Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Terskelverdier for sigevann. Vurdering fra Sørlandskonsult"

Transkript

1 1 Terskelverdier for sigevann Vurdering fra Sørlandskonsult

2 Oppdragsgivere 2 Risør og Tvedestrandsregionens avfallsselskap AS (RTA) Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) Agder Renovasjon DA MAREN AS, Mandalsregionens Renovasjonsselskap Lillesand og Birkeland interkommunale renovasjonsselskap (LiBiR) Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS (RKR) Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal ANS (RFL) Interkommunalt Renovasjonselskap, Flekkefjord (IRS) Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (SMG) Dalane Miljøverk IKS (DIM)

3 Innhold 3 1. Kort gjennomgang av veileder. 2. Hvordan er terskelverdiene satt i forhold til et deponi med rensing? 3. Hva betyr sigevannet for miljøet sammenliknet med andre utslipp? 4. Konklusjon

4 Gjennomgang av veileder 4 Denne veilederen gjelder kun miljøgifter, dvs. stoffer som selv i små konsentrasjoner skader naturen, enten ved direkte giftvirkninger, ved oppkonsentrering til skadelige konsentrasjoner i næringskjeden og/eller ved særlig lav nedbrytbarhet Det er tatt utgangspunkt i PNEC verdier. Det er brukt 10xPNEC for mange stoffer. Noen spesielt skadelige miljøgifter har deteksjonsgrense og PNEC verdi som terskelverdi. Resipienten er ikke vurdert Siden mange av miljøgiftene oppkonsentreres i næringskjeden, er ikke størrelsen av resipienten vurdert.

5 Gjennomgang av veileder 5 Det er satt to sett med terskelverdier: 1. Terskelverdi i konsentrasjon 2. Terskelverdi i mengde (Terskelverdi i konsentrasjon x avrenning x ikke tildekket areal på deponiet)

6 6 Terskelverdier i forhold rensing? Hva skal til for å møte kravene?

7 Terskelverdier i forhold til rensing 7 Støleheia avfallsanlegg - luftebasseng

8 Terskelverdier i forhold til rensing 8 Støleheia avfallsanlegg - sedimenteringsbasseng

9 Terskelverdier i forhold til rensing 9 Renseanlegget ved Støleheia har fungert etter hensikten og forurensningsmyndighetene har ikke krevd spesielle tiltak eller ytterligere rensing. Det er beregnet følgende gjennomsnittlige renseeffekt for tungmetaller i perioden : Sink 83 % Bly 67 % Kvikksølv 64 % Kadmium 62 % Kobber 52 % Krom 32 % Arsen 32 % Nikkel 19 %

10 Terskelverdier i forhold til rensing 10 Renset avløpsvann på Støleheia i 2004 forhold til terskelverdier (µg/l). Stoff Støleheia 2004 Foreslått terskelverdi Målte verdier i sigevann i Norge Arsen Bly 7,1 4 0, Kadmium 0,16 0,2 0,02-96 Kobber Krom ,9-310 Kvikksølv 0,042 0,1 0,005-0,36 Nikkel Sink

11 Terskelverdier i forhold til rensing 11 Renset avløpsvann på Støleheia i 2004 forhold til terskelverdier (µg/l). Utvalgte organiske miljøgifter - 1. Stoff Støleheia 2004 Foreslått terskelverdi Målte verdier i sigevann i Norge PAH 0,22 1 0, B(a)P <0,026 0,1 PCB n.d. 0,02 0,002-0,021 Fenoler , Klorerte fenoler <0,50 2 0,04-12 Pentaklorfenol <0,50 2 Klorerte bensener <1,1 10 0,1-14 Heksaklorbensen <0,05 0,3

12 Terskelverdier i forhold til rensing 12 Renset avløpsvann på Støleheia i 2004 forhold til terskelverdier (µg/l). Utvalgte organiske miljøgifter - 2. Stoff Støleheia 2004 Foreslått terskelverdi Målte verdier i sigevann i Norge Klorerte løsemidler <4 18 0,1-18 Trikloretan <0,3 18 BTEX <1,5 17 0, Bensen <0,2 17 Ftalater <34,5 5 0,1-250 Nonylfenol <0,01 0,4 TBT 0,010 0,001

13 Terskelverdier i forhold til rensing 13 Konsekvenser for RKR som har et renseanlegg i drift: - må rense det rensede avløpsvannet ytterligere for bl.a.: As, Cu, Ni => 90 % Zn => 70 % Pb, Cr => 50 % - må vurdere separat rensing av sigevann og spillvann? - må dokumentere innholdet av organiske miljøgifter med mange analyser for deretter å vurdere renseløsning uansett => store investerings- og driftskostnader??

14 14 Sammenlikninger med andre utslipp Hva betyr egentlig utslippene fra deponiene i en større sammenheng?

15 Nedbør Drikkevannsforskriften - Saltvann 15 Prioriterte miljøgifter SFT - terskelverdi Drikkevannforskriften Nedbør Saltvann (1) Bakgrunn for nedbørsverdi (2) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) min maks Metaller: Arsen ,8 3 Svanvik, Finnmark 1990 (årsmiddel) 2 62 Bly ,8 0,03 Birkenes, Aust Agder 1990 (årsmiddel) 0, Kadmium 0,2 5 0,18 0,11 Svanvik, Finnmark ,02 96 Kobber ,5 3 Noatun, (årsmiddel) Finnmark 1990 (årsmiddel) Krom-tot ,56 0,05 Noatun, Finnmark 1990 (årsmiddel) 3,9 310 Kvikksølv 0,1 0,5 0,02 0,03 Birkenes, Aust Agder (årsmiddel) 0,005 0,36 Nikkel ,4 2 Svanvik, Finnmark 1990 (årsmiddel) Sink * 14,5 10 Noatun, Finnmark Sum PAH 1 0,1 - (årsmiddel) 0, Sum PCB 7 0,02 0,1** - 0,002 0,021 Pentaklorfenol 2 1*** - - Heksaklorbenzen 0,3 0,01* 0,0035 Lista fyr, vest-agder (Juni 1991) - Tinnorganiske forbindelser 0,01 2* - 0, Klorerte pesticider 0,1 2* - - * WHO terskelverdier fro drikkevann 1984 ** Drikkevann Quebec *** Drikkevannsforskriften - tidligere grense (SIFF 1987) (1) Ref. Tait, R.V. 1981: Elements of Marine Ecology (Third edition). Butterworths, 356 s. (Typisk eksempel på innhold i sjøvann). (2) SFT 1993: Datarapport for miljøgifter i Norge. TA986/103. Målte verdier i sigevann (µg/l)

16 Overvann 16 Næring - maks Næring - middel Bolig - maks Bolig - middel Innhold i overvann sam m enliknet m ed sigevann Ingen verdier > deteksjonsgrense på 0,2µg/l Ingen verdier > deteksjonsgrense på 0,2µg/l Ingen verdier > deteksjonsgrense på 0,2µg/l Ingen verdier > deteksjonsgrense på 0,2µg/l Hg µg/l Cd µg/l Sentrum - maks Sentrum - middel 9 av 12 < deteksjongrense på 0,2µg/l Snitt sigevann Agder 2004 Tiltaksgrense Sigevann 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 SFT 1996: Miljøgifter i overvann. TA 1373/1996.

17 Overvann 17 Innhold i overvann sam m enliknet m ed sigevann Næring - maks Næring - middel Bolig - maks Cu µg/l Ni µg/l Pb µg/l Bolig - middel Sentrum - maks Sentrum - middel Snitt sigevann Agder Tiltaksgrense Sigevann SFT 1996: Miljøgifter i overvann. TA 1373/1996.

18 Overvann 18 Innhold i overvann sammenliknet med sigevann Næring - maks Næring - middel Bolig - maks Zn µg/l Cr µg/l Bolig - middel Sentrum - maks Sentrum - middel Snitt sigevann Agder 2004 Tiltaksgrense Sigevann SFT 1996: Miljøgifter i overvann. TA 1373/1996.

19 Overvann 19 Innhold i overvann sammenliknet med sigevann Næring - maks Næring - middel Bolig - maks Bolig - middel Sentrum - maks Sentrum - middel Snitt sigevann Agder 2004 Tiltaksgrense Sigevann Ingen data Nonyl-fenol µg/l PAH µg/l 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 SFT 1996: Miljøgifter i overvann. TA 1373/1996.

20 Krav til rensing av overvann 20 Finnes det noen krav? Sterkt belastede veistrekninger og tunneler har i noen tilfeller rensing. Statens vegvesen har en veileder for rensing av overvann (Håndbok 017). Noen steder ledes overvann inn til avløpsanlegg.

21 Avløpsvann 21 Innhold i avløpsvann sam m enliknet m ed sigevann 1997 Avløpsv. fra metall- og maskinvareind. etter rensing* Cd µg/l 1997 Avløpsv. fra bilverksteder etter rensing* Hg µg/l 1997 Avløpsv. fra tekn. vaskehall etter rensing* 1993 Avløpsv. Fra bensinst. etter oljeutsk./sandfang.** 6,4 4, Avløpsv. Fra bensinst. etter oljeutsk./sandfang.* 1993 (Median) - Innløpsvann kom. renseanl.** 1997 (Median) - Innløpsvann kom. renseanl.* Snitt sigevann Agder 2004 Tiltaksgrense Sigevann 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 SFT 1997: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløpsvann bidrag fra småindustri og annen næringsvirksomhet. TA 1475/1997. SFT 1999: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp intensiv kartlegging av næringsvirksomhet. TA 1649/1999.

22 Avløpsvann 22 Innhold i avløpsvann sam m enliknet m ed sigevann 1997 Avløpsv. fra metall- og maskinvareind. etter rensing* Pb µg/l Ni µg/l 1997 Avløpsv. fra bilverksteder etter rensing* 1997 Avløpsv. fra tekn. vaskehall etter rensing* 1993 Avløpsv. Fra bensinst. etter oljeutsk./sandfang.** 1997 Avløpsv. Fra bensinst. etter oljeutsk./sandfang.* 1993 (Median) - Innløpsvann kom. renseanl.** 1997 (Median) - Innløpsvann kom. renseanl.* Snitt sigevann Agder 2004 Tiltaksgrense Sigevann SFT 1997: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløpsvann bidrag fra småindustri og annen næringsvirksomhet. TA 1475/1997. SFT 1999: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp intensiv kartlegging av næringsvirksomhet. TA 1649/1999.

23 Avløpsvann 23 Innhold i avløpsvann sam m enliknet m ed sigevann 1997 Avløpsv. fra metall- og maskinvareind. etter rensing* 1997 Avløpsv. fra bilverksteder etter rensing* 1997 Avløpsv. fra tekn. vaskehall etter rensing* 1993 Avløpsv. Fra bensinst. etter oljeutsk./sandfang.** 1997 Avløpsv. Fra bensinst. etter oljeutsk./sandfang.* 1993 (Median) - Innløpsvann kom. renseanl.** 1997 (Median) - Innløpsvann kom. renseanl.* Snitt sigevann Agder 2004 Tiltaksgrense Sigevann Zn µg/l Cr µg/l Cu µg/l SFT 1997: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløpsvann bidrag fra småindustri og annen næringsvirksomhet. TA 1475/1997. SFT 1999: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp intensiv kartlegging av næringsvirksomhet. TA 1649/1999.

24 Avløpsvann 24 Innhold i avløpsvann sam m enliknet m ed sigevann Norske husholdninger (1997) Metall- og maskinvareindustri (1997) 6,3 4 Bilverksted (1997) Teknisk vaskehall (1997) Vaskehall for tunge kjøretøy (1997) Bensinstasjoner med vaskehall (1997) Mengder fra deponier i Agder (2004) Tiltaksgrense Sigevann (184da og 800 mm avrenning) kg Cd/år kg Hg/år 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 SFT 1997: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløpsvann bidrag fra småindustri og annen næringsvirksomhet. TA 1475/1997. SFT 1999: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp intensiv kartlegging av næringsvirksomhet. TA 1649/1999.

25 Avløpsvann 25 Innhold i avløpsvann sam m enliknet m ed sigevann Norske husholdninger (1997) Metall- og maskinvareindustri (1997) 559 Bilverksted (1997) Teknisk vaskehall (1997) Vaskehall for tunge kjøretøy (1997) Bensinstasjoner med vaskehall (1997) Mengder fra deponier i Agder (2004) Tiltaksgrense Sigevann (184da og 800 mm avrenning) 0,59 0,59 kg Pb/år kg Ni/år SFT 1997: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløpsvann bidrag fra småindustri og annen næringsvirksomhet. TA 1475/1997. SFT 1999: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp intensiv kartlegging av næringsvirksomhet. TA 1649/1999.

26 Avløpsvann 26 Innhold i avløpsvann sam m enliknet m ed sigevann Norske husholdninger (1997) Metall- og maskinvareindustri (1997) 2850 Bilverksted (1997) Teknisk vaskehall (1997) Vaskehall for tunge kjøretøy (1997) Bensinstasjoner med vaskehall (1997) Mengder fra deponier i Agder (2004) Tiltaksgrense Sigevann (184da og 800 mm avrenning) ,4 5,89 0,74 kg Zn/år kg Cr/år kg Cu/år SFT 1997: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløpsvann bidrag fra småindustri og annen næringsvirksomhet. TA 1475/1997. SFT 1999: Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp intensiv kartlegging av næringsvirksomhet. TA 1649/1999.

27 Rensekrav for avløp Følsomme områder med tilhørende nedbørfelt: Svenskegrensa Lindesnes Fosforfjerning + sekundærrensing - 90 % reduksjon av fosfor - 70 % reduksjon av BOF7 2. Mindre følsomme områder: Kystfarvann på strekningen Lindesnes Grense Jakobs elv Primærrensing - 20% reduksjon av Susp. tørrstoff. 3. Normale områder: Ferskvannsresipienter Lindesnes Grense Jakobs elv Fosforfjerning + sekundærrensing - 90 % reduksjon av fosfor - 70 % reduksjon av BOF7

28 Industri 28 Utslipp av kobber og nikkel (kg/år) Mengder fra deponier i Agder (2004) Cu Kg Ni Kg Tiltaksgrense Sigevann (184da og 800 mm avrenning) 0,74 0,6 Falconbridge - utslipp i kg/år i 2004 Forurensningstilførsel til Skagerak i Data fra industriutslipp er tatt fra SFTs database på nettet over bedriftsspesifikk miljøinformasjon ( ). Data på tilførsel til Skagerak er tatt fra SFTs database for miljøstatus i Norge ( ).

29 Industri 29 Utslipp av bly og sink (kg/år) Mengder fra deponier i Agder (2004) Pb Kg Zn Kg Tiltaksgrense Sigevann (184da og 800 mm avrenning) 0,59 5,9 Falconbridge - utslipp i kg/år i 2004 Forurensningstilførsel til Skagerak i Data fra industriutslipp er tatt fra SFTs database på nettet over bedriftsspesifikk miljøinformasjon ( ). Data på tilførsel til Skagerak er tatt fra SFTs database for miljøstatus i Norge ( ).

30 Industri 30 Utslipp av kvikksølv og kadm ium (kg/år) Mengder fra deponier i Agder (2004) Hg Kg Cd Kg Tiltaksgrense Sigevann (184da og 800 mm avrenning) Falconbridge - utslipp i kg/år i ,015 0,029 Ingen data 0,8 Forurensningstilførsel til Skagerak i ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Data fra industriutslipp er tatt fra SFTs database på nettet over bedriftsspesifikk miljøinformasjon ( ). Data på tilførsel til Skagerak er tatt fra SFTs database for miljøstatus i Norge ( ).

31 Industri 31 PAH (kg/år) SFT tillatelse - Elkem Lista - til luft Elkem Lista - Utslipp til luft i 2004 SFT tillatelse - Elkem Lista - Til vann Elkem Lista - Utslipp til vann i 2004 SFT tillatelse Elkem Carbon - Utslipp til luft I løpet av ca. 25 min har Elkem Lista sluppet ut mer PAH enn alle deponier i Agder samlet slipper ut i året. Elkem Carbon - Utslipp til luft 2004 SFT tillatelse Elkem Carbon - Utslipp til vann ,00 Mengder fra aktive deponier i Agder (2004)* 0,75 Utslipp og tillatelser er hentet fra SFTs database Data fra industriutslipp er tatt fra SFTs database på nettet over bedriftsspesifikk miljøinformasjon ( ). Data på tilførsel til Skagerak er tatt fra SFTs database for miljøstatus i Norge ( ).

32 Utslippstillatelser for PAH - industri i Agder Elkem Aluminium ANS Lista Gassvaskeanlegget i elektrolysen Tillatelse for utslipp til vann fra : 1400kg Elektrolyseanleggene Tillatelse for utslipp til luft fra : kg 2. Elkem ASA Carbon Tillatelse for utslipp til vann fra : 20 kg Tillatelse for utslipp til luft fra : 400 kg 3. Tinfoss Jernverk AS Tillatelse for utslipp til vann fra : 240 kg

33 Konklusjon De satte grenseverdiene vil innebære store investeringer i renseanlegg (20 30 mill. pr. anlegg). Med så store utgifter må man kunne kreve at tiltakene gir merkbare og store miljøgevinster. Det vil de ikke. 2. Slike krav må man forvente er basert på et godt grunnlag. 3. Det forventes at det er gjennomført en kost/nytte effekt. 4. De krav som settes til deponiene er ikke i samsvar med de miljøproblemene deponiene kan forårsake.

34 Utslipp til luft Utslipp til luft fra forskjellige næringer i 2005 (kg) 9,1 Deponier i Agder til vann i ,2 Pb kg Cr kg As kg 4,7 Private husholdninger - Agder (5,7%) Andre næringer i alt - Agder (5,7%) Industri i alt - Agder (5,7%) Energisektorene i alt - Agder (5,7%) Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

35 Utslipp til luft Utslipp til luft fra forskjellige næringer i 2005 (kg) Deponier i Agder til vann i ,0 Cu kg Private husholdninger - Agder (5,7%) Andre næringer i alt - Agder (5,7%) Industri i alt - Agder (5,7%) Energisektorene i alt - Agder (5,7%) Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

36 Utslipp til luft Utslipp til luft fra forskjellige næringer i 2005 (kg) 0,0030 0,045 0,16 Deponier i Agder til vann i 2005 Cd kg Hg kg PAH tonn Private husholdninger - Agder (5,7%) Andre næringer i alt - Agder (5,7%) Industri i alt - Agder (5,7%) Energisektorene i alt - Agder (5,7%) Kilde: Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

37 Forslag til retningslinjer Konsentrasjonsgrensene må harmoniseres med gjeldende krav til utslipp fra andre kilder. Eventuelle særkrav til deponier må begrunnes. 2. Det må legges til grunn en resipientbasert vurdering av disse grensene, særlig for normalt forekommende tungmetaller ved utslipp til god sjøresipient. 3. Beregningsmetoden for deponispesifikke mengdegrenser må revurderes slik at den teoretisk beregnede vannmengden tar hensyn til at deponiene ikke skal lukkes tett, men har behov for mye vann både under driftsfasen og etter avslutning for å sikre effektiv gassproduksjon og raskest mulig stabilisering 4. Beregningsmodellen må også ta hensyn til at andre aktiviteter på avfallsanleggene kan bidra med avrenning av betydelige mengder, særlig av tungmetaller, og at det kan være urimelig å kreve at det nå etableres atskilte systemer for ulike typer vann på eksisterende anlegg. 5. Ved fastsetting av krav til utslipp til vann må disse i tillegg vurderes i forhold til øvrige miljøtiltak på deponiene, slik at fylkesmannen i sine krav til både drift, avslutning og etterdrift kan legge grunnlaget for en miljømessig og kostnadsmessig best mulig totalløsning.

Vurdering av SFTs forslag til nye retningslinjer for å stille krav til utslipp av miljøgifter fra deponier

Vurdering av SFTs forslag til nye retningslinjer for å stille krav til utslipp av miljøgifter fra deponier Vurdering av SFTs forslag til nye retningslinjer for å stille krav til utslipp av miljøgifter fra deponier Av Vidar Valen og Sigurd Tvedt Vidar Valen er hydrogeolog ansatt i Sørlandskonsult AS Sigurd Tvedt

Detaljer

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet

Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Norsk avfallspolitikk sett fra Sørlandet Vidar Valen Sørlandskonsult AS (COWI AS fra mars) Sørlandskonsult AS Vår bakgrunn Miljøovervåking for alle deponier i Agder + DIM i Rogaland og Bjorstaddalen i

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

Veivann og forurensning

Veivann og forurensning Fylkesmannen i Oslo og Akershus Klima i endring seminar om overvann 6. nov. 2014 Veivann og forurensning Svein Ole Åstebøl, COWI 1, SVEIN OLE ÅSTEBØL SVO@COWI.NO T: 97740501 Forurensninger i veivann Partikler

Detaljer

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl.

KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD. Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. KJEMISK KVALITET PÅ SALGSPRODUKTET JORD Ola A. Eggen, Rolf Tore Ottesen, Øydis Iren Opheim og Håvard Bjordal m.fl. SALGSPRODUKTET JORD Overskuddsmasser Organisk materiale Sand/Skjellsand MÅL Dokumentere

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database

Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Sammensetning av sigevann fra norske deponier Presentasjon av funn gjort ved sammenstilling av data fra Miljødirektoratets database Gudny Okkenhaug, Hans Peter Arp, NGI Fagtreff i Vannforeningen, 3. februar

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2006 2010. Hovedrapport Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 2. Hovedrapport 2546--5-R 2. februar 22 TA-2978/22 Prosjekt Prosjekt: Dokumentnr.: Dokumenttittel: Dato: 2. februar 22 to Oppdragsgiver

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Kvesmoen, Februar 22 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4

Detaljer

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet?

Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Ny E18 forbi Farris Hva er problemet? ved Svein Ingar Semb og Lars Hjermstad, Multiconsult AS Prosjektet Strekningen

Detaljer

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser

Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, NIBIO Miljø og naturressurser Tømming av sandfang og regelmessig feiing - effekt på avrenning fra veg til resipient Eirik Leikanger og Roger Roseth, Miljø og naturressurser - ÅDT: 12000 - Strekning er ca. 300 m - Gj.snittlig helning

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune

Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Forskningsprogrammet Black Shale Avrenning fra alunskifer Taraldrud deponi i Ski kommune Roger Roseth Bioforsk Amund Gaut Sweco Norge AS Tore Frogner Dokken AS Kim Rudolph-Lund - NGI Regjeringskvartalet?

Detaljer

Overvåking av avrenning til Nessielva

Overvåking av avrenning til Nessielva NOTAT Til: Fra: Bodø kommune Tor-Jørgen Aandahl Dato 2016-06-08 Overvåking av avrenning til Nessielva Dette notatet er et foreløpig notat og er laget for å vise at prøvetakingsprogrammet har kommet i gang.

Detaljer

Rensing av overvann. Svein Ole Åstebøl, COWI AS

Rensing av overvann. Svein Ole Åstebøl, COWI AS Tekna kurs 6. 7. april 2011 Overvannshåndtering i urbane områder Rensing av overvann, COWI AS, COWI AS Rensing av urbant overvann - litteratur COWI-rapporter på oppdrag av Statens vegvesen og VA/Miljøblad

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal

Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal Til Miljødirektoratet Sluppen Trondheim (www.miljodirektoratet.no) Høring, revidert tillatelse Eramet Norway, avdeling Kvinesdal Naturvernforbundet i Vest-Agder viser til høring av utkast til revidert

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir

hydrokaroner) Komponenter som må sjekkes ut og som er på prioriteringslisten Fe 2g/år Som over Som over Som over Prøveflaske fra laboratoriet blir DR14.1 Måleprogram - utslipp til vann Måleprogrammet gjelder både for oljeutskiller i verksted og oljeutskiller for resten av området. Komponenter Frekvens Vurdering/usikkerhet Volum Usikkerhet Prøvetaking

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Veileder - søknader om mudring og utfylling

Veileder - søknader om mudring og utfylling 2013 Veileder - søknader om mudring og utfylling Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen August 2013 1. Saksgang Skal du mudre eller fylles ut i sjø i Rogaland må du fylle ut skjemaet Søknad om mudring

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket

Analyserapport. Moss. COWI AS Oddmund Soldal Pb.6051 Postterminalen 5892 Bergen. Kundenummer Prøvetyp Oppdragsmerket CWI AS ddmund Soldal ppdragsmerket rdrenr. 122175, ods@cowi.no Tørrstoff bensen diklormetan triklormetan 1,1,1-trikloretan 1,2-dikloretan trikloreten tetrakloreten 1,2-dibrometan klorbensen 1,4-diklorbensen

Detaljer

Rensing av overvann i byområder

Rensing av overvann i byområder Norsk Vannforening seminar 23. mai 2012 Håndtering av forurensning fra overvann Rensing av overvann i byområder Svein Ole Åstebøl, COWI # 1 Svein Ole Åstebøl, COWI Thorkild Hvitved-Jacobsen, Aalborg Univ.

Detaljer

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til

Månedsrapport. Månedsrapport April Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ. Tema April Notat nr. 4. Til Månedsrapport Oppdrag Kontrollansvarlig miljø - Bjørvikaprosjektet SVRØ Tema April 2006 Notat nr. 4 Engebrets vei 5 Pb 427 Skøyen N-0213 OSLO Tlf +47 22 51 80 00 Fax +47 22 51 80 01 www.ramboll.no Dato:

Detaljer

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning

Forslag til forskrift om betong- og teglavfall. Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Forslag til forskrift om betong- og teglavfall Thomas Hartnik, seksjon for avfall og grunnforurensning Bakgrunn formål med ny forskrift Formålet med forskriften er å fremme gjenvinning av betong- og teglavfall

Detaljer

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder

Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Kommentarer til søknad fra Glencore Nikkelverk om fornyet utslippstillatelse, 2013/536, fra Naturvernforbundet i Vest-Agder Generelt Naturvernforbundet i Vest-Agder setter stor pris på at Glencore Nikkelverk

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Årsrapport for Driftsassistansen i Vestfold 2015 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS ÅRSRAPPORT FOR TØNSBERG 2015

Detaljer

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø)

Vannprøver og Vanndirektivet. v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) Vannprøver og Vanndirektivet v/pernille Bechmann (M.Sc., Marint miljø) FROKOSTMØTE 24 APRIL 2015 1 Disposisjon Kort om bakgrunn for undersøkelsene Drammensfjorden Feltarbeid vannprøver Resultater 2014

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Ansvarlig entreprenør: 1. Mudring Søknaden skal vedlegges

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2013 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005.

Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Undersøkelse av sedimenter i forbindelse med utvikling av kaiområdet ved Pronova Biocare i Sandefjord, 2005. Lokalitet Utvikler Kommune : Pronova Biocare : Rambøll Norge AS : Sandefjord Prosjekt P-05.004

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Fylles ut for hvert enkelt tiltak Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Fürstlia Interesselag 1367 Snarøya Ansvarlig entreprenør:

Detaljer

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden Renseeffekt for lokale behandlingsanlegg for sigevann.

Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden Renseeffekt for lokale behandlingsanlegg for sigevann. Miljøgifter i sigevann fra avfallsdeponier i Norge. Data fra perioden 6. Renseeffekt for lokale behandlings for sigevann. Vedleggsrapport 56--6-R. februar TA-977/ Prosjekt Prosjekt: Miljøgifter i sigevann

Detaljer

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet

Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Bokn Plast Postboks 177 4291 KOPERVIK Norge 21. maj 2007 uhi Vedr.: Bokn olieudskiller type OBK 90 l/s, vurdering af udskillereffektivitet Rørcentret har tidligere prøvet Bokn type OBK 20 l/s med henblik

Detaljer

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013 Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013? Kildesortering og miljøkonsekvenser for deponiene endinger i kjemisk sammensetning av sigevann Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Innhold

Detaljer

Revisjon av Norsk Vann rapport 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Oscar Lidholm, COWI 6 OKTOBER 2017 NORSK VANN RAPPORT 149

Revisjon av Norsk Vann rapport 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett. Oscar Lidholm, COWI 6 OKTOBER 2017 NORSK VANN RAPPORT 149 Tilførsel av industrielt avløpsvann til kommunalt nett Oscar Lidholm, COWI 1 Agenda Om prosjektet Generelt påslipp av industrielt avløpsvann Gjennomgang av regelverket Virksomheter og problemstoffer Tilleggsgebyr

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG

SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG SØKNADSSKJEMA FOR FJERNING (MUDRING) AV MASSER I SJØ ELLER VASSDRAG Revierhavna, Hovedøya Generell informasjon Søkerens navn og adresse: Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 636 Løren 0507 OSLO postmottak@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

Tungmetallutslipp og forurensningstiltak ved Løkken og andre kisgruver. Orkanger 24.september 2015

Tungmetallutslipp og forurensningstiltak ved Løkken og andre kisgruver. Orkanger 24.september 2015 Tungmetallutslipp og forurensningstiltak ved Løkken og andre kisgruver Orkanger 24.september 2015 Disposisjon Historikk SFT`s 10 gruveområder Tungmetallutslipp/acid mine drainage Tiltak mot forurensning

Detaljer

KOMMUNDELPLAN FOR VANNMILJØ I SKI TETTSTEDSAVRENING TIL BEKKER

KOMMUNDELPLAN FOR VANNMILJØ I SKI TETTSTEDSAVRENING TIL BEKKER KOMMUNDELPLAN FOR VANNMILJØ I SKI TETTSTEDSAVRENING TIL BEKKER - UTFORDRINGER MED AVRENNING FRA TETTE FLATER SAMT LEKKASJE FRA AVLØPSNETTET - FØRSTEHJELPSTILTAK/ SIKKERHETSVENTIL KOMMUNALT AVLØP - KLIMAENDRINGER/TETTE

Detaljer

Miljøgifter i mose. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 10

Miljøgifter i mose. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 10 Miljøgifter i mose Innholdsfortegnelse 1) Arsen i mose, animasjon 2) Bly i mose, animasjon 3) Kadmium i mose, animasjon 4) Kobber i mose, animasjon 5) Krom i mose, animasjon 6) Kvikksølv i mose, animasjon

Detaljer

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning

Snøsmelteanlegget i Oslo. Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning Snøsmelteanlegget i Oslo Resultater fra 2 års prøvedrift: Analyseresultater og overvåkning NCCs presentasjon: 1. Tidligere snøhåndtering behovet for en ny løsning 2. Miljøregnskap 3. Tillatelse til drift

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet

NGU Rapport 2007.010. Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet NGU Rapport 2007.010 Naturlige forekomster av arsen og tungmetaller langs jernbanenettet INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. JERNBANENETTET... 4 1.2. JERNBANEVERKETS PUKKLEVERANDØRER... 5 1.3. FLOMSEDIMENTDATABASEN...

Detaljer

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006.

Figur 1 viser alle måledata fra overvåkning ved mudring i perioden 29. juli - 4. august 2006. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 29. juli - 4. august 2006 Overvåkning

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen

Statens vegvesen. Notat. Eva Preede Elisabeth Gundersen. Sedimentprøver i Farrisvannet. Elisabeth Gundersen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Eva Preede Elisabeth Gundersen Saksbehandler/innvalgsnr: Elisabeth Gundersen - 22073201 Vår dato: 21.08.2008 Vår referanse: 2008/080189-002 Sedimentprøver i Farrisvannet

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2004.041 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde

Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Vannområde Haugalandet Saksliste til møte i vann og avløpsgruppa i Haugalandet vannområde Tid: Fredag 22. september 2017, kl. 10.00-12.30 Sted: Tysvær rådhus Saksliste: Sak 1 Godkjenning av referat fra

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Horten seilforening Adresse: Strandveien 42

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser)

SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER. Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Helge Klitzing Adresse:Lahelleveien 18, 3140

Detaljer

Rensing av forurenset bysnø snøsmelteanlegget i Oslo

Rensing av forurenset bysnø snøsmelteanlegget i Oslo Rensing av forurenset bysnø snøsmelteanlegget i Oslo Av Guro Thue Unsgård Guro Thue Unsgård er sivilingeniør i miljø- og gjenvinningsteknikk fra NTNU/Imperial College og arbeider som miljørådgiver i Rambøll

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest

Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Kildekartlegging av miljøgifter rundt Storvatn i Hammerfest Analyser fra sigevannsbrønner Akvaplan-niva AS Rapport: 5175-01 Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006

Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden juni 2006 Resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven - status for perioden 16-23. juni 2006 Vannkvalitet badeplasser Utarbeidet av Arne Pettersen Kontrollert av Audun Hauge 13/6-06

Detaljer

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse:

Protokoll. for 2014. fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28. april 2015. Erikstemmen - Flekkefjord. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 28.

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene.

badeplasser; Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik, Katten og Ulvøya. Figur 1 viser lokaliteter for de prøvetatte badeplassene. Resultater fra NGIs miljøovervåkning under mudring og nedføring av forurensede sedimenter fra Oslo havn til dypvannsdeponiet ved Malmøykalven - status for perioden 1.-8. september 2006 Utarbeidet av Arne

Detaljer

Rensekrav i. Trondheimsfjorden

Rensekrav i. Trondheimsfjorden Rensekrav i Nye SARA renseanlegg, Stjørdal Trondheimsfjorden -med utgangspunkt i Stjørdal Leif Inge Paulsen Stjørdal 25.10.2017 Avløpsforvaltning - roller Forurensningsloven fundamentet plikt til å unngå

Detaljer

Konferanse om bærekraftig utvikling

Konferanse om bærekraftig utvikling Konferanse om bærekraftig utvikling Finansdepartementet 20.2.03 Adm.dir. Per Terje Vold Prosessindustriens Landsforening (PIL) Bærekraftig økonomisk utvikling (2) Oljefond Olje Verdigap Trad. industri

Detaljer

Protokoll. for fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 12. april Studietur Arendal - Stavanger. Kontoradresse:

Protokoll. for fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 12. april Studietur Arendal - Stavanger. Kontoradresse: Kontoradresse: Postadresse: E-post: Vige havnevei 90 Kristiansand Postboks 4094 4689 Kristiansand Tlf.: +47 38 17 70 70 lars.pedersen@avfallsor.no Protokoll fra generalforsamlingen i Avfallsforum Sør 12.

Detaljer

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø)

Sedimenterende materiale. v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale v/jane Dolven (dr. scient, Marint miljø) Sedimenterende materiale undersøkelser i 2014 Kort om bakgrunn for undersøkelsen Feltarbeid Resultater 2014 Sammenlikning med data fra

Detaljer

Risikovurdering av sigevann fra avfallsdeponier

Risikovurdering av sigevann fra avfallsdeponier Risikovurdering av sigevann fra avfallsdeponier Avfallskarakterisering - vurdering Fysisk Kjemisk Biologisk Tiltak Overdekning Gassbrønner Bunntetting Bioceller Lukt CH 4 Thomas Hartnik? Vannbudsjett Redox

Detaljer

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger

KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING Analyseresultater og vurderinger Rivenes Eiendom AS Att.: Bjørn Rivenes Kvamsvegen 11 5265 YTRE ARNA DERES REF: VÅR REF: evb Bergen, 9. april 2014 DOKUMENTKODE: 615217-RIGm-BREV-140404 TILGJENGELIGHET: Åpen KVAMSVEGEN 11, GAUPÅS - VANNPRØVETAKING

Detaljer

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen

Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 2002 Leif Otto Hagen NILU: OR 63/23 NILU: OR 63/23 REFERANSE: O-121 DATO: SEPTEMBER 23 ISBN: 82-425-1493-3 Målinger av luftkvalitet ved Hydro Aluminium Sunndal i 22 Leif Otto Hagen 1 Innhold Side Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter?

Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Gjenvinning av avfall egentlig en resirkulering av miljøgifter? Guro Kristine Milli, COWI AS 1 Foto: NGU Guro Kristine Milli, COWI AS 2 Aktuelle miljøgifter Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn

Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer. Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Miljøforvaltning i kommunene - utfordringer og erfaringer Utfordringer ved prøvetaking av forurenset grunn Vidar Ellefsen Golder Associates AS Det er behov for miljøtekniske undersøkelser Hvor mye undersøkelser

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo v/ Iver Hille Dato: 18.06.2015 Deres referanse: Vår referanse.: Saksbehandler: Nils Siri Arkivkode: 14/00475-4

Detaljer

NGU Rapport Innhold av miljøgifter i ballastpukk

NGU Rapport Innhold av miljøgifter i ballastpukk NGU Rapport 2007.011 Innhold av miljøgifter i ballastpukk INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER AV BALLASTMASSER... 6 3 SAMMENSTILLING AV ALLE TILGJENGELIGE KJEMISKE ANALYSER AV BALLASTMASSER...

Detaljer

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1089 Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfallsog gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1089 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Indre Hordaland Miljøverk,

Detaljer

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden

All dokumentasjon på tidligere utført mudring ved stedet vedlegges søknaden SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I MARINE OMRÅDER 1. Generell informasjon Søknaden gjelder(kryss av) Mudring Dumping Annet (spesifiser) Tiltakshaver Navn:Furustrand Camping AS Adresse:Tareveien 11,

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.:

Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. Oppdragsgiver: Kommune: Kartbilag: Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.010 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

NÅR og HVORDAN rense veiavrenning

NÅR og HVORDAN rense veiavrenning NÅR og HVORDAN rense veiavrenning Fagtreff Norsk vannforening 20. mars 2017 Statens vegvesen skal planlegge, bygge og drifte vegnettet uten å påføre vannmiljøet uakseptabel skade Akutt dødelighet hos frosk

Detaljer

Sammenstilling av resultater fra screeninganalyser. avfallsfyllinger. Carl Einar Amundsen, Petter Snilsberg, Stein Turtumøygard og Hege Stubberud

Sammenstilling av resultater fra screeninganalyser. avfallsfyllinger. Carl Einar Amundsen, Petter Snilsberg, Stein Turtumøygard og Hege Stubberud Sammenstilling av resultater fra screeninganalyser av sigevann fra avfallsfyllinger Carl Einar Amundsen, Petter Snilsberg, Stein Turtumøygard og Hege Stubberud I samarbeid med: Jordforsk rapport nr. 107/04

Detaljer

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering

Kurs i miljøtilstand 21. oktober Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Kurs i miljøtilstand 21. oktober 2009 Bård Nordbø SFT Miljøgifter tilstandsvurdering og klassifisering Miljøgifter bakgrunn Stoffer som utgjør et problem har en eller flere av følgende egenskaper. Giftig

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences

FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences FUGRO Global Environmental & Ocean Sciences RAMBØLL NORGE Miljøgifter i marine organismer i Trondheim havn 2005 Fugro OCEANOR Referanse nr: C75040/3791/R1 24.11.05 Fugro OCEANOR AS Pir-Senteret, N-7462

Detaljer

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag

Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr.: 2016.028.I.FMST

Detaljer

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken.

Kruttverket i Nittedal Riving av Waagedammen. Sedimentkvalitet Fare for erosjon og forurensning av Ørfiskebekken. 1 Siv.ing. Bjarne Slyngstad Ellingsrudlia 57 Fagnotat Org.nr. 979 289 065 1400 Ski NG-Krutt.814rev2 Mobil: 976 88 926 E-post: bslyng@online.no Kruttverket i Nittedal Riving av dammen. Sedimentkvalitet

Detaljer

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.:

Kommune: Tromsø. Prosjektnr.: Postboks 3006 - Lade 7002 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 11 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2002.022 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø

Detaljer

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet

Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsel av forurensninger fra elver til Barentshavet Publisert 10.02.2014 av Miljødirektoratet ja Elvevannet i Troms

Detaljer

Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag

Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag Ny gjødselvareforskrift- NIBIOs vurderingsgrunnlag Trond Knapp Haraldsen, Eva Brod og Erik Joner NIBIO, Divisjon for miljø og naturressurser, Ås Innspillsmøte, 24.11.2017, Oslo NIBIOs utgangspunkt for

Detaljer

Avrenning fra veger. Jørn Arntsen. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010

Avrenning fra veger. Jørn Arntsen. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010 Avrenning fra veger Jørn Arntsen Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal vannmiljøkonferanse 10/11.03.2010 Avrenning fra veger Hva renner av vegene? Hvilke mengder? Er avrenningen et problem? Hvilke

Detaljer

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2.

Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er lagt er vist i Figur 2. Hysnes terminalkai, Rissa. Analyseresultater supplerende prøver multiconsult.no Prøve av mellomlagrede masser er merket «PR2 lager», og ble utført som blandprøvetaking. Bilde av området hvor massene er

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer