Kodeliste for registrering av hus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kodeliste for registrering av hus"

Transkript

1 Nynorsk Registrering av faste kulturminne i Noreg Riksantikvaren Postboks 8196 Dep., 0034 Oslo 1 Telefon (02) / C Kodeliste for registrering av hus GCS AS - OSLO

2 Denne kodelista skal nyttast ved utfylling av skjemaet for registrering av hus etter Sefrak-metoden. Lista viser til rubrikknumra i skjemaet. Framgangsmåten for utfyllinga er omtala i "Instruks for feltarbeid" 3. utgåve. August utgåve. April 1992 ISBN Riksantikvaren Postboks 8196 Dep Oslo 1 Telefon (02) /

3 OPPHAVLEG FUNKSJON (FORMÅL) fast busetnad knytt til landbruk, fiske og fangst. fast busetnad utan tilknyting til landbruk eller anna spesiell verksemd. fritidsbusetnad. energiproduksjon, bergverk, industri med tilhøyrande biformål. merkantil verksemd med tilhøyrande biformål. offentleg forvaltning, kyrkje og militærstell med tilhøyrande biformål. undervisning, forsking, idrett og andre kulturformål med tilhøyrande biformål. samferdsleformål med tilhøyrande biformål. offentleg tenesteyting og sosiale formål med tilhøyrande biformål. Rubrikk OPPHAVLEG SOSIAL MILJØSAMANHENG FYSISK MILJØSAMANHENG KONSTRUKSJON AV UNDERBYGNINGEN UTNYTTING M. M. AV KJELLAR/UNDERETASJE KONSTRUKSJON AV YTTERVEGGEN FASADEKLEDNING TAKFORM TAKTEKKINGSMATERIAL ETASJETAL TIDFESTING/ BYGGJEÅR VEDLIKEHALDSSITUASJON OFFENTLEGE TILTAK SOM KAN KOMA HUSET VED EIGAREN/BRUKAREN SI MEINING OM HUSET Rubrikk 14 Rubrikk 16 Rubrikk 17 Rubrikk 18 Rubrikk 19 Rubrikk 20 Rubrikk 21 Rubrikk 22 Rubrikk 23 Rubrikk 28 Rubrikk 32 Rubrikk 33 Rubrikk 34

4 Kode Definisjon HUS FOR FAST BUSETNAD KNYTT TIL LANDBRUK (JORD-, SKOG- OG HAGEBRUK), FISKE OG FANGST 100

5 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Lill Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTAD- HUS INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST) 110 rfiril Bustadhus for EIGAR/BRUKAR 1ft LL 4 Fi E1 Bustadhus for GENERASJONSFAMILIE Bustadhus for SYSKEN AV EIGAR/BRUKAR Bustadhus for LEIGD ARBEIDSKRAFT Bustadhus for TEMPORÆR BRUK Bustadhus for ANDRE FORMÅL våningshus, våning/bygning, hovedbygning/hus, framhus, heimahus, setehus/stue, stove, stuggu, staue, stovehus, stuggulån føderådsbygning, Iivørsbygning/ kårhus, kårstuggu/holdstua/ generasjonsbolig gutastove forpakterbolig, paktarbustad/ drengestue, drengestubygning/ bårstu, bårstuggu, borgstove loft, buloft, bu- og -loft/sommerstue/ bu, underbu, undbu, rorbu, sel, seterbu/fangst- og fiskebu, måsåbu, kvile- og overnattingsbu/koje, gamme, kåte

6 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) b_12 o 120 SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST rins GROVARE KOKING, SLAKTING, BAKING, VASK M. V. EI TØRKING AV TRESKT KORN OG MALT BAD, PERSONLEG HYGIENE PRIVET-FUNKSJON 6 OPPHALD I HAGE/PARK LEIK a SJØBAD ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus/eldhus, eldstove/størhus, struss, steikarhus/bekkhus/ masstu*/varmehytte/sommerstue * «masstu» kan også tyde forrådshus, jfr. kode (i (3 tørkehus, basstu, basstoge/tørrstu/ sånn, sånnhus/kjone/mekjinn/turke, turkehus, tørkhus bad, badstue, laugarhus, sauna do, dass/veslehus, litlehus/skithus, vannhus/hemmelighus/privet/lokum, WC paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

7 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1113 Hus hovudsakleg for FORRÅD AV MAT, KLEDE M. V. (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER INNAN LAND- BRUK, FISKE OG FANGST) EI forråd av KJØT, FISK, TRESKT KORN, MJØL, LIN, KLEDE M. V. rff3 13 Iff EI 0 forråd av MJØLK OG MJØLKE- PRODUKT forråd av POTETER, ROTVOKSTRAR forråd av VATN forråd av YMSE MATVARER M. V. forråd av BRENSEL OG YMSE UTSTYR 0 rfry 8 Eff 9 ANDRE FORRÅD bu, matbu, kornbu, melbu, mjølbu, stågåbu, stolpebu/bur, burhus, kornbur, kårbur, stabbur, kornstabbur, linstabbur/stolpehus, kornmagasin, njalla melkebod, melkebu, mjølkbu, ostbu/melkhus, osthus/matstove, masstu* * «masstu» kan ha anna tyding, jfr. kode E] potetkjeller, jarbu, aurbu/kjeller, eplekjellar, jordkjellar, utekjellar/ kjellarmasstu, kjellarstuggu, kjellartrev (koding under EKE, dersom forrådet hovudsakleg er for husdyr) brønnhus, brunnhus, brønn, ile, sisterne matbod brenselsbod, vedbu, vedbod, skjul, skjol/torvskjol/skåle/skott/sjå, skjåg, sennsjå

8 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) o Hus hovudsakleg for 140 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR UTSTYR, BRENSEL M. V. INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST Lill] lagring av KØYRETY, MASKINAR, REISKAP OG YMSE UTSTYR [TIT 111_4_ rrr4- LL 1114 EI 8 LtL4. EI lagring av BATAR OG BÅTUTSTYR lagring av UTSTYR KNYTT TIL FISKE/ SJØBRUK (I SAMBAND MED KAI) lagring av IS (TIL KJØLING M. V.) lagring av BRENSEL (HER: BRENSEL TIL GARDENS/VERKSEMDAS BEHOV OG/ELLER TIL OMSETNING) ANDRE ALLMENNE LAGER- FORMÅL (JFR. KODANE o,11161:1 0G ) garasje/skjul, skjol, skjel/vognskjul, sledeskjul, sla'skjul, redskapsskjul/ kjerrehus, slaehus/vognbu, vognsval/skott, skåle, skykje, skykkja/ sjå, skjå/staursval naust/båtnaust, nost, båtskott sjøbu, brygge ishus brenselslager, skjul, skott, skåle, skjå, vedhus, vedbu/torvhus, torvløe (koding under lai:j dersom lageret hovudsakleg er til bustadformål)

9 Kode Definisjon Lokal nemning (dame) HUSDYR INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST.ftn rf r - fki HEST FLEIRE DYRESLAG, FOR, REISKAP M. V. UNDER EITT TAK K5g STORFE 4 SAU OG GEIT EI KIZI SVIN FJØRFE.11 1 PELSDYR KE] HUND g ANDRE HUSDYR uthus, løe, driftsbygning, lagård/ låve stall, hestestall/stadd, stadl/ferdastall/øykhus fjøs, fjos/kyrafjos, nautefjøs, kalvefjøs, kvigefjos/kufjøs, sommarfjøs/ gar'fjøs, seterfjøs, kårfjøs/flor, nautaflor, kåraflor/vårflor, sommarflor sauehus, søhus, smalehus, sommarsauhus/småfefjos, småfennfjos, småfenadfjøs, småkrøterfjos/geitafjos, smalaflor/sauehytte, sauestall, sauestadde, sauekjellar grisehus, svjnehus/porkhus, grisehytte hønehus, hønsehus/hønsehytte, gåshytte/dueslag pelsdyrgård, revegård, minkgård hundehus, kennel

10 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Hus hovudsakleg for 160 LAGRING AV HUSDYRFOR, STRØ, GJØDSEL M. V. INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST 1116 p lagring av STRÅFOR (HØY, HÅ, HALM) 116 ø lagring av HALM OG AGNER (i delar av året OGSÅ UTRESKT KORN) lagring av TØRKA LAUV Ffri 4 lagring av SURFOR (ENSILASJE) i-7-& p lagring av ROTVOKSTRAR (NEPE, KÅLROT, BETER 0. L.) 6 lagring av KRAFTFOR 1116 ø lagring av TORVSTRØ, SAGFLIS 0. L lagring av AVFALL, GJØDSEL M. V. høyløe, løe, utløe, eng løe, markaløe/taue, hoylaue/lyu, lyve, fiirlyu, garlyu/iåve, høylåve/la, lade, høylaeihøybuihåkjellar/hullu. (I mange høve er det aktuelt å skilja mellom løer for ulike dyreslag, t. d. fjøsløe, stalloe, saue!øe) kornløe, kornlåve, kornlade, kornlae lauvskjul tårnsilo, horisontalsilo rotveksthus, rotvekstkjeller (koding under (fits dersom forrådet hovudsakleg er for menneske) kraftffirsilo moldhus, moldskott, flishus skraphus/bosshus/gjødselskur ITr-6-9 ANDRE LAGER KNYTTE TIL HUSDYR

11 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) o 170 HAGEBRUK OG GARTNERI INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST ITI711 veksthus, drivhus, vinterhage VEKSTHUSDRIFT ri gartneri-driftsbygning KONTOR, PAKKING, PRIK- LING, EKSPEDISJON, VARMEANLEGG M. V. Ei LAGRING AV FRUKT, GRØNSAKER, BLOMAR M. V. fruktlager, grønnsaklager LL 4 LILL 6 LL ffl ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL HAGEBRUK OG GARTNERI

12 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) r118 0 HANDVERK OG SMÅINDU- STRI SOM LEDD I LAND- BRUK, FISKE OG FANGST (NB! Reine industrianlegg under kode [al013) behandling av MJØLK OG MJØLKE- PRODUKT Illa g MEKANISK TRESKJE- INNRETNING behandling av TRESKT KORN behandling av FISK OG FISKEPRODUKT tilverking og behandling av TEKSTILVARER 11 (8 Ei behandling av TØMMER (SKOGSVIRKE) 1118 tilverking av SNIKKARPRODUKT 1118 g tilverking av JARN- OG METALLVARER M. V. I118 ANNA HANDVERK/SMÅ- INDUSTRI INNAN LAND- BRUK, FISKE OG FANGST meieri, ysteri treskehus, hjulhus, treskehjul, maskinhus, hestevandring korntørke, kvern, kvenn, kvedn/ mølle, mylne salteri, røykeri, brenneri/damperi, trandamperi vevstue, systue, stampe, stampehus/fargehus, rullebu sagbruk, sag, oppgangssag, sav snekkerverksted, snekkerstue, dreiestue smie, smi, smeddi, smyvu

13 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Kffri n E i 4 EI E 8 ANDRE FORMÅL INNAN LANDBRUK, FISKE OG FANGST 190

14 Kode Definisjon HUS FOR FAST BUSETNAD UTAN TILKNYTING TIL LANDBRUK ELLER ANNA SPESIELL VERKSEMD 200 (TETTBYGDE OG SPREIDDE FASTE BUSTADER I OG UTANFOR TETTGREND) Sjå like vel også kodane I110 p, , 'slo 121, 1610 CI, , 1810 I3 og [jo 0, der faste bustader skal kodast som er knytte til landbruk eller andre spesielle verksemder. Det same skal forrådshus, husdyrhus m. v. som er knytte til slike bustader.

15 Fig. i. Frittliggjande einfamiliehus. Fig. 2. Tofamiliehus. Horisontalt delt (a). Vertikalt delt (b). Fig. 3. Kjedehus (a). Rekkjehus (b). Fig. 4. Firefamiliehus Fig. S. Brakke, kaserne. Fig. 6. Bustadblokk. (horisontalt og vertikalt delt). Fig. 7. Bustad-høghus. Fig. 8. Terrassert bustadhus.

16 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) EED Hus hovudsakleg for 210 BUSTADFORMÅL (FASTE BUSTADHUS UTAN TIL- KNYTING TIL LANDBRUK ELLER ANNA SPESIELL VERKSEMD) 1211 a Individuell bustadeining, 1 EINING, FRITTLIGGJANDE ILI_ enebolig, einfamiliehus, villa (fig. 1) (gli Fl Fleirfamiliebustad av vi Ilatype, tofamiliebolig, tofamiliehus, 2 EININGAR ELLER FLEIR, tofamilievilla, fleirfamilievilla (fig. 2) HORISONTALT/VERTIKALT DELT, INNTIL 2 1/2 ETASJAR Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR, VERTIKALT DELT, INNTIL 2 1/2 ETASJAR 1_2_11 4 Kollektivt bustadanlegg, firefamiliebolig, firefamiliehus 4 EININGAR, (fig. 4) L?_1_1_ HORISONTALT/VERTIKALT DELT, 2 ETASJAR Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR MED FELLES KORRIDOR, INNTIL 2 ETASJAR internat, brakke, kaserne (fig. 5) Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR, 3 ELLER 4 ETASJAR 1211p Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR, MEIR ENN 4 ETASJAR Kollektivt bustadanlegg, MEIR ENN 2 EININGAR I TERRASSERT FORM rekkehus, kjedehus (fig. 3) leiegård, blokk (fig. 6) høyhus, punkthus, skivehus, stjernehus (fig. 7) terrassehus (fig. 8) L[1121 Anna bustadform 2 - C Nyn.

17 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) [ SEKUNDÆRE BUSTADFOR- MÅL, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LANDBRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD 1212 EI (Jfr. kode ) 1212 (Jfr. kode 1112 ) 1,212 jg FELLESFUNKSJON M. V (Jfr. kode g (Jfr. kode _2_ (Jfr. kode p (Jfr. kode 1112 Fl 1212a (Jfr. kode ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad 0 Hus hovudsakleg for 230 FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LANDBRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD L2131[11 (Jfr. kode -IT-J- (Jfr. kode 1113 (Jfr. kode 1113 j 4 (Jfr. kode [2.:1 (Jfr. kode 1113 Fl 8 r.-2-a (Jfr. kode 0 ANDRE FORRÅD bu, stabbur m. v. melkebod m. v. potetkjeller m. v. brønnhus m. v. matbod brenselsbod m. v.

18 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) [214 0 Hus hovudsakleg for LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BATAR, UTSTYR, BRENSEL M. V., KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD 240 WzT 1214 L214_ 1E LL 6 E I 8 (Jfr. (Jfr. (Jfr. kode 1K kode 1114 kode LIS_ (Jfr. kode (Jfr. kode 1.1.LI 9 ANDRE ALLMENNE LAGERFORMÅL garasje, vognskjul m. v naust m. v. sjøbu, brygge ishus brenselslager m. v. o 250 HUSDYR, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD 1?_L LC 4 6 Fl LC 8 (Jfr. kode 8 9 (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode 4 ANDRE HUSDYR 6 uthus, løe m. v. stall m. v. fjøs m. v. saue-/geitefjøs m. v. grisehus m. v. hønehus, dueslag m. v. pelsdyrgård m. v. hundehus, kennel

19 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) LAGRING AV HUSDYRFOR M. V., KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD t216 ø 1216 w lagring av STRÅFOR M. V., jfr. kode [ høyløe m. v ANDRE LAGER KNYTTE TIL HUSDYR HAGEBRUK OG GARTNERI, KNYTTE TIL FAST BUSET- NAD UTANOM LANDBRUK/ ANNA SPESIELL VERKSEMD (Jfr. kode 1117n) veksthus, vinterhage m. v FT O [ fl ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL HAGEBRUK OG GARTNERI

20 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1218 C I HANDVERK, SMÅINDUSTRI, HOBBIES, KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LAND- BRUK/ANNA SPESIELL VERKSEMD (NB! Reine industrianlegg skal kodast under kode ) (Jfr. kode ) 1218 I EI 1218 (Jfr. kode bla_ 4 ) EI D 1218 (Jfr. kode Li La_ H (Jfr. kode.de D ANNA HANDVERK/ SMÅINDUSTRI M. V. ) ) 280 salteri, røykeri m. v. vevstue, systue m. v. skomakerverksted snekkerverksted, snekkerstue m. v. metallverksted, smie m. v. 121g13 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL FAST BUSETNAD UTANOM LANDBRUK OG ANNA SPESIELL VERKSEMD 290 H H EI 4 H 6 fil 8 D

21 Kode Definisjon HUS FOR FRITIDSBUSETNAD (HUS TIL Å BU I OG TILHØYRANDE FORMÅL, SOM ER I BRUK BERRE DELAR AV ÅRET) 300 NB! Seterhus o. I. skal ikkje kodast her, men under kode I i lo Cl

22 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1311 CI Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTADHUS KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD) H O 6 fl (Jfr. kode 1211 (Jfr. kode 1211 P) (Jfr. kode ANNA BUSTADFORM sommervilla, landsted hytte, sommerhus rekkehus, kjedehus kolonihagehus internat, brakke, kaserne kvilebu, overnattingsbu SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL KNYTTE TIL FRITIDS- BUSETNAD 1312 IO LL 1312 LL CL L11 LL Fl 9 (Jfr. kode 1212 (Jfr. kode LL ) (Jfr. kode 1212 I3) (Jfr. kode ) (Jfr. kode 1;1) (Jfr. kode 1212 n) (Jfr. kode 1212 fil) (Jfr. kode ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

23 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) CI Hus hovudsakleg for 330 FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL FRITIDSBUSTAD) LL EI Fl (Jfr. kode 1213 EI) (Jfr. kode 1213 ED (Jfr. kode 1213 n) (Jfr. kode 1213 ) (Jfr. kode ) 1213 Et) (Jfr. kode r5.12, ANDRE FORRÅD bu, stabbur, m. v. melkebod m. v. potetkjeller m. v. brønnhus m. v. matbod brenselsbod m. v. LIL4_ Hus hovudsakleg for 340 lagring av KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL FRI- TIDSBUSTAD akij (Jfr. kode 1214 garasje, vognskjul m. v. (Jfr. kode (amp) naust m. v. 1114p (Jfr. kode [2 L1, sjøbu, brygge.m3kci (Jfr. kode lz.lt 4 ) ishus Ei (Jfr. kode JKEJ) brenselslager m. v. 1E10.1K1 [[p ANDRE LAGERFORMÅL

24 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) o 350 HUSDYR KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD a lla (Jfr. kode.1) uthus, løe m. v. ispi (Jfr. kode 1%1) stall m. v (Jfr. kode 1-2-1[1) fjøs m. v n (Jfr. kode saue-/geitefjøs m. v ø (Jfr. kode {(s p) grisehus m. v (Jfr. kode 12[5 6 ) hønehus, dueslag m. v. 1_315_112 (Jfr. kode 1-113) pelsdyrgård m. v. wg0 (Jfr. kode 1:3) hundehus, kennel 1115_ 9 ANDRE HUSDYR 1K LAGRING AV HUSDYRFOR M. V. KNYTTE TIL FRITIDS- BUSETNAD 4 0 Kizi lagring av STRÅFOR M. V., jfr. kode TW ANDRE LAGER KNYTTE TIL HUSDYR høyløe m. v.

25 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) HAGEBRUK OG GARTNERI KNYTTE TIL FRITIDS- BUSETNAD fl 8 fl (Jfr. kode ) veksthus, vinterhage m. v. ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL HAGEBRUK OG GARTNERI HANDVERK, SMÅINDUSTRI, HOBBIES KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD (NB! Reine industrianlegg skal kodast under 1410 ) IO E! (Jfr. kode (Jfr. kode [ fl (Jfr. kode ø (Jfr. kode 1218 Fl 1318 (Jfr. kode 1218 D 1318 ANNA HANDVERK/ SMÅINDUSTRI M. V. salteri, røykeri m. v. vevstue, systue skomakerverksted snekkerverksted, snekkerstue metallverksted, smie

26 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) FIT 0 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL FRITIDSBUSETNAD 390 iii Ei 4 0 n 9

27 Kode Definisjon HUS FOR ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK, INDUSTRI 400 MED TILHØYRANDE BIFORMÅL a) Produksjonsbygningar skal kodast under: Wri 0 (HUS FOR ENERGIPRODUKSJON), (HUS FOR BERGVERKSDRIFT M. V.), eller K11 K11 (HUS FOR PRODUKSJON AV BEARBEIDDE INDUSTRIPRODUKT) Lager som er samordna med produksjon, skal kodast som produksjonsbygning. b) Lager m. v. som ikkje er slik samordna, skal kodast under: 121 Ku (HUS HOVUDSAKLEG FOR LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR M. V.) c) administrasjon knytt til industri m. v., skal kodast under KK W-f- o eller dersom dei er innordna i produksjonsanlegg. I anna høve skal dei kodast under: (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) d) Bustadhus og hus for husdyr skal kodast under 0 respektive K [U) berre dersom dei er del av industrianlegg og nært knytte til produksjonsbygningar. I anna høve dvs. i dei fleste tilfelle skal dei kodast under: 0 Cls 0 (BUSTADHUS), (HUS FOR HUSDYR), eller 0 (HUS FOR HUSDYR)

28 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1,111 Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTAD- HUS KNYTTE TIL ENERGI- PRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI) 410 fri-rf LL 11 - L.ILt 13 Kft 4 fl 9 (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode 1-2-IT (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode EI (Jfr. kode 8 ANNA BUSTADFORM enebolig tofamiliebolig rekkehus, kjedehus firefamiliebolig internat, brakke, kaserne leiegård, blokk høyhus m. v. terrassehus 1412 fl 420 SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI fl fl [TIT (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode (Jfr. kode W2 4 (Jfr. kode (Jfr. kode wri (Jfr. kode fl (Jfr. kode fl ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad 3 - C Nyn.

29 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1413 fl Hus hovudsakleg for FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDU- STRI) 430 [413 P (Jfr. kode Ig (Jfr. kode Ig (Jfr. kode (Jfr. kode [213 14L3fil (Jfr. kode 1213 fl [213 (Jfr. kode E fl 1413 D 1413 ANDRE FORRÅD bu, stabbur m. v. melkebod m. v. potetkjeller m. v. brønnhus m. v. matbod brenselsbod m. v. 1-T4 E1 Hus hovudsakleg for 440 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL ENERGI- PRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI FT4la (Jfr. kode FT,1:13) garasje, vognskjul m. v S (Jfr. kode [T4 p) naust m. v Ei (Jfr. kode 1214 n) sjøbu, brygge 14(4 4 (Jfr. kode ) ishus 1414 (Jfr. kode 1214 E1) brenselslager m. v. [ fl ANDRE LAGERFORMÅL

30 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) [4j o 450 HUSDYR KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDU- STRI EIKE] (Jfr. kode ffii) uthus, løe m. v..e1e1 (Jfr. kode 13) stall m. v. F4 (Jfr. kode 1215 J) fjøs m. v. 1415,a (Jfr. kode Lis_ 4 ) saue-/geitefjøs m. v. rztiei (Jfr. kode 1215p) grisehus m. v. 6 (Jfr. kode 121) hønehus, dueslag m. v. ø (Jfr. kode ill5 ji) pelsdyrgård m. v (Jfr. kode [:]) hundehus, kennel ANDRE HUSDYR

31 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) ENERGIPRODUKSJON EI K EIK Ei K 1[1 EI 0 ti EI produksjon av MEKANISK ENERGI BASERT PÅ VASSKRAFT produksjon av MEKANISK ENERGI BASERT PÅ VINDKRAFT produksjon av MEKANISK ENERGI BASERT PÅ MASKIN-/MOTORKRAFT produksjon av EL-ENERGI BASERT PÅ VASSKRAFT produksjon av EL-ENERGI BASERT PÅ MASKIN-/MOTORKRAFT produksjon av EL-ENERGI BASERT PÅ ATOMKRAFT produksjon av FJERNVARME produksjon av GASS produksjon av ANNA FORM FOR ENERGI vasshjul vindmølle maskinhus, motorhus vannkraftverk, kraftstasjon dampsentral, varmekraftverk kjernekraftverk fjernvarmeanlegg gassverk

32 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) BERGVERKSDRIFT M. V. 470.ITrY 1417 EI [417_ Ei 4 Ed E3 L4.17_ produksjon av KOL produksjon av JORDOLJE, JORDGASS produksjon av MALM, KIS produksjon av STEIN, GRUS, SAND M. V. produksjon av ANDRE RÅ-PRODUKT FRÅ BERG/JORD kullgruve oljeboringsanlegg malmgruve/kisgruve, flotasjonsverk, smeltehytte (sølv, kopar, jern, nikkel, molybcwi osb.) steinbrudd, kalkbrudd grustak sandtak

33 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1418 produksjon av 480 BEARBEIDDE INDUSTRIPRODUKT produksjon av NÆRINGS- OG NYTINGSMIDDEL 418 produksjon av TEKSTILVARER, LERVARER M. V produksjon av TRELAST, MØBLAR M. V. [418 el produksjon av TREFOREDLINGS- PRODUKT OG GRAFISKE PRODUKT [418 p produksjon av KJEMISKE PRODUKT slakteri, kjøttvarefabrikk - meieri, ysteri, iskremfabrikk - konservesfabrikk (frukt, grønsaker) - fiskevarefabrikk, fiskeoljefabrikk, sildemelfabrikk - margarinfabrikk - mølle, bakeri - sjokoladefabrikk, sukkervarefabrikk - kraftf6rfabrikk - bryggeri, brenneri, mineralvannfabrikk - tobakkfabrikk spinneri, veveri, trikotasjefabrikk - tekstilvarefabrikk (utanom klede) - teppefabrikk - fabrikk for tauverk og nett, fiskevegnfabrikk - systue, konfeksjonsfabrikk, pelsvarefabrikk - garveri, pelsberederi - porteføljeog reiseeffektfabrikk - skomakerverksted, skotøyfabrikk sagbruk, høvleri, bygningsartikkelfabrikk, treimpregneringsanstalt, ferdighusfabrikk, treemballasjefabrikk - møbelfabrikk, innredningsfabrikk tremassefab ri kk, pappfabrikk, papirfabrikk, cellulosefabrikk, trefiberplatefabrikk, sponplatefabrikk - trykkeri, bokbinderi, forlag koksverk, kunstgjødselfabrikk, karbidfabrikk, plantevernmiddelfabrikk - maling- og lakkfabrikk, blåfargeverk, sprengstoff- og ammunisjonsfabrikk - oljeraffineri, asfaltverk, tjære- og asfaltpappfabrikk - gummivarefabrikk, vulkaniseringsverksted - plastvarefabrikk

34 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1418 I3 produksjon av KERAMISKE/MINERALSKE PRODUKT 1418 fil produksjon m. v. av RAMETALL OG METALLVARER 1Zr8a produksjon av VITSKAPLEGE INSTRU- MENT, FOTOARTIKLAR M. V produksjon av ANDRE INDUSTRI- PRODUKT keramisk fabrikk, fajansefabrikk, glassverk, glassvarefabrikk - teglverk, kalkverk, kalkovn, sementfabrikk - steinvarefabrikk - betongvarefabrikk jernverk, kopperverk, aluminiumsverk, nikkel-, molybd&werk m. v. - jernstøperi - husholdningsartikkelfabrikk, verktøy-, lås-, beslagfabrikk - metallmøbelfabrikk - metallemballasjefabrikk - spiker-, tråd-, skruefabrikk - belysningsutstyrsfabrikk - rørfabrikk - maskinfabrikk, maskinverksted - elektroapparatfabrikk, elektromateriellfabrikk - skipsverft, båtbyggeri - skips-, båtmaskinfabrikk - lokomotiv-, vognfabrikk, sykkelfabrikk, barnevognfabrikk instrumentfabrikk - fotoartikkelfabrikk - fabrikk for optiske artikler m. v. gull- og sølvsmedverksted, verksted for musikkinstrumenter, verksted for sportsartikler m. v.

35 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1_419 0 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL ENERGIPRODUKSJON, BERGVERK ELLER INDUSTRI gi [419 D 1419 fl

36 Kode Definisjon HUS FOR MERKANTIL VERKSEMD MED TILHØYRANDE BIFORMÅL 500 a) eigenleg merkantil verksemd skal kodast under: c1 (HUS FOR OMSETNING AV VARER OG TENESTER), 0 (HUS FOR HOTELL- OG RESTAURANTVERKSEMD), eller 0 (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) Lager som er nøye samordna i slik verksemd, skal kodast på same måte. b) Lager som ikkje er slik samordna, skal kodast under: 0 (HUS HOVUDSAKLEG FOR LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V.) c) administrasjon knytt til merkantil verksemd skal kodast under 0 og/eller 0 dersom dei er innordna i hus for vare- og tenesteomsetning respektive hotell- og restaurantverksemd. I anna høve skal dei kodast under: 0 (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) d) Bustadhus og hus for husdyr skal kodast under o respektive berre dersom dei er del av eit merkantilt anlegg og nært knytte til hus i slike anlegg. I anna høve dvs. i dei fleste tilfelle skal dei kodast under: (BUSTADHUS), (HUS FOR HUSDYR), eller 0 (HUS FOR HUSDYR)

37 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) EKI] Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTADHUS KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD) p (Jfr. kode [1) 1511 n (Jfr. kode 1211 ) 1511 (Jfr. kode 1211 Ei) 1511 EI (Jfr. kode :1) 1511 EI (Jfr. kode 1211 EI) 1511 I3 (Jfr. kode.e13) 15L (Jfr. kode 121,1151) 1511 t3 (Jfr. kode ft13) 1_511 s ANNA BUSTADFORM enebolig tofamiliebolig rekkehus, kjedehus firefamiliebolig internat, brakke, kaserne leiegård, blokk høyhus m. v. terrassehus 1512 N SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD r (Jfr. kode itr5-ii) 1512 (Jfr. kode 1512 Ei (Jfr. kode ^F ) [512 4 (Jfr. kode 4 ) r (Jfr. kode (Jfr. kode [212[1) (Jfr. kode [2[2 p) [19 (Jfr. kode 8 ) ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL 520 bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

38 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) l5 L3 Hus hovudsakleg for 530 FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD) 1[1 (Jfr. kode ff bu, stabbur m. v.!slip (Jfr. kode Lzji melkebod m. v. [5 L3 EI (Jfr. kode 1211 potetkjeller m. v. 4 (Jfr. kode [2-1-. brønnhus m. v. (Jfr. kode [ -13 matbod 151_3_ 6 (Jfr. kode 6 brenselsbod m. v. LL ANDRE FORRÅD Hus hovudsakleg for 540 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR. UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD 1s14 EI (Jfr. kode 1214 ti) garasje, vognskjul m. v (Jfr. kode [214 EI) naust m. v Ej (Jfr. kode 1214 ) sjøbu, brygge [51a121 (Jfr. kode 1214 EI) ishus 1514 ø (Jfr. kode [214 lp) brenselslager m. v Fl 1514 fl 1514 ANDRE LAGERFORMÅL

39 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 0 HUSDYR KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD a (Jfr. kode 111) (Jfr. kode (Jfr. kode :1) (Jfr. kode 4 ) (Jfr. kode (Jfr. kode WZI) (Jfr. kode ff12) (Jfr. kode 13) ANDRE HUSDYR uthus, løe m. v. stall m. v. fjøs m. v. saue-/geitefjøs m. v. grisehus m. v. hønehus, dueslag m. v. pelsdyrgård m. v. hundehus, kennel

40 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 1516 CI OMSETNING AV VARER OG TENESTER M. V BØRSVERKSEMD 1516 BANK, FORSIKRING IMPORTHANDEL, ENGROSHANDEL [j 6 STORMARKED, VAREHUS 1516 OMSETNING AV DAGLEG- VARER/BRANSJEVARER 1516 IO APOTEKDRIFT BENSINSAL/BILSERVICE OMSETNING AV KIOSK- VARER 1516 ANNA OMSETNINGS- VERKSEMD børs bank, forsikringsbygg importlager, siloanlegg, oljehavn - brygge, pakkhus - auksjonshall, messehall, engroslager stormarked, varehus kolonial, landhandleri, handelslag, krambu, butikk apotek bensinstasjon, bilservicestasjon kiosk

41 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Trf 0 HOTELL-/RESTAURANT- VERKSEMD 570 r IT III HOTELL MOTELL ENKLARE INNKVARTERING GJESTGIVARVERKSEMD hotell motell turisthytte gjestgiveri, herberge, hospits, pensjonat RESTAURANT restaurant, restaurasjon, kafeteria. tavern KAFE ANDRE FORMER FOR HOTELL-/RESTAURANT- VERKSEMD kaf, konditori

42 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) 580 ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING KONTORBYGNING kontorbygning, administrasjons- bygning, servicebygning 5La 1518 [rå- LL g r- ir D ANDRE FORMER FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING 13 ANDRE FORMÅL KNYTTE TIL MERKANTIL VERKSEMD 590 IO 8

43 Kode Definisjon HUS FOR OFFENTLEG FORVALTNING (STATLEG, FYLKES- 600 KOMMUNAL, KOMMUNAL M. V.), KYRKJE OG MILITÆRSTELL MED TILHØYRANDE BIFORMÅL a) offentleg forvaltning, kyrkje og militærstell skal kodast under: KK o (HUS FOR STATLEG, FYLKESKOMMUNAL OG KOMMUNAL FORVALTNING M. V.), L6_17_ o (HUS FOR KYRKJELEGE/RELIGIØSE FORMÅL), eller o (HUS FOR MILITÆRE FORMÅL) Lager som er nøye samordna i slik verksemd, skal kodast på same måte. b) Lager som ikkje er slik samordna, skal kodast under: L 14_ 0 (HUS HOVUDSAKLEG FOR LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V.) c) administrasjon knytt til kyrkje og militærstell skal kodast under respektive 1618 o dersom dei er innordna i anlegg med hus for desse formål. I anna høve skal dei kodast under: 0 (HUS FOR ADMINISTRASJON, BEDRIFTSLEIING OG TENESTEYTING) d) Bustadhus og hus for husdyr skal kodast under K1 o respektive berre dersom dei er del av anlegg knytte til offentleg forvaltning, kyrkje eller militærstell og nært bundne til andre hus i slike anlegg. I anna høve dvs. i dei fleste tilfelle skal dei kodast under: 0 (BUSTADHUS), 0 (HUS FOR HUSDYR), eller (HUS FOR HUSDYR) C Nyn.

44 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Hus hovudsakleg for BUSTADFORMÅL (BUSTADHUS KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL) 610 W1TE] (Jfr. kode,ftlal) enebolig 1611 (Jfr. kode [11 s) tofamiliebolig. 3 (Jfr. kode [_21:1B) rekkehus, kjedehus 1.6j1 4 (Jfr. kode 1_ ) firefamiliebolig 1611 g (Jfr. kode ffle1) internat, brakke, kaserne 1611 (Jfr. kode ) blokk LQIi_Ej (Jfr. kode 1211 fil) høyhus m. v (Jfr. kode s) terrassehus ANNA BOLIGFORM 1612 o 620 SEKUNDÆRE BUSTAD- FORMÅL KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL 1612 LL Eff L?_ 1612 g L612_ 1612 g 4 (Jfr. kode [-113) 1%1) (Jfr. kode (Jfr. kode ririn) (Jfr. kode ) (Jfr. kode Wa) (Jfr. kode ffla) (Jfr. kode ) (Jfr. kode 8 ) ANDRE SEKUNDÆRE BUSTADFORMÅL bryggerhus m. v. tørkehus, basstu, kjone m. v. felleskjøkken, spisebrakke, messe bad, badstue m. v. do, privet m. v. paviljong, lysthus, kjeglebane lekestue, dokkestue badehus, sjøbad

45 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) Kl 630 Hus hovudsakleg for FORRÅD AV MAT, KLEDE OG UTSTYR (FORRÅDSHUS FOR BUSTADER KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL) 'sile (Jfr. kode jf') bu, stabbur, kornmagasin m. v. KlEi (Jfr. kode 1213 S) melkebod m. v. [slip (Jfr. kode 1213 ) potetkjeller m. v. K14 (Jfr. kode 1213 Ja) brønnhus m. v. W1E1 (Jfr. kode LI 3 ) matbod K I:j (Jfr. kode tzll 6 ) brenselsbod m. v. L6J3E1 ANDRE FORRÅD 0 Hus hovudsakleg for 640 LAGRING AV KØYRETY, MASKINAR, BÅTAR, UTSTYR, BRENSEL M. V. KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL (Jfr. kode 1214 n) garasje, vognskjul m. v. s (Jfr. kode E1) naust m. v. KED (Jfr. kode 1214 ED sjøbu, brygge [[p (Jfr. kode [214 4 ) ishus [[p (Jfr. kode [214 ø) brenselslager m. v. L614. fl L614. Ei [slag ANDRE LAGERFORMÅL

46 Kode Definisjon Lokal nemning (døme) HUSDYR KNYTTE TIL OFFENTLEG FORVALTNING, KYRKJE OG MILITÆRSTELL 650 [C o (Jfr. kode ) E rg (Jfr. kode 1215 ) K IE1 (Jfr. kode ) Ls[5 (Jfr. kode 4 ) (Jfr. kode EJ) (Jfr. kode ( -1r5 3) E p (Jfr. kode ) (Jfr. kode 1--[p) ANDRE HUSDYR uthus, løe m. v. stall, kirkestall, ferdastall, stall for politihester m. v. fjøs m. v. saue-/geitefjøs m. v. grisehus m. v. hønehus, dueslag m. v. pelsdyrgård m. v. hundehus, kennel

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland

Bygningsvern på musea. Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Bygningsvern på musea Ei utgreiing om forvalting av kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland 1 Bygningsvern på musea Ei utgreiing om kulturhistoriske bygningar på musea i Rogaland Utarbeidd av Ryfylkemuseet

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 MIDSUND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 87 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

T lskot vern og vøl ing 2011

T lskot vern og vøl ing 2011 T lskot vern og vøl ing 2011 Nr. I Kommune/søkiar Kostnad Søknadssum Instilline Askøy Karstein Ingbjørn 310.000 150.000 Brattestig 5306 Erdal Gammalt våningshus, Svaene gnr.4 bnr. l6 Gamalt våningshus

Detaljer

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus

Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Nordplan side 2 Sjøhus i Flora kommune retningsliner for forvaltning og utvikling Flora kommune Forvaltning og utvikling av sjøhus Innhald: side 1 Forord 4 2 Målsetting 4 3 Prosesseen 4 4 Deltakarar i

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen Sist behandla og vedteke i sakkunnig takstnemnd 28.02.2011 Behandla i kommunestyret 14.12.2010 Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner ved utvidinga av eigedomsskatten i Gol til å omfatte heile kommunen

Detaljer

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen

Knut Medhus. Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen Knut Medhus Lokalhistorisk vegvisar for Holsbygda, Mogrenda, Vestlien og Holsåsen 1. utgåve november 1999 ISBN 82-995197-0-5

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Sykkylven kommune Tekniske tenester

Sykkylven kommune Tekniske tenester Sykkylven kommune Tekniske tenester Møre og Romsdal fylke Fylkeshuset 6404 Molde fi 012 3/1-(3 5/2.( ese/zy Dykkar dato: Dykkar ref.: Vår dato: 14.05.2009 Saksbeh.: Henrik Schmidt Vår ref.: 2009/669-4157/2009

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Spor etter forhistorien i Grimstad

Spor etter forhistorien i Grimstad KAPITTEL 2 Historisk forankring Spor etter forhistorien i Grimstad Av Ingvild Paulsen Våre kilder til kunnskap om historien på et sted er fragmentert, og kan ofte synes å være noe tilfeldig. I de eldste

Detaljer

FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane

FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane 2 3 4 FRAMSIDA: Fjella er Honlinuten og Kollingane Venstre side: Treskurd frå Flekstveitloftet. Det var Øystein Midtbru frå Brunkeberg som skar desse rosene i 1790. Høgre side: Valknute Valknute i solhjul

Detaljer

ÅRBOK FOR nordmøne museum

ÅRBOK FOR nordmøne museum ÅRBOK FOR nordmøne museum 2003 Utgitt av Nordmøre Museum KRISTIANSUND 2003 Innhold Marit Mehlum Side Forord: Et "hamskifte" for museene på Nordmøre 4 Per Helge Malvik Et nytt regionmuseum for hele Nordmøre

Detaljer

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001

1525 Stranda Folke- og bustadteljing 2001 525 Stranda Folke- og bustadteljing 200 Tabell. Folkemengd ved folketeljingane. 769-200 Teljingstidspunkt Folkemengd Teljingstidspunkt Folkemengd 5. aug. 769... 2 6. des. 90... 3 20. feb. 80... 2 38. des.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

ANNE OG NILS PÅ VON- HEIM

ANNE OG NILS PÅ VON- HEIM ANNE OG NILS PÅ VON- HEIM Vi er i tjue- eller trettiåra. Eit ungt par, Anne og Nils, planlegg livet i lag. Dei er busette ein stad i Norge, Trysil, Fræna, Hattfjelldal eller Sør-Varanger. Dei har ikkje

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel

Planomtale for kommuneplanen sin arealdel UTKAST TIL HØYRING JUNI 2013 Planomtale for kommuneplanen sin arealdel 2013-2025 Sandøy kommune Arealdelen av kommuneplanen vil bygge på mål som er formulert i samfunnsdelen. Desse måla peikar på resultatet

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer