Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabell 1. Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1)"

Transkript

1 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 1 Tabell 1 Magdelone Espeland. Født før Død på Espeland etter 1620 i Lindås. En rekke forhold kan tyde på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der. Det fins få kilder, og hun ble født hundre år før de første kirkebøkene. Vi må derfor gjette på grunnlag av skattelister, jordebøker osv. 1) I 1563 heter det at "Høstru Magdelone for Flattøen" skal betale 2 lott sølv i skatt. Uttrykksmåten "for Flattøen", mens andre brukere er oppført etter gardsnavn, kan tyde på at Magdelone b o r på Seim, og gift med en av brukerne. Hadde hun vært enke, ville språkbruken vært annerledes. 2) Vi vet at hovedmannen blant brukerne på Seim ved århundreskiftet og en god stund etterpå, var sønn av en Magdalene (Magdelone), og to av sønnene hans ble småhøvdinger på garden. 3) Magdelone Espeland, kona til Lars (Laurits), døde ca 1620, og sønnene Amund Larsen på Seim og Johannes Larsen på Hjelmtveit var på gardene fra ca De må således være født omkring Det er derfor ingenting i veien for at den Magdelone vi vet om på Seim i 1563 kan ha vært moren deres, og identisk med Magdelone Espeland som d e r var gift med Lars. Gift med Lars (Laurits) Espeland. Død på Espeland omkring 1603 i Lindås (Alenfit I, s. 501). Amund Larsen Seim. Født omkring 1565 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død omkring 1618 i Lindås (Alenfit I, s. 567). Se tabell 2. Johannes Larsen Seim. Født 1603 (Alenfit I, s. 501). Død omkring 1659 (Alenfit I, s. 501). Tabell 2 (generasjon 1) (Fra Tabell 1) Amund Larsen Seim. Født omkring 1565 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død omkring 1618 i Lindås (Alenfit I, s. 567).

2 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 2 Utsyn fra Kongshaugen på Seim. Foto: O. Sellevold. Kongshaugen på Seim 17. juni Feiring av 1000-års minnet om Håkon den godes død der kong Olav V talte ved vigslingen av den restaurerte haugen.

3 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 3 Håkon den gode var den første kristne norske konge. Han hadde med seg munker fra Glastonbury-klosteret i Sørvest-England for å spre kristendommen i Norge. Men håkon lykkes ikke, og han ble gravlagt på hedensk vis på Seim i Lindås. Olav den hellige i Seim kirke i Lindås. Statuen fra midten av tallet, viser den inovrvendte og tenksomme Olav.

4 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 4 Prosesjonsstaver fra Seimskirken fra ca Amund Larsen var sønn av Lars Espeland og Magdelone Espeland. Men det er mange forhold som tyder på at Magdelone har bodd på Seim og vært gift der. Seinere kan hun som enke ha giftet seg med Lars Espeland. I leidangsregnskapene er det bare sagt om Seim: "haffuer Erich Rosenkrantzes arvinger", hvilket betyr at garden var leidangsfri (fri for sjømilitær skatt). Den gamle landskylden på garden etter at alle omkringliggende garder var skilt ut - var 4 lauper smør og 4 huder. Omgjort til smørskyld blir det 432 merker. Bare en gard i hele skipreden, nabogarden Hopland, hadde større landskyld. Vi vet at Amund var på bruk 1 i perioden , men ettersom vi ikke har opplysninger om folket på Seim mellom 1563 og 1603, kan Amund ha vært på bruket i mange år før Han må være død før Før den tid er odelsgodset etter fedrefolket på Espeland ført på Johannes Hjelmtveit, Amund Seim og Magdelone Espeland, men seinere på "Johannes Hjelmtveit, hans moder og broderbørn". Kona hette trolig Ingeborg fordi to av sønnene hadde en datter med det navnet. Det er ingen tvil om at Amund og hans ætt hadde en særstilling på Seimsgarden. Det ligger nær å tenke seg at han hadde vært en slags tillitsmann for arvingene etter Erik Rosenkrantz. En slik posisjon hadde han neppe fått uten å ha særlige forutsetninger for det, blant annet at han var av god ætt. Også sønnene hans må ha vært sett på som høvdinger i bygda. Det gjaldt Lars og Jakob som ble boende på Seim, Ola på Hopland og ikke minst Børge som ble breuker på Nepstad. Børe var lensmann i lang tid, og ble valgt til utsending for allmuen til Kongehyllingen i Oslo Til ætten høre svært mye jordegods rundt om i Nordhordland. OM KONGSGARDEN SEIM Navnet er forkortet av gammelnorsk Sæheimr, heimen ved sjøen. Sjøen er Seimsfjorden. I dag rekker ikke Seim fram til sjøen noe sted. Det må garden ha gjort den gangen den fikk navnet. Så å si alt land omkring Seimsfjorden

5 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 5 har hørt til Seim, og gardsnavnet peker i samme retning. Seim var kongsgard i Harald Hårfagre (ca ca. 930) og Håkon den gode (ca.833-ca.960) sin tid, og trolig lenge etterpå uten at vi kan påvise dette sikkert. Men garden må ha vært kongs- eller høvdingsete også før rikssamlingen, og må ha vært sentrum i et nordhordsk rike. Vi vet heller ikke når garden sluttet å være reell kongsgard og ble bortleid kongsgods, heller ikke når den ble gitt eller solgt til privatfolk, dvs. adelsmenn. Det har vært mange og store fortidsminner fra Seim, slik vi kan vente fra en gard med slike tradisjoner. Sorenskriver, stortingspresident og stiftsamtmann Wilhelm Frimann Koren Christie ( ) skrev i 1824: "Paa gaarden Seim findes en rund jordhøi, hvor sagnet beretter at Haagen Adelsten skal ligge begraven. (Haagen Adelsten = Håkon Adalsteinsfostre den gode). Denne høi er nu liden, da den for omtrent 20 aar siden er udjevnet og ganske opgraven og omdannet til en ager. Men den har tilforn været meget stor og høi og saa brat at den fine jord, hvoraf høien bestaar,aldrig kunde bli liggende, men ideligen skred ned. "Paa fladen lige nedenfor husene og vestenfor elven ligger en saakaldet thinghaug omgit med 8 stene." En meget stor haug der ligger inde paa gaarden Seims mark vestefor gaardens huse, hvilken haug kaldes Kløe-haugen (Klæ-høien), synes ikke ulig at være en begravelseshaug". Til 1000 års-minnet for Håkon den godes død ble Kongshaugen utgravd av konservator Egil Bakka, og med støtte fra Nord- og Midthordland sogelag ble haugen satt i stand på en særs tiltalende måte, om minnestedet ble åpnet og vigslet i nærvær av Kong Olav V den 17. juni OM EIERNE: Vi vet at sist på 1400-tallet var eieren den norke adelsmann og riksråd Otte Mattson Rømer til Austråt, som var lensherre på Bergenhus i Seim var hans "setegard" og der holdt han "disk og dug", det vil si at han til tider bodde der. Rømer var en stor godseier som hørte til de gjeveste adelsættene i landet i en tid da den norske adelen var sterkt oppblandet med dansk og svensk adel. Etter Otte Mattson Rømer gikk Seim i arv til hans datter, Inger Ottesdatter til Austråt som var gift med riksråden Nils Henriksen, og fra henne til datteren Anna, som var gift med den danske adelsmannen Erik Eriksen Ugerup fra Halland, og som en tid var lensmann i Skien. Seim er nevnt som hans setegard. Midt på 1500-tallet er Erik Rosenkrans blitt eier. Trolig er det skjedd ved arv etter faren Otte Holgerson Rosenkrantz, som var lensherre på Akershus Erik Rosenkrantz var lensherre på Bergenhus , og var den største jordeieren i Norge på den tiden. Det er sagt at han eide 1/24 av alt jordegods i landet. Rosenkrantz døde i 1575, og jordegodset hans gikk til svigersønnen Frantz Ranzau, og fra ham til hans to sønner, Fredrik og Hnerik Ranzau. Seim ble overtatt av Henrik Ranzau som i 1649 solgte garden til Hannibal Sehested. Sammen med eiendommen Sandviken i Bergen hovedgard for Sehesteds gods på disse kanter av landet, og bar da navnet "Sem og Sandvig gods". Som hovedgard var Seim fri for all landskyld, leidang (sjømilitære forpliktelser), skatt og tiende. Men da Sehested kom i unåde og ble avsatt i juni 1651, gikk alle jordeiendommene han til Kongen. Men Seim og Sanvig var fortsatt hovedgarder for godset, og ble holdt samlet. En hollender kjøpte Seim og Sandvig gods 14. august Det var Gabriel Marselius, som var titulert som " Hans Kong. May. residerende commisarius i Amsterdam". Sammen med broren Selius hadde han lånt den dansk-norske staten en svær pengesum, om lag riksdaler, under Hannibals-feiden. Nå overtok han jordegods som avskriving på gjeld. Den neste eieren var generaltollforvalter var Herman Garmann, og i hans ætt ble garden værende i mer enn hundre år. Vi kjenner disse eierne: Ludvik Stoud, sokneprest i Odense, som i 1679 solgte til rådmann Ivar Christensen i Bergen. I 1691 var eieren Christen Henningsen, rådmann og byfut i Bergen. I 1699 var garden eid av forvalteren av Halsnøy kloster Johan Friman. Deretter fram til 1730 generaltollforvalter Johan Christophersen Garmann, sønnesønn av Hermann Garmann. Seinere hadde hans enke, Karen Frimann, garden til hun døde ca Ved auksjon 18.februar 1771 etter Karen ble Seim solgt til sønnen, sorenskriver Johan Garmann. I 1772 solgte han til bønder. Siden har garden vært i brukereie.

6 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 6 Den danske adelsmannen Erik Rosenkrantz ( ) var lensherre på Bergenhus Han eide Seimsgården inntil den ble beslaglagt av kongen. Generaltollforvalter og stiftsskriver Herman Garmann var den største eier av tidligere krongods. Portrettet viser Herman Garmann med sin kone Margrethe malt av en ukjent kunstner i Gift med Ingeborg? Seim. I Bygdebok for Alenfit, bind I, hevdes at kona til Amund Larsen Seim trolig hette Ingeborg fordi to av sønnene hadde døtre med dette navnet. Lars Amundsen Seim. Født på Seim omkring 1600 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død på Seim 1665 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Se tabell 3. Jakob Amundsen Seim. Født omkring 1600 (Alenfit I, s. 568). Ola Amundsen Seim. Ola var garbruker på bruk 1 på Hopland fra Børge Amundsen Seim. Børge var gardbruker på bruk 4 på Nepstad i Lindås. Kari Amundsdatter Seim. Se tabell 4. Sygni (?) Amundsdatter Seim. Født 1610 (Alenfit I, s. 568). I bygdeboka for Alenfit, bind 1 (s. 568) regner forfatteren med at Sygni er datter til Amund Larsen Seim. Sygni ble gift med Erik Eriksen Kleivdal (bruk 5 på Kleivdal). En seinere arvesak viser slektsskap mellom ætten på Seim og Kleivdals-folket.

7 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 7 Tabell 3 (generasjon 2) (Fra Tabell 2) Lars Amundsen Seim. Født på Seim omkring 1600 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Død på Seim 1665 i Lindås (Alenfit I, s. 568). Gift med Kari Seim. Født 1603 (Alenfit I, s. 568). Død 1687 i Seim (Alenfit I, s. 568). Kari overtok bruk I på Seim da mannen døde i Da hun ble gravlagt i 1687, holdt presten "ligpredigen" over henne. En slik merknad i kirkeboka finner vi bare om de "beste" menn og kvinner i bygda. Kari fikk sin grav inne i kirken, og kirkeregnskapet forteller at det ble betalt en ku til kirken for dette. Kari Amundsdatter Seim. Tabell 4 (generasjon 2) (Fra Tabell 2) Gift med Kristen Gudmundsen Søre Åse. Født 1606 (Alenfit I, s. 891). Død 1667 (Alenfit I, s. 891). Anders Kristensen Søre Åse. Født 1651 (Alenfit I, s. 891). Død på Søre Åse 1696 i Lindås (Alenfit I, s. 891). Se tabell 5. Tabell 5 (generasjon 3) (Fra Tabell 4) Anders Kristensen Søre Åse. Født 1651 (Alenfit I, s. 891). Død på Søre Åse 1696 i Lindås (Alenfit I, s. 891). Gift med Ingeborg Jakobsdatter Elsås. Født 1650 (Alenfit I, s. 891). Død 1709 (Alenfit I, s. 891). Far: Jakob Olsen Elsås. Født på Søre Åse 1622 i Lindås (Alenfit I, s. 461). Død på søre Åse 1697 i Lindås. Mor: Ukjent/Unknown. Anna Andersdatter Søre Åse. Født på Søre Åse 1684 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død in Gjervik 1749 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Se tabell 6. Tabell 6 (generasjon 4) (Fra Tabell 5) Anna Andersdatter Søre Åse. Født på Søre Åse 1684 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død in Gjervik 1749 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Gift 1701 med Arne Amundsen Gjervik. Født 1652 (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død 1740 (Kilde: Alenfit I, s. 873). Arne hadde bruket på Indre Gjervik Far: Amund Olsen Gjervik. Født 1613 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Død i Gjervik 1697 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Amund drev bruket Indre Gjervik i perioden Antakelig er kona Ingeborg enke eller datteren til den forrige brukeren. OM GARDEN INDRE GJERVIK OG EIERNE En liten del av Gjervik hørte til Hammers-kirken omkring Sannsynligvis har dette vært på Indre Ervik. Seinere hører vi ikke noe til denne kirke-eieren. I 1624 og 1626 er gården overtatt av kronen som hadde tatt hand om godset fra Munkeliv kloster. (Av gammel tradisjon ble garden fortsatt kalt Munkeliv-gods.) Men vi finner ikke

8 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 8 navnet på denne garden i jordbøkene i 1200, 1427, 1463 og for Munkeliv kloster. I 1650 er det sagt at "bønder eier och bøxler", men dette må være feil. I jordboka til Landkommisjonen er garden fremdeles krongods ("Munkeliv-gods"), men med det tillegg at lagmann Peder Nielsen Hiermann, hadde garden som "underpant". 10. april 1662 kjøpte Hans Hansen Smidt (Lillienskiold) garden. Han hadde giftet seg med lagmannens enke. Fra ham gikk garden over til datteren Maria Lillienskiold, som først var gift med oberst Bendix von Hatten (eier 1684) og siden med amtmann Iver von Ahnen (eier i 1694 og 1711). I 1712 var eieren "Frue Mühlenport" og i 1718 og 1723 major Mühlenport. Fru Mühlenport var Margrete Marie, datter av von Hatten og Maria Lillienskiold. Seinere gikk garden over til lagmann Niels Knag (Knagenhielm). Ved skifte 24. april 1775 etter fru "cancelliraadinde de Knagehielm" (Elisabeth von der Lippe) var Indre Gjervik lagt ut til sønnen Hans de Knagenhielm og datteren Christine Chatarine Elisabeth, gift med sokneprest i Luster, Gerhard Daae. 24. november 1775 solgte Daae bruk I til Knut Larssen, og 4. april 1777 solgte kaptein de Knagenhielm bruk II til brukeren Lars Olsen. Siden har garden vært i bondeeie. Bosettingen i 1645 omfattet 11 personer, hvorav 3 på en husmannsplass. I alt var der en tjenestedreng og 3 tjenestejenter. I 1666 var der 4 av mannkjønn på garden. I 1701 var der 5 av mannkjønn over ett år, derav 1 tjenestedreng. I 1711 var der i alt 7, derav 2 tjenestejenter. I 1801 var der totalt 17, derav 2 tjenestedrenger, 1 tjenestejente, 1 gammel enke som nøt almisse og 1 pleiebarn fra landet. I 1865 var der også 14 totalt, derav en gammel sinnsyk jente som amtet betalte for. OPPLYSNINGER OM GARDSDRIFTEN : 1661: "Ingen herlighed". 1667: Garden mangler vedskog ("brendefang") 1723: Ingen seter, "ikke vedskog, intet fiskeri. 2 flomkværner. Maadelig (=middelmådig) kornart og skiels (=middlels) letvunden. Lever allene av kvægets avling. 1776: 2 flomkverner. 1819: "Brendsel med torv og noget skov, vandfald til eget brug, og meget god havnegang." Mor: Ingeborg Gjervik. Født omkring 1620 (Kilde: Alenfit I, s. 873). Anders Arnesen Gjervik. Født i Gjervik 1705 i Lindås (Kilde: Alenfit I, s. 873). Amund Arnesen Fyllingen. Født i Gjervik 1719 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død ifyllingen 1781 i Lindås (Hamre III, s. 55). Se tabell 7. Tabell 7 (generasjon 5) (Fra Tabell 6) Amund Arnesen Fyllingen. Født i Gjervik 1719 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død ifyllingen 1781 i Lindås (Hamre III, s. 55). Gift 1. gang 1744 med Maritta Børgesdatter Grøttveit. Født på Grøttveit 1694 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1754 (Hamre III, s. 55). Maritta var enke etter Jon Larssen på Søre Åse i Lindås. Hun hadde ikke barn med Jon. Gift 2. gang 1755 med Kari Eriksdatter Eide. Født 1734 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død i Fyllingen 1758 i Lindås (Hamre III, s. 55).

9 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 9 Marta Amundsdatter Fyllingen. Født i Fyllingen 1756 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1756 i Lindås (Hamre III, s. 55). Marta Amundsdatter Fyllingen. Født i Fyllingen 1757 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død i Fyllingen 1783 i Lindås (Hamre III, s. 55). Gift 3. gang 1759 med Lisbet Askildsdatter Sjurset. Født 1738 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død i Fyllingen 1780 i Lindås (Hamre III, s. 55). Aksel Amundsen Fyllingen. Født 1759 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1844 (Hamre III, s. 55). Kari Amundsdatter Fyllingen. Født Fyllingen i 1761 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1761 (Hamre III, s. 55). Børge Amundsen Fyllingen. Født i Fyllingen 1762 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1803 (Hamre III, s. 55). Ole Amundsen Fyllingen, seinere/later Bogetvedt. Født i Fyllingen 1763 i Lindås (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1851 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Se tabell 8. Halvor Amundsen Fyllingen. Født i Fyllingen 1769 i Lindås (Hamre III, s. 55). Død 1769 i Lindås (Hamre III, s. 55). Tabell 8 (generasjon 6) (Fra Tabell 7) Ole Amundsen Fyllingen, seinere/later Bogetvedt. Født i Fyllingen 1763 i Lindås (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1851 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Personnavnet Bogetvedt er en fordansking av gardsnavnet Bogetveit eller Baugtveit (uttalt bautveit). Antakelig kommer føsteleddet i navnet av gammelnorsk bogi som betyr boge eller bue, og den opprinnelige gammelnorske form har vært Bogaþveit. Vi kjenner ordet baug fra den buete stavnen på en båt. Tveit betydde opprinnelig "rydning i skogen". Den danske formen for "tveit" er "tved", mens "tvedt" ikke betyr noe som helst. Ole Amundsen Bogetvedts etterkommere eide gardsnr. 80, bruk nr. 1 på Bogetveit fram til garden ble delt i to og solgt ut av slekten i Gift 1795 med Brita Jensdatter Haukedal. Født i Haukedal 1772 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1839 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Brita ble konfirmert Ole og Brita fikk 11 barn, men fem døde som småbarn. Far: Jens Olsen Ulveseter, seinere/later Haukedal. Født 1724 (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Haukedal 1776 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Mor: Kari Clementsdatter Haukås. Født på Haukås 1740 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Haukedal 1804 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Lisbeth Olsdatter. Født på Myster 1796 i Vaksdal (Kilde: Hilmar Hitland). Kari Olsdatter Bogetvedt. Født på Bogetveit 1798 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1867 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Se tabell 9. Amund Olsen. Født på Bogetveit 1799 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Åsane. Tabell 9 (generasjon 7) (Fra Tabell 8) Kari Olsdatter Bogetvedt. Født på Bogetveit 1798 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1867 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Kari overtok gården Bogetveit.

10 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 10 Gift 1835 (Kilde: Hilmar Hitland) med Nils Jonsen Tepstad, seinere/later Bogetvedt. Født på Tepstad 1797 i Osterøy (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Bogetveit 1868 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Nils var født på Tepstad i daværende Hammer prestegjeld (nå Osterøy kommune), men flyttet til Bogetveit i Åsane da han giftet seg med Kari Olsdatter Bogetvedt. Far: Jon Gudmundsen Valestrand, seinere/latertepstad. Født i Valestrand 1762 i Osterøy (Hamre II, s. 599). Død 1849 (Hamre II, s. 599). OM GARDEN TEPSTAD Tydingen av navnet er uviss, men kan ha noe å gjøre med fjellet "Tepstadnukjen". På gammelnorsk betyr "tipp" spiss eller smal topp, og navnet kan da bety stedet under fjellet med den spisse, smale toppen. Garden hører trolig til den andre gruppen av stad-garder som ble ryddet en gang i vikingtiden ( e. Kr.) EIERNE Tepstad var eid av Munkeliv kloster fram til reformasjonen. Etterpå ble garden lagt under kronen, men så seint som i 1626 er garden av gammel vane nevnt under Munkeliv. I 1662 fikk Herman Garmann skjøte bl. a. på denne garden. Men kort tid seinere overdro han den til Anoldus de Fine som var sokneprest i Hamre. I 1686 er kappellan i Fana, Søren de Fine, nevnt som eier. Fra 23. mars 1687 fikk Askild Andersen Tepstad skjøte på hele garden av Søren de Fine. Etter dette var garden nærmest å regne som et familiebruk på eiersiden. Jon Gudmundsen Valestrand overtok bruk DA da han giftet seg med enken Anna etterat hennes ektemann Ole Eriksen Tepstad døde i I folketellingen av 1801 heter det at Anna Larsdatter Mjelstad var tjenestekvinne på garden. I fortegnelsen til Bergenhus Infanteriregiment fra 1806 er Jon Gudmundsen oppført med en seksæring til vedtransport, og som hadde god plass til fem personer. Mor: Anna Nilsdatter Mjelstad, seinere/later Tepstad. Født på Mjelstad 1757 i Osterøy (Hamre II, s. 36). Død på Tepstad 1831 i Osterøy (Hamre II, s. 36). Jon Nilsen Bogetvedt. Født på Bogetveit 17/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Døpt 12/ (Kilde: Hilmar Hitland). Død 2/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Se tabell 10. Berte Oline Nilsdatter. Født på Bogetveit 1838 i Åsane. Se tabell 135. Anna Nilsdatter. Født på Bogetveit 1843 i Åsane. Se tabell 136. Jon Nilsen Bogetvedt. Tabell 10 (generasjon 8) (Fra Tabell 9)

11 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 11 Det ser ikke ut for at det fins noe fotografi av Jon Bogetvedt. Her er tatt med hans hilsen i bibelen han gav til sitt barnebarn, Johanne Bolette Bogetvedt, gift Davidsen, på konfirmasjonsdagen 1. oktober Bogetveit. Bruk 1 og 2. Foto: Knut B. Davidsen.

12 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 12 Bogetveit. Bruk 1. Foto: Knut B. Davidsen. Bonde. Født på Bogetveit 17/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Døpt 12/ (Kilde: Hilmar Hitland). Død 2/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Gift 1. gang med Boel Johannesdatter Tellevik, seinere/later Bogetvedt. Født itellevik 1846 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død 19/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet). Far: Johannes Olsen Håland, seinere/later Tellevik. Født på Håland 1819 i Osterøy (Hamre I, s. 596). Død i Tellevik 1872 i Osterøy (Hamre I, s. 596). Mor: Anna Eriksdatter Tellevik. Født i Tellevik 1829 i Åsane (Hamre I, s. 500). Død i Tellevik 1902 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Nilska Karina Toppe, født/née Bogetvedt. Födt på Bogetveit 24/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Död på Toppe 3/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Se tabell 11. Karl Johan Jonsen Bogetvedt. Født på Bogetvedt 6/ i Åsane. Død 3/ i Bergen (Kilde: Digitalarkivet). Se tabell 67. Anna Cecilie Jonsdatter Bogetvedt. Født på Bogetveit 1875 i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Död på Bogetveit 10/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Se tabell 94. Gift 2. gang med Nilska Steffensdatter. Født på Saurås 1841 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død 8/ (Kilde: Digitalarkivet). Nilska Karina Toppe, født/née Bogetvedt. Tabell 11 (generasjon 9) (Fra Tabell 10)

13 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 13 Nilska og Erik Toppe. Födt på Bogetveit 24/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Död på Toppe 3/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Gift 5/ med Erik Andreas Nilsen Toppe. Bildet av Søre Toppe, gard nr. 84, bruk nr. 3, er tatt før 1950.

14 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 14 Hele folket i arbeid. Bildet er antakelig tatt i fredsåret Fra venstre: 1.Erik Jr., 2. Erik Sen., 3. Nelly, 4. Johannes, 5. Nils, 6. Borghild, 7. Solveig (foran Borghild), 8. Margit, 9.Norvald, 10. Mathilde Braathen bosatt i Oslo (vi ser hodet mellom Norvald og Nilska), 11. Nilska. Bonde. Födt 19/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Død 14/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe).

15 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 15 Kopi av notis i Bergens Tidende 11. mai I 1939 fikk revejegeren skuddpremie for de revene han felte. Erik fikk i mai 80 kroner i jaktpremie for 4 reveunger. Omregnet etter konsumprisindeksen tilsvarer det 1848 kroner i mai 2001, en stigning på 2335 %! OM GARDEN SØRE TOPPE Så langt tilbake som de skriftlige kilder rekker, har garden Toppe vært to-delt, først som nedre og øvre, seinere som søre og nordre Toppe. På gammelnorsk har navnet flertallsform, "Toppr", som kan være bevis for at det alltid har vært to bruk. Men navnet kan også vise til at garden ligger under de to fjelltoppene,toppenipa og Toppefjellet (Husaberget). Bruker vi den vanlige måten å fastsette alderen på garder med naturnavn, kan vi anta at her har bodd folk allerede på 300-tallet e. Kr. I høgmiddelalderen hadde garden to eiere. Søre Toppe var krongods, mens nordre Toppe tilhørte Allehelgensgodset. Nordre Toppe ble ødegard etter svartedauen (1349 f.), mens det hele tiden bodde folk på Søre Toppe.

16 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 16 Etter reformasjonen ble Søre Toppe gitt til statholder Hannibal Sehested, som innlemmet bruket inn i en samling garder som ble kalt "Seim og Sandvigs Gods". I 1651 falt Sehested i unåde og alle hans eiendommer ble beslaglagt. Kongen var i pengemangel og i 1661 ble bruket solgt til Herman Garmann. I 1700 overtok lagmann Knag bruket, men etter 6 år gjorde han en byttehandel med Korskirken i Bergen. Helt fram til 1835 var bruket "beneficeret gods" (=jordeiendom som er tillagt et embete, dvs. soknepresten i Korskirken). Etter 1835 ble brukeren selveier. I år 2001 har Søre Toppe vært i slekten siden Far: Nils Hansen Toppe. Født på Toppe 1833 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Toppe 1912 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Mor: Brita Eriksdatter Tellevik. Født i Hjelvi 1833 i Osterøy (Kilde: Hilmar Hitland). Død på Toppe 1913 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Bolette Helene Eriksdatter Toppe. Født på Toppe 29/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 16/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 24/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Se tabell 12. Nils E. Toppe. Født 21/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Død 6/ i Åsane (Kilde: Johannes Toppe). Se tabell 24. Brita Oline Eriksdatter Toppe. Født på Toppe 10/ i Åsane (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Død 22/ i Voss (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Johannes Eriksen Toppe. Tjenestegrutt. Født på Toppe 12/ i Åsane (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Død på Toppe 16/ i Åsane (Kilde: Karl M. Toppes etterlatte papirer). Hans Eriksen Toppe. Født på Toppe 1/ i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død i Sedgewick 18/ i Alberta (Kilde: Margareth Hilda Toppe). Se tabell 44. Karl Martin Eriksen Toppe. Født på Toppe 9/ i Åsane (Kilde: Solveig Grindheim). Død 22/ i Bergen (Kilde: Solveig Grindheim). Se tabell 48. Anna Nilla Seltun, født/née Eriksdatter Toppe. Født på Toppe 1905 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Död på 14/ i Voss (Kilde: Solveig Grindheim). Se tabell 62. Edvard Nikolai Eriksen Toppe. Dekksgutt. Født på Toppe 18/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 8/ i Le Havre,Frankrike (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Bernhard Georg Eriksen Toppe. Født på Toppe 1910 i Åsane (Kilde: Hilmar Hitland). Død 10/ i Alberta (Kilde: Ann Elicksen). Se tabell 63. Bolette Helene Eriksdatter Toppe. Tabell 12 (generasjon 10) (Fra Tabell 11) Forlovelsesbilde av Bolette Helene Toppe og Johannes Olsen Tellevik. Født på Toppe 29/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 16/ (Kilde:

17 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 17 Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 24/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Gift 1912 (Kilde: Hilmar Hitland) med Johannes Olsen Tellevik. Fabrikkarbeider. Født 15/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 1/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Far: Ole Johannessen Tellevik. Bonde. Født 31/ Mor: Cesilia Nilsdatter. Født Anna Johannesdatter Tellevik. Gårdmannsbarn. Født 7/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 20/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 25/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Anna døde som småbarn Ola Tellevik. Stasjonsbetjent ved NSB. Født 16/ i Salhus (Kilde: Gravstein i Salhus kirkegard). Død 2/ (Kilde: Arnfred Tellevik). Erik Nikolai Tellevik. Født 14/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 25/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Arthur Johan Johannesen Tellevik. Født 16/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Død 11/ i Åsane (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Begravet 20/ Edvard døde som barn Johannes Tellevik. Født 8/ (Kilde: Arnfred Tellevik). Død 22/ (Kilde: Digitalarkivet. Døde i Åsane ). Bjarne Tellevik. Født 1922 (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Død 22/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 13. Arnfred Tellevik. Født 8/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 20. Bjarne Tellevik. Tabell 13 (generasjon 11) (Fra Tabell 12) Bjarne Tellevik fotografert i 40 års alderen. Født 1922 (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Død 22/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Gift med Olaug Tellevik, født/née Hanstveit.

18 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 18 Født 27/ (Kilde: Olaug Tellevik). Olaug Tellevik i 20 års alderen. Bjørn Jakob Tellevik. Født 15/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 14. Reidun Tellevik. Født 12/ (Kilde: Reidun Tellevik). Se tabell 17. Bjørn Jakob Tellevik. Tabell 14 (generasjon 12) (Fra Tabell 13) Ungdomsbilde av Bjørn jakob Tellevik. Sveiser, rørlegger, reisereparatør. Født 15/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Bjørn Jakob er i år 2001 ufør pga. kronisk sykdom. Gift med Bjørg Tellevik, født/née Løtvedt. Født 15/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Skilt. Rita Hagestuen, født/née Tellevik. Født 14/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 15.

19 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 19 Mette Tellevik. Født 1/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Se tabell 16. med Rigmor Herland. Født 18/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Rita Hagestuen, født/née Tellevik. Konsulent. Tabell 15 (generasjon 13) (Fra Tabell 14) Rita og Per Inge Hagestuen på bryllupsdagen 27. april Født 14/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). I 2001 arbeidet Rita som konsulent i bank- og forskiringsselskapet Gjensidige.In 2001 Rita worked as a consultant in the bank and insurance company "Gjensidige". Gift 1. gang med Jan Ulrik Ødven. Ingeniør. Født 28/ (Kilde: Rita Hagestuen). Silje Marie Ødven. Silje Marie Ødven. Født 7/ (Kilde: Rita Hagestuen).

20 11/ Etterkommere etter Magdelone Side 20 Gift 2. gang med Per Ivar Hagestuen. Aksjemegler. Født 25/ (Kilde: Rita Hagestuen). Thomas Hagestuen. Thomas Hagestuen. Født 22/ (Kilde: Rita Hagestuen). Mette Tellevik. Tabell 16 (generasjon 13) (Fra Tabell 14) Mette og Rita i russetiden. Sykepleier. Født 1/ (Kilde: Bjørn Jakob Tellevik). Samboer med Ivar Askvik. Direktør.

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Elisabeth Eliasdtr, f. 7.7.1870 i Valnes, Stryn, 1 d. 10.9.1956 i Skåre, Oppstryn. Gift med Ole Pedersen Skåre, 22.4.1895 i Not. Publ. Nordfjordeid (borgerlig gift), 2 f. 22.7.1865 i Skåre, Stryn, 1

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I en serie medlemsblader har jeg satt fokus på enkeltpersoner og familier fra Austmarka som, av ulike årsaker, har søkt et bedre liv i Amerika. Dette

Detaljer

Anene til Olai Bertran Olsen

Anene til Olai Bertran Olsen Anene til Olai Bertran Olsen Første generasjon 1. Olai Bertran Olsen, sønn av Gunder Olsen Lien og Anne Olsdatter, ble født den 22 Jul 1862 i Christiansund, Møre og Romsdal, Norge, ble døpt den 19 Okt

Detaljer

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel

Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Etterkommere av Lars Johannesen Ripel Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Lars..... Johannesen............ Ripel....................................................

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1

Monset Storstuggu. Kilde: Skrondal (1966) Orkdalsboka III, s Side 1 Monset Storstuggu I 1733 var Anders Olsen (f. 1695) bosatt på Monsetjåren, på den gården som - i alle fall senere - ble omtalt som Storstuggu. Anders var fra Reinskleiv, og var den eldste i en stor søskenflokk.

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Bidrag fra fra "Gård og grend i Meløy" (1981) onsdag 05. mars 2008 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 Fra "Gård og grend i Meløy" (1981): Gnr. 12, bnr. 1, Åbotsvik, skyld 1,80

Detaljer

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen

Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen Emigranter fra Austmarka til Amerika Av Vidar Pedersen I denne artikkelen fortsetter jeg oversikten over folk fra Austmarka som dro til Amerika. Dette er personer jeg ikke har annen informasjon om enn

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre

Foreldre. Besteforeldre 1. Gjert Lind Hansen, f. 27 FEB 1819 på Ørsnes i Vågan. Fikk barn med med Johanna Kristine Johannesdatter, f. ca 1817/1819 på Rystad i Gimsøy, d. 19 FEB 1895 på Kilan i Flakstad, 1 gravlagt 30 APR 1895

Detaljer

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm

Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Erkebiskop Olavs menn Fartegn og Eirik Orm Seglmerker i fra Kvitrud En annen tilnærming er å se på seglmerker med ormer og seglmerker til personer som bruker Orm-navnet. Vi kjenner seglmerket til en Erik

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8)

Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) Anerapport for Eduard Anton Johansen (stikkordregister side 8) 1. Eduard Anton Johansen, f. 27. mai 1851 på Borge, Våle, Vestfold, døpt 6. juli 1851 i Våle, konfirmert 30. september 1866 i Våle, yrke smed

Detaljer

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter

Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten Adriansen & Elen Johanna Jacobsdatter Torsten ble født den 11. mai 1824 på Vikna 1. Foreldrene var Adrian Jensen (slektsledd 140) og Marit Mikkelsdatter (141) på Ofstad. Elen Johanna ble født den

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter

Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Familierapport for Thore Olsen Reesmoen og Gurru Iversdatter Ektemann: Thore Olsen Reesmoen Også kjent som: Thore Olsen Aaremmen 1, Thore Olsen Aaremsneset 2 1791 - Meldal, Sør-Trøndelag, Norge Døpt: 2.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren

Firedobbelt bryllup. Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Firedobbelt bryllup Fra utstillingsplansjene på Taterleiren Fredag 21. mars 1952 var det firedobbelt taterbryllup i Selbu kirke. Fire brødre Fredriksen giftet seg med tre søstre Karlsen. Brudeparene fotografert

Detaljer

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter

Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars Kielsen Hals & Randi Pedersdatter Lars ble født den 5. juli 1789 i Snåsa i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Kjell Larsen (slektsledd 164) og Anna Nilsdatter (165) på Rennset 2. Randi ble født omkring

Detaljer

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD 1 Aksel Andersen JOHNSEN RAKKESTAD ble født Rakkestad i

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1

Monset Bortstuggu. disse opplysningene, og gjort det mulig å få litt klarhet i tidlige ledd på Bortstuggu. Side 1 Monset Bortstuggu Ole eller Ola er et navn som gjennom tidene har vært flittig brukt på Monset. I Gardtales står det om en underoffiser Ola Torsteinson på Bortstuggu, og vi skulle kanskje tro at det er

Detaljer

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4)

Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) Aner til Ole Christian Jørgensen (Navneregister side 4) 1. Ole Chistian Jørgensen, f. 24 aug 1878 i Gunnerød, Borre, VF, døpt 10 nov 1878 i Borre, VF, yrke Snekker. Han giftet seg med Julie Katinka Berg,

Detaljer

Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune.

Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune. Gardsnr. 67 Fjellet, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 74 Fjellet, Tysvær kommune. Ny: april 2015 Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted her på Fjellet. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell.

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen

Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen Fra Nordre Tomteberget til Amerika Av Vidar Pedersen Jeg vil innledningsvis presisere at denne artikkelen bygger på et ytterst mangelfullt datamateriale. Liv Løvtjernet har samlet noe av informasjonen,

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Kulturminnedokumentasjon Datert: 20.12.2013 Bilde datert ca. 1940 BERGEN KOMMUNE 1 Nesttun, gnr. 40 bnr. 8. Skjoldvegen 59, Arealplan-ID 63530000. Innholdsfortegnelse Innledning s. 4 Historie s. 4 Bygningsmiljø

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven

Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Familierapport for Ane Olsdatter Monset og Arnt Jonsson Kleiven Ektemann: Arnt Jonsson Kleiven 28. februar 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag, Norge Adresse: Kleiven Døpt: 7. april 1822 - Orkdal, Sør-Trøndelag,

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre

Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1. Foreldre 1. Johanna Magdalena Strand, f. 11. August 1882 i Alta. Aner til Johanna Magdalena Strand Side 1 Foreldre 2. Johan Erik Strand, f. 24 Februar 1853 i Raipas i Alta, d. 21. Juli 1910 i Alta kirke, Alta.

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Om Størkajorda på Sætre og folket der

Om Størkajorda på Sætre og folket der Kenneth Bratland Åsabuen nr.15 2010 Om Størkajorda på Sætre og folket der Bilde av høying på Sætre omkring 1930. Bak til venstre skimter vi husene på Sætre (bnr. 4), Størkajorda. Våningshuset er til høyre

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Marit Andersdatter, f. 17 JUL 1830 på Ribakken i Børsa. gift 02 OKT 1855 på Ørlandet 1 med Iver Andersen, f. 15 SEP 1803 på Fevåg i Stjørna, 2 dåp 16 OKT 1803 på Ørlandet. Foreldre 2. Anders Eriksen,

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland.

1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. 1. Mikal Andreassen, f. 19 JAN 1838 på Steinsland i Trondenes, d. 20 JAN 1921 på Rødberg i Skånland. gift 14 OKT 1869 i Trondenes med Mette Anne Hansdatter, f. 30 APR 1848 på Steinsland i Trondenes, dåp

Detaljer

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i

St.Olafs Vold Barselfeber Tune. Sannesund. Tarris under. 7 mхneder Sarp Skjeberg. Sarp under. Sandtangen. Hullberget i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Nr Dјdsdag Begravelsesdag Navn og tittel Alder Bosted DјdsхrsakBegravelsesstedFјdselsdato Foreldre Merknader 1 01.01.1846 11.01.1846 Johannes Olsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter

Etterkommere av Johannes Knutson og Berete Jonsdatter Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Johannes Knutson Født: 1660 +Berete Jonsdatter 2 Knut Johanneson 2 Anders Johanneson 2 Johannes Johanneson Født: 1689 2 Anna Johannesdatter Født: 1695 Død: 1778

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland

Forfedre til: Side 1 av 6 Torgrim Nyland Forfedre til: Side 1 av 6 1. Generasjon 1. ble født i Mar. 5, 1917 i 69/44, Vardal, Oppland, Norge og døde i Mar. 29, 1993 i 14/73, Nord Aurdal, Oppland, Norge. Andre begivenheter i livet til Gravlagt

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler.

O. St. Isene. Den omfatter hans nærmeste familie, fra hans besteforeldre til hans barn og svigerbarn og hans tanter og onkler. O. St. Isene Denne Familie-Calender har Ole Steffensen Isene fört fra voksen alder til sin död 16 november 1943. Derefter har hans datter Anne Ragna Isene fört den videre til sin död 19 januar 1998. Den

Detaljer

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1

Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Familierapport for Ole Johnsen Johnsgårdsvangen Side 1 Ektemann Ole Johnsen Johnsgårdsvangen 1 Født 10 Jul 1826 Johnsgaard, Tretten, Øyer, Oppland 1 Døpt 16 Jul 1826 Tretten kirke, Øyer, Oppland 1 Død

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Martin Johansen, født 10 okt 1878 i Arnebergseie, Romedal, Hedmark, 1 død 1966 i Hurdal, 1 gravlagt i Hurdal krk., Hurdal. 1 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 2 med Petronelle Olava Nilsdatter, født

Detaljer

Dissenter - d de A B C D E F G H I J

Dissenter - d de A B C D E F G H I J 17 18 19 1Postliste Źrstall Begravd Jordfestet nr Navn Foreldre / ektefelle forstander for Bopel / f dested Posteringer Hvilket samfunn Sigurd Nordal Johnsen, Bernhard Glengsgaten, f dt i Hjernebetennelse.

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

En gårds og slektshistorie

En gårds og slektshistorie En gårds og slektshistorie Om eiendommen Heimkjær Og familien Kvistad Side 1 Heimkjær ble utskilt fra Spandet ved tinglysing 3/9/1912. Eieren av Spandet, Peder Kvistad, sto for skylddelingsforretningen.

Detaljer

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015

TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 TVEITAFJELLET OPP - Resultat og deltakerliste 10. MAI 2015 Pl.tot Startnr. Navn Klasse Lag Tid på topp Mellomtid 1 32 Ludviksen, Thorbjørn Senior Bergen Løpeklubb 21.21 14.27 2 67 Søfteland, Andreas Senior

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Aner til Aagot Larsdatter Skage

Aner til Aagot Larsdatter Skage Aner til Aagot Larsdatter Skage Generasjon nr. 1 1. Aagot Larsdatter Skage, født 05 apr 1889 i Laksevåg; død 21 mar 1964 i Laksevåg. Hun er datter av 2. Lars Simonsen Skage og 3. Marthe Andrea Mikkelsdatter

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn

Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Litt om slekta til Ole Paulsen Avkjærn Samlet og nedskrevet av Ole Arild Vesthagen Oslo, februar 1997 Ole Paulsen Avkjærn (1) Ole Paulsen Avkjærn ble født 13.1.1848 på Sørumseie i Gran. Ole ble gift første

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02.

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 1. 15m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Sunnylven Skyttarlag. Ope miniatyr 11-13.02. Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 44 43 45 88 220 0,- Gave 1. Emilie Brekke Sunnylven 46 46 46 97 235 0,- Gave 1. Marthe Fivelstad Sunnylven 40 40 46 81 207 0,- Gave 1.

Detaljer

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter

Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ove Edvard Erntsen Vannebo & Mari Olsdatter Ole Edvard ble født den 29. mai 1828 på Beitstad i Nord- Trøndelag 1. Foreldrene var Ernst Christophersen (slektsledd 88) og Randi Staalsdatter (89) på Inderberg.

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Erling Waag Surnadal 50 48 49 147 115,- 2. Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 50 50 47 147 77,- 3. Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 48 48 50 146 48,- 4. Håkon Brevik Fosna 50

Detaljer

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d

Tarkiainen slekta. Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d Tarkiainen slekta Pehr Mattson Tarkiainen f. 7. September 1793 d. 22.10.1861 Sofia Pedersdotter Antilla f. 9. Mars 1801, d. 16.06.1865 Pehr Mattson Tarkiainen med hustru Sofia Pedersdotter Antilla flyttet

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram

Premiering 25-skudd kl. ASP. Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Bømlo Skytterlag. Bømlominiatyren Leon - Resultatprogram Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Johanne Hundseid Etne 39 43 44 88 214 0,- Gave 1. Thomas Johnsen Brufladt Rosendal 41 39 44 93 217 0,- Gave 1. Linn Kvandal Røldal 43 43 47 96 229 0,- Gave 1. Lars Opheim

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

1 Lars M Nå Aga og Vikebygd 10,83 2 Lars Åkre Aga og Vikebygd 13,50 3 Ole Kristen Halten Aga of Vikebygd 60,00

1 Lars M Nå Aga og Vikebygd 10,83 2 Lars Åkre Aga og Vikebygd 13,50 3 Ole Kristen Halten Aga of Vikebygd 60,00 FELTHURTIGSKYTING 1 Harald Tandberg Søndre Modum 3 6,86 2 Per Kristian Aas Lunde 5 8,73 3 Engebret Mjøseng Sigdal 5 9,37 4 Ole Kristian Gjil Stavanger 4 9,40 5 Olav Samland Skånevik 2 10,01 6 Nils Gunvald

Detaljer

Klasse skudd

Klasse skudd Klasse 2 3 4 5 1 Jørn Ole Skiri Rauma (5) 344 2 Jakob Nørbech Aspøy og Straumsnes (5) 342 3 Bo Nielsen Kleive (5) 341 4 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra (5) 341 5 Ottar Dalset Rauma (5) 341 6 Lars Kjetil

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1986 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.54,5 (z) Fana 30.07 Geir Tore Larsen 040468 TIF Viking 12.57,9 (1) Fana 17.09 Tor-Ivar Guttulsrød 011263 IL Stjernen 13.06,0 (z) Fana 30.07

Detaljer

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE

OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE OVERSIKT OVER KOMMUNESTYREMEDLEMMER I SANDØY KOMMUNE 1948-2015 1948/51 Johan P.Sandøy Berdon Tangen N. Kjøningsen Paul Steinshamn Eivind Husøy Asbjørn K. Brunvoll Jon O. Røsok Nils K. Finnøy Olav Skotheim

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Hans Christian Wattum, født 19 jun 1876 i Vatn, Spydeberg, Østfold, 1 død 29 mar 1921 i Nedre Foss, Enebakk, Akershus. 1 Gift 9 okt 1897 i Hovin krk., Spydeberg, 2 med Inga Mathilde Ødegaard, født 3

Detaljer

Ny: nov Familien flyttet til Haukås nr 19. *** Se også Myklebust bnr 2. ***

Ny: nov Familien flyttet til Haukås nr 19. *** Se også Myklebust bnr 2. *** Gardsnr. 60 Stegaberg, Avaldsnes kommune. Gardsnr. 67 Stegaberg, Tysvær kommune. Ny: nov. 2013 Oversikt over noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted her på Stegaberg. Ansvarlig: Kjell Gunnar

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1987 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 11.28,0 (z) Tammerfors 17.06 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.59,3 (1) Fana 09.09 Johnny Sannes 270968 IL Stjernen 13.00,0 (z) Lisleby 25.06

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Gardsnr. 67 Asaldalen.

Gardsnr. 67 Asaldalen. Gardsnr. 67 Asaldalen. Ny: mars 2004 Oversikt over av noen av de familiene som har, eller har hatt, bosted i Asaldalen. Ansvarlig: Henry Oskar Forssell. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN Man 11. jan. 2016 kl. 10:30 12:10 Voss kulturhus / Kinosal Voss gymnas: trinn: Vg1 Vg3, antall: 60 Voss husflidskule: trinn: Vg1 Vg3, antall: 90 Totalt antall: 150 Kontakt Voss gymnas: post.vog@hfk.no

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER TØRVIKBYGD SKL. 1.mai stemnet Tørvikbygd Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. R. Pengepremier 15-skudd kl. ER TØRVIKBYGD SKL. 1.mai stemnet Tørvikbygd Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Elise Stien Herdla 150 54,-kr 2. Sivert Grønsdal Tysse 150 42,-kr 3. Leif Malvin Hjelmevoll Voss 148 30,-kr 4. Sindre Brattli Tørvikbygd 146 18,-kr 5. Eirik Hylland Aurland

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer