NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR"

Transkript

1 1

2 NORDSTRAND SKOLE FEMTI ÅR AV HANS-JØRGEN DOKKA OG STEINAR KJÆRHEIM FABRITIUS & SØNNERS BOKTRYKKERI OSLO 2

3 INNHOLD FORORD 7 EN SKOLE BLIR TIL 9 EN BRYTNINGSTID. 21 EN SKOLE FOR ALLE. 31 VANSKELIGE TIDER 41 ARBEIDSSKOLEIDEER FÅR INNPASS 52 NYTT HUS, NY LOV, NY PLAN 62 SKOLEN UNDER OKKUPASJONEN 73 ETTERKRIGSTID 87 DE ANSATTE LÆRERE

4 FORORD DENNE BOKA er skrevet av dosent HANS-JØRGEN DOKKA og sekretær STEINAR KJÆRHEIM. Dokka har ansvaret for kapitlene 2-6 og Kjærheim for kapitlene 1, 7 og 8. Men også andre har på forskjellig vis tatt del i arbeidet med den. For å hjelpe forfatterne har flere av skolens lærere og andre også samlet stoff og gitt beretninger om forskjellige sider ved skolens liv og virke. Tilsynslærer Ingrid Andersen har således skrevet om sitt arbeidsfelt, skolefrokosten, feriekolonien o.l., lærer Else L. Bjørnhaug om skolekjøkkenundervisningen, lærer Rolf N. Johansen om lesestua, lærer Gjertrud Leine om håndarbeidsundervisningen, lærer Einar Risberg om gymnastikk og idrett og lærer Audun Aadland om skolepatruljen. Skolens tidligere overlærer Emil Bovim har gitt et tilbakeblikk på skolens utvikling fra 1913, en beretning om foreldreforeningen er gift av dens formann, Arne Kleiven, likeså om skolens pikekor av Rigmor Heisto, den mangeårige formann i tilsynsutvalget Pearl Ebro Engen har skrevet om tilsynsutvalgets arbeid og tannlegesjef Johs. Goli har gjort rede for skoletannpleien. Alt dette har vært stilt til forfatternes disposisjon med fri adgang for dem til å utnytte det etter sitt eget skjønn. Også flere av skolens tidligere elever har gitt bidrag til boka. Et mer eller mindre tilfeldig utvalg av dem som i årenes løp har hatt sin skolegang på Nordstrand, ble spurt om de ville fortelle litt av hva de husket fra skoledagene, og så mange etterkom henstillingen, særlig av dem som hadde sine skoleår i mellomkrigstiden, at forfatterne også her fikk atskillig å øse av. Kommunearkivar W. Pettersen har vært behjelpelig med en meget viktig del av arbeidet idet han har funnet fram det arkivmateriale forfatterne har hatt behov for å studere. Den økonomiske side av saken har først og fremst skipsmegler Carl O. Lie tatt seg av. Fotografier til boka har fotograf Einar Haug sørget for. Ved redaktør Einar Diesens hjelp er det skaffet klisjeer. Trykkingen har Fabritius & Sønner tatt hand om. Og endelig har en bokkomite hatt en finger med i spillet. Den ble til på overlærer Eilif Strands initiativ. Etter at han hadde forlatt skolen, ble komiteen utvidet og fikk da Rolf N. Johansen som formann. Men komiteen har ikke hatt svært mye a gjøre. Under arbeidets sluttfase har den i det vesentlige bare vært et koordinerende organ. I virkeligheten har ikke bokkomiteen hatt noen større oppgave enn den som nå gjenstår, og den er kjær og enkel: Å takke dem som på en eller annen mate har vært med om å skape den boka som her foreligger. Vi sier takk til alle og vi gjør det på vegne av Nordstrand skole, dens tidligere, nåværende og framtidige elever og lærere, på vegne av foreldrene og alle skolens venner. Nordstrandhøgda, mai 1963 Bokkomiteen 4

5 EN SKOLE BLIR TIL NORDSTRAND, både navnet og bebyggelsen, er skapt av jernbanen som begynte trafikken i En Kristiania-forstad vokste raskt fram i dens spor. Mange gamle Akergårder ble utparsellert, og en villabygd tok form her ute, først langs banen og åshellingen mot fjorden, senere oppe på selve platået. Det var som regel store tomter og store villaer, bygd i den store snekkergledes tid. Nordstrandsbebyggelsen spredte seg i det vesentlige på gardene Kastellet, Nordseter, Vestre Sæter og Tungebråten (gårdsnr. 156, 157, 182, 183), og her steg den hjemmehørende befolkning fra 1891 til 1900 fra 749 til mennesker. En så hastig vekst måtte skape problemer. Et nytt samfunn brøt inn i en gammel bondebygd og krevde i løpet av få år forhold og institusjoner som ellers hørte til i en by. Kravene spente over et rikt register fra veier med belysning, utbedringer og nyanlegg, snørydding og sandstrøing, vann- og kloakkanlegg, rikstelefon, telefonkiosker, telegrafstasjon, apotek, parker og idrettsplass til egen kirke og skole. Alt dette ble også smått om senn til virkelighet på Nordstrand. I 1906 ble således Nordstrand utskilt som eget prestegjeld, utskilt fra Østre Aker. Prestegjeldet omfattet riktignok den gang også hele Bekkelaget skolekrets. Men den lokale befolkning var likevel utålmodig over utviklingen som den fant ikke skjedde i tilstrekkelig hurtig tempo. Aker herredsstyre hadde sitt budsjett å ta hensyn til, og konjunkturene bar imot fra slutten av 90-årene og et ti-år framover. Men derfor oppstod også tanken på Nordstrand om å bli utskilt fra Aker som eget herred. Da mente man at ens egne interesser ville bli bedre tilgodesett. En utredningskomite ble nedsatt på privat basis, og den framla i april 1909 en innstilling som gikk ut på at utskilling kunne og burde finne sted. Vi vet at dette ikke skjedde, men blant argumentene for et eget herred hørte også skolespørsmålet. Etter kretsinndelingen av 1891 var den nåværende Nordstrand krets delt mellom Bekkelaget og Ljan, og delet gikk omtrent fra Nordstrand bad ved fjorden langs Kastellbekken til opp på selve platået. I august 1908 gikk det 276 barn på Bekkelaget og 188 på Ljan. I mai 1909 var tallene vokst til henholdsvis 295 og 205 barn, fordelt på 12 og 8 klasser. Det ble da regnet med at 75 barn fra Nordstrand gikk på Bekkelaget skole. Den skolen hadde i ti-året økt sitt elevtall fra 128 til 304. Men ikke alle barn på Nordstrand gikk i den offentlige barneskole. Det fantes også private skoler her ute. Frk. Agnes Thorsen hadde allerede i 1888 begynt privatundervisning her ute, og skolen ble kalt Nord-strand Middelskole, den første i Aker. Den kunne flytte inn i egen bygning i Forholdene på Nordstrand førte til at frk. Thorsen også måtte opprette en forskole, og elevtallet i denne vokste raskt til det nådde 147 i Dette var altså barn som ikke gikk i den offentlige barneskolen. Dessuten vet vi at en del barn reiste helt inn til byen på skole, men det foreligger ingen oppgaver over hvor mange det kunne være. Men en familiefar skrev i Akerposten i oktober 1909 under overskriften Naar faar vi Folkeskole paa Nordstrand? : «Vi har vistnok en Middelskole men den falder for mange altfor dyr, saa de, som ikke har Raad til at lade Børnene sine gaa der, er henvist til den lange Vei til Bækkelaget eller Lians Skole, eller ogsaa at søge Byens Folkeskoler». Denne familiefar var imidlertid ikke en ropende røst i ørkenen. Han var talsmann for en voksende opinion som liksom for alle andre saker ble utkrystallisert gjennom «Velet». På generalforsamlingen i Nordstrand Vel i mars 1909 var spørsmålet om skole på Nordstrand blitt tatt opp. Utgangspunktet var da at skolen på Bekkelaget var blitt for liten. Sognepresten i Nordstrand, Ole Moe, hadde på siste skolestyremøte uttalt at man istedenfor å utvide denne skole burde få en skole på Nordstrand. Derved ville man best oppnå å lette både Bekkelagets og Ljans skoler. Til å utrede dette spørsmålet hadde skolestyret oppnevnt sogneprest Moe, ingeniør Holst og fru Nielsen. Men i skolestyrets budsjettforslag for 1910 het det bl.a. at nybygging f.t. var mest påkrevd i Grefsen, Vindern, Bekkelaget og Ljan. Ved de to siste kretsene «har det været udtalt Ønske om en ny Skole paa Nordstrand, hvortil da Børn fra Bekkelaget og Ljan kunde henvises. Uagtet der er meget der taler for en saadan Ordning, da Nordstrand mer og mer bliver Bygdens Tyngdepunkt, og saaledes mange Interesser drar det nye Skolehus, som maatte opføres, derhen, vil man dog ikke undlade at gjøre opmerksom paa at dertil vil kreves ny Kretsindelning og der maatte indkjøbes ny Tomt og foruten Skolebygning tillige opføres Lærerbygning». Dette var ikke oppmuntrende lesning for dem som ivret for egen skole. Derfor måtte man atter mobilisere den lokale befolknings pressorgan, Selskabet for Nordstrands Vel. Dette sammenkalte til møte i gymnastikksalen på middelskolen søndag 14. november 1909 for å drøfte 5

6 spørsmålet om egen folkeskole for Nordstrand. Det viste seg at saken virkelig ble omfattet med levende interesse. Det møtte nemlig fram innpå 100 mennesker. Møtet ble åpnet av formannen, kaptein Sølsnæs, som tok sitt utgangspunkt i de vanskelige skoleforhold på Bekkelaget og Ljan. Daværende telegrafassistent Sandboe, som var medlem av skolestyret for Bekkelaget krets, kunne opplyse at man snart ville bli husville på Bekkelaget skole og på Ljan hvor det var like fullt. Skolestyret hadde også gjort oppmerksom på forholdet, og fra en eiendomsbesidder på Nordstrand (vekselmegler F. Kittel-Nielsen) var det kommet tilbud om tomt. Saken var av formannskapet oversendt skolestyret, hvis formann, sogneprest Godal i Vestre Aker, ville avvente uttalelser fra Nordstrand. Dette møtet skulle altså gi skolestyrets formann det nødvendige svar. Bestyrer Rom fra Ljan, som var medlem av formannskapet, uttalte at spørsmålet om folkeskole måtte være moden til gjennomførelse i 1911, og han anslo omkostningene til å ligge på omkring kroner. «Sagen ligger i Luften, og de kommunale Autoriteter er enige.» Dette var nå ikke alle debattantene enige i, og det ble bl.a. pekt på skolestyrets uttalelser i budsjettforslaget for 1910 om at det var billigere å utvide skoler enn å bygge nye. Følgende uttalelse ble derfor vedtatt: «Mødet finder, at der er af den største Betydning, at der snarest mulig opføres egen Folkeskole paa Nordstrand. Det henstilles derfor til Akers kommunale Myndigheder, at denne Sag udredes og fremmes hurtigst mulig. Udvidelserne af Skolerne paa Bækkelaget og Ljan vil i Længden ikke tilfredsstille noget af Stederne og vil være en Uretfærdighed mod Nordstrand». Denne uttalelse, som ble referert i formannskapet, førte til at det sendte saken til skolestyret, som 22. november 1909 nedsatte en komité Moe, kretsformennene i Bekkelaget og Ljan (Sandboe og fru major Nielsen) og statsrevisor Magnus Hydle. I generalforsamlingen til Nordstrand Vel i mars 1910 redegjorde Ole Moe for folkeskolesaken på Nordstrand og arbeidet innen komiteen. I den var man enige om at Nordstrand trengte egen skole fordi utviklingen her var sterkest. I de to nåværende kretser var det tilsammen ca. 900 barn mellom 7 og 15 ar. Omtrent halvparten av dem søkte folkeskolen, innpå 300 til Bekkelaget og ca. 200 til Ljan. Nordstrand som egen skolekrets ville få omtrent 70 fra Bekkelaget og 120 fra Ljan. Hvis en bygget et hus med 10 værelser, ville en få plass til 350 elever. For å få det fullkomment burde man ha gymnastikklokale og lærerbolig også, men komiteen var kommet til at man fikk resignere i begynnelsen for ikke å skremme de bevilgende myndigheter. Da tanken første gang var fremme i formannskapet om folkeskole på Nordstrand, hadde flere av representantene steilet, og det var fremkommet forslag om å dele kommunen i 4 skolesogn. Hvis det ble vedtatt, måtte Nordstrand bygge sin skole selv. Men det var i hvert fall løs tale, sa Ole Moe, at det ville bli billigere å bygge ut på Bekkelaget. Deretter fortalte han hvilke tomter komiteen hadde sett på og særlig festet seg ved. Den ene lå vis-a-vis kjøpmann Møien (nåværende Skjævesland) og tilhørte vekselmegler Kittel-Nielsen. Den del av tomten som utgjorde lekeplassen ville egne seg utmerket til skoletomt, likeledes en tomt nord for tennisplassen. Den tilhørte overrettssakfører Holst-Larsen. Dessuten fantes det en brukbar tomt på Tyslevseter, på hjørnet tvers over for Østlie (hvor Velhuset nå ligger). Til slutt berørte Moe forholdet til Middelskolen. Stedets innbyggere kunne naturligvis ikke gå med på at den ble skadet på noen måte. Han hadde tenkt seg at kommunen skulle yte et årlig bidrag til den mot at skolepengene ble lavere. Slik ville man få en halvveis kommunal middelskole. Det ville passe særlig godt på Nordstrand hvor for tiden ca. 100 barn reiste til byen på skole, og det representerte ca kroner i reisepenger om året. Det var på mange hold en inngrodd motvilje mot landsens skole. Det skulle være så mye finere og bedre å ha sine barn på byskole. I dette burde det inntre en forandring, sluttet Moe sitt foredrag. Stemningen på møtet var sterk for en egen folkeskole, og det falt uttalelser om at man burde se å få leid skolelokale inntil videre allerede fra høsten I mai 1910 forelå komiteens innstilling. Den foreslo innkjøpt 6 à 8 mål til tomt av Vestre Sæter på hjørnet av Kirkeveien og gate E (nå Nordstrandveien og Åsdalsveien) for kroner pr. mål. Skolen foreslo man bygd med 12 klasserom. Fra Ljan skulle man overføre 125 og fra Bekkelaget 80 barn. Skolestyret anbefalte at man straks kjøpte tomten, så kunne videre planer utarbeides senere. Men formannskapets bygningskommisjon (formann var den senere generaldirektør Hjalmar Wessel) som måtte ta hensyn til det veldige nybygningsbehov i hele Aker, foreslo saken sendt tilbake til skolestyret med krav om en utredning av skoleforholdene i hele bygda. Men formannskapet innstilte på kjøp, og herredsstyret besluttet 22. september 1910 å kjøpe den omtalte tomt for kroner til en eventuell ny skole på Nordstrand. Kjøpet ble enstemmig besluttet, og motivene for kjøpet var for det første den raske stigning i barnetallet, for det annet den rett som en folkeskole gav hvert barn mellom 7 og 15 år til fri undervisning. Av villastrøkets barn søkte 515 folkeskolen, mens ikke mindre enn 422 gav avkall på sin rett til fri undervisning. Av barn som søkte betalingsskole visste en at flere ventet på folkeskolen, og at den overveiende del av nybegynnerne ville gå inn på den. Sannsynligvis ville da den nye skole i 6

7 temmelig nær framtid få ca. 300 barn. At en tomt burde kjøpes, var alle enige om, men diskusjonen kom til å dreie seg om tomtevalget. Et tilbud om hus på Nordstrand Sanatorium ble det ikke reflektert på fordi husene ikke var skikket til skolebruk. Derimot var det mange talsmenn for Holst-Larsens tomt ved tennisplassen. Den var også billigere, 800 kroner pr. mål. Men hovedgrunnen til at flere reflekterte på den, var nok at idretten begynte å få sine talsmenn i herredsstyret. Det hadde nemlig hevet seg flere røster for å bevare den foreslåtte skoletomt, lekeplassen som den ble kalt, for idretten, særlig fotball. Riktignok hadde et par innsendere ment at tomten ikke egnet seg til skole fordi den lå så utsatt til for trafikk og gatelarm, men et «Grane»-medlem skrev: «Ved at tage den nævnte Plads til Byggetomt for Skolen vil man berøve Nordstrand med sin talrige og stadig øgende Befolkning Stedets eneste Idretsplads. Nordstrand med sit bakkede Terreng har ikke mange Steder, som er egnet til Idretspladse. Der er for tiden ingen anden end denne, forresten høist primitive og nu vil man tage denne. Tidligere brugte gamle «Grane» den, den Klub som i Aarrekke innehadde Norgesmesterskap i Fotball, den eneste norske Klub som har slaatt Gøteborg». Det gamle «Grane»-medlem skrev at i de siste somre hadde idrettslivet våknet av sin slummer. Siste sommer hadde det vært riktig liv på plassen, og gamle «Grane» hadde begynt igjen med stor tilslutning. Men alle innvendinger tiltross bestemte herredsstyret seg for den foreslåtte tomt. Av debatten kunne man imidlertid forstå at det var sterkt divergerende meninger om hvor hurtig selve skolebygget skulle settes igang. Hjalmar Wessel var eksponenten for at man fikk skynde seg langsomt, mens daværende byråsjef Knud Øyen, som ellers var en utpreget sparemann, gikk sterkt inn for hurtig bygging. Også fra befolkningen selv kunne man merke presset. En måned etter tomtekjøpet kom et nødrop fra en bekymret far i Akersposten : «Faar vi ikke snart den Folkeskole er det Hjertesuk som mangengang i Ugens Løb undslipper Forældre, som har skolepliktige Barn paa Nordstrand. De nuværende Forhold er rent ud sagt uudholdelige.» Men heretter måtte sognepresten i Nordstrand overta rollen som den drivende og påminnende kraft overfor de bevilgende myndigheter. Vi har møtt ham tidligere, ildsjelen Ole Moe, som brakte Akers skoleverk i støpeskjeen og bygde en skole etter sitt sinn. Ole Moe var født i Nesset i Romsdal i 1844, og etter vekslende erfaringer i kirke og skole i Romsdal og Sør-Trøndelag kom han i 1886 til Østre Aker som kallskapellan. I 1890 ble han valgt inn i skolestyret, og i -92 fikk han skolestyret til å ansette ham og presten Godal (Vestre Aker) som skoleinspektører, hver i sitt sogn. Gjennom denne stilling og gjennom skolestyret, hvor han ofte var formann, drev han gjennom sin vilje og sitt syn på skole, administrativt og pedagogisk. I pakt med intensjonene i skoleloven av 1889 ble Moe den ledende i Aker i omvandlingen av den gamle almueskole til den nye folkeskole. Det ble en rik byggeperiode, men Ole Moes entusiasme og utålmodighet var alltid større enn kommunens finanser og de ledende kommunalpolitikeres vilje. Derfor måtte han stadig drive på og mase for sin store sak: skoleverkets utbygging i Aker. Utålmodig måtte han ganske naturlig være når det gjaldt Nordstrand, hans eget sogn, og der han selv bodde. Allerede 3 uker etter tomtekjøpet skrev han at så langt var man kommet, men heller ikke lenger. Bygningskommisjonen hadde funnet at trangen til skole på Nordstrand ikke var større der enn andre steder, og derfor burde intet mere gjøres der enn andre steder, og da de forberedende arbeider annensteds ennå ikke var ferdige, så kunne Nordstrands skolesak hvile så lenge! Så sarkastisk fortolket Moe konsekvensen av Hjalmar Wessels ønske om å se Akers skolebygging i sammenheng. På den annen side var skolebyggingen for Nordstrand ferdig utredet, mens i andre skolekretser det latente behov ennå ikke hadde manifestert seg i ferdige planer. Skolestyret vedtok da også 11. november 1910 mot én stemme og etter Moes forslag å henvende seg til formannskapet om at en ny skole på Nordstrand trengtes straks. Moe hadde sagt at den ville hjelpe både Bekkelaget og Ljan. Det ville bli omtrent umulig å ta imot den nye barneflokk ved Bekkelaget skole. Den 13. desember gjentok skolestyret denne henstilling. 4. februar 1911 ble spørsmålet om nybygging forelagt for bygningskommisjonen. Men nå var Moe atter formann i skolestyret og han skrev 16. mai 1911 i et berømt brev til formannskapet i patetiske ordelag : «Undertegnede ser sig nødsaget til at sende en sidste anmodning til det ærede formannskab om at gjøre noget effektivt for at bygge nye skoler. Nu er det et aar siden jeg sendte en indtrængende begjæring om hurtig fremme af byggesagen paa Nordstrand. Intet blir gjort. Barnetallet vokser. Skolene er sprængt mange steder. Somme steder maa man gripe til eftermiddagsundervisning -- et sted var vi saa heldige at faa leiet en spisestue. Men hvor længe det vet ingen. Og til vinteren - -? Kun et er visst, det gaar ikke an at lede Akers skolevæsen under slike forhold, ialfald ikke for mig. Jeg er saa træt, og da jeg ingen løsning øiner, finder jeg det at være min pligt mod skolen og mig selv at overlade arbeidet til andre, der muligens vil ha større held til at faa byggeriet op af den forsumpning, hvori det for tiden befinder sig». Dette brevet må ha gjort sin virkning, for fra da av ble det en helt annen fart i tingene. Til det bidro vel også den 7

8 forestående byggeperiode på Simensbråten. Barna derfra ville med ett komme til å sprenge Bekkelaget skole fullstendig, sa det var ingen tid å miste. Skolen på Nordstrand måtte bygges. Den 20. juni 1911 ble Ole Moes brev oversendt til kommunearkitekten i Aker, Harald Bødtker, med påtegning fra bygningskommisjonen om at den måtte purre på bygningssjefens oversiktstegninger og omkostningsoverslag, som den i uke etter uke hadde ventet på. Midt på sommeren leverte så kommunearkitekten 3 blad tegninger: situasjonsplan, perspektivskisse og tegning med 3 fasader, 1 tverrsnitt og 4 grunnplaner. Tomten lå dengang i utkanten av byggebeltet. Midtåsen forela bare som reguleringslinjer på et kommunekart, og Åsdalsveien hadde ennå ikke fått sitt navn: gate E endte som en blindvei, og det lå bare et par hus ved dens vestside tvers overfor skoletomten. Planene var utarbeidet i konferanse med byggekomiteen, skoleinspektøren og skolestyrets formann, og nå gikk alt raskt fra hånden. Tegningene var oversendt 23. juli, bygningskommisjonen behandlet dem dagen etter og sendte dem 25. juli til formannskapet. Dette ble bedt om å beslutte å la utarbeide detaljerte arbeidstegninger og bygningsbeskrivelse i det vesentlige på grunnlag av de foreliggende oversiktstegninger og anbudsbetingelser. Deretter skulle formannskapet innhente anbud på oppførelse av folkeskole på Nordstrand også fatte beslutning om å få bevilgning fra herredsstyret til å utføre arbeidet. Dette forslaget tiltrådte formannskapet 25. juli. Den 23. august forela kommunearkitekten for skolestyret sine planer med de mindre forandringer som var ønsket. Arkitekten hadde plassert skolen omtrent 30 meter fra Nordstrandveien og med dens lengdeakse i øst-vest og med to innganger, midt i øst- og vestfløyen. Midtåsen skulle opparbeides fra Nordstrandsveien og fram til inngangen i ost. Skolestyret godkjente disse tegninger dagen etter, og anbud ble innhentet 31. oktober Fra anbudsbeskrivelsen kan en med få unntak lese seg til bygningen slik den står idag. I kjelleretasjen skulle det finnes 2 disponible rom mot syd med lysgrav foran (blir idag brukt til skolefrokosten). Toalettrom og omkledningsrom for gymnastikken skulle også finnes i kjelleren, og i fløyen mot øst var det meningen å innrede skolebad, i vestfløyen fyrhus og mellom fløyene kjellerboder og bryggerhus for vaktmester- og lærerinneboligene. I første etasje: 6 klasserom med vinduer mot øst, syd og vest, samt en gymnastikksal mot nord. I annen etasje: som i første med et sløydrom og et håndgjerningsrom over gymnastikksalen. I loftsetasjen var skolekjøkkenet plassert med overlys og stort vindu mot nord og tegnesalen ved siden av. I vestfløyen mot nord var det rom for lærerværelse som kunne deles i to med særskilt inngang om ønskes - for lærere og lærerinner. Mot øst, syd og vest skulle innredes en lærerinne- og en vaktmesterleilighet på hver 2 værelser og kjøkken. Kommunearkitekten inngikk 30. desember 1911 en preliminærkontrakt med murmester O. Michaelsen om å oppfore bygningen for kroner. 10. februar 1912 oversendte kommunearkitekten de innkomne anbud til bygningskomiteen som nok fant hele dette byggeprosjekt i dyreste laget sammenlignet med hva en ellers hadde vært vant med. Tanken om å foreta utbyggingen i etapper må også ha meldt seg. I hvert fall ba komiteen om å få en beregning fra arkitektens side over kostnadene for enkelte nybygde skoler i Aker, og da spesielt for å se hvordan Nordstrandskolen sto i det bildet. Det kom da tydelig fram at prisen pr. klasserom ikke var så forferdelig forskjellig mellom Nordstrand og skoler av Bryn-Grorud-Lilleaker-typen, nemlig 332,10 kroner som Nordstrand var dyrere. Men kommunearkitekten regnet den sammenlignbare byggesum for Nordstrand og for Bryntypen til henholdsvis kroner og ,23 kroner. Hva bestod da denne forskjell i? Jo, her kom dette til som i sin tid på jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 der en modell av skolen var utstilt karakteriserte Nordstrand skole som den mest moderne skole i Norge. Det nye på Nordstrand var stort rom for sang- og tegneundervisning, større skolekjøkken enn vanlig, to vannklosettrom, to boliger på tre rom i loftsetasjen og to disponible rom i kjelleren. Bygningskommisjonen innstilte dagen etter at den hadde fått denne redegjørelse på en bevilgning av inntil kroner til oppførelse av skolebygning på Nordstrand, og følgende dag, 28. februar, tiltrådte formannskapet denne innstilling. 12. april bevilget så herredsstyret enstemmig kroner til selve skolebygningen. Nordstrandsmannen, advokat P. A. Holm, formann i bygningskommisjonen og medlem av herredsstyret, kunne som lokalkjent på stedet forsikre at tomtens beliggenhet var bra. Han poengterte også hvor viktig det var at man bygde for fremtidens behov. Siden anbudene var inngitt, var arbeids- og materialpriser steget, så man måtte være forsiktige med å vedta billigste bud. Murmester O. Michaelsens bud ble godtatt. Sogneprest Moe kunne puste lettet ut. Han hadde trukket seg ut av formannsstillingen ved skolestyrets første møte i januar 1912, men den nyvalgte formannen, Chr. P. Mathiesen, hadde kunnet forsikre i en oversikt over det arbeide man stod overfor at «saken (skolebygg på Nordstrand) nok i det store og hele ansees som given». 8

9 Byggingen tok til med en gang. Murmesteren flyttet med sin familie til Gress-Sæter (Seterveien 2) hvor han bodde til leie. Steinen til grunnmur ble sprengt ut fra selve skoletomten; sand ble tatt lenger syd i Åsdalsveien. Ja, så mye sand og stein ble tatt ut at Michaelsen hadde materialer av dette til å bygge seg en stor tre-etasjes enebolig i Åsdalsveien etterpå (Åsdalsveien 12). Den ble betegnende nok kalt Sandborg! Samtidig med at skolebyggingen foregikk måtte også skolens og kretsens administrasjon forberedes. Høsten og vinteren behandlet skolestyret forslag til grenser for den nye skolekretsen. Det kom fram til følgende forslag: «en linje trukket fra sjøen søndenfor Reykjavik opover nordenfor Retiro og Granbakken, søndenfor bostederne paa Munkerudbakken og skogen til den vinkel, Ljanselven danner. Derfra i ret linje til Lambergsæter-dalens østside, videre til Søndre Helleruds østside, derpaa i ret linje søndenfor Stenhammer og nordenfor Furubraaten til sjøen.» Skolestyret henstilte i februar 1913 at det måtte velges et medlem for den nyopprettede Nordstrands skolekrets; seksjonsingeniør (ved N.S.B.) Thorkild Aschehoug ble valgt med sekretær Axel Bull som varamann, og skolestyrets antall ble dermed økt fra 16 til 17 medlemmer. Aschehoug innkalte til kretsmøte 30. mai for å velge et tilsynsutvalg for kretsen. Det møtte omtrent 70 mennesker med stemmerett. Til medlemmer ble valgt: fru stortingsstenograf Ida Hydle med 43 stemmer, herr ingeniør A. Hugo-Sørensen 30 og herr advokat P. A. Holm 29 I herredsstyrets møte 15. mai 1913 ble det så bevilget kroner til tekniske innredninger og fullførelse av skolen i det hele, og 30. april hadde formannskapet tillatt brukt kroner til inventar. I juli ble foreldre som ville ha sine barn inn på Nordstrand folkeskole, bedt om å innmelde disse snarest mulig. Først da kunne en nemlig få en oversikt over hvilke lærerkrefter en ville få bruk for og få bestemt klasseinndelingen. Aker skolestyre hadde alt 20. juni ansatt Jørgen Winje som overlærer og frk. Emilie Gjerdrum som lærerinne. Disse kom fra Grorud skole. Videre var ansatt Ole M. Gjølberg fra Bekkelaget, frk. Inger Nord fra Ljan og Hanna Anderson, som håndarbeidslærerinne. Så var drømmen blitt virkelighet. Skolen kunne åpne sine porter for den første skoledagen, torsdag den 28. august Men for tilsynsutvalget stod ennå en stor oppgave igjen: innvielsesfesten. Man besluttet å innby de kommunale komiteer som hadde hatt å gjøre med byggesaken, ordfører og skolestyrets formann, sogneprest Ole Moe og frue, kommunearkitekt og byggmester, skoleinspektør Platou og inspektrise Andersen samt lærerpersonalet ved Ljan, Bekkelaget, Klemetsrud og Abildsø skoler, bestyrerne ved middelskolen: frk. Thorsen og herr Breien; pastor Karl Vold og frue samt ingeniør Aschehoug som var blitt syk og hadde uttrådt av tilsynsutvalget. Dessuten skulle disse kategorier underrettes: 1. Samtlige medlemmer av herredsstyret, 2. samtlige medlemmer av skolestyret og 3. Nordstrands beboere ved skolebarna. Innvielsen fant sted søndag 28. september i skolens gymnastikklokale som var pyntet med kranser, flagg og levende planter. Det var deilig vær, og hagene på Nordstrandshøgda stod i sitt mest praktfulle høstskrud da folk ved fem-tiden strømmet til. Festen begynte med en rekke taler. Tilsynsutvalgets formann, sekretær Axel Bull, ønsket velkommen og gav ordet til byggekomiteens formann, advokat Holm, som redegjorde for historien bak den nye skolebygning inntil den nå var begynt med 230 elever. Til slutt overleverte han skolen til Aker kommune ved ordfører Morell som takket arkitekten for utmerket arbeid og Holm for hans virke i byggekomiteen. Ordføreren bad deretter skolestyrets formann, statsråd Chr. P. Mathiesen, overta skolen på skolestyrets vegne. Statsråden overtok den vakre, lyse, tidsmessige skolen, og han ønsket at lærerne måtte gjøre skolegjerningen lys for barna. Sogneprest Moe holdt derpå innvielsestalen. Han betonte den betydningsfulle gjerning som her skulle øves og bad til slutt om Guds velsignelse over skolen. Fru Hydle uttalte dernest under stor tilslutning en takk til sogneprest Moe som den, der fremfor noen andre hadde båret skolesaken fram i Aker. Hun ønsket at skolen måtte bli en stor blomst blant de mange andre som sognepresten hadde samlet i sin lange virketid for skolen i Aker. Ingeniør Hugo-Sørensen uttalte en takk til advokat P. A. Holm for hans intense arbeid for gjennom alle instanser å få fremmet saken. Sekretær Axel Bull ønsket på skolekretsens vegne alt godt for lærerpersonalets virke, og dette takket tilsynslærer Winje for og bad om Guds velsignelse til gjerningen. Sogneprest Moe takket for de gode ord som var rettet til ham. 9

10 Advokat Holm framhevet til slutt hvorledes alle beslutninger hadde vært enstemmige, og håpet at Nordstrand ville påskjønne skolen ved å sende barn til den. Mellom talene sang man Grundtvigs «Hvad solskin er for det sorte muld», Blix' fedrelandssalme «Gud signe vårt dyre fedreland» og «Saa ser vi dig færdig og smykket i dag», en festsang forfattet til innvielsesdagen av fru Emilie Bovim, mor til den senere overlærer ved skolen. Etter talenes strøm gikk man rundt og så på den prektige bygning, og så ble hele forsamlingen bevertet i annen etasje med kaffe og julekake. I korridorene var det satt opp lange bord hvorfra en kunne forsyne seg. I håndarbeidsværelset og de tilstøtende klasseværelser trakk man seg tilbake og nød et behagelig samvær, idet Nordstrands ungdomsforenings arrangementskomite forsynte gjestene her. Bevertningen var bekostet av en av Nordstrands innvånere, og alle gikk hjem med forvissningen om en enestående hyggelig høytidelighet. Festen var slutt. Hverdagen og arbeidet hadde begynt. 10

11 EN BRYTNINGSTID DA NORDSTRAND skole begynte sin virksomhet, hadde skoletanker og oppdragelsesideer fra det 19. hundreåret et sterkt grep på folkeskolen i vart land. Da var de som pekte ut de mål en strevde etter å nå, og det var de som bestemte de veier en forsøkte å ta seg fram etter. Livet og arbeidet, ånden og tonen i skolestuene og klasserommene var preget av dem. I følge de gjeldende lover om folkeskolen, de var fra 1889, skulle dens formål være «at medvirke til Børnenes kristelige Opdragelse og til at meddele dem den Almendannelse, som bør være felles for alle Samfundets Medlemmer». Oppgaven var altså en dobbelt. Skolen hadde et oppdrageransvar, et ansvar bestemt av kristen tro og kristen moral, og den hadde å gi allmenndannelse, dvs. at den hadde å gi kunnskap som kunne fremme den personlige vekst og utvikling og være til nytte i det praktiske liv, i yrke og samfunn. I skolens hverdag ble kunnskapstilegnelsen det viktigste, og skolearbeidet ble derved et ensidig boklig arbeid. Barna skrev og regnet, men først og fremst leste de, og de leste for å huske det som stod i bøkene. Læreren fortalte og katekiserte, dvs. at han ved spørsmål og svar forsøkte å hjelpe elevene til å forstå det de skulle lære, eller han undersøkte hva de allerede hadde tilegnet seg, om de virkelig hadde lært det han hadde gitt dem i oppdrag å lære. Å høre leksene ble hovedposten på dagens program. Selvfølgelig var det klasseundervisning som ble drevet. Hele klassens oppmerksomhet skulle være vendt mot læreren når han førte ordet, og alle skulle følge med under leksehøringen. Siden alle så vidt mulig skulle høre det samme og høre det samme på samme måte, syntes det mest rasjonelt å føre alle samlet framover. Derfor ble også gjensitting et vanlig fenomen. At dette var karakteristiske trekk også ved Aker folkeskole ved hundreårets begynnelse, går tydelig fram av den skoleplanen som da gjaldt for Aker-skolene. Den var fra Den egentlige undervisningsplan ble innledet slik: «Lærerens streben bør stedse gaa ud paa at samle det størst mulige antal elever helst den hele klasse til felles undervisning og saavidt muligt undgaa enkeltundervisning». Under omtalen av de enkelte fag var det nok gitt noen vink om hvordan undervisningen burde legges an, men i det vesentlige innskrenket planen seg til å angi hva som skulle læres, og da stadig med tilføyelsen «efter lærebogen». I forbindelse med kristendomsundervisningen ble det sagt uttrykkelig at det skulle «gives lekse til hver dag». I planene for historie, geografi og naturfag var ikke lekselesningen direkte nevnt, planene sa ikke stort mer enn hvor langt en skulle gå i lærebokene for hvert år, men under norsk hette det igjen at «der bør stadig gives børnene hjemmelekser i læsning». Ved slutten av hvert år skulle det holdes en årsprøve, og bare de elevene skulle flyttes opp som «i det væsentlige have naaet maalet for undervisningen i den foregaaende klasse». Men i 1912 fikk Aker en ny skoleplan. Da kom altså den planen en fikk å arbeide etter ved Nordstrand skole fra begynnelsen av. Og i den var det ikke bare tradisjonen som rådde grunnen. Den fikk innslag som vitnet om at nye ideer holdt på å bryte igjennom. Atskillig av det som var blitt sagt om arbeidet i skolen 20 år tidligere, ble riktignok gjentatt. Det ble således fortsatt anbefalt, og med helt de samme ord som de nettopp siterte, å gå så langt som mulig i regning av klasseundervisning, og det ble innprentet på samme måte som for at barna måtte få hjemmelekser. Selve hovedsaken i den gamle planen, at målet var kunnskapstilegnelse, var like sterkt framtredende i den nye. Men planen fra 1912 var en mye fyldigere plan, fyldigere både i den forstand at den nevnte mye mer stoff under de enkelte fagene og således satte målene høyere enn før, og fyldigere også derved at den i høyere grad gav lærerne råd om hvordan de burde legge arbeidet an. Den faglige utvidelse gjaldt i første rekke norsk og regning, i norsk var grammatikkpensumet mye større enn før, og i regning var særlig det geometriske stoff utvidet, og bokføring var kommet til. Når den nye planen talte om «anskuelsesundervisning i første skoleår», var det også noe nytt i forhold til den gamle. Det var en detalj, men det kan være av interesse å nevne at det i 1912 ikke lenger var tale om tavle og griffel, hva elevene skulle skrive, skulle de skrive «i sine bøker». Det som her er nevnt, gjorde ikke de to planene svært forskjellige fra hverandre. Når det likevel var en betydningsfull forskjell mellom dem, var det fordi de var meget ulike i omtalen av de praktiske fag, håndarbeid, sløyd og tegning. De fikk ikke en utvidet plan i 1912, de fikk en fullstendig ny plan. 11

12 Egentlig skulle de praktiske fagene vært innført ved folkeskolene i Aker allerede i 1890-årene, og de var også nevnt i den skoleplanen som da ble utarbeidet. Men det var ikke mye som ble sagt om dem, og i praksis kom de til å spille en meget beskjeden rolle. Litt tegneundervisning ble det nok, men i skolestyrets beretninger hette det helt fram til 1905 at de timene som var ansatt til håndarbeid, sløyd og gymnastikk, i det vesentlige ble brukt til norsk og regning. For gymnastikktimenes vedkommende ble dette sagt også i beretningen for Men fra da av tok en skjeen i den annen hånd. Gymnastikk ble riktignok fortsatt satt i en særstilling. Faget ble oppført på guttenes timefordelingstabell i den nye planen, men noen retningslinjer for undervisningen ble ikke gitt. For de andre praktiske fagene derimot ble det gitt ganske detaljerte arbeidsplaner og anvisninger. I tegneundervisningen skulle en i noen utstrekning bruke fortegninger, hette det, men hovedsaken skulle være å lære barna å tegne virkelige gjenstander som de hadde foran seg, ting i klasseværelset, blomster, frukter, utstoppede dyr o.l. Målet skulle være å utvikle deres formsans og deres smak for vakre farger. De skulle altså få bruke farger også, ikke bare tegne med svart blyant. Arbeidsplanen for sløyd fulgte en fast modellrekke fra spikking opp til meget krevende sammenfellinger i 7. klasse. Guttenes praktiske skjønn og håndlag skulle utvikles, de skulle oppøves til orden og nøyaktighet, de skulle gjøres selvhjulpne, og de skulle lære å få aktelse for og lyst til kroppslig arbeid. Omtrent slik var formålet uttrykt også for jentenes håndarbeidsundervisning. Fra 1. til 7. klasse var det angitt et bestemt arbeidsprogram, fra en «prøvestripe 10 masker bred» og opp til «et par benklær klippes og syes med rundet forlinning, klafbelæg i splitten, læg og håndsydde tunger nedentil». Men ikke bare disse fagene fikk sin plan i Også et nytt fag, husstell for piker i 6. og 7. klasse, var nå kommet med. Det skulle omfatte alminnelig matstell, baking, vask og rengjøring, matlære og husholdningskjemi. På arbeidsprogrammet for de to årene stod bl.a. tilberedning av 70 forskjellige matretter. Elevene skulle vennes til flid, orden, renslighet og sparsommelighet, de skulle lære betydningen av en godt tillaget og riktig sammensatt kost, og deres interesse og aktelse for husarbeidet skulle vekkes. Av den obligatoriske skoletiden ble riktignok ikke svært mange timer avsatt til de praktiske fagene. Men så var også den pliktige skoletiden svært kort, 15 timer pr. uke i første avdeling, dvs. 1., 2. og 3. klasse, og 18 timer pr. uke i annen avdeling, altså i klassene videre oppover. I første avdeling skulle pikene ha 1 time håndarbeid pr. uke, og i annen avdeling skulle både pikene og guttene ha praktiske fag i 2 timer. Men pikene hadde opp til 6 frivillige skoletimer pr. uke og guttene hadde 3, og disse timene skulle så å si i sin helhet brukes til praktiske fag. Derved fikk de en ganske sterk stilling likevel, for frammøtet til den frivillige skoletiden var omtrent like godt som til den obligatoriske. Nordstrand skole ble meget godt utstyrt med spesialrom til de nye fagene. Den fikk gymnastikksal, 2 sløydrom, 2 håndarbeidsrom, tegnesal og skolekjøkken. Sløydrommene var i kjelleren, håndarbeidsrommene var i 2. etasje og tegnesalen og skolekjøkkenet i 3. Inngangen til gymnastikksalen var i 1. etasje, men den hadde senket gulv så den tok også sin plass av kjelleren. Det var to trapper inne i salen. Egentlig ønsket skolestyret å gi den nye skolen rom og utstyr til metallsløyd også, men det sa formannskapet nei til. At barna skulle få en praktisk opplæring på skolen, synes foreldrene på Nordstrand å ha vært svært begeistret for. På et kretsmøte i november 1913 der 76 var til stede, ble det gitt tydelig uttrykk for det. Møtet vedtok en sterk henstilling til skolestyret om å utvide skoletiden, og nevnte da spesielt at sløyd, håndarbeid og skolekjøkken burde få flere timer. Møtet ønsket riktignok å få lengre skoletid også av andre grunner, men det skal tas opp i en annen sammenheng. 12

13 Fysikktime ved overlærer Winje Av de nye fagene kom håndarbeid til å stå sterkest i den første tiden. Dette faget var blitt innført allerede flere år tidligere ved andre Akerskoler og hadde fått sin egen inspektrise alt i 1901, Ernestine Anderssen. Den første håndarbeidslærerinnen på Nordstrand var Hanna Anderson. I de første årene måtte pikene kjøpe de tingene de laget hvis de ønsket å beholde dem, men fra 1916 fikk de dem gratis. I skolekjøkkenet var Aagot Gunderssen timelærerinne til 1916, deretter overtok Gudrun Søvik. Sløydlæreren fra starten av og i mange år framover var Einar Nordgaard. En som begynte på skolen i 1915 sier i sine minner om Nordgaard at han var «en kunstner i håndverket og en god mann. Vi hadde av og til med til ham defekte skistaver som han kløvet opp og laget de lekreste laksefiskestenger av». En annen fra et noe senere kull forteller: «Ve den stakkar som fikk hengende flater på brødfjelen eller hyllen han høvlet. For ham var i grunnen alt håp ute, nærmest fradømt et normalt livs rett måtte han beskue Nordgaards energiske arbeide med materialet for å rette opp hva et titomlers krek av et menneske hadde bedrevet. Nordgaard kunne sitt fag helt inn i det kunstneriske, og den som har hatt eller har gleden av å slenge etter ørreten med en av hans håndlagede stenger, er klar over at den mannen kunne mer enn å rette opp skakkhøvlede brødfjeler.» Om skolekjøkkenet fra den første tiden får vi vite dette fra en av elevene: «Innredningen var ikke meget ulik nåtidens. Elevene var delt inn i 4 «familier» på 4 elever hver. Hver gruppe hadde sin komfyr, sitt arbeidsbord, sin oppvask-krakk og det nødvendige utstyr i egne skuffer og skap. Men oppvaskbaljen var av sink, bord og krakker måtte skures hvite, og de sotete gryter inspiseres av lærerinnen etter vask. Noen hver av oss husker ennå frøkens hvite lærerinnefinger mot den sorte grytebunnen. Ble den sotet etter inspeksjonen, tro? Hvis så, på'n igjen med skrubb og grønnsåpe!» På Nordstrand var også skosløyd med fra begynnelsen av som et frivillig fag for de største guttene. Og fra 1914 fikk skolen sin skolehage. Der var det Ole M. Gjølberg som gjennom mange år kom til å rå grunnen. Her har igjen en elev ordet: «Montro om det ikke var lærer Gjølberg som var mest glad i skolehaven, selv om flere lærere underviste der. Det foregikk alltid om ettermiddagen og på visse dager i sommerferien for dem som var hjemme. Stor var dagen da vi kom med sekken og bar hjem en stor bør med gulerøtter, rødbeter, pastinakk, selleri, bønner, kål og hva det nå kunne være. Det foresvever meg riktignok at de aktive deltagere antall hadde en synkende tendens fra våren og utover, men for dem som holdt ved var skolehaven noe av det mest positive skolen gav utenom selve abc-lærdommen. Dessuten styrkes alltid kontakt mellom lærer og elev, når læreren i bokstavelig forstand bøyer seg ned på elevenes nivå og blir svart på hendene.» Da Nordstrand skole ble opprettet, var altså ikke de boklige fagene enerådende på samme måte som tidligere. De begynte å få konkurrenter ved sin side. En stod nettopp da i ferd med å føre et arbeid av et helt annet slag inn i skolen, et arbeid med hender og kropp, et arbeid som krevde andre egenskaper enn tenkeevne og hukommelse. I de nye fagene ble det spørsmål etter nevenyttighet og praktisk skjønn, fantasi og artistisk sans, nøyaktighet og fysisk styrke. Det var ikke i samme grad som tidligere bare tale om å lære lekser. I de følgende år fikk de praktiske fagene en stadig sterkere stilling. Den neste planen for Akerskolene, fra 1917, gav dem således atskillig flere timer enn før. Det året var det bare ett fag som fikk 13

14 en virkelig revidert undervisningsplan, og det var et av de praktiske, nemlig tegning. Nå hette det at en skulle overhodet ikke lenger bruke fortegninger. Barna måtte alltid få gjenstander å tegne etter, for hovedformålet for tegneundervisningen skulle være å utvikle deres iakttagelsesevne. De skulle vennes til å se lys og skygge, form og farger og perspektiv. Ikke bare fargeblyanter, også våte farger skulle de nå få prøve seg med. De skulle få lage friskere og morsommere tegninger. At de praktiske fagene fikk en plass ved siden av de boklige, betydde i virkeligheten innledningen til en betydelig reform av skolens innhold og indre liv. De tradisjoner som på forhånd var skapt, kom nok for en tid til å sette sitt preg også på den praktiske opplæringen, men etter hvert begynte påvirkningen å gå den andre veien, fra de nye fagene til de gamle. De manuelle fag ble som en surdeig i bokskolen. Fra dem kom impulser til å prøve seg fram etter nye veier også i arbeidet med det boklige lærestoffet. Derfor kan det sies at det var i en brytningstid Nordstrand fikk sin egen skole. Skolens oppgave var i ferd med å utvides og få en annen karakter enn før. 7. klasse 1923 Ole M. Gjølberg Flere av dem som hørte til de første kullene ved den nye skolen, har atskillig å fortelle. Slik skriver en som begynte i 1. klasse i 1914: «Jeg husker ennu at jeg kom gående fra Sæter ned mot den fine røde bygningen, som den gang ikke hadde gjerde. Det lå en eller to nokså store stener på jordet et stykke utenfor bygningen. Ellers husker jeg at jeg syntes det var litt tidlig å være på skolen kl. 8 om morgenen. I skolegården måtte vi stå pent oppmarsjert før vi fikk lov til å gå inn. Av lærerne husker jeg særlig godt en elskverdig dame, frk. Gjerdrum. Vi hadde henne i bibelhistorie som opptok meg sterkt, men jeg skjønte lite av hvorfor man ikke skal begjære sin nestes hustru (det 10de bud), og likeledes at det var vanskelig å forstå hvorfor det var «farlig for Josef ti han var pen» Jeg husker at den gang lekte vi meget hauk og due i skolegården. En gang kom jeg til å rive i stykker skjorten til den sterke gutten i klassen over meg, som het Halfdan Johnsen. Da var jeg redd, men han gjorde meg heldigvis ikke noe. Halfdan Johnsen ble som kjent senere norgesmester i kulestøt. Ellers falt jeg en gang og slo ut et hakk i en fortann mot helen til den som løp foran meg. Det fikk følger og viser hvor lett det er å skade seg som barn. Ved et rognetre på jordet var der en stor sten hvor man hadde laget et stort sprøytehopp, hvor en gutt i 7de klasse greiet å trekke opp 7 (?) ganger Alt i alt ligger folkeskolen for mitt indre som noe fjernt fra en annen verden. Jeg tror vi hadde den store fordel den gang at vi fikk lov til å være barn. Vi hadde enkle leker og der skjedde ikke så meget. Biler var uvanlig 14

15 og hestelort var vår største fiende når vi skulle stå på skøyter i veiene. Jeg tror det er langt mer anstrengende å være barn nu for tiden.» En som begynte i 1. klasse i 1915, har et ganske særlig minne: «En pike på første benk må ha gjort inntrykk, kanskje særlig flettene! Det ble 10 års skolegang sammen med henne -- så konfirmasjon for pastor Dahl, og vielse i samme kirke mange år senere. Ja, skolen får jo ta ansvaret for denne forbindelse! Vi er 54 år nu og prater om skoledagene -- og minnes lukten i korridorene, av såpevaskede gulv, og den egne atmosfære som klasserommene hadde og som vel er annerledes i moderne skolebygg. -- Og tegnesalen på loftet med takvinduer, og trappene med de utspekulerte gelenderknotter for å hindre at vi akte på gelenderne. -- Skoleveiene var vel «lenger» den gang, for hvem hadde vel sykkel? Skoleturene gikk nok ikke til utlandet nei! Men begeistringen var neppe mindre for oss da vi skulle helt til Eidsvoldsbygningen, og for en opplevelse da høiskolen på Ås blev besøkt! Og turer i Østmarka hadde vi i skolens regi, og med skirenn o.a. lek. -- Men for oss som har blitt på Nordstrand, er ikke folkeskolen bare egne skoledager. I utallige turer forbi på veien i senere år, går et sideblikk inn mot skolen og skolegården. Og hvem kan da unngå å minnes -- det være seg et lite slagsmål blandt guttene -- stjålne blikk mot jentene som vi gjerne ville kjekke oss for -- hoppe bukk gjorde vi, og med luer vi skulle legge på og ta av ryggen på den vi hoppet over. Var det «hatt i» det het?» «Fra de siste årene i folkeskolen husker jeg ikke svært meget,» skriver en som også hørte til et av de første kullene, men fra 1. og 2. klasse trer erindringene virkelig levende fram. Når jeg skal velge ut bilder fra denne viktige og karakterdannende epoke av mitt liv, vil det være naturlig først å feste tankene til gjennomgangsfiguren i hele billedgalleriet, -- den personen som var alfa og omega i hele vår tilværelse den tiden. Vår «frøken» het Gudrun Søvik, -- hun var vever, lys og nett. For oss smårollinger fortonte hun seg som selve «feen i eventyret», og det var hun da sannelig også. Av og til fikk vi nok en følelse av at hennes feminine vesen også ga rom for et herlig temperament. Dette kunne slå ut i full flamme når klassefreden ble forstyrret av urolige elementer hvorav undertegnede utgjorde en ganske vesentlig del. Hvis «frøkens» øyne først begynte å slå gnister, da var det heller ikke lenge før den gode orden og disiplin var gjenopprettet. Når jeg i dag tenker tilbake på denne «første kvinnen» i mitt liv, er jeg ikke helt sikker på hvem jeg nå ville verdsette høyest, -- «feen i eventyret» eller den fyrrige unge damen som så effektivt bragte klassen under disiplin fra sitt kateter. I de dagene jeg her skal fortelle om var det nok allikevel «feen» som stod mitt hjerte nærmest. Så vidt jeg erindrer var vi 15 gutter og like mange piker i vår klasse. Alle kjempet vi om «frøkens» gunst, om enn med forskjellige våpen. Pikene gjorde det, på pikers vis, ganske åpenlyst og de slapp ikke taket på «frøken» selv i frikvarterene. Vi gutter var mer reserverte. For all del måtte ingen av kameratene få innblikk i våre innerste følelser. Men også i kretsen av gutter var forelskelsen til å ta og føle på, og aldri kom dette tydeligere frem enn da «frøken» en dag rødmende fortalte at nå ble hun «frøken» bare bak kateteret. Hun hadde truffet sin hjertens kjær og snart ville hun hete fru Berg. Sjalusien er en følelse som ikke så lett lar seg undertvinge, og vi gutter var slett ikke begeistret for denne herr Berg som så freidig hadde blandet seg inn i spillet og i kraft av sin fremskredne alder strøket avgårde med selve prinsessen i vår tilværelse. Men tiden leger fort sår i unge år, og da «frøken» en dag presenterte sitt hjertes valg så forsto vi at herr Berg hadde visse kvalifikasjoner som vi nok manglet. 15

16 17. mai 1914 I klassen fantes det tre-fire karer som på grunn av sin fremskredne fysikk slo seg opp i lederposisjon. Det er jo som kjent noe av jungelens lov som gjør seg gjeldende på dette tidlige alderstrinn. Den største og barskeste av dem alle vil jeg kalle Per. Navnet skjemmer da ingen, og sant å si husker jeg ikke hva gutten het. Han forsvant til en annen kant av landet allerede første skoleåret, men hans figur står tydelig nok risset inn i min erindring. I kraft av sin overlegne fysikk terroriserte han meg en del, men det er en spesiell hendelse som gjør at jeg husker ham særlig godt. Det var en gang han røbet sitt sanne jeg, -- et sart og følsomt sinnelag. Det var like oppunder jul. Jeg hadde lenge arbeidet med et hemmelig prosjekt. Det var i løvsagens glansperiode, og det hemmelige prosjekt omfattet en sirlig utskåren fotografiramme med mitt ungdommelige ansikt i sort og hvitt. Det var julepresangen til «frøken». Et par dager før jul skulle den høytidelige overrekkelsen foregå, og jeg var ikke så lite beskjemmet da jeg snek meg opp trappen til «frøkens» leilighet i Florabakken. Selvsagt foregikk denne farlige misjon efter mørkets frembrudd, for tenk om noen fikk greie på at jeg ga «frøken» presang til jul. Den jeg fryktet mest av alt var selvsagt Per. Heldigvis kom jeg velberget og usett i hus og straks jeg kom innenfor forsvant mine bekymringer, for «frøken» la ingenlunde skjul på sin begeistring over det uventede besøk. Og så kom kakefatet frem, og alt var herlighet og glede, -- det var vi begge enige om. Men hvor lenge var Adam alene i paradiset? En intens ringing på entredøren vekket meg tilbake til virkeligheten. «Frøken» lukket opp, og utenfor sto en guttepjokk, -- min venn og plageånd Per i egen person, med en liten pakke i hånden. Det var i sannhet et dramatisk øyeblikk, men også denne situasjon mestret «frøken» suverent, om enn på bekostning av hennes dyrbare beholdning av julebakst. Slik gikk det til at plagerinden ble min gode venn selv om det kanskje var en felles frykt for å røbe en pinlig hemmelighet som holdt vennskapet i hop. Efter å ha flakket omkring i den store verden i ganske mange år, kom jeg i 1946 tilbake til Nordstrand. Jeg hadde for lengst fått en sørgelig meddelelse om at en av mine aller beste venner fra skoledagene var skutt brutalt ned av tyskere utenfor hjemmet sitt i Vingolfveien. Noe av det første jeg gjorde ved hjemkomsten var å legge ned blomster på min kjære venns grav. Like i nærheten av stedet fikk jeg se støtten som bar inskripsjonen Gudrun Berg, født Søvik. Datoene på støtten fortalte at min 16

17 «frøken» var gått bort i ung alder. Mens jeg sto der med blottet hode passerte minnene revy, og jeg tenkte ved meg selv at få mennesker har spredd mer glede i mitt sinn enn hun som her lå. Jeg gikk tilbake til min venns grav og plukket ut tre blomster fra hans bukett, og jeg gjorde det med god samvittighet. Min venn ville sikkert ha satt pris på at jeg delte blomsterbuketten med «frøken», hun som hadde spredd så mye sol over tilværelsen for oss begge.» 17

18 EN SKOLE FOR ALLE DETTE HUNDREÅRET var ikke blitt gammelt før ett bestemt ord begynte å gå igjen i nær sagt alle skoledebatter. Om det var folkeskolen som stod på tapetet, eller den høyere skole, eller lærerutdannelsen, eller i og for seg hvilket som helst skoleproblem -- før eller senere dukket det gjerne opp. Så sentralt stod det, og så mye rommet det at det var knapt mulig å komme forbi det når skolespørsmål skulle drøftes. Ordet var enhetsskole. Saken var denne: I begynnelsen av hundreåret var skoleordningen slik at særlig byfolkeskolene mistet en ganske stor del av sine elever ved utgangen av 5. klasse. Den mistet dem som tok sikte på en videregående teoretisk skolegang. Etter 5. gikk de over i en 4-årig middelskole. Slik var normalordningen. Under den gikk altså middelskolens 1. og 2. klasse parallelt med 6. og 7. klasse i folkeskolen. Selvfølgelig ble det en evnemessig forskjell mellom de elevene som her gikk den ene veien, og de som gikk den andre. Men det ble også, ja i mange tilfelle ble det først og fremst en sosial forskjell. Regelen ble den at barn av velstandsfolk gikk over til middelskolen, mens barn fra dårligere stilte hjem fortsatte som folkeskoleelever. Penger og posisjon, skoleinteresse og sosial ærgjerrighet skapte altså et skille mellom parallelle barneskoler og det innenfor den skolepliktige alder. Det var dette forholdet en stadig voksende opinion protesterte mot. Er det noen mening i å opprettholde en ordning som skiller elevene at allerede i 12-årsalderen og gjør det på en slik måte at det mer blir sosiale og økonomiske forhold enn evner som bestemmer om en elev skal gå hit eller dit? Er ikke dette udemokratisk og sosialt urettferdig, og er det ikke også pedagogisk forkastelig? Flere og flere spurte slik, og mer og mer ble det en mening om hva som burde gjøres for å få rettet på skjevhetene. Det burde overhodet ikke være parallelle skoler for barn i skolepliktig alder. På det trinnet burde folkeskolen være den eneste. Først når den var avsluttet, fikk forgreningene komme, men da forgreninger som alle knyttet seg på naturlig måte til en felles og enhetlige grunnstamme. Det burde med andre ord reises en enhetsskole i stedet for den bestående ordning. Nettopp fra 1913 fikk diskusjonen om disse problemene for alvor vind i seilene. Da la nemlig den såkalte Enhetsskolekomiteen fram en betenkning om hva en realisering av enhetsskoletanken ville måtte innebære. Komiteen trodde ikke at en straks og over alt ville kunne lukke kløften mellom folkeskolen og middelskolen på den måten at en lot den siste bli en 2-årig skole på toppen av folkeskolen, men det var den løsningen den mente en måtte sikte mot i det fjerne, og derfor den det var mest aktuelt å diskutere. Men hva måtte gjøres om en slik ordning skulle bli mulig? Hvilke nye krav ville den stille til folkeskolen? Det var det siste spørsmålet komiteen var sterkest opptatt av. Skulle folkeskolen bli en fullverdig forskole til et 2-årig middelskolekurs, da måtte den etter komiteens mening styrkes på mange vis. Den måtte få en lengre ukentlig skoletid, særlig i 6. og 7. klasse, i de klassene måtte et fremmed språk komme med i fagkretsen, hovedfag som norsk og regning måtte få en sterkere stilling, pensumkravene måtte bli nærmere definerte, eksamen måtte innføres i slutten av 7. klasse der hvor det ikke allerede var gjort, mer måtte gjøres for å verne om barnas helse og fremme deres fysiske utvikling og og ikke minst folkeskolens lærere måtte få en slik utdannelse at de ble i stand til å gi sin skole den nødvendige løftning. De som ivret for å få en enhetsskoleordning gjennomført, tok ikke bare sikte på å få satt en stopper for strømmen ut av folkeskolen etter 5. klasse. De hadde et mål til. De ville ha inn i folkeskolen også de barna som helt fra skolegangens begynnelse av ble sendt til private forskoler før de begynte i middelskolen. I virkeligheten var det ikke så rent få barn som i det hele tatt ikke gikk i folkeskolen. De som ikke gjorde det, kom naturlig nok fra særlig godt situerte hjem, for det kostet atskillig å holde barna i privatskole. For en vesentlig del på grunnlag av foreldrenes økonomi ble det altså faktisk en tre-deling av barna i folkeskolealderen: de som gikk i privatskole helt fra 1. klasse av, de som forlot folkeskolen etter 5. og de som gikk folkeskolen helt ut. 18

19 Det reformiveren siktet mot, var å få fjernet alle slike skillelinjer. Folkeskolen måtte gjøres til en så god skole at den kunne samle alle barn uansett hjemmenes stilling og økonomi og det fra første til siste klasse. Hele folkeskolen skulle derved gis en ny sosial posisjon. På Nordstrand var dette meget aktuelle problemer. I den nye skolekretsen som ble skilt ut i 1913, var det ca. 400 barn i skolepliktig alder, men av dem var det bare noe over halvparten, 230, som begynte på folkeskolen. Og slik omtrent holdt det seg i de første årene. Det manglet altså mye på at den nye folkeskolen var folkeskole i den forstand at den samlet alle barn i kretsen. De som ikke søkte dit, gikk enten på skole i byen eller u og det gjaldt de aller fleste av dem u på Nordstrand middelskole. Som andre private middelskoler hadde den sin egen forskole slik at mange av elevene gikk der gjennom hele sin skolegang. I folkeskolens første år hadde middelskolen ca. 150 av kretsens skolepliktige barn. I den egentlige middelskoleavdelingen var elevtallet det året ca En tid var det nok også andre private skoler i Nordstrand sogn, således Anna Torps, senere fru Upsakers, i Nordstrandveien og Sofie Thilesens på Bekkelaget, men de ble søkt av svært få barn fra Nordstrand skolekrets. At elevtallet ved den private middelskolen var så stort også etter at folkeskolen var kommet, forteller atskillig om de sosiale og økonomiske forhold i strøket. Her var tydeligvis mange hjem med både vilje og evne til å yte betydelige ofre for barnas skolegang. Men derved fikk ikke folkeskolen den sosiale stilling som så sterke krefter i tiden ønsket å gi den. At det var en sosial forskjell mellom folkeskolens og middelskolens elever, trådte fram på en ganske særlig måte på Nordstrand, for gjennom flere år leide middelskolen rom til noen av sine førskoleklasser i folkeskolens bygning. Det ble derved demonstrert på folkeskolens egen grunn at det var to kategorier av barn, de som fikk gratis skole og de som betalte for skolegangen. Men i virkeligheten var det en bred oppslutning om tidens enhetsskolebestrebelser i den nye kretsen. På skolens innvielsesfest uttalte byggekomiteens formann, advokat P. A. Holm, håpet om «at man i den nye skolebygning vilde få en fuldgod undervisning, saa den ble en skole for alle barn». Og dermed var et mål angitt som ikke bare Holm selv, men også det første tilsynsutvalget og et stort flertall blant foreldrene gikk inn for å nå så raskt som overhodet mulig. Holm var for øvrig med i tilsynsutvalget fra begynnelsen av. At det fra foreldrehold var et sterkt ønske om å styrke skolen slik at den fullt ut ble tilfredsstillende for alle, kom tydelig fram på det første kretsmøte eller foreldremøte, den 30. mai Hovedsaken på møtet var valg av medlemmer til tilsynsutvalget, men også skolens ordning og skoletiden ble drøftet. Det var fremdeles landsskoleordning i Aker, følgelig også skole annen hver dag, men det betydde etter foreldrenes mening at skolen ikke ville kunne holde mål. Undervisningstiden måtte utvides, og det måtte bli hverdagsskole. Av de 70 som var til stede, var det bare 2 som ikke stemte for en henstilling til skolestyret om å få dette gjennomført. Da det et halvt år senere, den 11. november, ble holdt nytt kretsmøte, kom slike ønskemål enda sterkere til uttrykk. Det var da 76 til stede, og med enstemmighet ble det besluttet å be skolestyret om å få skolen ordnet som byskole. I alle tilfelle måtte skoletiden utvides, og den måtte utvides betydelig. Møtet forstod at det kunne ta tid å få innført byskoleordning, men en lengre skoletid måtte en kunne få allerede fra kommende skoleår av. I det skrivet der tilsynsutvalget la møtets uttalelse fram for skolestyret, ble det framholdt at hvis ikke skoletiden ble utvidet, «vil en hel del av forældrene ikke finde, at folkeskolen skaffer en tilstrækkelig fyldig undervisning, og mange vil vedbli at sende sine barn paa privat betalingsskole». Det måtte derfor henstilles «indtrængende» til skolestyret om å imøtekomme foreldrenes ønske og det så snart det kunne gå an slik at det ikke dro unødig ut innen «der kan oparbeides en saadan tillid til og forstaaelse av folkeskolen, at den virkelig blir en skole for alle». En utsettelse ville bli «en haard skuffelse» for kretsen. Å gjøre skoletiden lengre måtte likevel bare betraktes som et første skritt på veien. Virkelig tilfredsstillende ville ikke skolen kunne bli før den ble ordnet som byskole. Derfor ville også egentlig først da «de herboende forældres krav til undervisning av deres barn kunde imøtekommes paa en saadan maate, at folkeskolen blir en fælles skole for alle stedets barn». At betingelsene var til stede på Nordstrand for overgang til byskoleordning, kunne det etter tilsynsutvalgets mening ikke herske noen tvil om. På det tidspunkt hadde det allerede i lengre tid vært på tale å innføre byskoleordning i de kretsene i Aker der forholdene lå til rette for det. Spørsmålet var flere år i forveien blitt tatt opp på Lilleaker og senere også i andre kretser, til dels etter henstilling fra skolestyret. De kommunale myndigheter hadde lenge stilt seg tvilende til saken, men i 1913 gav de etter for kretsenes krav. Skrivet fra Nordstrand synes å ha medvirket sterkt til det, ikke minst den energiske motivering som der var gitt for å få byskoleordning innført. 19

20 Da saken ble behandlet i skolestyret den 27. november, var det enighet om at ikke bare Nordstrand, men også flere andre kretser burde få sin skole i samsvar med byskolelovens krav. Dette var nå også formannskapets oppfatning og likeså herredsstyrets der det den 19. februar 1914 ble besluttet å søke departementet om å få byskoleordning innført ved en rekke av skolene i Aker, og blant dem da Nordstrand. De skolene dette ble gjort gjeldende for, fikk først en mindre utvidelse av skoletiden fra 1914 og fikk så året etter sin storskole byskoleordnet. Med de tre første klassene ble det altså ikke gjort noen forandring. For Nordstrand skoles vedkommende ble den ukentlige skoletiden timer i storskolen og fremdeles med en del frivillige timer i tillegg. Dermed var en meget betydningsfull reform gjennomført. Også i forbindelse med andre og mindre saker viste tilsynsutvalget på Nordstrand at det satte alt inn på å få så vidt mulig alle barn inn i folkeskolen. Det var således tilfelle med en henvendelse til skolestyret i 1915 om de reglene som da gjaldt om når barna kunne begynne i 1. klasse. Reglene sa at ikke alle som fylte 7 år i kalenderåret kunne få begynne, men bare de som fylte 7 år innen utgangen av august. Men dette fører til, skrev utvalget, at mange foreldre hvis barn fyller år om høsten og som ikke finner det rimelig at de venter et år med å begynne skolegangen, lar dem begynne i privat skole i stedet for i folkeskolen. Året etter meldes så en del av disse barna inn i folkeskolens 2. klasse, for det er ingen bestemmelse som sier at de det året må være fylt 8 år innen en viss dato. Men dette skaper vanskeligheter for folkeskolen, og det gjør sitt til at en del barn holdes borte fra den. Utvalget hevdet at det var et utbredt ønske i kretsen at alle 7-åringer måtte få adgang til å begynne i folkeskolen selv om de fylte år etter utgangen av august. Det var så særegne forhold på Nordstrand at dette måtte kunne gjennomføres der uten at det fikk konsekvenser for det øvrige Aker. -- Henstillingen ble likevel tatt til følge for hele kommunen. Et annet vitnemål om at enhetsskoletanken stod sterkt i Nordstrand krets, finnes i tilsynsutvalgets protokoll for Det refereres der fra et kretsmøte der det var praktisk talt enstemmighet om at folkeskoleelever som bestod middelskolens opptakingsprøve, burde ha fortrinnsrett til å bli opptatt framfor elever fra private forskoler. En slik regel lot seg nok ikke gjennomføre, slett ikke ved en privat middelskole, men at den ble anbefalt, er det av interesse å merke seg. Det som ble gjort i de første årene for å styrke Nordstrand folkeskole, hadde bare betydning for søkningen til skolen til utgangen av 5. klasse. Annerledes kunne det ikke være så lenge veien til en høyere utdannelse gikk ut derfra til den 4-årige middelskolen. Selv om en folkeskole nøt aldri så stor tillit og gav en aldri så god undervisning, måtte det bli en større eller mindre avgang etter 5. På Nordstrand var denne avgangen særlig stor, både fordi det var jevn velstand i kretsen, og fordi den hadde en så godt anskrevet middelskole innen sine egne grenser. I folkeskolens første tid var det også stadig flere som gikk over til middelskolen. Fra 1913 ble det nemlig gitt en kommunal bevilgning som gjorde det mulig for middelskolen å redusere skolepengene for elever fra mindre velstilte hjem, og fra 1916 ble det gitt en kommunal støtte slik at skolepengene i det hele tatt ble satt lavere enn før. Det måtte dessuten naturlig nok bli en større overgang til middelskolen etter 5. klasse etter hvert som stadig flere foreldre foretrakk å la barna begynne i folkeskolen framfor i private forskoler. Fra 1917 ble Nordstrand folkeskole virkelig en skole for alle fra 1. til 5. klasse, for da ble den private middelskolen overtatt av kommunen eller egentlig av sognet, og dermed ble middelskolens forberedelsesklasser avviklet. Fra da av var det altså faktisk ikke noe valg. Fra så å si alle hjem i kretsen måtte barna sendes til folkeskolen. Men dette hadde igjen til følge at strømmen ut av folkeskolen etter 5. klasse ble større enn før, for middelskolen ble beholdt som en 4-årig skole. Da sognet overtok den private middelskolen, var det mange som ønsket å gjøre den om til et kortere kurs bygd på avsluttet folkeskole slik at altså alle barn kunne holdes samlet også i folkeskolens 6. og 7. klasse. De ønsket med andre ord å la Nordstrand få en enhetsskoleordning. Men de ble likevel i mindretall. Flertallet hadde en så stor tillit til den 4-årige middelskolen at de iallfall foreløpig ønsket å beholde den. Også innen de organer som hadde hånd om den kommunale skoleutbygging, var det mange som holdt på den 4-årige middelskolen. I første rekke var det Høyre som stod på det standpunkt at de fordeler en oppnådde ved å gjøre den kortere og bygge den på fullført folkeskole, ikke var store nok til å oppveie den svekkelse dette ville bety, både av middelskolen selv og derved av all videregående utdannelse. På det kommunale plan stod likevel forlengst de sterkest som ville gjøre middelskolen til en påbygning på folkeskolen. Det var således deres linje som ble fulgt da Aker opprettet sin første kommunale middelskole, i 1912, den skolen som fra 1914 fikk sine lokaler i Universitetsgaten 6. Den ble en 3-årig skole som forutsatte at hele folkeskolen var gjennomgått. 20

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

VELKOMMEN TIL HØSTTUR VELKOMMEN TIL HØSTTUR Denne gang arrangerer Vinderen Historielag busstur på Østkanten torsdag 15. september. Bussen går kl. 1000 fra Bussterminalen Galleri Oslo. Medlemmer av styret vil være behjelpelig

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN. Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen

KULTURMINNEDAGEN. Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen KULTURMINNEDAGEN Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen Arve Nordsveen og Lars Thue redegjør for Slemdal og Vettakollen i norsk telehistorie med besøk på Slemdal telefonsentral Velkommen

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

Marthe Kvarteig de Ibanez Svalene i Norge 50 år

Marthe Kvarteig de Ibanez Svalene i Norge 50 år Marthe Kvarteig de Ibanez Svalene i Norge 50 år Marthe Kvarteig de Ibanez SVALENE I NORGE 50 ÅR ISBN: 978-82-303-1930-7 Bergen, november 2011 FORSIDEBILDE: Elever utenfor skolen Cristiania FOTO: TORDIS

Detaljer

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA

GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA GQTTFRED BORGHAMMER: 4, htt$*m VEKSLENDE KAR I UNGE AR EN STAVANGER-UNGDOMS MEMOA 7 VEKSLENDE KAR I UNGE AR Tegningen på bokpermen og tittelsiden: Bødkersmuget 9 i 1929, er utført av Einar Heden, etter

Detaljer

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6

Per Øverland. Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012. Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Per Øverland Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012 Lademoen kirkes småskrifter nr. 17 ISBN 978-82-92805-04-6 Trondheim 2011 2 Forord I 2012 blir det 125 år siden Bakkestrandens Bedehus

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN 2004

KULTURMINNEDAGEN 2004 KULTURMINNEDAGEN 2004 SØNDAG 12. SEPTEMBER KL 1300 ØSTRE VOKSEN GÅRD Sørkedalsvn. 301 JORDBRUK OG GÅRDSANLEGG I VESTRE AKER Gårdbruker Johannes Woxen og lektor Finn Holden vil snakke om det som var og

Detaljer

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL.

Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926. Årgang 26. 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL. Våren 2014 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årgang 26 3. juni er det parkkveld igjen! SIDE 23-26 ER MEDLEMSAVIS FOR HSIL HøySt AKTUELT Velkommen til Joker i Starveien! I vår butikk finner du alt det

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010. THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 22 Våren 2010 THE SAME with a few small differences Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider

Detaljer

Kunst og håndverksskolen 1884-1909

Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dag Solhjell, 21.10.13 Bidrag 10 til prosjektet 200-års jubileet for Tegneskolen i 2018 Kunst og håndverksskolen 1884-1909 Dette dokumentet er utdrag av et arbeidsnotat jeg laget i forbindelse med prosjektet

Detaljer

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran

Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran 1 Kvinnene, byen og helsepolitikken Narvik før 1940 Av Torunn Hamran Narvik blir by og byen trenger en utdannet sykepleierske. Den 12. november 1901 ble Narvik Diakonisseforening stiftet. Styret besto

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 3 vinteren 2004 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidskiftet vil være, et vindu

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR Historien om FORFATTER JARLE MJØEN Kvalitet gjennom 50 år Harald Nilsen AS 1959 2009 Historien om Harald Nilsen AS 1959 2009 Kvalitet gjennom

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge

Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Tidsskrift for antroposofisk omsorgsarbeid i Norge Nr. 21 julen 2009 Landsbyliv er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i antroposofisk omsorgsarbeid i Norge. Tidsskriftet vil være

Detaljer

Prestens side. Daniel Rudklint

Prestens side. Daniel Rudklint INNHOLDSFORTEGNELSE Prestens side Selma Lagerløfs Jerusalem av Daniel Rudklint JEG ER den som taler med deg Dorothee Jacobi Mennesket i sin indre streben (forts.) Friedrich Rittelmeyer. Oversatt av Truls

Detaljer

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie!

Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Alida Haavik Drolsum ahadro@gmail.com Særoppgave om Vikersund Kurbads historie! Bakgrunn for valg av oppgave. Da jeg først bestemte meg for å skrive om Vikersund Kurbad, hadde det lite med selve behandlingssenteret

Detaljer