Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall for helsesektoren. Rapport 2010 IS-1874"

Transkript

1 Nøkkeltall for helsesektoren Rapport 21 IS-1874

2 Rapportens tittel: Nøkkeltall for helsesektoren 21 Utgitt: Februar 211 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/ helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaktør: Avdelingsdirektør Thorstein Ouren, avdeling statistikk, Redaksjonsgruppe: Jon Bakkerud (ass.redaktør), Nina Brøyn, Terje L. Møinichen-Berstad, Marit Pedersen, Jan Sigurd Røtnes, Arnfinn Helleve, Kristian Roksvaag, Karin Steen, Hilde Skyvulstad Skrivegrupper: Olov Belander, Øyvind Olav Schjøtt Christensen, Christine Øverli Eriksen, Ole Jørgen Grannes, Sigrunn Gjønnes, Hans Petter Hansvik, Gitte Huus, Lars Johansson, Michael Christian Kaurin, Astrid Hernes Kvalnes, Jan Magne Linnsund, Kristin Middelthon, Kristin Nordseth, Elin Johanne Sæther, Anne Grete Slåtten, Ingunn Løvstad Sørensen, Tonje Thorbjørnsen, Tone Poulsson Torgersen, Jan Tvedt, Jin Marte Øvreeide, Pål Strand, Anne Hafstad, Kristin Granli En rekke andre medarbeidere har også på ulike måter bidratt til å gjøre denne rapporten mulig. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 7, St Olavs plass, 13 Oslo Universitetsgaten 2, Oslo Telefon: Faks: IS-nummer: IS-1874 ISBN-nummer: Heftet kan bestilles hos: Helsedirektoratet v/trykksaksekspedisjonen e-post: Telefon: Faks Ved bestilling, oppgi IS-nummer. Grafisk design: Trykkeri: Produksjon: Tank Design Andvord Grafisk AS Rapporten er produsert i 5 eksemplarer, i en Svanemerket produksjon på 12g Amber Graphic og 25g Arctic Silk. 2

3 Forord Helsedirektoratet utgir for fjerde gang rapporten «Nøkkeltall for helsesektoren». Med denne rapporten ønsker vi å formidle noe vesentlig om status og utvikling i sektoren. Det kan være helsetilstand og sosiale forhold i befolkningen, rammevilkår for tjenestene eller aktivitet og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Rapporten skal gi et grunnlag for sammenligning over tid, mellom geografiske områder, forvaltningsnivåer og ulike grupper av befolkningen. Rapporten er strukturert tematisk slik at vi kan presentere mest mulig helhetlig drøfting av nøkkeltall, status og utviklingstrekk innenfor viktige innsatsområder som personell, økonomi, aktivitet, kvalitet, samhandling og ehelse. Norske helsemyndigheter har høye ambisjoner for norsk helsetjeneste. Sammenlignet med de fleste andre land har vi et velfungerende helsesystem og gode helsetjenester. Undersøkelser viser at pasientene i stor grad er fornøyde. Norge er fortsatt av de land som hvert år bruker mest ressurser på helse. Samtidig må vi stadig prioritere hvordan disse ressursene skal nyttes best mulig. Det handler om å utvikle tjenestene til beste for pasientene. Det handler om å følge med på nyvinninger på helseområdet. Det handler om å raskt kunne områ seg når vi blir utfordret i en krisesituasjon. Å kunne tilby rett behandling på rett plass til riktig tid er avgjørende. Helsetjenesten må bygges slik at den til enhver tid klarer å håndtere de helseutfordringene samfunnet har. Vår ambisjon er at nøkkeltallrapporten er til nytte for de som planlegger, vurderer, treffer tiltak og følger opp arbeid i helse- og omsorgssektoren. Vi mener den vil være av interesse for de som ønsker å engasjere seg i en kunnskapsbasert drøfting rundt utviklingen i helsetjenesten og velferdssamfunnet. I rapporten baserer vi oss på allerede tilgjengelig statistikk, i hovedsak fra Statistisk sentralbyrå og Norsk pasientregister. Det internasjonale materialet er i all hovedsak hentet fra OECD. Vi ønsker å takke for godt samarbeid med alle bidragsytere. Vi håper leseren får stor nytte av rapporten. Bjørn-Inge Larsen Helsedirektør Bjørn Guldvog Assisterende direktør 3

4 Sammendrag Helse skapes ikke først og fremst på sykehus og legekontorer, men på alle de arenaer og miljø der mennesker lever og virker. Et effektivt folkehelsearbeid må derfor utøves av mange aktører, i alle samfunnssektorer og i felles innsats på tvers av sektorene. Ambisjonene for norsk helsetjeneste er høye. Tjenestene skal ha god kvalitet og akseptabel tilgjengelighet både ut fra ventetid og geografi. Alle skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, etnisitet og bosted. Helsetjenestens viktigste funksjon er å levere tjenester innen behandling og pleie og omsorg. Helsetjenesten har også en viktig rolle innen forebygging og helsefremmende arbeid. Norge er blant de landene med høyest andel offentlig finansiering av helsesektoren. Den høye andelen offentlig finansiering legger et viktig grunnlag for at helse- og omsorgstjenestene i Norge kan dimensjoneres etter befolkningens behov og ikke etter betalingsevne. Samfunnet må legge til rette for å gjøre sunne valg enklere Mosjon og trening på fritiden har økt noe de siste tiårene. Likevel er vi mer inaktive. Voksne menn og kvinner er i gjennomsnitt stillesittende og inaktive rundt 9 timer daglig. En svak økning i mosjonsvaner kompenserer ikke for redusert fysisk aktivitet i dagliglivet. En tverrsektoriell satsing er nødvendig, spesielt i barneskolen/tidlige barneår hvor flere sektorer over tid jobber sammen med å legge til rette for fysisk aktivitet. Forekomsten av overvekt og fedme i Norge øker i de fleste aldersgrupper, i likhet med mange andre land. Andelen med overvekt og fedme er likevel foreløpig lavere enn i mange andre europeiske land. Det er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først har blitt overvektig. Forebygging av overvekt og fedme gjennom godt kosthold og fysisk aktivitet er derfor av stor betydning. Nesten hvert sjette dødsfall i Norge skyldes sykdommer som er forårsaket av tobakksbruk. Disse dødsfallene kan forebygges. Målet for det tobakksforebyggende arbeidet er å redusere andelen dagligrøykere til under 2 prosent, halvere ungdomsrøyking til 1 prosent og stanse økningen i bruken av snus. I et globalt folkehelseperspektiv er alkohol en av de viktigste årsakene til uførhet, sykdom og død. Alkoholbruk medfører en rekke helseproblemer, samt sosiale problem og skader for tredje part. Norge har lavt totalkonsum i internasjonal målestokk, men forbruket i 29 på 6,7 liter ren alkohol per innbygger over 15 år er det høyeste nivået siden 185-tallet. Forbruket har i snitt økt med èn liter siden 2. Samfunnet må legge til rette for å gjøre 4

5 sunne valg enkle slik at folk lett kan være fysisk aktive, ha et sunt kosthold og få hjelp til å slutte å røyke. Flere rammes av kroniske sykdommer som skyldes levevaner, selv om levealderen øker og flere overlever alvorlig sykdom. Folkehelsen er bra og den har generelt bedret seg de siste tiårene. Den forventede levealderen i Norge øker med ett år hvert femte år, og var i 29 på 8,7 år. Selv om levealderen øker, rammes mange av kroniske sykdommer som skyldes levevaner. Hjerte- og karlidelser sammen med kreft er årsaken til de fleste dødsfall i Norge. Siden 199 er imidlertid antallet som dør av hjerteog karsykdom om lag halvert, noe som skyldes både bedret helsetilstand og bedre behandling. Blant personer som dør før de fyller 8 år, er kreft den dominerende årsaken. Antall krefttilfeller kommer til å øke med om lag 3 prosent frem mot 22. I dag lever mer enn 19 personer med en kreftdiagnose. Sannsynligheten for å overleve 5 år etter stilt diagnose på alle typer kreft, øker stadig. Levevaner og helsetilstand er ujevnt fordelt mellom ulike grupper i befolkningen. Generelt er dødeligheten redusert langt mer hos personer med høy utdanning eller høy inntekt enn hos dem med lav utdanning eller inntekt. Sosiale ulikheter i sykdom og dødelighet skyldes en rekke faktorer, blant annet folks helseatferd og levekår. Risikofaktorer som høyt blodtrykk, overvekt, fysisk inaktivitet og vaner knyttet til alkohol, kosthold og røyking, er viktige årsaker til tidlig død. Helsepersonellutfordringen må møtes ved å øke andelen heltidsstillinger, redusere frafallet, endre oppgavefordelingen mellom personellgrupper og øke utdanningskapasiteten Norge har i dag godt med kompetent og dyktig helsepersonell. Likevel blir det en stor utfordring å innfri fremtidige behov for personell, spesielt i den kommunale helsetjenesten. I tillegg viser beregninger en kritisk underdekning for helsefagarbeidere i framtiden. Helsesektoren konkurrerer med andre sektorer om samfunnets tilgjengelige arbeidskraft. Dette gir store utfordringer med tanke på effektiv utnyttelse av de eksisterende personellressursene. For å møte disse utfordringene må andelen heltidsstillinger økes, frafallet reduseres, oppgavefordelingen mellom personellgrupper må endres og utdanningskapasiteten i høyere utdanning må økes. En forventet underdekning av helsefagarbeidere vil kunne øke etterspørselen etter personell med høyere utdanning, særlig syke- 5

6 pleiere og vernepleiere. Samtidig må Norge forholde seg til den etiske koden for rekruttering av helsepersonell vedtatt av Verdens helseorganisasjon i 29. Stram kostnadskontroll har bidratt til at utgiftsveksten i spesialisthelsetjenesten flater ut Norge er blant de landene i OECD med lavest kostnadsvekst i helsesektoren i perioden Justert for prisstigning og befolkningsøkning har utgiftene i spesialisthelsetjenesten flatet ut, og var tilnærmet uendret fra 28 til 29. Siden 25 har veksten i ressursbruk til psykisk helsevern og rusbehandling vært høyere enn til somatiske spesialisthelsetjenester. Dette er i tråd med kravene fra statlige myndigheter. De seneste årene har det vært en betydelig kostnadsvekst i primærhelsetjenesten. Dette skyldes i hovedsak nye oppgaver, nye tjenester og nye brukergrupper. Helsetjenesten må i større grad måles på resultat av behandling, livskvalitet og pasienttilfredshet Kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer som belyser behandlingsresultat er viktig for utvikling av tjenestene. Helse- og omsorgstjenestene må derfor i større grad måle resultat av behandling, livskvalitet og pasienttil- fredshet. De sentrale helseregistre og de medisinske kvalitetsregistre har potensial for i større grad å kunne brukes som faglig grunnlag for forbedring av tjenestene, både på lokalt og nasjonalt nivå. Implementering av nytt nasjonalt rammeverk for kvalitetsindikatorer og oppfølging av Nasjonalt helseregisterprosjekt er hovedtiltak i den videre utviklingen. Nasjonal kjernejournal vil være et viktig bidrag til bedre diagnostikk, pasientbehandling og pleie IKT gir store muligheter som i nærmeste fremtid skal realiseres. Informasjonsutveksling i helse- og omsorgssektoren skal i hovedsak skje elektronisk. En rekke pågående IKT-prosjekter vil gi langt bedre forutsetninger for tryggere og bedre behandling, bedre resursutnyttelse og samhandling mellom leddene i helsetjenesten, samt en mer åpen og brukerorientert helsetjeneste. Sentralt i dette arbeidet står utvikling av en nasjonal kjernejournal. Med oppdatert grunnlagsinformasjon om pasienten via nasjonal kjernejournal får helsepersonellet tilgang til de basisopplysningene de trenger for å gi rask, god og sikker pasientbehandling, uavhengig av hvilket behandlingssted man befinner seg på. Hovedprosjekt er planlagt å starte opp i

7 Omstilling er nødvendig for å sikre gode helsetjenester i framtiden I 212 begynner den langsiktige omstillingen i helsetjenesten som kalles samhandlingsreformen. Dette er en retningsreform som skal føre til at den kommende veksten i helse- og omsorgstjenestene i størst mulig grad skal skje i kommunene. Reformen er nødvendig for å gi et mer koordinert, helhetlig og likeverdig helsetilbud. Forberedelsene er godt i gang i mange kommuner og helseforetak. Det er inngått samarbeidsavtaler mellom helseforetak og de fleste kommuner. Det er bevilget midler til etablering av lokalmedisinske sentra og frisklivssentraler. Over halvparten av kommunene har vedtatt planer for habilitering og rehabilitering. I 77 prosent av kommunene er det etablert koordinerende enheter. Slike enheter tilrettelegger for pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester på tvers av ulike sektorer, gjennom blant annet systemansvar for individuell plan. 7

8 Innhold Sammendrag 4 Datakilder 12 Kapittel 1 Generelle nøkkeltall Helseutgifter Befolkningsutvikling Utdanningsnivå Dødelighet Forventet levealder Stønadsordninger Befolkningsframskrivninger Frafall i videregående skole Arbeidsstyrkestatus 34 Kapittel 2 Folkehelse Røyking Snus og omsetning av tobakksvarer Rusmidler Alkoholomsetning Fysisk aktivitet Ernæring Overvekt og fedme Tannhelse Seksuell helse HPV-vaksinering Forgiftninger 54 Kapittel 3 Helsepersonell Sysselsatte i helse- og sosialsektoren Helse- og sosialfaglig utdanning Sysselsatte med utenlandsk statsborgerskap Sykefravær Deltidsarbeid Årsverksutvikling for leger i spesialist- og primærhelsetjenesten Årsverk i spesialisthelsetjenesten Årsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester Brukerrettet pleie- og omsorgstjeneste Fastlegeordningen Kommunalt psykisk helsearbeid Helsepersonell, framskrivninger mot

9 Kapittel 4 Økonomi og finansiering Brutto driftsutgifter til helsetjenesten Brutto driftsutgifter til spesialisthelsetjenesten Brutto driftsutgifter til primærhelsetjenesten Driftskostnader per DRG-poeng i somatisk spesialisthelsetjeneste Psykisk helsevern for voksne Pasienter per fagårsverk innen psykisk helsevern for barn og unge Årsresultat og likviditet for de regionale helseforetakene Ressursbruk til forskning og utvikling Folketrygdens helserefusjoner Folketrygdens utgifter til refusjon av legemidler på blå resept Folketrygdens utgifter til tannbehandling Folketrygdens utgifter til refusjon av egenandeler ISF refusjoner 92 Kapittel 5 Aktivitet og kvalitetsutvikling Legekontakter hos fastlege og legevakt Legetimer per uke per beboer i sykehjem Fastlegelister uten lege Legeårsverk i kommunehelsetjenesten De nye omsorgstjenestene Beboere i institusjoner og mottakere av hjemmesykepleie Mottakere av hjemmetjenester Hjerneslag Tilrettelagte plasser for personer med demens Pasientsikkerhet/pasientskade Brystkreft Lungekreft Tykktarmkreft Prostatakreft Ventetider til behandling Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsevern for barn og unge Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) Pasienter i LAR Rusdiagnoser 122 9

10 Kapittel 6 Samhandling Lokale samarbeidsavtaler Helsestasjonens samhandling med andre aktører Utskrivningsklare- og korridorpasienter Habilitering og rehabilitering Årsverksutvikling for leger i spesialist- og primærhelsetjenesten Epikrisetid 135 Kapittel 7 ehelse Oppkobling til Norsk helsenett Elektronisk meldingsutveksling Elektroniske meldingstyper til/fra legekontorer Antall e-resepter pr. mnd Elektronisk pasientjournal Løsninger knyttet til elektronisk pasientjournal 147 Referanser 15 1

11 11

12 Datakilder Nøkkeltallene i rapporten baserer seg i hovedsak på data fra Statistisk sentralbyrå, Norsk pasientregister, Kreftregisteret, SAMDATA, KUHR-basen og Fastlegeregisteret. Nedenfor er en kort beskrivelse av disse datakildene. I tillegg har vi benyttet noen internasjonale kilder. De mest relevante datakildene for internasjonal statistikk innen helseområdet er OECD, WHO og EUROSTAT. Statistisk sentralbyrå (SSB) SSB sin statistikk innenfor spesialisthelsetjenesten omfatter regnskap, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk, ambulanse og spesialister med driftsavtale. Formålet med statistikken er å gi informasjon om kapasitet, virksomhet, personell og økonomi i spesialisthelsetjenesten. Data innhentes årlig. Statistikken blir presentert på nasjonalt nivå og per helseregion. SSB benytter også tall fra Norsk pasientregister. Opplysningene som SSB samler inn om spesialisthelsetjenesten blir også publisert gjennom SAMDATA. SSB samler inn og publiserer statistikk for den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Det innhentes data om omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten, tannhelsedata til barn og unge, personell- og økonomidata. Data om den offentlige tannhelsetjenesten hentes i hovedsak inn via KOSTRA (Kommune-Stat- Rapporteringen). Unntaket er blant annet data om personell, både fra offentlig og privat tannhelsetjeneste, som hentes inn via ulike registre. Statistikken for kommunale helse- og omsorgstjenester omfatter regnskapstall, tall for kommunehelsetjenesten (allmennleger, fysioterapi, jordmor-, skolehelse- og helsestasjonstjenesten) og pleie- og omsorgtjenestene (hjemmetjenester, institusjoner for eldre og funksjonshemmede, boliger til pleie- og omsorgsformål og personell knyttet til disse tjenestene). Fra 28 har IPLOS-registeret overtatt som primær datakilde for pleie- og omsorgsstatistikken. IPLOS er et sentralt, pseudonymt helseregister over søkere- og mottakere av pleie- og omsorgstjenester. SSB er databehandler for IPLOS-registeret. Den øvrige statistikken samles i stor grad fortsatt inn gjennom KOSTRA-rapporteringen. Helse- og levekårsundersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse som tar sikte på å kartlegge befolkningens helsetilstand, levevaner og bruk av helsetjenester. Undersøkelsene gjennomføres regelmessig. Det gjør det mulig å følge utviklingen i befolkningens levekår over tid, både utviklingen i levekårenes nivå og fordelingen av levekår mellom grupper. De fleste tall publiseres på nasjonalt nivå, men det kan også gis tall for landsdeler og bostedsstrøk. Fra 1968 til og med 1995 ble det gjennomført fire helseundersøkelser. Fra og med 1996 gjennomføres helse- og levekårsundersøkelser hvert tredje år som et ledd i temarote- 12

13 rende levekårsundersøkelser. Undersøkelsene belyser forhold knyttet til helsetilstand, funksjonsevne, deltakelse, pleie- og omsorgsbehov, levevaner og bruk av helsetjenester. Mer informasjon: SAMDATA SAMDATA produserer styringsinformasjon til sentrale myndigheter, helseforetak, forskningsinstitusjoner og andre aktører innen spesialisthelsetjenesten. Formålet med SAMDATA er å utvikle, analysere og publisere standardiserte styringsindikatorer for helsetjenesten, og å belyse hvordan tjenestene fungerer i forhold til aktuelle helsepolitiske mål. Analysene baserer seg på data fra Statistisk sentralbyrå og Norsk pasientregister. SAMDATA er tidligere produsert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, men gjøres i egen regi fra Mer informasjon: statistikk/samdata Norsk pasientregister (NPR) Norsk pasientregister er et av Norges sentrale helseregistre og blir drevet av Helsedirektoratet. Registeret inneholder informasjon om pasienter som får henvisning til eller behandling i spesialisthelsetjenesten, dvs. sykehus, poliklinikker eller avtalespesialister. Norsk pasientregister inneholder bl.a. opplysninger om pasientenes alder, kjønn, bosted, sykdomstilstand og behandlingsprosedyrer. Norsk pasientregister skal danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Dette inkluderer også den aktivitetsbaserte finansieringen, der blant annet sykehusene får tilskudd per utført operasjon, konsultasjon e.l. Videre skal Norsk pasientregister bidra til medisinsk og helsefaglig forskning som kan gi viten om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, og sykdommers årsaker, utbredelse og forløp og forebyggende tiltak, danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre, og bidra til kunnskap som grunnlag for forebygging og skader. Norsk pasientregister ble formelt etablert som er personidentifiserbart sentralt helseregister da NPR-forskriften trådte i kraft 15. april 29. Mer informasjon: KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner) KUHR ble etablert i 24 og er et fagsystem for behandling og kontroll av refusjonsutbetalinger til leger, helsestasjoner/jordmødre, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, 13

14 tannleger, poliklinikker og private laboratorier og røntgeninstitutt. Refusjon utbetales etter fastsatte takster og kodeverk (NORAKO) fastsatt i lov (folketrygdlovens kapittel 5 og spesialisthelsetjenestelovens 5-5 med tilhørende forskrift). Hovedformålet er å sikre god kontroll og effektiv saksbehandling av refusjonskrav. Det er kun refusjonskrav som mottas i elektronisk form som inngår i KUHR. Helsedirektoratet er ansvarlig for KUHR, men systemet driftes av NAV. Fastlegeregisteret Fastlegeregisteret ble etablert i 21 i forbindelse med opprettelsen av fastlegeordningen. Registeret inneholder en oversikt over alle landets fastlegepraksiser og hvilke innbyggere som til enhver tid står på liste hos hver fastlege. Registeret gir også oversikt over ledige plasser hos fastlegene, og hvilke lister som ikke har tilknyttet fastlege. Hovedmålsetningen med Fastlegeregisteret er å administrere fastlegeordningen. Helsedirektoratet er ansvarlig for registeret, men det driftes av NAV. Kreftregisteret Kreftregisteret er en del av Helse Sør-Øst RHF, og er organisert som selvstendig institusjon. Kreftregisteret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom. Kreftregisteret samler inn og behandler data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge kreftsykdommers utbredelse i landet og belyse endringer over tid. En viktig målsetting er å drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter. Dette for å fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreftsykdom. OECD OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) er industrilandenes samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål. I OECD retter medlemslandene søkelyset mot nye økonomiske og sosiale trender. OECD utgjør et viktig internasjonalt forum, der Norge kommer i dialog og gir innspill til samarbeidet mellom industrilandene. OECD produserer viktig bakgrunnsmateriale for utformingen av norsk politikk i form av statistiske data og økonomiske analyser. OECD samler inn data fra statistikkprodusentene i medlemslandene, deriblant Norge. OECD har publisering helsestatistikk siden midten av 198-tallet. Dekningen av data på helseområdet er svært bred og på flere områder er det data så langt tilbake som 196. OECD-landene er forskjellige, ikke bare når det gjelder befolkningssammensetning, levestandard, organisering og finansiering av helsetjenester, men også når det gjelder 14

15 måten landene rapporterer tallene på. OECD har derfor lagt vekt på at dataene er sammenliknbare og har høy kvalitet. Likevel finnes det områder hvor dataene er mindre konsistente enn andre områder. Regionale inndelinger I denne publikasjonen er helseregion og fylke i all hovedsak benyttet som regionale inndelinger. betyr at de regionale tallene omfatter de kommunene som organisatorisk tilhører den enkelte helseregion (jf. fylkesoversikten ovenfor). Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Helseregion Regionsinndelingen for spesialisthelsetjenesten ble endret i 27 ved at Helseregion Sør og Helseregion Øst ble slått sammen. Helseregionene består i dag av følgende fylker: Helseregion Sør-Øst: Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Helseregion Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Helseregion Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal Helseregion Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland En god del nøkkeltall innen primærhelsetjenesten er også brutt ned på helseregioner. Dette 15

16 16

17 Kapittel 1 Generelle nøkkeltall I følge OECD er Norge det landet som bruker flest offentlige kroner per innbygger på helse. Norge er, sammen med blant annet Danmark, Island og Sverige, blant de landene med høyest andel offentlig finansiering av helsesektoren. Den økende andelen eldre i befolkningen, sosialt betingede helseforskjeller og rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell er viktige utfordringer i dag. Disse vil bli enda tydeligere i tiden som kommer. 1.1 Helseutgifter 1.2 Befolkningsutvikling 1.3 Utdanningsnivå 1.4 Dødelighet 1.5 Forventet levealder 1.6 Stønadsordninger 1.7 Befolkningsframskrivninger 1.8 Frafall i videregående skole 1.9 Arbeidsstyrkestatus 17

18 1.1 < Innledning Ambisjonene for norsk helsetjeneste er høye. Tjenestene skal ha høy kvalitet, akseptabel tilgjengelighet både ut fra ventetid og geografi. Det er et mål at alle skal ha et likeverdig tilbud, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, etnisitet og bosted. Den forventede levealderen i Norge øker, og i 29 var den 8,7 år. Hjerte- og karlidelser og kreft er årsaken til de fleste dødsfall. Utdanning og sosiale helseforskjeller henger nøye sammen. Andelen med laveste utdanning fortsetter å gå ned og forskjellen mellom kjønnene er nesten borte. Frafallet i videregående opplæring har derimot vært stabil de senere år og det er ønskelig at dette reduseres. Dette er et viktig virkemiddel for å utjevne de sosiale ulikhetene i helse vi har i dag. Helseutgifter Helsetjenestens viktigste funksjon er å levere tjenester innen pleie og omsorg, forebygging og behandling. I 28 utgjorde de samlede helseutgiftene, offentlige og private, 217 mrd kroner. I gjennomsnitt betyr dette 45 5 kroner per innbygger. Samlede helseutgifter per innbygger er nær fordoblet i perioden (1). Kontrollert for prisstigningen tilsvarer dette en årlig vekst på 3,4 prosent. Norge er blant de landene i OECD med lavest kostnadsvekst i perioden (2,3). Kostnadsveksten for spesialisthelsetjenesten fra 28 til 29 var 1,1 prosent. Når man også kontrollerer for befolkningsveksten var kostnadsveksten per innbygger -,1 prosent (4). De to største offentlige utgiftspostene er finansiering av sykehustjenester og langtidspleie i pleie- og omsorgssektoren (sykehjemstjenester og hjemmesykepleie). Det er den sistnevnte som har økt mest de senere år. I følge OECD er Norge det landet som bruker flest offentlige kroner per innbygger på helse (5). Norge er, sammen med blant annet Danmark, Island og Sverige, blant de landene med høyest andel offentlig finansiering av helsesektoren. Norge er dermed blant de land hvor behov i større grad enn betalingsevne styrer tilgang og fordeling av helsetjenestene. Helseutgiftenes andel av BNP forteller hvor stor andel av verdiskapningen som brukes på helse i et land, og anvendes ofte i internasjonale sammenligninger. I 28 lå Norge på en 16. plass blant OECD-landene rangert etter hvor stor andel helseutgiftene utgjør av BNP. Dette er ned fra 7. plass i perioden 22 og 23. For Norge sin del er denne parameteren sterkt påvirket av varierende statsinntekter fra oljevirksomheten (6). Tall for OECD-landene viser at det er sammenheng mellom lands verdiskapning og andelen av BNP som ønskes brukt på helsetjenester. Med økende verdiskapning øker også andelen av BNP som brukes på helsetjenester (3). Befolkningsutvikling I perioden 21 til 21 vokste befolkningen i Norge med i overkant av 35 personer. Per oktober 21 var folketallet passert 4,9 millioner. Rundt to tredjedeler av befolkningen er i yrkesaktiv alder, dvs år. Ca. 2 prosent er i grunnskolealder eller yngre ( 15 år), og ca. 13 prosent er 67 år eller eldre. Denne fordelingen har endret seg lite de siste 1 år. I Norge, viser SSB s middelprognose at folketallet vil fortsette å stige de neste 5 årene, fra 4,9 millioner i 21 til rundt 7 millioner i 26. Andelen 8 år og eldre vil være fordoblet allerede i 24. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til disse beregningene (7). På sikt vil vi få en betydelig eldre befolkning. Antall personer 67 år og over sank fra en topp på 622 i til drøye 63 i 24. Årsaken er små fødselskull fra mellomkrigstiden. Fra 24 har andelen eldre over 67 år økt, og andelen vil øke raskt i årene som kommer. I 21 er 625 personer 67 år >

19 1.7 < 1.3 < 1.8 < eller eldre. I 26 vil antallet være rundt 1,5 millioner personer. Veksten er en følge av store fødselskull etter krigen og til midten av 197- tallet, og høyere levealder. Økningen i antallet eldre er en del av en internasjonal trend, men økningen i Norge er relativt beskjeden sammenlignet med andre europeiske land hvor utfordringene vil bli langt større (8,9). Aldersbæreevnen, forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og de over 66 år, har vært stabil de siste årene. Den vil bli betydelig redusert de neste 3 årene. Mens det i dag er 5,2 yrkesaktive per pensjonist, vil det om 3 år bare være tre. Økende andel eldre og helsetjenestens stadige muligheter til å behandle lidelser som tidligere ikke kunne behandles, vil føre til at flere lever med kroniske lidelser og økt behov for pleie- og omsorgstjenester. Utdanning I perioden 2 til 29 sank andelen i befolkningen over 16 år med bare grunnskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå, med 4,2 prosent. Nedgangen har vært størst blant kvinner. Andelen med høyere utdanning økte med 3,8 prosent i perioden og økningen var større blant kvinner enn menn (1). Utdanning er med på å bestemme hvilke helsebelastende eller helsefremmende forhold personer utsettes for gjennom livet. Det bidrar også positivt til den psykiske helsen. Det å fullføre et helt utdanningsforløp synes særlig å gi helsegevinst (11). Økt innsats for å minske frafallet i videregående opplæring vil derfor være viktig for å utjevne sosialt betingede helseforskjeller. Gjennomstrømningen og frafallet i videregående opplæring har holdt seg stabil fra kullet som startet grunnkurs i 1994 og fram til kullet som startet grunnkurs for første gang i 24. Blant dem som begynner på videregående opplæring faller ca. hver femte fra underveis (12). Det er markant bedre gjennomføringsgrad i videregående opplæring blant de som starter grunnkurs det året de fyller 16 år i forhold til elever som starter når de er 17 år eller eldre. Sosial bakgrunn og kjønn gir også store utslag i gjennomføringsgraden. Jenter fullfører i større grad enn gutter, uansett hvilken utdanningsbakgrunn foreldrene deres har. I tillegg er det store fylkesvise forskjeller. Sogn og Fjordane er det fylket som har høyest gjennomstrømningsandel hvor 74 prosent av elevene oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dårligst ut kommer de tre nordligste fylkene samt Østfold og Aust-Agder, hvor gjennomstrømningsprosenten varierer fra 52 til 64 prosent. Som gjennomsnitt for OECD-landene hadde 27 prosent av befolkningen i alderen år høyere utdanning i 27. I Norge var denne andelen 34 prosent. Seks OECDland hadde større andeler med universitets- og høgskoleutdanning enn Norge. Canada hadde den største andelen, med 49 prosent. Av de nordiske landene var det kun Finland, med 36 prosent, som kunne vise til en større andel med høyere utdanning enn Norge. I Danmark, Sverige og Island lå disse andelene på henholdsvis 33, 32 og 3 prosent (13). Befolkningens utdanningsnivå er også en indikator på tilbudet av kvalifisert arbeidskraft. I et langsiktig perspektiv vil tilgangen på personell være blant de største utfordringene for helse- og omsorgstjenestene. Dette stiller blant annet store krav til planleggingen av utdanningskapasiteten i Norge fremover (14). Forventet levealder Forventet levealder er en indikator som fanger opp viktige forhold knyttet til helse og velferd. Nedgang i levealder kan for eksempel tyde på økt spedbarnsdødelighet eller andre alvorlige endringer i helseforholdene i et land. I perioden 21 til 29 har forventet levealder i Norge økt med 2, år. Gjennomsnittlig >

20 1.4 < forventet levealder var i 29 på 8,7 år, henholdsvis 83,1 år for kvinner og 78,6 år for menn. Levealderen for menn har økt raskere enn for kvinner. I 28 var Norge blant de landene i verden som hadde høyest forventet levealder. Vi kan forvente å leve ca. 1 år og 3 måneder lenger enn gjennomsnittet i OECD. Norge ligger likevel et stykke etter Japan som har den høyeste levealderen i verden med 82,7 år (15). Dødelighet Hjerte- og karlidelser og kreft er årsaken til over 6 prosent av dødsfallene i Norge. Hjerteog karsykdommer utgjør omtrent 35 prosent av alle dødsfall hvert år og er fortsatt den hyppigste dødsårsaken i aldersgruppene over 65 år. Om lag 15 prosent av alle over 15 år og 43 prosent av dem over 75 år oppgir at de lever med hjerte-karsykdom (16,17). I perioden ble imidlertid antallet som døde av hjerte- og karsykdom om lag halvert. Nedgangen er enda større dersom vi går tilbake til 197. Antall dødsfall som skyldes hjerteinfarkt og andre karsykdommer viser små endringer de siste årene. Nedgangen skyldes både endringer i livsstil og bedre behandling. Særlig de siste 2 årene har det vært stor framgang i behandlingen. Noe av utflatingen av andelen som dør av hjerte- og karlidelser, kan i følge Folkehelseinstituttet skyldes at mye av «behandlingsgevinsten» er tatt ut. Det er grunn til å anta at økte problemer med overvekt og fedme, lav fysisk aktivitet og økt risiko for type 2 diabetes også bidrar til utflatingen. Sammensetningen av dødsårsaker varierer betydelig med alder og kjønn. Halvparten av alle dødsfall skjer i aldersgruppen 8 år og over. Bruken av alders- og kjønnsstandardiserte dødsrater (per 1 ) øker sammenlignbarheten over tid, innenfor et land og mellom land. Dødsfall som følge av hjerteog karlidelser rammer i hovedsak personer over 8 år. Blant personer som dør før de fyller 8 år, er kreft den dominerende årsaken. Dette er likt for begge kjønn. Lungekreft er den kreftsykdommen som tar flest liv blant middelaldrende. Tidligere var det langt høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer i Nord-Norge enn i resten av landet. Denne forskjellen er nå utjevnet. Samtidig har den sosiale ulikheten økt da dødeligheten er blitt redusert langt mer hos personer med høy utdanning eller høy inntekt enn hos dem med lav utdanning eller inntekt. Sosiale ulikheter i sykdom og dødelighet skyldes en rekke faktorer, blant annet folks helseatferd og levekår. Risikofaktorer som høyt blodtrykk, overvekt, fysisk inaktivitet og vaner knyttet til alkohol, kosthold og røyking, er viktige årsaker til tidlig død. Spedbarndødeligheten fortsetter å gå noe ned. Utviklingen i antall stønadsmottakere Antall personer med stønader og ytelser relatert til arbeid, det vil si dagpenger, sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og uføretrygd utgjorde til sammen i 29. Det er 9,8 prosent flere enn i 28. Det var også i 29 sterk økning blant mottakere av tidsbegrenset uførepensjon. Fra 28 til 29 økte mottakere av dagpenger med 117 prosent. Det har også vært en oppgang i antall mottakere av sykepenger. Andre ytelser administrert av folketrygden som viser en økning er mottakere av barnetrygd, mens det har vært en nedgang i mottakere av kontantstøtte. > 1.6 2

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren

Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Helse Kompetanseløft og kostnadsvekst i helsesektoren Vi bruker stadig mer penger på helse i Norge. Helse utgjør i dag 10 prosent av totalproduksjonen i samfunnet målt ved bruttonasjonalproduktet. I kommunehelsetjenesten

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08

INNHOLDSFORTEGNELSE. Folkehelsemelding Telemark 08 INNHOLDSFORTEGNELSE Folkehelsemelding Telemark 08 FORORD...4 Folkehelsemelding... 4 Robusthet... 4 Mål for meldinga... 4 Telemark og Norge... 5 Faktagrunnlag... 5 Videre arbeid... 5 Adresse til sekretariatet...

Detaljer

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3703 3751, 5572 og 5631 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 St.prp. nr. 1 2008 2009 Innhold Del I Innledende del... 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663

Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Migrasjon og helse Utfordringer og utviklingstrekk IS-1663 Rapportens tittel: Migrasjon og helse utfordringer og utviklingstrekk Utgitt: Mai 2009 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge

Detaljer

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge

En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Tjenester, enheter og organisering, trender og tall KITH R 13/96 ISBN 82-7846-027-2 Tittel En kort beskrivelse av helsevesenet i Norge Versjon 1.0 Forfatter(e)

Detaljer

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

VOKSNE. Liv Grøtvedt

VOKSNE. Liv Grøtvedt HELSEPROFIL FOR OSLO VOKSNE Liv Grøtvedt Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon: Hegland Trykkeri

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester

Behandlingsforsikring. etterspørsel etter helsetjenester Behandlingsforsikring og etterspørsel etter helsetjenester av Jens Thomas Veberg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi (Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi)

Detaljer

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast

Kommunedelplan for Helse. xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm. Vedtatt utlagt på høring av formannskapet 02.02.2010. Høringsutkast qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Planprogram sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer