og representasjonskostnader samt uforutsette utgifter og tiltak samt nettside osv. Dette er et tiltak som ses i sammenheng med den totale driftskostnad for sekretariatet, dvs F203 / F210 / F211 / F212 mv. Beløpet har i 2014 vært på kr ,men foreslås økt til kr i Dette har sammenheng med at sekretariatet ifb med rulleringen av strategidokumentet i 2015 vil gå i aktiv prosess for å identifisere nye utviklingsprosjekter. Dette gjøres i dialog med kommunene og evt andre utviklingsaktører. I tillegg tas det høyde for en sannsynlig økning av sekretariatets leiekostnader ifb med planlagt flytting til «Krona». Beløpet skal fordeles i hht vedtektene 5. F226: Innkjøp (Tiltak 6) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Beløpet dekker lønn mv, reise/kurs/møtefasilitering, og utstyr/kontor, knyttet til en 70% stilling/funksjon som regional innkjøpskoordinator. Budsjettbeløpet for 2015 foreslås økt med kr i forhold til tidligere års budsjetter for å kunne håndtere generell kostnadsøkning. Beløpet kostnadsfordeles i hht folketall.

7 Side 7 av 14 F234: Felles LMS / Felles Fronter / IKT-skole (Tiltak 7) Foreslått budsjettbeløp kr redusert med kr Budsjettbeløpet dekker administrator/koordinator i 20 % stilling: lønn, reise/kurs/møtefasilitering og utstyr mv. Budsjettbeløpet er redusert fra i forhold til tidligere års budsjett. Dette fordi Oppvektsnettverket i møte 5.september 2014 var enige om å redusere stillingsstørrelsen på den regionale koordinatorstillingen fra 2015, da kommunene selv kan ivareta support og brukerstøtte på sine «LMS'er». I samme møte ble det derfor anbefalt at man i budsjettet for 2015 legger inn en 20 % stilling og at nettverket foretar en endelig avklaring av stillingens størrelse og oppgaver i løpet av høsten Kostnadene fordeles kommunene i tråd med samarbeidsavtale etter GSI tall. I tillegg kommer lisens-/avtalekostnader på i underkant av som faktureres direkte fra Fronter til den enkelte kommune. Dette er ikke tatt med som eget tiltak her. F230 og F259: Samordnet næringsapparat SNKR (Tiltak 8,9 og 10) Tiltak 8 (F230): Foreslått budsjettbeløp kr samme beløp som i 2014 Til fasilitering av samarbeidet og div kostnader Tiltak 9 (F230): Foreslått budsjettbeløp kr samme beløp som i 2014 Kongsbergregionen deltar som pilot i Telemarksforsknings pilotprosjekt knyttet til attraktivitet. For at regionen skal ha en samlet vurdering/kunnskap om kommunene i sin region er det ønskelig å fortsette dette samarbeidet Tiltak 10 (F259): Foreslått budsjettbeløp kr samme beløp som i 2014 Til dekning av kostnader i forbindelse med etablererveiledning for de 4 kommunene i Buskerud. Av total kostnad dekker kommunene selv 1/3 del Fylkeskommunen og IN Norge 2/3 deler Den faktiske kostnaden er i regnskapet delt på to prosjekt F255 og F259, der man skiller mellom hhv direkte mottak/veiledningstjenester og kompetansetiltak F204 Tilskuddsportalen (Tiltak 11) Foreslått budsjettbeløp: kr redusert med kr Budsjettbeløpet dekker faste årlige lisenskostnader for bruk av løsningen. Beløpet er kr lavere enn i Årsaken til kostnadsreduksjonen er at kommunene Rollag og Flesberg i 2014 har sagt opp avtalen. Løsningen ble anskaffet av alle 7 kommunene i For 2015 vil det kun være kommunene Notodden og Nore og Uvdal som fortsatt abonnerer på løsningen.

8 Side 8 av 14 F206: Visma AjourIT (PLOM) (Tiltak 12) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker faste årlige lisenskostnader knyttet til kommunenes bruk av IKT-verktøyet hjelpeguider for Profil som ble anskaffet av alle kommunene i F217: FriKomPort (Tiltak 13) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker utvikling og årlig ASP-drift av kommunenes felles kursportal (FriKomPort) som ble utviklet og etablert i F227: Vedlikehold, brukerstøtte og applikasjonsvedlikehold Oppad (Tiltak 14) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker lisenskostnader og konsulenttjenester for bruk av den regionale Oppad-løsningen som ble etablert i Budsjettbeløpet er er kr høyere enn i Økningen skyldes indeksregulering fra 2013 og en liten underdekning fra tidligere års vedlikeholdsavtaler. Det bemerkes at Hjartdal kommune har inngått egen avtale med Oppad og at ovennevnte beløp derfor ikke dekker Hjartdal kommunes kostnader knyttet til bruk av Oppadløsningen. F251 : ERP-prosjektet for 4 kommuner (Tiltak 15) Foreslått budsjettbeløp: kr redusert med kr Budsjettbeløpet dekker drift av felles ERP-løsning (økonomi- lønns/personalsystem) for kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal og Kongsberg anskaffet i Budsjettbeløpet er kr lavere enn i Dette skyldes at det i 2014 var satt av investeringsmidler til anskaffelsen. All programvare/moduler er nå anskaffet. Kostnadene i 2015 omhandler vedlikeholdskostnader, applikasjonsdrift og brukerstøtte. Budsjettbeløp og kostnadsfordeling for 2015 er i henhold til tidligere vedtak i rådmannsutvalget. F250: Vedlikeholdsavtale regional Familialøsning (Tiltak 16) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker kostnader til bruksrett og vedlikehold av regional Familialøsning. Beløpet er ca kr høyere enn i Dette skyldes indeksregulering av avtalen. Den regionale løsningen har erstattet kommunenes lokale Familia-løsninger og de lokale kostnadene ute i kommunene har hatt har dermed bortfalt.

9 Side 9 av 14 FF103: Vedlikholdsavtale regional Profilløsning (Tiltak 17) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til bruksrett og vedlikehold av regional Profilløsning og regional Meldingstjener. Beløpet er ca kr høyere enn i Økningen skyldes indeksregulering av avtalen. Den regionale løsningen har erstattet kommunenes lokale Profilløsninger og de lokale kostnadene kommunene har hatt har dermed bortfalt. FF104: Vedlikholdsavtale regional helsestasjonsløsning (Tiltak 18) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til bruksrett og vedlikehold av regional helsestasjonsløsning som ble etablert i Kommunens tilsvarende eksisterende vedlikeholdsavtaler for lokale løsninger har dermed utgått fra FF105: Linjeleie Norsk Helsenett og samarbeid om overvåking (Tiltak 19) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til leie av felles linje til Norsk Helsenett og til samarbeid om overvåking og drift av felles Meldingstjener. Overvåking og drift utføres av Kongsberg kommune iht egen samarbeidsavtale revidert i FF301: Vedlikehold og applikasjonsdrift regionalt kvalitetsystem (Tiltak 20) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til årlig bruksrett og vedlikehold av regionalt kvalitetssystem. Beløpet er kr høyere enn i Dette skyldes at kommunene i 2014 anskaffet en ny modul «Årshjul» som medfører høyere årligere vedlikeholdskostnader. FF107: Etablering og vedlikehold regional sosialløsning (Tiltak 21) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til årlig bruksrett og vedlikehold av regionalt sosialsystem som ble anskaffet høsten 2013 og tatt i bruk i Kostnadene for drift erstatter kommunenes avtaler/kostnadertilsvarende avtaler/kostnader.

10 Side 10 av 14 F228: Høykon (Tiltak 22) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kommunenes faste årlige kostnader for leie av 1 GB datanettverk mellom kommunene herunder leie av felles 300 Mbit/s Internettaksess, leie av offisielle IP-adresser (ett C-nett) og leie av noe utstyr og tjenester i hovednoden hos Itum (router, brannmur, mv.). Etableringen av Høykon-nettet mellom kommunene i Kongsbergregionen har vært en forutsetning for å kunne etablere felles IKT-løsninger/systemer, og oppnå gevinster knyttet til samarbeid om kommunenes IKT-drift. F250: Felles Trio- og telefoniløsninger (Tiltak 23) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker årlig vedlikehold og drift av kommunenes felles Trio-løsning som ble etablert i F204: Webex-løsning for gjennomføring av virituelle møter (Tiltak 24) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker årlig lisenskostnader for bruk av Webexløsningen som ble anskaffet i 2013 som muliggjør gjennomføring av virtuelle møter. F228: Årlig drift regional infrastruktur (Tiltak 25) Foreslått budsjettbeløp kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker overvåking og drift av regionale fellesløsninger som har blitt etablert siden Budsjettbeløpet er kr høyere enn i Økningen må sees i sammenheng med økningen i antall regionale løsninger og komponenter som er etablert i 2014 og kjøp av eksterne tjenester for overvåking og drift av disse. Den nye regionale IKT-driftsenheten vil gradvis kunne overta flere av disse driftsoppgavene og således redusere behovet for leid ekstern bistand.

11 Side 11 av 14 TILTAK i HANDLINGSPLAN 2015 (tiltak 26 38): A: F256 SNKR Regional reiselivskonferanse (Tiltak 26) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnadene ved evt gjennomføring av seminar/konferanse. Det har tidligere vært etablert en forventning om at regionen skulle arrangere en årlig møteplass knyttet til reiseliv. Tiltaket ble gjennomført i Tinn i 2011 i Hjartdal i 2012 og i Kongsberg i 2014 med gode tilbakemeldinger. SNKR ønsker derfor å videreføre tiltaket i B: FF108 Attraktivitet /Næringsutviklingsprosjekter (Tiltak 27) Foreslått budsjettbeløp: kr Tiltaket ble ikke gjennomført i 2014 og det ble heller derfor ikke innhentet finansiering av tiltaket. Tiltaket foreslås derfor videreført til SNKR foreslår følgende aktivitet knyttet til tiltaket i 2015: Attraktivitetsprosjektet, konkretisere og gjennomføre tiltak kommunikasjonsstrategien Regional innovasjonsarena, Kongsbergregionen som nasjonal arena arena for økt innovasjonshastighet innovasjoner raskere ut i et globalt marked Notodden Lufthavn, hovedprosjekt for å få på plass en varig nasjonal finansieringsmodell Arena for reiseliv, Kongsbergregionen følger opp sin rolle som arenabygger, ref. seminaret i april herunder kan det være å få fram lokale fortrinn/unikheter ved å koble global industri med opplevelsestilbydere (mat-drikke-kultur-natur) Rekruttering av ny virksomhet til regionen Dersom Kongsbergregionens ambisjoner om å være en attraktiv region for næringsliv, innbyggere og besøkende må det settes kraft bak ambisjonen og ressurser til å gjennomføre tiltak. Dette ble også presentert for regionrådet i juni Foreslåtte tiltak er viktige for å realisere ambisjonen gjennom handlinger. Aktivitetene bør vurderes forankret i regionrådet som et oppdrag til SNKR for Slik vil det også kunne gi forpliktelser tilbake til regionrådet med å følge opp med prioritering og midler. Tiltaket forutsetter at det innhentes ekstern finansiering på kr C: F248 Digital infrastruktur (Tiltak 28) Foreslått budsjettbeløp: redusert med kr Kongsbergregionen har vært og er i posisjon til fortsatt å være en pådriver for arbeid med utvikling av digital infrastruktur (fast og mobilt bredbånd). Det foreslås å videreføre et engasjement knyttet til dette, og foreslått budsjettbeløp dekker kostnader knyttet til kompetanse/koordinering/oppfølging. Målet

12 Side 12 av 14 med et videre engasjement er å fortsatt arbeide for å hindre at digital infrastruktur er en begrensning for virksomhetenes, innbyggernes og fritidsbeboernes tilgang til digitale tjenester. Det vil bli fremmet forslag høsten 2014 overfor regionrådet om å iverksette utarbeidelse av en overordnet regional bredbåndsplan. Hensikten er å styrke kommunenes muligheter til å søke finansiering fra den nye statlige finansieringsordningen for bredbånd. Konkret innebærer dette å utnytte kartleggingen av eksisterende digital infrastruktur som fylkeskommunene har gjennomført og formulere regionale strategier. D: FF302 Kompetanseregionen (Tiltak 29) Foreslått budsjettbeløp: samme beløp som i 2014 Prosjektet ble etablert som et 2-årig prosjekt i 2014 med mål om å etablere et regionalt miljø som har i hovedoppgave å planlegge, tilby og formidle kurs- og kompetansetiltak for ansatte i kommunene herunder å etablere samarbeid om ressurser som: koordinerer fellestiltak, og som fasiliterer og leverer tjenester knyttet til kompetanseutvikling (herunder verktøy, metodikk og innhold) bidrar aktivt til kunnskapsutvikling i kommunenes og regionens utviklingsarbeid Prosjektet har i 2014 vært finansiert av fylkesmannen via skjønnsmidler. Prosjektet foreslås også finansiert av skjønnsmidler i Kostnadene omhandler lønn til prosjektledelse i 100 % stilling, prosesskostnader og noen utviklingskostnader - bl. a. knyttet til innhold i læringsportalen som er etablert. E: F247 Renovasjon Etableringsprosjekt i 2015 (Tiltak 30) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Tiltaket har ikke blitt gjennomført i 2014 da man har måttet avvente de enkelte kommunestyrenes behandling av saken. Det har derfor heller ikke blitt innhentet finansiering av tiltaket. Så langt har 6 av de 7 kommunene behandlet saken og tilsluttet seg tiltaket. Tiltaket foreslås derfor videreført til Det foreslåtte budsjettbeløpet uttrykker at oppfølging/tiltak vil måtte medføre kostnader av en viss størrelse. Det angitte beløpet er ikke et uttrykk for hva sekretariatet har antatt av tiltak og kostnader. Det er heller ikke lagt inn forutsetninger knyttet til finansiering. Slik finansiering må etableres som en del av etableringsprosjektet. F: F251Prosjekt tjenestesamarbeid lønn og personal i 2015 (Tiltak 31) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok ifb behandlingen av sluttrapport fra ERP-prosjektet i mars 2014 blant annet at det skulle etableres et prosjekt for å kartlegge og vurdere videre tjenestesamarbeid innenfor de nevnte områder innen økonomi og HRM. Prosjektet foreslås gjennomført i Kostnadene omhandler frikjøp av prosjektleder i 30 % stilling. Tiltaket finansieres av restmidler i ERP-prosjektet som ble avsluttet i mars 2014.

13 Side 13 av 14 G: xxxx Anskaffelse av regionalt konkurransegjennomføringsverktøy (Tiltak 32) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok i mars 2014 iverksettelse av prosess for anskaffelse av system for konkurransegjennomføring og avtaleforvaltning. Kostnadene omhandler lisenser og tjenester knyttet til en anskaffelse. Det bemerkes at det pt kun er innhentet uforpliktende pris, og at det er dette som ligger til grunn for kostnaden i Nærmere avklaring av kostnader vil bli foretatt ifb med gjennomføringen av anskaffelsen. H: xxxx Anskaffelse av SMS-løsning for beredskapsvarsling (Tiltak 33) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok i mars 2014 gjennomføring av et prosjekt for anskaffelse av løsning for SMS-varsling for beredskapsformål. Det ble i samme sak vedtatt, og at den regionale arbeidsgruppa som er nedsatt bla annet skal utarbeide et foreløpig kostnadsbilde for anskaffelsen. Det er dette som ligger til grunn for foreslått budsjettbeløp i Rådmannsutvalget vil få ny sak fremlagt med anbefaling om konkret løsning sammen med konkrete kostnader når dette foreligger fra arbeidsgruppa. Det bemerkes at løsningen kan benyttes til alle type varslingsformål ikke bare beredskap. I: FF110 Hovedprosjekt sak/arkiv (Tiltak 34) Foreslått budsjettbeløp: økt med kr Kommunene har i 2014 gjennomført et forprosjekt vedr. sak/arkivsamarbeid. Sluttrapporten legges frem for rådmannsutvalget til behandling Rapporten inneholder anbefalinger om gjennomføring av et prosjekt i 2015 for å forberede en anskaffelse av felles sak/arkivsystem i Det foreslåtte budsjettbeløpet er knyttet til gjennomføring av nevnte prosjekt og innebærer kostnader til prosjektledelse, ekstern bistand og prosesskostnader. Det vises til sluttrapport og kost/nytteanlysen for en nærmere beskrivelse av og begrunnelser for tiltaket og for beregning av budsjettert beløp for J: FF300 Velferdsteknologi (Tiltak 35) Foreslått budsjettbeløp: økt med kr Det gjennomføres i 2014 et forprosjekt som har til hensikt å teste konkrete velferdsteknologiske pilotløsninger i alle kommunene i regionen. Prosjektet har for tiden høy aktivitet knyttet til dette. Helse- og omsorgsnettverket i regionen foreslår iverksetting av et hovedprosjekt for 2015 som har til hensikt å samarbeide om videre satsning på velferdsteknologi, herunder bla a evaluering av pilotløsningene, gjennomføring av kompetansetiltak for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene og for avklaring av hensiktsmessig infrastruktur og vurdering av samarbeid om mottak av alarmer. Tiltaket er foreslått gitt prioritet i fht finansiering av skjønnsmidler for Kostnadene omfatter lønn til prosjektledelse i 50 % stilling, frikjøp av tekniker i 40 % stilling og gjennomføring av div. Kompetansetiltak. Tiltaket foreslås finansiert via skjønnsmidler i 2015.

14 Side 14 av 14 K: F253 Videreutvikling av regional infrastruktur (Tiltak 36) Foreslått budsjettbeløp: kr redusert med kr Budsjettbeløpene dekker utgifter knyttet til videreutvikling av felles regional IKT-infrastruktur i regionalt datasenter (Kongsbergregionskya). Grunninvesteringene i regionalt datasenter er nå foretatt. Nye investeringer handler i hovedsak om kapasitetsutvidelser, nødvendige ytelsesmessige oppgraderinger og utskiftinger av eldre utstyr. Disse oppgraderingene har som formål å gi nok kapasitet for å håndtere flytting av lokale løsninger til regionalt datasenter og nye fellesløsninger. Dette innebærer at det ikke lenger bør investeres i tilsvarende kapasitet lokalt. Det understrekes at investeringer i klientutstyr og lokale nettverk fortsatt må følges opp i de enkelte kommuner. Samtidig vil det ligge gevinster knyttet til utfasing og forenklinger lokalt. Budsjettet er utarbeidet av den regionale arbeidsgruppa for Kongsbergregionsskya hvor representanter fra alle dagens IT-avdelinger deltar. L: xxxx Ny kommunikasjons- og samhandlingsløsning (Tiltak 37) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 På grunnlag av endringsbehov ute i kommunene synes det hensiktsmessig å vurdere etablering av en enhetlig kommunikasjons- og samhandlingsplattorm for kommunene i regionen. Plattformen vil kunne integrere de forskjellige behovene for kommunikasjon og samhandling mellom ansatte, kunder (kommunenes brukere) og systemer på en strømlinjeformet og enhetlig måte uansett lokasjon og type digital enhet. En enhetlig løsning vil muliggjøre økt samarbeid mellom ansatte i kommunene f.eks ved hjelp av felles kalenderløsning og felles chatløsning m/ mulighet for lyd og bilde alt i et felles og intuitivt brukergrensesnitt. Videre vil en slik løsning kunne legge tilrette for integrasjon fra ulike dialogbaserte løsninger for innbyggerne til kommunale fagsystemer med kobling mot KS Svar UT, ID-porten og div. nasjonale registre. Dette vil kunne gi kommunene helt nye muligheter til å kommunisere elektronisk med innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Det vises til sak 060/14 i rådmannsutvalgets møte for mer informasjon om foreslåtte tiltak. M: F241 Etablering av regional IKT driftsenhet (Tiltak 38) Foreslått budsjettbeløp: økt med kr Alle kommunestyrene besluttet i 2014 å etablere en regional IKT-driftsenhet. Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til etablering av en regional IKTdriftsenhet fra De viktigste kostnadselementene er lønn til ny daglig leder, lønnsjusteringer, prosesskostnader og kompetansetiltak. Økningen i forhold til budsjett for 2014 Ved budsjettprosessen i 2013 ble tiltaket foreslått gjennomført i 2014, men nødvendige vedtak fra alle kommunestyrene forelå først i juni Midlene som er avsatt i 2014 til etablering av regional driftsenhet vil delvis være disponert til formålet og delvis til å dekke ekstrakostnader som en følge av utsettelsen. Det vises til rådmannsutvalgets vedtak i april 2014 hvor daglig leder fikk fullmakt til å se budsjetterte tiltak/midler til IKT-driftssamarbeidet i sammenheng, og gjøre de nødvendige tilpasninger innenfor total budsjettert ramme. En må komme nærmere tilbake til hvor stor andel av budsjettet for 2014 som ikke vil bli hentet inn fra kommunene.

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014

Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Sekretariatets budsjettinnspill for 2014 Kongsbergregionen 18.09.13 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86 63 27 mob: 48 16 63 27 Bakgrunn: I forbindelse

Detaljer

Sekretariatets budsjettinnspill for 2013

Sekretariatets budsjettinnspill for 2013 Til kommunene i Kongsbergregionen v/ rådmann Sekretariatets budsjettinnspill for 2013 Kongsbergregionen 27.09.12 Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Informasjonssikkerhet Prosjektmandat Hovedprosjekt Informasjonssikkerhet Side 2 av 6 Innhold 1 Innledning...3 2 Mål og rammer...3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 4 3 Omfang og avgrensning...4 4 Organisering...4 5 Beslutningspunkter

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. september 2014

Rådmannsutvalget 26. september 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 26. september 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Rune Engehult Kongsbergregionen 26.09.14 Håvard Fossbakken Daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 6. juni 2014

Rådmannsutvalget 6. juni 2014 MØTEREFERAT Rådmannsutvalget 6. juni 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:30 Møteleder: Rune Engehult referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. februar 2016

Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 26. februar 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 26.02.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 007/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt

Prosjektmandat Hovedprosjekt Prosjektmandat Hovedprosjekt Implementering regional sak/arkivløsning og etablering av digitale arkiver 01.04.16 Side 2 av 5 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen har tidligere gjennomført

Detaljer

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013

Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 MØTEREFERAT! Helse og omsorgs nettverket 20. sept 2013 Sted: Kongsbergregionens møterom Kirkegt 4 Kongsberg referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å:

HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: HANDLINGSPLAN 2015 KONGSBERGREGIONEN Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: Utløse større verdiskaping, utfylle hverandre - og utnytte de samlede ressurser bedre! Gjennom samarbeidet skal man gjennomføre

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen

IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen IKT-samarbeidet i Kongsbergregionen Hvorfor fokus på IKT? Kommunene skal produsere stadig flere tjenester med samme eller mindre ressurser IKT spiller en kjernerolle Digitalt førstevalg en utfordring!

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET - 27.05.2016. Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. mai kl 09:00-12:00 Kongsberg 27. mai 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. august 2015

Rådmannsutvalget 28. august 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 28. august 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 12:00 Kongsbergregionen 28.08.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. februar 2015

Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. februar 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 11:00 Kongsbergregionen 27.02.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

Notat REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling i kommunene IKT-kostnadene i Hallingdal er samordnet

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren

Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport. Prosjektmandat. Digitale løsninger i oppvekstsektoren Prosjekt Kompetanseregionen Sluttrapport Prosjektmandat Digitale løsninger i oppvekstsektoren 01.11.2016 0 1 Innledning/bakgrunn Kommunene i Kongsbergregionen vedtok våren 2015 regional digitaliseringsstrategi

Detaljer

Rådmannsutvalget 24. april 2015

Rådmannsutvalget 24. april 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 24. april 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Kongsbergregionen 24.04.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Referat møte i SUKSIT

Referat møte i SUKSIT Referat møte i SUKSIT 17.02.16 kl. 09.00 15.00 Møterom «Styggemann» i Krona (Hasbergsvei 36 Kongsberg) 6. etasje Tilstede: Vigdis Bergestig (Notodden) Torleif Nordskog (Hjartdal), Anne Rudi (Nore og Uvdal),

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Rådmannsutvalget 1. april 2016

Rådmannsutvalget 1. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 1. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 09:00 12:30 Kongsbergregionen 01.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 013/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital kompetanse (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital kompetanse 2016-2018 (Satsningsområde 2 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital kompetanse 2016 2018» side 2 av 6 Innhold

Detaljer

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift»

Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» Samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om IKT-drift i Kongsbergregionen «Kongsbergregionen IKT Drift» 1. Samarbeidsavtalens formål Samarbeidsavtalen utgjør sammen med vedtektene og bestemmelsene

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 30. september kl 11:00-14:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. mars 2015

Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 27. mars 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 08:30 12:00 Kongsbergregionen 27.03.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. september 2015

Rådmannsutvalget 25. september 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 25. september 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 11:00 15:00 Kongsbergregionen 25.09.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Referat møte i SuksIT

Referat møte i SuksIT 1 Referat møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 18.01.17 Tidsramme: 0900 1300 Deltagere: Merknad Kongsberg Hilde Enget Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis Bergestig

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Regionrådet 17. februar 2015

Regionrådet 17. februar 2015 MØTEREFERAT! Regionrådet 17. februar 2015 Sted: Lampeland Hotell, Flesberg Tidspunkt: kl 10:00 13:30 Møteleder Sven Tore Løkslid Regionleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 2. juni kl 09:00-12:00 Kongsberg 2. juni 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Hilde Enget Kongsberg kommune

Detaljer

Regionrådet 9. september 2014

Regionrådet 9. september 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 9. september 2014 Sted: Tinn kommune Gaustatoppen Tidspunkt: kl 10:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konst. regional koordinator / daglig

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 25. november kl 10:00-12:00 Kongsberg 25. november 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Regionrådet 14. oktober 2014

Regionrådet 14. oktober 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 14. oktober 2014 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset Tidspunkt: kl 09:00 15:00 Møteleder Eli Hovd Prestegården nestleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15

Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 08.09.15 Sted: Kongsberg Næringsforums selskap Tid: 09:30-12:00 Møteleder: Håvard Fossbakken Referent: Håvard Fossbakken 1 Sak 27/15: Referat Godkjenning av

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digital Dialog (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digital Dialog 2016-2018 (Satsningsområde 1 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digital Dialog 2016 2018» Side 2 av 6 Innhold 1

Detaljer

Årsrapport. Kongsbergregionen

Årsrapport. Kongsbergregionen Årsrapport 2015 Side 2 av 14 nådde viktige milepæler i 2015. 10 års samarbeid har gjort oss til en solid allianse der vi har stor tillit til hverandre og våger å gjennomføre store prosjekter sammen. Det

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Regionrådet 10. november 2015

Regionrådet 10. november 2015 Møtereferat Regionrådet 10. november 2015 Sted: Kommunehuset i Hjartdal Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 10.11.2015 Eli Hovd Prestegården rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015

Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 30. janaur 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 23.01.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. august 2011

Rådmannsutvalget 26. august 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for )

Prosjektmandat Hovedprosjekt. Digitale plan- og byggesaksprosesser (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for ) Prosjektmandat Hovedprosjekt Digitale plan- og byggesaksprosesser 2016-2018 (Satsningsområde 9 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt «Digitale plan- og byggesaksprosesser

Detaljer

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær

Representantskapets konferanse 9. februar Jan Erik innvær Representantskapets konferanse 9. februar 2012 Jan Erik innvær «Det handler om å leve» Men det handler også om de som kommer etter oss Det handler om samfunnsutvikling! «Det var den gong..» «Things

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. november 2012

Rådmannsutvalget 30. november 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. november 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:38 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. april 2013

Rådmannsutvalget 26. april 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. april 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:55 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN

HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN HANDLINGSPLAN 2017 KONGSBERGREGIONEN har ett mål: Å skape gode liv og nye muligheter for menneskene og næringslivet. Gjennom historien har vi vist at vi kan skape verdier med ressursene vi har til rådighet,

Detaljer

Regionrådet 6. juli 2017

Regionrådet 6. juli 2017 Referat Regionrådet 6. juli 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 09:00-11:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 011/17

Detaljer

Rådmannsutvalget 22. august 2014

Rådmannsutvalget 22. august 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 22. august 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Rune Lødøen Referent Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder britt-inger@kongsbergregionen.no

Detaljer

PLOM nettverket 20. januar 2012

PLOM nettverket 20. januar 2012 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 20. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013

Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Administrativ sluttrapport Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen 12.12.2013 Sluttrapport for hovedprosjekt Bærekraftig hytteutvikling i Kongsbergregionen Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Prosjektleder:

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å:

HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN. Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: HANDLINGSPLAN 2016 KONGSBERGREGIONEN Kongsbergregionsamarbeidets formål er å: Utløse større verdiskaping, utfylle hverandre - og utnytte de samlede ressurser bedre! Gjennom samarbeidet skal man gjennomføre

Detaljer

Regionrådet 25. september 2017

Regionrådet 25. september 2017 Referat Regionrådet 25. september 2017 Sted: Magazinet Grand Hotell Kongsberg Tidspunkt: kl 10:00-14:00 Referent Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. februar 2014

Rådmannsutvalget 28. februar 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. februar 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 13:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. april 2014

Rådmannsutvalget 25. april 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. april 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 12:30 14:30 Møteleder: Rune Lødøen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul. Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul Tid: 26. august kl 10:00-13:30 Kongsberg 26. august 2016 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no 1 Til stede:

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 04.10.2016 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 15/1498-17 18265/16 056 Sverre Jenssen (Vennligst oppgi Vår ref. ved svar)

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 KONGSBERGREGIONEN

HANDLINGSPLAN 2014 KONGSBERGREGIONEN HANDLINGSPLAN 2014 KONGSBERGREGIONEN Kongsbergregionsamarbeidets formål er, gjennom samarbeid, å: Utløse større verdiskaping, utfylle hverandre - og utnytte de samlede ressurser bedre! Gjennom samarbeidet

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1. Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Breistul 1 Tid: 25. august kl 10:00-12:30 Kongsberg 25. august 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder Kongsbergregionen Til stede: Wenche Grinderud Kongsberg

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. november 2013

Rådmannsutvalget 29. november 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 29. november 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:15 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Samordnet næringsapparat

Samordnet næringsapparat MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat Dato: 04.11.2014 Sted: Notodden Bok- og Blueshus Tid: 11:00-15:00 Møteleder: John Terje Veset Referent: Fossbakken 1 TIL STEDE: Magne Pedersen, Audun Mogen, John Terje

Detaljer

Rådmannsutvalget 29. april 2016

Rådmannsutvalget 29. april 2016 Møtereferat Rådmannsutvalget 29. april 2016 Sted: Krona, Kongsberg Tid: 10:00 12:30 Kongsbergregionen 29.04.16 Håvard Fossbakken Daglig leder mob: 97 15 43 31 1 Sakliste Sak 020/16: Godkjenning av møtereferat...

Detaljer

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013

Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen. Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 Samarbeid om løsninger og fagsystem innen IKT helse og omsorg i Setesdalsregionen Erfaringer fra regionalt prosjektarbeid Katrine Homdrum mai 2013 BAKGRUNN Interkommunalt helseprosjekt Setesdal høst 2009

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

FINANSIERING AV DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING

FINANSIERING AV DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 06/17 05.04.17 EF Videreføring av prosjektet DDF, Arbeidsutvalget Styret budsjettforslag

Detaljer

Rådmannsutvalget 26. oktober 2012

Rådmannsutvalget 26. oktober 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 26. oktober 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:50 Møteleder: Rune Engehult referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302

Saksframlegg. UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 Saksframlegg UTVIKLINGSPLAN 2010 FOR TRONDHEIMSREGIONEN - SAMARBEID FOR UTVIKLING Arkivsaksnr.: 09/20302 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Utviklingsplan

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Rådmannsutvalget 05. juni 2015

Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Møtereferat Rådmannsutvalget 05. juni 2015 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 10:00 15:00 Kongsbergregionen 05.06.15 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15 43

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. november 2011

Rådmannsutvalget 25. november 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. november 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen

Prosjektmandat. Barnekonvensjonen. - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Prosjektmandat Barnekonvensjonen - Hvordan barnekonvensjonen oppfylles i Kongsbergregionen Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. september 2013

Rådmannsutvalget 27. september 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. september 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 15.06.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 16/2684-11 20972/17 056 Sverre Jenssen 90775415 (Vennligst oppgi Vår ref.

Detaljer

Bredt Bredbånd. Fremtidens muligheter bruk de i dag! 25. februar 2011. Olaf Steff-Pedersen osp@numedalfiber.no Mobil: 928 03 165

Bredt Bredbånd. Fremtidens muligheter bruk de i dag! 25. februar 2011. Olaf Steff-Pedersen osp@numedalfiber.no Mobil: 928 03 165 Bredt Bredbånd Fremtidens muligheter bruk de i dag! 25. februar 2011 Olaf Steff-Pedersen osp@numedalfiber.no Mobil: 928 03 165 Bredbåndtilbudet i Numedal Basert på fiberoptikk lysets hastighet Nær ubegrenset

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD.

SAKSFREMSTILLING MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN SAMT STOKKE KOMMUNE I VESTFOLD. 1 SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen 24.4.2012 Sak nr 15/12 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Osloregionens sekretariat MEDLEMSKAP I OSLOREGIONEN - SØKNADER FRA FIRE KOMMUNER I KONGSBERGREGIONEN

Detaljer

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune

Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune post@kongsbergregionen.no? Store - nok sammen! Jon Gjæver Pedersen, rådmann Flesberg kommune Det handler om digitalisering Forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler Digitalisering

Detaljer

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00

KONGSBERGREGIONEN - RÅDMANNSUTVALGET Referat. Rådmannsutvalget. Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann. Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Referat Rådmannsutvalget Sted: Kongsberg Krona- 6. etg Styggemann Tid: 27. januar kl 10:00-12:00 Kongsberg 27. januar 2017 Håvard Fossbakken Daglig leder 97 15 43 31 havard@kongsbergregionen.no Til stede:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KOMPETANSEREGIONEN - FORPROSJEKT

KOMPETANSEREGIONEN - FORPROSJEKT Forslag til prosjektmandat KOMPETANSEREGIONEN - FORPROSJEKT Versjon: 1.1 Utarbeidet dato : 18.4.2013 Utarbeidet av : Kongsbergregionens sekretariat Til godkjenning : Rådmannsutvalget 26.4.2013 Versjon

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013

Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

IKT Fjellregionen IKS

IKT Fjellregionen IKS IKT Fjellregionen IKS RÅDHUSET 2500 TYNSET Styret i FARTT Tynset 24.04.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 16/2684-9 14780/17 056 Sverre Jenssen 90775415 (Vennligst oppgi Vår ref.

Detaljer