Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)"

Transkript

1 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 1 Tabell 1 Magdelone Espeland. Født før Død på Espeland etter 1620 i Lindås. En rekke forhold kan tyde på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der. Det fins få kilder, og hun ble født hundre år før de første kirkebøkene. Vi må derfor gjette på grunnlag av skattelister, jordebøker osv. 1) I 1563 heter det at "Høstru Magdelone for Flattøen" skal betale 2 lott sølv i skatt. Uttrykksmåten "for Flattøen", mens andre brukere er oppført etter gardsnavn, kan tyde på at Magdelone b o r på Seim, og gift med en av brukerne. Hadde hun vært enke, ville språkbruken vært annerledes. 2) Vi vet at hovedmannen blant brukerne på Seim ved århundreskiftet og en god stund etterpå, var sønn av en Magdalene (Magdelone), og to av sønnene hans ble småhøvdinger på garden. 3) Magdelone Espeland, kona til Lars (Laurits), døde ca 1620, og sønnene Amund Larsen på Seim og Johannes Larsen på Hjelmtveit var på gardene fra ca De må således være født omkring Det er derfor ingenting i veien for at den Magdelone vi vet om på Seim i 1563 kan ha vært moren deres, og identisk med Magdelone Espeland som d e r var gift med Lars. Gift med Lars (Laurits) Espeland. Død på Espeland omkring 1603 i Lindås (Alenfit I, s. 501). Amund Larsen Seim. Født omkring 1565 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død omkring 1618 i Lindås (Alenfit I, s. 567). Se tabell 2. Johannes Larsen Seim. Født 1603 (Alenfit I, s. 501). Død omkring 1659 (Alenfit I, s. 501). Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1) Amund Larsen Seim. Født omkring 1565 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død omkring 1618 i Lindås (Alenfit I, s. 567).

2 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 2 Utsyn fra Kongshaugen på Seim. Foto: O. Sellevold. Kongshaugen på Seim 17. juni Feiring av 1000-års minnet om Håkon den godes død der kong Olav V talte ved vigslingen av den restaurerte haugen.

3 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 3 Håkon den gode var den første kristne norske konge. Han hadde med seg munker fra Glastonbury-klosteret i Sørvest-England for å spre kristendommen i Norge. Men håkon lykkes ikke, og han ble gravlagt på hedensk vis på Seim i Lindås. Olav den hellige i Seim kirke i Lindås. Statuen fra midten av tallet, viser den inovrvendte og tenksomme Olav.

4 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 4 Prosesjonsstaver fra Seimskirken fra ca Amund Larsen var sønn av Lars Espeland og Magdelone Espeland. Men det er mange forhold som tyder på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der. Seinere kan hun som enke ha giftet seg med Lars Espeland. I leidangsregnskapene er det bare sagt om Seim: "haffuer Erich Rosenkrantzes arvinger", hvilket betyr at garden var leidangsfri (fri for sjømilitær skatt). Den gamle landskylden på garden etter at alle omkringliggende garder var skilt ut - var 4 lauper smør og 4 huder. Omgjort til smørskyld blir det 432 merker. Bare en gard i hele skipreden, nabogarden Hopland, hadde større landskyld. Vi vet at Amund var på bruk 1 i perioden , men ettersom vi ikke har opplysninger om folket på Seim mellom 1563 og 1603, kan Amund ha vært på bruket i mange år før Han må være død før Før den tid er odelsgodset etter fedrefolket på Espeland ført på Johannes Hjelmtveit, Amund Seim og Magdelone Espeland, men seinere på "Johannes Hjelmtveit, hans moder og broderbørn". Kona hette trolig Ingeborg fordi to av sønnene hadde en datter med det navnet. Det er ingen tvil om at Amund og hans ætt hadde en særstilling på Seimsgarden. Det ligger nær å tenke seg at han hadde vært en slags tillitsmann for arvingene etter Erik Rosenkrantz. En slik posisjon hadde han neppe fått uten å ha særlige forutsetninger for det, blant annet at han var av god ætt. Også sønnene hans må ha vært sett på som høvdinger i bygda. Det gjaldt Lars og Jakob som ble boende på Seim, Ola på Hopland og ikke minst Børge som ble breuker på Nepstad. Børe var lensmann i lang tid, og ble valgt til utsending for allmuen til Kongehyllingen i Oslo Til ætten høre svært mye jordegods rundt om i Nordhordland. OM KONGSGARDEN SEIM Navnet er forkortet av gammelnorsk Sæheimr, heimen ved sjøen. Sjøen er Seimsfjorden. I dag rekker ikke Seim fram til sjøen noe sted. Det må garden ha gjort den gangen den fikk navnet. Så å si alt land omkring Seimsfjorden

5 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 5 har hørt til Seim, og gardsnavnet peker i samme retning. Seim var kongsgard i Harald Hårfagre (ca ca. 930) og Håkon den gode (ca.833-ca.960) sin tid, og trolig lenge etterpå uten at vi kan påvise dette sikkert. Men garden må ha vært kongs- eller høvdingsete også før rikssamlingen, og må ha vært sentrum i et nordhordsk rike. Vi vet heller ikke når garden sluttet å være reell kongsgard og ble bortleid kongsgods, heller ikke når den ble gitt eller solgt til privatfolk, dvs. adelsmenn. Det har vært mange og store fortidsminner fra Seim, slik vi kan vente fra en gard med slike tradisjoner. Sorenskriver, stortingspresident og stiftsamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie ( ) skrev i 1824: "Paa gaarden Seim findes en rund jordhøi, hvor sagnet beretter at Haagen Adelsten skal ligge begraven. (Haagen Adelsten = Håkon Adalsteinsfostre den gode). Denne høi er nu liden, da den for omtrent 20 aar siden er udjevnet og ganske opgraven og omdannet til en ager. Men den har tilforn været meget stor og høi og saa brat at den fine jord, hvoraf høien bestaar,aldrig kunde bli liggende, men ideligen skred ned. "Paa fladen lige nedenfor husene og vestenfor elven ligger en saakaldet thinghaug omgit med 8 stene." En meget stor haug der ligger inde paa gaarden Seims mark vestefor gaardens huse, hvilken haug kaldes Kløe-haugen (Klæ-høien), synes ikke ulig at være en begravelseshaug". Til 1000 års-minnet for Håkon den godes død ble Kongshaugen utgravd av konservator Egil Bakka, og med støtte fra Nord- og Midthordland sogelag ble haugen satt i stand på en særs tiltalende måte, om minnestedet ble åpnet og vigslet i nærvær av Kong Olav V den 17. juni OM EIERNE: Vi vet at sist på 1400-tallet var eieren den norke adelsmann og riksråd Otte Mattson Rømer til Austråt, som var lensherre på Bergenhus i Seim var hans "setegard" og der holdt han "disk og dug", det vil si at han til tider bodde der. Rømer var en stor godseier som hørte til de gjeveste adelsættene i landet i en tid da den norske adelen var sterkt oppblandet med dansk og svensk adel. Etter Otte Mattson Rømer gikk Seim i arv til hans datter, Inger Ottesdatter til Austråt som var gift med riksråden Nils Henriksen, og fra henne til datteren Anna, som var gift med den danske adelsmannen Erik Eriksen Ugerup fra Halland, og som en tid var lensmann i Skien. Seim er nevnt som hans setegard. Midt på 1500-tallet er Erik Rosenkrans blitt eier. Trolig er det skjedd ved arv etter faren Otte Holgerson Rosenkrantz, som var lensherre på Akershus Erik Rosenkrantz var lensherre på Bergenhus , og var den største jordeieren i Norge på den tiden. Det er sagt at han eide 1/24 av alt jordegods i landet. Rosenkrantz døde i 1575, og jordegodset hans gikk til svigersønnen Frantz Ranzau, og fra ham til hans to sønner, Fredrik og Hnerik Ranzau. Seim ble overtatt av Henrik Ranzau som i 1649 solgte garden til Hannibal Sehested. Sammen med eiendommen Sandviken i Bergen hovedgard for Sehesteds gods på disse kanter av landet, og bar da navnet "Sem og Sandvig gods". Som hovedgard var Seim fri for all landskyld, leidang (sjømilitære forpliktelser), skatt og tiende. Men da Sehested kom i unåde og ble avsatt i juni 1651, gikk alle jordeiendommene han til Kongen. Men Seim og Sanvig var fortsatt hovedgarder for godset, og ble holdt samlet. En hollender kjøpte Seim og Sandvig gods 14. august Det var Gabriel Marselius, som var titulert som " Hans Kong. May. residerende commisarius i Amsterdam". Sammen med broren Selius hadde han lånt den dansk-norske staten en svær pengesum, om lag riksdaler, under Hannibals-feiden. Nå overtok han jordegods som avskriving på gjeld. Den neste eieren var generaltollforvalter var Herman Garmann, og i hans ætt ble garden værende i mer enn hundre år. Vi kjenner disse eierne: Ludvik Stoud, sokneprest i Odense, som i 1679 solgte til rådmann Ivar Christensen i Bergen. I 1691 var eieren Christen Henningsen, rådmann og byfut i Bergen. I 1699 var garden eid av forvalteren av Halsnøy kloster Johan Friman. Deretter fram til 1730 generaltollforvalter Johan Christophersen Garmann, sønnesønn av Hermann Garmann. Seinere hadde hans enke, Karen Frimann, garden til hun døde ca Ved auksjon 18.februar 1771 etter Karen ble Seim solgt til sønnen, sorenskriver Johan Garmann. I 1772 solgte han til bønder. Siden har garden vært i brukereie.

6 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 6 Den danske adelsmannen Erik Rosenkrantz ( ) var lensherre på Bergenhus Han eide Seimsgården inntil den ble beslaglagt av kongen. Generaltollforvalter og stiftsskriver Herman Garmann var den største eier av tidligere krongods. Portrettet viser Herman Garmann med sin kone Margrethe malt av en ukjent kunstner i Gift med Ingeborg? Seim. I Bygdebok for Alenfit, bind I, hevdes at kona til Amund Larsen Seim trolig hette Ingeborg fordi to av sønnene hadde døtre med dette navnet. Lars Amundsen Seim. Født på Seim omkring 1600 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død på Seim 1665 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Se tabell 3. Jakob Amundsen Seim. Født omkring 1600 (Alenfit I, s. 568). Ola Amundsen Seim. Ola var garbruker på bruk 1 på Hopland fra Børge Amundsen Seim. Børge var gardbruker på bruk 4 på Nepstad i Lindås. Kari Amundsdatter Seim. Se tabell 4. Sygni (?) Amundsdatter Seim. Født 1610 (Alenfit I, s. 568). I bygdeboka for Alenfit, bind 1 (s. 568) regner forfatteren med at Sygni er datter til Amund Larsen Seim. Sygni ble gift med Erik Eriksen Kleivdal (bruk 5 på Kleivdal). En seinere arvesak viser slektsskap mellom ætten på Seim og Kleivdals-folket.

7 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 7 Tabell 3 (generasjon 2) (Fra Tabell 2) Lars Amundsen Seim. Født på Seim omkring 1600 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død på Seim 1665 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Gift med Kari Seim. Født 1603 (Alenfit I, s. 568). Død 1687 i Seim (Alenfit I, s. 568). Kari overtok bruk I på Seim da mannen døde i Da hun ble gravlagt i 1687, holdt presten "ligpredigen" over henne. En slik merknad i kirkeboka finner vi bare om de "beste" menn og kvinner i bygda. Kari fikk sin grav inne i kirken, og kirkeregnskapet forteller at det ble betalt en ku til kirken for dette. Kari Amundsdatter Seim. Tabell 4 (generasjon 2) (Fra Tabell 2) Gift med Kristen Gudmundsen Søre Åse. Født 1606 (Alenfit I, s. 891). Død 1667 (Alenfit I, s. 891). Anders Kristensen Søre Åse. Født 1651 (Alenfit I, s. 891). Død på Søre Åse 1696 i Lindås (Alenfit I, s. 891). Se tabell 5. Tabell 5 (generasjon 3) (Fra Tabell 4) Anders Kristensen Søre Åse. Født 1651 (Alenfit I, s. 891). Død på Søre Åse 1696 i Lindås (Alenfit I, s. 891). Gift med Ingeborg Jakobsdatter Elsås. Født 1650 (Alenfit I, s. 891). Død 1709 (Alenfit I, s. 891). Far: Jakob Olsen Elsås. Født på Søre Åse 1622 i Lindås (Alenfit I, s. 461). Død på søre Åse 1697 i Lindås. Mor: Ukjent/Unknown. Anna Andersdatter Søre Åse. Født på Søre Åse 1684 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død in Gjervik 1749 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Se tabell 6. Tabell 6 (generasjon 4) (Fra Tabell 5) Anna Andersdatter Søre Åse. Født på Søre Åse 1684 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død in Gjervik 1749 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Gift 1701 med Arne Amundsen Gjervik. Født 1652 (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død 1740 (Kilde: Alenfit I, s. 873). Arne hadde bruket på Indre Gjervik Far: Amund Olsen Gjervik. Født 1613 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død i Gjervik 1697 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Amund drev bruket Indre Gjervik i perioden Antakelig er kona Ingeborg enke eller datteren til den forrige brukeren. OM GARDEN INDRE GJERVIK OG EIERNE En liten del av Gjervik hørte til Hammers-kirken omkring Sannsynligvis har dette vært på Indre Ervik. Seinere hører vi ikke noe til denne kirke-eieren. I 1624 og 1626 er gården overtatt av kronen som hadde tatt hand om godset fra Munkeliv kloster. (Av gammel tradisjon ble garden fortsatt kalt Munkeliv-gods.) Men vi finner ikke

8 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 8 navnet på denne garden i jordbøkene i 1200, 1427, 1463 og for Munkeliv kloster. I 1650 er det sagt at "bønder eier och bøxler", men dette må være feil. I jordboka til Landkommisjonen er garden fremdeles krongods ("Munkeliv-gods"), men med det tillegg at lagmann Peder Nielsen Hiermann, hadde garden som "underpant". 10. april 1662 kjøpte Hans Hansen Smidt (Lillienskiold) garden. Han hadde giftet seg med lagmannens enke. Fra ham gikk garden over til datteren Maria Lillienskiold, som først var gift med oberst Bendix von Hatten (eier 1684) og siden med amtmann Iver von Ahnen (eier i 1694 og 1711). I 1712 var eieren "Frue Mühlenport" og i 1718 og 1723 major Mühlenport. Fru Mühlenport var Margrete Marie, datter av von Hatten og Maria Lillienskiold. Seinere gikk garden over til lagmann Niels Knag (Knagenhielm). Ved skifte 24. april 1775 etter fru "cancelliraadinde de Knagehielm" (Elisabeth von der Lippe) var Indre Gjervik lagt ut til sønnen Hans de Knagenhielm og datteren Christine Chatarine Elisabeth, gift med sokneprest i Luster, Gerhard Daae. 24. november 1775 solgte Daae bruk I til Knut Larssen, og 4. april 1777 solgte kaptein de Knagenhielm bruk II til brukeren Lars Olsen. Siden har garden vært i bondeeie. Bosettingen i 1645 omfattet 11 personer, hvorav 3 på en husmannsplass. I alt var der en tjenestedreng og 3 tjenestejenter. I 1666 var der 4 av mannkjønn på garden. I 1701 var der 5 av mannkjønn over ett år, derav 1 tjenestedreng. I 1711 var der i alt 7, derav 2 tjenestejenter. I 1801 var der totalt 17, derav 2 tjenestedrenger, 1 tjenestejente, 1 gammel enke som nøt almisse og 1 pleiebarn fra landet. I 1865 var der også 14 totalt, derav en gammel sinnsyk jente som amtet betalte for. OPPLYSNINGER OM GARDSDRIFTEN : 1661: "Ingen herlighed". 1667: Garden mangler vedskog ("brendefang") 1723: Ingen seter, "ikke vedskog, intet fiskeri. 2 flomkværner. Maadelig (=middelmådig) kornart og skiels (=middlels) letvunden. Lever allene av kvægets avling. 1776: 2 flomkverner. 1819: "Brendsel med torv og noget skov, vandfald til eget brug, og meget god havnegang." Mor: Ingeborg Gjervik. Født omkring 1620 (Kilde: Alenfit I, s. 873). Anders Arnesen Gjervik. Født i Gjervik 1705 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Amund Arnesen Fyllingen. Født i Gjervik 1719 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død ifyllingen 1781 i Lindås (Hamre III, s. 55). Se tabell 7. Tabell 7 (generasjon 5) (Fra Tabell 6) Amund Arnesen Fyllingen. Født i Gjervik 1719 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død ifyllingen 1781 i Lindås (Hamre III, s. 55). Gift 1. gang 1744 med Maritta Børgesdatter Grøttveit. Født på Grøttveit 1694 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1754 (Hamre III, s. 55). Maritta var enke etter Jon Larssen på Søre Åse i Lindås. Hun hadde ikke barn med Jon. Gift 2. gang 1755 med Kari Eriksdatter Eide. Født 1734 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død i Fyllingen 1758 i Lindås (Hamre III, s. 55).

9 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 9 Marta Amundsdatter Fyllingen. Født i Fyllingen 1756 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1756 i Lindås (Hamre III, s. 55). Marta Amundsdatter Fyllingen. Født i Fyllingen 1757 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død i Fyllingen 1783 i Lindås (Hamre III, s. 55). Gift 3. gang 1759 med Lisbet Askildsdatter Sjurset. Født 1738 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død i Fyllingen 1780 i Lindås (Hamre III, s. 55). Aksel Amundsen Fyllingen. Født 1759 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1844 (Hamre III, s. 55). Kari Amundsdatter Fyllingen. Født Fyllingen i 1761 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1761 (Hamre III, s. 55). Børge Amundsen Fyllingen. Født i Fyllingen 1762 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1803 (Hamre III, s. 55). Ole Amundsen Fyllingen, seinere/later Bogetvedt. Født i Fyllingen 1763 i Lindås (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1851 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Se tabell 8. Halvor Amundsen Fyllingen. Født i Fyllingen 1769 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1769 i Lindås (Hamre III, s. 55). Tabell 8 (generasjon 6) (Fra Tabell 7) Ole Amundsen Fyllingen, seinere/later Bogetvedt. Født i Fyllingen 1763 i Lindås (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1851 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Personnavnet Bogetvedt er en fordansking av gardsnavnet Bogetveit eller Baugtveit (uttalt bautveit). Antakelig kommer føsteleddet i navnet av gammelnorsk bogi som betyr boge eller bue, og den opprinnelige gammelnorske form har vært Bogaþveit. Vi kjenner ordet baug fra den buete stavnen på en båt. Tveit betydde opprinnelig "rydning i skogen". Den danske formen for "tveit" er "tved", mens "tvedt" ikke betyr noe som helst. Ole Amundsen Bogetvedts etterkommere eide gardsnr. 80, bruk nr. 1 på Bogetveit fram til garden ble delt i to og solgt ut av slekten i Gift 1795 med Brita Jensdatter Haukedal. Født i Haukedal 1772 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1839 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Brita ble konfirmert Ole og Brita fikk 11 barn, men fem døde som småbarn. Far: Jens Olsen Ulveseter, seinere/later Haukedal. Født 1724 (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Haukedal 1776 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Mor: Kari Clementsdatter Haukås. Født på Haukås 1740 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Haukedal 1804 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Lisbeth Olsdatter. Født på Myster 1796 i Vaksdal (Kilde: Hilmar Hitland). Kari Olsdatter Bogetvedt. Født på Bogetveit 1798 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1867 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Se tabell 9. Amund Olsen. Født på Bogetveit 1799 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Åsane. Tabell 9 (generasjon 7) (Fra Tabell 8) Kari Olsdatter Bogetvedt. Født på Bogetveit 1798 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1867 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Kari overtok gården Bogetveit.

10 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 10 Gift 1835 (Kilde: Hilmar Hitland) med Nils Jonsen Tepstad, seinere/later Bogetvedt. Født på Tepstad 1797 i Osterøy (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1868 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Nils var født på Tepstad i daværende Hammer prestegjeld (nå Osterøy kommune), men flyttet til Bogetveit i Åsane da han giftet seg med Kari Olsdatter Bogetvedt. Far: Jon Gudmundsen Valestrand, seinere/latertepstad. Født i Valestrand 1762 i Osterøy (Hamre II, s. 599). Død 1849 (Hamre II, s. 599). OM GARDEN TEPSTAD Tydingen av navnet er uviss, men kan ha noe å gjøre med fjellet "Tepstadnukjen". På gammelnorsk betyr "tipp" spiss eller smal topp, og navnet kan da bety stedet under fjellet med den spisse, smale toppen. Garden hører trolig til den andre gruppen av stad-garder som ble ryddet en gang i vikingtiden ( e. Kr.) EIERNE Tepstad var eid av Munkeliv kloster fram til reformasjonen. Etterpå ble garden lagt under kronen, men så seint som i 1626 er garden av gammel vane nevnt under Munkeliv. I 1662 fikk Herman Garmann skjøte bl. a. på denne garden. Men kort tid seinere overdro han den til Anoldus de Fine som var sokneprest i Hamre. I 1686 er kappellan i Fana, Søren de Fine, nevnt som eier. Fra 23. mars 1687 fikk Askild Andersen Tepstad skjøte på hele garden av Søren de Fine. Etter dette var garden nærmest å regne som et familiebruk på eiersiden. Jon Gudmundsen Valestrand overtok bruk DA da han giftet seg med enken Anna etterat hennes ektemann Ole Eriksen Tepstad døde i I folketellingen av 1801 heter det at Anna Larsdatter Mjelstad var tjenestekvinne på garden. I fortegnelsen til Bergenhus Infanteriregiment fra 1806 er Jon Gudmundsen oppført med en seksæring til vedtransport, og som hadde god plass til fem personer. Mor: Anna Nilsdatter Mjelstad, seinere/later Tepstad. Født på Mjelstad 1757 i Osterøy (Hamre II, s. 36). Død på Tepstad 1831 i Osterøy (Hamre II, s. 36). Jon Nilsen Bogetvedt. Født på Bogetveit 17/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Døpt 12/ (Kilde: Hilmar Hitland). Død 2/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Se tabell 10. Berte Oline Nilsdatter. Født på Bogetveit 1838 i Åsane. Se tabell 135. Anna Nilsdatter. Født på Bogetveit 1843 i Åsane. Se tabell 136. Jon Nilsen Bogetvedt. Tabell 10 (generasjon 8) (Fra Tabell 9)

11 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 11 Det ser ikke ut for at det fins noe fotografi av Jon Bogetvedt. Her er tatt med hans hilsen i bibelen han gav til sitt barnebarn, Johanne Bolette Bogetvedt, gift Davidsen, på konfirmasjonsdagen 1. oktober Bogetveit. Bruk 1 og 2. Foto: Knut B. Davidsen.

12 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 12 Bogetveit. Bruk 1. Foto: Knut B. Davidsen. Bonde. Født på Bogetveit 17/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Døpt 12/ (Kilde: Hilmar Hitland). Død 2/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Gift 1. gang med Boel Johannesdatter Tellevik, seinere/later Bogetvedt. Født itellevik 1846 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død 19/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet). Far: Johannes Olsen Håland, seinere/later Tellevik. Født på Håland 1819 i Osterøy (Hamre I, s. 596). Død i Tellevik 1872 i Osterøy (Hamre I, s. 596). Mor: Anna Eriksdatter Tellevik. Født i Tellevik 1829 i Åsane (Hamre I, s. 500). Død i Tellevik 1902 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Nilska Karina Toppe, født/née Bogetvedt. Födt på Bogetveit 24/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Död på Toppe 3/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Se tabell 11. Karl Johan Jonsen Bogetvedt. Født på Bogetvedt 6/ i Åsane. Død 3/ i Bergen (Kilde: Digitalarkivet). Se tabell 67. Anna Cecilie Jonsdatter Bogetvedt. Født på Bogetveit 1875 i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Död på Bogetveit 10/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Se tabell 94. Gift 2. gang med Nilska Steffensdatter. Født på Saurås 1841 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død 8/ (Kilde: Digitalarkivet). Nilska Karina Toppe, født/née Bogetvedt. Tabell 11 (generasjon 9) (Fra Tabell 10)

13 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 13 Nilska og Erik Toppe. Födt på Bogetveit 24/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Död på Toppe 3/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Gift 5/ med Erik Andreas Nilsen Toppe. Bildet av Søre Toppe, gard nr. 84, bruk nr. 3, er tatt før 1950.

14 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 14 Hele folket i arbeid. Bildet er antakelig tatt i fredsåret Fra venstre: 1.Erik Jr., 2. Erik Sen., 3. Nelly, 4. Johannes, 5. Nils, 6. Borghild, 7. Solveig (foran Borghild), 8. Margit, 9.Norvald, 10. Mathilde Braathen bosatt i Oslo (vi ser hodet mellom Norvald og Nilska), 11. Nilska. Bonde. Födt 19/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Død 14/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe).

15 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 15 Kopi av notis i Bergens Tidende 11. mai I 1939 fikk revejegeren skuddpremie for de revene han felte. Erik fikk i mai 80 kroner i jaktpremie for 4 reveunger. Omregnet etter konsumprisindeksen tilsvarer det 1848 kroner i mai 2001, en stigning på 2335 %! OM GARDEN SØRE TOPPE Så langt tilbake som de skriftlige kilder rekker, har garden Toppe vært to-delt, først som nedre og øvre, seinere som søre og nordre Toppe. På gammelnorsk har navnet flertallsform, "Toppr", som kan være bevis for at det alltid har vært to bruk. Men navnet kan også vise til at garden ligger under de to fjelltoppene,toppenipa og Toppefjellet (Husaberget). Bruker vi den vanlige måten å fastsette alderen på garder med naturnavn, kan vi anta at her har bodd folk allerede på 300-tallet e. Kr. I høgmiddelalderen hadde garden to eiere. Søre Toppe var krongods, mens nordre Toppe tilhørte Allehelgensgodset. Nordre Toppe ble ødegard etter svartedauen (1349 f.), mens det hele tiden bodde folk på Søre Toppe.

16 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 16 Etter reformasjonen ble Søre Toppe gitt til statholder Hannibal Sehested, som innlemmet bruket inn i en samling garder som ble kalt "Seim og Sandvigs Gods". I 1651 falt Sehested i unåde og alle hans eiendommer ble beslaglagt. Kongen var i pengemangel og i 1661 ble bruket solgt til Herman Garmann. I 1700 overtok lagmann Knag bruket, men etter 6 år gjorde han en byttehandel med Korskirken i Bergen. Helt fram til 1835 var bruket "beneficeret gods" (=jordeiendom som er tillagt et embete, dvs. soknepresten i Korskirken). Etter 1835 ble brukeren selveier. I år 2001 har Søre Toppe vært i slekten siden Far: Nils Hansen Toppe. Født på Toppe 1833 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Toppe 1912 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Mor: Brita Eriksdatter Tellevik. Født i Hjelvi 1833 i Osterøy (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Toppe 1913 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Bolette Helene Eriksdatter Toppe. Født på Toppe 29/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 16/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 24/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Se tabell 12. Nils E. Toppe. Født 21/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Død 6/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Se tabell 24. Brita Oline Eriksdatter Toppe. Født på Toppe 10/ i Åsane (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Død 22/ i Voss (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Johannes Eriksen Toppe. Tjenestegrutt. Født på Toppe 12/ i Åsane (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Død på Toppe 16/ i Åsane (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Hans Eriksen Toppe. Født på Toppe 1/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Sedgewick 18/ i Alberta (Kilde: Margareth Hilda Toppe). Se tabell 44. Karl Martin Eriksen Toppe. Født på Toppe 9/ i Åsane (Kilde: Solveig Grindheim). Død 22/ i Bergen (Kilde: Solveig Grindheim). Se tabell 48. Anna Nilla Seltun, født/née Eriksdatter Toppe. Født på Toppe 1905 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Död på 14/ i Voss (Kilde: Solveig Grindheim). Se tabell 62. Edvard Nikolai Eriksen Toppe. Dekksgutt. Født på Toppe 18/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 8/ i Le Havre,Frankrike (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Bernhard Georg Eriksen Toppe. Født på Toppe 1910 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død 10/ i Alberta (Kilde: Ann Elicksen). Se tabell 63. Bolette Helene Eriksdatter Toppe. Tabell 12 (generasjon 10) (Fra Tabell 11) Forlovelsesbilde av Bolette Helene Toppe og Johannes Olsen Tellevik. Født på Toppe 29/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 16/ (Kilde:

17 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 17 Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 24/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Gift 1912 (Kilde: Hilmar Hitland) med Johannes Olsen Tellevik. Fabrikkarbeider. Født 15/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 1/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Far: Ole Johannessen Tellevik. Bonde. Født 31/ Mor: Cesilia Nilsdatter. Født Anna Johannesdatter Tellevik. Gårdmannsbarn. Født 7/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 20/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 25/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Anna døde som småbarn Ola Tellevik. Stasjonsbetjent ved NSB. Født 16/ i Salhus (Kilde: Gravstein i Salhus kirkegard). Død 2/ (Kilde: Arnfred Tellevik). Erik Nikolai Tellevik. Født 14/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 25/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Arthur Johan Johannesen Tellevik. Født 16/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 11/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 20/ Edvard døde som barn Johannes Tellevik. Født 8/ (Kilde: Arnfred Tellevik). Død 22/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Bjarne Tellevik. Født 1922 (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Død 22/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 13. Arnfred Tellevik. Født 8/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 20. Bjarne Tellevik. Tabell 13 (generasjon 11) (Fra Tabell 12) Bjarne Tellevik fotografert i 40 års alderen. Født 1922 (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Død 22/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Gift med Olaug Tellevik, født/née Hanstveit.

18 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 18 Født 27/ (Kilde: Olaug Tellevik). Olaug Tellevik i 20 års alderen. Bjørn Jakob Tellevik. Født 15/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 14. Reidun Tellevik. Født 12/ (Kilde: Reidun Tellevik). Se tabell 17. Bjørn Jakob Tellevik. Tabell 14 (generasjon 12) (Fra Tabell 13) Ungdomsbilde av Bjørn jakob Tellevik. Sveiser, rørlegger, reisereparatør. Født 15/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Bjørn Jakob er i år 2001 ufør pga. kronisk sykdom. Gift med Bjørg Tellevik, født/née Løtvedt. Født 15/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Skilt. Rita Hagestuen, født/née Tellevik. Født 14/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 15.

19 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 19 Mette Tellevik. Født 1/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 16. med Rigmor Herland. Født 18/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Rita Hagestuen, født/née Tellevik. Konsulent. Tabell 15 (generasjon 13) (Fra Tabell 14) Rita og Per Inge Hagestuen på bryllupsdagen 27. april Født 14/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). I 2001 arbeidet Rita som konsulent i bank- og forskiringsselskapet Gjensidige.In 2001 Rita worked as a consultant in the bank and insurance company "Gjensidige". Gift 1. gang med Jan Ulrik Ødven. Ingeniør. Født 28/ (Kilde: Rita Hagestuen). Silje Marie Ødven. Silje Marie Ødven. Født 7/ (Kilde: Rita Hagestuen).

20 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 20 Gift 2. gang med Per Ivar Hagestuen. Aksjemegler. Født 25/ (Kilde: Rita Hagestuen). Thomas Hagestuen. Thomas Hagestuen. Født 22/ (Kilde: Rita Hagestuen). Mette Tellevik. Tabell 16 (generasjon 13) (Fra Tabell 14) Mette og Rita i russetiden. Sykepleier. Født 1/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Samboer med Ivar Askvik. Direktør.

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere

Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 1 Thorleif Waaler Johan Kristiansen Digerud (1865-1942) og Kristiane Olsdatter Digerud (1860-1943) Om deres liv på Skovly og Søndre Digerud og deres etterkommere 2 Gården Søndre Digerud som i 1913 kom

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Tosterud. Sø-Tosterud

Tosterud. Sø-Tosterud Tosterud Tosterudgardene ligger ved Mjøsa, bare 180 m. over havet. I Sør ser en Minnesund, rett over vatnet er Korslund- og Brøhauggrenda på Morskogen, lenger nord ser en Stangelandet og Helgøya, og videre

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid

Rullestad gård. 1. Forhistorisk tid Rullestad gård 1. Forhistorisk tid For mer enn 6000 år siden hadde landet hevet seg etter istiden, havet hadde trukket seg tilbake, og det området som senere ble Rullestad gård var dekket av tett skog.

Detaljer

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere

Thorleif Waaler. Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Thorleif Waaler Johan Simen Waaler (1806-1880) og Hanna Dorothea Chrystie (1816-1897) Deres forfedre, liv og etterkommere Opphavsrett Thorleif Waaler ISBN 978-82-303-1657-3 3 Forord Denne boken har jeg

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder

Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder Røyken Historielag Lederen har ordet Etter å ha vært nestleder i Historielaget ett år begynte jeg å få en viss oversikt over hva Røyken Historielag har som mål og hvilke aktiviteter laget driver. Likevel,

Detaljer

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud

Stomperud. Bygdevandring. Søndag 26. Mai 2002. I området: Syvertsvolden. Eika, bygdas største tre? Grønlia. Stomperud Bygdevandring Stomperud Søndag 26. Mai 2002 I området: Syvertsvolden Eika, bygdas største tre? Grønlia Stomperud Syvertsvolden Den første vi vet bodde på Syvertsvollen het Anders Gulliksen,» Schuldsvollen»,

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Per Øverland Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012 Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Trondheim 2011 2 Forord I 2012 blir det 125 år siden Bakkestrandens Bedehus

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE

CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE CARL AND SYNNEVA (HOPPERSTAD SKJERVEN) LEE Deres liv og familie En historisk fortelling Skrevet av Russell C. Lee April 2003 Oversatt og bearbeidet av Harald Sørgaard Djupvik Juni 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 3 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 3 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Slora mølle og kornets historie I 1995 overtok Blaker og Sørum historielag Slora mølle. Mølla er påkostet omkring 600.000 kroner i bygningsmessig

Detaljer

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74

MENIGHETSBLADET. For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 MENIGHETSBLADET For søndre land NR. 2, ÅRG. 74 SOMMER 2013 Sankt Hans «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn. Han kom for

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Stavangeren. Nr. 1 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss.

Stavangeren. Nr. 1 2010 20. årgang. I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Stavangeren Medlemsblad for Byhistorisk Forening Stavanger Nr. 1 2010 20. årgang I redaksjonen: Kirsti Lærdal, Finn Bringsjord, Kjell Petter Løhre og Hans E. Næss. Leder 3 Av Hans Eyvind Næss Årsmøtereferat

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv.

60 år. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. Lillehammer Rotary et arnested for fellesskap, vennskap, kunnskap og skapende aktivitet av betydning for andre, men også for oss selv. LILLEHAMMER ROTARY 60 år 1951 2011 3 Den offisielle oversettelsen

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Oktober 2004 Utgave 3 - Årgang 18 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Prostiprest Egil Moen... 2 Bygdadagen 2004... 3 Sommerfesten 2004... 4 Western-aften i småbåthavna...

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer