Månedsrapport for april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for april 2014"

Transkript

1 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske sentralbanken (FED) renten uendret på 0,13 prosent. Sentralbanken fortsetter med å redusere verdipapirkjøp i samme tempo som tidligere. Makrodata har i perioden sett under ett vært konsistent med en aktabel økonomisk vekst. FED viste til noe svekkelse av bedriftenes investeringer, men at dette ble motvirket av husholdningenes etterspørsel. Det generelle syn på økonomiske utsikter for USA viste ingen overraskelser og var i tråd med signaler fra det forrige FED møtet. I s var både inflasjonen og kjerneinflasjon på 1,3 prosent på årsbasis. Inflasjonen ligger såle på et nivå som ikke legger press på den amerikanske sentralbanken i forhold til å forsere renteøkningene. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, fortsetter sin positive utvikling men med noe svakhetstegn i det siste. 12 månedsveksten er likevel sterk og har i gjennomsnitt steget med 12,8 prosent. De fleste andre indikatorene for boligkedet viser en noe svak utvikling. Arbeidskedstallene viste styrke, men med noen svake punkter. Sysselsettingen økte med personer, mens kedet ventet Samtidig falt arbeidsledigheten fra 6,7 prosent til 6,3 prosent. Den sterke utviklingen i ledigheten må dog sees i lys av at deltagelsesraten i arbeidsstyrken falt. Til tross for lavere ledighet som vi har sett over lengre tid, er den løpende lønnsvekst på relativt lave nivåer. Flere hevder at den strukturelle ledigheten (nedre nivået) har økt, og det skal derfor kun en mindre økning i sysselsettingen til før arbeidsløsheten faller kraftigere. Siden ingen helt vet hvor stramt arbeidskedet er, kan det være nyttig å følge utviklingen i timelønnen og antall timer som det arbei. Økninger her vil tyde på at noe er på gang. Vi forholder oss til signalene fra sentralbanken om at kjøpene av verdipapirer sannsynligvis skal avsluttes mot slutten av året. Deretter vil det gå en periode hvor man vurderer utviklingen i økonomien, før man eventuelt starter med renteøkninger. Tidspunktet vil sannsynligvis være rundt sommeren års rente i % Europa Den 3. il holdt som ventet den europeiske sentralbanken (ECB) renten uendret på 0,25 prosent. I følge sentralbanksjefen Draghi fortsetter det moderate oppsvinget for økonomien. Risikoen for veksten er fortsatt på nedsiden. Man antar å stå foran en lengre periode med lav inflasjon, før prisveksten forventes å tilta i 2015 Norge Europa USA Japan

2 og ECB er nå enstemmige i sitt syn om å vurdere ukonvensjonelle instrumenter, inklusiv kvantitative lettelser. Arbeidsledigheten for eurolandene holder seg relativt stabilt på oppunder 12.0 prosent og siste data viste 11,8 prosent. Ledigheten ligger på 6,7 prosent i Tyskland, mens land syd i eurosonen som Spania og Italia ligger på 25.9 og 12,6 prosent. Veksten i pengemengden i euroområdet økte svakt, og har nå en årlig vekstrate på 1,1 prosent. Husholdningenes kredittvekst er fortsatt svak og er nå på 0,6 prosent, mens bedriftene har en negativ kredittvekst på 3,0 prosent. Bankene melder om økt etterspørsel etter kreditt, og signaliserer at de ikke strammer inn lengre. Prisveksten i il økte noe til en årsvekst på 0,7 prosent. Prisveksten har holdt seg under 1 prosent i noen måneder, og vil ikke være til hinder for et eventuelt rentekutt fra ECB sin side mnd rente i % årsbasis i s. Kjerneinflasjonen var uendret på 2,6 prosent, som er ginalt over Norges Banks mål på 2,5%. Det er importerte varer som trekker prisveksten opp, og effekten av en svak krone har kommet raskere enn ventet. Det er ingen tegn til økende innenlandsk prispress. I slutten av il kronen vært uendret mot euro på ca 8,25. Også handelsvektet har kronen holdt seg stabil. Sentralbanken annonserte ved rentemøtet i s at de ikke ville kjøpe valuta til Statens pensjonsfond utland i il. Anslaget deres tilsier at det sannsynligvis ikke vil være behov for å kjøpe valuta i månedene som kommer. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB var uendret på 3,5 prosent. Norges Bank anslår AKU-ledigheten til 3,75 prosent i Kredittveksten holdt seg på 5,8 prosent for s. Husholdningenes kredittvekst ligger på en årlig vekst på 6,9 prosent som er en økning fra 6,7 prosent i ruar. Husholdningene har hatt en vekst i overkant av 7 prosent de siste 2,5 årene, men nå har vi hatt tre måneder med noe lavere tall. I denne perioden har boligkedet virket svakt, men ser ut til å ta seg litt opp nå. Tilgangen til kreditt synes å være god, og bankene melder om økt konkurranse innen boliglån. Detaljhandelen økte i s med 1 prosent og var langt sterkere enn ventet. Disse tallene er volatile, men data hittil i år viser en sterk tendens. - Norge Europa USA Japan Norges Bank har signalisert at de vil holde renten uendret til sommeren Arbeidsledigheten og inflasjonen blir som vanlig viktige indikatorer å følge fremover. Norge Den 27. s holdt som ventet Norges Bank renten uendret på 1,50 prosent. Samtidig ble årets første Pengepolitiske Rapport lagt frem. Rentebanen var tilnærmet uendret og første renteøkning ventes rundt sommeren Sentralbanken forventer en svakere utvikling i norsk økonomi og har nedjustert vekstanslagene for fastlandsøkonomien. I motsatt retning trekker inflasjonen som forventes å ligge på 2,25 prosent de neste årene. Konsumprisindeksen var på 2,0 prosent på Rentekedene Internasjonalt og Norge Internasjonalt har økonomiene utviklet seg omtrent som forventet. Både nøkkeltall og indikatorer har vært gode i USA og eurolandene, men lav inflasjon i eurolandene kan skape usikkerhet hos ECB. Våre pengekedsfond ga en normal avkastning i s. De lange obligasjonsfondene ga en god avkastning grunnet fallende renter. I forhold til sine referanseindekser har avkastningen også vært god for de fleste fondene.

3 Kreditt April har vært en rolig måned i det globale kredittkedet. Investorene har holdt et øye med den politiske uroen i Ukraina og vært avventende i forhold til påvirkningen fra reduksjonen i økonomisk stimuli fra den amerikanske sentralbanken. Resultatet er en svak nedgang i kredittpremie og et lavt volum på nyutstedelser av kredittobligasjoner. Rentedifferansen mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid endte på 1,07 prosent, som er 0,04 prosentpoeng bedre enn ved utgangen av s. Rentedifferansen har ikke vært så lav siden ust Mellom de ulike kedene var utviklingen veldig jevn i måneden. Alle tre hovedkedene (det euro-, dollar- og punddenominerte) hadde alle en svak positiv utvikling. Innenfor sektorene ser vi at industrisektoren gjorde det noe bedre enn finanssektoren, som er motsatt av hovedtendensen i årene etter finanskrisen. Innenfor ratingsegmentene har selskapene med lavest rating hatt størst reduksjon i kredittpremie. Det er dette segmentet som har størst prisvolatilitet Kredittpremie CDX USA Europa Aksjekedene Globalt De globale aksjekedene (MSCI World) steg med 0,8 prosent i il. S&P 500 indeksen steg med 0,6 prosent, mens den teknologitunge NASDAQ-indeksen falt med 2 prosent. Det var en liten sektorrotasjon ut av teknologi og inn i mer trauste aksjer i il. Den tyske DAX-indeksen falt med 3,4 prosent. Bekymring for situasjonen i Ukraina forklarer nok det relativt store fallet i Tyskland. Hittil i år har verdensindeksen steget med 1,8 prosent. Det har kommet gode makrotall fra både USA og Europa den siste tiden. Sysselsettingen i USA økte med i il og arbeidsledigheten er nede i 6,3 prosent. Det ser definitivt ut til at krisen i amerikansk økonomi er over. Ledende indikatorer fra Euro-området er også positive. Det går etter all sannsynlighet gradvis mot bedre tider i Europa kan bli et godt år for europeisk økonomi. Aksjekedene har som vanlig tatt gledene på forskudd. Den sterke oppgangen i 2013 var basert på den bedringen vi nå ser. Kort oppsummert har vi lave renter og en økonomi i bedring, men aksjer som er litt på den dyre siden. Utsiktene for gevinst i aksjekedet er kanskje middels gode? Europa, USA og Japan Norden De nordiske børsene ga en avkastning på 1,2 prosent i il i norske kroner. I lokal valuta gjorde det norske kedet det best, mens det danske kedet var svakest. På sektornivå var materialer og kraftselskaper de to sterkeste sektorene, mens teknologi og stabilt konsum var de svakeste. Måneden var preget av uroligheter i Ukraina, og generelt økende geopolitisk usikkerhet, men kedet viser få tegn på bekymring. Det har også vært rapporteringssesong, og selskapene har levert omtrent som ventet. På makrosiden har de fleste tallene gitt støtte til økt økonomisk vekst i Nord Amerika og Europa, mens tallene for Asia har vært noe svakere. Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix

4 Norge Starten på il var sterkt preget av situasjonen i Ukraina. Russlands aggressive holdning overfor nabolandet og de vestlige landenes straffereaksjoner skapte usikkerhet i de finansielle kedene. Usikkerheten ga størst utslag i aksjekursene til teknologiaksjer som er priset med en forventing om sterk vekst fremover. Utover i måneden startet selskapene å levere kvartalsresultater. Generelt sett, har de resultatene som har kommet, vært noe bedre enn forventningene, både i USA og i Norge. Det ser ut til at selskapene klarer å holde ginene godt oppe selv om det generelt sett ikke er stor vekst i omsetningen. Med disse positive selskapsresultatene har aksjekedene priset opp aksjer de siste ukene. I Norge er resultatene så langt, relativt gode. Spesielt Statoil hadde et godt kvartal etter en serie skuffelser de siste årene. toppledelsen til selskaper i sterk vekst oppfattes nesten alltid negativt i aksjekedet. Dog forventer vi ikke at endringen i dette tilfellet signaliserer om noe negativt i selskapets fremtid. Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ book ROE Est utbytte MSCI World % 2.6 % S&P 500 Index % 2.1 % MSCI Europa % 3.4 % DAX Index (Frankfurt) % 3.0 % FTSE 100 Index (London) % 3.7 % CAC 40 Index (Paris) % 3.3 % MSCI Japan % 2.2 % MSCI AC Asia Pacific % 2.8 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.2 % Oslo Børs Fondindeks % 4.2 % Norge og Norden VINX 30 Index (Norden) % 3.8 % Stockholm 30 Index % 4.0 % Copenhagen 20 Index % 2.1 % Helsinki 25 Index % 4.4 % MSCI Emerging Markets % 3.0 % MSCI Brazil % 4.1 % MSCI Russia % 5.4 % MSCI India % 1.7 % MSCI China % 3.7 % Kilde: Bloomberg 80.0 Norden VINX 30 Norge OSEFX KLP AksjeNorge hadde en ginalt svakere utvikling enn den sammenlignbare Fondsindeksen i il. Gjennom måneden var det store svingninger i fondets avkastning relativt sett til indeksen, selv om måneden sluttet tilnærmet uendret. De relativt sett beste bidragsyterne for fondet i il var undervektene i medieselskapet Schibsted, oljeselskapet DNO og solenergiselskapet REC. På den negative siden bidro teknologiselskapet Nordic Semiconductor mest etterfulgt av industrikonglomeratet Ganger Rolf og flyselskapet Norwegian. Førstnevnte selskap steg først kraftig på en god resultatrapport for første kvartal, men falt deretter tilbake grunnet det tidligere nevnte fallet i teknologiaksjer samt at finansdirektøren i selskapet slutter for å begynne hos IT-leverandøren Atea. Endringer i

5 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE*** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.14% 0.10% 0.04% 0.71% 0.45% 0.26% 0.12% ST1X KLP Aktiv Rente 0.15% 0.12% 0.03% 0.70% 0.49% 0.21% 0.12% 1 mnd. Nibor -0.15% KLP Rentefond II 0.11% 0.10% 0.01% 0.70% 0.43% 0.27% 0.28% ST3X KLP Pensjon 0.28% 0.22% 0.06% 1.29% 1.00% 0.29% 0.84% ST4X KLP Pensjon II 0.52% 0.63% -0.11% 2.26% 2.03% 0.23% 1.41% ST5X KLP Kort Stat 0.09% 0.10% -0.01% 0.11% 0.12% -0.01% KLP Statsobligasjon I 0.53% 0.55% -0.02% 1.70% 1.65% 0.05% 0.28% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I 0.41% 0.43% -0.01% 1.78% 1.41% 0.37% 0.40% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I 1.02% 1.04% -0.02% 3.71% 3.78% -0.07% 0.24% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 1.03% 1.04% -0.01% 3.72% 3.78% -0.06% 0.25% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 1.91% 2.03% -0.12% 4.68% 3.84% 0.84% 2.44% OSEFX KLP AksjeNorden 1.01% 1.17% -0.16% 4.02% 5.11% -1.08% 2.56% VINXFNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I*1,2**** 1.71% 0.46% 1.25% 2.01% 0.46% 1.55% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II 1.88% 0.72% 1.17% 3.44% 2.26% 1.18% KLP AksjeGlobal Indeks I*1,2 0.47% 0.46% 0.01% 0.37% 0.46% -0.09% 0.10% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II*1,2 0.79% 0.79% 0.00% 1.85% 1.99% -0.14% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III*1,2 0.79% 0.79% 0.00% 1.82% 1.99% -0.17% 0.13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV*1,2 0.78% 0.79% -0.01% 1.78% 1.99% -0.21% 0.12% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks*1-0.17% -0.22% 0.05% -2.13% -1.97% -0.17% 0.22% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -0.18% -0.22% 0.04% -2.16% -1.97% -0.19% 0.22% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks*1,2 0.40% 0.39% 0.01% 0.07% 0.20% -0.13% 0.09% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 2.91% 2.92% -0.01% 5.02% 5.38% -0.36% 0.32% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 2.90% 2.92% -0.02% 5.12% 5.38% -0.25% 0.19% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I*1,2 2.01% 1.98% 0.03% 2.57% 2.64% -0.06% 0.17% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II*1,2 1.95% 1.88% 0.07% 3.65% 3.79% -0.14% 0.24% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD*1,2 0.50% 0.50% 0.00% 2.32% 2.39% -0.07% 0.09% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II*1,2 0.62% 0.60% 0.02% 2.49% 2.57% -0.08% 0.11% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I*1,2-1.26% -1.23% -0.02% -5.14% -4.92% -0.22% 0.24% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II*1,2-1.36% -1.15% -0.21% -6.15% -5.73% -0.41% 0.29% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 1.34% 1.47% -0.12% 3.03% 3.43% -0.40% 0.57% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 1.34% 1.47% -0.13% 3.00% 3.43% -0.43% 0.57% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 0.41% 0.14% 0.27% 0.81% 0.54% 0.27% 6.88% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 0.33% 0.14% 0.19% 0.29% 0.54% -0.25% 2.05% 1 uke Nibor Durasjonsvektet Rentefond MVvektet Eff. rente* eff. rente** Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Markedsverdivektet effektiv rente viser dagens løpende avkastning for fondet. De enkelte papirene i fondet vektes på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. **) Durasjonsvektet effektiv rente representerer internrenten til fondet, og beregningen hensyntar timingen på fremtidige kontantstrømmer samt løpetiden til hvert enkelt papir. ***) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. ****) Oppstart av fond ) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

6 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 295, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 296, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 1 010,3469 1,368 0,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 1 036, ,15 0,00/0, KLP Rentefond II 1 014,7105 1,820 0,20 0,00/0, KLP Pensjon 1 047, ,20 0,00/0, KLP Pensjon II 1 295, ,20 0,00/0, KLP Kort Stat 1 001,0971 1,044 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon I 1 009,3429 4,547 0,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I 1 049,1470 3,218 0,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I ,995 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 123, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 347,1425 4,372 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden 2 721,1726 2,357 0,20 0,10/0,10* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 036,9083 9,266 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 034, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 1 700,3641 9,542 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 665,2780 6,502 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 655, ,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 502, ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 159,4010 3,155 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 138, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 1 567, ,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,929 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 558, ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 178,8737 1,326 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1 252, ,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD 1 904,6217 3,790 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 446, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 978, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 865, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 932, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 988, ,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Uttak Antall uttak Generelt Bemerk Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Månedsrapport for januar 2016

Månedsrapport for januar 2016 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer