Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 20. januar 2006

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr. 120 om endr. i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) Des. 21. Lov nr. 121 om endr. i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) Des. 21. Lov nr. 122 om endringer i kontantstøtteloven mv Des. 21. Lov nr. 123 om Statens pensjonsfond Des. 21. Lov nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon Des. 21. Lov nr. 125 om endr. i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut) Des. 21. Lov nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) Des. 21. Lov nr. 127 om endr. i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven Des. 21. Lov nr. 128 om endr. i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard Des. 21. Lov nr. 129 om oppløsning av stamhuset Ekeberg Des. 21. Lov nr. 130 om endr. i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover Des. 21. Lov nr. 131 om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.) Des. 21. Lov nr. 132 om endr. i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr Des. 21. Lov nr. 133 om endr. i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (passgebyr) Des. 21. Lov nr. 134 om endr. i introduksjonsloven Des. 21. Lov nr. 135 om endr. i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v Des. 21. Lov nr. 136 om opphevelse av lov 17. juni 2005 nr. 103 om statens embets- og tjenestemenn mv Des. 15. Ikrafttr. av lov 9. desember 2005 nr. 109 om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Nr. 1505) Des. 16. Ikrafttr. av lov 17. juni 2005 nr. 92 om endringer i straffeloven (prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll) (Nr. 1517) Des. 16. Deleg. av myndighet til Justis- og politidepartementet etter straffeloven 53 nr (Nr. 1519)... Des. 16. Endr. i forskrift om ikrafttredelse av lov 10. juni 2005 nr. 46 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (evaluering av regnskapsloven) (Nr. 1525) Des. 16. Delvis ikrafttr. av lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning). (Nr. 1526) Des. 16. Ikrafts. av lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (Nr. 1561) Des. 16. Ikrafttr. av lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) (Nr. 1562) Des. 16. Deleg. av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster 2 andre ledd (Nr. 1572) Des. 21. Delvis ikrafts. av lov 21. desember 2005 nr. 131 om oppheving av lausgjengarlova og om endringar i straffelova o.a. (eige straffebod mot vald i nære relasjonar o.a.) og delvis ikrafts. av lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) (Nr. 1580) Des. 21. Deleg. av myndighet til Finansdepartementet etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (Nr. 1581) Des. 21. Ikrafttr. av lov 21. desember 2005 nr. 120 om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) (Nr. 1604)

3 Des. 21. Ikrafts. av lov 17. juni 2005 nr. 81 om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) (Nr. 1605) Des. 21. Ikrafttr. av lov 21. desember 2005 nr. 125 om endringer i folketrygdloven og pasientrettighetsloven (regulering av behandling hos kiropraktor og manuellterapeut) (Nr. 1606) Des. 21. Ikrafttr. av lov 21. desember 2005 nr. 129 om oppløsning av stamhuset Ekeberg (Nr. 1607) Des. 21. Delvis ikrafttr. av lov 21. desember 2005 nr. 130 om endringer i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstoler (domstolloven) og enkelte andre lover og delvis ikrafttr. av lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven) (Nr. 1608) Des. 21. Ikrafttr. av lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond (Nr. 1610) Des. 21. Ikrafttr. av lov 21. desember 2005 nr. 135 om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (Nr. 1614) Des. 22. Ikrafttr. av lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) (Nr. 1615) Des. 21. Ikrafts. av lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) (Nr. 1642) Des. 21. Ikrafttr. av lov 21. desember 2005 nr. 134 om endringer i introduksjonsloven (Nr. 1644) Kunngjøring av stortingsvedtak 2005 April 12. Endr. i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (Nr. 1550) Des. 20. Endr. i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (Nr. 1579) Des. 19. Endr. i vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006 (Nr. 1593) Forskrifter 2005 Des. 13. Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006 (Nr. 1497) Des. 13. Forskrift om forbud mot å fiske blåkveite i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2006 (Nr. 1498) Des. 13. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006 (Nr. 1499) Des. 13. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2006 (Nr. 1500) Des. 13. Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006 (Nr. 1501) Des. 13. Forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i Svalbards territorialfarvann og indre farvann i 2006 (Nr. 1502) Des. 13. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i fiskevernsonen ved Svalbard i 2006 (Nr. 1503) Des. 14. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norsk Lærerakademi Bachelor- og masterstudier (Nr. 1504) Des. 15. Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler (Nr. 1506) Des. 16. Forskrift om pedagogisk bemanning (Nr. 1507) Des. 16. Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder (Nr. 1508) Des. 16. Forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven (Nr. 1509) Des. 16. Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte (Nr. 1510) Des. 16. Forskrift om overgangsregler til barnehageloven (Nr. 1511) Des. 16. Forskrift om kontroll med retten til supplerande stønad (Nr. 1513) Des. 16. Forskrift om innskyternes valg på valgdager eller valgmøter til forstanderskapet (Nr. 1514) Des. 16. Forskrift om rapporteringsplikt for foretak som driver inkassovirksomhet (Nr. 1515) Des. 16. Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil (Nr. 1516) Des. 16. Forskrift om prøveordning med narkotikaprogram med domstolskontroll (Nr. 1518) Des. 16. Forskrift om forlengelse av prøveordning med promilleprogram (Nr. 1520) Des. 16. Forskrift om forliksrådene (forliksrådsforskriften) (Nr. 1521) Des. 16. Forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Nr. 1524)

4 Des. 14. Forskrift om regulering av fisket etter uer og forbud mot fiske med torsketrål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i nærmere bestemte områder i Norges økonomiske sone i 2006 (Nr. 1554) Des. 16. Forskrift om familiebarnehager (Nr. 1555) Des. 16. Forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1558) Des. 16. Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (Nr. 1559) Des. 16. Forskrift om videreføring av forskrifter til bidragsinnkrevingsloven (1955) (Nr. 1563) Des. 16. Forskrift om utsendte arbeidstakere (Nr. 1566) Des. 16. Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper (Nr. 1567) Des. 16. Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere (Nr. 1568) Des. 16. Forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven (Nr. 1569) Des. 16. Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 1574) Des. 16. Forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 1575) Des. 16. Forskrift om delvis innlemming av Politihøgskolen under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (Nr. 1576) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2006 (Nr. 1577) Des. 20. Forskrift om renter ved forsinket betaling (Nr. 1578) Des. 13. Forskrift (Nr. 130) om overgangsregler ved beregning av forhøyet merverdiavgift på næringsmidler, persontransporttjenester mv., kinofremvisninger og kringkastingsavgift fra 1. januar 2006 (Nr. 1583) Des. 14. Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester (Nr. 1584) Des. 15. Forskrift om studier og eksamener ved Høgskolen i Tromsø (Nr. 1585) Des. 16. Forskrift om organisert forskerutdanning for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole (Nr. 1586) Des. 16. Forskrift om forbud mot å fiske lodde i Barentshavet i 2006 (Nr. 1587) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2006 (Nr. 1589) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1590) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1591) Des. 21. Forskrift om prøveordning med bruk av fjernmøteteknologi i domstolene (Nr. 1611) Des. 21. Forskrift om overgangsbestemmelser til lov 17. juni 2005 nr. 65 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester og lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) m.v. (Nr. 1613) Des. 6. Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1616) Des. 6. Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon (vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy) (Nr. 1617) Des. 16. Forskrift om eksamen ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (Nr. 1620) Des. 19. Forskrift om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften) (Nr. 1621) Des. 20. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp (Nr. 1624) Des. 20. Forskrift om andres bruk av innretninger (Nr. 1625) Des. 20. Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (Nr. 1626) Des. 20. Forskrift om pasienters betaling for opphold i opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner (Nr. 1629) Des. 21. Forskrift om takseringsregler til bruk ved beskatning ved trekk i lønn mv. (lønnstrekkordningen) av personer som skattlegges på Svalbard i inntektsåret 2006 etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Nr. 1632) Des. 21. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom (Nr. 1634) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter blåkveite nord for 62 N i 2006 (Nr. 1639) Des. 22. Forskrift om opplysningsplikt, bevissikring og behandling av overskuddsinformasjon i konkurransesaker (Nr. 1645) Des. 22. Forskrift om adgang for ungdom til å delta i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (ungdomsfiskeordningen) (Nr. 1646) Des. 15. Forskrift om krav til bachelorgraden ved Høgskolen i Telemark (Nr. 1649) Des. 15. Forskrift om opptak og rangering til videreutdanning og høgre grads studier ved Høgskolen i Telemark (Nr. 1650)

5 Des. 15. Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark (Nr. 1651) Des. 19. Forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon (Nr. 1653) Des. 21. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor (Nr. 1656) Des. 21. Forskrift om skogavgift for 2006 (Nr. 1661) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 (Nr. 1663) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2006 (Nr. 1664) Des. 21. Forskrift om tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Den Norske Stats Husbank (Nr. 1667) Des. 21. Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten med erklæring (Nr. 1668) Des. 22. Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden 1 om arbeidsgiveravgift (Nr. 1671) Des. 22. Forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond (Nr. 1672) Des. 22. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2006 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister (Nr. 1677) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2006 (Nr. 1679) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2006 (Nr. 1680) Des. 22. Forskrift om begrensninger i fisket for ikke-manntallsførte fiskere i fiske etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe (Nr. 1681) Des. 22. Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende (Nr. 1682) Endringsforskrifter 2005 Des. 6. Endr. i forskrift om avlsfremmende tiltak på bier (Nr. 1496) Des. 16. Endr. i forskriftsverket vedrørende den sivile rettspleien på grunnplanet (Nr. 1522) Des. 16. Endr. i forskrift etter rettsgebyrloven m.m. (rettsgebyrforskriften) (Nr. 1523) Des. 4. Endr. i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) (Nr. 1551) Des. 14. Endr. i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) (Nr. 1552) Des. 28. Endr. i forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og urtelisten) (Nr. 1553) Des. 16. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1556) Des. 16. Endr. i forskrift om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister (Nr. 1557) Des. 16. Endr. i forskrift om prøveordning med påtalekompetanse for lensmenn til å overføre saker til konfliktråd (Nr. 1560) Des. 16. Endr. i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater (Nr. 1565) Des. 16. Endr. i forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften), forskrift til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene, forskrift til statsforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i statsforetaks styre og bedriftsforsamling m.v. og forskrift om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer (Nr. 1571) Des. 16. Endr. i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) (Nr. 1573) Des. 9. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr (Nr. 1582) Des. 16. Endr. i forskrift om inkassosatsen (Nr. 1588) Des. 19. Endr. i forskrift om dekning av utgifter ved reise for undersøkelse eller behandling (Nr. 1592) Des. 20. Endr. i forskrift om egenandelstak 2 (Nr. 1594) Des. 20. Endr. i forskrift om egenandelstak 1 (Nr. 1595) Des. 20. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos ortoptist (Nr. 1596) Des. 20. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (Nr. 1597) Des. 20. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (Nr. 1598)

6 Des. 20. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond (Nr. 1599) Des. 20. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak (Nr. 1600) Des. 20. Endr. i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser (Nr. 1601) Des. 20. Endr. i forskrift om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak (Nr. 1602) Des. 20. Endr. i forskrift om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv. (Nr. 1603) Des. 21. Endr. i forskrift om personellsikkerhet (Nr. 1609) Des. 21. Endr. i forskrift for oppnevnelse av stedfortredere for en del embets- og tjenestemenn ved domstolene og påtalemyndigheten, fylkesmenn m.fl. (Nr. 1612) Des. 7. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2005 (Nr )... Des. 19. Endr. i forskrift om fastlegeordning i kommunene (Nr. 1622) Des. 19. Endr. i forskrift om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum (Nr. 1623) Des. 20. Endr. i forskrift om arbeidsordninger, registrering og kontroll av hviletid om bord på skip (Nr. 1628) Des. 20. Endr. i forskrift om kystgebyr (Nr. 1630) Des. 20. Endr. i forskrift om losberedskapsgebyr og losingsgebyr (losgebyrer) (Nr. 1631) Des. 21. Endr. i forskrift om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper (Nr. 1633) Des. 21. Endr. i forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) (Nr. 1635) Des. 21. Endr. i forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring (Nr. 1636) Des. 21. Endr. i forskrift om rehabiliteringspenger (Nr. 1637) Des. 21. Endr. i forskrift om barnetillegg til mottakere av rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad (Nr. 1638) Des. 21. Endr. i forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd (Nr. 1640) Des. 21. Endr. i forskrift om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet (Nr. 1641) Des. 13. Endr. i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 1647) Des. 14. Endr. i forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) (Nr. 1648) Des. 16. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005 (Nr. 1652) Des. 19. Endr. i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (Nr. 1654) Des. 20. Endr. i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (Nr. 1655) Des. 21. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 1657) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1658) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr (Nr. 1659)... Des. 21. Endr. i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (Nr. 1660) Des. 21. Endr. i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) (Nr. 1662) Des. 21. Endr. i forskrift om kontroll med eiermessige endringer i selskap mv. som innehar tillatelse til oppdrett av matfisk av laks og ørret i sjø (Nr. 1665) Des. 21. Endr. i forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) (Nr. 1666) Des. 21. Endr. i forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene (Nr. 1669) Des. 21. Endr. i forskrift om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (Nr. 1670) Des. 22. Endr. i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften) (Nr. 1673) Des. 22. Endr. i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) (Nr. 1674) Des. 22. Endr. i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (Nr. 1675) Des. 22. Endr. i forskrift fastsatt av Skattedirektoratet til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1676) Des. 22. Endr. i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. (Nr. 1678)

7 Diverse 2005 Des. 16. Opph. av forskrifter til barnehageloven (1995) (Nr. 1512) Des. 16. Opph. av forskrift om ikrafttredelse av lov av 21. desember 1979 nr. 74 om endr. i lov av 9. des nr. 5 om innkreving av underholdsbidrag m.v. og andre lover. Delegasjon av myndighet (Nr. 1564) Des. 16. Opphevelse av bestemmelse om hvilke tingretter som i egenskap av lokal arbeidsrett skal behandle tvister om oppsigelse og avskjed etter arbeidsmiljøloven. Del. av myndighet (Nr. 1570) Des. 13. Opph. av forskrift om Landsbystiftelsens institusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven (Nr. 1619) Des. 20. Opph. av forskrift om registrering og merking av småbåter (Nr. 1627) Des. 21. Vedtak om opprettelse av Norsk institutt for skog og landskap (Nr. 1643) Des. 22. Opph. av forskrift om avvikling av pensjonstrygden for skogsarbeidere (Nr. 1683) Rettelser Nr. 15/2005 s (i forskrift 1. desember 2005 nr om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo) Nr. 15/2005 s (i forskrift 16. desember 2005 nr om tillatelse til å drive sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt sidespor m.m. (tillatelsesforskriften) ) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

8 21. des. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 20. januar 2006 Nr des. Lov nr Lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven). Ot.prp.nr.3 ( ) jf. Ot.prp.nr.107 ( ), Innst.O.nr.4 ( ), Besl.O.nr.13 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 8. og 15. desember Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 21. desember I I lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. skal 1 tredje ledd nytt annet punktum lyde: Krav på vederlag som nevnt i dekningsloven 9 3 første ledd nr. 1 første ledd bokstav c og d er likevel, med samme beløpsbegrensning, dekningsberettiget etter lønnsgarantien. Nåværende andre og tredje punktum blir tredje og fjerde punktum. II I lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) skal 9 3 første ledd nr. 1 annet ledd nytt tredje punktum lyde: Når staten har dekket krav på vederlag som nevnt i bokstav c og d etter den statlige lønnsgarantiordningen, jf. lønnsgarantiloven 1 tredje ledd annet punktum, har statens regresskrav mot boet fortrinnsrett. Loven her gjelder fra den tid Kongen bestemmer. III 21. des. Lov nr Lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Ot.prp.nr.24 ( ), Innst.O.nr.18 ( ) og Besl.O.nr.30 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 16. og 20. desember Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 21. desember Endringer i følgende annen lov: Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. I I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres følgende endringer: 1 1 bokstav e skal lyde: e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv. 1 2 tredje ledd skal lyde: Kongen kan gi forskrift om og i hvilken utstrekning bestemmelsene i kapittel 14, 15, 16 og 17 skal gjelde for arbeidstakere som omfattes av lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. eller som er embetsmenn. 4 1 første ledd skal lyde:

9 21. des. Lov nr (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. 4 4 første ledd skal lyde: (1) Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd nye andre til fjerde ledd skal lyde: (2) For beredskapstjeneste o.l. der tjenesten helt eller i det vesentlige består i at arbeidstakeren må oppholde seg på arbeidsstedet for i påkommende tilfeller å yte arbeid, kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager. Den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 48 timer i løpet av sju dager. (3) For passiv tjeneste der arbeidstakeren, bortsett fra kortvarige eller tilfeldige avbrytelser, er fritatt for arbeid og plikt til å vise aktpågivenhet, kan Arbeidstilsynet samtykke i en arbeidstid på inntil 13 timer i løpet av 24 timer og inntil 48 timer i løpet av sju dager. (4) Dersom arbeidstakeren må oppholde seg i sitt hjem for i påkommende tilfeller å yte arbeid, skal som hovedregel minst 1/5 av hjemmevakten regnes med i den alminnelige arbeidstid. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig avtale at en mindre andel av hjemmevakten skal regnes med i den alminnelige arbeidstid eller at hjemmevakt ikke skal regnes med. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette annen beregningsmåte dersom det ikke er inngått avtale etter annet punktum og beregningen av arbeidstiden etter første punktum vil virke åpenbart urimelig. Nåværende tredje og fjerde ledd blir nye femte og sjette ledd skal lyde: Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid (1) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10 4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ni timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. (2) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10 4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer eller 54 timer i løpet av sju dager. Lengre arbeidstid enn foreskrevet i 10 4 må ikke benyttes mer enn seks uker i sammenheng. (3) Arbeidstilsynet kan samtykke i at den alminnelige arbeidstiden i løpet av en periode på høyst 26 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10 4, men slik at den samlede arbeidstiden ikke overstiger 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen av arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Referat fra drøftingene samt utkast til arbeidsplan skal vedlegges søknaden. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd skal lyde: Overtid (1) Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. (2) Varer arbeidet for noen arbeidstaker ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid regnes det overskytende som overtidsarbeid. (3) Før arbeid som nevnt i denne paragraf iverksettes skal arbeidsgiver, dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakernes tillitsvalgte. (4) Overtidsarbeidet må ikke overstige ti timer i løpet av sju dager, 25 timer i fire sammenhengende uker og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. (5) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale kan for et tidsrom på inntil 12 uker skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 15 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. (6) Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Referat fra drøftingene jf. tredje ledd skal vedlegges søknaden. Fremmer virksomheten søknad om overtid innenfor rammen i femte ledd, skal årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte alltid oppgis. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. (7) Overtidsarbeid utover rammen i fjerde ledd kan bare pålegges arbeidstakere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser

Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Forsikringsvilkår for Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Kollektiv pensjon Risikoytelser Av januar 2001 med endringer senest 01.11.2006. Innledning Disse forsikringsvilkårene erstatter de tidligere

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 24 2 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 Regnskapskontorer OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Forskrifter 2012 Endringsforskrifter 2012 Nr. 9 2012 Side 1437 1677 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 27. september 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni 29. Deleg. av

Detaljer