Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling"

Transkript

1 Dato: kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf eller Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. *Rådmannens kvarter *Ordførarens kvarter *Formannskapets kvarter Orientering om framdrift Hallingmo SAKSKART Side Saker til behandling 33/12 12/ Tilknytningsgebyr for vann og avløp 2 34/12 12/ Papirløse møter 6 35/12 12/ Søknader på næringsfondet i Gol kommune halvdel 10 36/12 12/ Planstrategi Gol kommune gongs behandling 16 12/ Budsjettjustering 2. halvår 2012 Saka blir ettersendt Gol, Hallvor Lilleslett ordførar 1

2 Saker til behandling 33/12 Tilknytningsgebyr for vann og avløp Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Truls Hanssen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utval for natur og næring /12 2 Formannskapet /12 3 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Notat fra kommunalteknisk avdeling datert eksempler på tilkoblingsgebyr. Brev fra Kommunerevisjonen til Gol Auto Eiendom as, datert Dokument i saka: 1.UNN sak 96/08 den Notat til sak UNN datert Notat fra kommunalteknisk avdeling datert eksempler på tilkoblingsgebyr. 4.Brev fra Kommunerevisjonen til Gol Auto Eiendom as, datert Saksopplysningar: Formannskapet har bedt administrasjonen om å utrede forskjellige alternativer på beregning av tilknytningsgebyr, og konsekvensen av disse. Gol kommune hadde fram til og med 2008 en felles sats for alle typer næring og andre bygninger som ikke er definert som bolig eller fritidsbolig. Denne satsen var langt lavere enn for bolig/fritidsbolig. I sak UNN 96/08 foreslo administrasjonen å øke satsene for overnattingsvirksomheter til lik fritidsbolig og bolig høy sats, men fortsatt ha en sterkt redusert sats for nærings og industriareal.(ref. notat datert ) I sak UNN 96/08: Framlegg til vedtak: UNN tilrår overfor formannskapet og kommunestyret: 2

3 I medhald av forskrift om vass- og avløpsgebyr i Gol kommune nr av , blir det f.o.m 2009 innført ny inndeling av tilknytingsgebyret for vatn og avløp. 1. Eksisterande tilknytingskategori andre bygningar (næringsareal) blir erstatta med Næringsverksemd og industri. Denne blir splitta i to gebyrgrupper: a) Overnattingsverksemder, areal som er knytt til overnatting b) Anna nærings- og industriareal 2. Gebyrnivået skal ta utgangspunkt i forslag frå administrasjonen slik det er vist i notat frå kommunalteknisk avdeling av (saksdokument nr.6). Gebyrsatsane blir endelig handsama i budsjettet for Det skal ikkje krevjast anleggstilskot for fritidseigedomar/salstomter i områder som på kommune-/kommunedelplanivå er regulert til erverv eller som på reguleringsplannivå er regulert som turistbedrift, utleige service eller tilsvarande næring. I sak UNN 96/08 ble følgende vedtatt: UNN tilrår overfor formannskapet og kommunestyret: Samrøystes vedtak: I medhald av forskrift om vass- og avløpsgebyr i Gol kommune nr av , blir det f.o.m 2009 innført følgjande ordning for tilknytingsgebyret for vatn og avløp. 1. Eksisterande tilknytingskategori andre bygningar (næringsareal) blir erstatta med Næringsverksemd og industri. 2. Det skal vere ein felles sats for kategoriane bustad 2 (høg sats), fritidsbustader/støl og næringverksemd og industri. Gebyrsatsane blir endeleg handsama i budsjettet for Det skal ikkje krevjast anleggstilskot for fritidseigedomar/salstomter i område som på kommune-/kommunedelplanivå er regulert til erverv eller som på reguleringsplannivå er regulert som turistbedrift, utleige service eller tilsvarande næring. 4. I område der det er betalt inn anleggstilskot skal dei blå tomtene betale same sats som gjeld for bustad 1(låg sats) I sak F54/ , ble følgende vedtatt: Vedtak: Formannskapet tilrår med 6 mot 1 stemme (ordførar Grønset Granli) vedtak gjort i UNN overfor kommunestyret: I sak K 85/ , ble følgende vedtatt: Vedtak: Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke. Gebyrene ble fra 2009 satt i henhold til vedtak gjort i Kommunestyret : Det skal vere ein felles sats for kategoriane bustad 2 (høg sats), fritidsbustader/støl og næringverksemd og industri. Forhold til overordna plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Ingen merknad 3

4 Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Inndelingen av tilknytningsgebyrene og prisfastsettingen vil innvirke på inntektene på vann og avløpssektoren.(selvkostregnskapet). Inntektene vil variere etter hvor stor byggeaktiviteten er. Reduksjon av totale inntekter på tilknytning vil medføre økning av årlige gebyr. Vurdering: Det finnes flere måter å beregne tilkoblingsavgift på. Bruk av person enheter (PE) og fastavgift pr bygg er to eksempler. Bruk av bruksareal (BRA) som blir praktisert av Gol kommune er den vanligste metoden. Uansett hvilken utregningsmetode man bruker, vil en aldri klare å få en løsning som vil være 100 % rettferdig for alle. Ved å bruke BRA er det enkelt for utbygger å beregne kostnadene med tilkoblingsavgift. For å få en mest mulig rettferdig avgift, som gjenspeiler den reelle bruksnytten av tjenesten, kan dette gjennomføres ved å differensiere gebyrene etter byggets formål. I saksdokument nr.3 (vedlegg) har kommunalteknisk avdeling utarbeidet forslag til forskjellige modeller for utregning av gebyrsatser. Modell 2 vil gi lavere inntjening på tilkobling, og derfor føre til høyere gebyr for kommunale avgifter vann/avløp. Modell 3 vil gi noenlunde lik inntjening som i dag, ettersom det ikke har vært utbygging av bedrifter med overnattingsvirksomhet de senere årene. Modell 4 vil av samme grunn gi noe høyere inntjening med dagens utbygging. Ettersom utbyggingen varierer fra år til år vil det være umulig å beregne eksakt hvilken modell som vil gi lavest/høyest inntjening. Satsene på tilkoblingsgebyrene har ikke blitt øket siden Dette har vært bevisst med tanke på å stimulere til etablering i kommunen. Kommunale avgifter på vann og avløp har derimot øket pga. normal lønns- og prisvekst i tillegg til utgifter med nye lovpålagte oppgaver og diverse rehabilitering på de forskjellige anleggene. En reduksjon i inntekt på tilkoblingsgebyr vil føre til ytterligere økning i på vann- og avløpsgebyrene. Det er viktig at tilkoblingsgebyrene gir utbyggere kontinuitet og forutsigbarhet i forhold til størrelsen på gebyret. En stadig endring i tilkoblingsgebyrene kan virke konkurransevridende og urettferdig for utbyggere som har bygd i en periode med høyere avgifter. Tilkoblingsgebyret er et gebyr som ikke trenger å knyttes til en bestemt del av utgiftene, og det er derfor ikke noe krav om at gebyret skal gjenspeile de faktiske utgiftene med tilkoblingen. Derimot er det et ønske at man kan få til en mest mulig rettferdig ordning, slik at en lettere kan begrunne et ekstra gebyr som påløper ved nybygg/utvidelse av bruksareal. 4

5 Rådmannen si innstilling: Alternativ 1. I henhold til forskrift om vass og avløpsgebyr i Gol kommune nr.1311 av , blir det f.o.m innført ny inndeling av tilknytningsgebyret for vann og avløp: Model 2 i notat fra kommunalteknisk avdeling datert , med justering av satsene for å kompensere for mindre inntekt. Lik sats for bolig 2, fritidsbolig/støl og overnattingsvirksomhet. Redusert sats for annen nærings og industriareal. Alternativ 2. Model 1. Nåværende modell for utregning av tilkoblingsgebyr beholdes uforandret. Lik sats for bolig 2, fritidbolig/støl og næringsvirksomhet og industri. Gol, 13. august 2012, Hege Mørk, rådmann 5

6 34/12 Papirløse møter Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 04 Saksbehandler Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Skriv inn navn på organet som fatter endelig vedtak her Vedlegg: 1. Uttalelse fra Kommunerevisjonen IKS Hallingdal og Valdres om fordelsbeskatning, datert Regneark, investerings- og driftskostnader for ipad til politikerne. Dokument i saka: 1. Uttalelse fra Kommunerevisjonen IKS Hallingdal og Valdres om fordelsbeskatning, datert Regneark, investerings- og driftskostnader for ipad til politikerne Papirløse møter for ipad Saksopplysningar: Kommunene i Hallingdal skal i løpet av høsten 2012 starte med elektronisk distribusjon av saksdokumenter til politiske utvalg som benytter kommunens sak-/arkivsystem til produksjon av saksdokumenter og protokoller. Distribusjonen omfatter møteinnkallinger, saksframlegg, vedlegg og protokoller og blir administrert via en modul i kommunenes saksbehandlingssystem, Public 360 fra Software Innovation. Sakspapirene blir gjort tilgjengelig for medlemmene i utvalgene på ipad nettbrett via internett. Tekstene kan merkes og kommenteres, og det er mulig å dele kommentarer med andre medlemmer. Programmet har disse funksjonene: Velge utvalg og møter Oversikt over saklister, saker og protokoller Hente frem og lese møte-/saksdokumenter Navigere mellom saker og vedlegg Merke tekst og legge inn kommentarer Registrere og dele merknader mellom medlemmer i utvalget Søke opp saker og dokumenter 6

7 Tekniske forutsetninger Nettbrettene må ha tilgang til internett for å kunne hente dokumenter. Det kan benyttes vanlige trådløse nett eller mobilt bredbånd. Det er trådløst nett i kommunestyresalene. Oppstart Det vil bli gjennomført et pilotprosjekt i en av kommunene i høst før systemet blir satt i drift. Ved oppstart i den enkelte kommune blir det holdt opplæring for kommunestyret i bruk av ipad og politikermodul. Det vil bli levert ut en enkel brukerveiledning. Fram til løsningen er operativ, er det er mulig å benytte ipad ved å motta saksdokumentene som e-post. Anskaffelse Nettbrettene blir kjøpt inn via regionens felles innkjøpsavtale. Maskinene er den enkelte kommunes eiendom. Brukerstøtte Henvendelser om reparasjoner og generell brukerstøtte skal rettes til leverandøren. Det er inkludert 2 års brukerstøtte i prisen for maskinene. Spørsmål rundt politikermodulen skal rettes til Brukerstøtte IKT, tlf Forhold til overordna plan: Miljøkonsekvenser: Redusert bruk av papir. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skriv inn vurdering her Økonomiske konsekvensar: Investering: Totale kostnader for felles modul for publisering av sakspapirer, samt installasjoner og maskinvare er kr Disse kostnadene ligger i regionens felles IKT-budsjett for Nettbrettene kjøpes inn etter behov, og innkjøpskostnadene belastes den enkelte kommune. Programmet Papirløse møter fra Software Innovation benytter nettbrettet ipad fra Apple. Dette finnes i flere modeller med kapasitet fra 16 til 64 Gb. Modellen som er valgt til formålet er ipad 3 med 16 Gb og plass for SIM-kort for mobilt bredbånd. Pris pr. maskin er kr inkl. 2 års brukerstøtte. 7

8 For Gol sin del har IKT koordinator foreslått innkjøp av ipad til kommunestyrerepresentantene, andre faste medlemmer i utvalg, samt til 2 vararepresentanter fra hvert parti. I Gol er det 2 representanter som sitter i UNN og UKL og som ikke er medlemmer i kommunestyret. I tillegg bør avdelingsleiar sekretariatet, avdelingsleiar utbyggingsavdelinga og rådmann bruke ipad i politiske møter. Administrasjonen foreslår at vararepresentantene ikke får egen ipad, men at vi kjøper inn 3 4 stykker som vara kan hente på kommunehuset dersom de skal møte i utvalg eller kommunestyret. Vara og andre medlemmer i de politiske partiene deltar i diskusjon om saker på gruppemøter, men til denne gruppen kan sakspapirer sendes på ordinær epost. I forhold til bruken av ipad er det viktigste at de som deltar på møtet sitter med samme oppsett, utover dette kan sakene gjøres kjent ved bruk av epost. Totalt sett foreslår derfor administrasjonen at Gol kommune går til innkjøp av 30 ipad. Behov for mobilt bredbånd er satt til 30% av brukerne. Totale investeringskostnaden vil da bli kr ,-. Årlige driftskostnader vil bli ,-. I budsjettet for 2012 er det satt av kr ,- til innkjøp av ipad. Merkostnaden på ,- foreslås finansiert ved bruk av fond. Årlige driftsutgifter innarbeides i budsjett og økonomiplan. Det er ikke lagt opp til at medlemmer i Administrasjonsutvalet, AMU, RÅFU, Kontrollutvalet og nemnder skal bruke ipad. I disse utvalgene er saklista forholdsvis kort og det vil ikke være samme besparing for kommunen å benytte ipad i disse møtene. Denne gruppen kan også få tilsendt sakspapir på epost. Prisen forutsetter bestilling fra fabrikk, med 2 3 ukers leveringstid. Årlige driftskostnader Årlig lisens for programmet er kr samlet for alle kommunene. Dette blir tatt med i regionens felles IKT-budsjett. Pris for mobilt bredbånd gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester er kr. 104,30 pr. mnd./kr pr. år. Årlige kostnader for kommunen avhenger av hvor mange som ønsker dette. Driftskostnadene i tabellen under viser eksempler for kostnad ved ulik bruk av mobilt bredbånd. Andel mobilt brebånd Andel av årlig lisens Mobilt bredbånd Årlige kostnader 30 % av brukerne Jfr. regneark 50 % av brukerne Jfr. regneark 70 % av brukerne Jfr. regneark Alle priser er ekskl. mva. Innsparing Elektronisk utsending av sakspapirer gir en besparelse for kommunen ved reduserte kostnader til trykking og porto, og ved at arbeidsmengden ved utsending blir redusert. Konkret innsparing er avhengig av dagens rutiner for utsending av sakspapirer i den enkelte kommune. Erfaringer fra Gran kommune viser at det ved hvert politiske møte produseres mellom en og to kilo papir pr. mottager. Hver kilo koster ca. kr. 100 for produksjon og porto. 8

9 Fordelsbeskatning Kommunerevisjonen anser at bruk av kommunal datamaskin til dette formålet ikke utløser fordelsbeskatning for politikerne, jfr. e-post fra kommunerevisjonen. Hvis kommunen dekker kostnadene til internettforbindelse, f. eks med mobilt bredbånd, vil adgangen til privat bruk av tjenesten være skattepliktig etter gjeldende regler. Vurdering: Erfaringer fra andre kommuner/organisasjoner viser at elektronisk distribusjon av saksdokumenter er arbeids- og kostnadsbesparende. I tillegg gir det mulighet for bedre oversikt og tilgjengelighet til dokumenter for politikere. Rådmannen si innstilling: Gol kommune anskaffer ipad nettbrett til medlemmer og vararepresentanter i politiske utvalg hvor kommunens sak-/arkivsystem benyttes til produksjon av saksdokumenter og protokoller. Vararepresentanter som skal møte i politiske utvalg disponerer ipad som hentes på kommunehuset til hvert møte. Etter at systemet er tatt i bruk sendes ikke sakspapirene lenger ut på papir. Kommunen dekker kostnadene til mobilt bredbånd for brukere som ikke har tilgang til trådløst nett. Abonnementene skal bestilles gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester. Kommunen inngår skriftlig avtale med brukere som skal ha mobilt bredbånd. Avtalene benyttes som grunnlag for rapportering til skattemyndighetene. Merkostnad på investering i forhold til avsatt budsjett, kr ,- finansieres ved bruk av fond. Kostnader til årlig drift innarbeides i budsjett og økonomiplan. Gol, 7. august 2012, Hege Mørk, rådmann 9

10 35/12 Søknader på næringsfondet i Gol kommune halvdel Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Lars Riise Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 Saka vert avgjort av: Skriv inn navn på organet som fatter endelig vedtak her Vedlegg: Dokument 1, 2,3,4,5,6 Dokument i saka: 1. Søknad frå Gol Reisemål (Fårefestivalen 2012) om tilskot 2. Søknad frå Gol Husflidslag og Gol Sau og Geit om tilskot 3. Søknad frå Ole Bjørn Gjerdene om tilskot 4. Søknad frå Gol Bakeri og Konditori AS om tilskot 5. Søknad frå Storefjell Resort Hotel om tilskot 6. Søknad frå Kjøkkenforum Hallingdal AS om tilskot Saksopplysningar: Ein syner til vedlagt søknad frå dei 6 søkjarane. Alle søknadane blir handsama i denne sak. I høve til tidligare vedtak kan formannskapet tildele stønad innan ei ramme på kr ,-. Forhold til overordna plan: Ingen merknad Miljøkonsekvenser: Ingen merknad Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen merknad Økonomiske konsekvensar: Sjå under vurdering 10

11 Vurdering: 1. GOL REISEMÅL (GRM) - SØKNAD TILSKUDD FÅREFESTIVALEN 2012 Gol Reisemål (GRM) har i samband med «Fårefestivalen 2012» ( sept.) søkt om eit tilskot på kr ,-. GRM har, gjennom søknad, i åra 2010 og 2011, fått tildelt eit liknande beløp. I tidligare vedtak er det gitt løyve til eit slikt beløp over ein periode på 3 år. Slik sett vil 2012 vere det siste året GRM får ein slik stønad. Kriteria for tildeling av dette tilskotet var at «Fårefestivalen» skal kunne stå på eigne bein utan kommunale stønad. Vurdering: Kommunen ser positivt på ringverknadane «Fårefestivalen» har for samfunnet i Gol og dei lokale næringane. Auka tilstrøyming til bygda er positivt for handelsstanden og turistnæringa. Gjennom auka omsetjing denne helga bidreg festivalen til å sikre arbeidsplassar i kommunen. Ut frå ei samla vurdering tilrår ein stønad under same vilkår som tidligare. Sum for stønad er kr ,-. Etter avslutning av festivalen skal GRM leggje fram rapport med samla rekneskap. Sum for stønad blir betalt ut etter mottak av denne rapport. Då dette er ei vidareføring av tidligare handsama vedtak, har ikkje søkjar lenger klagetilgang. 2. GOL HUSFLIDLAG OG GOL SAU OG GEIT - SØKNAD OM STØTTE TIL SEMINAR OM NORSK ULLPRODUKSJON Gol Huslflidlag (GH) og Gol Sau og Geit (GSG) ynskjer å arrangere eit eige seminar i samband med «Fårefestivalen 2012» (21. september) Dei har ein felles forståing av at utnyttinga av norsk ull er for dårleg. Seminaret vil fokusere på heving av kvalitet og betre utnytting av ulla som blir produsert. Ull er ei viktig råvare og det blir nytta særs mykje ull i Norge. (importert ull) GH og GSG har eit ynskje om at Gol blir eit senter for ull i Norge og dei meiner dette seminaret kan bli starten på eit slikt prosjekt. GH og GSG søkjer stønad på kr ,- for å dekke inn ulike kostnader knytt til foredrag og marknadsføring. Vurdering: Kommunen ser positivt på eit slike initiativ. Vedtekne retningsliner for Gol kommune sitt næringsfond gjer diverre ikkje rom for tildeling av midlar. I dette høvet er det eit lag og ein organisasjonar som søkjer. Kultur og interesse organisasjonar kan ikkje kan bli ytt økonomisk stønad gjennom næringsfondet. Ut frå ei samla vurdering meiner ein at det ikkje vil vere rett å tildele stønad til dette prosjektet. Gol kommune sine vedtekter og retningsliner er revidert og vedteke i politiske organ våren (Standardvedtektene er utforma av Kommunal og Regionaldepartementet (KRD) 3. OLE BJØRN GJERDENE - SØKNAD OM STØTTE TIL NYETABLERING Ole Bjørn Gjerdene (OBG) ynskjer å starte opp eigen bedrift for trevareindustri på heimgarden (Gnr. 15/ Bnr. 6) på Tuppeskogen. OBG har tidligare vore tilsett ved Steinmoen Trevare AS (Hemsedal) fram til denne bedrifta gjekk konkurs. Han har sidan kjøpt deler av produksjonsutstyret ved denne 11

12 verksemda. Planen er oppsetjing av ein verkstadbygning på 250 m 2. golvflate. Han har tidligare vore i kontakt med Hallingdal Etablerersenter. Der har han mellom anna fått hjelp til å utarbeide forretningsplan og utforma søknad til Innovasjon Norge. Denne søknaden har resultert i stønad på kr ,- og rentestønad på kr ,- Total kostnadsramme er sett til 1,5 MNOK. OBG søkjer Gol kommune om stønad på kr ,- som i heilskap vil gå til oppføring av bygningsmasse. Investering- og finansieringsplan er send over til kommunen. Målet til OBG er i hovudsak å kunne sysselsetje seg sjølv som eit tillegg til sauehald ved garden. Søkjar ynskjer å nytte lokale handverkarar ved alle operasjonar knytt til oppføring av verkstadbygning. Vurdering: Kommunen ser positivt på nyetablering av ei slik verksemd. Då det er kjøpt opp utstyr frå ei konkursramma verksemd kan ikkje kommunen sjå at det er konkurransevridande å yte stønad. Ut frå at satsinga er meint å tilføre ein arbeidsplass (det er ikkje gitt opp i søknad kor stor stillingsprosent dette er) meiner ein at søknadssummen på kr ,- er for høg til å kunne løyvast. Denne vurderinga er òg sett i samanheng med annan tildeling av offentlege midlar (stønad frå Innovasjon Norge). Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå stønad på kr ,-. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. Heile beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. Generelt: Etter vedtak har verksemda tre år på å gjennomføre tiltaket. Løyvinga blir då automatisk dratt inn, med mindre det innan fristen blir søkt om utsetjing. Etableringstilskot kan normalt utbetalast i sin heilskap når verksemda er i gang. 4. GOL BAKERI OG KONDITORI AS - SØKNAD PÅ NÆRINGSTILSKUDD FRA FRÅ GOL KOMMUNE SITT NÆRINGSFOND Gol Bakeri og Konditori AS(GBK) produserer og sel tradisjonelle bakeri og konditorivarer i hovudsak Hallingdal og Valdres. Dei sysselset tilsvarande 40 årsverk og har ei årleg omsetjing på omlag 50 MNOK. Det går fram av søknad at GBK ynskjer å endre retning på drifta for å tilpasse seg marknaden. Denne endringa skjer etter analyse av kva til utfordringar som ligg til grunn for situasjonen no og for framtida. I grove trekk er tiltak som auka omsetjing (inngåing av ny avtale for leveranse), sikring av arbeidsplassar, auke av talet på tilsette, og auke effektiviteten av drift. Ut frå forventa utfordringar ynskjer GBK å endre produktspekteret sitt. Denne endringa vil føre til at verksemda treng 3 4 nye tilsette for å innfri kontrakt som er underteikna. For å endre produktspekteret sitt er det naudsynt å investere i eigna produksjonsutstyr. Totalt sett vil GBK endre eksisterande utstyr og investere i nytt for om lag 2 MNOK. GBK søkjer Gol kommune om stønad på kr ,- Vurdering: Kommunen ser positivt på alle tiltak som kan bidra med å sikre og utvikle arbeidsplassar. Gjennom søknaden er ein gjord kjend med utfordringar knytt til produksjon og leverandørtilhøve innan daglegvarebransjen i Norge. Investeringsprosjektet er tufta på analyser utførd av eigar. Gjennomføring i høve til denne planen vil føre til 3 4 fulltidsarbeidsplassar for GBK. (- og for Gol) 12

13 Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå, i heilskap, stønad på kr ,- i høve til søkt sum. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. 75 % av beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. Generelt: Etter vedtak har verksemda tre år på å gjennomføre tiltaket. Løyvinga blir då automatisk dratt inn, med mindre det innan fristen blir søkt om utsetjing. Etter kvart som tiltaket blir dokumentert gjennomført kan ein søkje inntil to delutbetalingar, basert på godkjend kostnadsoverslag. 25 % av totalbeløpet skal uansett haldast attende inntil tiltaket er gjennomført og dokumentert i samsvar med plan og vedtak. 5. STOREFJELL RESORT HOTEL - SØKNAD PÅ STØTTE PÅ KR ,- FRÅ NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE Storefjell Resort Hotel (SRH) er eit familieeigd høgfjellshotell som sysselset tilsvarande 80 årsverk og omset for om lag 75 MNOK. I likskap med andre aktørar innan reiseliv opplever dei ein svikt/nedgang i omsetjing. SRH har sett i verk tiltak for å gjere seg meir attraktive i ein konkurranseutsett bransje. Dei ynskjer å rette seg meir mot aktive mosjonistar innan langrennssporten. Problem med vintrar som har vore fattige på snø er eit stadig aukande problem. Tidligare har SRH investert i ein snøkanonanlegg. (Til dette har Gol kommune ytt stønad på kr ,-) Denne vinteren har dei nytta i stor grad kunstig snø for å kunne halde oppe løypenettet sitt. SRH meiner at utførde tiltak var heilt avgjerande for å kunne by fram skiløyper i påska Grunna tilgang på skiløyper fekk dei auka tilstrøyming av kundar og unngjekk dermed å permittere tilsette ved verksemda. Dei opplevde dessutan at fleire fastbuande i Gol nytta seg av dette løypetilbodet. Totalramme for investeringa var kr ,-. SRH søkjer om stønad på kr ,-. Vurdering Gol kommune er positive til alle tiltak som kan sikre arbeidsplassar i Gol. Ringverknader av at gjester oppheld seg i kommunen er store for handelstanden elles. Tiltak som fører til auka lyst til å bu i kommunen (bulyst) blir òg sett på som svært viktige. Investeringa som er søkt stønad på er gjord mellom dei to datoane som kommunen har vedteke (10. jan og 30. juni), i sine retningsliner. Sett i samband med kva til arbeid som har blitt utført meiner administrasjonen at denne søknaden må handsamast på lik line med andre. Av di prosjektet allereie er utførd ligg dei faktiske kostnadene til grunn for arbeidet. (..og ikkje budsjetterte) Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå stønad på kr ,-. SRH ynskjer at kommunen dekkjer om lag 50 % av totalkostnaden. Dette meiner rådmannen er for høg del av den totale investeringa. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. Heile beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. 13

14 6. KJØKKENFORUM HALLINGDAL AS - SØKNAD PÅ NÆRINGSTILSKUDD FRÅ GOL KOMMUNE SITT NÆRINGSFOND Kjøkkenforum Hallingdal AS (KH) er eig av firmaet T.K. Holding AS som i sin tur er eigd av Torleif Kinneberg. Firmaet har vore i drift sidan 2006 men skal no opne storforretning på 450 m 2 golvflate. Total investering vil vere i overkant av 2,6 MNOK. Desse investeringane er knytt til ulike utstillingar i eit showrom i det nyleg oppførde næringsbygget på Enden 1. Showrommet blir sett i samanheng med andre verksemder som har tilhald i dette bygget. Mellom anna har Byggmakker Hallingdal Proff også ein utstilling/showrom her på om lag 500 m 2 golvflate. Kinneberg ynskjer å utvikle eit totalkonsept innan segmentet for all slags byggeaktivitet. Denne samla lokaliseringa har so langt resultert i 6 nye arbeidsplassar (100 % stillingar) ved denne næringseigedomen. Då er det teke omsyn til 2 personar ved Kjøkkenforum Hallingdal AS. Kjøkkenforum Hallingdal AS søkjer Gol kommune om stønad på kr ,-. Vurdering Gol kommune er positive til alle tiltak som kan sikre og auke talet på arbeidsplassar i Gol. Det blir lagt vekt på målsetjinga om storleik på tilsetjinga (2 personar, 100 % stilling) Kinneberg har levert inn søknaden nokre dagar over frist. Grunna involvering i andre hasteprosjekt har han ikkje klart å overhalde fristen. Sakshandsamer meiner dette må vere greitt, og behandlar denne på lik line med andre søknader som er kome inn. Søkjar har nyleg sett opp eit næringsbygg som husar 19 tilsette ved ulike kontor. (fleire firma som td. Veidekke har i tillegg eit større tal på tilsette utanfor bygget som dei administrerer i frå denne staden.) Denne næringseigedomen er å sjå på som eit signalbygg ved vestre innkøyringa til Gol Sentrum/Glitre Næringspark. Søkjar ynskjer å skape ei næringsklynge, som er sett saman av ulike aktørar innan byggebransjen. Kinneberg meiner dette vil auke den totale kompetansen innan faget. Slik klyngedanning har dessutan staten signalisert at dei ynskjer. Ved denne investeringa meiner kommunen at ein oppnår styrking av eit eksisterande firma og ein tilvekst til næringane/handelsstanden i Gol. Ut frå ein samla vurdering ynskjer rådmannen å tilrå stønad på kr ,-. Kommunen stiller krav i høve til tildeling. 75 % av beløpet betalast ut i etterkant av kunngjering av vedtak og etter 3 vekers klagefrist. Generelt: Etter vedtak har verksemda tre år på å gjennomføre tiltaket. Løyvinga blir då automatisk dratt inn, med mindre det innan fristen blir søkt om utsetjing. Etter kvart som tiltaket blir dokumentert gjennomført kan ein søkje inntil to delutbetalingar, basert på godkjend kostnadsoverslag. 25 % av totalbeløpet skal uansett haldast attende inntil tiltaket er gjennomført og dokumentert i samsvar med plan og vedtak. 14

15 Rådmannen si innstilling: Frå Gol kommune sitt næringsfond med søknadsfrist blir det løyvd fylgjande: 1. Gol Reisemål (Fårefestivalen 2012)- tilskot kr ,- 2. Gol Husflidslag og Gol Sau og Geit kr 0,- 3. Ole Bjørn Gjerdene - tilskot kr ,- 4. Gol Bakeri og Konditori AS - tilskot kr ,- 5. Storefjell Resort Hotel - tilskot kr ,- 6. Kjøkkenforum Hallingdal AS - tilskot kr ,- Samla sum tilskot kr ,- Gol, Hege Mørk rådmann Lars Riise næringskonsulent 15

16 36/12 Planstrategi Gol kommune gongs behandling Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 025 Saksbehandler Hege Mørk Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /12 2 Kommunestyret Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Dok. Nr. 1 4 fylgjer som vedlegg Dokument i saka: 1. Planstrategi for Gol kommune Brev frå Fylkesmannen i Buskerud datert Brev frå Statens vegvesen datert Brev frå Buskerud fylkeskommune datert Saksopplysningar: Formannskapet behandla sak om planstrategi for Gol kommune i møte den Formannskapet fatta slikt vedtak: Formannskapet slutter seg til prioriteringene og vurderingene av planbehovet i kommunestyreperioden, slik det fremkommer av forslag til Planstrategi for Gol kommune Administrasjonen utarbeider nytt underpunkt til pkt. 8 om tilrettelegging for variert tilbod i busetjing. Administrasjonene sender planstrategien ut på høyring. Eventuelle innspill bearbeides og forslaget til planstrategi gjøres offentlig minst 30 dager før saken fremmes for kommunestyret til endelig vedtak i medhold av plan- og bygningslovens 10-1 Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune har inngitt merknader til planstrategien. Statens vegvesen har ingen merknader. Forhold til overordna plan: Skriv inn forhold til overordna plan her Miljøkonsekvenser: Skriv inn vurdering her Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Skriv inn vurdering her 16

17 Økonomiske konsekvensar: Skriv inn vurdering her Vurdering: Merknader, innspel osb. Fylkeskommunen saknar ei vurdering av utfordringar og planbehov knytta til dei viktigaste kommunale sektorer og tjenesteområde Fylkesmannen viser til sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt og etterlyser samfunnssikkerhet som eige punkt i planstrategien Fylkesmannen meiner at omtala av landbruksmessige forhold i kommunen burde vore meir omfattande. Fylkesmannen meiner at planstrategien skal beskrive miljøutfordringane i kommunen, med utgangspunkt i status og utvikling dei siste fire åra. Beskrivelsen skal mellom anna gje ei omtale av utslepp av klimagasser, støy og lokal forureining, energiforbruk, friluftsliv og naturmangfald. Fylkesmannen ynskjer ei gjennomgang av kommunens oppfølging av Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging og ei vurdering av om naturmangfaldlova vil føre til at det er behov for nye utredningar, strategiar eller planar. Fylkesmannen saknar ei oversikt over helserelaterte utfordringar. Kommentar Dette blir gjort rede for i handlingsprogrammet til kvar avdeling. Gol kommune har ROS-analyse og beredskapsplanar som tar høgde for dette. Planane og ROS analysen står på lista over planverk som skal bli vurdert i planstrategien. Dette temaet er omfattande vurdert og beskreve i handlingsplan for landbruket, Skogbruksplan og i Beitebruksplan (arbeidet pågår). Desse planane er på lista over planar som skal bli vurdert i planstrategien. Miljøutfordringar er eit hovudtema i samfunnsdelen til kommunen. Gol kommune har vidare utarbeida og vedtatt Energi- og klimaplan for kor desse tema er grundig behandla. Delar av dette er omhandla i Energi- og klimaplan for I forbindelse med samhandlingsreforma er det foreslått regionalt samarbeid om dette temaet. Kravet om å utarbeide planstrategi for kvar kommunestyreperiode kom inn i samband med ny plan- og bygningslov. Hverken kommunane eller dei statlege instansar har dermed erfaring med kor omfattande eit slikt dokument skal vere. Gol kommune brukte innleig konsulent til å utarbeide planstrategien. Konsulenten deler administrasjonens sitt syn på at arbeidet med dette dokumentet ikkje må vere for omfattande. Dei tema som fylkesmannen og fylkeskommunen etterspør er utreda og vurdert i andre planar og dokument. Dei dokumenta er på lista over dei planar som skal bli vurdert i samband med planstrategien. Gol kommune har ikkje ressurser til å gjere dette arbeidet fleire gonger. I tillegg er dette «fyrstegenerasjons» planstrategi. Administrasjonen har tatt innspela fra fylkeskommunen og 17

18 fylkesmannen til etterretning og vil vurdere om det er nødvendig å ta med meir om dette ved utarbeiding av neste planstrategi. I kommentarutgåva til plan- og bygningslova er krava til innhald i planstrategien i tråd med fylkesmannens merknader. I rettleiinga til kommunal planstrategi står det imidlertid at planstrategien skal «klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen» og vidare «Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig» Administrasjonen meiner derfor at så lenge alle tema er utreda i andre plandokument kan det ikkje vera nødvendig å gjenta dette i sjølve planstrategien. Det er kommunen under leiing av kommunestyret som styrer planprosessen. Det er ikkje adgang for statlege instansar å fremje motsegn mot planstrategien. Sjølv om ein slik instans har protester mot strategien kan kommunestyret vedta denne. Tillegget frå formannskapet om tilrettelegging for variert tilbod i busetjing er innarbeida i planstrategien. Rådmannen si innstilling: Gol kommunestyre vedtek Planstrategi for Gol kommune Gol, 14. august 2012, Hege Mørk, rådmann 18

19 Delegerte saker 19

20 Referatsaker 20

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 21.02.2013 kl. 9:00-15.00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Tilstades: Hanne Brunborg (Felles liste AP, V, KRF og SV), Heidi Granli (Felles liste AP, V, KRF og

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23.

Rådmann Sveinung Halbjørhus og leiar av teknisk etat Ola Frogner. Godkjenning av protokoll frå møte i Formannskapet 23. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 20.11.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti),

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300). Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31408831) eller til tenestetorget (314088300).

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan Egil Halbjørhus (H), Marte Steimler Thorset (H) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 19.11.2013 kl. 8:30 15:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03162 Tilstades: Møtande varamedlemer: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (KrF), Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033

Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplannemnda Dato: 27.02.2013 kl. 9:00, møtet er forventa og vare ut dagen. Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03153 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Øystein W Embretsen (Høgre) og Ingrid Jordheim Brenna (Sp)

Øystein W Embretsen (Høgre) og Ingrid Jordheim Brenna (Sp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 06.09.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO:

ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: Åseral kommune ÅRSBUDSJETT 2015 - ØKONOMIPLAN 2015-2018 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2014/422 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 14/16 Arbeidsmiljøutvalet 13.11.2014 14/68

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005

MØTEPROTOKOLL. Utval for kultur og levekår. Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 23.01.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (AP,V,Krf og SV), Svein Eide (AP,V,Krf og SV), Leif Norhaug

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud MØTEPROTOKOLL Næringstyret Dato: 16.10.2013 kl. 9:00 13:00 Stad: Ordføraren sitt kontor, Tingstugu Arkivsak: 13/00013 Tilstades: Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud Møtande

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal

MASFJORDEN KOMMUNE. Arbeiderpartiet: Høgre: Senterpartiet: Bjørn Egil Nordland (vara) Karstein Totland, ordførar Lene Hansen Kvamsdal Møte nr 3, den 03.12.2013 Side 1 av 7 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Den 03.12.2013 kl 09.40 11.00, heldt møte på Kommunehuset. Følgjande saksnummer vart handsama i møtet: 014/13-018/13 Innkalling

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647. Luster kommune sin næringspolitikk. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 09/1647 Arkiv: Luster kommune sin næringspolitikk Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek at vedlagde næringsnotat, med dei endringar og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Utval for kultur og levekår

Utval for kultur og levekår MØTEPROTOKOLL Utval for kultur og levekår Dato: 05.06.2013 kl. 8:30 - Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00005 Tilstades: Ludvig Munkejord (felles liste AP, V, KRFog SV), Svein Eide (felles liste AP,

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT JØLSTER KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.12.2008 Møtetid: Kl. 13:00 16:07 Møtestad: Kommunehuset Saksnr.: 055/08-064/08 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 05.05.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 VALLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr.04/13 MØTEBOK Dato: 22.10.2013 kl. 13.00-14.45 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer