STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 13/2322 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Forslag til ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt forslag til ny gebyrberegning Saksnr Utvalg Møtedato 35/2013 Hovedutvalg Plan og Miljø /2013 Formannskapet Rådmannens innstilling: Forslag til ny lokal forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, samt forslag til ny gebyrberegning, datert xx. mai 2013 legges ut til høring i minst 30 dager. Vedlegg: Høringsforslag ny forskrift om VA-gebyr.pdf Eksisterende forskrift om VA-gebyr.pdf Dokumenter i saksmappen 1. Høringsforslag Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Stokke kommune 2. Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Stokke kommune vedtatt Sammendrag Den lokale forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr for Stokke kommune ble revidert og vedtatt av kommunestyret den Det kommunale regelverk er basert på lov om kommunale vass -og kloakkavgifter samt Miljøverndepartementets rammeforskrift av , sist endret En gjennomgang av eksisterende forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Stokke kommune viser at det er behov enkelte presiseringer og tilføyelser i forhold til den praksis kommunen utfører gebyrberegningen. Forslag til ny gebyrforskrift bygger på en mal fra bransjeorganisasjonen Norsk Vann. I forslaget bygger på prinsippet om beregning av årsgebyr basert på en todelt modell: en fast og en variabel del. Nytt i denne sammenheng er at fast og variable del skal være lik for husholdninger og industri/andre. For engangsgebyrets del, videreføres eksisterende prinsipp basert på boligens/industribyggets størrelse, men med en justering av gebyrsatsene. Hoved prinsipper som ligger til grunn for ny gebyrberegning er som følger:

2 Gebyrberegning skal baseres på selvkostprinsippet De som bruker mest skal betale mest Gebyrberegningsmodellen skal være enkelt å administrere, enkelt å forstå for abonnentene Lik fast del og lik pris pr. m³ for alle abonnenter Følgende sentrale elementer er tilført forslag til ny VA-forskrift er: Abonnentens plikt til å installere vannmålere for næringsbygg, gårdsbruk og eiendommer med svømmebassenger og annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning skal installere vannmåler. Bakgrunn for kravet er vedtatte «Hovedplan for vann ». Øvrige abonnenter kan velge mellom å betale årsgebyr etter målt eller stipulert forbruk. Forskriften åpner også muligheten for å innhente informasjon om eierforhold for vannmålere, tilsyn og vedlikehold, utskifting, flytting og avlesning av vannmåler. Det stilles krav om montering av tilbakeslagsutstyr til kritiske abonnenter. Bakgrunnen for kravet er ønsket om å forhindre tilbakeslag av forurenset vann til det offentlige vannforsyningsnettet. Beregning av årsgebyr baseres på en todelt modell, med en fast og en variabel del. Det nye er at fast del og pris pr m3 skal være lik for husholdninger og industri/andre. Den faste delen gjenspeiler hvor stor andel kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) utgjør av selvkost, den variable forbrukte vannmengde. Beregninger av VA-gebyrer med utgangspunkt i ny VA-forskrift viser at dersom ny forskrift hadde blitt innført for 2013, ville en husholdning med stipulert forbruk fått en reduksjon i årsgebyr for vann med ca. 12 %, og reduksjon på avløp med ca. 2 %. For abonnenter med vannmåler, som for det meste industri og næring, ville pris pr. m³ for vann øke med ca. 12 %, og for avløp øke med ca. 4 %. Sammenlikning med dagens beregningsmodell, viser at engangsgebyr for tilknytning reduseres for de enkelte abonnenter med mindre boligareal (BRA), og økes for de enkelte abonnenter med større boligareal (BRA). Dette vil imidlertid variere, da inntektene fra tilknytningsgebyrer er avhengig av både gebyrets størrelse og antall tilknytninger hvert år. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken De viktigste momenter i den nye forskriften Det kommunale regelverk er basert på lov om kommunale vass -og kloakkavgifter samt Miljøverndepartementets rammeforskrift av , sist endret Den lokale forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr for Stokke kommune (VA-forskrift) ble revidert og vedtatt av kommunestyret den I forbindelse med kommunestyrets godkjenning av Hovedplan for vannforsyning for Stokke kommune , sak

3 59/09, er det også vedtatt å stille krav til bedrifter, landbrukseiendommer og andre store vannforbrukere om installasjon av vannmåler. En av målsetningene med ny VA-forskrift er derfor å få hjemlet muligheten til å pålegge storforbrukerne av vann og avløpstjenester til å installere vann- og avløpsmålere og dermed betale vann- og avløpsgebyr i forhold til reelt forbruk. En gjennomgang av eksisterende forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Stokke kommune viser at det er behov enkelte presiseringer og tilføyelser i forhold til den praksis kommunen utfører gebyrberegningen. Blant annet er det noe uklart hva som ligger til grunn for Stokke kommunens gebyrsatser i dag. Gebyrsatsene må betegnes som «historiske» tall, da det ikke finnes noen konkret dokumentasjon på det opprinnelige tallgrunnlaget for beregning. I stor utstrekning Stokke kommune forholdt seg til hva andre kommuner tar for VA-tjenester, med basis i selvkostprinsippet. I forslag til ny VA-forskrift legges følgende prinsipper til grunn for ny gebyrberegning: Gebyrberegning skal baseres på selvkostprinsippet. De som bruker mest skal betale mest. Gebyrberegningsmodellen skal være enkelt å administrere, enkelt å forstå for abonnentene. Lik fast del og lik pris pr. m³ for alle abonnenter. Forslag til ny gebyrforskrift bygger videre på en mal fra bransjeorganisasjonen Norsk Vann. De viktigste endringer i den nye forskrift er: 1. Generelle bestemmelser Forslag til ny VA-forskrift er hjemlet i forhold til et oppdatert lovverk, hvor definisjoner er oppdatert med hensyn til forståelse og tolking av innholdet i forskriftet. Dette medfører bl.a. at abonnenten ikke har klageadgang på gebyrets størrelse eller pålegg om f.eks. utbedring, da gebyrregulativet er en forskrift. I henhold til 1-4 i forvaltningsloven av , 2 ledd, gis det ikke det ikke klageadgang på en bestemmelse hjemlet i en forskrift. 2. Engangsgebyr for tilknytning Med referanse til lov om kommunale vass- og kloakkavgifter fastsettes abonnentens plikt til å betale engangsgebyr for tilknytning til kommunale vann eller avløpsnett. Her presiseres utforming av gebyret, gebyrsats, abonnentens ansvar og betalingsfrist. 3. Årsgebyr Årsgebyr skal betales ut fra antall boenheter i boligen. Her synliggjøres utforming og beregning av gebyr til målt og stipulert forbruk. Videre presiseres abonnentens ansvar for betaling av gebyr samt opplysninger om abonnement (hvilke typer gebyr en har, og hvordan disse beregnes). Nytt er at det ikke lenger gis fritak av årsgebyr, abonnentene skal fysisk frakoble fra kommunalt nettet eller installere vannmåler. I 3-10 beskrives hvilke tilfeller som gir rett til prisavslag og gebyrreduksjon etter Lov om forbrukerkjøp 15 og 26. Gjelder bare for levering av vann, ikke for avløpstjenester. I 3-14 defineres kommunens rett til å gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen en angitt frist. Dersom forholdet ikke er utbedret ved fristens utløp kan

4 kommunen, i henhold til Forurensingsloven, utstede et forurensingsgebyr til abonnenten. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, på abonnentens regning. 4. Unntak-dispensasjoner-sanksjoner I denne paragrafen fremgår hvilke bestemmelser sanksjonsmuligheter kommunen kan benytte overfor abonnenter som ulovlig har tilknyttet seg det kommunalt vann- eller avløpsnettet, herunder hvilke tilleggsgebyr som kan pålegges abonnenten ved unnlatelser av å etterkomme pålegget. Kommunen har lov å ilegge tilleggsgebyr for dekning av kommunens merkostnader ved: vannlekkasjer som skyldes abonnenten, basert på stipulert forbruk/lekkasjemengde mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning på ledninger eller renseanlegg dersom abonnenten unnlater å avlese vannmåleren kan kommunen kreve et oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler ulovlig tilknytning det kommunalt vann- eller avløpsnett 5. Vannmåler Bestemmelsen gjelder at abonnenten har plikt til å installere vannmålere for næringsbygg, offentlige formål o. l., gårdsbruk, eiendommer med svømmebassenger og annet anlegg med varig eller midlertidig tilknytning skal installere vannmåler. Bakgrunn for kravet er vedtatte «Hovedplan for vann ». Øvrige abonnenter kan velge mellom å betale årsgebyr etter målt eller stipulert forbruk. Forskriften åpner også muligheten for å innhente informasjon om eierforhold for vannmålere, tilsyn og vedlikehold, utskifting, flytting og avlesning av vannmåler. 6. Tilbakeslagsutstyr for vannledninger Det stilles krav om montering av tilbakeslagsutstyr til kritiske abonnenter. Bakgrunnen for kravet er ønsket om å forhindre tilbakeslag av forurenset vann til det offentlige vannforsyningsnettet. Forslag til ny gebyrberegning Kommunens modell for beregning av VA-gebyr fra kunder tilkoblet offentlig vann- eller avløpsnett er i dag todelt, med hhv fast -og variabel del og som reflekterer kommunens kostnader med utbygging av nødvendig infrastruktur og leveranse av tjenestene. Fram til nå har er det praktisert ulik pris for henholdsvis industri/landbruk og husholdninger. En gjennomgang av eksisterende VA-forskrift viser at det er behov enkelte presiseringer og tilføyelser i forhold til den praksis kommunen utfører gebyrberegningen. Gebyrsatsene må betegnes som «historiske» tall, da det ikke finnes noen konkret dokumentasjon på det opprinnelige tallgrunnlaget for beregning. I stor utstrekning Stokke kommune forholdt seg til hva andre kommuner tar for VA-tjenester, med basis i selvkostprinsippet. Følgende hovedprinsipper ligges til grunn for ny gebyrberegning: Gebyrberegning skal baseres på selvkostprinsippet. De som bruker mest, skal betale mest Gebyrberegningsmodellen skal være enkelt å administrere, enkelt å forstå for abonnentene. Lik fast del og lik pris pr. m³ for alle abonnenter

5 I forslag til ny VA-forskrift vil beregning av årsgebyr som en todelt modell, med en fast og en variabel del, i prinsippet opprettholdes. Det nye er at fast del og pris pr m3 skal være lik for husholdninger og industri/andre. Den faste delen gjenspeiler hvor stor andel kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) utgjør av selvkost. I det etterfølgende gis det eksempler på hvordan dette vil kunne slå ut for de enkelte abonnentkategorier. Årsgebyr - beregning av fast del Selvkostprinsippet er styrende for beregning av gebyrnivået i en kommune. Dette prinsippet betyr at gebyrene skal dekke kommunens utgifter til vannbehandling og avløpshåndtering. Disse utgiftene består dels av driftskostnader og dels av kapitalkostnader. Dette betyr også at eventuelle overskudd/underskudd skal settes på fond og avregnes mot gebyr inne 3-5 år etter avsetning. Den faste delen (fastledd) gjenspeiler hvor stor andel kapitalkostnadene (renter og avskrivninger) utgjør av selvkost. Gebyrene skal gi et incitament til vannsparing, vann skal ses som en ressurs man ikke skal sløse med. Jo høyere fastdelen av årlig VA-gebyr er, desto mindre vil enkelte abonnent tjene på å spare vann. Beregninger for stipulert og målt forbruk baseres på det gjennomsnittlige vannforbruket til en person, som ligger mellom liter per døgn, eller ca. 60 m³ i året. Det gjøres ikke forskjell på private og bedrifter i pris pr. m³ vann og avløp. Fast del og pris pr m3 skal være lik for husholdninger og industri/andre. I Stokke kommune er det registrert 3200 husstander og 426 industri/ offentlige formål o.l. Beregning foretatt viser at størrelsen på fast del i årsgebyr for 2013 ville blitt: For vann kr. 573,60 inkl. mva. For avløp kr. 1148,50 inkl. mva. Denne beregningen er ny i forhold til dagens modell, så det er ikke mulig å trekke noen umiddelbar konklusjon på dette grunnlag mht. besparelser/økt pris. Denne differansen blir tydeliggjort i de neste avsnitt. Årsgebyr - basert på målt forbruk Faktisk forbruk baserer seg på forbrukt mengde vann registrert gjennom en vannmåler på inntaksledningen. Abonnentene med montert vannmåler innrapporterer årlig sitt forbruk, som blir multiplisert med fast m³-pris. Innrapportert forbruk danner også grunnlaget for påfølgende års a-konto fakturering. Årsgebyr for abonnenter med vannmåler beregnes da som: Årsgebyr (kr)= fast ledd+ målt forbruk (m³) x pris (kr/m³)

6 Understående oversikt illustrerer foreslåtte pris for målt forbruk: årsgebyr inkl. mva. (2013- tall) Type bolig/bygg Vann kr./m³ Avløp kr./m³ Fast del Variabel del Fast del Variabel del Husholdning (alle typer boliger) 573,60 9, ,50 13,75 Industri/næring/gårdsbruk 573,60 9, ,50 13,75 Til sammenlikning med dagens pris, utgjør variabel del i årsgebyr per m³ for vann kr. 8,50 og for avløp kr.13,23 inkl. mva. for abonnenter med målere. I dag er det ingen fast del for de som har vannmåler. Ny foreslått pris for vann kr. 9,50 inkl. mva. vil gi gebyr økningen på ca. 12 % pr. m³ vann. For avløp ny foreslått pris er kr. 13,75 inkl. mva., som gir gebyr økninger på ca.4 % pr. m³ avløp. Fast del kommer i tillegg, men for storforbrukere vil dette kun utgjøre en prosentvis liten del av det totale gebyrbeløpet. Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk, det vil si basert på installert vannmåler. Årsgebyr - basert på stipulert forbruk For boliger som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på beregning av gjennomsnittlige vannforbruket til en person m³ pr. år og pris pr. m³. Beregninger for sats målt vann baseres på 2,8 personer pr. husstand. Tall med personer pr. husstand finnes ut ifra antall personer som mottar vann (9000), og antall registrerte husstander(3200 husstander). Forbruk person/år er beregnet til 60 m³. Forbruk per husstand per år blir da 2,8 x 60 m³=168 m³. Stipulert forbruk beregnes på et grunnlag 168 m³ per boenhet. Årsgebyr for stipulert forbruk beregnes som: Årsgebyr (kr) = fast ledd + stipulert forbruk x pris (kr/m³) Oversikt neste side illustrerer foreslåtte pris for stipulert forbruk. Årsgebyr for vann inkl. mva. (2013-tall) Type bolig/bygg Vann kr/år Avløp kr/år Husholdning(alle typer boliger) 2 160, ,50 Hytter (ikke helårsbolig) 1 080, ,25 Til sammenlikning er årsgebyr for stipulert forbruk i husholdninger for vann i dag kr ,00 og for avløp kr.3 533,00 inkl. mva.

7 Årsgebyr vann etter den nye beregningsmetode blir kr. 2169,60 inkl. mva. Dette medfører en reduksjon i årsgebyr på ca. 12 %. For avløp blir ny pris kr. 3458,50 inkl. mva., som medfører en reduksjon i årsgebyr på ca. 2 %. Det forutsettes at bedrifter, offentlige formål o.l. skal installere vannmåler og betaler årsgebyr etter faktisk forbruk. I overgangsperiode vil disse abonnenter uten vannmåler følge dagens gebyrregulativ. Engangsgebyr for tilknytning Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester. Intensjonen med engangsgebyr for tilknytning er at dette skal dekke en del av kommunens samlede kostnader med vannforsyning og avløp. Satsene for tilkoblingsgebyr varierer stort fra kommune til kommune. Engangsgebyr fastsettes pr. m² bruksareal (BRA) beregnes med grunnlag i NS 3940 etter eksisterende arealdata. Det foreslått at engangsgebyr til tilknytning beregnes på følgende måte: Det budsjetteres med 1 mill. kroner i tilknytningsgebyr for hvert av områdene vann og avløp, i budsjettet for Forslag til nytt regulativ - engangsgebyr for tilknytning: Det foreslås å forenkle de ulike gebyrsatser/boligkategorier til en boligkategori/gebyrsats, som er kr. 170 pr. m² bolig. Det blir enklere å administrere, og enklere å forstå for abonnentene. Gebyrsatser (beløp inkl. mva.) Type bolig/bygg BRA M2 (NS 3940) Vann kr pr m2 Avløp kr pr m2 Alle typer private boliger 0-170,- 170,- Bedriftslokale hvor det brukes vann i produksjonen Bedriftslokale hvor det ikke brukes vann i produksjonen Jordbruksareal: Våningshus: beregnes som for boligbygg Inntil 60 daa Inntil 100 daa For inntil påbegynt 50 90,- 45,- 10,- 50,- 20,- 10,- 90,- 45,- 10,- 50,- 20,- 10,- 1000,- 1200,- 1000,- 0,- 0,- 0,- daa 0-170,- 170,- Nedenfor fremlegges en tabell med dagens og nye satser for engangsgebyr for tilknytning og vurdering hva endringene medfører for den enkelte abonnent. Sammenlikning med satser etter dagens modell og ny modell: beløp inkl. mva Type bolig/bygg/bruksareal m² I dag: kr/bolig bruksareal m² Ny: kr/bolig bruksareal m² (BRA) Vann Avløp Total sum Vann Avløp Total sum Bolig med 40 m² Bolig med 60 m²

8 Bolig med 100 m² Bolig med 101 m² Bolig med 150 m² Bolig med 200 m² Sammenlikning viser at engangsgebyr for tilknytning reduseres for de enkelte abonnenter med mindre boligareal (BRA), og økes for de enkelte abonnenter med større boligareal (BRA). Inntektene fra tilknytningsgebyrene er avhengig av både gebyrenes størrelse og antall tilknytninger hvert år. Juridiske grunnlag Lokal forskrift må utformes innenfor rammene av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 og forskrift om begrensing av forurensing (Forurensingsforskriften). Innføring av forskrift gjøres i henhold til Forvaltningsloven kap.7. Krav om tilknytning kan kommunen framsette med hjemmel i plan- og bygningsloven 27-1 (vannledning), 27-2 (avløpsledning). Økonomiske konsekvenser En todelt gebyrmodell (fast del og forbruks del) gir en rettferdig gebyrfordeling i mellom kommunens abonnenter. Ved gjennomføringen av endringen vil dette slå positivt ut for noen brukergrupper, mens andre vil oppleve en økning i gebyret. Etter det første budsjettåret vil kunne bli behov for justering av priser (opp eller ned), alt ettersom hvilke effekter todelt gebyrmodell vil få for kommunens totale inntekter for vann og avløp. Som kjent vil selvkostprinsippet uansett måtte ligge i bunn. Alle beregninger i denne saken er gjort med utgangspunktet i budsjett tall for år Dersom ny forskrift hadde blitt innført for 2013, ville en husholdning med stipulert forbruk fått en reduksjon i årsgebyret for vann med ca. 12 %, og reduksjon på avløp med ca. 2 %. For abonnenter med vannmåler, som for det meste industri og næring, ville pris pr. m³ for vann øke med ca. 12 %, og for avløp øke med ca. 4 %. Ved den årlige selvkostbudsjettering, vil alle gebyrsatser (fast del og variabel del), justeres med samme prosentsats, slik at de totale inntekter blir i samsvar med selvkost. Ca. hvert 5. år vil det gjøres en revisjon av gebyrberegningen for å kvalitetssikre forholdet mellom fast og variabel del. Nye gebyrsatser vedtas først ved budsjettbehandlingen for Barn- og unges interesser Ingen Miljøkonsekvenser Ingen HMS/Folkehelse Ingen

9 Vurdering og konklusjon Etter rådmannens vurdering vil ny forskrift og ny gebyrberegning gi en mer rettferdig ordning for innbyggere i Stokke kommune. Forslag til ny lokal forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, samt forslag til ny gebyrberegning, datert xx. mai 2013 legges ut til høring i minst 30 dager. Det er svært viktig at det gis tilstrekkelig informasjon til abonnentene om endringene som den nye forskriften og ny gebyrberegning vil medføre. Ny forskriften blir med hjemmel til Offentlighetsloven 3 Forvaltningsloven 38, lagt ut på kommunens nettsider, samt at det informeres i lokalavisene hvor høringsdokumentene finnes tilgjengelige. Når forslaget til VA-forskrift er vedtatt av kommunestyret, blir den kunngjort i Lovdata. Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Behandling: Rådmannens forslag enstemmig tiltrådt (7-0) Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: Forslag til ny lokal forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, samt forslag til ny gebyrberegning, datert xx. mai 2013 legges ut til høring i minst 30 dager. Formannskapet Behandling: HPM's innstilling enstemmig vedtatt ( 6-0) Formannskapets vedtak: Forslag til ny lokal forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr, samt forslag til ny gebyrberegning, datert xx. mai 2013 legges ut til høring i minst 30 dager.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M00 &00 Arkivsaksnr-dok.nr: 03/460-15 NY FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYR 3. GANGS BEHANDLING ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannens

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre 17.6.2014 og Enebakk kommunestyre 31.3.2014 i medhold av lov om kommunale vass-

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: Dyrøy kommune Den lærende kommune Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/589 Inge Bones, tlf.: 77 18 92 35 231 04.12.2013 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer Med

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 21.12.2000 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015

Agdenes Kommune Gebyrregulativ for vann og avløp for 2015 Agdenes Kommune Gebyrregulativ for og avløp for 2015 Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 i sak 58/10 med ikrafttredelse fra 01.01.2011. Siste endringer 17.12.2014 i sak 63/14 med virkning fra 01.01.2015

Detaljer

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn.

Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ. Høring og utlegging til offentlig ettersyn. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/5630-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Revidering av Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune med tilhørende gebyrregulativ.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Komunal drift FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 09.12.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I OVERHALLA KOMMUNE Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Overhalla kommune 1 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/xx, den xx.xx.2011 med hjemmel i Lov om kommunale vass-

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 15.05.2017 nr. 1305 Forskrift

Detaljer

HØRINGSFORSLAG. Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Stokke kommune

HØRINGSFORSLAG. Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Stokke kommune 1 HØRINGSFORSLAG Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Stokke kommune Hjemmel: Lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 2 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning

Detaljer

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

ØYER KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER ØYER KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ØYER KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 25.11.2004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE Saksnr: 105/06 Gjeldende fra 1. april 2006 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR BERG KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den 16. februar 2006, som sak nr. 08/06, i medhold av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST

Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Forskrift om avløpsgebyr, Eide kommune, Møre og Romsdal - HØRINGSUTKAST Hjemmel: Fastsatt av Eide kommunestyre den xx.xx.xx med hjemmel i Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og

Detaljer

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD

FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD FORSKRIFT OM VA - OG AVLØPSGEBYRER I GAIVOUT A KÅFJORD Vedtatt av kommunestyret den. i sak i medhold av lov om kommunale kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 2 og forskrift av 1. juni 2004

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16.03.2012 nr.12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift om begrensning av forurensning 01.06.2004

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 15.02.2017 nr. 197 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TROMSØ KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. RENNESØY KOMMUNE Teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENNESØY KOMMUNE Sist revidert 13.03.2003. vedtatt av kommunestyre den 22 mai 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Harstad kommune 02.12.13 2 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HARSTAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2013 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Kvæfjord kommune teknisk avdeling FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den18.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Fellesnemnd Færder. Utvalg Møtedato Saksnummer Færder fellesnemnd /030

Fellesnemnd Færder. Utvalg Møtedato Saksnummer Færder fellesnemnd /030 Fellesnemnd Færder JournalpostID: 17/44117 Arkiv: Saksbehandler: Britt Helleren Jordhøy Telefon: 415 89 133 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Færder 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Færder fellesnemnd

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I FROLAND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den xx.xx. 2013 i medhold av Lov om vern mot forurensninger og om avfall, Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og Forskrift

Detaljer

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner

Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Innhold Kap. 1 Generelle bestemmelser 1 Forskriftens formål 2 Forskriftens virkemåte 3 Definisjoner Kap. 2 Vann- og avløpsgebyrer 4 Gebyrtyper 5 Engangsgebyr for tilknytning 6 Årsgebyr 7 Abonnementsgebyr

Detaljer

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr

Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr Forskrift om takster for kommunale vann- og avløpsgebyr gjeldende fra 1.januar 2016. Vedtatt med hjemmel i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012 nr.12 3 og 5 og lov mot vern om forurensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VARDØ KOMMUNE Vedtatt av bystyre den 17.desember 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsetaten. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Vann- og avløpsetaten Forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskriften er vedttatt av Bergen bystyre 10.12.2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og rammeforskrifter etter lovens

Detaljer

Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune

Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune Lokal forskrift for vannog avløpsgebyrer tatt av Drammen bystyre Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Svelvik kommune. Gitt med hjemmel i Forskrift

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE

FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE HOV, 12.03.2012 Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 11/1807 040 TDR/TDR/BRE FORSKRIFT FOR VANN - OG AVLØPSGEBYRER I SØNDRE LAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. februar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 7. mars 2017 28.11.2016 nr. 1933 Forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SKI KOMMUNE Vedtatt av Ski kommunestyre den 23.10.2002 (sak K-72/02) i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER

OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER OPPDAL KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFTEN ER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 15.12.10 MED HJEMMEL I: LOV-1974-05-31-17 OM KOMMUNALE VASS- OG KLOAKKAVGIFTER Gjeldende fra 1. januar 2011 1.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE Holmestrand kommune Kommunaltekniske tjenester FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR HOLMESTRAND KOMMUNE I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017.

Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Gebyrregulativ; vann og avløp i Rennesøy kommune 2017. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 80/16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens

Detaljer

FORSKRIFT- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER

FORSKRIFT- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Smøla kommune -øy i et hav av muligheter FORSKRIFT- OG AVGIFTSREGULATIV FOR VANN OG KLOAKKAVGIFTER Vedtatt av Smøla kommunestyre 18.04.2013 sak 0016/2013 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 1-1. Definisjoner...

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Meløy kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre dd. mmmm 2015 med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune

Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune Røyken kommune 1 Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Røyken kommune Gitt med hjemmel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.74 nr. 17 3 Vedtatt av kommunestyret i sak 0070/05. 24.11.2005.

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland

Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Forskrift om vann og avløpsgebyrer, Etnedal kommune, Oppland Kapitteloversikt: I. Generelle bestemmelser II. Vann- og avløpsgebyrer III. Særskilte bestemmelser for Nordre Lenningen kommunale rensedistrikt

Detaljer

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune

Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Krødsherad kommune Hjemmel: Lov 2012-03-16 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 5 og forskrift av juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 22. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 25. juli 2017 15.06.2017 nr. 862 Forskrift om vann

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 09.12.2009 i sak 98/09 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Kapittel 1. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Bergen kommune, Hordaland. Hjemmel: Fastsatt av Bergen bystyre.. med hjemmel i forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal kommune, Møre og Romsdal Dato FOR-2014-11-19-1414 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer FOR-1998-09-08 Gjelder for Sunndal kommune,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02.

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. Vedtatt av kommunestyret 25.06.02. INNHOLD I Generelle bestemmelser 1-3 II Vann- og avløpsgebyrer 4-11 III Bruk av vannmålere 12 IV Utbedringer 13 V Avsluttende bestemmelser 14-16 I GENERELLE BESTEMMELSER

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE.

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STORFJORD KOMMUNE. Vedtatt i Storfjord kommunestyre den 12.12.2013. Forskriften trer i kraft 01.01.2014 I. GENERELLE BESTEMMELSER Kommunens abonnenter betaler for

Detaljer

Figur 1 - Vann- og avløpsgebyrer

Figur 1 - Vann- og avløpsgebyrer Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift Hole kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 23. 10. 2017. Høringssvar

Detaljer

Revidering av "Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer". Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Tinn formannskap

Revidering av Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Høring. Utvalg Utvalgssak Møtedato Tinn formannskap TINN KOMMUNE Arkiv: Saksnr.: 2012/3624-1 Saksbeh.: Hanne Graaberg Dato: 07.09.2012 SAKSFRAMLEGG Revidering av "Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer". Høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Tinn formannskap

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.05.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift 13.05.2015 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 07.11.2014 Referanse: 25363/2014 Arkiv: M00 Vår saksbehandler: Kinga Adam Revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer Saksnr Utvalg Møtedato 15/21 Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 05.03.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVÆFJORD KOMMUNE Vedtatt av Kvæfjord kommunestyre 18.12.2012 i medhold av lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.3.2012 nr 12 og forskrift av 1.6.2004 nr 931

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp Norsk Vann rapport 179/2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1

DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 DYRØY KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Forslag til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Dyrøy kommune Side 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER - DYRØY KOMMUNE Vedtatt av Dyrøy kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Side 1 av 7 FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR Fastsatt av Porsgrunn bystyre 03.09.2007 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, samt forskrift 1. juni 2004 nr. 931

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TVEDESTRAND KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11.12. 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FOR KOMMUNENE LEVANGER, VERDAL, INDERØY OG STEINKJER vedtatt av kommunestyret i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 1 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE Vedtatt av styre 22.10.2002 sak 110/02 Side 2 av 10 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I HEMNE KOMMUNE...

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 11. desember 2012, sak 113/12, i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I GAUSDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 23.11. 2005 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning.

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Forskrift om vann- og avløpsgebyr Vågsøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10.04.2014 i K-sak 019/14 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift om begrensning

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

I. Generelle bestemmelser

I. Generelle bestemmelser FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I EIDSVOLL KOMMUNE Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 9. desember 2002, sist endret 13. november 2012 i medhold av lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 21.12.09 i sak 145/09 i medhold av lov om kommunale

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RENSEDISTRIKT LYSEREN, SPYDEBERG OG ENEBAKK KOMMUNER Vedtatt av Spydeberg kommunestyre dd.mm.åååå og Enebakk kommunestyre dd.mm.åååå i medhold av lov om kommunale

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Drift- og utviklingsutvalget innkalles til møte Tirsdag 07.06.2016 kl.

Detaljer

side 1 Figur 1 - Vann- og avløpsgebyrer

side 1 Figur 1 - Vann- og avløpsgebyrer Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift Berlevåg kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 23. november 2017.

Detaljer

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Sørum Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyre den XX.XX.XXXX i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004

Detaljer

Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift. 1 Bakgrunn. 2 Nærmere om sentrale regler. 2.1 Tilknytningsgebyr. 2.1.

Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift. 1 Bakgrunn. 2 Nærmere om sentrale regler. 2.1 Tilknytningsgebyr. 2.1. Høring av forslag til ny vann- og avløpsforskrift Hitra kommune legger med dette forslag til ny vann- og avløpsforskrift ut på høring. Frist for innsending av uttalelser er satt til 10.09.2017. Høringssvar

Detaljer

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune

Forslag til revidering av Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Bjørg Slotta, tlf 37013713 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Referanse: 2010/3093 / 9 Ordningsverdi: M00 Forslag til

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE Fastsatt av Trøgstad kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni

Detaljer

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FARSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vedtatt av kommunestyret 25.06.02 i medhold av lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 13. juli 2000.

Detaljer

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST

ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST ENDRING AV FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR, HØRING 2017 BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER OG FORSLAG TIL VANN- OG AVLØPSGEBYR I SYNNFJELL ØST Sammendrag: Forslag til forskrift har ligget ute til høring

Detaljer

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE

FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE FORSKRIFT AV 13.10.05 OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SAUHERAD KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 13.10.05 _ sak 61/05 i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RISØR KOMMUNE vedtatt av bystyret 6. desember 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, siste endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. KOMMUNAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER. vedtatt av Rauma kommunestyre den 24. juni 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Vedtatt av kommunestyre og trådt i kraft Endret ved kommunestyrets vedtak av (dato). Endringene trådt i kraft (dato).

Vedtatt av kommunestyre og trådt i kraft Endret ved kommunestyrets vedtak av (dato). Endringene trådt i kraft (dato). Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyr i kommune Gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensing av 1.6.2004 nr. 931 11-1, 2. ledd, jfr. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31.5.1974

Detaljer