Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling"

Transkript

1 Dato: kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. *Rådmannens kvarter *Ordførarens kvarter *Formannskapets kvarter Orientering om framdrift Hallingmo SAKSKART Side Saker til behandling 33/12 12/ Tilknytningsgebyr for vann og avløp 2 34/12 12/ Papirløse møter 6 35/12 12/ Søknader på næringsfondet i Gol kommune halvdel 10 36/12 12/ Planstrategi Gol kommune gongs behandling 16 12/ Budsjettjustering 2. halvår 2012 Saka blir ettersendt Gol, Hallvor Lilleslett ordførar 1

2 Saker til behandling 33/12 Tilknytningsgebyr for vann og avløp Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Truls Hanssen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for natur og næring /12 2 Formannskapet /12 3 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Notat fra kommunalteknisk avdeling datert eksempler på tilkoblingsgebyr. Brev fra Kommunerevisjonen til Gol Auto Eiendom as, datert Dokument i saka: 1.UNN sak 96/08 den Notat til sak UNN datert Notat fra kommunalteknisk avdeling datert eksempler på tilkoblingsgebyr. 4.Brev fra Kommunerevisjonen til Gol Auto Eiendom as, datert Saksopplysningar: Formannskapet har bedt administrasjonen om å utrede forskjellige alternativer på beregning av tilknytningsgebyr, og konsekvensen av disse. Gol kommune hadde fram til og med 2008 en felles sats for alle typer næring og andre bygninger som ikke er definert som bolig eller fritidsbolig. Denne satsen var langt lavere enn for bolig/fritidsbolig. I sak UNN 96/08 foreslo administrasjonen å øke satsene for overnattingsvirksomheter til lik fritidsbolig og bolig høy sats, men fortsatt ha en sterkt redusert sats for nærings og industriareal.(ref. notat datert ) I sak UNN 96/08: Framlegg til vedtak: UNN tilrår overfor formannskapet og kommunestyret: 2

3 I medhald av forskrift om vass- og avløpsgebyr i Gol kommune nr av , blir det f.o.m 2009 innført ny inndeling av tilknytingsgebyret for vatn og avløp. 1. Eksisterande tilknytingskategori andre bygningar (næringsareal) blir erstatta med Næringsverksemd og industri. Denne blir splitta i to gebyrgrupper: a) Overnattingsverksemder, areal som er knytt til overnatting b) Anna nærings- og industriareal 2. Gebyrnivået skal ta utgangspunkt i forslag frå administrasjonen slik det er vist i notat frå kommunalteknisk avdeling av (saksdokument nr.6). Gebyrsatsane blir endelig handsama i budsjettet for Det skal ikkje krevjast anleggstilskot for fritidseigedomar/salstomter i områder som på kommune-/kommunedelplanivå er regulert til erverv eller som på reguleringsplannivå er regulert som turistbedrift, utleige service eller tilsvarande næring. I sak UNN 96/08 ble følgende vedtatt: UNN tilrår overfor formannskapet og kommunestyret: Samrøystes vedtak: I medhald av forskrift om vass- og avløpsgebyr i Gol kommune nr av , blir det f.o.m 2009 innført følgjande ordning for tilknytingsgebyret for vatn og avløp. 1. Eksisterande tilknytingskategori andre bygningar (næringsareal) blir erstatta med Næringsverksemd og industri. 2. Det skal vere ein felles sats for kategoriane bustad 2 (høg sats), fritidsbustader/støl og næringverksemd og industri. Gebyrsatsane blir endeleg handsama i budsjettet for Det skal ikkje krevjast anleggstilskot for fritidseigedomar/salstomter i område som på kommune-/kommunedelplanivå er regulert til erverv eller som på reguleringsplannivå er regulert som turistbedrift, utleige service eller tilsvarande næring. 4. I område der det er betalt inn anleggstilskot skal dei blå tomtene betale same sats som gjeld for bustad 1(låg sats) I sak F54/ , ble følgende vedtatt: Vedtak: Formannskapet tilrår med 6 mot 1 stemme (ordførar Grønset Granli) vedtak gjort i UNN overfor kommunestyret: I sak K 85/ , ble følgende vedtatt: Vedtak: Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. Gebyrene ble fra 2009 satt i henhold til vedtak gjort i Kommunestyret : Det skal vere ein felles sats for kategoriane bustad 2 (høg sats), fritidsbustader/støl og næringverksemd og industri. Forhold til overordna plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Ingen merknad 3

4 Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Inndelingen av tilknytningsgebyrene og prisfastsettingen vil innvirke på inntektene på vann og avløpssektoren.(selvkostregnskapet). Inntektene vil variere etter hvor stor byggeaktiviteten er. Reduksjon av totale inntekter på tilknytning vil medføre økning av årlige gebyr. Vurdering: Det finnes flere måter å beregne tilkoblingsavgift på. Bruk av person enheter (PE) og fastavgift pr bygg er to eksempler. Bruk av bruksareal (BRA) som blir praktisert av Gol kommune er den vanligste metoden. Uansett hvilken utregningsmetode man bruker, vil en aldri klare å få en løsning som vil være 100 % rettferdig for alle. Ved å bruke BRA er det enkelt for utbygger å beregne kostnadene med tilkoblingsavgift. For å få en mest mulig rettferdig avgift, som gjenspeiler den reelle bruksnytten av tjenesten, kan dette gjennomføres ved å differensiere gebyrene etter byggets formål. I saksdokument nr.3 (vedlegg) har kommunalteknisk avdeling utarbeidet forslag til forskjellige modeller for utregning av gebyrsatser. Modell 2 vil gi lavere inntjening på tilkobling, og derfor føre til høyere gebyr for kommunale avgifter vann/avløp. Modell 3 vil gi noenlunde lik inntjening som i dag, ettersom det ikke har vært utbygging av bedrifter med overnattingsvirksomhet de senere årene. Modell 4 vil av samme grunn gi noe høyere inntjening med dagens utbygging. Ettersom utbyggingen varierer fra år til år vil det være umulig å beregne eksakt hvilken modell som vil gi lavest/høyest inntjening. Satsene på tilkoblingsgebyrene har ikke blitt øket siden Dette har vært bevisst med tanke på å stimulere til etablering i kommunen. Kommunale avgifter på vann og avløp har derimot øket pga. normal lønns- og prisvekst i tillegg til utgifter med nye lovpålagte oppgaver og diverse rehabilitering på de forskjellige anleggene. En reduksjon i inntekt på tilkoblingsgebyr vil føre til ytterligere økning i på vann- og avløpsgebyrene. Det er viktig at tilkoblingsgebyrene gir utbyggere kontinuitet og forutsigbarhet i forhold til størrelsen på gebyret. En stadig endring i tilkoblingsgebyrene kan virke konkurransevridende og urettferdig for utbyggere som har bygd i en periode med høyere avgifter. Tilkoblingsgebyret er et gebyr som ikke trenger å knyttes til en bestemt del av utgiftene, og det er derfor ikke noe krav om at gebyret skal gjenspeile de faktiske utgiftene med tilkoblingen. Derimot er det et ønske at man kan få til en mest mulig rettferdig ordning, slik at en lettere kan begrunne et ekstra gebyr som påløper ved nybygg/utvidelse av bruksareal. 4

5 Rådmannen si innstilling: Alternativ 1. I henhold til forskrift om vass og avløpsgebyr i Gol kommune nr.1311 av , blir det f.o.m innført ny inndeling av tilknytningsgebyret for vann og avløp: Model 2 i notat fra kommunalteknisk avdeling datert , med justering av satsene for å kompensere for mindre inntekt. Lik sats for bolig 2, fritidsbolig/støl og overnattingsvirksomhet. Redusert sats for annen nærings og industriareal. Alternativ 2. Model 1. Nåværende modell for utregning av tilkoblingsgebyr beholdes uforandret. Lik sats for bolig 2, fritidbolig/støl og næringsvirksomhet og industri. Gol, 13. august 2012, Hege Mørk, rådmann 5

6 34/12 Papirløse møter Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 04 Saksbehandler Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Skriv inn navn på organet som fatter endelig vedtak her Vedlegg: 1. Uttalelse fra Kommunerevisjonen IKS Hallingdal og Valdres om fordelsbeskatning, datert Regneark, investerings- og driftskostnader for ipad til politikerne. Dokument i saka: 1. Uttalelse fra Kommunerevisjonen IKS Hallingdal og Valdres om fordelsbeskatning, datert Regneark, investerings- og driftskostnader for ipad til politikerne Papirløse møter for ipad Saksopplysningar: Kommunene i Hallingdal skal i løpet av høsten 2012 starte med elektronisk distribusjon av saksdokumenter til politiske utvalg som benytter kommunens sak-/arkivsystem til produksjon av saksdokumenter og protokoller. Distribusjonen omfatter møteinnkallinger, saksframlegg, vedlegg og protokoller og blir administrert via en modul i kommunenes saksbehandlingssystem, Public 360 fra Software Innovation. Sakspapirene blir gjort tilgjengelig for medlemmene i utvalgene på ipad nettbrett via internett. Tekstene kan merkes og kommenteres, og det er mulig å dele kommentarer med andre medlemmer. Programmet har disse funksjonene: Velge utvalg og møter Oversikt over saklister, saker og protokoller Hente frem og lese møte-/saksdokumenter Navigere mellom saker og vedlegg Merke tekst og legge inn kommentarer Registrere og dele merknader mellom medlemmer i utvalget Søke opp saker og dokumenter 6

7 Tekniske forutsetninger Nettbrettene må ha tilgang til internett for å kunne hente dokumenter. Det kan benyttes vanlige trådløse nett eller mobilt bredbånd. Det er trådløst nett i kommunestyresalene. Oppstart Det vil bli gjennomført et pilotprosjekt i en av kommunene i høst før systemet blir satt i drift. Ved oppstart i den enkelte kommune blir det holdt opplæring for kommunestyret i bruk av ipad og politikermodul. Det vil bli levert ut en enkel brukerveiledning. Fram til løsningen er operativ, er det er mulig å benytte ipad ved å motta saksdokumentene som e-post. Anskaffelse Nettbrettene blir kjøpt inn via regionens felles innkjøpsavtale. Maskinene er den enkelte kommunes eiendom. Brukerstøtte Henvendelser om reparasjoner og generell brukerstøtte skal rettes til leverandøren. Det er inkludert 2 års brukerstøtte i prisen for maskinene. Spørsmål rundt politikermodulen skal rettes til Brukerstøtte IKT, tlf Forhold til overordna plan: Miljøkonsekvenser: Redusert bruk av papir. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skriv inn vurdering her Økonomiske konsekvensar: Investering: Totale kostnader for felles modul for publisering av sakspapirer, samt installasjoner og maskinvare er kr Disse kostnadene ligger i regionens felles IKT-budsjett for Nettbrettene kjøpes inn etter behov, og innkjøpskostnadene belastes den enkelte kommune. Programmet Papirløse møter fra Software Innovation benytter nettbrettet ipad fra Apple. Dette finnes i flere modeller med kapasitet fra 16 til 64 Gb. Modellen som er valgt til formålet er ipad 3 med 16 Gb og plass for SIM-kort for mobilt bredbånd. Pris pr. maskin er kr inkl. 2 års brukerstøtte. 7

8 For Gol sin del har IKT koordinator foreslått innkjøp av ipad til kommunestyrerepresentantene, andre faste medlemmer i utvalg, samt til 2 vararepresentanter fra hvert parti. I Gol er det 2 representanter som sitter i UNN og UKL og som ikke er medlemmer i kommunestyret. I tillegg bør avdelingsleiar sekretariatet, avdelingsleiar utbyggingsavdelinga og rådmann bruke ipad i politiske møter. Administrasjonen foreslår at vararepresentantene ikke får egen ipad, men at vi kjøper inn 3 4 stykker som vara kan hente på kommunehuset dersom de skal møte i utvalg eller kommunestyret. Vara og andre medlemmer i de politiske partiene deltar i diskusjon om saker på gruppemøter, men til denne gruppen kan sakspapirer sendes på ordinær epost. I forhold til bruken av ipad er det viktigste at de som deltar på møtet sitter med samme oppsett, utover dette kan sakene gjøres kjent ved bruk av epost. Totalt sett foreslår derfor administrasjonen at Gol kommune går til innkjøp av 30 ipad. Behov for mobilt bredbånd er satt til 30% av brukerne. Totale investeringskostnaden vil da bli kr ,-. Årlige driftskostnader vil bli ,-. I budsjettet for 2012 er det satt av kr ,- til innkjøp av ipad. Merkostnaden på ,- foreslås finansiert ved bruk av fond. Årlige driftsutgifter innarbeides i budsjett og økonomiplan. Det er ikke lagt opp til at medlemmer i Administrasjonsutvalet, AMU, RÅFU, Kontrollutvalet og nemnder skal bruke ipad. I disse utvalgene er saklista forholdsvis kort og det vil ikke være samme besparing for kommunen å benytte ipad i disse møtene. Denne gruppen kan også få tilsendt sakspapir på epost. Prisen forutsetter bestilling fra fabrikk, med 2 3 ukers leveringstid. Årlige driftskostnader Årlig lisens for programmet er kr samlet for alle kommunene. Dette blir tatt med i regionens felles IKT-budsjett. Pris for mobilt bredbånd gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester er kr. 104,30 pr. mnd./kr pr. år. Årlige kostnader for kommunen avhenger av hvor mange som ønsker dette. Driftskostnadene i tabellen under viser eksempler for kostnad ved ulik bruk av mobilt bredbånd. Andel mobilt brebånd Andel av årlig lisens Mobilt bredbånd Årlige kostnader 30 % av brukerne Jfr. regneark 50 % av brukerne Jfr. regneark 70 % av brukerne Jfr. regneark Alle priser er ekskl. mva. Innsparing Elektronisk utsending av sakspapirer gir en besparelse for kommunen ved reduserte kostnader til trykking og porto, og ved at arbeidsmengden ved utsending blir redusert. Konkret innsparing er avhengig av dagens rutiner for utsending av sakspapirer i den enkelte kommune. Erfaringer fra Gran kommune viser at det ved hvert politiske møte produseres mellom en og to kilo papir pr. mottager. Hver kilo koster ca. kr. 100 for produksjon og porto. 8

9 Fordelsbeskatning Kommunerevisjonen anser at bruk av kommunal datamaskin til dette formålet ikke utløser fordelsbeskatning for politikerne, jfr. e-post fra kommunerevisjonen. Hvis kommunen dekker kostnadene til internettforbindelse, f. eks med mobilt bredbånd, vil adgangen til privat bruk av tjenesten være skattepliktig etter gjeldende regler. Vurdering: Erfaringer fra andre kommuner/organisasjoner viser at elektronisk distribusjon av saksdokumenter er arbeids- og kostnadsbesparende. I tillegg gir det mulighet for bedre oversikt og tilgjengelighet til dokumenter for politikere. Rådmannen si innstilling: Gol kommune anskaffer ipad nettbrett til medlemmer og vararepresentanter i politiske utvalg hvor kommunens sak-/arkivsystem benyttes til produksjon av saksdokumenter og protokoller. Vararepresentanter som skal møte i politiske utvalg disponerer ipad som hentes på kommunehuset til hvert møte. Etter at systemet er tatt i bruk sendes ikke sakspapirene lenger ut på papir. Kommunen dekker kostnadene til mobilt bredbånd for brukere som ikke har tilgang til trådløst nett. Abonnementene skal bestilles gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester. Kommunen inngår skriftlig avtale med brukere som skal ha mobilt bredbånd. Avtalene benyttes som grunnlag for rapportering til skattemyndighetene. Merkostnad på investering i forhold til avsatt budsjett, kr ,- finansieres ved bruk av fond. Kostnader til årlig drift innarbeides i budsjett og økonomiplan. Gol, 7. august 2012, Hege Mørk, rådmann 9

10 35/12 Søknader på næringsfondet i Gol kommune halvdel Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Lars Riise Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Skriv inn navn på organet som fatter endelig vedtak her Vedlegg: Dokument 1, 2,3,4,5,6 Dokument i saka: 1. Søknad frå Gol Reisemål (Fårefestivalen 2012) om tilskot 2. Søknad frå Gol Husflidslag og Gol Sau og Geit om tilskot 3. Søknad frå Ole Bjørn Gjerdene om tilskot 4. Søknad frå Gol Bakeri og Konditori AS om tilskot 5. Søknad frå Storefjell Resort Hotel om tilskot 6. Søknad frå Kjøkkenforum Hallingdal AS om tilskot Saksopplysningar: Ein syner til vedlagt søknad frå dei 6 søkjarane. Alle søknadane blir handsama i denne sak. I høve til tidligare vedtak kan formannskapet tildele stønad innan ei ramme på kr ,-. Forhold til overordna plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Ingen merknad Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Sjå under vurdering 10

11 Vurdering: 1. GOL REISEMÅL (GRM) - SØKNAD TILSKUDD FÅREFESTIVALEN 2012 Gol Reisemål (GRM) har i samband med «Fårefestivalen 2012» ( sept.) søkt om eit tilskot på kr ,-. GRM har, gjennom søknad, i åra 2010 og 2011, fått tildelt eit liknande beløp. I tidligare vedtak er det gitt løyve til eit slikt beløp over ein periode på 3 år. Slik sett vil 2012 vere det siste året GRM får ein slik stønad. Kriteria for tildeling av dette tilskotet var at «Fårefestivalen» skal kunne stå på eigne bein utan kommunale stønad. Vurdering: Kommunen ser positivt på ringverknadane «Fårefestivalen» har for samfunnet i Gol og dei lokale næringane. Auka tilstrøyming til bygda er positivt for handelsstanden og turistnæringa. Gjennom auka omsetjing denne helga bidreg festivalen til å sikre arbeidsplassar i kommunen. Ut frå ei samla vurdering tilrår ein stønad under same vilkår som tidligare. Sum for stønad er kr ,-. Etter avslutning av festivalen skal GRM leggje fram rapport med samla rekneskap. Sum for stønad blir betalt ut etter mottak av denne rapport. Då dette er ei vidareføring av tidligare handsama vedtak, har ikkje søkjar lenger klagetilgang. 2. GOL HUSFLIDLAG OG GOL SAU OG GEIT - SØKNAD OM STØTTE TIL SEMINAR OM NORSK ULLPRODUKSJON Gol Huslflidlag (GH) og Gol Sau og Geit (GSG) ynskjer å arrangere eit eige seminar i samband med «Fårefestivalen 2012» (21. september) Dei har ein felles forståing av at utnyttinga av norsk ull er for dårleg. Seminaret vil fokusere på heving av kvalitet og betre utnytting av ulla som blir produsert. Ull er ei viktig råvare og det blir nytta særs mykje ull i Norge. (importert ull) GH og GSG har eit ynskje om at Gol blir eit senter for ull i Norge og dei meiner dette seminaret kan bli starten på eit slikt prosjekt. GH og GSG søkjer stønad på kr ,- for å dekke inn ulike kostnader knytt til foredrag og marknadsføring. Vurdering: Kommunen ser positivt på eit slike initiativ. Vedtekne retningsliner for Gol kommune sitt næringsfond gjer diverre ikkje rom for tildeling av midlar. I dette høvet er det eit lag og ein organisasjonar som søkjer. Kultur og interesse organisasjonar kan ikkje kan bli ytt økonomisk stønad gjennom næringsfondet. Ut frå ei samla vurdering meiner ein at det ikkje vil vere rett å tildele stønad til dette prosjektet. Gol kommune sine vedtekter og retningsliner er revidert og vedteke i politiske organ våren (Standardvedtektene er utforma av Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) 3. OLE BJØRN GJERDENE - SØKNAD OM STØTTE TIL NYETABLERING Ole Bjørn Gjerdene (OBG) ynskjer å starte opp eigen bedrift for trevareindustri på heimgarden (Gnr. 15/ Bnr. 6) på Tuppeskogen. OBG har tidligare vore tilsett ved Steinmoen Trevare AS (Hemsedal) fram til denne bedrifta gjekk konkurs. Han har sidan kjøpt deler av produksjonsutstyret ved denne 11

12 verksemda. Planen er oppsetjing av ein verkstadbygning på 250 m 2. golvflate. Han har tidligare vore i kontakt med Hallingdal Etablerersenter. Der har han mellom anna fått hjelp til å utarbeide forretningsplan og utforma søknad til Innovasjon Norge. Denne søknaden har resultert i stønad på kr ,- og rentestønad på kr ,- Total kostnadsramme er sett til 1,5 MNOK. OBG søkjer Gol kommune om stønad på kr ,- som i heilskap vil gå til oppføring av bygningsmasse. Investering- og finansieringsplan er send over til kommunen. Målet til OBG er i hovudsak å kunne sysselsetje seg sjølv som eit tillegg til sauehald ved garden. Søkjar ynskjer å nytte lokale handverkarar ved alle operasjonar knytt til oppføring av verkstadbygning. Vurdering: Kommunen ser positivt på nyetablering av ei slik verksemd. Då det er kjøpt opp utstyr frå ei konkursramma verksemd kan ikkje kommunen sjå at det er konkurransevridande å yte stønad. Ut frå at satsinga er meint å tilføre ein arbeidsplass (det er ikkje gitt opp i søknad kor stor stillingsprosent dette er) meiner ein at søknadssummen på kr ,- er for høg til å kunne løyvast. Denne vurderinga er òg sett i samanheng med annan tildeling av offentlege midlar (stønad frå Innovasjon Norge). Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå stønad på kr ,-. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. Heile beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. Generelt: Etter vedtak har verksemda tre år på å gjennomføre tiltaket. Løyvinga blir då automatisk dratt inn, med mindre det innan fristen blir søkt om utsetjing. Etableringstilskot kan normalt utbetalast i sin heilskap når verksemda er i gang. 4. GOL BAKERI OG KONDITORI AS - SØKNAD PÅ NÆRINGSTILSKUDD FRA FRÅ GOL KOMMUNE SITT NÆRINGSFOND Gol Bakeri og Konditori AS(GBK) produserer og sel tradisjonelle bakeri og konditorivarer i hovudsak Hallingdal og Valdres. Dei sysselset tilsvarande 40 årsverk og har ei årleg omsetjing på omlag 50 MNOK. Det går fram av søknad at GBK ynskjer å endre retning på drifta for å tilpasse seg marknaden. Denne endringa skjer etter analyse av kva til utfordringar som ligg til grunn for situasjonen no og for framtida. I grove trekk er tiltak som auka omsetjing (inngåing av ny avtale for leveranse), sikring av arbeidsplassar, auke av talet på tilsette, og auke effektiviteten av drift. Ut frå forventa utfordringar ynskjer GBK å endre produktspekteret sitt. Denne endringa vil føre til at verksemda treng 3 4 nye tilsette for å innfri kontrakt som er underteikna. For å endre produktspekteret sitt er det naudsynt å investere i eigna produksjonsutstyr. Totalt sett vil GBK endre eksisterande utstyr og investere i nytt for om lag 2 MNOK. GBK søkjer Gol kommune om stønad på kr ,- Vurdering: Kommunen ser positivt på alle tiltak som kan bidra med å sikre og utvikle arbeidsplassar. Gjennom søknaden er ein gjord kjend med utfordringar knytt til produksjon og leverandørtilhøve innan daglegvarebransjen i Norge. Investeringsprosjektet er tufta på analyser utførd av eigar. Gjennomføring i høve til denne planen vil føre til 3 4 fulltidsarbeidsplassar for GBK. (- og for Gol) 12

13 Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå, i heilskap, stønad på kr ,- i høve til søkt sum. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. 75 % av beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. Generelt: Etter vedtak har verksemda tre år på å gjennomføre tiltaket. Løyvinga blir då automatisk dratt inn, med mindre det innan fristen blir søkt om utsetjing. Etter kvart som tiltaket blir dokumentert gjennomført kan ein søkje inntil to delutbetalingar, basert på godkjend kostnadsoverslag. 25 % av totalbeløpet skal uansett haldast attende inntil tiltaket er gjennomført og dokumentert i samsvar med plan og vedtak. 5. STOREFJELL RESORT HOTEL - SØKNAD PÅ STØTTE PÅ KR ,- FRÅ NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE Storefjell Resort Hotel (SRH) er eit familieeigd høgfjellshotell som sysselset tilsvarande 80 årsverk og omset for om lag 75 MNOK. I likskap med andre aktørar innan reiseliv opplever dei ein svikt/nedgang i omsetjing. SRH har sett i verk tiltak for å gjere seg meir attraktive i ein konkurranseutsett bransje. Dei ynskjer å rette seg meir mot aktive mosjonistar innan langrennssporten. Problem med vintrar som har vore fattige på snø er eit stadig aukande problem. Tidligare har SRH investert i ein snøkanonanlegg. (Til dette har Gol kommune ytt stønad på kr ,-) Denne vinteren har dei nytta i stor grad kunstig snø for å kunne halde oppe løypenettet sitt. SRH meiner at utførde tiltak var heilt avgjerande for å kunne by fram skiløyper i påska Grunna tilgang på skiløyper fekk dei auka tilstrøyming av kundar og unngjekk dermed å permittere tilsette ved verksemda. Dei opplevde dessutan at fleire fastbuande i Gol nytta seg av dette løypetilbodet. Totalramme for investeringa var kr ,-. SRH søkjer om stønad på kr ,-. Vurdering Gol kommune er positive til alle tiltak som kan sikre arbeidsplassar i Gol. Ringverknader av at gjester oppheld seg i kommunen er store for handelstanden elles. Tiltak som fører til auka lyst til å bu i kommunen (bulyst) blir òg sett på som svært viktige. Investeringa som er søkt stønad på er gjord mellom dei to datoane som kommunen har vedteke (10. jan og 30. juni), i sine retningsliner. Sett i samband med kva til arbeid som har blitt utført meiner administrasjonen at denne søknaden må handsamast på lik line med andre. Av di prosjektet allereie er utførd ligg dei faktiske kostnadene til grunn for arbeidet. (..og ikkje budsjetterte) Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå stønad på kr ,-. SRH ynskjer at kommunen dekkjer om lag 50 % av totalkostnaden. Dette meiner rådmannen er for høg del av den totale investeringa. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. Heile beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. 13

14 6. KJØKKENFORUM HALLINGDAL AS - SØKNAD PÅ NÆRINGSTILSKUDD FRÅ GOL KOMMUNE SITT NÆRINGSFOND Kjøkkenforum Hallingdal AS (KH) er eig av firmaet T.K. Holding AS som i sin tur er eigd av Torleif Kinneberg. Firmaet har vore i drift sidan 2006 men skal no opne storforretning på 450 m 2 golvflate. Total investering vil vere i overkant av 2,6 MNOK. Desse investeringane er knytt til ulike utstillingar i eit showrom i det nyleg oppførde næringsbygget på Enden 1. Showrommet blir sett i samanheng med andre verksemder som har tilhald i dette bygget. Mellom anna har Byggmakker Hallingdal Proff også ein utstilling/showrom her på om lag 500 m 2 golvflate. Kinneberg ynskjer å utvikle eit totalkonsept innan segmentet for all slags byggeaktivitet. Denne samla lokaliseringa har so langt resultert i 6 nye arbeidsplassar (100 % stillingar) ved denne næringseigedomen. Då er det teke omsyn til 2 personar ved Kjøkkenforum Hallingdal AS. Kjøkkenforum Hallingdal AS søkjer Gol kommune om stønad på kr ,-. Vurdering Gol kommune er positive til alle tiltak som kan sikre og auke talet på arbeidsplassar i Gol. Det blir lagt vekt på målsetjinga om storleik på tilsetjinga (2 personar, 100 % stilling) Kinneberg har levert inn søknaden nokre dagar over frist. Grunna involvering i andre hasteprosjekt har han ikkje klart å overhalde fristen. Sakshandsamer meiner dette må vere greitt, og behandlar denne på lik line med andre søknader som er kome inn. Søkjar har nyleg sett opp eit næringsbygg som husar 19 tilsette ved ulike kontor. (fleire firma som td. Veidekke har i tillegg eit større tal på tilsette utanfor bygget som dei administrerer i frå denne staden.) Denne næringseigedomen er å sjå på som eit signalbygg ved vestre innkøyringa til Gol Sentrum/Glitre Næringspark. Søkjar ynskjer å skape ei næringsklynge, som er sett saman av ulike aktørar innan byggebransjen. Kinneberg meiner dette vil auke den totale kompetansen innan faget. Slik klyngedanning har dessutan staten signalisert at dei ynskjer. Ved denne investeringa meiner kommunen at ein oppnår styrking av eit eksisterande firma og ein tilvekst til næringane/handelsstanden i Gol. Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå stønad på kr ,-. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. 75 % av beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. Generelt: Etter vedtak har verksemda tre år på å gjennomføre tiltaket. Løyvinga blir då automatisk dratt inn, med mindre det innan fristen blir søkt om utsetjing. Etter kvart som tiltaket blir dokumentert gjennomført kan ein søkje inntil to delutbetalingar, basert på godkjend kostnadsoverslag. 25 % av totalbeløpet skal uansett haldast attende inntil tiltaket er gjennomført og dokumentert i samsvar med plan og vedtak. 14

15 Rådmannen si innstilling: Frå Gol kommune sitt næringsfond med søknadsfrist blir det løyvd fylgjande: 1. Gol Reisemål (Fårefestivalen 2012)- tilskot kr ,- 2. Gol Husflidslag og Gol Sau og Geit kr 0,- 3. Ole Bjørn Gjerdene - tilskot kr ,- 4. Gol Bakeri og Konditori AS - tilskot kr ,- 5. Storefjell Resort Hotel - tilskot kr ,- 6. Kjøkkenforum Hallingdal AS - tilskot kr ,- Samla sum tilskot kr ,- Gol, Hege Mørk rådmann Lars Riise næringskonsulent 15

16 36/12 Planstrategi Gol kommune gongs behandling Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 025 Saksbehandler Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Dok. Nr. 1 4 fylgjer som vedlegg Dokument i saka: 1. Planstrategi for Gol kommune Brev frå Fylkesmannen i Buskerud datert Brev frå Statens vegvesen datert Brev frå Buskerud fylkeskommune datert Saksopplysningar: Formannskapet behandla sak om planstrategi for Gol kommune i møte den Formannskapet fatta slikt vedtak: Formannskapet slutter seg til prioriteringene og vurderingene av planbehovet i kommunestyreperioden, slik det fremkommer av forslag til Planstrategi for Gol kommune Administrasjonen utarbeider nytt underpunkt til pkt. 8 om tilrettelegging for variert tilbod i busetjing. Administrasjonene sender planstrategien ut på høyring. Eventuelle innspill bearbeides og forslaget til planstrategi gjøres offentlig minst 30 dager før saken fremmes for kommunestyret til endelig vedtak i medhold av plan- og bygningslovens 10-1 Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune har inngitt merknader til planstrategien. Statens vegvesen har ingen merknader. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skriv inn vurdering her 16

17 Økonomiske konsekvensar: Skriv inn vurdering her Vurdering: Merknader, innspel osb. Fylkeskommunen saknar ei vurdering av utfordringar og planbehov knytta til dei viktigaste kommunale sektorer og tjenesteområde Fylkesmannen viser til sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt og etterlyser samfunnssikkerhet som eige punkt i planstrategien Fylkesmannen meiner at omtala av landbruksmessige forhold i kommunen burde vore meir omfattande. Fylkesmannen meiner at planstrategien skal beskrive miljøutfordringane i kommunen, med utgangspunkt i status og utvikling dei siste fire åra. Beskrivelsen skal mellom anna gje ei omtale av utslepp av klimagasser, støy og lokal forureining, energiforbruk, friluftsliv og naturmangfald. Fylkesmannen ynskjer ei gjennomgang av kommunens oppfølging av Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging og ei vurdering av om naturmangfaldlova vil føre til at det er behov for nye utredningar, strategiar eller planar. Fylkesmannen saknar ei oversikt over helserelaterte utfordringar. Kommentar Dette blir gjort rede for i handlingsprogrammet til kvar avdeling. Gol kommune har ROS-analyse og beredskapsplanar som tar høgde for dette. Planane og ROS analysen står på lista over planverk som skal bli vurdert i planstrategien. Dette temaet er omfattande vurdert og beskreve i handlingsplan for landbruket, Skogbruksplan og i Beitebruksplan (arbeidet pågår). Desse planane er på lista over planar som skal bli vurdert i planstrategien. Miljøutfordringar er eit hovudtema i samfunnsdelen til kommunen. Gol kommune har vidare utarbeida og vedtatt Energi- og klimaplan for kor desse tema er grundig behandla. Delar av dette er omhandla i Energi- og klimaplan for I forbindelse med samhandlingsreforma er det foreslått regionalt samarbeid om dette temaet. Kravet om å utarbeide planstrategi for kvar kommunestyreperiode kom inn i samband med ny plan- og bygningslov. Hverken kommunane eller dei statlege instansar har dermed erfaring med kor omfattande eit slikt dokument skal vere. Gol kommune brukte innleig konsulent til å utarbeide planstrategien. Konsulenten deler administrasjonens sitt syn på at arbeidet med dette dokumentet ikkje må vere for omfattande. Dei tema som fylkesmannen og fylkeskommunen etterspør er utreda og vurdert i andre planar og dokument. Dei dokumenta er på lista over dei planar som skal bli vurdert i samband med planstrategien. Gol kommune har ikkje ressurser til å gjere dette arbeidet fleire gonger. I tillegg er dette «fyrstegenerasjons» planstrategi. Administrasjonen har tatt innspela fra fylkeskommunen og 17

18 fylkesmannen til etterretning og vil vurdere om det er nødvendig å ta med meir om dette ved utarbeiding av neste planstrategi. I kommentarutgåva til plan- og bygningslova er krava til innhald i planstrategien i tråd med fylkesmannens merknader. I rettleiinga til kommunal planstrategi står det imidlertid at planstrategien skal «klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen» og vidare «Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig» Administrasjonen meiner derfor at så lenge alle tema er utreda i andre plandokument kan det ikkje vera nødvendig å gjenta dette i sjølve planstrategien. Det er kommunen under leiing av kommunestyret som styrer planprosessen. Det er ikkje adgang for statlege instansar å fremje motsegn mot planstrategien. Sjølv om ein slik instans har protester mot strategien kan kommunestyret vedta denne. Tillegget frå formannskapet om tilrettelegging for variert tilbod i busetjing er innarbeida i planstrategien. Rådmannen si innstilling: Gol kommunestyre vedtek Planstrategi for Gol kommune Gol, 14. august 2012, Hege Mørk, rådmann 18

19 Delegerte saker 19

20 Referatsaker 20

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan.

Kl. 09.00 same dag er det møte i styringsgruppa for strategisk næringsplan. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 14.05.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003 315 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 29.04.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0040/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MARS 2003

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer