Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen"

Transkript

1 Rapport 2010 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, de fleste konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan som har 5 % av sin kommuneoverlegestilling som praksiskonsulent. Vi har praksiskonsulenter ved Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk, Psykiatrisk klinikk, Barneklinikken og BUP. Fra høsten 2010 har det vært praksiskonsulent knyttet til DPS i Kragerø, lønnet av prosjektmidler. Fra juni til november 2010 var det praksiskonsulent knyttet til Rjukan sykehus. Den stillingen samt stilling som praksiskonsulent ved Notodden sykehus er imidlertid vakante ved årsskiftet slik at PKO ved Sykehuset Telemark HF hadde totalt 0,8 stillinger pr PKO ordningen er administrativt underlagt klinikksjef ved medisinsk klinikk. PKO-gruppa har hatt 7 møter i 2010, vanligvis av 2 timers varighet. Praksiskoordinator: Sykehus: Kontaktperson: Bjørnar Nyen Sykehuset Telemark HF Klinikksjef Per Urdahl Målsetting for prosjekter/aktiviteter, ordnet etter Helsedialogs programområder: a) Individfeltet støtte opp under pasientenes egne ressurser, mestring og selvstendighet PKO ønsker å støtte opp om Lærings- og mestringssenterets virksomhet b) Tjenestefeltet tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet og utnytter ressursene på en god måte PKO arbeider med å bedre kommunikasjonen mellom 1. og 2. linje PKO skal bidra til utvikling av felles retningslinjer og prosedyrer mellom nivåene PKO ønsker å bidra til utvikling av ambulante team Vi ønsker å bruke ressursene på prosjekter som er ønsket både av fastleger og sykehusleger, i tillegg til å være gagnlige for pasienten. c) Styringsfeltet ledelsen sikrer rammer og forankring av all samhandling PKO skal bidra til bedre elektronisk samhandling mellom sykehus og fastleger PKO skal bidra til en bedre helhetlig organisering av helsetjenesten med god samhandling med best mulig ressursutnyttelse Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Individfeltet Noe kontakt med LMSs ledelse. Vi formidler informasjon om LMSs kurs til fastleger b) Tjenestefeltet I 2010 har vi distribuert 7 utgaver av PKO-Nytt Vi har i 2010 fortsatt satsningen på samhandling omkring sykehusets poliklinikker. Vi hadde planer om å gå inn i nye poliklinikker høsten 2010, men av ulike grunner ble ikke det gjort, men vi har fortsatt med ØNH-pol., lunge-pol. og astma- og allergi-pol. i Barneklinikken. Vi deltar aktivt i Prosedyregruppa for Telemark med vedlikehold og utvikling av retningslinjer for samhandling. Vi har planlagt å legge reviderte dokumenter fra Prosedyrepermen inn på de enkelte seksjoners nettsider fra høsten 2010, men vi har måttet utsette det pga tekniske problemer med ny plattform for sykehusets nettsider. Vi har fortsatt fokus på og gjør praktisk arbeid i forhold til bedring av henvisnings- og epikrisekvalitet ved flere avdelinger Vi har dratt i gang arbeid omkring bruk av billeddiagnostikk ved ryggplager i samarbeid med radiologisk seksjon, Curato, Fys.med.avd., Ort. avd og med kontakt med fylkets fysioterapeuter,

2 kiropraktorer og osteopater (se vedlegg etter Løchens rapport) Deltakelse i arbeid med behandlingslinjer (se praksiskonsulentenes rapporter) Arbeid med revisjon av Samhandlingsprosedyren om legemiddelhåndtering mellom fastlege, kommunale tjenester og sykehus i samarbeid med sykehusfarmasøyt Deltakelse og innlegg under samarbeidsmøte mellom sykehuset og Grenlandskommunene om Meldte avvik i samhandlingen mellom ST og kommuner Holdt kurs for seksjonsledere i Kirurgisk klinikk om bruk av målinger og spesielt statistisk prosesskontroll i systematisk forbedringsarbeid. Hatt møte med HABU om arbeidsforedlingen mellom fastleger og HABU Hatt møte med palliativt team om samhandlingen mellom palliativ enhet, fastlegene og kommunenes omsorgstjenester Hatt møte med seksjon for patologi og drøftet samhandlingen mellom seksjonen og fastlegene Deltatt i samtale om samhandlingsspørsmål under to prosedyrekurs med fastleger og sykehusavdelinger (gastro og ØNH) Hatt møter med Klinikk for akuttmedisin og Skien legevakt for å drøfte strategier for bedre samhandling Deltatt i planleggingen av prosedyrekurs om samhandlingen mellom fastleger, Arbeidsmedisinsk seksjon og bedriftshelsetjenesten, men kurset ble utsatt pga få påmeldinger! Informert om PKO og innledet til samtale om samhandling på fredagsmøte på sykehuset Etter initiativ fra sykehusets informasjonssjef har vi satt i gang et arbeid omkring spørsmålet om oversendelse av epikrise til legevakt når pasienter legges inn derfra. I den forbindelse har vi hatt møter med Skien legevakt og med Porsgrunn legevakt. I samarbeid med medisinsk klinikk har vi satt i gang en satsing på korrekte medisinlister. Målene er korrekte legemiddellister i overgangene mellom 1. og 2. linjetjenesten og at pasienter som bruker fast medisin alltid har skriftlig oppdaterte informasjoner om sine medikamenter. c) Styringsfeltet Deltakelse i møte med direktøren og hans ledergruppe Løpende kontakt med sykehusets kvalitetssjef omkring samhandlingsspørsmål Innlegg om poliklinikksatsingen under helsestatsrådens besøk ved sykehuset jan 2010 Løpende kontakt med IT-avdeling og fastleger omkring utviklingen av elektronisk samhandling Koordinator har deltatt i arbeidsgruppen av kommunal- og klinikksjefer om samhandling i Grenland (Grenlandspakka med 13 innsatsområder). Har foreslått at arbeid med kvalitetsmeldinger (også kalt avviksmeldinger!) blir tatt opp som et av innsatsområdene. Deltakelse i sykehusets strategikonferanse (jan 2010) og gitt innspill om samhandling til sykehusets strategiplan (høsten 2010) Deltatt i arbeidsgruppe for Referansesenter for førerkortvurderinger i Vestfold og Telemark Drøftet gjensidig veiledningsplikt mellom 1. og 2. linje med samhandlingsenheten i Helse Sør- Øst RHF. Holdt innledning om temaet ved erfaringskonferanse om temaet i nov d) Diverse Deltatt på nasjonal PKO-konferanse i Kirkenes juni Innlegg om arbeid med henvisningsog epikrisekvalitet. Deltakelse i møter med praksiskoordinatorer fra hele Norge Resultater: a) Noe av endringsarbeidet forsøkes dokumentert ved hjelp av målinger (se praksiskonsulentenes rapporter) b) Vi opplever å bli regnet med i utviklingen av tjenester hvor samhandling og kommunikasjon over nivåer er viktig c) Vi deltar aktivt og forsøker å påvirke det allmennmedisinske utviklingsarbeidet særlig gjennom prosedyregruppa for Telemark d) Se for øvrig praksiskonsulentenes årsrapporter.

3 Informasjonsarbeidet: Det er utgitt 7 nummer av PKO-nytt som sendes elektronisk til alle fastleger i Telemark og til alle sykehusleger og blir lagt på STHFs hjemmesider: PKO-Nytt Jevnlig - oppdatering av fastlegers telefonnummer i Prosedyrepermen som finnes på web og på sykehusets hjemmesider - kontakt med seksjonsledere, klinikkledere og helseforetaksledere samt fastleger omkring samhandlingsspørsmål - kontakt med sykehusets informasjonssjef Deltakelse i direktørens ledergruppe ca en gang pr år. Positive erfaringer i arbeidet: Vi møter positiv holdning både fra sykehuspersonell og fra fastleger vi har kontakt med. Det er god stemning og god energi i PKO-gruppa. Fokuset på samhandling fra sentralt hold oppleves som en god støtte til vårt arbeid lokalt. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Generelt er PKO ønsket av sykehusets ledere, men engasjementet for konkret endringsarbeid er ulikt fordelt i klinikkene/seksjonene/enhetene. Vi har ikke lykkes med å komme i tilstrekkelig kontakt med fastlegene i alle kommuner omkring HFet. Vi tror dette kan bli noe bedre ved at det nå ansettes praksiskonsulenter ved Rjukan sykehus og Notodden (pr mars 2011 er begge besatt!), samt at det ansettes fire samhandlingskoordinatorer ved siden av samhandlingssjefen som til sammen skal dekke samhandlingen mellom sykehuset og alle kommuner i Telemark. Vi opplever at oppgavene er mange og utfordringene store, og vi må stadig si nei til deltakelse i ulike arbeidsgrupper og møter pga mangel på kapasitet. Vi drøfter med sykehusets ledelse om det kan være ønskelig å øke koordinatorstillingen noe, samt utvide PKO-korpset med en person (ev. utvide en stilling) for i større grad kunne gå inn i samhandlingsfeltet omkring legevakt og akuttmottak. Planer for arbeidet i 2011: - Vi vil fortsatt prioritere satsingen på bedre flyt til, i og ut fra poliklinikkene - Vi skal i samarbeid med Prosedyregruppa og sykehusets leger videreutvikle og legge retningslinjer for samhandling inn på den enkelte seksjons nettsider - Vi skal implementere planene for arbeid med korrekte legemiddelister - Vi fortsetter arbeidet med økt bruk av kvalitetsmeldinger mellom fastlegene og sykehuset som et middel for stadig å bedre tjenestene - Vi skal bidra for bedre elektronisk samhandling - Vi skal fortsatt ha løpende kontakt med sykehusets ledelse, kvalitetssjef, IT-avdeling og LMSsenterets ledelse - Vi ønsker å være tilgjengelige som samtalepartnere både for fastleger og for sykehusets seksjoner og avdelinger om samhandlingsspørsmål Skien, 12. mars 2011 Bjørnar Nyen Praksiskoordinator STHF

4 Årsrapport 1010 fra praksiskonsulent Astrid Emhjellen Klinikk: Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark. Spesielt fokus på DPS Skien og DPS Porsgrunn Kontaktpersoner ved avdelingene: DPS sjefer Hege Holmern og Lars Ødegård. I tillegg ledere ved de enkelte underavdelinger og med ansvarlig lege Kjersti Kortner og Britt Muggerud. Kontakt med hvilke kommuner: Skien, Porsgrunn, Siljan og Nome. Litt også med Bamble Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Bedre henvisningskvalitet. Spesielt innhold av somatisk og psykiatrisk status presens og aktuell problematikk/symptomatologi med funksjonstap b) Bedre epikrisekvalitet. Spesielt tydelig diagnostisering og funksjonsvurdering og råd om anbefalt oppfølging og medisinering etter endt behandling. c) Økt kontakt mellom fastlege og terapeut/er i 2.linjen underveis i behandlingen. Dette ved telefon og skrevne notater samt eventuelt møter. d) Generelt fokus på samhandling og erfaringer rundt dette i kontakten både med fastleger og med 2 linjen. e) Fokus på samhandling rundt LAR pasienter og benzoforeskrivning til disse i Grenland/Telemark. Fokus på rus og psykiatri generelt f) Behandlingslinje ny psykoser: Ved TIP poliklinikken. Ledelsessatsning samt Helse Sør-Øst satsning. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Mot DPS Porsgrunn er det fremdeles igjen høsten 2010 fokus på dette etter en pause. Inntaksteam ved fast person scoret høsten 2010 henvisninger igjen og skal konsekvent sende mangelskjema 2010/2011 før ny scoring igjen for eksempel høsten Ved DPS Skien får vi ikke til noe samarbeid om dette pga legemangel og kontaktpersonmangel. Inntaksteam og ledelse er ustabilt. Møter med alle legekontorene i Porsgrunn og noen i Bamble våren Fokus på henvisningskvalitet, samhandling, hvilke grupper 1 linjen må ta seg av og intern 1 linje samhandling samt hvem som skal henvises(prioriteringsmal som brukes ved DPS) samt alternative terapeuter i området. b) Møter med alle enheter ved DPS ene om dette i hovedsak vinteren 2009, men noen jan og febr Ny scoring vinteren 2010/2011 av epikrise ved alle enheter ved begge DPS. c) Stadig fokus på dette i kontakten med 2. linjen. Deltagelse i ledelsesstyrt prosjekt i klinikken DPS Behandlingsprofil/satsning hvor bl.a. DPS Porsgrunn nå satser på økt antall felleskonsultasjoner med fastlegene spesielt ved endt behandling, dvs overføringsmøter. d) Møter: Foredrag Sykehusets strategimøte Vraadal jan 2010 og oppfølgingsmøter. Møte områdeplan LAR pasienter april og flere møter om denne pasientgruppen siden. Psykiatrisk klinikkledelse juni. e) Skrevet forslag til Samhandlingsprosedyre rundt Lar pasienter og Benzoforeskrivning etter tilsynssak LAR Telemark. Etablert ARBEIDSGRUPPE rundt prosedyre for interkommunalt samarbeid rundt samme pasientgruppe samt kollegabasert veiledning ved rusenheten/erp DPS Skien over 8 ganger 2010 a 2,5 timer ledet av Arne Johannesen. Møter med LAR lege DPS Porsgrunn, DPS Skien og DPS Vestmar om dette. f) Behandlingslinjen så godt som ferdig. Implementeringen blir hovedutfordringen fremover. Resultater: a) Ingen nye diagrammer på dette i år. Vil komme i neste års rapport. b)ingen nye diagrammer på dette i år. Vil komme i neste års rapport. c) Det samme her. Imidlertid laget samhandlingsprosedyrer og dette både som praksiskonsulent og som medlem av prosedyregruppa i Telemark. Den som er laget i samarbeid med alderpsykiatrisk avdeling er godkjent av alle parter og legges ved. Det samme med Benzo-prosedyre kort og langversjon. Også

5 laget den slik for samhandling med DPS samt for gravide med rusproblemer. Disse ikke godkjent av ledelse enda. d) e) Kollegagruppe er avsluttet og jeg tror deltagere opplevde det nyttig. Initiativ i forhold til dette skal fortsette med ny start i Skien høsten 2011 hvis kolleger melder sin interesse. Tatt initiativ i forhold til det samme DPS Porsgrunn for Porsgrunns og Bamble kollegaer i samarbeid med LAR leger Vibeke Lie og Øystein Vik. Forløpig usikkert. Se samhandlingsprosedyrer kort og lang- rundt benzoforeskrivning. f) Har ikke BHL elektronisk versjon. Vil bli tilgjengelig på STHF s nettsider. Prosessen har vært noe tung og tidkrevende synes jeg. Jeg er usikker på om dette blir et nyttig verktøy. Informasjonsarbeidet: Forsøker å sende aktuell informasjon til praksiskoordinator for å sendes til kolleger via PKO nytt. Imidlertid er kontakten i møter med kolleger den mest nyttige synes jeg for gjensidig dialog. Mot 2 linjen bruker jeg alle anledninger til å snakke 1linjens erfaringer og synspunkter og opplever å bli hørt. Positive erfaringer i arbeidet: Det er jo spennende! Spennende å være i dialog med folk om faget og muligheter og ikke bare jobbe alene. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Blir etter hvert mye dratt inn i arbeid jeg ikke alltid føler er like viktig for eksempel av ledelsen. Ikke alltid jeg der kan bidra like mye eller ha det samme engasjementet. Dette alltid en vanskelig avveining. Kan også i perioder bli for mye for meg med mange baller i luften. Det er vanskelig å få nok tid til dialog med PKO gruppe internt på møtene. Planer for arbeidet i 2011: Avslutte prosjekt epikrisekvalitet våren Avslutte prosjekt henvisningskvalitet høsten 2011 Emnekurs om rus og psykiatri DPS Skien fordelt over to dager/ettermiddager Jobbe med samhandlingsprosedyrer psykiatrisk klinikk og 1 linjen. Har hatt møte nylig mot Voksenhabilitering i Telemark og skal jobbe med dette sammen med dem. Begynne å jobbe mot akutt avdelingen? Enda usikkert hva fokus skal bli. Fortsatt deltagelse i prosjekt DPS behandlingsprofil/satsning. Sitte i styringsgruppe rundt det å redusere tvang i 1 og 2 linjen.

6 Årsrapport 1010 fra praksiskonsulent Walter Gdynia (fra høsten 2010) Avdeling/klinikk: Vestmar DPS Kragerø Kontaktpersoner ved avdelingene: Petter Langlo / Lars Ødegård Kontakt med hvilke kommuner: Bamble, Kragerø, Drangedal Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a)bedring av henvisninger til 2. linje b)bedring av epikriser fra 2. linje c)bedre forståelsen av hverandres arbeidsmåter Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Gjennomgang av 40 henvisninger med tanke på kvalitet b) Erfaringene blir brukt til veiledningen i form av korte e-postmeldinger til fastlegene i distriktet c) Det har vært flere møter med både fastleger og DPS-ansatte Resultater: a) Generelt legges det mye arbeid i henvisningene fra fastlegene. Men fokus kan være feil eller formen for omstendelig. Det er for tidlig å forvente resultater. Informasjonsarbeidet: e-post veiledning til fastlegene. Positive erfaringer i arbeidet: Opplever generell positivitet i møte med 1. og 2. linje. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Det tok tid å få på plass en kontrakt og avlønning i 2010 men det er på plass nå slik at arbeide kan fortsette. Planer for arbeidet i 2011: 1. Jeg fortsetter dette arbeidet med bedring av henvisningen for deretter å bedre epikriser fra 2. linjetjenesten. 2. Jeg fortsetter dialogen for bedring av samhandling innen barne- og ungdoms-psykiatrien.

7 Årsrapport 2010 fra praksiskonsulent Marit Gjølme (sykemeldt det meste av året). Vikar Eva Romundset (i perioden ) Avdeling/klinikk: Barneavdelingen Sykehuset Telemark Kontaktpersoner ved avdelingen: Kristin Hodnekvam, Peder Bjerkeseth og Randi Stornes Kontakt med hvilke kommuner: Bamble (men dessverre ikke fått noe grunnet sykemeldt praksiskonsulent) Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Poliklinikkprosjekt: redusere ventetiden for nyhenviste på astma/allergi-poliklinikken, redusere kontroller tilbakeføre pas til fastlege og øke andelen nyhenviste. b) Øke kvaliteten på henvisninger til barnepoliklinikken. c) Øke kvaliteten på epikriser tilbake til fastlegene Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Forbedring av kvalitet på henvisninger/epikriser Bruke tidligere utarbeidet henvisnings- og epikrisemal både for astma/allergi og for enurese/enkoprese Scoring av henvisninger/epikriser : Astma/allergi: scoring er gjort nov 07, sept 08 og nov 09 Enurese/enkoprese: scoring av henvisninger mai 10 b) Forsøke direkte tilbakemeldinger til fastleger på en spesifikk henvisning. c) Forbedre verktøy for henvisning: Utarbeide oppdaterte prosedyrer for vanlige pediatriske problemstillinger tilpasset vårt område. Disse vil etter hvert bli lagt ut på STHF s nye nettsider. Videre oppdatering av prosedyrepermen og påse at denne gjøres kjent og brukes! d) Møter med barnelegene for å poengtere hva er viktig å ha med i epikrisene, tilbakemeldinger til barnelegene på epikriser generelt e) Oppdatering gjennom prosedyrekurs, PKO-nytt ol Resultater: a) Gjennomgang av tidligere skåringer henvisninger/epikriser I Skår henvisningskvalitet astma/allergi. Av totalt 20 poeng; Nov 2007: gj.sn. 12,8 Sept 2008; gj.sn nå steget til 13,9 Nov 2009; 15,3 (20% bedring) II Skår epikrisekvalitet astma/allergi. Av totalt 16 poeng: Nov 2007: gj.sn. 12,4 Sept 2008; gj.sn nå steget til 13,8 Nov 2009; 12,9 (4% bedring) b) Skår henvisningskvalitet enurese/enkoprese. Av totalt 20 poeng: Mai 2010: gj sn 9,6 (se fig 3)

8 Antall dager Skår epikrisekvalitet enurese/enkoprese. Av totalt 16 poeng: Mai 2010: gj sn 12,2 (se fig 4) c) Ventetider astma/allergipolikinikk: ingen endringer ved utgangen av Det er ingen signifikant endring i ventetid (se fig 1), antall nyhenviste på venteliste eller andel kontroller (se fig 2). Det er svært få ø.hj-konsultasjoner. Det er enighet om at det er et potensiale for å få overført en del av kontrollene til fastleger. Utfordringen videre blir: Hva skal til for å få til en endring? Informasjonsarbeidet: Pediatri var temaet på det årlige Gaustablikk-kurset for fastlege i Telemark og Vestfold. Dessuten bidrag til Pko-nytt fra barneavdelingen. Positive erfaringer i arbeidet: Lærerikt for både fastlege/praksiskonsulent og sykehusavdeling å ha jevnlig kontakt. Lettere å ta opp problemer i kommunikasjonen mellom 1. og 2.linjetjenesten når det er en person å forhold seg til. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Praksiskonsulent Marit Gjølme har vært sykemeldt i Eva Romundset steppet inn som vikar en del av året. Tar tid å komme seg inn i arbeidet når man skal fungere som vikar. Planer for arbeidet i 2011: Fortsette med Poliklinikkprosjektet. Jobbe videre sammen med barnelegene for å øke tilgjengeligheten i poliklinikken. Målet er å ha kortere ventetid på time på poliklinikken for nyhenviste. Jobbe med å flytte flere av kontrollene tilbake til fastlegene. Fortsette å ha fokus på å øke kvaliteten for henvisninger og epikriser. Informasjonsarbeid. Tanker om å reise ut til legekontorene sammen med barnelege/uroterapeut for å snakke om arbeidet vårt, resultater, oppfølging av disse pas. 70 I-diagram. Antall dager pasienter på venteliste gjenomsnittlig har ventet Nyhenviste pasienter til astma-allergi-pol. barn STHF sept.08 - des Dato Mean: LCL: UCL: Figur 1: Antall dager pasienter på venteliste til astma/allergi-poliklinikken for barn har ventet. Diagrammet viser at det ikke har skjedd noen signifikant endring gjennom perioden.

9 Skår (0-20) Prosent P-diagram. Prosent kontrollkonsultasjoner av alle konsultasjoner Astma-allergi-pol. barn STHF sept.08 - des sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 Mnd nov.09 des.09 jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Mean: Figur 2: Andel kontrollkonsultasjoner ved astma/allergipoliklinikken for barn. Diagrammet viser at det ikke har skjedd signifikant endring i perioden. 20 I-diagram. Henvisningskvalitet - totalskår Sept Apr -10. Enuresis-poliklinikken, Barneavd., STHF Pasienter i rekkefølge Mean: 9.64 LCL: 1.47 UCL: Figur 3: Skår på kvalitet i henvisninger til enurese-poliklinikken. Diagrammet viser at det generelt er betydelig forbedringspotensiale samt at det er stor variasjon på kvaliteten av henvisningene.

10 Skår (0-16) 16 I-diagram. Epikrisekvalitet, Enuresis-poliklinikken Barnepol., STHF. Jan Mars Pas. i rekkefølge Mean: LCL: 4.43 UCL: Figur 4: Skår på kvalitet av epikriser fra enurese-poliklinikken. Diagrammet viser at det er rimelig god kvalitet på de fleste epikriser, men at enkelte epikriser skårer lavt. Det betyr at det er et vesentlig forbedringspotensiale.

11 Årsrapport fra praksiskonsulent Sissel Gundersen 2010 Praksiskonsulent: Sissel Borthne Gundersen Avdeling/klinikk: Kirurgisk klinikk Kontaktperson: Halfrid Waage Kontakt med hvilke kommuner: Alle. Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Utvide eget kontaktnett i ulike deler av kirurgisk klinikk. b) Øke kontakten og bedre kommunikasjonen mellom fastleger og kirurgisk klinikk. c) Poliklinikkprosjekt ØNH: Bidra til å redusere ventetiden for første kontakt ved ØNH-poliklinikken. Bidra til at en kan tilbakeføre pasienter fra ØNH til fastlege. d) Delta i arbeid med behandlingslinjer. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Presentert meg på kirurgisk morgenmøte. Hospitert ved plastkirurgisk poliklinikk og ved ØNHpoliklinikken, hilst på nøkkelpersoner/personalet ved flere avdelinger/poliklinikker. b) Gjentatt invitasjon til fastleger om hospitering ved de ulike kirurgiske poliklinikker. Deltatt i arrangering av prosedyrekurs for fastleger gastromedisin/kirurgi. Invitert kir.klinikk til allmennlegeforum (fredagsmøte) for allmennleger i Skien (Tema: Overføring av pasienter i stabil fase av allergivaksinering, Preoperativ vurdering utenfor sykehus/meldingsløftet). Samtaler med IT ved sykehuset ang. preoperativ vurdering utenfor sykehus og om utforming av elektronisk henvisning. I samtaler med leger på ST har jeg hatt fokus på viktighet av å ha med et punkt i epikrisen som sier noe om hva fastlegen skal følge opp. c) Poliklinikkprosjekt ØNH: - I løpet av 2010 er det gjennomgått og scoret 426 henvisninger til ØNH-poliklinikken. Mangelfulle henvisninger er sendt i retur sammen med kommentar/standardskriv m/avkrysningsmulighet for hva som mangler. I forbindelse med scoring av henvisninger har vi returnert henvisninger for å korrigere svakheter og dermed kan også henvisninger med relativt brukbar score ha blitt returnert. Legene i poliklinikken returnerer kun de aller dårligste henvisningene. I august presenterte jeg poliklinikkprosjektet på møte med ØNH-leger for å motivere til å returnere mangelfulle henvisninger samt for å motivere til å tenke på fastlegen som en samarbeidspartner. Prosjektet fortsetter i I 2010 er ca 50 pasienter tilbakehenvist fra ØNH-poliklinkken til fastleger for allergivaksinasjon i stabil fase. Det er sendt ut informasjon til fastleger via PKO-nytt og via brev. Når en pasient returneres til fastlege sendes det med et standardskriv med informasjon om allergivaksinasjon, notat fra ØNH-lege angående pasienten, kopi av skjema med oversikt over tidligere injeksjoner og eventuelle reaksjoner, skjema med oversikt over anafylaksiberedskap. - Drøftet tilbakeføring av kontroll av barn med innlagt dren til fastlege, men dette er foreløpig lagt til side. d) Møter m/fysioterapeut Karine Hansen og overlege Mjaastad ortopedisk avd. samt Magne Fjellhøy om behandlingslinje for coxartrose og gonartrose. Skrevet fastlegens del av behandlingslinjen for coxartrose og gonartrose.

12 Resultater (diagrammer i vedlegg): a) Er blitt godt kjent ved deler av kir.klinikk. b) Fortsatt liten respons fra fastleger på hospiteringsordning. Vellykket prosedyrekurs for fastleger i gastromedisin/kirurgi. Vellykkede møter med fastlegene i Skien (fredagsmøter). c) Ventetid på time har gått markert ned (se fig 1). Vi vet at PKOs innsats bare i beskjeden grad har bidratt til denne reduksjonen; andre faktorer har sannsynligvis vært mer avgjørende. Andel kontrollkonsultasjoner har gått noe ned fra mars 2010 (se fig 2). Dette skyldes sannsynligvis bl.a. at pasienter i stabil fase av allergivaksinering overføres til fastleger. De fleste håndterer dette fint, men to fastlegekontorer nekter å ta i mot denne pasientgruppen. Henvisningene blir bedre (se fig. 3). Tilbakeføring av drensbarn til fastlege ble avlyst da ØNH mener at kontroll hos spesialist er nødvendig. Prosjektet fortsetter i d) Fastlegens del av behandlingslinjen for coxartrose er på plass på STHFs nettsider. Informasjonsarbeidet: Har benyttet PKO-nytt, allmennlegemøter i Skien, brev og telefon. Positive erfaringer i arbeidet: Leger ved kirurgisk klinikk er gjennomgående positive og viser interesse for samarbeid. Det ser ut til at arbeidet ved ØNH gir resultater i form av bedre henvisninger. Ventetiden er gått ned, men her antar jeg at poliklinikkprosjektet kun i liten grad kan ta æren for dette. Ledelsen i poliklinikken holder fokus på korte ventelister. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Vanskelig å nå/engasjere fastlegene. Tidvis vanskelig å få til møter ved sykehuset på den faste dagen i uken jeg har satt av til PKO. Ortopedisk avd. var svært ivrige etter å komme i gang med returnering av mangelfulle henvisninger, men stilte ikke med ressurser til å gjøre forarbeid (gjennomgang av henvisninger, finne måter å registrere det en gjør på). Behandlingslinjene er lite kjent blant fastlegene, foreløpig lite brukervennlige/vanskelig tilgjengelig.. Planer for arbeidet i 2011: Møte med ny klinikkledelse for ny Kirugisk klinikk som nå også omfatter gynekologisk avdeling/kam for å etablere kontakt og trekke opp linjer for PKO-arbeid i kirurgisk klinikk. ØNH-poliklinikkprosjektet: -Vurdering av henvisninger: Fortsette med gjennomgang av henvisninger med noen mndrs mellomrom. -Allergivaksinasjon: ØNH-pol.kl. fortsetter å overføre pasienter i stabil fase av allergivaksinasjon til fastlegene. ØNH-pol.kl inviteres til fredagsmøte med Skienslegene for å informere om allergivaksinering. Besøk til de fastlegekontorene som ikke vil ta i mot allergipasienter, kanskje sammen med sykepleier fra ØNH. -Nytt møte med legene ved ØNH-pol.kl i mars for å fortelle om fremgangen i prosjektet og bevisstgjøre dem om viktigheten av samarbeid med fastleger samt ha idedugnad ang. andre måter å bedre pasientflyten på, for eksempel drøfte om det kan startes en drop-in poliklinikk innen noe område ved ØNH? (for eksempel drens-barna/ørebarn?) Oropedisk avd: Levere fastlegens bidrag til behandlingslinje for gonartrose. Delta på evt aktuelle møter når det gjelder behandlingslinje for hoftebrudd. Opprette kontakt med ny avdelingsoverlege og sammen bestemme hvordan en skal jobbe videre. I samarbeid med ledelsen må det velges ut satsingsområder også innen gastrokirurgi, endokrin/mamma-

13 Antall dager kirurgi, urologi, gynekologi, KAM, plastkirurgi. Siden kirurgisk klinikk er stor vil det være større aktivitet innenfor noen deler av klinikken enn andre, men målet må være å ha noe aktivitet i alle avdelinger i løpet av året. Evt utvide til 20% PKO-stilling for kirurgisk klinikk? Fastleger: -Besøke flest mulig kontorer for dialog rundt poliklinikkprosjektet. -Starte arbeidet med å oppdatere fastlegenes prosedyreperm for kirurgiske fag for å tilpasse den til STHFs sider. -Vurdere kurs for allmennleger i regi av kir.klinikk STHF. -Vurdere å invitere til hospitering med et bestemt opplegg på bestemte datoer i tillegg til stående generell invitasjon. Delta i andre prosjekter/arbeidsområder hvor PKO bør være med som for eksempel arbeidsgruppe om meldingsløftet, arbeidsgruppe om rtg/mr-henvisninger etc. 70 I-diagram. Antall dager pasienter på venteliste gjenomsnittlig har ventet Nyhenviste pasienter til ØNH-pol. STHF sept.08 - febr Dato Mean: LCL: UCL: Mean: LCL: UCL: Fig 1: Diagram over antall dager pasienter på venteliste ved slutten av hver måned har ventet på time ved ØNH-pol.. Ventetiden er signifikant kortere fra høsten 2009.

14 Skår (0-16) Prosent 80 P-diagram. Prosent kontrollkonsultasjoner av alle konsultasjoner ØNH-pol. STHF sept.08 - febr sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 Mnd Mean: jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 Fig 2: Diagram over andel kontrollkonsultasjoner av totalt antall konsultasjoner ved ØNH-pol., STHF fra september 08. I-diagram. Henvisningskvalitet. ØNH-pol, STHF Des 2009, april/mai 2010, aug 2010, des 2010, jan Henvisninger i rekkefølge Mean: 9.06 UCL: Mean: LCL: 1.44 UCL: Mean: UCL: Mean: LCL: 1.87 UCL: Mean: LCL: 5.24 UCL: Mean: LCL: 5.37 UCL: Fig 3: Diagram over kvalitet på henvisninger til ØNH-pol., STHF i 5 perioder fra des. 09 til jan 11. Det er signifikant bedre kvalitet på henvisningene i de siste periodene, men det er fortsatt enkelte svært mangelfulle henvisninger. Gj.sn.-skår er økt fra ca 9 av 16 poeng til ca 13,5 poeng av 16.

15 Årsrapport fra praksiskonsulent Øystein Line 2010 Praksiskonsulent: Avdeling/klinikk: Med. Klinikk. STHF Skien Kontaktperson: Per Urdal Øystein Line Kontakt med hvilke kommuner: Porsgrunn Prosjekter og oppgaver a) Deltakelse i arbeidsgrupper for Behandlingslinjer i Akutt KOLS, Tumor pulm og Akutt geriatri. Disse linjene er fullført, men venter på publisering på den nye hjemmesiden til ST. b) Samarbeidsmøter i forbindelse med planlegging av Akutt Geriatri, Pasientreiser, Drop in Ekko og Ambulant rehabiliteringstjeneste. Arbeidet videreføres i c) Undervisning på Samling for Kontaktsykepleiere: Emneområdet Samhandling mellom fastlegene og andre aktører i andrelinje og førstelinje. d) Poliklinikkprosjekt. Prosjekt for å belyse og gjøre noe med fordelingen mellom kontrollkonsultasjoner og undersøkelser av nyhenviste pasienter på poliklinikkene. På lungepoliklinikken er vi i gang med å evaluere henvisninger, se på fordelingen av kontrollkonsultasjoner og nyhenviste, samt internhenviste. Arbeidet gjøres sammen med fastlege Kristin Prestegaard. Seksjonsleder Benedicte Børge-Ask Madsen og overlege Thomas Nees er kontaktpersoner på avdelingen. Pga omorganiseringer har en del av dette arbeidet stått i stampe og skal videreføres i e) Deltatt på Helse Sør-Øst felles konferanse for behandlingslinjer på Gardermoen og Bristol. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Deltakelse i tverrfaglige møter for å sette opp de relevante punkter i behandlingslinjer og prosedyrer knyttet til de forskjellige ledd i behandlingslinjene. Mitt bidrag er å forlenge behandlingslinjen før og etter innleggelse, slik at pasientforløpet inkluderer førstelinjetjenestens oppgaver før og etter innleggelse. b) Deltatt på samarbeidsmøter med Ellen Ditlevsen (Geriatri), Benedicte BA Madsen og Thomas Nees (lunge). d) Det er utarbeidede evalueringsskjema for henvisninger, standardbrev for tilbakehenvisning av pasienter fra lungepoliklinikken, standardbrev for ønske om supplerende opplysninger og behandlingsforslag til fastlegen er til en viss grad tatt i bruk, men avvikssystem for ufullstendige henvisninger er enda ikke på plass. Resultater a) Behandlingslinjene ligger på hjemmesiden til ST og på Intranettet. Disse er i varierende grad funksjonelle for brukere utenfor STHF s brannmur, og det mangler en del nyttige lenker til dokumenter som er viktige for å fremme god henvisnings- og samhandlingspraksis. b) Samarbeidsmøtene har vært nyttige i forbindelse med både prosessene og praktiske tiltak c) Undervisning med vekt på dialog om samarbeidsformer er viderefør og det er blitt mer bevissthet rundt fastlegenes rolle. Nye samarbeidsmodeller som er tatt i bruk i kommunikasjonen. d) Poliklinikkprosjektet på lunge har gått noe tregere enn planlagt pga omorganiseringene som har beslaglagt ledernes tid. Men ventetiden har gått ned (fig 1); det skyldes nok bare i beskjeden grad de tiltak vi har satt inn. Det er krevende å få ned andel av kontroller (fig 2), men vi har påvist at det er potensiale for tilbakehenvisning til fastlegen tidligere for noen av pasientene. Kvaliteten på henvisninger fra fastleger til lungepoliklinikken i 2010 er sammenlignet med kvaliteten i Det er kommet en signifikant bedring, men spredningen i kvalitet er fortsatt for stor (fig 3). e) Arbeidet med behandlingslinjer: Allmennlegen er her viktig deltaker i arbeidet. Pasientens forløp er kontinuerlig hos fastlegen og sykehusbehandlingen er bare innskutte sekvenser i dette forløpet. Derfor må allmennlegens rolle ved innleggelse og utskrivelse (samt mellom evt sykehusinnleggelser) være best mulig koordinert med sykehusbehandlingen. Møtene har også vært arena for samhandlingsideer mellom Pleieog omsorg og fastlegene på 1. linjenivå. Det er viktig at behandlingslinjene i hele Helse Sør-Øst blir noenlunde like i sin utforming. Lokale varianter kan så tilpasses de generelle behandlingslinjene. Informasjonsarbeidet: Stort sett tre mulige veier: 1. Fra meg som praksiskonsulent til andre-linje ansatte: Verdifull kontakt hvor jeg har kommet med mange innspill i dialog eller på møter på avdelingen; både til leger, sykepleiere og ledelse. Mange spørsmål har blitt avklart direkte, mange små misforståelser avklart der og da. 2. Via PKO-nytt fra praksiskonsulentene til fastlegene. Informasjonen leses i økende grad og representerer en viktig linje. 3. Formell kontakt mellom praksiskonsulent og fora av allmennleger. Dette er ikke skikkelig organisert enda.

16 Antall dager Kontakten blir mer ad hoc til kollegene på kontoret og på kurser som vi arrangerer. Her ligger et stort forbedringspotensiale. 4. Via prosedyrekursene som holdes 4 ganger pr år. Disse 7- timers kursene tar for seg samarbeidsprosedyrer innenfor ett og ett fagområde. Fremmøte har ligget mellom 25 og 35 allmennleger. 5. Gaustablikkurset i februar samler over 40 fastleger. Kliniske emner behandles på bred basis. Det er i stor grad lokale foredragsholdere, og det legges stor vekt på samhandling mellom 1. og 2. linjetjensten Positive erfaringer i arbeidet: 1. Den svært viktige kommunikasjonen i det daglige arbeidet som praksiskonsulent. Jeg opplever at man ofte tar kontakt for å avklare saker, be om råd, lufte forslag etc. Jeg er blitt medlem av flere komiteer som utreder diverse problemstillinger ved avdelingen. Blant annet behandlingslinje-problematikken. 2. Allmennlegene er blitt synlige i 2.-linjetjenesten. Dette vil etter hvert bli av økende viktighet for å avklare problemer i kommunikasjonen. 3. Gjensidig oppsett av kravspesifikasjoner når det gjelder henvisninger og epikriser. Maler og formuleringer som man etter hvert vil benytte; spesielt når data-kommunikasjonen blir bedre. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Ingen spesielle problemer internt på sykehuset. I 2010 har planene om omlegging av hjemmesiden og omorganisering av avdelinger knyttet til medisinsk klinikk gjort at en har måttet skyve noe på planlagte prosjekter. Vansken ligger i kommunikasjonen med fastlegene, hvor det ikke finnes formelle kontaktpunkter. Jeg har brukt prosedyrekursene og møter med legene for å gi korte innsmett om arbeidet som gjøres. Planer for arbeidet i 2011: 1. Fortsette arbeidet med poliklinikkprosjekt på Lungepoliklinikken (målet er å redusere ventetid for nyehenviste). 2. Delta i arbeidet med å implementere behandlingslinjer for indremedisinske fag. 3. Starte arbeidet med å se på muligheten for bedre samhandlingsprosedyrer for å øke redusere ventetid for nyhenviste pasienter til nevrologisk poliklinikk. 4. Øke informasjonen til allmennlegene i mitt ansvarsområde, som er Porsgrunn kommune. 120 I-diagram. Antall dager pasienter på venteliste gjenomsnittlig har ventet Nyhenviste pasienter til lungepol.. STHF sept.08 - febr Dato Mean: LCL: UCL: Mean: LCL: UCL:

17 Skår (0-20) Prosent Fig 1: Diagram over antall dager pasienter på venteliste ved slutten av hver måned har ventet på time ved lungepoliklinikken. Ventetiden er signifikant kortere fra våren P-diagram. Prosent kontrollkonsultasjoner av alle konsultasjoner Lunge-pol. STHF sept 08 - febr sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 Mnd Mean: jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 Fig 2: Diagram over andel kontrollkonsultasjoner av totalt antall konsultasjoner ved lungepoliklinikken, STHF, fra september I-diagram. Skår på henvisningskvalitet til lungepol 2002/2003 og 2009/ Henvisninger i rekkefølge Mean: LCL: 2.22 UCL: Mean: LCL: 2.87 UCL: Fig 3: Diagram over skår av henvisningskvalitet i 2002/2003 (før bruddet i diagrammet) og fra oktober 2009/mars 2010 (etter bruddet)

18 Årsrapport 2010 fra praksiskonsulent Edvard Løchen Avdeling/klinikk: Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon Sykehuset Telemark. Jeg har i tillegg vært noe involvert ift HABU, radiologisk seksjon ST, medisinsk klinikk ST og konsultasjonsteam i Skien kommune. Kontaktperson ved avdelingen: Poul Jensen BUP Skien Kontakt med hvilke kommuner: Skien, Porsgrunn, Siljan og Nome Målsetting for prosjekter/aktiviteter: a) Bedre henvisninger og epikriser (BUPS) b) Bedre henvisninger og epikriser (HABU) c) Riktig bruk av MR ved ryggproblemer (Radiologisk avd. ST) d) Korrekte medisinlister (Medisinsk avdeling) e) Deltagelse som fastlege i konsultasjonsteam i Skien kommune. Bedre samhandling innad i Skien kommune ift barn og ungdom med psykiske lidelser og bedre samhandling med 2 linjetjenesten. Tiltak som er satt inn for å nå målsettingen: a) Regelmessig møter med BUPS. b) Innledende møter med ledelsen ved HABU. c) Møter med ledelsen radiolog. seksjon ST, Curato, overlege FMR og praksiskoordinator. d) Deltagelse hver 3. uke i møter i konsultasjonsteam Skien kommune og deltagelse i overordnet arbeidsgruppe for teamet. Resultater (eventuelt med diagrammer): a) Epikriser fra BUP Porsgrunn er blitt bedre, mens epikriser fra BUP Skien foreløpig ikke har vist vesentlig endring. Ingen bedring i henvisningskvalitet fra fastleger. b) Laget retningslinjer for riktig bruk av MR ved rygglidelser. Se vedlegg. Denne er distribuert til alle fastleger, fysioterapeuter, naprapater og kiropraktorer i Telemark. Positive erfaringer i arbeidet: De ulike avdelingene er positive til arbeidet. Hindringer/spesielle vansker i arbeidet: Ingen Planer for arbeidet i 2011: 1.BUPS: Oppdatere BUPS sine sider på Sykehusets hjemmeside. I tillegg skal prosedyrepermens retningslinjer for samhandling med BUPS legges på samme hjemmeside for å bedre oversiktligheten. I tillegg skal vi oppdatere retningslinjene fra dagens mer lærerbokpreg til mer samhandlingspreg i Prosedyrepermen. 2. I løpet av våren 2011 ferdigstille retningslinjer for henvisning til og epikriser fra HABU. 3. Radiologisk avdeling: Våren 2011: Retningslinjer for riktig bruk av MR ved knelidelser og MR Caput.

19 VEDLEGG: Retningslinjer for billeddiagnostikk ved ryggsmerter i Telemark Bildediagnostikk Bildediagnostikk anbefales ikke ved akutte, subakutte eller langvarige lette/ moderate korsryggsmerter, eller i starten ved nerverotirritasjon, uten røde flagg. Bildediagnostikk anbefales imidlertid ved røde flagg eller ved nerverotplager uten bedring etter 6-8 uker, da kan operasjon bli aktuelt. Primært MR, som har høyest sensitivitet overfor de fleste potensielle bakenforliggende tilstander og som bør være førstevalg hvis prolapskirurgi vurderes. Rtg. anbefales ved mistanke om skoliose/kyfose, spondylolyse, olistese, spondylartritt eller fraktur, mens CT anbefales ved mistenkt traumatisk fraktur i virvel-bue, ved mistanke om spondylolyse hos unge og som alternativ til MR ved klaustrofobi. MR iliosacralledd er best ved mistanke om sacroiliitt. Henvisningen til bildediagnostikk bør inneholde kliniske opplysninger som a) dokumenterer at utredningen er indisert. b) viser hvilke problemstillinger utredningen skal gi svar på. Røde flagg; varselstegn (svært sjeldne) Ryggplager som debuterer <20 år eller >55 år. Økende hvilesmerter. Sykdomsfølelse, feber, vekttap. Traume, kreft, perorale steroider eller immunsuppresiva i sykehistorien. Progredierende nevrologiske utfall. Stigende SR/CRP. Moritz Bøhme Gunnar Oland Bente Aasoldsen Roar Pedersen Radiologisk seksjon Overlege Fysikalsk medisinsk poliklinikk Radiologisk seksjon Seksjonsleder Curato Røntgen Overlege Overlege Sykehuset Telemark Sykehuset Telemark Sykehuset Telemark Porsgrunn Edvard Løchen Bjørnar Nyen Kiropraktor Fysioterapeut Fastlege/praksiskonsulent Praksiskoordinator Kirkegaten STHF/GRUK legekontor/sthf Skien Skien

Årsrapport Praksiskonsulentordningen STHF 2013 Praksiskoordinator Gisle Roksund

Årsrapport Praksiskonsulentordningen STHF 2013 Praksiskoordinator Gisle Roksund Årsrapport Praksiskonsulentordningen STHF 2013 Praksiskoordinator Gisle Roksund Praksiskonsulentkorpset Sjur Ohren, Rjukan Sykehus Visti Hedegard, Notodden sykehus, overtok etter Irene Ljosland februar

Detaljer

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen

Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Til praksiskonsulenter og ledere ved DPS og BUP, prosjekt praksiskonsulentordningen Forslag over mulige fokusområder for praksiskonsulentarbeidet ved DPS og BUP Dette prosjektet med avlønning av praksiskonsulent

Detaljer

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Sammen om forbedringsarbeid Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Prosedyregruppa i TLF Praksiskonsulentordningen Bekymringer 1. oktober 2013 Gisle Roksund Et fossil.. 1. oktober 2013 Gisle

Detaljer

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen

Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen Rapport 2011 fra praksiskonsulentordningen ved Sykehuset Telemark HF Rapport fra koordinator Bjørnar Nyen Koordinator har 20% stilling, konsulentene har 10% stillinger, bortsett fra konsulenten ved Rjukan

Detaljer

SPC (Statistisk prosesskontroll) Kunnskapsesenterets - nye PPT-mal et inspirerende verktøy

SPC (Statistisk prosesskontroll) Kunnskapsesenterets - nye PPT-mal et inspirerende verktøy SPC (Statistisk prosesskontroll) Kunnskapsesenterets - nye PPT-mal et inspirerende verktøy Hamar, 11.juni 2009 Bjørnar Nyen GRUK, Seksjon for kvalitetsutvikling Disposisjon Metoder og verktøy for forbedringsarbeid

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling?

Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Tittel i programmet: Hvordan arbeide med resultatene av nasjonale pasientsikkerhetsmålinger på en post eller i en avdeling? Bjørnar Nyen Kommuneoverlege i Porsgrunn Praksiskoordinator Sykehuset Telemark

Detaljer

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN

Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskonsulent- ordningen ved UNN Praksiskoordinator Unni Ringberg Bodø 24.4.06 1 Disposisjon Kort historikk Dagens organisering ved UNN Mål /Organisering /Arbeidsområder og -måter Noen resultater Hofteleddsartrose,

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Samhandlingsreformen status og videre arbeid. Tillitsvalgte på ST HF 26. april 2011

Samhandlingsreformen status og videre arbeid. Tillitsvalgte på ST HF 26. april 2011 Samhandlingsreformen status og videre arbeid Tillitsvalgte på ST HF 26. april 2011 Om innlegget Organisering av samhandlingsarbeidet i Telemark kort status Hvor står vi i det praktiske samhandlingsarbeidet

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Prosedyregruppa i Telemark:

Prosedyregruppa i Telemark: Prosedyregruppa i Telemark: 20 års arbeid med retningslinjer og møteplasser for samhandling Bjørnar Nyen Hamar, 12. juni 2009 Disposisjon Litt historikk Kurs Mal for dokumenter Ny publiseringsløsning Tanker

Detaljer

Bruk av SPC et forbedringsprosjekt vedrørende barn og astma i Vestfold. Bjørg Klemetsdal Allmennlege/Praksiskonsulent bjorg.klemetsdal@siv.

Bruk av SPC et forbedringsprosjekt vedrørende barn og astma i Vestfold. Bjørg Klemetsdal Allmennlege/Praksiskonsulent bjorg.klemetsdal@siv. Bruk av SPC et forbedringsprosjekt vedrørende barn og astma i Vestfold Bjørg Klemetsdal Allmennlege/Praksiskonsulent bjorg.klemetsdal@siv.no www.fhi.no Astma godt egnet for forbedringsarbeid, omfatter

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome:

Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Tilbakemelding angående DPS Skien fra fastlege kolleger i Skien, Siljan og Nome: Positive tilbakemeldinger: Det er flott at DPS Skien har begynt å sende ut inntaksnotat til fastlegene. Det oppleves slik

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009 INTRAVENØSE SYKEHJEM Fra tanke til handling 25.09.2009 STHF: Lisbeth Østby Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Schopenhauer FILM Fra tanke til

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg

Møteplassen 17.3.15. Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Møteplassen 17.3.15 Harald Bergan Fagansvarlig radiologi Kongsberg Temaer Henvisningsrutiner bedret kommunikasjon fra rtg ved avviste henvisninger Redusere bruk av CT ved lave ryggsmerter. Henvisningsrutiner

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk

Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Førstelinjeperspektivet oppdrag, forståelse, språk Janecke.thesen@isf.uib.no Praksiskonsulent PBU Helse Bergen Fastlege Valestrand legekontor Tverrfaglig forum Tabernaklet 1. juni 2011 Diagnosespesifikke

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Kontroll av pasienter på riktig omsorgsnivå

Kontroll av pasienter på riktig omsorgsnivå Turid Loka, prosjektleder Valborg Sund, prosjektsjef Jobbglidningsseminar 24.09.2013 Bakgrunn for prosjektet Kontrollpasienter utgjør betydelig antall pasienter på poliklinikkene Lange ventetider for utredning

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Samhandling mellom fastlege og DPS

Samhandling mellom fastlege og DPS Samhandling mellom fastlege og DPS Forskningsdagene i Bergen 2013 Kathe Helland Holmås Fastlege Sandviksboder legepraksis og praksiskonsulent Betanien DPS 1 PKO = PraksisKonsulentOrdningen 30 år i Danmark

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00464-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.09.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 10/00010-17 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00829-9 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 17.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00604-21 Tilbud om fast

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Psykisk helsevern for barn og unge BUP

Psykisk helsevern for barn og unge BUP Psykisk helsevern for barn og unge BUP Presentasjon Styret HNT 3.okt 2017 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (hittil i år) Styringsmål 2017 SOM maks. 57 dager VOP maks. 45 dager BUP maks. 40

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe

Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe Hvem skal jeg snakke med? Er det mulig å få til endringer på dette sykehuset? Bente Thorsen Praksiskoordinator, OUS Aker Fastlege Linde legegruppe Hjemmetjenesten ringer mandag morgen Fru A kom hjem fra

Detaljer

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Kritisk søkelys på PKO-ordningen. NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm Kritisk søkelys på PKO-ordningen NSH Praksiskonsulentkonferansen 2014 Rica Hell hotell 4. september 2014 Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Utfordringer for

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1

Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE. Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Prosjektplan BEDRET SAMHANDLING MED KOMMUNENE Dato: 31.03.2015 Versjon nr.: 1.1 Versjon Forfatter Endring Dato Godkjent 1.0 1.1 Kathinka Meirik Endret oppsett, + vedlegg Bakgrunn og forankring Klinikkens

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold

Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold Hjerneslag fra hjem til hjem Helhetlig behandlingslinje i Vestfold SiV HF og Nøtterøy kommune Reidar Kloster, nevrolog, behandlingslinjeansvarlig lege Gardermoen 27.10.2010 Hjerneslag fra hjem til hjem

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram

Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy. Nasjonalt topplederprogram Endringsoppgave: Styrket legekompetanse og mobilisering av leger til lederrollen - Med de 7 legerollene som verktøy Nasjonalt topplederprogram Karianne Høstmark Tønsberg, april 2016 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene

Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Bakgrunn Litt historikk Avisoppslag Samhandlingstilsyn psykiatri Dialogmøte med kystgruppen 18.01.17 Dialogmøte mellom kommunehelsetjenesten og psykiatrisk

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016 HAVO Seksjon Habilitering for voksne Hvem er vi? Ergoterapeut Fysioterapeut Overlege (psykiater) Psykologer(3) Vernepleiere(5) Seksjonsleder (vernepleier) Barne- og

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus

Status for BARNE BEST rundt om i landet. Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus Status for BARNE BEST rundt om i landet Nettverksmøte BEST 2014 Renate Giæver Barne BEST koordinator, Hammerfest sykehus NASJONALT Nytt utkast til Nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet) (

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseoverføring SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Mandat Etablere et forutsigbart, strukturert system som ivaretar gjensidig kompetanseutveksling

Detaljer

Koordineringsgruppe kreftpakker

Koordineringsgruppe kreftpakker Organisering ved STHF Koordineringsgruppe kreftpakker Ledere, personell fra aktuelle fagmiljø, IKT, brukerrepresentanter, rep fra fastlegene DIPS Analyse Forløpskoordinatorer m/stedfortredere Prosjektleder/Kreftkoordinator

Detaljer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer

Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtale om etablering av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunen for psykisk helse og rusproblemer Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og Porsgrunn kommune Bygger på Delavtale (4.3.5) om plasser til

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene

Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling. Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene Anders Vege, seksjonsleder Seksjon for kvalitetsutvikling Felles mål, fremtidens løsninger Læringsnettverk for pasientforløp i kommunene disposisjon Bakteppe, i vår tid Implementering, en utfordring Læringsnettverk

Detaljer

Forløpsmetodikk for utvikling av helhetlige pasientforløp

Forløpsmetodikk for utvikling av helhetlige pasientforløp Forløpsmetodikk for utvikling av helhetlige pasientforløp Pasientforløp Et forløp begynner med første kontakt for et nytt problem, eller for et tidligere overstått problem, og varer til siste kontakt for

Detaljer

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF

Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling. Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Hva er en god utskriving? Informasjon, medikamenter og ansvarsfordeling Anton Rodahl, allmennlege Martin Weisshaar, avd.leder, nevrologisk avd, SSHF Agder legekonferanse 2013 Totalt 69613 66153 61050

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innherred medisinske forum Foredragene fra Innherred medisinske forum Nettadresse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP

Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjektplan GODE PASIENTFORLØP Prosjekt i Østre Agder i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder. Prosjektet er en del av den nasjonale satsingen gjennom KS og Nasjonalt

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13

Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg. Nasjonalt topplederprogram. Mona Grindrud 03.04.13 Utviklingsprosjekt: Intern samhandling somatikk og psykisk helse/rus Kongsberg Nasjonalt topplederprogram Mona Grindrud 03.04.13 Bakgrunn og problemstilling: Vestre Viken HF ble etablert 1. juli 2009.

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 03/00001-8 Sier opp sin stilling Personalmappe - Poliklinikk Seljord DPS Dok. dato: 14.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 14/01305-8 Svar - erstatningssak

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Ungdomsmedisin. Operasjon selvstendighet. Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus. BUP dagene 4.april 2014

Ungdomsmedisin. Operasjon selvstendighet. Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus. BUP dagene 4.april 2014 Ungdomsmedisin Operasjon selvstendighet Presentasjon av transisjonsprogrammet Ahus BUP dagene 4.april 2014 Presentasjonen Film 4 minutter Prosjekt ungdomsmedisin Utfordringsbildet generelt Transisjonsprogram

Detaljer

Budsjettarbeidet for 2017

Budsjettarbeidet for 2017 Budsjettarbeidet for 2017 Status, tiltak og styring Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF 08.09.2016 Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Føringer for budsjett 2017 Bedret tilgjengelighet gjennom kortere

Detaljer

Skjema for søknad om prosjektmidler

Skjema for søknad om prosjektmidler Skjema for søknad om prosjektmidler Tittel: Sammendrag Prosjektsøknad Norsk gruppe for konservativ av tilnærming anal- og rektalfunksjonsproblemer, inkludert pilot for kvalitetsregister Analinkontinens

Detaljer

Erfaringer med å satse på Behandlingslinjer

Erfaringer med å satse på Behandlingslinjer Erfaringer med å satse på Behandlingslinjer NSH konferanse 20. og 21 november 2008 Oslo Kvalitetsrådgiver og prosessveileder Sykehuset i Vestfold HF Tone Enget Westbye Hvorfor behandlingslinjer? En motebølge?

Detaljer

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital

Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Erfaring fra arbeid med pasientlogistikk og standardisert pasientforløp i St Olavs Hospital Konferanse om Helhetlige pasientforløp NSH 2011 Tema for foredraget Pasientlogistikk arbeid ved St Olavs Hospital

Detaljer

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Svein A. Berntsen Tromsø 13.06.14 sveina.berntsen@sshf.no ART Historikk Startet 1996 som prosjekt Ambulant Slagteam En fast del av

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet /12 2 Rådet for mennesker med nedsatt SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01324-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 29.05.2012 11/12 2 Rådet for mennesker med nedsatt 29.05.2012 11/12

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/01540-3 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 01.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/02175-8 Tilbud om stilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015

Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015 Standardiserte pasientforløp i psykiatrisk klinikk Samhandlingsmøte psykiatri 03.06.2015 Hilde Ranheim, Kvalitetsrådgiver Olga Marie Midtaune, Seksjonsleder Seksjon psykoser SL Agenda Satsningen på Standardiserte

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00786-12 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/00025-14 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer