Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen"

Transkript

1 Fra Politisk plattform for flertallsregjeringen

2 Moderne konvensjonell medisin har gitt oss mange fremskritt som har bidratt til å øke levetiden og muligheten for å redde liv i forbindelse med sykdom som tidligere ville bety en sikker død. Moderne konvensjonell medisin kommer imidlertid til kort i en rekke tilfeller, hvor et kartesiansk verdensbilde om pasienten som en avansert mekanisk innretning kommer til kort. Dette viser seg ofte i forhold til de store såkalte livsstilssykdommene som hjerte- og karsykdommer, kreft og belastningsskader i bevegelsesapparatet. Spesielt med hensyn til forebyggelse opplever vi at komplementær og alternativ medisin har mye å tilby. Innenfor konvensjonell medisin snakker man ofte om "å fjerne" kirurgisk eller "å hemme" biokjemisk. Fremfor å anskue mennesket som en maskin, hvor man bare kan skifte ut et "tannhjul", når det er noe som går i stykker, så har alternativ og komplementær medisin et mer helhetlig syn på individet og foretrekker ofte å fremme og hjelpe menneskets og naturens egne helende prosesser. Med dette som bakteppe, ser Pasientorganisasjonen for Alternativ Medisin, PAM, at samfunnet kan spares for betydelige midler og bidra til store fordeler for den syke, samt å hjelpe forebyggende, ved å utvikle et paradigme som ikke utelukkende er mekanistisk. Ofte er det slik at det syke mennesket inntar den passive rollen som pasient i møtet med det profesjonelle helsevesenet. Dette gjør den syke til en passiv mottaker for aktiv hjelp. Vår erfaring tilsier at alternativ medisin kan lære pasienten både å forebygge sykdom og fremskynde heling ved sykdom, blant annet ved å delta aktivt i prosessen. Vi ønsker at det skal forskes mer på områder som økologisk versus industrielt fremstilt mat, vitaminer og mineraler, qigong, yoga, taiji, og at det skal stimuleres til sammen-lignende studier (metaanalyser). Vi etterlyser også sosiologiske studier som fokuserer på pasientrollen som en aktiv fremfor en passiv rolle. Nå kunne vi ha fylt tusenvis av sider med det som er gjort av studier både gode og mindre gode og vedlagt denne høringsuttalelsen. Det gjør vi ikke. Vi velger heller å illustrere alle våre poenger gjennom ett eneste eksempel. Vi vil trekke frem ett eneste eksempel som vil overraske de fleste lesere, enten du har en bakgrunn i økonomiske fag, vestlig konvensjonell medisin eller har hatt en ren politisk eller administrativ karriere. Vi gjør dette av 3 årsaker: Visste du at Kiropraktorer regnes som en del av det etablerte helsevesen i Danmark? At danskene betaler litt mer i skatt enn i Norge, men at det ikke er egenandel på f.eks. å gå til lege, spesialist eller poliklinisk behandling? Riktig kosthold, sol og rent drikkevann kan fjerne smerte, gi psykisk overskudd, forbedre humøret, forbedre læring, redusere helsekostnader, forbedre fruktbarheten, gi sunn hud og forbedre sårhelingsevne, redusere sykelighet, forbedre søvn og gi mer overskudd 2

3 1. Dette eksempelet er veldig lett å dokumentere rent objektivt gjennom evidensbasert forskning. 2. Resultatene fra forskningen rundt dette ene eksempel har startet en eksponensiell kjedereaksjon av forsk-ning over hele verden siden år 2000, rett og slett fordi det er et så enkelt virkemiddel, med et nesten ufattelige potensiale med hensyn til økonomi, helse både forebyggende, kurativt (og muligens også palliativt) med de ringvirkninger dette vil gi. 3. Den tredje årsak til at vi tar utgangspunkt i dette ene eksempel, er rett og slett at det gir et påfallende bilde på hvor paradoksalt helsetilbudet til landets innbyggere kan bli, når det er medisinal- og farmasøytisk industri som er enerådende i fastsettelsen av de paradigmer som hele helsepolitikk i Norge legges opp etter. Å la bukken passe havresekken har alltid negativ utgang, hvor man i dette tilfelle kun kan konstatere at det gir: økte kostnader i hele helsesektoren redusert livskvalitet forlengede ventelister forverring av prognoser og død Vinner av Universitetet i Oslos Forskningspris for 2010, professor Johan Moan, har gjennom sine 40 års forskning demonstrert hvor sentralt D- vitamin er for menneskelig utvikling, trivsel, helse og forebygging av sykdommer. Vi velger her å trekke frem Vitamin D3 som et lysende eksempel på hvor lite som skal til for å forandre enormt mye. Dessverre sorterer dette enkle, men svært virksomme stoffet ikke som førstevalg, ei heller som andrevalg ved konvensjonell forebygging og behandling, men klassifiseres generelt over i det som anses som komplementær behandling. Helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men gjennom levekår, livsbetingelser og livsstil. Derfor må forebygging og folkehelsearbeid skje på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. I fremtidens_helsetjeneste_ sammendrag fra regjeringen.no er ikke nevnt en eneste gang. Pasienter med kroniske sykdommer har særlig behov for helhetlige tjenester. Dagens pasienter har mye kunnskap og er godt informert om hva helsetjenesten kan bidra med. Fremtidens pasienter vil være aktive deltakere i spørsmål som gjelder egen helse og behandling. Nye former for egenomsorg bør utvikles. Etisk bevissthet er nødvendig for høy kvalitet. Både helsepersonell og pasienter må sikres tilgang til god og kvalitetssikret kunnskap. 3

4 Siden år 2000 har det vært en eksplosiv forskning rundt Vitamin D3, og vi velger å trekke dette eksempelet frem som et poeng. Et kraftfullt poeng som demonstrerer hvor lite konvensjonell medisin fokuserer på innsparinger både hva liv, livskvalitet og helsekroner angår, men hvor vi opplever at sterke drivkrefter bak konvensjonell behandling nærmest bare behøver å si -"hopp!", så hoppes det i hele Helse-Norge, uten videre kritiske blikk på hverken ressursbruk eller prioriteringer. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og det er dårlig helseøkonomi. Vitamin D3 har p.t. vist seg å forebygge, forbedre eller helbrede: 20 former for kreft herunder noen av de store dreperne som brystkreft, tykktarmskreft og hudkreftformer (se vedlagte liste over noen utvlagte litteraturreferanser om D-vitamin og kreft Regulere kolesterol og redusere insidens av hjerte- og karsykdommer Astma Allergier Autisme her nekter en rekke forskere å anerkjenne casestudier av Vitamin D3 på barn med autisme, utelukkende fordi de vet at autisme er genetisk betinget. De tar derimot ikke samtidig i betraktning at Vitamin D3 Kolekalciferol er et secosteroid, det vil si et hormonlignende stoff som direkte griper inn i cellenes DNA og har evnen til å regulere flere tusen gener ved å aktivere eller deaktivere disse genene. Multipel Sklerose Mottakelighet for infeksjonssykdommer, både kontaktsmittepatogener såvel som luftbårne. Et sterkt apropos til utbruddet av Influensa H1N1-2009, hvor adekvat D-vitamin- 4 "Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten Komplementær behandling kan beskrives med de samme kjennetegn som alternativ behandling. Ingen behandlingsformer er komplementære pr. definisjon, men begrepet forklarer mer om hvordan behandlingen brukes altså i tillegg til annen behandling/ medisin, og da gjerne samtidig med den skolemedisinske behandlingen man får i det offentlige helsevesenet. Det er blitt vanlig å bruke begrepet KAM, som omslutter både alternativ og komplementær behandling.

5 behandling med sikkerhet hadde stoppet dødsfallene av selve influensaen og ikke minst eliminert skadevirkningene av billig og dårlig vaksine (detergentlysis av biologiske membraner). Og ikke minst ville redusert sykefraværet, da en nylig publisert studie fra Cochrane Institute viser at bare 1/100 av dem som fikk vaksinen, ble beskyttet mot denne spesifikke influensaen. Reduserer fall i institusjon Forbedrer motoriske evner og forbedrer fysisk styrke. Osteoporose (gitt sammen med magnesium og ikke slik som i dag, kalsium) Reduksjon av tann og tannkjøttsykdommer Og listen fortsetter... Eksempelet blir bare mer alvorlig når man tar i betraktning tre følgende simple kjennsgjerninger: Et gjennomsnittlig menneske trenger rundt 100 mikrogram3 Vitamin D3 daglig for å holde seg sunn og frisk. Metaanalyser peker på et sted mellom mikrogram. Helsemyndighetene i Norge har satt grensen per tablett/kapsel til uforståelige 10 mikrogram. Dette er en grenseverdi hentet ut fra løse lufta og som ligger langt under Europeiske grenser og grenser i resten av verden (med unntak av Finland). Befolkningen er derfor avskåret fra selv å supplere opp tilstrekkelige mengder D-vitamin for å holde seg sunn og frisk. Det amerikanske Institute Of Medicines, IOM har nettopp foretatt en justering av anbefalt daglig tilskudd for første gang siden Oppreguleringen anbefaler kun 15 mikrogram daglig, noe som forskningsmiljøene og vi oppfatter som et signal fra legemiddelindustrien gjennom dens tette bånd til IOM. Vi håper og tror ikke dette vil gjøre seg gjeldene når norske helsemyndigheter nå bør foreta en oppdatering! Forøvrig ligger den nye anbefalingene over de norske anbefalingene med en faktor på 1,5. Kostvanen og livsstilen har forandret seg radikalt de senere tiårene. Vill fisk er den eneste reelle kilden til Vitamin D3 i naturen. Flere innendørsaktiviteter også om sommeren, samt mindre konsum av fisk og mer konsum av ferdigmat og fastfood blant yngre aldersklasser reduserer D-vitaminnivået hos disse. Det forundrer oss at slike enkle men kraftige drivkrefter ikke overhode medregnes i scenarietenkning hos landets helsemyndigheter. Norge ligger svært langt fra ekvator, og har derfor kun noen ganske få dager adekvat tilgang på sollys som i Redusert inntak av fisk blant unge og flere innendørsaktiviteter om sommeren vil medføre sterkt økte helseutgifter for samfunnet i fremtiden. Samtidig vil Eldrebølgen vil kreve mer av færre! 5

6 huden omdanner kolesterolet 7-dehydrokolesterol til forløperen til det aktive vitaminet. I tillegg har helsemyndighetene drevet stor, dyre kampanjer i snart 30 år og advart mot å gå ut i solen uten å smøre seg. Ved å smøre seg med solkrem, blokkerer du for ultrafiolette stråler i UV-B-spekteret, de stråler som altså danner D-vitamin og forebygger hudkreft, mens du lar UV-A trenge gjennom og gi hudkreft. Det har det seneste året vært stor fokus på sykefraværet. Bare ved å lytte til PAM, ville norske helsemyndigheter ha redusert sykefraværet signifikant med milliardbesparelser for ikke å snakke om all den unødvendige lidelse det vil spare den syke for. Pasientorganisasjon for Alternativ Medisin, PAM, ønsker at kunnskapene som finnes innenfor Komplementær og Alternativ Medisin - KAM - skal bli kjent og brukt i morgendagens helsetjenester. Både komplementære og alternative metoder for opprettholdelse av sunn helse og forebygging av sykdom hever livskvaliteten og har samfunnsøknonomisk et enormt og uutnyttet potensiale for å spare både offentlig sektor og det private næringsliv for et betydelig antall milliarder hvert år. Vi har nå gått i dybden på ett lysende eksempel, hvor forebyggelse vil koste anslagsvis 50 øre per innbygger per dag. Dette er et mikroskopisk tiltak med enorm nytteverdi, både for enkeltmennesket såvel som samfunnet. Det viktigste innenfor KAM mener vi er kosthold, mosjon og pleie av psyken. Det har gjennom mange tiår kommet utrolig mange spennende resultater som understreker behovet for fokus på sunn kost, mosjon og mental stressforebygging. Det ligger et svært stort og ubenyttet potensiale i KAM, som etter vår mening vil gi så store gevinster både på helse- og sosialbudsjettene. Konvensjonell medisin og en velferdsnasjon i sterk vekst i etterkrigstiden har gitt store positive utsving i reell levealder. Den økende levealderen og samfunnsutviklingen gir imidlertid også endringer rent epidemiologisk og økninger i sykdomsgrupper, som tidligere var mindre utfordringer p.g.a. lavere levealder. Disse sykdommene reduserer livskvaliteten hos dem som rammes og C -vitamin brukes over hele verden intravenøst av leger som behandler ortomolekylært. Det er et kraftig antibiotikum, som bl.a. kan fjerne kjøttetende bakterier (bakteriell ) langt mer effektivt enn noen konvensjonelle antibiotika, kirurgisk behandling eller hyperbar oksygenterapi kan. Det er også en effektiv cellegift - uten de bivirkninger som vi kjenner fra konvensjonelle cytostatika. McGuff - en av verdens største produsenter av intravenøs C-vitamin fikk for noen uker siden forbud mot å produsere og selge produktet. Det amerikanske FDA - Food and Drug Administration vil ikke gi noen begrunnelse for det plutselige forbudet. I 2007 ble helseskribenten Frede Damgaard dømt for å ha skrevet om nypepulveret Hyben Total. Produktet består av nypepulver som innen tradisjonell urtemedisin har blitt brukt mot et utall plager inkludert ulike tilstander av artritt. Det finnes en stor mengde forskning som understøtter bruken av nype. Faktisk, forskningen var så tilstrekkelig at produktet ble klassifisert som medisinsk preparat i en rekke EU-land, inkludert Danmark, Sverige og Norge (EØS). Men, i 1999 trakk Danmark tilbake den medisinske klassifiseringen av Hyben Total. Dermed ble produktet, som mange andre botaniske stoffer, betegnet som kosttilskudd, og solgt som dette. Frede Damgaard ble derfor dømt for : spredning av opplysninger om et legemiddel fra en tredjemann, foretatt på eget initiaiv. 6

7 krever større og større ressurser i det konvensjonelle behandlingssystemet. Samtidig kommer konvensjonell, kartesiansk tekning til kort på en rekke områder områder hvor både komplementær og alternativ medisin har billigere og bedre løsninger. Sideløpende opplever vi at globalisering, og vekst av store konserner på bekostning av små, gir færre matprodusenter med økende markedsføringsressurser. Det gir et økende tilbudet til raske, enkle, usunne og langreiste matvarer som bidrar til å øke ovennevnte grupper av "livsstilssykdommer", hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. Økningen i bruk av sukker, karsinogene søtstoffer, billige, dårlige fettsyrer og skadelige tilsetningsstoffer, som de mer velutdannede lederne av disse konsernene aldri kunne finne på å servere sine barn, øker eksplosivt. Dette er, etter vår mening, et av de største tankekors i dagens helsepolitikk og helsetenkning. I dag setter medico- og legemiddelindustrien dagsorden i norsk helsepolitikk. Det er sikkert en rekke ledere både innenfor både departementet og underliggende etater som vil si seg uenig i dette, men da bør man spørre seg: -hvor mange ledere har eller har hatt en eller annen form for nær kontakt med medico- og legemiddelindustrien? Hvilke påvirkningskraft har disse lederne på norsk helsevesen? Og hvilke påvirkningsmuligheter har medico- og legemiddelindustrien i forhold til disse? Svaret er selvfølgelig at, slik dette forvaltes i dag, er det umulig å få oversikt over disse bånd. Det er et problem all den tid hoveddelene av medico- og legemiddelindustrien primært ikke har visjoner om å forebygge sykdom eller behandle det syke menneske, men primært har visjoner om å konstruere markeder for profittmaksimering til eiere og aksjonærer. I 2006 solgte legemiddelindustrien legemidler for 643 milliarder US Dollar. 643 mrd. USD burde etter vår overbevisning gi en viss påvirkningskraft. Vi etterlyser større satsning på offentlig finansiert forskning innenfor KAM, rett og slett fordi objektive data uten bias fra legemiddelindustrien eller andre interessenter oppnås best gjennom at det stimuleres til denne type forskning i våre offentlig finansierte universiteter og høgskoler. De fleste metoder innenfor KAM bruker naturens egne helingsprinsipper. De kan derfor ikke patenteres, og er derfor uinteressant for medico- og legemiddelindustrien. Derfor vil det neppe investeres større midler i alternativ og komplementær medisin med større private aktører. Seriøs, offentlig satsning på disse Rundt mennesker dør hvert år i Europa av legemiddelrelaterte skader. Samtidig forbys nå i stor utstrekning ayurvedisk og tradisjonell kinesisk medisin fra 1. april 2011, og det stilles nå ofte strengere krav til godkjenning av naturpreparater enn til konvensjonelle farmaka. Naturpreparater kan som oftest ikke patenteres. Den økonomiske gevinsten er derfor liten i omsetning av disse sammenlignet med registrerte legemidler. Derfor er det diskriminerende at det stilles strengere krav til naturpreparater, som ofte har tusenvis av års klinisk erfaring. Som oftest gir produsenter av naturlegemidler opp når de ikke kan matche testkostnadene på samme måte som Legemiddelindustrien. 7

8 områdene er derfor eneste måte å fremme disse områdene. Det offentlige er til syvende og sist vinneren bl.a. Gjennom reduserte utgifter til legemidler behandlingsdøgn og sykefravær og vi finner det derfor bare rimelig at et slikt potensiale utnyttes ved at det offentlig sørger for forskning innenfor disse områdene. Vi ser gjerne at det kommer mer fokus på bl.a. kost, økologisk kontra konvensjonell mat, vitaminer og mineraler, qigong, yoga, taiji, og at det stimuleres til sammenlignende studier. Slik vi opplever helsevesenet i dag, er det først når man har blitt syk, at behandlingsapparatet og de store økonomiske ressursene blir satt inn. Vi vil at man skal snu på dette, slik at hovedfokus rettes mot forebyggende behandling. Det er langt billigere å forebygge sykdom enn å behandle manifestert sykdom. Regjeringen har en målsetning om at: Dessuten har forebyggelse den ekstra dimensjonen, at den gir bedre livskvalitet og levetid. "Grønn Resept" skal være et vanlig brukt begrep i morgendagens medisin. Metoder for å nå denne målsetningen vil være billigere økologisk mat, økt fokus på vitaminer og mineraler, tilskudd til drift av forebyggende behandling og trening. Slik vi opplever dagens konvensjonelle Helse-Norge, har det viktige hippokratiske prinsipp "Primo non nocere", også kjent som "ikke-skade-prinsippet" eller prinsippet om først å ikke gjøre skade når man behandler den syke blitt glemt. I dag skal man i økende utstrekning "tåle" svært alvorlige bivirkninger og legemiddelindusert sykdom, lidelse og død aksepteres i dag i en målestokk som vi mener strider mot selv basale menneskerettigheter. Vi mener at KAM har mye å bidra med på dette området. Tidlig intervensjon med KAM kan forebygge sykdom slik at den ikke oppstår. Også når sykdom har etablert seg, og man har kroniske eller irreversible sykdomsforløp kan KAM være god som lindrende behandling. Dette kommer ikke alltid inn under behandling på eksplisitte sykdommer, men virker ofte mer generelt helsefremmende, smertestillende eller lindrende. Vi ser svært gjerne at forskning på disse områdene stimuleres! Valgfrihet og det å ta i bruk pasientens motivasjon til egenomsorg er en av våre fremste saker. Når pasienten inkluderes til å påvirke sitt eget liv og den omsorg han eller hun skal motta ved sykdom, er det mer sannsynlig at han eller hun tar i bruk sin iboende evne til egenomsorg i stedet for å bli en passiv pasient. Det blir billigere for staten, og øker livskvaliteten for pasientene. Alle betaler skatt, og det bør tas hensyn til den enkeltes ønsker om behandling når man har behov for helsehjelp. Vi vil at det skal spørres etter hvilken behandling man har mest tro på, og hvilken helsehjelp man ønsker, når man blir syk. Det bør gis tilbud om både konvensjonell medisinsk behandling som er vanlig i dagens offentlige helsevesen, men også støtte til å ta i bruk komplementære og alternative behandlingsformer som den enkelte selv har tro på. Vi mener at gull-standarden for all medisin bør være: Primo non nocere behandling bør først og fremst ikke skade Signifikant effekt all behandling bør ha en signifikant effekt Når det gjelder pkt. 2, så vil vi understreke at hvis pasienten mener at behandlingen gir en effekt, så må dette være tilstrekkelig, så lenge pkt. 1 er oppfylt. Punkt 1 skal også forstås som ikke å gjøre skade økonomisk. Det er derfor en logisk slutning mellom pkt. 1 og 2 og vice versa. Med signifikant effekt mener vi også placeboeffekten. Placeboeffekten er noe som man innenfor konvensjonell, vestlig medisin alltid har forsøkt å eliminere frem til våre dager. Placeboeffekten er imidlertid en effekt det i dag drives intensiv forskning på for å kunne utnytte. Troen på at noe virker kan ofte være like sterk som virkemidlet selv. Vi vil at etablert helsepersonell skal vite mye mer om KAM enn vi opplever at de gjør i dag. Vi ønsker et reellt samarbeid i konkrete situasjoner der mennesker trenger hjelp både fra konvensjonell medisin og fra KAM. 8

9 Vi forestiller oss at det kan etableres "Grønne Paviljonger" ved alle norske sykehus. En Grønn Paviljong kan bestå av et Informasjonssenter for KAM, men kan også være et fysisk tilbud om KAM-behandlinger innenfor sykehusets lokaler. verden vil ta lære av. Norge er en liten nasjon, men er et foregangsland på enormt mange viktige områder. Vi mener et nytt paradigme med konvensjonelle, komplementær og alternative tanker rundt helse og omsorg også vil sette Norge på verdenskartet som helsenasjon. Vi har kort oppsummert våre ønsker og synspunkter på det vi opplever som meningsfylt helse og omsorg i morgendagens Norge. Vi har valgt å illustrere med ett enkelt eksempel hvor lite som skal til for å forandre mye til det bedre hvis man har intensjoner om å fokusere på bedre helse og forebyggelse, fremfor å danse etter medico- og legemiddelindustriens dagsorden. Med meningsfylt helse mener vi bedre tilgang på økologisk kost og stimulering av økologisk og biodynamisk fremstilling av mat. Med meningsfylt helse mener vi at pasienten involveres til å delta aktivt i arbeidet med å forbedre egen helse. Med meningsfylt helse mener vi intensivert forskning på komplementær og alternativ forebyggelse og behandling av sykdom. Med meningsfylt helse mener vi en langt større frihet for den enkelte til å velge konvensjonell og/eller komplementær og/eller alternativ behandling. Med meningsfylt helse mener vi at medarbeidere innen konvensjonell medisin legger mistroen og de feilaktige forestillingene om KAM på hyllen og at alle innefor konvensjonell, komplementær og alternativ medisin respekterer hverandre og samarbeide til beste for pasienten. Dette vil være et kvantesprang for helse- og omsorgsarbeid, og vil være en modell som resten av fritthelsevalg.org The Vitamin D Council - thevitamindcouncil.org Vitalrådet I Danmark - vitalraadet.dk Kittelsen, Sverre A.C. - SINTEF A Rapport En komparativ analyse av spesialisthelsetjenesten i Finland, Sverige, Danmark og Norge: Aktivitet, ressursbruk og produktivitet Sammendrag av høringsgrunnlag for Nasjonal helse- og omsorgsplan ( )Fremtidens helsetjeneste: trygghet for alle McGuffmedical.com FDA - American Food and Drug Administration - fda.org Honest Food Guide Wikimedia Foundation - Lisens: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Uwe H. Friese Bremerhaven, Germany-CC- Schmetterling_1a_neucc 9

10 Jim Dubel Chiropractic-Uploaded by SchuminWeb- Chiropractic_spinal_adjustment Li Shizhen-Compendium_of_Materia_Medica_3 Produnis-Krankenschwester_Janine01 Peter Robert Binter-PublicDomain-Pharmamischmaschinen Øvrige bilder, Creative Commons, Flickr from Yahoo, Share-Alike - Attribution License 2.0 Dolfingrl _737d53f2cf_z Wonderlane _5af17dd58e_o mikebaird _8fddbdf0f5_o stefano lubiana wines _0b9fddcf81_o Hanumann _a82f0cea30_o audreyjm _7d50177ecb_o US Mission Geneva _443f0c03aa_b bradley j _413a7e3d65_o Øverste bilde side 8: SMBD-Vitamin_Mineraler Denne side: Bente Kvilhaugsvik 10

11

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag!

Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Juice Plus+ gir meg en bedre hverdag! Lege og spesialist i allmennmedisin Morten Wangestad Nå kan du også spise nok frukt og grønnsaker hver dag for å ta vare på helsen din! Juice Plus+ gir meg en bedre

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

«Når sjela plager kroppen»

«Når sjela plager kroppen» «Når sjela plager kroppen» Om forholdet mellom psykiske lidelser, somatisk sykdom og forventet levetid v/ Olav Elvemo 10.05.2017, side 1 Psykiske lidelser og forventet levetid Psykisk syke menn har 20

Detaljer

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand

En sjelden dag. Å leve med en sjelden diagnose bety. Fredag 27. februar Living with a rare disease day by day, hand in hand En sjelden dag Fredag 27. februar 2015 Å leve med en sjelden diagnose bety Living with a rare disease day by day, hand in hand Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å delta på dette arrangementet.

Detaljer

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo

Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Stiftelsen Oslo, desember 2000 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 186 ALTERNATIV MEDISIN OG BEHANDLING En god helse er en svært viktig del av livskvaliteten, derfor

Detaljer

Kort om Privatsykehuset Haugesund

Kort om Privatsykehuset Haugesund Høringssvar fra Privatsykehuset Haugesund Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten fritt behandlingsvalg. Kort om Privatsykehuset Haugesund Privatsykehuset

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Strategi > 2015. Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15

Strategi > 2015. Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15 Færre skal få kreft side 4 7 Flere skal overleve kreft side 8 11 God livskvalitet for kreftrammede og pårørerende side 12 15 Når Kreftforeningen nå går inn i en ny strategiperiode er det med vissheten

Detaljer

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kroniske sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Rett behandling på rett sted til rett tid Hva er utfordringene

Detaljer

Agnete Egilsdatter Kristoffersen NAFKAM. Hvordan ser landskapet ut innen alternativ behandling i dag? Hva legger vi i bruk av alternativ medisin?

Agnete Egilsdatter Kristoffersen NAFKAM. Hvordan ser landskapet ut innen alternativ behandling i dag? Hva legger vi i bruk av alternativ medisin? Agnete Egilsdatter Kristoffersen NAFKAM Hvordan ser landskapet ut innen alternativ behandling i dag? Hva legger vi i bruk av alternativ medisin? Disposisjon Begrepsavklaring Bruk av alternativ medisin

Detaljer

FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning

FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning PALLIASJONSBEGREPET FAGDAG INNEN PALLIASJON OG DEMENS Hildegunn Ervik Sønning 1 Palliasjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Spis deg friskere! Rune Blomhoff professor Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Kreft-,

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2016 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid

Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Vurderingskriterier for programområde: Vg2 Helsefagarbeider Programfag HEA2001 -Helsefremmende arbeid Kompetansemål Karakteren 2 lav nokså god/god - gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet

Detaljer

Spre informasjonen om ionisert kolloidalt sølv til kjente og kjære,

Spre informasjonen om ionisert kolloidalt sølv til kjente og kjære, Mer informasjon? Ønsker du mer informasjon så er internett en gullgruve. Bruk for eksempel søkeord som ionic colloidal silver (som det heter på engelsk), så vil du finne store mengder informasjon vedrørende

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet

Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Viktige utfordringar for folkehelsearbeidet Folkehelselova, Samhandlingsreforma m.m. v/ole Trygve Stigen, Helsedirektoratet Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelse er: 1. befolkningens helsetilstand

Detaljer

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen

Apoteket i helsetjenesten mot Legemiddeldagen Apoteket i helsetjenesten mot 2020 Legemiddeldagen 6. mai 2010 Det var en gang... Legemiddeldagen 2010 (2) Legemiddeldagen 2010 (3) fantes en farmasøyt som trillet piller dagen lang Legemiddeldagen 2010

Detaljer

Vær oppmerksom på gapet

Vær oppmerksom på gapet Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. En helhetlig oppfølging: nye retningslinjer for behandling av HS En helhetlig oppfølging:

Detaljer

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø

Trening øker gjenvinning i celler Natur og miljø Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Trening øker gjenvinning i celler Trening øker cellulær gjenvinning hos mus. Er det

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2014 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima

Marin functional food. Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Marin functional food Hva synes forbrukere? Pirjo Honkanen, Nofima Oversikt Hva er (marin) funksjonell mat? Pådrivere og barrierer til aksept av funksjonell mat Hvordan oppfatter forbrukere (marin) funksjonell

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Hjerteinfarkt Økt forekomst: Psykisk uhelse Rus Diabetes Kols Demens Overvekt

Detaljer

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen

Side 1 av 7. Framtidens. helsetjeneste. Hovedtema på Den Store Alternativmessen Side 1 av 7 Framtidens helsetjeneste Hovedtema på Den Store Alternativmessen 68 visjon 5 2011 FREMTIDENS HELSETJENESTE Side 2 av 7 Bedre integrert alternativt helsetilbud På årets Store Alternativmesse

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet

Veileder for kommunale frisklivssentraler. Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Veileder for kommunale frisklivssentraler Ellen Blom Seniorrådgiver avd forebygging i helsetjenesten Helsedirektoratet Innhold i presentasjon Historikk bak Frisklivssentraler Hvorfor behov for frisklivssentraler?

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Folkehelse - Folkehelsearbeid

Folkehelse - Folkehelsearbeid Folkehelseperspektiv på arbeidshelse Rådgiver Geir Lærum 19.03.2010 Bodø 07.04.2010 1 Folkehelse - Folkehelsearbeid Lav forekomst av sykdom, gode leveutsikter Befolkningen har høy livskvalitet Samfunnets

Detaljer

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet

Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet. Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Utviklingstrekk og prioriteringsutfordringer på kreftområdet Cecilie Daae, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet Interessekonflikter.. Ansvar for kreftstrategiområdet i Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt

Detaljer

Samtalene med legen. Pål Friis Overlege i geriatri Leder av klinisk etikk-komite

Samtalene med legen. Pål Friis Overlege i geriatri Leder av klinisk etikk-komite Samtalene med legen Pål Friis Overlege i geriatri Leder av klinisk etikk-komite To regler for samtale Vær opptatt av hva pasienten har på hjertet Respekter pausene Samtaler med legen Diagnose og prognose

Detaljer

Nordisk Råd konferanse 24. januar 2012 : Fremtidens Velferd i Norden. Felles utfordringer og muligheter. www.hero.uio.no

Nordisk Råd konferanse 24. januar 2012 : Fremtidens Velferd i Norden. Felles utfordringer og muligheter. www.hero.uio.no Nordisk Råd konferanse 24. januar 2012 : Fremtidens Velferd i Norden. Felles utfordringer og muligheter www.hero.uio.no Vägval i vården - En ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden http://www.eso.expertgrupp.se/uploads/documents/eso_rapport%20

Detaljer

Strategi for apotek. Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse

Strategi for apotek. Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse 2012-2014 Strategi for apotek Enklere apotekhverdag Riktig legemiddelbruk Nye tjenester Tilgjengelige og trygge legemidler Høy kompetanse Apotekforeningen Apotekforeningen er bransjeorganisasjonen for

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012

Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Rapport: Bruk av alternativ behandling i Norge 2012 Denne undersøkelsen er utført for NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) av Ipsos MMI som telefonintervju i november

Detaljer

Om å avstå fra livsforlengende behandling. Pål Friis Overlege i geriatri

Om å avstå fra livsforlengende behandling. Pål Friis Overlege i geriatri Om å avstå fra livsforlengende behandling Pål Friis Overlege i geriatri Vanlige kliniske situasjoner Sykehusinnleggelse? Diagnostikk? HLR+ eller- Operere ileus? Respirator? Dialyse? Væske? Ernæring PEG

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

BALANSEGANGEN MELLOM BEHANDLING OG ANDRE OPPGAVER I KOMMUNEN NASJONAL NETTVERKSSAMLING FOR PSYKOLOGER I

BALANSEGANGEN MELLOM BEHANDLING OG ANDRE OPPGAVER I KOMMUNEN NASJONAL NETTVERKSSAMLING FOR PSYKOLOGER I BALANSEGANGEN MELLOM BEHANDLING OG ANDRE OPPGAVER I KOMMUNEN NASJONAL NETTVERKSSAMLING FOR PSYKOLOGER I KOMMUNEN 9.NOVEMBER 2017 Åste Herheim Spesialist i klinisk samfunnspsykologi og psykolog i Drammen

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud

1. Seksjon Palliasjon - organisering. November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud 1. Seksjon Palliasjon - organisering November 2010 Undervisningssjukeheimen Liss Mette Johnsrud Palliasjon Palliasjon er aktiv lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og

Detaljer

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal «Frivillig arbeid gir bedre helse: - Det er terapi» Aftenposten 26.9.16 Foto Torstein Øen Medlemsorganisasjoner 950.000 medlemskap + 5 ganger så mange uorganiserte

Detaljer

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1

Folkehelsealliansen Nordland. 5. mai 2010. Velkommen!! 11.05.2010 1 Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 Velkommen!! 11.05.2010 1 Fylkeskommunens plattform i folkehelsearbeidet Kjell Hjelle, folkehelserådgiver Folkehelsealliansen Nordland 5. mai 2010 11.05.2010 2 Norge

Detaljer

Den vanskelige prioriteringen

Den vanskelige prioriteringen Den vanskelige prioriteringen Nye metoder og dilemmaer i prioriteringsprosessen Trondheim seniorråd Fagseminar 15.3.2017 Henrik A. Sandbu Fung. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF «Vi finner det derfor

Detaljer

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix

Ta vare på velgerne dine. Alle bilder: Scanpix Ta vare på velgerne dine Alle bilder: Scanpix Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Nycomed - et Takeda-selskap

Nycomed - et Takeda-selskap Nycomed - et Takeda-selskap DET NYE SELSKAPET I TALL Nr >70 Markeder i verden i #1 12 Japans 30% Nycomeds hvor salg av største årlige Takeda er operative reseptbelagte legemidler farmasøytiske selskap

Detaljer

Forslag om nasjonal metodevurdering

Forslag om nasjonal metodevurdering Forslag om nasjonal metodevurdering Viktig informasjon se på dette først! Ø Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 HVA SKJER MED SYKEHUSENE NÅ? ANTALL HELSEFORETAK REDUSERT FRA 47 i 2002 TIL 19 I DAG HELSEFORETAKENE

Detaljer

Uten mat og drikke duger helten ikke. Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak

Uten mat og drikke duger helten ikke. Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak Uten mat og drikke duger helten ikke Barnehager i Innlandet Hamar 16. oktober 2006 Statssekretær Arvid Libak Arbeid for å fremme folkehelse er et prioritert område Soria Moriaerklæringen Styrke arbeidet

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014

Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/1231- Vår ref.: 27374/CQ/kb-kj Oslo, 8. september 2014 Høringssvar - forslag til endringer i blåreseptforskriften Legemiddelindustriforeningen

Detaljer

Plan. Innledning Prioriteringskriterier - hvorfor kostnadseffektivitet Hvordan måles og verdsettes kostnadseffektivitet, herunder

Plan. Innledning Prioriteringskriterier - hvorfor kostnadseffektivitet Hvordan måles og verdsettes kostnadseffektivitet, herunder Plan Innledning Prioriteringskriterier - hvorfor kostnadseffektivitet Hvordan måles og verdsettes kostnadseffektivitet, herunder ICER dvs merkostnad per mereffekt Effekt QALYs, kvalitetsjusterte leveår

Detaljer

Palliativ medisin og kommunikasjon. Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon

Palliativ medisin og kommunikasjon. Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon Palliativ medisin og kommunikasjon Raymond Dokmo Litt over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon Definisjon Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

First Hotel Ambassadør, Drammen

First Hotel Ambassadør, Drammen MANDAG 5. OKTOBER 2009 KL 09.00 16.00 First Hotel Ambassadør, Drammen Nok er nok - etiske retningslinjer i forhold til ernæring i livets sluttfase. Hdir har i 2009 utgitt: Nasjonale faglige retningslinjer

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Sjømat og helse hos eldre

Sjømat og helse hos eldre Sjømat og helse hos eldre SJØMATKONFERANSEN 2012 Alfred Halstensen professor, overlege Universitetet i Bergen Haukeland Universitetssjukehus Randi J Tangvik klinisk ernæringsfysiolog, stipendiat Universitetet

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver

Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt. Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Nasjonale retningslinjer for kosthold generelt og kosthold ved ADHD spesielt Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver Lab 1 Symposium 2016, Sandvika 9.juni 2016 Disposisjon Generelt om helsedirektoratet Anbefalinger

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

Empowerment og Brukermedvirkning

Empowerment og Brukermedvirkning 1 Empowerment og Brukermedvirkning Helsepedagogikk-kurs LMS-SiV 12. oktober 2016 2 Et pasient-sukk «Det er så vanskelig å være pasient på en annens arbeidsplass!» Pasient Hva ligger det bak dette sukket,

Detaljer

Forhåndsamtaler. Pål Friis Overlege i geriatri, Sørlandet sykehus

Forhåndsamtaler. Pål Friis Overlege i geriatri, Sørlandet sykehus Forhåndsamtaler Pål Friis Overlege i geriatri, Sørlandet sykehus 1 Vanlige kliniske situasjoner Sykehusinnleggelse? Diagnostikk? HLR+ eller- Operere ileus? Respirator? Dialyse? Væske? Ernæring PEG Cytostatika

Detaljer

Verdier og helseøkonomi

Verdier og helseøkonomi Helse- og omsorgsdepartementet Verdier og helseøkonomi DM Arena 20. april 2017 Avdelingsdirektør Are Forbord, Agenda Formålet med prioriteringsmeldingen Noen refleksjoner om enkelte helseøkonomiske problemstillinger

Detaljer

Moderne etiske dilemma Norsk forskning: Overbehandling er et problem i norsk medisin

Moderne etiske dilemma Norsk forskning: Overbehandling er et problem i norsk medisin Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling IS-2091 Reidun Førde Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo Hvorfor er begrensning av livsforlengende behandling så vanskelig?

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Fysisk aktivitet. Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst. Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet. Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst. Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet Fysisk aktivitet Utfordringer, tilrettelegging og velferdsgevinst Henriette Øien, Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet Helsegevinst ved fysisk aktivitet Fysisk aktivitet fremmer helse, gir økt livskvalitet

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold Parter

Detaljer

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten ARBEIDSGIVERFORENINGEN Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 17.02.2015 Vår ref. 55894/HS57 Høring - NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Det vises

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Forebyggende helsearbeid Overdiagnostikk og overbehandling.

Forebyggende helsearbeid Overdiagnostikk og overbehandling. Forebyggende helsearbeid Overdiagnostikk og overbehandling. Trond Egil Hansen Fastlege i Bergen Leder for Spesialitetskomiteen i allmennmedisin Tidligere leder for Allmennlegeforeningen og visepresident

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad

Diamanten et verktøy for mestring. Psykologspesialist Elin Fjerstad Diamanten et verktøy for mestring Psykologspesialist Elin Fjerstad 26.04.17 Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken 1. Akutt tjeneste for inneliggende pasienter 2. Helsepsykologisk tjeneste for

Detaljer

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1

Velkommen til kurs om kjernejournal. Side 1 Velkommen til kurs om kjernejournal Side 1 Hva må jeg som LIS-lege kunne om kjernejournal? Etter at du har gjennomført dette kurset skal du: 1. Vite at kjernejournal er et helseregister hvor viktig pasientinformasjon

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Det sitter i klisteret

Det sitter i klisteret Forskningsnyheter om Huntingtons sykdom. I et lettfattelig språk. Skrevet av forskere. Til det globale HS-fellesskapet. Proteiner som skrur av DNA ved Huntingtons sykdom: Mer enn hva man ser ved første

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Innvandrerbefolkningen helse og helsetjenester

Innvandrerbefolkningen helse og helsetjenester Innvandrerbefolkningen helse og helsetjenester Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En rekke studier har vist høyere sykelighet og dårligere helse

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid

Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Delavtale nr. 10 Samarbeidsavtale om helsefremmende og forebyggende arbeid Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Nasjonalt Diabetesforum, 22-23.04.15

Nasjonalt Diabetesforum, 22-23.04.15 Nasjonalt Diabetesforum, 22-23.04.15 PS 4. Behandlingsmålenes psykologiske sider: BS, HbA1c, LDL/HDL, BT, IQ/EQ, fysisk aktivitet. Tallenes psykologi-behandlingens tyranni v/psykologspesialist Randi Abrahamsen

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli

ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN. Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli ØKONOMISKE ANALYSER I MEDTEK-BRANSJEN Medtek Norge 8. juni 2017 Erland Skogli Menon og helse Innovative offentlige anskaffelser Klinisk utprøving, forskning og innovasjon Helseindustri som verdiskaper

Detaljer