Sekretariatets budsjettinnspill for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sekretariatets budsjettinnspill for 2015"

Transkript

1 Side 1 av 14 Sekretariatets budsjettinnspill for 2015 revidert Kongsbergregionen Håvard Fossbakken Daglig leder mob:

2 Side 2 av 14 Bakgrunn: Regionrådets virksomhet finansieres av de deltakende kommuner. Hvilke kommuner som deltar i de ulike prosjekter vil kunne variere avhengig av prosjekttype og den enkelte kommunes vurdering av sitt engasjement. Det forutsettes derfor at gjennomføring av enkeltprosjekt vil bli finansiert av de kommuner som velger å delta i det aktuelle prosjekt. Det vil også bli søkt støtte til medfinansiering av prosjektene fra andre aktører, eksempelvis Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Driftsmidlene vil videre dekke utgifter til sekretariat. Det forutsettes at husleie mv knyttet til sekretariat dekkes av vertskommunen. Det vises ellers til vedtektene 5 om økonomi. Om årets budsjettinnspill: Sekretariatet er pålagt å levere et utkast til budsjett innen september hvert år. Utkastet inneholder i tillegg til budsjett for det regionale sekretariatets drift en oversikt over de kjente tiltak som kan forventes gi betydning for den enkelte kommunes budsjett for Sekretariatet forutsetter at andre tiltak enn det som pr dd er kjent kan aktualiseres neste år men de må da bli etablert med egen plan for finansiering. Det vises også til regionens Handlingsplan for 2015 som fremmes til behandling parallelt med budsjettinnspillet. Det er svært viktig å understreke at kostnader knyttet til regionens budsjett i økende grad inneholder kostnader som erstatter og eventuelt reduserer kommunenes egne kostnader og gjør tiltak mulig. Dernest er det utviklingstiltak som kommunene gjør sammen i stedet for hver for seg for å skape grunnlag for større kompetanse og lavere pris. Selve driften av regionens sekretariat utgjør en svært liten andel av budsjettet. Oversiktene på de neste sidene er denne gang delt inn slik at de budsjettposter som omhandler IKT-drift kommer etter hverandre i oversikten over etablerte kostnader (tiltak 11-25) og i oversikten over nye tiltak (tiltak 36-38). Dette fordi det er ønskelig å synliggjøre allerede nå at disse budsjettpostene fra 2016 vil bli innarbeidet i den nye virksomheten «Kongsbergregionen IKT-drift» og dermed utgå fra sekretariatets budsjett fra Dette innebærer at sekretariatets budsjett 2016 vil bli vesentlig endret noe som vil kunne gi oss spennende muligheter. Etablerte kostnader:

3 Side 3 av 14

4 Side 4 av 14 Tiltak i handlingsplanen for 2015: Nr Pnr Navn på prosjekt/aktivitet/løsning Budsjett Budsjett Fordeling pr. Kommune 2015 budsjett Tinn Notodden N&U Rollag Flesberg Kongsberg Hjartdal Tiltak handlingsplan 2015: A 26 F256 SNKR Reiselivskonferanse B 27 FF108 SNKR Attraktivitet / Næringsutviklingsprosjekter Finansiering må avklares/etableres i forb m evt prosjektetablering C 28 F248 Digital infrastruktur D 29 FF302 Kompetanseregionen Søkes finansiert av skjønnsmidler for 2015 E 30 F247 Renovasjon - Etableringsprosjekt i Finansiering må avklares/etab leres i forb m evt prosjektetab lering finansieres av kommunene F 31 NY Prosjekt Tjenestesamarbeid økonomi og personal I Dekkes av tidligere års overskudd fra ERP-prosjektet G 32 NY Anskaffelse av regionalt konkurransegjennomføringsverktøy H 33 NY Anskaffelse av SMS-løsning for beredskapsvarsling I 34 FF110 Hovedprosjekt sak/arkiv J 35 FF300 Velferdsteknologi Søkes finansiert av skjønnsmidler for 2015 K 36 F253 Videreutvikling av regional IKT-infrastruktur L 37 F253 Ny kommunikasjons- og samhandlingsløsning M 38 F241 Etablering av regional IKT-driftsenhet F249 Meldingsløftet (ikke 2015) FF103 Mobil omsorg (ikke 2015) Sum tiltak i handlingsplanen for Totalt budsjett Tinn Notodden N&U Rollag Flesberg Kongsberg Hjartdal Finansiering - Kommunenes bidrag Annen finansiering Tiltak merket med blå skrift omhandler investeringer.

5 Side 5 av 14 Generelle kommentarer til budsjett 2015 Nivået på etablerte kostnader (driftskostnader) er omtrent på samme nivå som i Det bemerkes at mange av disse kostnadene erstatter tilsvarende kostnader i kommunenes tidligere lokale budsjetter. Dette gjelder spesielt tiltak som omhandler IKT-drift. Nivået på kostnader til tiltak i handlingsplanen for 2015 er ca 1,5 mill høyere enn i Hovedårsaken til dette er et foreslått nytt tiltak på kr som omhandler etablering av felles kommunikasjons- og samhandlingsløsning (tiltak 37) og en foreslått økning på kr i tiltak 27 Attraktivitets/næringsutvikling. Begge tiltakene er nærmere beskrevet i budsjettkommentarene lenger ned i dokumentet. De budsjettposter som omhandler IKT-samarbeidet (både drift og SuksIT) er tilsluttet av SuksIT i møte Dette gjelder tiltakene: 2, 11-25, I oversikten fremgår det en samlet finansiering fra skjønnsmidler. Vi legger til grunn at tildelte beløp for 2015 vil være ca Dette følges fra sekretariatets side i form av utarbeidelse av søknader/rapport mm via fylkesmennene. I noen av de aktuelle tiltak er det angitt en kostnad i det totale budsjettet uten at denne er fordelt på kommunene. Dette er gjort slik for å synliggjøre finansieringsbehovet. Dersom tiltakene iverksettes må nødvendig finansiering avklares og søkes. Alle kommunens kostnader er uten mva. Forhold mellom drift/investering er ikke synliggjort i dette dokumentet. Medlemskontingenter mv i samarbeidtiltak som feks Osloregionen, Osloregionens Europakontor og Fjellregionsamarbeidet fremgår ikke av matrisen. Den enkelte kommune får selv direkte faktura for slike medlemskap. Nedenfor følger kommentarer og beskrivelser til hvert av tiltakene i budsjettforslaget for Dersom det er tiltak som har fått en økning eller reduksjon i forhold til årets budsjett vil dette være spesifisert i oversikten. Kommentarer til etablerte tiltak (tiltak 1-25) F203: Sekretariatdrift / Regional koordinator (Tiltak 1) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 De aktuelle kostnadspunktene er knyttet til lønn mv, reise/bil og andre driftsutgifter. Kostnadene skal fordeles iht vedtektene 5.

6 F204: Suks'IT (Tiltak 2) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Side 6 av 14 Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet koordinatorstilling herunder lønn, husleie, inventar, driftskostnader, utstyr m.m. I denne summen er det også tatt høyde for å dekke kostnader knyttet til gjennomføring av diverse regionale møter og seminarer. Koordinator for SuksIT følger også opp diverse regionale prosjekter som omhandler IKT, men som eies av andre nettverk, som f.eks. Velferdsteknologiprosjektet, sak/arkiv-prosjektet, mm. Beløpet har vært på kr årlig i perioden For 2015 foreslås en økning på kr for å ta høyde for generell kostnadsøkning. F210: Representantskapet (Tiltak 3) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Kostnader knytter seg til møter/seminar og skal fordeles i hht vedtektene 5. Beløpet har vært på kr i 2014, men foreslås økt til kr Dette for å kunne ta høyde for gjennomføring av en 2-dagers samling for det nye representantskapet etter neste kommunevalg høsten F211: Rådmannsutvalg og regionråd (Tiltak 4) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Kostnader knytter seg til gjennomføring av møter/seminar mv og skal fordeles i hht vedtektene 5. F212: Andre adm kostnader (Tiltak 5) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Gjelder andre vertskaps-/nettverks- og representasjonskostnader samt uforutsette utgifter og tiltak samt nettside osv. Dette er et tiltak som ses i sammenheng med den totale driftskostnad for sekretariatet, dvs F203 / F210 / F211 / F212 mv. Beløpet har i 2014 vært på kr ,men foreslås økt til kr i Dette har sammenheng med at sekretariatet ifb med rulleringen av strategidokumentet i 2015 vil gå i aktiv prosess for å identifisere nye utviklingsprosjekter. Dette gjøres i dialog med kommunene og evt andre utviklingsaktører. I tillegg tas det høyde for en sannsynlig økning av sekretariatets leiekostnader ifb med planlagt flytting til «Krona». Beløpet skal fordeles i hht vedtektene 5. F226: Innkjøp (Tiltak 6) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Beløpet dekker lønn mv, reise/kurs/møtefasilitering, og utstyr/kontor, knyttet til en 70% stilling/funksjon som regional innkjøpskoordinator. Budsjettbeløpet for 2015 foreslås økt med kr i forhold til tidligere års budsjetter for å kunne håndtere generell kostnadsøkning. Beløpet kostnadsfordeles i hht folketall.

7 Side 7 av 14 F234: Felles LMS / Felles Fronter / IKT-skole (Tiltak 7) Foreslått budsjettbeløp kr redusert med kr Budsjettbeløpet dekker administrator/koordinator i 20 % stilling: lønn, reise/kurs/møtefasilitering og utstyr mv. Budsjettbeløpet er redusert fra i forhold til tidligere års budsjett. Dette fordi Oppvektsnettverket i møte 5.september 2014 var enige om å redusere stillingsstørrelsen på den regionale koordinatorstillingen fra 2015, da kommunene selv kan ivareta support og brukerstøtte på sine «LMS'er». I samme møte ble det derfor anbefalt at man i budsjettet for 2015 legger inn en 20 % stilling og at nettverket foretar en endelig avklaring av stillingens størrelse og oppgaver i løpet av høsten Kostnadene fordeles kommunene i tråd med samarbeidsavtale etter GSI tall. I tillegg kommer lisens-/avtalekostnader på i underkant av som faktureres direkte fra Fronter til den enkelte kommune. Dette er ikke tatt med som eget tiltak her. F230 og F259: Samordnet næringsapparat SNKR (Tiltak 8,9 og 10) Tiltak 8 (F230): Foreslått budsjettbeløp kr samme beløp som i 2014 Til fasilitering av samarbeidet og div kostnader Tiltak 9 (F230): Foreslått budsjettbeløp kr samme beløp som i 2014 Kongsbergregionen deltar som pilot i Telemarksforsknings pilotprosjekt knyttet til attraktivitet. For at regionen skal ha en samlet vurdering/kunnskap om kommunene i sin region er det ønskelig å fortsette dette samarbeidet Tiltak 10 (F259): Foreslått budsjettbeløp kr samme beløp som i 2014 Til dekning av kostnader i forbindelse med etablererveiledning for de 4 kommunene i Buskerud. Av total kostnad dekker kommunene selv 1/3 del Fylkeskommunen og IN Norge 2/3 deler Den faktiske kostnaden er i regnskapet delt på to prosjekt F255 og F259, der man skiller mellom hhv direkte mottak/veiledningstjenester og kompetansetiltak F204 Tilskuddsportalen (Tiltak 11) Foreslått budsjettbeløp: kr redusert med kr Budsjettbeløpet dekker faste årlige lisenskostnader for bruk av løsningen. Beløpet er kr lavere enn i Årsaken til kostnadsreduksjonen er at kommunene Rollag og Flesberg i 2014 har sagt opp avtalen. Løsningen ble anskaffet av alle 7 kommunene i For 2015 vil det kun være kommunene Notodden og Nore og Uvdal som fortsatt abonnerer på løsningen.

8 Side 8 av 14 F206: Visma AjourIT (PLOM) (Tiltak 12) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker faste årlige lisenskostnader knyttet til kommunenes bruk av IKT-verktøyet hjelpeguider for Profil som ble anskaffet av alle kommunene i F217: FriKomPort (Tiltak 13) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker utvikling og årlig ASP-drift av kommunenes felles kursportal (FriKomPort) som ble utviklet og etablert i F227: Vedlikehold, brukerstøtte og applikasjonsvedlikehold Oppad (Tiltak 14) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker lisenskostnader og konsulenttjenester for bruk av den regionale Oppad-løsningen som ble etablert i Budsjettbeløpet er er kr høyere enn i Økningen skyldes indeksregulering fra 2013 og en liten underdekning fra tidligere års vedlikeholdsavtaler. Det bemerkes at Hjartdal kommune har inngått egen avtale med Oppad og at ovennevnte beløp derfor ikke dekker Hjartdal kommunes kostnader knyttet til bruk av Oppadløsningen. F251 : ERP-prosjektet for 4 kommuner (Tiltak 15) Foreslått budsjettbeløp: kr redusert med kr Budsjettbeløpet dekker drift av felles ERP-løsning (økonomi- lønns/personalsystem) for kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal og Kongsberg anskaffet i Budsjettbeløpet er kr lavere enn i Dette skyldes at det i 2014 var satt av investeringsmidler til anskaffelsen. All programvare/moduler er nå anskaffet. Kostnadene i 2015 omhandler vedlikeholdskostnader, applikasjonsdrift og brukerstøtte. Budsjettbeløp og kostnadsfordeling for 2015 er i henhold til tidligere vedtak i rådmannsutvalget. F250: Vedlikeholdsavtale regional Familialøsning (Tiltak 16) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker kostnader til bruksrett og vedlikehold av regional Familialøsning. Beløpet er ca kr høyere enn i Dette skyldes indeksregulering av avtalen. Den regionale løsningen har erstattet kommunenes lokale Familia-løsninger og de lokale kostnadene ute i kommunene har hatt har dermed bortfalt.

9 Side 9 av 14 FF103: Vedlikholdsavtale regional Profilløsning (Tiltak 17) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til bruksrett og vedlikehold av regional Profilløsning og regional Meldingstjener. Beløpet er ca kr høyere enn i Økningen skyldes indeksregulering av avtalen. Den regionale løsningen har erstattet kommunenes lokale Profilløsninger og de lokale kostnadene kommunene har hatt har dermed bortfalt. FF104: Vedlikholdsavtale regional helsestasjonsløsning (Tiltak 18) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til bruksrett og vedlikehold av regional helsestasjonsløsning som ble etablert i Kommunens tilsvarende eksisterende vedlikeholdsavtaler for lokale løsninger har dermed utgått fra FF105: Linjeleie Norsk Helsenett og samarbeid om overvåking (Tiltak 19) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnader knyttet til leie av felles linje til Norsk Helsenett og til samarbeid om overvåking og drift av felles Meldingstjener. Overvåking og drift utføres av Kongsberg kommune iht egen samarbeidsavtale revidert i FF301: Vedlikehold og applikasjonsdrift regionalt kvalitetsystem (Tiltak 20) Foreslått budsjettbeløp: kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til årlig bruksrett og vedlikehold av regionalt kvalitetssystem. Beløpet er kr høyere enn i Dette skyldes at kommunene i 2014 anskaffet en ny modul «Årshjul» som medfører høyere årligere vedlikeholdskostnader. FF107: Etablering og vedlikehold regional sosialløsning (Tiltak 21) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til årlig bruksrett og vedlikehold av regionalt sosialsystem som ble anskaffet høsten 2013 og tatt i bruk i Kostnadene for drift erstatter kommunenes avtaler/kostnadertilsvarende avtaler/kostnader.

10 Side 10 av 14 F228: Høykon (Tiltak 22) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kommunenes faste årlige kostnader for leie av 1 GB datanettverk mellom kommunene herunder leie av felles 300 Mbit/s Internettaksess, leie av offisielle IP-adresser (ett C-nett) og leie av noe utstyr og tjenester i hovednoden hos Itum (router, brannmur, mv.). Etableringen av Høykon-nettet mellom kommunene i Kongsbergregionen har vært en forutsetning for å kunne etablere felles IKT-løsninger/systemer, og oppnå gevinster knyttet til samarbeid om kommunenes IKT-drift. F250: Felles Trio- og telefoniløsninger (Tiltak 23) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker årlig vedlikehold og drift av kommunenes felles Trio-løsning som ble etablert i F204: Webex-løsning for gjennomføring av virituelle møter (Tiltak 24) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker årlig lisenskostnader for bruk av Webexløsningen som ble anskaffet i 2013 som muliggjør gjennomføring av virtuelle møter. F228: Årlig drift regional infrastruktur (Tiltak 25) Foreslått budsjettbeløp kr økt med kr Budsjettbeløpet dekker overvåking og drift av regionale fellesløsninger som har blitt etablert siden Budsjettbeløpet er kr høyere enn i Økningen må sees i sammenheng med økningen i antall regionale løsninger og komponenter som er etablert i 2014 og kjøp av eksterne tjenester for overvåking og drift av disse. Den nye regionale IKT-driftsenheten vil gradvis kunne overta flere av disse driftsoppgavene og således redusere behovet for leid ekstern bistand.

11 Side 11 av 14 TILTAK i HANDLINGSPLAN 2015 (tiltak 26 38): A: F256 SNKR Regional reiselivskonferanse (Tiltak 26) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Budsjettbeløpet dekker kostnadene ved evt gjennomføring av seminar/konferanse. Det har tidligere vært etablert en forventning om at regionen skulle arrangere en årlig møteplass knyttet til reiseliv. Tiltaket ble gjennomført i Tinn i 2011 i Hjartdal i 2012 og i Kongsberg i 2014 med gode tilbakemeldinger. SNKR ønsker derfor å videreføre tiltaket i B: FF108 Attraktivitet /Næringsutviklingsprosjekter (Tiltak 27) Foreslått budsjettbeløp: kr Tiltaket ble ikke gjennomført i 2014 og det ble heller derfor ikke innhentet finansiering av tiltaket. Tiltaket foreslås derfor videreført til SNKR foreslår følgende aktivitet knyttet til tiltaket i 2015: Attraktivitetsprosjektet, konkretisere og gjennomføre tiltak kommunikasjonsstrategien Regional innovasjonsarena, Kongsbergregionen som nasjonal arena arena for økt innovasjonshastighet innovasjoner raskere ut i et globalt marked Notodden Lufthavn, hovedprosjekt for å få på plass en varig nasjonal finansieringsmodell Arena for reiseliv, Kongsbergregionen følger opp sin rolle som arenabygger, ref. seminaret i april herunder kan det være å få fram lokale fortrinn/unikheter ved å koble global industri med opplevelsestilbydere (mat-drikke-kultur-natur) Rekruttering av ny virksomhet til regionen Dersom Kongsbergregionens ambisjoner om å være en attraktiv region for næringsliv, innbyggere og besøkende må det settes kraft bak ambisjonen og ressurser til å gjennomføre tiltak. Dette ble også presentert for regionrådet i juni Foreslåtte tiltak er viktige for å realisere ambisjonen gjennom handlinger. Aktivitetene bør vurderes forankret i regionrådet som et oppdrag til SNKR for Slik vil det også kunne gi forpliktelser tilbake til regionrådet med å følge opp med prioritering og midler. Tiltaket forutsetter at det innhentes ekstern finansiering på kr C: F248 Digital infrastruktur (Tiltak 28) Foreslått budsjettbeløp: redusert med kr Kongsbergregionen har vært og er i posisjon til fortsatt å være en pådriver for arbeid med utvikling av digital infrastruktur (fast og mobilt bredbånd). Det foreslås å videreføre et engasjement knyttet til dette, og foreslått budsjettbeløp dekker kostnader knyttet til kompetanse/koordinering/oppfølging. Målet

12 Side 12 av 14 med et videre engasjement er å fortsatt arbeide for å hindre at digital infrastruktur er en begrensning for virksomhetenes, innbyggernes og fritidsbeboernes tilgang til digitale tjenester. Det vil bli fremmet forslag høsten 2014 overfor regionrådet om å iverksette utarbeidelse av en overordnet regional bredbåndsplan. Hensikten er å styrke kommunenes muligheter til å søke finansiering fra den nye statlige finansieringsordningen for bredbånd. Konkret innebærer dette å utnytte kartleggingen av eksisterende digital infrastruktur som fylkeskommunene har gjennomført og formulere regionale strategier. D: FF302 Kompetanseregionen (Tiltak 29) Foreslått budsjettbeløp: samme beløp som i 2014 Prosjektet ble etablert som et 2-årig prosjekt i 2014 med mål om å etablere et regionalt miljø som har i hovedoppgave å planlegge, tilby og formidle kurs- og kompetansetiltak for ansatte i kommunene herunder å etablere samarbeid om ressurser som: koordinerer fellestiltak, og som fasiliterer og leverer tjenester knyttet til kompetanseutvikling (herunder verktøy, metodikk og innhold) bidrar aktivt til kunnskapsutvikling i kommunenes og regionens utviklingsarbeid Prosjektet har i 2014 vært finansiert av fylkesmannen via skjønnsmidler. Prosjektet foreslås også finansiert av skjønnsmidler i Kostnadene omhandler lønn til prosjektledelse i 100 % stilling, prosesskostnader og noen utviklingskostnader - bl. a. knyttet til innhold i læringsportalen som er etablert. E: F247 Renovasjon Etableringsprosjekt i 2015 (Tiltak 30) Foreslått budsjettbeløp: kr samme beløp som i 2014 Tiltaket har ikke blitt gjennomført i 2014 da man har måttet avvente de enkelte kommunestyrenes behandling av saken. Det har derfor heller ikke blitt innhentet finansiering av tiltaket. Så langt har 6 av de 7 kommunene behandlet saken og tilsluttet seg tiltaket. Tiltaket foreslås derfor videreført til Det foreslåtte budsjettbeløpet uttrykker at oppfølging/tiltak vil måtte medføre kostnader av en viss størrelse. Det angitte beløpet er ikke et uttrykk for hva sekretariatet har antatt av tiltak og kostnader. Det er heller ikke lagt inn forutsetninger knyttet til finansiering. Slik finansiering må etableres som en del av etableringsprosjektet. F: F251Prosjekt tjenestesamarbeid lønn og personal i 2015 (Tiltak 31) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok ifb behandlingen av sluttrapport fra ERP-prosjektet i mars 2014 blant annet at det skulle etableres et prosjekt for å kartlegge og vurdere videre tjenestesamarbeid innenfor de nevnte områder innen økonomi og HRM. Prosjektet foreslås gjennomført i Kostnadene omhandler frikjøp av prosjektleder i 30 % stilling. Tiltaket finansieres av restmidler i ERP-prosjektet som ble avsluttet i mars 2014.

13 Side 13 av 14 G: xxxx Anskaffelse av regionalt konkurransegjennomføringsverktøy (Tiltak 32) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok i mars 2014 iverksettelse av prosess for anskaffelse av system for konkurransegjennomføring og avtaleforvaltning. Kostnadene omhandler lisenser og tjenester knyttet til en anskaffelse. Det bemerkes at det pt kun er innhentet uforpliktende pris, og at det er dette som ligger til grunn for kostnaden i Nærmere avklaring av kostnader vil bli foretatt ifb med gjennomføringen av anskaffelsen. H: xxxx Anskaffelse av SMS-løsning for beredskapsvarsling (Tiltak 33) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 Rådmannsutvalget vedtok i mars 2014 gjennomføring av et prosjekt for anskaffelse av løsning for SMS-varsling for beredskapsformål. Det ble i samme sak vedtatt, og at den regionale arbeidsgruppa som er nedsatt bla annet skal utarbeide et foreløpig kostnadsbilde for anskaffelsen. Det er dette som ligger til grunn for foreslått budsjettbeløp i Rådmannsutvalget vil få ny sak fremlagt med anbefaling om konkret løsning sammen med konkrete kostnader når dette foreligger fra arbeidsgruppa. Det bemerkes at løsningen kan benyttes til alle type varslingsformål ikke bare beredskap. I: FF110 Hovedprosjekt sak/arkiv (Tiltak 34) Foreslått budsjettbeløp: økt med kr Kommunene har i 2014 gjennomført et forprosjekt vedr. sak/arkivsamarbeid. Sluttrapporten legges frem for rådmannsutvalget til behandling Rapporten inneholder anbefalinger om gjennomføring av et prosjekt i 2015 for å forberede en anskaffelse av felles sak/arkivsystem i Det foreslåtte budsjettbeløpet er knyttet til gjennomføring av nevnte prosjekt og innebærer kostnader til prosjektledelse, ekstern bistand og prosesskostnader. Det vises til sluttrapport og kost/nytteanlysen for en nærmere beskrivelse av og begrunnelser for tiltaket og for beregning av budsjettert beløp for J: FF300 Velferdsteknologi (Tiltak 35) Foreslått budsjettbeløp: økt med kr Det gjennomføres i 2014 et forprosjekt som har til hensikt å teste konkrete velferdsteknologiske pilotløsninger i alle kommunene i regionen. Prosjektet har for tiden høy aktivitet knyttet til dette. Helse- og omsorgsnettverket i regionen foreslår iverksetting av et hovedprosjekt for 2015 som har til hensikt å samarbeide om videre satsning på velferdsteknologi, herunder bla a evaluering av pilotløsningene, gjennomføring av kompetansetiltak for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene og for avklaring av hensiktsmessig infrastruktur og vurdering av samarbeid om mottak av alarmer. Tiltaket er foreslått gitt prioritet i fht finansiering av skjønnsmidler for Kostnadene omfatter lønn til prosjektledelse i 50 % stilling, frikjøp av tekniker i 40 % stilling og gjennomføring av div. Kompetansetiltak. Tiltaket foreslås finansiert via skjønnsmidler i 2015.

14 Side 14 av 14 K: F253 Videreutvikling av regional infrastruktur (Tiltak 36) Foreslått budsjettbeløp: kr redusert med kr Budsjettbeløpene dekker utgifter knyttet til videreutvikling av felles regional IKT-infrastruktur i regionalt datasenter (Kongsbergregionskya). Grunninvesteringene i regionalt datasenter er nå foretatt. Nye investeringer handler i hovedsak om kapasitetsutvidelser, nødvendige ytelsesmessige oppgraderinger og utskiftinger av eldre utstyr. Disse oppgraderingene har som formål å gi nok kapasitet for å håndtere flytting av lokale løsninger til regionalt datasenter og nye fellesløsninger. Dette innebærer at det ikke lenger bør investeres i tilsvarende kapasitet lokalt. Det understrekes at investeringer i klientutstyr og lokale nettverk fortsatt må følges opp i de enkelte kommuner. Samtidig vil det ligge gevinster knyttet til utfasing og forenklinger lokalt. Budsjettet er utarbeidet av den regionale arbeidsgruppa for Kongsbergregionsskya hvor representanter fra alle dagens IT-avdelinger deltar. L: xxxx Ny kommunikasjons- og samhandlingsløsning (Tiltak 37) Foreslått budsjettbeløp: kr nytt tiltak i 2015 På grunnlag av endringsbehov ute i kommunene synes det hensiktsmessig å vurdere etablering av en enhetlig kommunikasjons- og samhandlingsplattorm for kommunene i regionen. Plattformen vil kunne integrere de forskjellige behovene for kommunikasjon og samhandling mellom ansatte, kunder (kommunenes brukere) og systemer på en strømlinjeformet og enhetlig måte uansett lokasjon og type digital enhet. En enhetlig løsning vil muliggjøre økt samarbeid mellom ansatte i kommunene f.eks ved hjelp av felles kalenderløsning og felles chatløsning m/ mulighet for lyd og bilde alt i et felles og intuitivt brukergrensesnitt. Videre vil en slik løsning kunne legge tilrette for integrasjon fra ulike dialogbaserte løsninger for innbyggerne til kommunale fagsystemer med kobling mot KS Svar UT, ID-porten og div. nasjonale registre. Dette vil kunne gi kommunene helt nye muligheter til å kommunisere elektronisk med innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Det vises til sak 060/14 i rådmannsutvalgets møte for mer informasjon om foreslåtte tiltak. M: F241 Etablering av regional IKT driftsenhet (Tiltak 38) Foreslått budsjettbeløp: økt med kr Alle kommunestyrene besluttet i 2014 å etablere en regional IKT-driftsenhet. Budsjettbeløpet dekker utgifter knyttet til etablering av en regional IKTdriftsenhet fra De viktigste kostnadselementene er lønn til ny daglig leder, lønnsjusteringer, prosesskostnader og kompetansetiltak. Økningen i forhold til budsjett for 2014 Ved budsjettprosessen i 2013 ble tiltaket foreslått gjennomført i 2014, men nødvendige vedtak fra alle kommunestyrene forelå først i juni Midlene som er avsatt i 2014 til etablering av regional driftsenhet vil delvis være disponert til formålet og delvis til å dekke ekstrakostnader som en følge av utsettelsen. Det vises til rådmannsutvalgets vedtak i april 2014 hvor daglig leder fikk fullmakt til å se budsjetterte tiltak/midler til IKT-driftssamarbeidet i sammenheng, og gjøre de nødvendige tilpasninger innenfor total budsjettert ramme. En må komme nærmere tilbake til hvor stor andel av budsjettet for 2014 som ikke vil bli hentet inn fra kommunene.

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan

Økonomi- og handlingsplan Under arbeid nr. 9 18.9.2012 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS (tidligere Smaalensveven IKT) for 2013 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget for selskapets

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift

Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Tittel: Rapport fra Forprosjekt Harmonisering av IKT Infrastruktur og drift Side 1 av 48 Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 6 2 BAKGRUNN... 8 3 PROSJEKTMANDAT... 8 3.1 FORPROSJEKTETS HOVEDMÅL

Detaljer

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport

Hovedprosjekt Telefoni. Sluttrapport Hovedprosjekt Telefoni Sluttrapport 12.04.2012 KONGSBERGREGIONEN Odd J Resser (PL) Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål og rammer... 4 2.1 Mål... 4 2.2 Rammer... 5 2.3 Ressursbruk... 5 3 Omfang og avgrensning...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling

1 Bakgrunn. Utredning. 1.1 IT strategi 2002-2005. 1.2 Visjon for informasjonsdeling Utredning 1 Bakgrunn I styresak 70-2002 ble IT-strategien for perioden 2002-2005 besluttet av styret. Siden har strategi dokumentet vært styrende for de aktiviteter som har vært igangsatt i regionen knyttet

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 08:00 12:00 Arbeidsutvalget Værnesregionen Formannskapssalen, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til asbjorn.brenne@varnesregionen.no

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 05.02.2008 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30 Bespisning kl 16:30 på Haugestad Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009

Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Strategi for digital utvikling I Harstad kommune 2006 2009 Vedtatt i kommunestyresak 76/2006 Kommunestyrets vedtak i sak 76/2006: Harstad kommunestyre vedtar Plan for digital utvikling i Harstad kommune

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer