Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen"

Transkript

1 Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen

2 Moderne konvensjonell medisin har gitt oss mange fremskritt som har bidratt til å øke levetiden og muligheten for å redde liv i forbindelse med sykdom som tidligere ville bety en sikker død. Moderne konvensjonell medisin kommer imidlertid til kort i en rekke tilfeller, hvor et kartesiansk verdensbilde om pasienten som en avansert mekanisk innretning kommer til kort. Dette viser seg ofte i forhold til de store såkalte livsstilssykdommene som hjerte- og karsykdommer, kreft og belastningsskader i bevegelsesapparatet. Spesielt med hensyn til forebyggelse opplever vi at komplementær og alternativ medisin har mye å tilby. Innenfor konvensjonell medisin snakker man ofte om "å fjerne" kirurgisk eller "å hemme" biokjemisk. Fremfor å anskue mennesket som en maskin, hvor man bare kan skifte ut et "tannhjul", når det er noe som går i stykker, så har alternativ og komplementær medisin et mer helhetlig syn på individet og foretrekker ofte å fremme og hjelpe menneskets og naturens egne helende prosesser. Med dette som bakteppe, ser Pasientorganisasjonen for Alternativ Medisin, PAM, at samfunnet kan spares for betydelige midler og bidra til store fordeler for den syke, samt å hjelpe forebyggende, ved å utvikle et paradigme som ikke utelukkende er mekanistisk. Ofte er det slik at det syke mennesket inntar den passive rollen som pasient i møtet med det profesjonelle helsevesenet. Dette gjør den syke til en passiv mottaker for aktiv hjelp. Vår erfaring tilsier at alternativ medisin kan lære pasienten både å forebygge sykdom og fremskynde heling ved sykdom, blant annet ved å delta aktivt i prosessen. Vi ønsker at det skal forskes mer på områder som økologisk versus industrielt fremstilt mat, vitaminer og mineraler, qigong, yoga, taiji, og at det skal stimuleres til sammen-lignende studier (metaanalyser). Vi etterlyser også sosiologiske studier som fokuserer på pasientrollen som en aktiv fremfor en passiv rolle. Nå kunne vi ha fylt tusenvis av sider med det som er gjort av studier både gode og mindre gode og vedlagt denne høringsuttalelsen. Det gjør vi ikke. Vi velger heller å illustrere alle våre poenger gjennom ett eneste eksempel. Vi vil trekke frem ett eneste eksempel som vil overraske de fleste lesere, enten du har en bakgrunn i økonomiske fag, vestlig konvensjonell medisin eller har hatt en ren politisk eller administrativ karriere. Vi gjør dette av 3 årsaker: Visste du at Kiropraktorer regnes som en del av det etablerte helsevesen i Danmark? At danskene betaler litt mer i skatt enn i Norge, men at det ikke er egenandel på f.eks. å gå til lege, spesialist eller poliklinisk behandling? Riktig kosthold, sol og rent drikkevann kan fjerne smerte, gi psykisk overskudd, forbedre humøret, forbedre læring, redusere helsekostnader, forbedre fruktbarheten, gi sunn hud og forbedre sårhelingsevne, redusere sykelighet, forbedre søvn og gi mer overskudd 2

3 1. Dette eksempelet er veldig lett å dokumentere rent objektivt gjennom evidensbasert forskning. 2. Resultatene fra forskningen rundt dette ene eksempel har startet en eksponensiell kjedereaksjon av forsk-ning over hele verden siden år 2000, rett og slett fordi det er et så enkelt virkemiddel, med et nesten ufattelige potensiale med hensyn til økonomi, helse både forebyggende, kurativt (og muligens også palliativt) med de ringvirkninger dette vil gi. 3. Den tredje årsak til at vi tar utgangspunkt i dette ene eksempel, er rett og slett at det gir et påfallende bilde på hvor paradoksalt helsetilbudet til landets innbyggere kan bli, når det er medisinal- og farmasøytisk industri som er enerådende i fastsettelsen av de paradigmer som hele helsepolitikk i Norge legges opp etter. Å la bukken passe havresekken har alltid negativ utgang, hvor man i dette tilfelle kun kan konstatere at det gir: økte kostnader i hele helsesektoren redusert livskvalitet forlengede ventelister forverring av prognoser og død Vinner av Universitetet i Oslos Forskningspris for 2010, professor Johan Moan, har gjennom sine 40 års forskning demonstrert hvor sentralt D- vitamin er for menneskelig utvikling, trivsel, helse og forebygging av sykdommer. Vi velger her å trekke frem Vitamin D3 som et lysende eksempel på hvor lite som skal til for å forandre enormt mye. Dessverre sorterer dette enkle, men svært virksomme stoffet ikke som førstevalg, ei heller som andrevalg ved konvensjonell forebygging og behandling, men klassifiseres generelt over i det som anses som komplementær behandling. Helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men gjennom levekår, livsbetingelser og livsstil. Derfor må forebygging og folkehelsearbeid skje på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. I fremtidens_helsetjeneste_ sammendrag fra regjeringen.no er ikke nevnt en eneste gang. Pasienter med kroniske sykdommer har særlig behov for helhetlige tjenester. Dagens pasienter har mye kunnskap og er godt informert om hva helsetjenesten kan bidra med. Fremtidens pasienter vil være aktive deltakere i spørsmål som gjelder egen helse og behandling. Nye former for egenomsorg bør utvikles. Etisk bevissthet er nødvendig for høy kvalitet. Både helsepersonell og pasienter må sikres tilgang til god og kvalitetssikret kunnskap. 3

4 Siden år 2000 har det vært en eksplosiv forskning rundt Vitamin D3, og vi velger å trekke dette eksempelet frem som et poeng. Et kraftfullt poeng som demonstrerer hvor lite konvensjonell medisin fokuserer på innsparinger både hva liv, livskvalitet og helsekroner angår, men hvor vi opplever at sterke drivkrefter bak konvensjonell behandling nærmest bare behøver å si -"hopp!", så hoppes det i hele Helse-Norge, uten videre kritiske blikk på hverken ressursbruk eller prioriteringer. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og det er dårlig helseøkonomi. Vitamin D3 har p.t. vist seg å forebygge, forbedre eller helbrede: 20 former for kreft herunder noen av de store dreperne som brystkreft, tykktarmskreft og hudkreftformer (se vedlagte liste over noen utvlagte litteraturreferanser om D-vitamin og kreft Regulere kolesterol og redusere insidens av hjerte- og karsykdommer Astma Allergier Autisme her nekter en rekke forskere å anerkjenne casestudier av Vitamin D3 på barn med autisme, utelukkende fordi de vet at autisme er genetisk betinget. De tar derimot ikke samtidig i betraktning at Vitamin D3 Kolekalciferol er et secosteroid, det vil si et hormonlignende stoff som direkte griper inn i cellenes DNA og har evnen til å regulere flere tusen gener ved å aktivere eller deaktivere disse genene. Multipel Sklerose Mottakelighet for infeksjonssykdommer, både kontaktsmittepatogener såvel som luftbårne. Et sterkt apropos til utbruddet av Influensa H1N1-2009, hvor adekvat D-vitamin- 4 "Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten Komplementær behandling kan beskrives med de samme kjennetegn som alternativ behandling. Ingen behandlingsformer er komplementære pr. definisjon, men begrepet forklarer mer om hvordan behandlingen brukes altså i tillegg til annen behandling/ medisin, og da gjerne samtidig med den skolemedisinske behandlingen man får i det offentlige helsevesenet. Det er blitt vanlig å bruke begrepet KAM, som omslutter både alternativ og komplementær behandling.

5 behandling med sikkerhet hadde stoppet dødsfallene av selve influensaen og ikke minst eliminert skadevirkningene av billig og dårlig vaksine (detergentlysis av biologiske membraner). Og ikke minst ville redusert sykefraværet, da en nylig publisert studie fra Cochrane Institute viser at bare 1/100 av dem som fikk vaksinen, ble beskyttet mot denne spesifikke influensaen. Reduserer fall i institusjon Forbedrer motoriske evner og forbedrer fysisk styrke. Osteoporose (gitt sammen med magnesium og ikke slik som i dag, kalsium) Reduksjon av tann og tannkjøttsykdommer Og listen fortsetter... Eksempelet blir bare mer alvorlig når man tar i betraktning tre følgende simple kjennsgjerninger: Et gjennomsnittlig menneske trenger rundt 100 mikrogram3 Vitamin D3 daglig for å holde seg sunn og frisk. Metaanalyser peker på et sted mellom mikrogram. Helsemyndighetene i Norge har satt grensen per tablett/kapsel til uforståelige 10 mikrogram. Dette er en grenseverdi hentet ut fra løse lufta og som ligger langt under Europeiske grenser og grenser i resten av verden (med unntak av Finland). Befolkningen er derfor avskåret fra selv å supplere opp tilstrekkelige mengder D-vitamin for å holde seg sunn og frisk. Det amerikanske Institute Of Medicines, IOM har nettopp foretatt en justering av anbefalt daglig tilskudd for første gang siden Oppreguleringen anbefaler kun 15 mikrogram daglig, noe som forskningsmiljøene og vi oppfatter som et signal fra legemiddelindustrien gjennom dens tette bånd til IOM. Vi håper og tror ikke dette vil gjøre seg gjeldene når norske helsemyndigheter nå bør foreta en oppdatering! Forøvrig ligger den nye anbefalingene over de norske anbefalingene med en faktor på 1,5. Kostvanen og livsstilen har forandret seg radikalt de senere tiårene. Vill fisk er den eneste reelle kilden til Vitamin D3 i naturen. Flere innendørsaktiviteter også om sommeren, samt mindre konsum av fisk og mer konsum av ferdigmat og fastfood blant yngre aldersklasser reduserer D-vitaminnivået hos disse. Det forundrer oss at slike enkle men kraftige drivkrefter ikke overhode medregnes i scenarietenkning hos landets helsemyndigheter. Norge ligger svært langt fra ekvator, og har derfor kun noen ganske få dager adekvat tilgang på sollys som i Redusert inntak av fisk blant unge og flere innendørsaktiviteter om sommeren vil medføre sterkt økte helseutgifter for samfunnet i fremtiden. Samtidig vil Eldrebølgen vil kreve mer av færre! 5

6 huden omdanner kolesterolet 7-dehydrokolesterol til forløperen til det aktive vitaminet. I tillegg har helsemyndighetene drevet stor, dyre kampanjer i snart 30 år og advart mot å gå ut i solen uten å smøre seg. Ved å smøre seg med solkrem, blokkerer du for ultrafiolette stråler i UV-B-spekteret, de stråler som altså danner D-vitamin og forebygger hudkreft, mens du lar UV-A trenge gjennom og gi hudkreft. Det har det seneste året vært stor fokus på sykefraværet. Bare ved å lytte til PAM, ville norske helsemyndigheter ha redusert sykefraværet signifikant med milliardbesparelser for ikke å snakke om all den unødvendige lidelse det vil spare den syke for. Pasientorganisasjon for Alternativ Medisin, PAM, ønsker at kunnskapene som finnes innenfor Komplementær og Alternativ Medisin - KAM - skal bli kjent og brukt i morgendagens helsetjenester. Både komplementære og alternative metoder for opprettholdelse av sunn helse og forebygging av sykdom hever livskvaliteten og har samfunnsøknonomisk et enormt og uutnyttet potensiale for å spare både offentlig sektor og det private næringsliv for et betydelig antall milliarder hvert år. Vi har nå gått i dybden på ett lysende eksempel, hvor forebyggelse vil koste anslagsvis 50 øre per innbygger per dag. Dette er et mikroskopisk tiltak med enorm nytteverdi, både for enkeltmennesket såvel som samfunnet. Det viktigste innenfor KAM mener vi er kosthold, mosjon og pleie av psyken. Det har gjennom mange tiår kommet utrolig mange spennende resultater som understreker behovet for fokus på sunn kost, mosjon og mental stressforebygging. Det ligger et svært stort og ubenyttet potensiale i KAM, som etter vår mening vil gi så store gevinster både på helse- og sosialbudsjettene. Konvensjonell medisin og en velferdsnasjon i sterk vekst i etterkrigstiden har gitt store positive utsving i reell levealder. Den økende levealderen og samfunnsutviklingen gir imidlertid også endringer rent epidemiologisk og økninger i sykdomsgrupper, som tidligere var mindre utfordringer p.g.a. lavere levealder. Disse sykdommene reduserer livskvaliteten hos dem som rammes og C -vitamin brukes over hele verden intravenøst av leger som behandler ortomolekylært. Det er et kraftig antibiotikum, som bl.a. kan fjerne kjøttetende bakterier (bakteriell ) langt mer effektivt enn noen konvensjonelle antibiotika, kirurgisk behandling eller hyperbar oksygenterapi kan. Det er også en effektiv cellegift - uten de bivirkninger som vi kjenner fra konvensjonelle cytostatika. McGuff - en av verdens største produsenter av intravenøs C-vitamin fikk for noen uker siden forbud mot å produsere og selge produktet. Det amerikanske FDA - Food and Drug Administration vil ikke gi noen begrunnelse for det plutselige forbudet. I 2007 ble helseskribenten Frede Damgaard dømt for å ha skrevet om nypepulveret Hyben Total. Produktet består av nypepulver som innen tradisjonell urtemedisin har blitt brukt mot et utall plager inkludert ulike tilstander av artritt. Det finnes en stor mengde forskning som understøtter bruken av nype. Faktisk, forskningen var så tilstrekkelig at produktet ble klassifisert som medisinsk preparat i en rekke EU-land, inkludert Danmark, Sverige og Norge (EØS). Men, i 1999 trakk Danmark tilbake den medisinske klassifiseringen av Hyben Total. Dermed ble produktet, som mange andre botaniske stoffer, betegnet som kosttilskudd, og solgt som dette. Frede Damgaard ble derfor dømt for : spredning av opplysninger om et legemiddel fra en tredjemann, foretatt på eget initiaiv. 6

7 krever større og større ressurser i det konvensjonelle behandlingssystemet. Samtidig kommer konvensjonell, kartesiansk tekning til kort på en rekke områder områder hvor både komplementær og alternativ medisin har billigere og bedre løsninger. Sideløpende opplever vi at globalisering, og vekst av store konserner på bekostning av små, gir færre matprodusenter med økende markedsføringsressurser. Det gir et økende tilbudet til raske, enkle, usunne og langreiste matvarer som bidrar til å øke ovennevnte grupper av "livsstilssykdommer", hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. Økningen i bruk av sukker, karsinogene søtstoffer, billige, dårlige fettsyrer og skadelige tilsetningsstoffer, som de mer velutdannede lederne av disse konsernene aldri kunne finne på å servere sine barn, øker eksplosivt. Dette er, etter vår mening, et av de største tankekors i dagens helsepolitikk og helsetenkning. I dag setter medico- og legemiddelindustrien dagsorden i norsk helsepolitikk. Det er sikkert en rekke ledere både innenfor både departementet og underliggende etater som vil si seg uenig i dette, men da bør man spørre seg: -hvor mange ledere har eller har hatt en eller annen form for nær kontakt med medico- og legemiddelindustrien? Hvilke påvirkningskraft har disse lederne på norsk helsevesen? Og hvilke påvirkningsmuligheter har medico- og legemiddelindustrien i forhold til disse? Svaret er selvfølgelig at, slik dette forvaltes i dag, er det umulig å få oversikt over disse bånd. Det er et problem all den tid hoveddelene av medico- og legemiddelindustrien primært ikke har visjoner om å forebygge sykdom eller behandle det syke menneske, men primært har visjoner om å konstruere markeder for profittmaksimering til eiere og aksjonærer. I 2006 solgte legemiddelindustrien legemidler for 643 milliarder US Dollar. 643 mrd. USD burde etter vår overbevisning gi en viss påvirkningskraft. Vi etterlyser større satsning på offentlig finansiert forskning innenfor KAM, rett og slett fordi objektive data uten bias fra legemiddelindustrien eller andre interessenter oppnås best gjennom at det stimuleres til denne type forskning i våre offentlig finansierte universiteter og høgskoler. De fleste metoder innenfor KAM bruker naturens egne helingsprinsipper. De kan derfor ikke patenteres, og er derfor uinteressant for medico- og legemiddelindustrien. Derfor vil det neppe investeres større midler i alternativ og komplementær medisin med større private aktører. Seriøs, offentlig satsning på disse Rundt mennesker dør hvert år i Europa av legemiddelrelaterte skader. Samtidig forbys nå i stor utstrekning ayurvedisk og tradisjonell kinesisk medisin fra 1. april 2011, og det stilles nå ofte strengere krav til godkjenning av naturpreparater enn til konvensjonelle farmaka. Naturpreparater kan som oftest ikke patenteres. Den økonomiske gevinsten er derfor liten i omsetning av disse sammenlignet med registrerte legemidler. Derfor er det diskriminerende at det stilles strengere krav til naturpreparater, som ofte har tusenvis av års klinisk erfaring. Som oftest gir produsenter av naturlegemidler opp når de ikke kan matche testkostnadene på samme måte som Legemiddelindustrien. 7

8 områdene er derfor eneste måte å fremme disse områdene. Det offentlige er til syvende og sist vinneren bl.a. Gjennom reduserte utgifter til legemidler behandlingsdøgn og sykefravær og vi finner det derfor bare rimelig at et slikt potensiale utnyttes ved at det offentlig sørger for forskning innenfor disse områdene. Vi ser gjerne at det kommer mer fokus på bl.a. kost, økologisk kontra konvensjonell mat, vitaminer og mineraler, qigong, yoga, taiji, og at det stimuleres til sammenlignende studier. Slik vi opplever helsevesenet i dag, er det først når man har blitt syk, at behandlingsapparatet og de store økonomiske ressursene blir satt inn. Vi vil at man skal snu på dette, slik at hovedfokus rettes mot forebyggende behandling. Det er langt billigere å forebygge sykdom enn å behandle manifestert sykdom. Regjeringen har en målsetning om at: Dessuten har forebyggelse den ekstra dimensjonen, at den gir bedre livskvalitet og levetid. "Grønn Resept" skal være et vanlig brukt begrep i morgendagens medisin. Metoder for å nå denne målsetningen vil være billigere økologisk mat, økt fokus på vitaminer og mineraler, tilskudd til drift av forebyggende behandling og trening. Slik vi opplever dagens konvensjonelle Helse-Norge, har det viktige hippokratiske prinsipp "Primo non nocere", også kjent som "ikke-skade-prinsippet" eller prinsippet om først å ikke gjøre skade når man behandler den syke blitt glemt. I dag skal man i økende utstrekning "tåle" svært alvorlige bivirkninger og legemiddelindusert sykdom, lidelse og død aksepteres i dag i en målestokk som vi mener strider mot selv basale menneskerettigheter. Vi mener at KAM har mye å bidra med på dette området. Tidlig intervensjon med KAM kan forebygge sykdom slik at den ikke oppstår. Også når sykdom har etablert seg, og man har kroniske eller irreversible sykdomsforløp kan KAM være god som lindrende behandling. Dette kommer ikke alltid inn under behandling på eksplisitte sykdommer, men virker ofte mer generelt helsefremmende, smertestillende eller lindrende. Vi ser svært gjerne at forskning på disse områdene stimuleres! Valgfrihet og det å ta i bruk pasientens motivasjon til egenomsorg er en av våre fremste saker. Når pasienten inkluderes til å påvirke sitt eget liv og den omsorg han eller hun skal motta ved sykdom, er det mer sannsynlig at han eller hun tar i bruk sin iboende evne til egenomsorg i stedet for å bli en passiv pasient. Det blir billigere for staten, og øker livskvaliteten for pasientene. Alle betaler skatt, og det bør tas hensyn til den enkeltes ønsker om behandling når man har behov for helsehjelp. Vi vil at det skal spørres etter hvilken behandling man har mest tro på, og hvilken helsehjelp man ønsker, når man blir syk. Det bør gis tilbud om både konvensjonell medisinsk behandling som er vanlig i dagens offentlige helsevesen, men også støtte til å ta i bruk komplementære og alternative behandlingsformer som den enkelte selv har tro på. Vi mener at gull-standarden for all medisin bør være: Primo non nocere behandling bør først og fremst ikke skade Signifikant effekt all behandling bør ha en signifikant effekt Når det gjelder pkt. 2, så vil vi understreke at hvis pasienten mener at behandlingen gir en effekt, så må dette være tilstrekkelig, så lenge pkt. 1 er oppfylt. Punkt 1 skal også forstås som ikke å gjøre skade økonomisk. Det er derfor en logisk slutning mellom pkt. 1 og 2 og vice versa. Med signifikant effekt mener vi også placeboeffekten. Placeboeffekten er noe som man innenfor konvensjonell, vestlig medisin alltid har forsøkt å eliminere frem til våre dager. Placeboeffekten er imidlertid en effekt det i dag drives intensiv forskning på for å kunne utnytte. Troen på at noe virker kan ofte være like sterk som virkemidlet selv. Vi vil at etablert helsepersonell skal vite mye mer om KAM enn vi opplever at de gjør i dag. Vi ønsker et reellt samarbeid i konkrete situasjoner der mennesker trenger hjelp både fra konvensjonell medisin og fra KAM. 8

9 Vi forestiller oss at det kan etableres "Grønne Paviljonger" ved alle norske sykehus. En Grønn Paviljong kan bestå av et Informasjonssenter for KAM, men kan også være et fysisk tilbud om KAM-behandlinger innenfor sykehusets lokaler. verden vil ta lære av. Norge er en liten nasjon, men er et foregangsland på enormt mange viktige områder. Vi mener et nytt paradigme med konvensjonelle, komplementær og alternative tanker rundt helse og omsorg også vil sette Norge på verdenskartet som helsenasjon. Vi har kort oppsummert våre ønsker og synspunkter på det vi opplever som meningsfylt helse og omsorg i morgendagens Norge. Vi har valgt å illustrere med ett enkelt eksempel hvor lite som skal til for å forandre mye til det bedre hvis man har intensjoner om å fokusere på bedre helse og forebyggelse, fremfor å danse etter medico- og legemiddelindustriens dagsorden. Med meningsfylt helse mener vi bedre tilgang på økologisk kost og stimulering av økologisk og biodynamisk fremstilling av mat. Med meningsfylt helse mener vi at pasienten involveres til å delta aktivt i arbeidet med å forbedre egen helse. Med meningsfylt helse mener vi intensivert forskning på komplementær og alternativ forebyggelse og behandling av sykdom. Med meningsfylt helse mener vi en langt større frihet for den enkelte til å velge konvensjonell og/eller komplementær og/eller alternativ behandling. Med meningsfylt helse mener vi at medarbeidere innen konvensjonell medisin legger mistroen og de feilaktige forestillingene om KAM på hyllen og at alle innefor konvensjonell, komplementær og alternativ medisin respekterer hverandre og samarbeide til beste for pasienten. Dette vil være et kvantesprang for helse- og omsorgsarbeid, og vil være en modell som resten av fritthelsevalg.org The Vitamin D Council - thevitamindcouncil.org Vitalrådet I Danmark - vitalraadet.dk Kittelsen, Sverre A.C. - SINTEF A Rapport En komparativ analyse av spesialisthelsetjenesten i Finland, Sverige, Danmark og Norge: Aktivitet, ressursbruk og produktivitet Sammendrag av høringsgrunnlag for Nasjonal helse- og omsorgsplan ( )Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle McGuffmedical.com FDA - American Food and Drug Administration - fda.org Honest Food Guide Wikimedia Foundation - Lisens: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Uwe H. Friese Bremerhaven, Germany-CC- Schmetterling_1a_neucc 9

10 Jim Dubel Chiropractic-Uploaded by SchuminWeb- Chiropractic_spinal_adjustment Li Shizhen-Compendium_of_Materia_Medica_3 Produnis-Krankenschwester_Janine01 Peter Robert Binter-PublicDomain-Pharmamischmaschinen Øvrige bilder, Creative Commons, Flickr from Yahoo, Share-Alike - Attribution License 2.0 Dolfingrl _737d53f2cf_z Wonderlane _5af17dd58e_o mikebaird _8fddbdf0f5_o stefano lubiana wines _0b9fddcf81_o Hanumann _a82f0cea30_o audreyjm _7d50177ecb_o US Mission Geneva _443f0c03aa_b bradley j _413a7e3d65_o Øverste bilde side 8: SMBD-Vitamin_Mineraler Denne side: Bente Kvilhaugsvik 10

11

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge

Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Oppfatning av egen helse, helsetilbudet og prioritering i Helse-Norge Del 1: Helsetjenester og helse i Norge 1 #helsebar helsebarometeret.no Helsebarometeret 2015 Oppfatning av egen helse, helsetilbudet

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012

Flukten fra Afrika BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE. Diakonhjemmet Høgskole. Avdeling for sykepleie. Kull: 09SYK. Kandidatnummer: 6012 Flukten fra Afrika Hvordan kan avdelingssykepleier på et etiopisk sykehus hindre flukt av sykepleiere til utlandet? BACHELOROPPGAVE I SYKEPLEIE Diakonhjemmet Høgskole Avdeling for sykepleie Kull: 09SYK

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET KRONISKE SYKDOMMER. svikter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.KRONISKESYKDOMMER.NO Nr 4 MARS 2015 KRONISKE SYKDOMMER Les om HUDSYKOMMER Påvirker ikke bare det fysiske, men psyken også KRONISKE SÅR

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010

PSORIASISNr. 1/ Oktober 2010 Sunn livsstil Slik påvirker kosthold og trening sykdommen ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET & NORSK PSORIASISFORBUND Foran kamera Fotoprosjekt med psoriasis i fokus Forskning Store fremskritt de siste

Detaljer

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA

Navlestrengsblod. Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 BIOTEKNOLOGINEMNDA RAPPORT ÅPENT MØTE 17. MARS 2005 B I O T E K N O L O G I N E M N D A Navlestrengsblod BIOTEKNOLOGINEMNDA Status, fremtidsmuligheter og privatfinansiert lagring Bioteknologinemnda: Navlestrengsblod Status,

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer